Mødet afholdtes den september 2011 på Havreholm Slot

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødet afholdtes den 7.-8. september 2011 på Havreholm Slot"

Transkript

1 Møde 1 D. Erhvervsfremme og Innovation Referat Mødet afholdtes den september 2011 på Havreholm Slot Deltagere: Peter Flodin (PF), Tove Bang (TB) (dag 2), Henning Nielsen (HN), Majken Caroline Jacobsen (MCJ) (dag 1), Steen Ammentorp (SA), Marianne Nilsson (MN), Nils Thiedemann (NT). Referent: Jakob Nedergaard Mortensen (JNM) (dag 2). 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden ændringer. Da JNM ikke var til stede på førstedagen, ville PF gennemgå dennes punkt på dagsordenen. 2. Gensidig præsentation De nye gruppemedlemmer præsenterede sig enkeltvis for hverandre. 3. Hvor skal vi hen, du? Drøftelse af programgruppens mandat og opgaver: Forventningsafstemning og realitetstjek. Gruppen afstemte her gensidige forventninger til hinanden og arbejdet i gruppen. 4. Møder a. Frekvens, hyppighed og form Man blev enige om at begrænse antallet af møder. Således ville der kun blive yderligere et fysisk møde i 2011 (doodle udsendt efterfølgende, og datovalg er faldet på den 7. december kl. 10:00-16:00 i styrelsen, red.), hvor håbet var, at forundersøgelser kunne være afsluttet inden denne dato. Gruppen ville afholde to heldagsmøder i 2012, et internat samt to telefonmøder og hertil sandsynligvis supplere med en studietur. Datoer ville blive fastsat senere. 5. Praktisk info fra Sekretariatet DEFF Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard København V Danmark Telefon Fax E-post

2 a. Præsentation af DEFF PF gennemgik dette punkt i JNMs fravær. Der var ønske og enighed om at tage dette punkt op igen på gruppens følgende møde. b. Rejseafregning (se bilag) Som tidligere oplyst kan DEFF ikke honorere medlemmernes deltagelse i møder. Rejseudgifter til statens takster, forplejning og overnatning kan til gengæld dækkes. Rejseafregningsblanketten findes på styrelsens hjemmeside (http://www.bibliotekogmedier.dk/om-os/rejseafregning/ - nederst på siden). c. Formidlings- og kommunikationsplatform (wiki, dropbox, andet?) Gruppen blev enige om at anvende en tilsvarende wiki, som de forrige programgrupper havde benyttet dog kun til intern brug og kommunikation. JNM ville oprette denne. d. Rollefordeling og Vejledning til projektansøgning til DEFF (se bilag) PF gennemgik og orienterede om disse dokumenter. 6. Budget PF orienterede om programgruppens budget, økonomi og muligheder. Programgruppen havde for 2011 fået tildelt en ramme på kr. til projekter og kr. til drift af programgruppen. Projektbudgettet for 2012 var endnu ukendt, men programgruppen ville få tildelt kr. til driften på lige fod med andre programgrupper. Der var tillige budgetteret med en mulig studietur i Folk blev bedt om at melde tilbage inden månedens (septembers) udgang med ønsker til tider og destination. Eksempelvis kunne British Library og/eller New York Public Library være relevante institutioner at besøge. TB havde en række kontakter til erhvervsrettede biblioteker overseas og ville således gøre sig ekstra overvejelser vedr. disse. 7. Projekter a. DAMVAD-projektet (Camilla Bjerre Damgård, DAMVAD) Camilla Bjerre Damgård gav en status på projektet (se oplægget som bilag i wikien). Det kunne fastslås, at der bl.a. var behov for nye kundetyper for bibliotekerne, og at erhvervsfremmesystemet havde behov for adgang til viden. Samtidig havde bibliotekerne en rolle at spille som underleverandør ind i systemet og i at få de andre aktører til at arbejde sammen. Det havde desuden vist sig, at praktikerne ofte havde den opfattelse, at biblioteker blot var systemer, og de manglede viden om og forståelse for de services, som forskningsbibliotekerne faktisk kan levere. 2

3 Gruppen diskuterede her deres og forskningsbibliotekernes egentlige opgave her. Man var enige om, at der var to strenge her; Dels var der på den ene side selve adgangen til viden (access), dels skulle de også være inde i formidlingen af projekter. Dette burde være en integreret del af biblioteksopgaven. Der ligger i dette projekt en reaktivitet ambitionerne er ikke høje nok. Det skulle således ikke være nok for bibliotekerne blot at levere fx en patentsøgning til erhvervslivet. Erhvervslivet skulle også lære at anvende denne viden og informationer, som hyppigt gerne skulle være tygget (bearbejdet). Det var ofte først, når noget viden var bearbejdet, at det for alvor var værdiforøgende. For at øge mulighederne for at involvere og engagere de deltagende jyske aktører, blev DAMVAD opfordret til at søge mere ud lokalt og her gennemføre deres aktiviteter. Pga. sund skepsis over for projektet kunne det være vanskeligt at trække de tilstrækkelige ressourcer ud af de deltagende. Gruppen skulle herefter forholde sig til de kommende initiativer i projektet. Holdningen var, at for at kunne anvende projektets resultater i en dokumenterende case/ salgsargument, som kunne indgå i gruppens handlingsplan, var det væsentligt at konkretisere bibliotekets ydelser betydeligt. Det ville være godt med konkrete cases, som gik i dybden, og som påviste de nye ydelsers effekt. Det blev foreslået at søge midler i vækstfora til at permanentgøre nogle af aktiviteterne. Udfordringen med disse var dog, at de ofte var regionalt tænkende, og at de typisk ønskede store projekter med mange samarbejdspartnere. b. Dania-projektet (MN) MN introducerede Erhvervsakademi Dania samt tankerne bag projektet. Gruppen drøftede herefter projektets mulighed for forankring her. Med enkelte tilrettelser tog gruppen ejerskab til projektet, som allerede havde DEFF Styregruppens velsignelse, men som afventede programgruppens vurdering. MN ville føje de enkelte kommentarer og rettelser til projektansøgningen og sende dem til endelig godkendelse i gruppen, hvorefter projektet kunne tage sin begyndelse. Gruppen blev enige om at disponere de kr. til projektet, som de havde ansøgt. Herved blev der ca kr. til rest til forundersøgelser/-analyser (se næste punkt). 8. Programgruppens strategi- og handlingsplan Gruppen enedes om vigtigheden i generelt at indtænke moderinstitutionens (typisk universitetets) kompetencer i alle fremtidige aktiviteter. Bibliotekerne måtte ikke lukke sig om sig selv i dette, de måtte være proaktive og gerne tænke nyt som fx indtægtsdækket virksomhed. Efter en rundbordsdiskussion nåede gruppen på baggrund 3

4 af denne og gårsdagens diskussioner frem til følgende indsatsområder i en handlingsplan: A. Access B. Kompetenceløft C. Videnspredning D. Profilering. Access omhandlede såvel fokus på gratis som på den licensbetalte viden og information, herunder også den bearbejdede viden. Emner som Open Access, licenser, Pure, den danske forskningsdatabase blev her nævnt. Også en national digital ordning/portal som fx en databrønd blev nævnt. Det handlede grundlæggende om at skabe universel adgang til dansk forskning. Gruppen ville i handlingsplanen fokusere på den direkte adgang til forskningsresultater samt på udvikling af services og forretningsmodeller i denne henseende. Her lå et nyt kundesegment og ventede, og dette var programgruppens klare målgruppe. Mht. indsatsområdet Kompetenceløft var udgangspunktet, at skulle det nye i DEFF lykkes, var en nødvendig forudsætning et kompetenceløft af de personer, der skal involveres, altså både for erhvervsfremmesystemet og SMV erne, for de studerende og for underviserne. Nu skulle der kigges indad og sikres, at bibliotekerne stillede krav til kvaliteten af dem selv samt kompetenceudvikling. Det handlede nu om i egne rækker at gøre klart, hvad bibliotekerne kunne og skulle. Her kunne sættes ind på en række områder så som informations- og vidensøgning, informationskompetence, markedsinformation m.m., og både Dania- og DAMVAD-projektet kunne indgå i dette arbejde som konkrete tiltag. Det tredje indsatsområde Videnspredning handlede bl.a. om øget synliggørelse af bibliotekstjenester og ydelser. Dette kunne eksempelvis være bedre formidling af tjenesternes og deres relation til vækstguide.dk, innofactory.dk, væksthus.dk, startvækst.dk og andet. De steder, hvor data og tjenester lå medier, platforme, indgange m.m. - skulle kort sagt formidles tydeligere og synliggøres. Dette kunne også ske gennem øget dialog med DI (Dansk Industri) og DE (Dansk Erhverv), hvorigennem en øget markedsføring kunne feedes ind. Det ville forudsætte, at gruppen kunne definere sektorens services, og materialet skulle kunne embeddes i brugernes dagligdag. Desuden skulle Fonden for entreprenørskab kontaktes. Som det sidste indsatsområde fandt gruppen Profilering en nødvendig forudsætning for at lykkes med sine tiltag. Fag- og forskningsbibliotekerne måtte nu profilere sig tydeligt og internt afklare sine egne roller. Dette ville bl.a. indebære en relancering og optimering af deres mulige rolle ift. SMV erne/det private erhvervsliv og en generel øget professionalisering. Bibliotekerne skulle kunne handle proaktivt og indtænke 4

5 moderinstitutionernes kompetencerne i deres opgaveløsning ikke blot fokusere på biblioteksfunktionen alene. Gruppen enedes dog om, at en række behovsafdækkende forundersøgelser skulle gå forud for disse indsatser. Det handlede bl.a. om at afdække, hvilke typer virksomheder, der havde hvilke behov. Disse ville kunne give nogle gode og konkrete cases og rammesætte de konkrete indsatser. Det syntes oplagt dels at tage udgangspunkt i og viderebearbejde John Houghton rapporten fra 2011, DAMVAD-projektets afrapportering samt at klarlægge, hvilke brancher og virksomheder også offentlige institutioner - der ansatte hvilke akademikere og med hvilke behov. 9. Afslutning og next step Der skulle nu på kort tid leveres input til handlingsplanen, som PF og JNM ville sammenskrive. Følgende ville bidrage med input: HN: Access NT: Platform/PURE (videnspredning) MN: Videnspredning TB: Videnspredning og illustrationer MCJ: (Indledning) Erhvervsfremmesystemet og EBSTs rolle Alle blev bedt om at levere input senest den 19. september, idet udkastet til handlingsplanen skulle tilsendes styregruppen den 22. september. 10. Eventuelt Der var intet under dette punkt. 5

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D

Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Kompetencer og tjenester til innovation og erhvervsfremme - handlingsplan for 2011-2013 for programgruppe D Peter Flodin Bibliotekschef Side 1 Lancering af DEFF-strategi 2011-2016 8. Marts 2012 Programgruppens

Læs mere

Mødet blev afholdt den 19. oktober 2009 kl. 10.00 15.00 hos Bibliotek og Medier (Mødelokale 5)

Mødet blev afholdt den 19. oktober 2009 kl. 10.00 15.00 hos Bibliotek og Medier (Mødelokale 5) Møde 15 Informationsforsyning Referat Mødet blev afholdt den 19. oktober 2009 kl. 10.00 15.00 hos Bibliotek og Medier (Mødelokale 5) Deltagere: Mogens Sandfær (MSA), Lars Nondal (LNO), Claus Vesterager

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

i4i INFORMATION FOR INNOVATION

i4i INFORMATION FOR INNOVATION i4i INFORMATION FOR INNOVATION Rapport til DEFF i4i Information for Innovation et forprojekt til analyse af forretningsmodeller et samarbejde mellem DTU Bibliotek og Scion DTU INDHOLD Resumé... 2 Undersøgelse

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Indsatser som konsoliderer/viderefører eller fornyer eksisterende services, Videopublicering Dokumentlevering

Indsatser som konsoliderer/viderefører eller fornyer eksisterende services, Videopublicering Dokumentlevering Interim handlingsplan for Arkitektur og Middleware 2010-11 Baggrund for planen DEFF arbejder med en revideret strategi som tænkes iværksat i løbet af 2011. De nuværende programgruppers mandat udløber 31.

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

b) Projektets overordnede formål Formålet er projektmodning af et visionært koncept for attraktiv kundeservice.

b) Projektets overordnede formål Formålet er projektmodning af et visionært koncept for attraktiv kundeservice. AFSLUTTENDE RAPPORT Projekt Attraktiv Kundeservice DEFF modningsprojekt August 2013 Indhold: 1. Indledning a. Baggrund for projektet b. Overordnede formål c. Tilgang og metode 2. Afrapportering af projektmål

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Referat afsluttende Styregruppemøde OPI-Lab, pr. 03. juni 2014

Referat afsluttende Styregruppemøde OPI-Lab, pr. 03. juni 2014 Referat afsluttende Styregruppemøde OPI-Lab, pr. 03. juni 2014 Deltagere: Tine Park (Region Midtjylland), Maj-Britt Jensen (Region Sjælland), Tina Hosbond (Socialstyrelsen), Kenneth H. Sørensen (Danske

Læs mere

Projekt Byggerum 2001-2004

Projekt Byggerum 2001-2004 Projekt Byggerum 2001-2004 Evalueringsrapport om erfaringerne fra fire års projektarbejde med det rummelige arbejdsmarked indenfor bygge- og anlægsbranchen Marts 2005 Kolofon Udgivet af: Samarbejdsparterne

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

01/10/13. Kompetencemåling på fagog forskningsbibliotekerne. Udarbejdet af DAMVAD for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

01/10/13. Kompetencemåling på fagog forskningsbibliotekerne. Udarbejdet af DAMVAD for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 01/10/13 Kompetencemåling på fagog forskningsbibliotekerne Udarbejdet af DAMVAD for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 2 KOMPETENCEMÅLING PÅ FAG- OG FORSKNINGSBIBLIOTEKERNE DAMVAD.COM

Læs mere

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek

Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Møde 18 Referat af møde i programgruppen for Arkitektur & Middleware den 27. november 2007 på det Kongelige Bibliotek Deltagere: Arne Sørensen (AS), Anders Christensen (AC), Tonny Laursen (TL), Ingelise

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 21. maj 2012 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Kvartalsrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 2. kvartal af 2006 Juli 2006 af DEFF-sekretariatet Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Status for DEFF-sekretariatet... 4 Status for

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 1. KONKLUSION 2 2. BAGGRUND OG METODE 4 2.1 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN... 4 2.2 METODE... 4 3. AKADEMIKERKAMPAGNEN - BAGGRUND

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere -

Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere - Side 1 af 18 Lokalt samarbejde ifm. undervisning af it-svage borgere - Ældreorganisationernes anbefalinger til kommunerne Baggrund Dette dokument indeholder en række erfaringsbaserede anbefalinger til

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere