file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /2b4db643-2f...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /2b4db643-2f..."

Transkript

1 Page 1 of 10 1 of 10 From: Sent: :33:26 To: '' Cc: 'Ladislav Binko Hej Gunner Projektet drejede sig fra starten om at få lavet et vandløbsprojekt. Detailprojektering af en projekttilpasning af de beskyttede arter (bilag IV-arter) er en mindre ting, som jeg skønnede, det var bedst at udskyde til vandløbsprojektet var ved at være udtænkt. Jeg har dog gjort det klart fra starten, at arterne skulle beskyttes. Rammerne for, hvordan det gøre, er ret snævre: Enten tilpasses Girafmosen i form af fjernelse af fisk, eller også laves der erstatningsnatur i form at en sø et andet sted. Gravning af sø hos SKOVO er en løsning, vi normalt ikke ville gå ind på, og derfor har jeg først afvist den. Normalt skal nye søer graves udenfor eksisterende 3. Da SKOVO oplyste, at de forlangte en sø for at acceptere røret, ville det løse konflikten, hvis vi gik med til at søen (søerne) alligevel blev gravet på deres ejendom. Derfor strækker vi os, for at sagen kan finde en løsning. Det er ikke uproblematisk, og der er en risiko for, at dette punkt vil få sagen påklaget om omgjort til et afslag i klagenævnet. Vi er dog indstillet på at gøre forsøget for at få sagen løst. Bilag IV-arterne kan som tidligere nævnt ikke yngle i de 2 søer, da der er fisk i søerne. De lægger æg i den del af mosen, der er oversvømmet med 5-10 cm vand om foråret. Når vandet trækker sig tilbage hen over sommeren, lever haletudserne inde i rørsumpen. Hvis I med en pumpe forhindrer, at der kan komme høj forårsvandstand, er der kun rørsumpen og søerne tilbage, og så kan arterne ikke yngle der. Derfor skal I lave et alternativt yngleområde, der holder vand fra april til juli-august. Pumpningen har altid været ulovlig. Både da der blev pumpet i kloakken og da der blev pumpet til Vibækken. Dette projekt handler om at lovliggøre pumpningen. Der er nogle klare betingelser, der skal overholdes, for at det kan ske. Bl.a. skulle røret spores, økonomien skulle afklares, og bilag IV-arterne skal bevares.som nævnt vil jeg anbefale jer at acceptere disse betingelser og prøve at finde en løsning, der lever op til dem. Jeg kan ikke bidrage med mere i sagen, før I gør det og er klar til at drøfte erstatningsnatur eller tilretning af Girafmosen. Fra: Sendt: 3. november :45 Til: Hej Lars Beklager hvis du føler dig karikeret eller føler at jeg skulle mistænkeliggøre dine motiver, det var ikke meningen, men ordvalget et nok et udtryk for min frustration over at vi ikke er kommet i mål, efter at have arbejdet med dette i snart 2 år. I starten havde vi faktisk professionelle vejledere på og et kæmpe projekt med en rørledning til vigen var på tegnebrættet. Der blev dog ikke nævnt noget om erstatningssø(er). Hverken af Orbicon eller SDK. Idéen med søerne kom først op, da vi arbejdede med et projekt, hvor vi ville pumpe vandet over Elgvej og ud på SKOVO s område. SKOVO gav da udtryk for at de gerne ville have en sø. For øvrigt husker jeg tydeligt at du file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /2b4db643-2f...

2 sagde De kan bare søge om at grave en sø, så vil de få det afvist. Så min næste frustration går på at jeg føler at vi går efter et moving target. Som lægmand og lodsejer er min opfattelse: Der er på ca. 30 grunde tinglyst medlemskab af en grundejerforening og tinglyst at der foretages pumpning. Hvilket jeg vidste da jeg købte mit hus for 5 år siden, så der burde ikke være problemer med vand i området. At vandstanden i området reguleres ved elektrisk pumpning er beskrevet i adskillige dokumenter over tid. Der har været foretaget pumpning i ca. 30 år indtil den blev stoppet for ca. 10 år siden. Den natur der nu ønskes beskyttet, er opstået fordi pumpningen blev stoppet. Og området befinder sig i indkørsler til huse, samt på udstykkede grunde. Hvis vanstanden stabiliseres på kote 3,55 vil der stadig være tusindvis af m2 vandspejl, hvor padderne kan færdes. Endda væsentligt større areal end for 10 år siden. Jeg har nu et hus / grund, der er værdiløst og hvis vi prøver at beskytte vore værdier, bliver vi truet med en politianmeldelse. Jeg vil nu bringe dette videre til politikerne, samt forespørge TV-Østjylland og de er interesseret i at lave en opfølgning på den udsendelse, som de lavede om emnet for ca. 1½ år siden, og hvor Per Dalgaard indrømmede at dette var for dårligt håndteret af kommunen. Page 2 of 10 2 of 10 From: Sent: Tuesday, November 01, :05 AM To: ; Hej Gunner Det, der skal til, er at I laver en tilpasning af jeres projekt, så bestandene af stor vandsalamander og spidssnudet frø bevares på samme niveau som nu. Et eksempel, som jeg har nævnt mange gange, er at lave et erstatningsyngleområde. Et andet er at tilpasse Girafmosen, så fiskene kommer væk. Det er dog ikke mig, men jer som ansøgere, der skal finde ud af hvordan problemet konkret kan løses. Jeg har tidligere foreslået 2 arealer til erstatningsnatur, hvor det ene endda ville løse problemet med at få SKOVOs accept af røret. Hvis ingen af de 2 arealer kan bruges, må I selv finde alternativer. I denne sag har jeg været både 1)myndighed, der vejleder, og 2)rådgiver, der laver mere udvidet rådgivning. Det er en utraditionel situation, der måske forstyrrer kommunikationen og giver en usikkerhed om rollefordelingen. Det er derfor nok en god ide at få mere rene linjer: Hvis I har tillid til, at jeg som myndighed vejleder jer til at finde den nemmeste og billigste løsning, der holder til at blive påklaget, vil jeg gerne hjælpe med at kommentere på jeres konkrete forslag til at bevare de beskyttede arter. Hvis I derimod ikke har tillid til min vejledning, hvilket de sidste par dages s antyder, vil jeg ikke. Nu vil jeg nemlig ikke bruge mere tid på at diskutere lovgrundlag og se mine motiver mistænkeliggjort og mine betingelser karikeret. Det bør vente til jeg sender jer en afgørelse i udkast, som det er normal procedure. Nu gælder det om at finde en løsning, og det tror jeg, I når hurtigst, hvis I accepterer de rammer, jeg som myndighed har udstukket.

3 Husk, at min vejledning er et tilbud. Hvis I ikke stoler på den, kan jeg anbefale jer at kontakte en privat rådgiver, der kan hjælpe jer med at tilpasse projektet, så det kan få en dispensation. Jeg vil dog gerne vide, om I har SKOVOs accept af røret, hvis I ikke laver de omtalte 1-2 søer på deres ejendom, om I køber den dele af deres ejendom, hvor røret ligger, eller om de fortsat vil modsætte sig at røret lovliggøres. Page 3 of 10 3 of 10 Jeg har det indtryk, at det er mit overslag over prisen, der gør, at I ikke vil grave søer hos SKOVO, selvom det løser flere problemer. Hvis det er rigtigt, vil jeg da anbefale, at I får et konkret tilbud fra en entreprenør på opgaven og så forsøger at forhandle med SKOVO, hvis de vil have en løsning, der er for dyr. Jeg kan i øvrigt oplyse, at Poul Helmuth Oschätzchen, som I forhandlede med, er død, og at I måske kan lave en ny forhandling. Fra: Sendt: 31. oktober :43 Til: ; 'Ladislav Binko' Hej igen Tak for dit meget uddybende svar. Der er godt nok mange paragraffer og habitater involveret. Mange mit bedste bud, jeg forventer, kan komme med et skøn osv. så jeg tror vi tager den på en anden måde. Jeg skal dog ikke lige undlade at nævne: 2) forhindre alvorlig skade navnlig på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom, Vi føler i høj grad at der kommer alvorlig skade på vores ejendom. Den korte version: Vi har nogle udfordringer med at vi ikke kan køre op til vores huse pga. af vand på grundene, fare for vand ind i husene osv. Derfor har vi brug for at stabilisere vandstanden i girafmosen til sommerniveauet 3,55, som for øvrigt er meget højere end vandstanden for blot få år siden. Vi har nu investeret en formue i lokalisering af en 40 år gammel rørledning, etablering af pumpebrønd, elinstallationer osv. Hvis skal der helt præcist til for at vi kommer videre med en løsning?

4 Page 4 of 10 4 of 10 From: Sent: Monday, October 31, :49 PM To: '' ; 'Ladislav Binko' Hej Gunner Det er et godt spørgsmål, om det eller 2015-bestandsstørrelsen, der skal beskyttes. Der er ikke noget autoritativt svar på det, men mit bedste bud er, at det er den til enhver tid aktuelle bestand. Beskyttelsen af spidssnudet frø er lovfæstet i bl.a. habitatbekendtgørelsen : som jeg skal iagttage, når jeg dispenserer fra 3. I 11 fremgår de situationer, hvor det kan tillades at beskadige et yngleområde, dvs. f.eks. pumpe et ynglested tørt uden at lave et erstatningsareal: 11. Myndigheden kan fravige 10, hvis der ikke findes et tilfredsstillende alternativ, og hvis fravigelsen ikke hindrer, at den pågældende bestands bevaringsstatus opretholdes i dens naturlige udbredelsesområde. Fravigelse kan kun ske i de situationer, hvor det ansøgte har til formål at 1) beskytte vilde dyr og planter og bevare naturtyperne, 2) forhindre alvorlig skade navnlig på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom, 3) sikre hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller af andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller 4) fremme forskning og undervisning, genopretning af en bestand, genudsætning af disse arter og opdræt med henblik herpå, herunder kunstig opformering af planter. Stk. 2. Beslutning om at fravige stk. 1 træffes af den myndighed, som er tillagt kompetence til at træffe afgørelse efter de almindelige regler i den lovgivning, der regulerer det pågældende område. Stk. 3. Før der træffes afgørelse om at fravige stk. 1, skal den pågældende myndighed indhente udtalelse fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Stk. 4. Beslutning om at fravige, jf. stk. 1, skal meddeles Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning med henblik på information af Europa-Kommissionen. Ingen af de 4 punkter er aktuelle i denne sag, og hverken i bekendtgørelsen eller vejledninger til beskyttelsen af arterne fremgår, at beskyttelsen kun gælder på steder, der er opstået lovligt. Tværtimod er det præciseret, at beskyttelsen gælder alle steder, arterne findes naturligt. Det skal også nævnes, at vi 17/ har dispenseret til den i udførte rydning og terrænregulering. Dispensationen blev påklaget og er i behandling i Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis dispensationen stadfæstes, hvad jeg forventer, er rydningen lovliggjort, og det vil med sikkerhed være det nuværende bestandsniveau, der er beskyttet. Fra: Sendt: 31. oktober :12 Til: ; 'Ladislav Binko'

5 Page 5 of 10 5 of 10 Hej Lars Det er meget svært for mig, som lægmand at forstå, hvad der er facts og våde drømme om at berige naturen. Vi har nogle konkrete udfordringer med vore ejendomme, og er desværre ikke i stand til at forbedre hele Djurslands fauna. Jeg bemærker at du skriver. Bestanden af spidssnudet frø er således vokset fra ca. 10 dyr i 2005 til ca. 150 dyr i 2015 da man ryddede pilekrattet, så der kom sol til vandet. Bestanden på 150 dyr vil formentlig kræve et større areal, hvis den skal opretholdes et sted med dårligere forhold. Og det er netop et krav til erstatningsarealet, at det kan opretholde den samme bestandsstørrelse som det eksisterende areal. Tidligere har du nævnt, at fjernelsen af det nævnte pilekrat var ulovlig, så er hvad er det naturlige niveau for bestanden? med venlig hilsen From: Sent: Monday, October 31, :49 PM To: 'Ladislav Binko' Cc: '' Hej Ladislav Det afgørende er, at erstatningsarealet kommer til at fungere lige så godt som det eksisterende yngleområde. Vi må ikke dispensere til en løsning, der ikke virker. Vi må også gå ud fra, dispensationen bliver påklaget. Hvis der er begrundet tvivl om erstatningsarealet kommer til af fungere, er der meget stor sandsynlighed for, at dispensationen vil blive ophævet, så vi skal lave en ny. Det vil formentlig udskyde en løsning i 1-3 år. Når jeg ikke kan angive et eksakt areal for erstatningsynglestedet, skyldes det, at funktionaliteten af erstatningsynglestedet kan blive påvirket af lokale forhold. For eksempel hvor tit og hvor meget vandstanden svinger. Det har noget at sige for, om området efter kort tid vil gro til i siv eller pil og dermed blive dårligt egnet som yngleområde. De ca. 600 m2 yngleområde er den del af Girafmosen, hvor jeg har fundet æg af spidssnudet frø og stor vandsalamander i foråret Jeg sendte vedlagte kort til bl.a. dig 9/ Ynglestedet på Girafvej er karakteriseret ved at være soleksponeret og lavvandet og ligger i læ. Jorden består af ret næringsfattig sandjord, der er kørt dertil tidligere, og der er derfor langsommere tilgroning end i moseområder på næringsrig tørvejord. Den tynde bevoksning opretholder soleksponeringen. Vandet bliver derfor varmet hurtigt op og bliver ikke afkølet af vinden. Det er derfor et ret godt ynglested med stor yngelproduktion per m 2. Bestanden af spidssnudet frø er således vokset fra ca. 10 dyr i 2005 til ca. 150 dyr i 2015 da man ryddede pilekrattet, så der kom sol til vandet. Bestanden på 150 dyr vil formentlig kræve et større areal, hvis den skal opretholdes et sted med dårligere forhold. Og det er netop et krav til erstatningsarealet, at det kan opretholde den samme bestandsstørrelse som det eksisterende areal. Der kan være mange lokale faktorer, der kommer i spil, og jeg kan på forhånd ikke komme med en udtømmende liste over faktorer eller lægge et loft over arealet. Det må alt sammen afhænge af forholdene på det sted, I kan få en aftale om at lave et erstatningsareal på. Hvis I foreslår et konkret areal, kan jeg komme med et skøn over, hvad der vil være nødvendigt på det pågældende sted. Jeg har tidligere peget på arealet nedstrøms Lille Bilsø og på SKOVOs areal som teoretisk mulige placeringer, men kan ikke påtage mig at udpege flere forslag. Som tidligere nævnt ville den del af Girafmosen, der ikke tørlægges, formentlig godt kunne udgøre et levested, hvis alle fiskene blev fjernet. Det vil dog nok gøre processen kompliceret og muligvis dyrere end at lave en lavvandet sø et andet sted.

6 Page 6 of 10 6 of 10 Fra: Ladislav Binko Sendt: 31. oktober :25 Til: Hej Lars, vi kan ikke forstå dit svar. Som sagt tidligere, vi (GF) er en gruppe af enige og lovlydige beboere. Som sådan fortjener vi eksakte tal, ikke noget ca. Du bedes definere, hvordan kom du til de 600m2 og hvor ligger de. Vi gentager, at vi vil stabiliserer vandstanden på et naturligt sommerniveau 3,55m og gravning af dybe søer på Skovo's område kommer ikke på tale. Gunner og Ladislav :47 GMT+01:00 <>: Hej Det nuværende yngleområde er på ca. 600m2. Måske erstatningsområdet skal være et par hundrede m2 større for en sikkerheds skyld. Det må afhænge af placeringen, så jeg kan ikke give et eksakt tal endnu. Fra: Sendt: 28. oktober :53 Til: ; 'Ladislav Binko' Hejsa Tak for dit svar. Hvilket areal taler vi om? From: Sent: Friday, October 28, :34 PM To: '' ; 'Ladislav Binko'

7 Page 7 of 10 7 of 10 Hej Gunner Når vi hidtil har opereret med søer med måske 1-1½ meter dybde, har det været for at honorere SKOVOs krav. Hvis det ikke længere er et krav fra SKOVO, eller I kan finde en ejendom, hvor ejer vil være tilfreds med en sommerudtørrende sjapvandssø i stil med det lavvandede område på Girafvej, vil det være tilstrækkeligt til en 3-dispensation. Baggrunden er, at det eneste krav, jeg stiller for at kunne dispensere fra 3, er at der etableres et erstatningslevested for de beskyttede paddearter. De yngler i dag på den sommerudtørrende del af Girafmosen, og I skal derfor lave noget erstatningsnatur, der ligner. Fra: Sendt: 28. oktober :12 Til: ; 'Ladislav Binko' Hej igen Du skrev SKOVO ville gerne lægge jord til 1-2 søer, der var dybere end nødvendigt og lave en lavere sø ved at grave mindre jord af, ca. ½ m., vil det også være tilstrækkeligt. Vil det sige at dit forslag om søer på SKOVO s område i givet fald ville give os højere omkostninger end nødvendigt? dette er ganske nyt for mig. Vi er jo ikke nogen filantropisk forening, som bare kan grave søer til højre og venstre Nu er vi nød til at få facts på bordet, og vide med hvilken baggrund dette kan kræves og hvad der kræves. From: Sent: Friday, October 28, :53 AM To: '' ; 'Ladislav Binko' Hej Gunner og Ladislav Så lad mig præcisere: Girafmosen pumpes delvist tør. Den del af mosen, der i dag er ynglested for beskyttede padder, vil blive tørlagt ved en afpumpning til kote 3,55 og efterfølgende stabilisering på dette niveau. Der skal derfor laves en erstatning for den del af mosen. Det kan f.eks. ske ved at lave en eller flere lavvandede søer i nærheden. SKOVO ville gerne lægge jord til 1-2 søer, der var dybere end nødvendigt, men hvis I kan finde et andet sted at lave en lavere sø ved at grave mindre jord af, ca. ½ m., vil det også være tilstrækkeligt.

8 Page 8 of 10 8 of 10 Fra: Sendt: 28. oktober :45 Til: ; 'Ladislav Binko' Hejsa Den 8 vil være fint. Vi vil blot være sikre på at vi er på rette spor, da vi allerede har investeret ganske mange penge i projektet. Jeg kan forstå på din mail at det med erstatningssø(er) må være en misforståelse, da du skriver inden Girafmosen pumpes tør. Vi har ikke til hensigt at pumpe girafmosen tør, blot stabilisere vandstanden på sommerniveauet som er 3,55, så der er ikke noget at erstatte. From: Sent: Friday, October 28, :31 AM To: 'Ladislav Binko' Cc: Hej Ladislav Jeg kan ikke den 9., og d. 8. passer ikke så godt. Mødet kan godt klemmes ind d. 8., hvis emnet ikke kan klares pr eller tlf.. Dagsordenen er som jeg ser det reduceret til nedenstående, som jeg vil bede jer svare på inden vi bruger tid et møde, der måske kan undværes. 1. Status : projekt sag nr. 14/30730 Status er, at der mangler en plan for etablering af erstatningssø. Vi kan godt drøfte alternativer til at lave søer på SKOVOs ejendom, hvis det er det, I har behov for. Hvad er jeres konkrete spørgsmål? 2. Dispensation af 3 i forbindelse med projektet -Den kan ikke undværes, og skal være meddelt inden vi godkender projektet efter vandløbsloven. Erstatningssøerne skal være gravet inden Girafmosen pumpes tør. Hvad er jeres konkrete spørgsmål? 4. Diverse -Hvad indeholder dette punkt?

9 Page 9 of 10 9 of 10 Fra: Ladislav Binko Sendt: 28. oktober :42 Til: Cc: Emne: Mødet hos dig Hej Lars, vi (bestyrelsen af GF Egsmark - repræsenteret af Gunner og undertegnede) har bedt dig om et møde hos dig vedr. projekt sag. nr. 14/ Gunner kan ikke d , så ville det passe os d. 8. eller Vi betragter mødet med dig som meget vigtigt for at kunne afslutte hele sagen. Dagsorden havde vi meddelt dig tidligere. På forhånd tak for dit positive og hurtige svar Ladislav Lamavej 6 DK Ebeltoft Mobile 1 : Mobile 2 : Ladislav Binko Blata 48 CZ Jicin

10 Page 10 of 10 10of 10 Lamavej 6 DK Ebeltoft Mobile 1 : Mobile 2 :

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /2e0ccb

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /2e0ccb Page 1 of 81 of 8 From: Sent: 01-11-2016 10:05:43 To: ' (gjac@mail.tele.dk)'; 'Ladislav Binko (ladislav.binko@gmail.com)' Hej Gunner Det, der skal til, er at I laver en tilpasning af jeres projekt, så

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /e942ff27-4d9...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /e942ff27-4d9... Page 1 of 61 of 6 From: Sent: 03-11-2016 12:23:40 To: 'Ladislav Binko' Hej Ladislav Jeg vil ikke holde møde, før I har indsendt konkrete forslag til en løsning, der bevarer de beskyttede arter. Præmisserne

Læs mere

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Professor dr. Jur. Peter Pagh Notat om Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 43421238/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Allerød Kommune har bedt

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Lovliggørelse af rørlagt vandløb med pumpebrønd fra Lamavej 4, 8400 Ebeltoft til Vibæk.

Lovliggørelse af rørlagt vandløb med pumpebrønd fra Lamavej 4, 8400 Ebeltoft til Vibæk. 16-12-2016 Grundejerforeningen Egsmark Sagsnummer.: 14/30730 Girafvej 9 Sagstype: KLE: 06.02.03 8400 Ebeltoft Sagsbehandler: Lars Dyhrberg Bruun Tlf.: 87 53 54 10 Lovliggørelse af rørlagt vandløb med pumpebrønd

Læs mere

Prisoverslag fra en kloakmester fra Glesborg (han kender omr de, har lavet dr n hos Simon) kr ,- plus MOMS.

Prisoverslag fra en kloakmester fra Glesborg (han kender omr de, har lavet dr n hos Simon) kr ,- plus MOMS. Page 1 of 51 of 5 From: Sent: 09-03-2016 14:22:00 To: ' Binko' Subject: SV: SV: Lama-/Girafmose projekt Hej Det lyder dyrere end n dvendigt. Pr v evt. at kontakte Midtdjurs Kloakservice, tlf. 20116769

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \6c03d463-df9d-41...

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \6c03d463-df9d-41... Page 1 of 71 of 7 From: Sent: 11-05-2015 13:02:52 To: 'Olav Langenkamp'; 'elserasmussen@privat.dk' Cc: 'Gunner Jacobsen'; 'Else Bock'; 'ladislav. binko @ gmail. com'; 'jensandreasknudsen @ gmail. com';

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 30-03- 2011 TILSYNET Beskyttede naturområder i Girafmosen Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs har den 2. december 2009 rettet henvendelse til

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter. Lars Rudfeld, Naturstyrelsen

Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter. Lars Rudfeld, Naturstyrelsen Natura 2000, bilag IV og beskyttede arter Lars Rudfeld, Naturstyrelsen Disposition 1. Kort intro til naturdirektiverne 2. Natura 2000 3. Bilag IV-arter og andre beskyttede arter 4. Andre beskyttede arter

Læs mere

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup

Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus, erstatter eksisterende, ny placering, Grædstrupvej 56, 8740 Brædstrup Horsens Kommune Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Tom Jensen Grædstrupvej 54 8740 Brædstrup Byggesag Sagsbehandler: Hanne Lind Direkte: 76292572 Mobil: 7629 2572 Afgørelse Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus,

Læs mere

Dispensation til oprensning og udvidelse af sø på Frøstjernevej 26

Dispensation til oprensning og udvidelse af sø på Frøstjernevej 26 Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk Jacob Øhlenschlæger Frøstjernevej 26 2880 Bagsværd 20. oktober 2015 Dispensation til oprensning og udvidelse af

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Henrik Sønderris Sønderrisvej Græsted. Dispensation til at fjerne træer og opvækst i 3 beskyttet mose

Henrik Sønderris Sønderrisvej Græsted. Dispensation til at fjerne træer og opvækst i 3 beskyttet mose Henrik Sønderris Sønderrisvej 4 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282504 amo55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 08.01.2016 Sagsnr. 15/25592

Læs mere

Rosborg Sø projektet - Konklusionsreferat af mødet med lodsejere og organisationer den 20. november 2007 i Krogsgårde

Rosborg Sø projektet - Konklusionsreferat af mødet med lodsejere og organisationer den 20. november 2007 i Krogsgårde Mødedeltagerne og de øvrige indbudte Feldborg Statsskovdistrikt J.nr. SNS-4332-00116 Ref. jepsc Den 13. december 2007 Rosborg Sø projektet - Konklusionsreferat af mødet med lodsejere og organisationer

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø

Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø Envina Naturårsmøde 2016 Advokat Mads Kobberø 1 Temaer 1. Passivitet 2. Retlig lovliggørelse 3. 3 4. Dispensationer 2 2 Passivitet/indrettelsessynspunktet 3 Indrettelse/passivitet NKO 334: Det er dog i

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Afslag på ansøgning om at nedlægge 940 meter beskyttede jorddiger, Hedelundvej

Afslag på ansøgning om at nedlægge 940 meter beskyttede jorddiger, Hedelundvej Margit og Gunner Duus Hedelundvej 15 8762 Flemming Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 01.05.25-P19-3-14 20.12.2016

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \c549a495-ed

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \c549a495-ed Page 1 of 51 of 5 From: Morten Byrial Sent: 19-01-2016 09:51:48 To: Henrik Elstrup; Jørgen Borregaard Sørensen Cc: 'Tina Toft'; 'Ida Thøgersen'; syddjurs Subject: SV: Angående akt indsigt Hermed mine kommentarer

Læs mere

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 22-08-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-121-15 Tilladelse

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f...

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f... Page 1 of 91 of 9 From: syddjurs Sent: 19-01-2016 11:03:56 To: Team Byggeri Subject: VS: Angående akt indsigt Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen syddjurs@syddjurs.dk - BEMÆRK - er din afdeling

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt Udkast til Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb.

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb. Side 1/5 Gert Ørskov Jensen Sdr Hedegårdsvej 9 7570 Vemb Dato: 06-08-2014 Sagsnr.: 01.03.03-P19-82-14 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7 Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

- at Læsø Kommune kontaktes, hvis der under gravearbejdet stødes på affald

- at Læsø Kommune kontaktes, hvis der under gravearbejdet stødes på affald LÆSØ KOMMUNE Doktorvejen 2, Byrum 9940 Læsø www.laesoe.dk Den: 02-01-2016 Sagsnr.: 825-2016-1821 Dok.nr.: 825-2016-15229 Sagsbehandler: Stine Pagel Hansen Direkte telefon: 9621 3037 Brian Eriksen Tilladelse

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gravning i mose

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til gravning i mose Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282504 amo55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.07.2015 Sagsnr. 15/8008 Sagsbeh. Anne-Marie Møldrup Dispensation

Læs mere

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014

www.ikast-brande.dk HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande HESTLUND EFTERSKOLE Skyggevej 21 7441 Bording 12. marts 2014 Landzonetilladelse til lovliggørelse af skur - Skyggevej 21 A, 7441 Bording Ikast-Brande Kommune

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Husbørsen ApS v/advokat Rikke Kampp Adelgade 89 5400 Bogense Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager, som følge

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 3

Naturbeskyttelseslovens 3 Naturbeskyttelseslovens 3 Heder Overdrev Enge Moser Søer Vandløb Naturbeskyttelseslovens 3 3. Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af 1) heder, 2) moser og lignende, 3) strandenge og strandsumpe

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljø og Natur Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /518c7ce3-77e...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /518c7ce3-77e... Page 1 of 61 of 6 From: Lars Dyhrberg Bruun Sent: 18-02-2016 16:22:59 To: '' Cc: Steen Ravn Christensen Subject: SV: RETTELSE ti tidligere mail: Etablering af pumpestation i afløbet fra Bogens Sø (Bogens

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af pilekrat

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af pilekrat FG HANDEL S.M.B.A. Nykøbingvej 95 4571 Grevinge Den 11. februar 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af pilekrat Odsherred Kommune har modtaget jeres ansøgning

Læs mere

Tilladelse til etablering af sø på adressen Skovbakkevej 70, matr.nr. 1bx, Den nordlige del, Mygdal.

Tilladelse til etablering af sø på adressen Skovbakkevej 70, matr.nr. 1bx, Den nordlige del, Mygdal. Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Jørgen Roest Skovbakkevej 70 Mygdal 9800 Hjørring Hjørring den

Læs mere

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Annie Sørensen Nordvej 6 3400 Hillerød Sendt pr. mail til: nordvej6@gmail.com. Dispensation til oprensning af sø og tilladelse til etablering af ny sø

Annie Sørensen Nordvej 6 3400 Hillerød Sendt pr. mail til: nordvej6@gmail.com. Dispensation til oprensning af sø og tilladelse til etablering af ny sø Annie Sørensen Nordvej 6 3400 Hillerød Sendt pr. mail til: nordvej6@gmail.com Dispensation til oprensning af sø og tilladelse til etablering af ny sø Ejendommen på matr. nr. 8e, Alsønderup By, Alsønderup,

Læs mere

Praksis for dispensationer til oprensning af søer. Orientering

Praksis for dispensationer til oprensning af søer. Orientering Praksis for dispensationer til oprensning af søer Orientering Naturbeskyttelseslovens 3 Søer over 100 m2 er beskyttede Søer under 100 m2 er beskyttede, hvis de støder op til eller indgår i arealer med

Læs mere

Dispensation til udvidelse af græsningsfold på beskyttet hede med Enebær på ejendommen matr.nr. 1-c, Ulkerup Skov, Egebjerg sydøst for Hov Vig.

Dispensation til udvidelse af græsningsfold på beskyttet hede med Enebær på ejendommen matr.nr. 1-c, Ulkerup Skov, Egebjerg sydøst for Hov Vig. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Den 1. september 2014 Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 Dispensation til udvidelse af græsningsfold på beskyttet hede med Enebær på ejendommen

Læs mere

Området er registeret som hhv. eng og sø i kommunens vejledende registrering af beskyttet natur.

Området er registeret som hhv. eng og sø i kommunens vejledende registrering af beskyttet natur. Rune Jeppesen Hansen Branebjerg 21 5471 Søndersø 30. maj 2016 Sagsnummer 480-2016-19379 Lovliggørende dispensation til oprensning og udvidelse af sø på ejendommen matr.nr. 1 St. Trolddal, Hårslev. Tilladelse

Læs mere

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Miljøvurderingsdag 19/8-2015 Martin Hesselsøe (mh@amphi.dk) Biologisk konsulentarbejde siden 1993 Ca. 20 konsulenter

Læs mere

Der meddeles tilladelse til oprensning og udvidelse af søen på følgende vilkår: Søen må oprenses og udvides som angivet på nedenstående kort.

Der meddeles tilladelse til oprensning og udvidelse af søen på følgende vilkår: Søen må oprenses og udvides som angivet på nedenstående kort. Frederikssund Kommune Att: Troels Karlog, tkarl@frederikssund.dk Dato 5. september 2016 Sagsnr. 01.05.08-P25-2-16 BY OG LANDSKAB Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Lovliggørende tilladelse til krydsning af Simested Å med en træbro ved Hannerup Fiskeri

Lovliggørende tilladelse til krydsning af Simested Å med en træbro ved Hannerup Fiskeri Center Natur og Miljø Jens Roulund Hannerupskovvej 55 Hannerup 9500 Hobro Sendt via mail: jens_roulund@yahoo.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Kortet angiver søens placering og udstrækning på arealet (ca. 40m x 25m). Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev. 12. oktober 2016

Kortet angiver søens placering og udstrækning på arealet (ca. 40m x 25m). Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev. 12. oktober 2016 Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev 12. oktober 2016 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af sø Skive Kommune har d. 4. oktober 2016 modtaget ansøgning fra Bent

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

14. juli 2014 Tkarl Rådhuset Torvet Frederikssund

14. juli 2014 Tkarl Rådhuset Torvet Frederikssund Lars Peter Nielsen Venslevleddet 11 4050 Skibby Helle & Knud Fischer Venslevleddet 9 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. BYGGERI OG 1. NATUR juli 14. juli 2014 Tkarl 004399-2014 Rådhuset Torvet 2 3600

Læs mere

GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV

GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev 5. NOVEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/1992 KS:STEROE UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV Stevns Kommune,

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og planlovens 35 til etablering af vandhul på matr. nr. 16d Gjerrild By, Gjerrild

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og planlovens 35 til etablering af vandhul på matr. nr. 16d Gjerrild By, Gjerrild Jens Mark Arnung Annavej 19 8500 Grenå TEKNIK OG MILJØ Dato: 7. november 2013 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pec@norddjurs.dk Journalnr.: 13/18758 Dispensation fra

Læs mere

Etablering af ny sø ved Kalbjergvej 3, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø ved Kalbjergvej 3, 7500 Holstebro Side 1/5 Kelvin Høj Øgendahl Kalbjergvej 3 7500 Holstebro Dato: 27-10-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-26-12 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til nedlæggelse af sø med vilkår om erstatningssøer samt afslag til nedlæggelse af sø.

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til nedlæggelse af sø med vilkår om erstatningssøer samt afslag til nedlæggelse af sø. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til nedlæggelse af sø med vilkår om erstatningssøer samt afslag til nedlæggelse af sø. I har søgt om tilladelse til nedlæggelse af to søer på matr. nr. 5x, Kirkeby

Læs mere

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig

VVM-screening af etablering af skov på matr. 3a, 6a V. Bregninge by, Bregninge m.fl. Afgørelse om at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig Peder Kromann Jørgensen Vester Bregningemark 3 5970 Ærøskøbing Sendt med email: pkjkoma@msn.com Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 VVM-screening

Læs mere

Jesper Kortbæk Slot Palleshøje Viborg. Sendes til:

Jesper Kortbæk Slot Palleshøje Viborg. Sendes til: Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Jesper Kortbæk Slot Palleshøje 110 8800 Viborg Sendes til: Jesper@vexa.dk Afslag på ansøgning om etablering af bådebro ved Hejmdalsvej 16, 8800

Læs mere

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter Af Bo Levesen, Vejle Kommune NATURA2000 netværket Internationale naturbeskyttelsesområder habitatområder fuglebeskyttelsesområder Ramsarområder Habitatdirektivets

Læs mere

Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340

Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland arealvise beskrivelser side 1 Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Gjerrild Nordstrand er et strandareal på nordkysten af Djursland. Arealet

Læs mere

For det første Jørgen - jeg fører bestemt ikke nogen lukket dialog. Tværtimod er den helt åben.

For det første Jørgen - jeg fører bestemt ikke nogen lukket dialog. Tværtimod er den helt åben. Side 1 af 5 Poul Otto Seidel Fra: "Poul Otto Seidel" Til: "Jørgen Andersen" Cc: "Inge-Lis Seidel" ; "Willy Søren Beck" ;

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Inger Christensen (A) Marianna Hesselholt

Læs mere

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016

www.ikast-brande.dk Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Anders Skræddergaard Møller og Malene Møller Skræddergaard Skovbrynet 86 7330 Brande 20. april 2016 Landzonetilladelse til etablering af et nyt enfamiliehus og garage med redskabsrum på matr. nr. 6s, Brandlund

Læs mere

Golfbaner og vand Søer og vand

Golfbaner og vand Søer og vand Golfbaner og vand Søer og vand Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper Vandhuller 29a EU s arter Vejledningen til Loven (erstatningsbiotoper) Landzoneloven Vandplaner Naturplaner Golfbaner i Allerød

Læs mere

NOTAT. Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur

NOTAT. Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur DATO 10. juni 2013 SAGS NR. Kalundborg Kommune. 31. oktober 2012: Jeg har et generelt spørgsmål

Læs mere

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry. Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte

Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej Ry. Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte Aslaug Elizabeth Færch Johnsen Himmelbjergvej 11 8680 Ry Lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 til eksisterende bålhytte Der meddeles hermed lovliggørende tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse)

Læs mere

HÅNDHÆVELSE AF PÅBUD NATUR & MILJØ 2014

HÅNDHÆVELSE AF PÅBUD NATUR & MILJØ 2014 HÅNDHÆVELSE AF PÅBUD NATUR & MILJØ 2014 Advokat (H) Alex Puggaard og advokat Vibeke Westergaard (H) Onsdag den 21. maj 2014 Håndhævelse Udfordringer ved håndhævelsen - som eksempel ulovlig opfyld af råstofgrave

Læs mere

Tillæg til dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af sediment i Springdammen

Tillæg til dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af sediment i Springdammen Christian Bredkjær Ibstrupvej 28 2820 Gentofte 3. januar 2017 Sagsnr. EMN-2015-16244 Tillæg til dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af sediment i Springdammen Indledning har den 22.

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse til hhv. vindfang og udestue på i alt 12 m2.

Lovliggørende landzonetilladelse til hhv. vindfang og udestue på i alt 12 m2. Finn Erik Petersen Mosedraget 13 Bannebjerg 3230 Græsted Sag: 2016/07733 006 Id: 022785 Afdelingsnavn Byg og Miljø Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 11. maj 2016 Personlig henvendelse Rådhusvej 3

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Dispensation og tilladelse til oprensning og udvidelse af sø på matr. nre. 2a, 2b, 2c, Koustrup By, Tøstrup

Dispensation og tilladelse til oprensning og udvidelse af sø på matr. nre. 2a, 2b, 2c, Koustrup By, Tøstrup Peter Schou Andersen 1-09-2016 Koustrup 4 Sagsnummer.: 16/4161 8560 Kolind Sagstype: KLE: 01.05.08 Sagsbehandler: Lars Dyhrberg Bruun Tlf.: 87 53 54 10 Dispension og tilladelse til oprensning og udvidelse

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro Side 1/6 Amphi Consult v/ Per Klit Christensen Vistelhøjvej 5, Skarrild 6933 Kibæk Dato: 28-09-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-117-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

Kim Jakobsen Sønderlundsvej Skanderborg. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af ny garage på adressen Sønderlundsvej 8

Kim Jakobsen Sønderlundsvej Skanderborg. Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af ny garage på adressen Sønderlundsvej 8 Kim Jakobsen Sønderlundsvej 8 Tilladelse efter planlovens 35 til opførelse af ny garage på adressen Sønderlundsvej 8 Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til at opføre

Læs mere

Dispensation 3 natur til oprensning af Illeris Bæk

Dispensation 3 natur til oprensning af Illeris Bæk Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Niels Henrik Jensen Illerisørevej 38 C Hvalpsund 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt på

Læs mere

Joachim Durup Johansen Stationsvej 2, 2 sal 4690 Haslev. Den 4. august 2015. Dispensation til udsætning af fisk i beskyttet sø

Joachim Durup Johansen Stationsvej 2, 2 sal 4690 Haslev. Den 4. august 2015. Dispensation til udsætning af fisk i beskyttet sø Joachim Durup Johansen Stationsvej 2, 2 sal 4690 Haslev Den 4. august 2015 Dispensation til udsætning af fisk i beskyttet sø Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 26. maj 2015 om dispensation

Læs mere

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30

Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 Forsvarets Bygning og Etablisement Byggedivisions vedligeholdelsesteam Vest Flyvestation Karup Att: Søren Balle Bygning 466 Herningvej 30 1. november 2013 Landzonetilladelse til opførsel af kedelhus til

Læs mere

Karlo Krogh Hansen Lundholmvej 6 7470 Karup J. Dispensation til oprensning og udvidelse af vandhul

Karlo Krogh Hansen Lundholmvej 6 7470 Karup J. Dispensation til oprensning og udvidelse af vandhul TEKNIK OG MILJØ Karlo Krogh Hansen Lundholmvej 6 7470 Karup J Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8154 ngors@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 01.05.00-P00-84-15

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Peter Liokouras Øreodden 5 5700 Svendborg Sendt på mail til info@atlasgulve.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00477-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 03-07-2015 Tilladelse til etablering af udløbsledning ud for

Læs mere

STEEN HASSAGER PETERSEN Bakkelyvej Ry. Tilladelse efter planlovens 35 til udvidelse af eksisterende erhverv med ny hal

STEEN HASSAGER PETERSEN Bakkelyvej Ry. Tilladelse efter planlovens 35 til udvidelse af eksisterende erhverv med ny hal STEEN HASSAGER PETERSEN Bakkelyvej 2 Tilladelse efter planlovens 35 til udvidelse af eksisterende erhverv med ny hal Der meddeles hermed tilladelse efter planlovens 35 (landzonetilladelse) til opførelse

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Furesø Kommune Natur og Miljø Att: Pia Holm Nielsen Allan Lihme OB Muusvej 17 3520 Farum Dispensation til retablering af afvandingsgrøfter på matr.nr. 1kq og 1fq,

Læs mere

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 27. juni 2016 Tilladelse

Læs mere

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg Vandhuller Oprensning og nyanlæg Oprensning og nyanlæg af Vandhuller i Favrskov Kommune Et vellykket nyt eller oprenset vandhul øger den biologiske variation i landskabet, og beriger din ejendom med nyt

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for

Læs mere

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.

www.ikast-brande.dk Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo. Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Palle Ledet Jensen Repulse Bay Apartments Apartment D2, Ground Floor 101 Bay Road, Hong Kong SAR E-mail: hygild@yahoo.dk 13. maj 2014 Landzonetilladelse

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. TEKNIK OG MILJØ Jan Sandholm Sejlsigvej 4 7400 Herning Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8036 ngojs@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 01.05.02-P25-8-13

Læs mere

Thomas Aabling Vandmiljø Korsørgade 19, 2. tv 2100 København Ø

Thomas Aabling Vandmiljø Korsørgade 19, 2. tv 2100 København Ø Thomas Aabling Vandmiljø Korsørgade 19, 2. tv 2100 København Ø Lovliggørende dispensation til på vilkår at brinksikre søbredden på matr.nr. 77 d, Hareskov By, Værløse, beliggende Åvej 20 A, Hareskovby.

Læs mere

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing

NOTAT om afslag til bidrag til betaling for dræning af ejendommen Spangevej 13, 5900 Rudkøbing Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 14-09-2015 J. nr. 14/2866 Ref: liem NOTAT om afslag

Læs mere

Bilag 3 LUGT BEREGNING

Bilag 3 LUGT BEREGNING BILAG 93 Bilag 1 94 95 Bilag 2 Bilag 3 LUGT BEREGNING For ejendommen Kanalvej 10 er udpeget følgende områder hvortil geneafstande for lugt beregnes: Nabobeboelse (Kanalvej 8) Samlet bebyggelse/rekreativt

Læs mere

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen Den21. december 2015 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 12. november 2015 om dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø.

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø. Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Dispensation til at åbne dræn i mose

Dispensation til at åbne dræn i mose Odsherred kommune Att.: Ejendomsteamet Nyvej 22 4573 Højby 15. januar 2018 _ Dispensation til at åbne dræn i mose Odsherred Kommune har konstateret, at et dræn gennem en beskyttet mose på matrikel 2be

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere