ERBEJET 2. Brugsanvisning V 1.x ERBE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERBEJET 2. Brugsanvisning V 1.x ERBE"

Transkript

1 ERBEJET 2 Brugsanvisning V 1.x ERBE

2

3 ERBEJET 2 Brugsanvisning

4 Peter Mock Teknisk redaktør Tlf. (+ 49) Jeg vil være glad, hvis denne brugsanvisning gør sit til at gøre arbejdet lettere for Dem og hjælper Dem med at bruge alle Deres apparats funktioner på en sikker måde. Den er udarbejdet med stor omhyggelighed af mig i samarbejde med udviklingsingeniører og kvalitetskontrol. Anvendelsen af publishing software og digitalt fotografi giver dokumentationsteamet mulighed for en fleksibel udformning. Vort mål: en anskuelig kombination af tekst og foto. Oversættelsen af teksterne til Deres sprog er underlagt en streng kvalitetskontrol. Brugsanvisningen trykkes først digitalt, når Deres apparat udleveres. Alle informationer er af nyeste dato. ERBE dokumentationsteamet ønsker at forbedre sine produkter for Dem: Jeg vil være glad for ideer, kritik, spørgsmål, men også for en positiv tilbagemelding. EN ISO 9001 EN ISO Brugsanvisnings art. Nr. Apparat art. nr Alle rettigheder til denne brugsanvisning, herunder især retten til mangfoldiggørelse og udbredelse samt oversættelse forbeholdes. Ingen del af denne brugsanvisning må i nogen form (gennem fotokopi, mikrofim eller andre metoder) reproduceres eller behandles, mangfoldiggøres eller udbredes under anvendelse af elektroniske systemer uden forudgående skriftlig tilladelse fra ERBE Elektromedizin GmbH. De i denne brugsanvisning indeholdte informationer kan uden forudgående varsel ændres eller udvides og udgør ikke nogen forpligtigelse for ERBE Elektromedizin GmbH. Printed by ERBE Elektromedizin Printed in Germany Copyright ERBE Elektromedizin GmbH, Tübingen 2007

5 Indhold Indhold Kapitel Titel Side 1 Sikkerhedsanvisninger Beskrivelse af betjeningselementerne Frontpladens betjeningselementer Betjeningselementer på bagsiden Anvendelsen af ERBEJET Udsugningsmodulet ESM 2's tilslutning, tilslutning af applikator, pumpeenhed og separationsmedium Valg af program, vinduet "Indstillinger", valg af effekttrin, indstilling af udsugning Aktivering Lagring af ændret grundprogram som nyt program, valg af program, lagring af programmer til ReMode funktionen Sletning af program, overskrivning af program Hentning af Setup Statusmeldinger, fejlmeldinger Statusmeldinger i alfabetisk rækkefølge Fejlmeldinger Fejlmeldinger i numerisk rækkefølge Fejlmeldinger i alfabetisk rækkefølge Installation Omgivelse Elektrisk installering Placering af ERBEJET Fjernelse, rengøring og desinfektion Fjernelse af separationsmedium, udsugningsmodel ESM 2, applikator og pumpeenhed Aftørring med desinfektionsmiddel Anvendelsesanvisninger for rengøring, desinfektion Tekniske data Anvisninger om den elektromagnetiske fordragelighed (EMC) / 56

6 Indhold 9 Vedligeholdelse, kundetjeneste, garanti, bortskaffelse Vedligeholdelse...53 Kundeservice...53 Garanti...53 Bortskaffelse Kombination med andre apparater, fremmed tilbehør / 56

7 1 Sikkerhedsanvisninger KAPITEL 1 Sikkerhedsanvisninger Anvendelsesformål Vandstråle-dissektoren ERBEJET 2 er beregnet til selektiv gennemskæring af væv. Sikkerhedsanvisningernes betydning FARE henviser til en umiddelbart farlig situation, der vil medføre død eller alvorlig legemsbeskadigelse, hvis den ikke undgås. ADVARSEL henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre død eller alvorlig legemsbeskadigelse, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre let eller middelsvær legemsbeskadigelse, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG henviser til en mulig farlig situation, der kan medføre materielle skader, hvis den ikke undgås. Henvisningens betydning Henvisning: henviser a) til producentinformationer, der direkte eller indirekte refererer til personers sikkerhed eller beskyttelse af genstande. Informationerne refererer ikke direkte til en fare eller til en farlig situation. henviser b) til producentinformationer, der er vigtige eller nyttige for apparatets drift eller service. 7 / 56

8 1 Sikkerhedsanvisninger Hvem skal læse brugsanvisningen? Kendskab til brugsanvisningen er absolut nødvendig for at kunne betjene apparatet korrekt. Derfor skal alle, der forbereder, indstiller, arbejder med, demonterer, rengør og desinficerer apparatet, læse brugsanvisningen. I hvert kapitel bedes De være specielt opmærksom på sikkerhedsanvisningerne. Overholdelse af sikkerhedsanvisningerne Arbejdet med et medicinteknisk apparat er principielt forbundet med visse risici for patienten, det medicinske personale og omgivelserne. Risici kan ikke fuldstændigt udelukkes alene gennem konstruktionsmæssige foranstaltninger. Sikkerheden afhænger ikke kun af apparatet. Sikkerheden er i høj grad afhængig af det medicinske personales uddannelse samt en korrekt betjening af apparatet. Sikkerhedsanvisningerne i dette kapitel skal alle, der arbejder med apparatet, læse, forstå og anvende. Gruppering af sikkerhedsanvisningerne Sikkerhedsanvisningerne er grupperet efter følgende fareområder: Fejlbetjening på grund af personer uden instruktion Risici på grund af omgivelserne Elektrisk stød Infektionsfare Brand / Eksplosion Defekt apparat, defekt tilbehør Driftsforstyrrelser på grund af apparatet Sikkerhedsanvisninger vedrørende anvendelsen af ERBEJET 2 Henvisninger Fejlbetjening på grund af personer uden instruktion ADVARSEL Fejlbetjening på grund af personer uden instruktion Personer uden instruktioner kan betjene apparatet forkert. Fare eller livsfare for patient og medicinsk personale! Fare for genstande. Apparatet må kun anvendes af personer, der under hensyntagen til denne brugsanvisning har modtaget instruktioner i en fagligt korrekt håndtering af apparatet. 8 / 56

9 1 Sikkerhedsanvisninger Instruktionerne må kun gives af personer, der i kraft af deres viden og praktiske erfaring er kvalificerede hertil. I tilfælde af uklarheder og spørgsmål bedes De henvende Dem til ERBE Elektromedizin. Adresserne finder De i adresselisten i slutningen af denne brugsanvisning. Risici på grund af omgivelserne FORSIGTIG Driftsforstyrrelser i apparatet på grund af bærbare og mobile HF-kommunikationsindretninger (fx mobiltelefoner, WLANapparater) Elektromagnetiske bølger fra bærbare og mobile HF-kommunikationsindretninger kan påvirke apparatet. Det kan ske, at apparatet svigter eller ikke fungerer korrekt. De bedes lægge mærke til tabellen "Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbare og mobile HF-kommunikationsindretninger" i slutningen af denne brugsanvisning. FORSIGTIG Uhensigtsmæssig temperatur eller luftfugtighed under driften Hvis De anvender apparatet ved en uhensigtsmæssig temperatur eller luftfugtighed, kan det blive beskadiget, svigte eller fungere forkert. Brug apparatet ved en hensigtsmæssig temperatur og luftfugtighed. Tolerancerne med hensyn til temperatur og luftfugtighed finder De i de tekniske data. Hvis der er andre omgivelsesbetingelser, som skal overholdes i forbindelse med apparatets drift, fremgår disse også af de tekniske data. FORSIGTIG Uhensigtsmæssig temperatur eller luftfugtighed under transport og opbevaring Hvis De transporterer eller opbevarer apparatet ved en uhensigtsmæssig temperatur eller luftfugtighed, kan det blive beskadiget og svigte. Apparatet bør transporteres og opbevares ved en hensigtsmæssig temperatur og luftfugtighed. Tolerancerne med hensyn til temperatur og luftfugtighed finder De i de tekniske data. Hvis der er andre omgivelsesbetingelser, der skal overholdes i forbindelse med apparatets transport og opbevaring, fremgår disse også af de tekniske data. 9 / 56

10 1 Sikkerhedsanvisninger FORSIGTIG For kort akklimatiseringstid, uhensigtsmæssig temperatur under akklimatiseringen Hvis apparatet er blevet opbevaret eller transporteret under eller over en vis temperatur, skal det bruge en bestemt tid og temperatur for at blive akklimatiseret. Hvis De ikke overholder retningslinierne, kan apparatet blive beskadiget og svigte. De bør akklimatisere apparatet i henhold til retningslinierne i de tekniske data. FORSIGTIG Overophedning af apparatet ved dårlig ventilation Ved dårlig ventilation kan apparatet blive overophedet, beskadiget og svigte. Anbring apparatet således, at der er sikret fri luftcirkulation rundt om kabinettet. Opstilling i en trang niche er forbudt. FORSIGTIG Indtrængning af væske i apparatet Kabinettet er ikke fuldkommen tæt. Ved indtrængning af væske kan apparatet blive beskadiget og svigte. Pas på, at der ikke trænger væske ind i apparatet. De bør ikke anbringe beholdere med væske på apparatet. Ved tilslutning af separationsmediet til pumpeenheden skal De passe på, at apparatet ikke kommer i berøring med separationsmediet. Det samme gælder ved fjernelsen af separationsmediet. Elektrisk stød ADVARSEL Defekt beskyttelsesstikkontakt, dårligt lysnetkabel, forkert lysnetspænding, fordelerstikdåser, forlængerkabel Fare for elektrisk stød og andre kvæstelser for patient og medicinsk personale! Fare for genstande. Slut apparatet / apparatvognen til en korrekt installeret beskyttelsesstikkontakt. Hertil bør De kun anvende ERBE lysnetkablet eller et ligeværdigt lysnetkabel. Lysnetkablet skal være forsynet med det nationale kontroltegn. Kontroller lysnetkablet med hensyn til beskadigelser. De må ikke anvende et beskadiget lysnetkabel. Netspændingen skal stemme overens med den spænding, der er angivet på apparatets typeskilt. Anvend ikke fordelerstikdåser. Anvend ikke forlængerkabel. 10 / 56

11 1 Sikkerhedsanvisninger ADVARSEL Forkert lysnetsikring, defekt apparat Fare for elektrisk stød for patient og medicinsk personale! Fare for genstande. Overbrændte lysnetsikringer må kun udskiftes af en sagkyndig tekniker. Der må kun anvendes erstatningssikringer, der stemmer overens med værdierne på apparatets typeskilt. Efter udskiftning af en sikring skal apparatet underkastes en funktionstest. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller De er betænkelig ved at anvende apparatet, bedes De rette henvendelse til ERBE Elektromedizin. Adresserne finder De i adresselisten i slutningen af denne brugsanvisning. ADVARSEL Forbindelse fra apparat / apparatvogn og lysnet under rengøring og desinfektion Fare for elektrisk stød for det medicinske personale! Sluk for apparatet. Træk apparatets / apparatvognens netstik ud. Infektionsfare ADVARSEL Ikke sterile applikatorstik Ved anvendelse af et ikke sterilt applikatorstik kan patienten blive inficeret. Anvend aseptiske metoder, når De forbinder applikatorstikket med pumpeenheden. ADVARSEL Ikke sterilt separationsmedium Ved anvendelse af et ikke sterilt separationsmedium kan patienten blive inficeret. Anvend kun sterile, fysiologiske kogsaltopløsninger. ADVARSEL Kontamineret separationsmedium Sprøjt fra separationsmediet kan ramme det medicinske personale. Infektionsfare for det medicinske personale. Undgå ansamlinger af separationsmediet i operationsområdet. Sørg for tilstrækkelig udsugning. Anvend beskyttelsesudstyr, fx en ansigts- og stænkbeskyttelse. Beskyttelsesudstyret skal være afpasset i forhold den infektionsfare, der udgår fra patienten. 11 / 56

12 1 Sikkerhedsanvisninger ADVARSEL Kontamineret tilbehør Infektionsfare for det medicinske personale. Anvend handsker, når De fjerner tilbehøret. Brand / Eksplosion ADVARSEL Antændelse af anæstesi-, hudrensnings- eller desinfektionsmidler i eksplosionstruede zoner Hvis De placerer apparatet i en eksplosionstruet zone, kan anæstesihudrensnings- eller desinfektionsmidler antændes. Brand- og eksplosionfare for patient og medicinsk personale! Fare for genstande. Anbring ikke apparatet i eksplosionstruede zoner. Defekt apparat, defekt tilbehør ADVARSEL Sikkerhedstekniske kontroller ikke gennemført Fare eller livsfare for patient og medicinsk personale! Fare for genstande. Lad apparatet mindst en gang om året gennemgå en sikkerhedsteknisk kontrol. De må ikke arbejde med et apparat, der er mangelfuldt på det sikkerhedstekniske område. ADVARSEL Beskadiget apparat eller beskadiget tilbehør, ændret apparat eller tilbehør Forbrændingsfare for patient og medicinsk personale! Fare for genstande. Inden hver anvendelse bør De kontrollere apparat og tilbehør (fx fodkontakt, kabler, slanger fra instrumenter) med hensyn til beskadigelser. Et beskadiget apparat eller beskadiget tilbehør må De ikke anvende. Udskift defekt tilbehør. Hvis apparatet eller tilbehøret er beskadiget, bedes De henvende Dem til vores kundeservice. Vedrørende Deres egen og patientens sikkerhed: Prøv aldrig selv at foretage reparationer eller ændringer. Enhver ændring medfører udelukkelse af ansvar fra ERBE Elektromedizin GmbH s side. 12 / 56

13 1 Sikkerhedsanvisninger FORSIGTIG Trækpåvirkning af udsugningsslangen Hvis udsugningsslangen påvirkes af et træk, kan der ved forgreningen (1) ske udslip af sekret. Udsæt derfor ikke udsugningsslangen for et træk. 1 Fig. 1-1 Driftsforstyrrelser på grund af apparatet FORSIGTIG Den tekniske service's anvendelse af ikke tilladte interne ledninger En øget udstråling af elektromagnetiske bølger eller reduceret støjimmunitet for apparatet kan være følgen. Det kan ske, at apparatet svigter eller ikke fungerer korrekt. Den tekniske service må kun anvende de interne ledninger, der er angivet i apparatets servicevejledning. FORSIGTIG Apparater oven på hinanden Hvis De anbringer apparatet ved siden af eller oven på andre apparater, kan apparaterne gensidigt påvirke hinanden. Det kan ske, at apparatet svigter eller ikke fungerer korrekt. Apparatet må kun anbringes ved siden af eller oven på apparater fra VIO-serien. Hvis det er nødvendigt at anvende apparatet i nærheden af eller oven på andre apparater, bør De kontrollere, om apparaterne påvirker hinanden: Opfører apparaterne sig usædvanligt? Opstår der driftsforstyrrelser? 13 / 56

14 1 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger for anvendelsen af ERBEJET 2 ADVARSEL Uegnet separationsmedium Ved anvendelsen af et uegnet separationsmedium kan vandstrålens virkning blive ændret. Kvæstelsesfare for patienterne. Anvend kun sterile, fysiologiske kogsaltopløsninger. ADVARSEL For høj indstilling af effekten Jo højere effekt, desto større er risikoen for utilsigtede vævsskader. Indstil effekten i relation til den ønskede kirurgiske effekt så lavt som muligt. ADVARSEL Aktivering af apparatet uden kendskab til de aktive indstillinger Hvis brugeren ikke er bevidst om apparatets aktive indstillinger, kan vedkommende påføre patienten utilsigtede vævsskader. Kontrollér de aktive indstillinger på apparatets display både efter tænding af apparat, programskift og ændring af en indstilling. FORSIGTIG Ukontrolleret vandstråle Afhængigt af effekttrinets indstilling kan vandstrålen forårsage beskadigelser på hud eller øjne. Ret aldrig vandstrålen mod det medicinske personale. Ret ikke uforvarende vandstrålen mod patienten. Brug beskyttelsesbriller af hensyn til Deres egen sikkerhed. Ret applikatorens spids mod operationsområdet. Aktivér ikke pedalen, før De har i sinde at skære. FORSIGTIG Knæk på applikatorens trykslange Hvis De laver knæk på trykslangen, modtager De i kritiske tilfælde en fejlmelding og må udskifte applikator og pumpeenhed. Lav ikke knæk på trykslangen. Henvisninger Potentialudligning Brug af en defibrillator Henvisning: Forbind apparatets eller apparatvognens potentialudlignings-stift - om nødvendigt ved hjælp af en potentialudlignings-ledning - med operationsstuens potentialudligning. Henvisning: Apparatet opfylder kravene for typen CF og er beskyttet mod virkningerne af en defibrillatorudladning 14 / 56

15 1 Sikkerhedsanvisninger Folietastaturer Henvisning: Ved apparater med folietastaturer kan antirefleks-lakken løsne sig på grund af alkoholiske desinfektionsmidler. Betjeningsoverfladerne er dog stadigvæk fuldt funktionsdygtige. Der er ingen risiko forbundet hermed. 15 / 56

16 1 Sikkerhedsanvisninger 16 / 56

17 2 Beskrivelse af betjeningselementerne KAPITEL 2 Beskrivelse af betjeningselementerne Frontpladens betjeningselementer L1 R1 1 L2 L3 R2 R Fig. 2-1 Symbol (1) Brugsanvisningen bør læses, inden De tænder og anvender apparatet. Strøm (2) Netafbryder Apparat IND / UD Symbol (3) Apparatet opfylder kravene for typen CF og er beskyttet mod virkningerne af en defibrillatorudladning. Pumpeskakt (4) Her er pumpeenheden anbragt. Taster (L1) (L2) (L3) (R1) (R2) (R3) Tasternes funktion er afhængig af, hvilket vindue, der viser sig på displayet. Vær opmærksom på, hvilken funktion tasterne er relateret til. 17 / 56

18 2 Beskrivelse af betjeningselementerne Betjeningselementer på bagsiden 6 Fig. 2-2 Stik (1) Fodkontakt-stik I dette stik kan der tilsluttes en en-pedal- eller en to-pedal-fodkontakt. (2) (3) ECB-stik (ECB betyder ERBE Communication Bus) Til en ERBEJET 2 kan der sluttes andre hertil passende apparater. ECB'en realiserer apparaternes indbyrdes kommunikationen. Slut et ECB-kabel til disse stik og forbind det med et af de andre apparater. Potentialudligning (4) Potentialudlignings-tilslutning Tilslut en potentialudlignings-ledning, og forbind denne med operationsstuens potentialudligning, Hvis De anvender den fra ERBE projekterede VIO-CART, forbinder De potentialudlignings-ledningen med VIO-CART's potentialudlignings-stift. Netsikringer (5) Netsikringer Apparatet er sikret ved hjælp af netsikringer. Hvis en af disse sikringer er defekt, må apparatet først anvendes på patienten igen, når det er blevet kontrolleret af en sagkyndig tekniker. Sikringernes værdier fremgår af apparatets typeskilt. Der må kun anvendes erstatningssikringer med disse værdier. Nettilslutning (6) Nettilslutning Slut apparatet til en korrekt installeret beskyttelsesstikkontakt. Hertil bør De kun anvende ERBE lysnetkablet eller et ligeværdigt lysnetkabel. Lysnetkablet skal være forsynet med det nationale kontroltegn. Hvis apparatet er installeret på ERBE VIO- CART, etablerer De netforbindelsen ved hjælp af VIO-CART's netkabel. 18 / 56

19 3 Anvendelsen af ERBEJET 2 KAPITEL 3 Anvendelsen af ERBEJET 2 Udsugningsmodulet ESM 2's tilslutning, tilslutning af applikator, pumpeenhed og separationsmedium Hvis De anvender en applikator med udsugningsslange, kan De anvende udsugningsmodulet ESM 2 til udsugning. ADVARSEL Beskadiget apparat eller beskadiget tilbehør, ændret apparat eller tilbehør Forbrændingsfare for patient og medicinsk personale! Fare for genstande. Inden hver anvendelse bør De kontrollere apparat og tilbehør (fx fodkontakt, kabler, slanger fra instrumenter) med hensyn til beskadigelser. Et beskadiget apparat eller beskadiget tilbehør må De ikke anvende. Udskift defekt tilbehør. Hvis apparatet eller tilbehøret er beskadiget, bedes De henvende Dem til vores kundeservice. Vedrørende Deres egen og patientens sikkerhed: Prøv aldrig selv at foretage reparationer eller ændringer. Enhver ændring medfører udelukkelse af ansvar fra ERBE Elektromedizin GmbH s side. Anbringelse af skinneklemmer Fig Sæt det antal skinneklemmer på holderen, som der er behov for (1 eller 2 skinneklemmer til hhv. 1 eller 2 udsugningsbeholdere og eventuelt 1 ekstra skinneklemme til omskiftningsventilen). Anbringelse af udsugningsbeholder Henvisning: Udsugningsbeholderen skal hænge lavere end operationsområdet, så væske fra udsugningsslangen ikke kan løbe tilbage til operationsområdet 19 / 56

20 3 Anvendelsen af ERBEJET 2 Fig Hæng - alt efter behov - 1 eller 2 udsugningsbeholdere på skinneklemmen/- klemmerne. Fig Sæt udsugningsposer på udsugningsbeholdernes dæksel. Pas på, at udsugningsposen "går i hak" og sidder korrekt i dækslet. Fig Luk udsugningsbeholderne med dækslerne. 20 / 56

21 3 Anvendelsen af ERBEJET 2 Fig Hvis De anvender en omskiftningsventil: Forbind omskiftningsventilen med ventilslangerne. II. I. II. Fig. 3-6 Forbindelse af ESM 2 med udsugningsbeholderen 5. Hvis De anvender en omskiftningsventil: Fastgør omskiftningsventilen til den midterste skinneklemme (I.). Forbind de 2 udsugningsbeholdere med ventilslangerne (II.). Henvisning: I følgende tilfælde skal der anvendes et nyt bakteriefilter: Ved hver eneste ny anvendelse (ny operation). Hvis bakteriefilteret har været pakket ud i mere end 7 dage. Hvis bakteriefilteret har optaget fugtighed. Fig Forbind vakuumslangen med bakteriefilteret. 21 / 56

22 3 Anvendelsen af ERBEJET 2 Fig Hvis De ikke anvender omskiftningsventil (venstre illustration): Forbind ESM 2 direkte med udsugningsbeholderen ved hjælp af vakuumslangen. Sæt samtidigt bakteriefilteret på ESM 2. Hvis De anvender en omskiftningsventil (højre illustration): Forbind ESM 2 med omskiftningsventilen ved hjælp af vakuumslangen. Sæt samtidigt bakteriefilteret på ESM 2. Tilslutning af applikator til pumpeenhed ADVARSEL Ikke sterile applikatorstik Ved anvendelse af et ikke sterilt applikatorstik kan patienten blive inficeret. Anvend aseptiske metoder, når De forbinder applikatorstikket med pumpeenheden. 1. Træk beskyttelseskappen af applikatorstikket. Fig Forbind applikatorstikket med pumpeenheden. Applikatorstikket går i hak i pumpeenheden og kan ikke løsnes igen. 22 / 56

23 3 Anvendelsen af ERBEJET 2 Indsætning af pumpeenheden i ERBEJET 2. L1 R1 L2 R2 L3 R3 Fig Tænd for apparatet ved hjælp af netafbryderen. Apparatet gennemfører en funktionstest. Tilsluttede apparater og fodkontakter bliver genkendt. På displayet vises softwarens versionsnummer. L1 R1 L2 R2 L3 R3 Fig De ser en liste over programmerne, hvorfra der kan træffes forskellige valg. Fig Skub pumpeenheden ind i pumpeskakten. Det skal kunne høres, at pumpeenheden går i hak. 23 / 56

24 3 Anvendelsen af ERBEJET 2 Tilslutning af separationsmedium ADVARSEL Uegnet separationsmedium Ved anvendelsen af et uegnet separationsmedium kan vandstrålens virkning blive ændret. Kvæstelsesfare for patienterne. Anvend kun sterile, fysiologiske kogsaltopløsninger. ADVARSEL Ikke sterilt separationsmedium Ved anvendelse af et ikke sterilt separationsmedium kan patienten blive inficeret. Anvend kun sterile, fysiologiske kogsaltopløsninger. 1. Lad separationsmediet løbe frem til enden af infusionsslangen. 1 Fig Fjern pumpeenhedens beskyttelseskappe. Slut infusionsslangen til pumpeenhedens luer-lock-tilslutning (1). 3. Fyld pumpeenhed og applikator med separationsmedium. Aktivér samtidigt vandstrålen. Ret aldrig vandstrålen mod det medicinske personale. Ret ikke uforvarende vandstrålen mod patienten. Anbringelse af udsugningsslange på udsugningsbeholderen FORSIGTIG Trækpåvirkning af udsugningsslangen Hvis udsugningsslangen påvirkes af et træk, kan der ved forgreningen (1) ske udslip af sekret. Udsæt derfor ikke udsugningsslangen for et træk. 24 / 56

25 3 Anvendelsen af ERBEJET 2 1 Fig Henvisning: ESM 2 må kun anvendes i kombination med en udsugningsslange, der er integreret i en applikator fra ERBEJET 2. 1 Fig Hvis De ikke anvender omskiftningsventil (venstre illustration): Forbind udsugningsslangen med udsugningsbeholderen, på hvilken også vakuumslangen er anbragt. Hvis De anvender omskiftningsventil (højre illustration): Forbind udsugningsslangen med den udsugningsbeholder, på hvilken omskiftningsventilen (1) er indstillet. Vælg program, vinduet Indstillinger, vælg effekt, indstil udsugning Valg af program I hvert program er følgende parametre gemt: Effekt Indstillinger for Udsugning, Suction 25 / 56

26 3 Anvendelsen af ERBEJET 2 L1 R1 L2 R2 L3 R3 Fig Vælg et program ved hjælp af tasterne R1, R3. Eksempel på indstillinger: GRUNDPROGRAM, BASIC PROGRAM. 3. Bekræft valget. Tryk på tasten ved siden af menupunktet OK. Vinduet "Indstillinger" L1 3 4 R1 L2 2 1 R2 L3 R3 Fig I vinduet Indstillinger kan De: Vælg effekt (1). Skift til vinduet Udsugning, (2). Skifte til vinduet Program / Setup Program / Setup (3). Kaste pumpenheden ud ved at trykke på tasten R1. Aktivere menupunktet EJECT (4). Vælg effekt L1 R1 L2 R2 L3 R3 Fig Vælg ved hjælp af tasterne R2, R3 en effekt. Eksempel på indstillinger: Effekt / 56

27 3 Anvendelsen af ERBEJET 2 Indstilling af udsugning L1 R1 L2 R2 L3 R3 Fig Hvis der er koblet et udsugningsmodul ESM 2 til en ERBEJET 2, kan De med en hertil egnet applikator - ud over at skære - også foretage en udsugning. Tryk på tasten ved siden af menupunktet Udsugning Suction. L1 R1 L2 R2 L3 R3 Fig I vinduet Udsugning, Suction kan De foretage flere indstillinger: Hvis De vil indstille Udsugningsmodus trykker De på tasten R3. UD Off : Udsugningen er deaktiveret. Varighed Cont. : Udsugningen arbejder kontinuerligt uafhængig af en aktivering af ERBEJET 2. Pedal Pedal : Udsugningen arbejder ved pedalaktivering. Detaljer vedrørende aktivering af udsugning og vandstråle finder De under overskriften Aktivering. Eksempel: Pedal. Vælg undertrykket for Udsugning Suction ved hjælp af tasterne R1, R2. Undertrykket kan vælges inden for et område på mellem -100 og -800 mbar. Eksempel på indstillinger: -400 mbar. Når vandstråle-aktiveringen er afsluttet, løber udsugningen videre i den indstillede efterløbstid. Hvis De vil indstille Efterløbstid Run-on time trykker De på tasten L3. 27 / 56

28 3 Anvendelsen af ERBEJET 2 L1 R1 L2 R2 L3 R3 Fig Vælg med tasterne R1, R2 en efterløbstid Run-on time i området mellem 1 og 60 sek. Eksempel på indstilling: 60 sek. Efterløbstiden kan også frakobles: Indstilling UD Off. Tryk på tasten ved siden af menupunktet tilbage return. Aktivering ADVARSEL Kontamineret separationsmedium Sprøjt fra separationsmediet kan ramme det medicinske personale. Infektionsfare for det medicinske personale. Undgå ansamlinger af separationsmediet i operationsområdet. Sørg for tilstrækkelig udsugning. Anvend beskyttelsesudstyr, fx en ansigts- og stænkbeskyttelse. Beskyttelsesudstyret skal være afpasset i forhold den infektionsfare, der udgår fra patienten. Aktivering med én-pedalfodkontakt Hvad ønsker De at aktivere? Indstilling i menuen Udsugning, Suction Pedal aktiveres kun vandstråle UD ja kontinuerlig udsugning uafhængig af en aktivering af ERBEJET 2 Vandstråle + udsugning uafhængig af en aktivering af ERBEJET 2 Vandstråle + udsugning Vandstråle + udsugning + efterløbstid for udsugningen Varighed Varighed Pedal + efterløbstid UD indstilles Pedal + efterløbstid 1-60 sek. indstilles nej ja ja ja 28 / 56

29 3 Anvendelsen af ERBEJET 2 Aktivering med to-pedalfodkontakt Hvad ønsker De at aktivere? Indstilling i menuen Udsugning, Suction Pedal aktiveres kun vandstråle UD højre pedal kun udsugning uafhængig af en aktivering af ERBEJET 2 Varighed ingen kun udsugning Pedal venstre pedal Vandstråle + udsugning uafhængig af en aktivering af ERBEJET 2 Vandstråle + udsugning Vandstråle + udsugning + efterløbstid for udsugningen Varighed Pedal + efterløbstid UD indstilles Pedal + efterløbstid 1-60 sek. indstilles højre pedal højre pedal højre pedal Lagring af ændret grundprogram som nyt program, valg af program, lagring af programmer til ReMode funktionen Lagring af ændret grundprogram som nyt program L1 R1 L2 L3 R2 R3 Fig I de forudgående indlæringstrin har De ændret grundprogrammets indstillinger. Det ændrede grundprogram markeres i displayet med en *. Indstillingerne går tabt, hvis de ikke bliver gemt (lagret). De kan ikke overskrive grundprogrammet med Deres egne indstillinger. Grundprogrammet kan ikke ændres. De kan imidlertid gemme grundprogrammets ændrede indstillinger i form af et nyt program. I den forbindelse gemmes alle indstillinger i lageret som komplet "Setting". 1. Tryk på tasten ved siden af menupunktet Program / Setup, Program / Setup. 2. Tryk på tasten ved siden af menupunktet GEM / SLET program, SAVE / ERASE" program. 3. Tryk på tasten ved siden af menupunktet GEM program, SAVE. 4. Tryk på tasten ved siden af menupunktet GEM indstillinger som nyt program, SAVE settings as new Program. 29 / 56

30 3 Anvendelsen af ERBEJET 2 L1 R1 L2 R2 L3 R3 Fig Vælg med tasterne R2, R3 et nummer (en "lagerplads") for programmet. Eksempel: 1 6. Tryk på tasten ved siden af menupunktet NAVN / GEM, NAME / SAVE. L1 R1 L2 R2 L3 R3 Fig Vælg med tasterne R1, R3 et bogstav eller et tal. 8. Skub tegnet en position til højre ved hjælp af tasten L2. 9. Vælg det næste tegn. Eksempel: TEST. 10. Tryk på tasten ved siden af menupunktet GEM program, SAVE - indtil meldingen PROGRAM GEMT PROGRAM SAVED viser sig. 11. Tryk på tasten L3 ved siden af symbolet for tilbage. Valg af program 1. Tryk i vinduet Indstillinger på tasten ved siden af menupunktet Program / Setup, Program / Setup. 2. Tryk i det næste vindue på tasten ved siden af menupunktet VÆLG program, SELECT program. 30 / 56

31 3 Anvendelsen af ERBEJET 2 L1 R1 L2 R2 L3 R3 Fig Vælg et program ved hjælp af tasterne R1, R3. Eksempel: GRUNDPRO- GRAM, BASIC PROGRAM.. 4. Bekræft valget. Tryk på tasten ved siden af menupunktet OK. Lagring af programmer for ReMode funktionen Ved hjælp af fodkontaktens ReMode tast kan De skifte mellem et programs to programniveauer a og b. I den forbindelse må De gemme et program med programniveauer a og b. Oprettelse og lagring af program a L1 R1 L2 R2 L3 R3 Fig Opret et program, idet De ændrer indstillingerne for GRUNDPROGRAM, BASIC PROGRAM. 2. Gem det ændrede grundprogram på "lagerplads 2" og under navnet EKSEM- PEL. De kan også vælge et hvilket som helst andet navn og en hvilken som helst anden ledig lagerplads. Betegnelsen a henføres automatisk til programmet efter oprettelse af program b. 31 / 56

32 3 Anvendelsen af ERBEJET 2 Oprettelse og lagring af program b L1 R1 L2 R2 L3 R3 Fig Foretag en ændring af indstillingerne for program 2 EKSEMPEL. 2. Tryk på tasten ved siden af menupunktet Program / Setup, Program / Setup. 3. Tryk på tasten ved siden af menupunktet GEM /SLET program, SAVE / ERASE program". 4. Tryk på tasten ved siden af menupunktet GEM program, SAVE. 5. Tryk på tasten ved siden af menupunktet GEM indstillinger som nyt program, SAVE settings as new Program. L1 R1 L2 R2 L3 R3 Fig Vinduet tilbyder Dem automatisk nummer 2 b. Tryk på tasten ved siden af menupunktet NAVN / GEM, NAME / SAVE. 7. Tryk på tasten ved siden af menupunktet GEM program, SAVE - indtil meldingen PROGRAM GEMT PROGRAM SAVED viser sig. 8. Tryk på tasten ved siden af menupunktet tilbage, return. I vinduet Indstillinger ser De programmet 2 b EKSEMPEL. Hent vinduet VÆLG program, Select program frem. I listen over programmer ser De, at program 2 EKSEMPEL er blevet omdøbt til 2 a EKSEMPEL. Ved hjælp af fodkontaktens ReMode tast kan De skifte mellem programniveauerne a und b for program 2 EKSEMPEL, hvis De har valgt programniveauet 2 a EKSEM- PEL eller 2 b EKSEMPEL. Sletning af program, overskrivning af program Slet program 1. Tryk på tasten ved siden af menupunktet Program / Setup, Program / Setup. 32 / 56

33 3 Anvendelsen af ERBEJET 2 2. Tryk på tasten ved siden af menupunktet GEM /SLET program, SAVE / ERASE program". 3. Tryk på tasten ved siden af menupunktet SLET program, ERASE program. 4. Tryk på tasten ved siden af menupunktet SLET program, ERASE program, indtil meldingen PROGRAM SLETTET, PROGRAM ERASED viser sig. Overskriv program 1. Tryk på tasten ved siden af menupunktet Program / Setup, Program / Setup. 2. Tryk på tasten ved siden af menupunktet GEM / SLET program, SAVE / ERASE program. 3. Tryk på tasten ved siden af menupunktet GEM program. "SAVE". 4. Tryk på tasten ved siden af menupunktet OVERSKRIV aktuelt program, OVERWRITE current Program. 5. Tryk på tasten ved siden af menupunktet GEM program, SAVE indtil meldingen PROGRAM GEMT, PROGRAM SAVED viser sig. Hentning af Setup I Setup kan De tilpasse apparatet til fx lysforholdene i rummet. 1. Tryk på tasten ved siden af menupunktet Program / Setup, Program / Setup. 2. Tryk på tasten ved siden af menupunktet SETUP. L1 R1 L2 L3 R2 R3 Fig Vælg en Setup-indstilling ved hjælp af tasterne L1, L3. Eksempel: Kontrast. 4. Bekræft valget. Tryk på tasten ved siden af menupunktet OK. 33 / 56

34 3 Anvendelsen af ERBEJET 2 L1 R1 L2 R2 L3 R3 Fig Vælg en indstilling ved hjælp af tasterne R2, R3. Eksempel: Kontrast Bekræft valget. Tryk på tasten ved siden af menupunktet tilbage, return. De kan foretage følgende indstillinger: Kontrast: Kontrast i 10 trin. Lysstyrke display: Lysstyrke i 10 trin. Lydstyrke tasttone: Tast-lydstyrke i 10 trin. Lydstyrke alarmtone: Advarselssignalernes lydstyrke i 8 trin. Advarselssignalerne skal let kunne høres! Lydstyrke aktiveringstone: Aktiveringstonens lydstyrke i 10 trin. Aktiveringstonen skal let kunne høres! Automatik tid: Varigheden af vinduernes visning på displayet fra 3 til 30 sekunder. Hvis De vælger indstillingen UD, Off, vises det pågældende vindue i ubegrænset tid. 34 / 56

35 4 Statusmeldinger, fejlmeldinger KAPITEL 4 Statusmeldinger, fejlmeldinger Statusmeldinger i alfabetisk rækkefølge Statusmeldinger er enten informative eller opfordrer til en handling. Statusmelding Udsugnings-modul genkendt! Klar Fodkontakten er driftsklar. Fodkontakten er blevet afbrudt. ERBEJET er afkølet / Aktivering er igen mulig! Fjern den anvendte pumpe nu. Læg ny pumpe ind nu. Pumpe tilkobles - vent venligst. Beskrivelse De har tændt for udsugningsmodulet ESM 2 via netafbryderen eller tilsluttet det ved hjælp af ECB-kablet. Pumpeenheden er tilkoblet. ERBEJET 2 er klar til aktivering. De har tilsluttet fodkontakten. De har fjernet fodkontakten. ERBEJET 2 er efter overophedning afkølet så meget, at en aktivering igen er mulig. Fjern pumpeenheden fra pumpeskakten. Skub en ubrugt pumpeenhed ind i pumpeskakten. Vent til pumpeenheden er tilkoblet. Pumpe åbnes - vent venligst. Referencering - vent venligst. Vent til pumpeenheden er åbnet. Efter at ERBEJET 2 er blevet tændt, kan pumpeenhedens drivmekanismer befinde sig i forskellige positioner. Drivmekanismerne bevæger sig derfor først helt bagud (referenceposition). Referencering afsluttet. Pumpeenhedens drivmekanismer har nået referencepositionen. Fejlmeldinger En fejlmelding består af en fejlkode (FC) og en fejltekst. ERBEJET 2's display viser to forskellige typer fejlmeldinger: a) Fejlmeldinger, der opfordrer Dem til at blive aktiv og afhjælpe fejlen. Disse fejlmeldinger finder De i nedenstående tabel. b) Fejlmeldinger, der opfordrer Dem til at informere Teknisk Service. Disse fejlmeldinger opføres ikke særskilt i brugsanvisningen. Fejlteksten lyder: Informér Teknisk Service. Husk fejlkoden. Informér Teknisk Service om fejlkoden. Fejlmeldinger med angivelse af fejlkode står opført i numerisk rækkefølge. Fejlmeldinger uden angivelse af fejlkode står opført i alfabetisk rækkefølge. 35 / 56

36 4 Statusmeldinger, fejlmeldinger Fejlmeldinger i numerisk rækkefølge FC. Fejltekst Mulig(e) årsag(er) Hvad skal der gøres? J-5D ESM 2: Software inkompatibel. Udsugningsmodulet ESM 2 har en ikke passende software. Anvend et udsugningsmodul ESM 2 med en passende software. Informér Teknisk Service. J-5E FS: Software inkompatibel. Fodkontakten har en ikke passende software. Anvend en fodkontakt med en passende software. Informér Teknisk Service. J-06 Aktiveringen blev afbrudt. Systemfejl Aktivér ERBEJET 2 igen. Hvis fejlen optræder hyppigt, bedes De informere Teknisk Service. J-07 Kontrollér pumpeenhedens position. Pumpeenheden er muligvis blevet presset ud af pumpeskakten. Hvis pumpeenheden ikke sidder korrekt i pumpeskakten, kan De først forsøge at presse pumpeenheden tilbage. Fejlmeldingen forsvinder, hvis det er lykkedes.hvis disse foranstaltninger forbliver resultatløse, skal De trykke på tasten ved siden af EJECT. Fjern pumpeenhed og applikator. Find en ny pumpeenhed og en ny applikator. Hvis fejlen optræder hyppigt, bedes De informere Teknisk Service. J-20 Ikke kompatibelt modul tilkoblet ECB. J-21 Kontrollér indstilling Dato / Tid. Der er koblet et ikke passende apparat til ECB-stikket på ERBEJET 2. Batterier er afladet. Dato og tid er muligvis gået tabt. Fjern apparatet, idet De løsner ECB-kablet mellem apparat og ERBEJET 2. De kan godt anvende ERBEJET 2. Teknisk Service bør dog informeres. J-23 Kontrollér indstilling Dato / Tid. Dato og tid er ukorrekt. De kan godt anvende ERBEJET 2. Teknisk Service bør dog informeres. J-24 Ikke kompatibelt modul tilkoblet ECB. Der er koblet en ikke passende fodkontakt til ERBEJET 2. Fjern fodkontakten. Fejlmeldinger i alfabetisk rækkefølge Fejltekst Mulig(e) årsag(er) Hvad skal der gøres? Udsugning: Aktivering afbrudt. Systemfejl Aktivér udsugningsmodulet ESM 2 igen. Hvis fejlen optræder hyppigt, bedes De informere Teknisk Service. Udsugning afbrudt! De har forsøgt at aktivere udsugningsmodulet ESM 2, men udsugningen er deaktiveret i vinduet Udsugning på ERBEJET 2's display. Udsugningsmodus: UD Indstil udsugningsmodus til PEDAL. 36 / 56

37 4 Statusmeldinger, fejlmeldinger Fejltekst Mulig(e) årsag(er) Hvad skal der gøres? Udsugning ikke driftsklar Afslut aktiveringen! ERBEJET 2 ikke driftsklar. ERBEJET overophedet / Aktivering ikke mulig. Det kan skyldes forskellige årsager: a) Udsugningsmodulet ESM 2 er ikke tændt. b) Der er ingen ECB forbindelse mellem ERBEJET 2 og udsugningsmodul ESM 2. c) Systemfejl. a) De holder pedalen trykket ned. b) Systemfejl a) De har forsøgt at aktivere ERBEJET 2, inden pumpeenhedens drivmekanismer var klar. b) De har forsøgt at aktivere ERBEJET 2 uden pumpeenhed. Temperaturen for pumpeenhedens drivmekanismer er for høj. Drivmekanismerne er blevet slukket. a) Tænd udsugningsmodulet ESM 2 ved hjælp af netkontakten. b) Kontrollér ECB forbindelsen mellem ERBEJET 2 og udsugningsmodul ESM 2 (ECB kabel). c) Informér Teknisk Service. a) Slip pedalen. b) Informér Teknisk Service. a) Udsæt aktiveringen til følgende melding vises: "Klar" b) Læg en pumpeenhed ind. Lad ERBEJET 2 køle af, indtil følgende melding vises: ERBEJET er afkølet / Aktivering er igen mulig! Fejl: Powerfail Systemfejl Aktivér ERBEJET 2 igen. Hvis fejlen optræder hyppigt, bedes De informere Teknisk Service. Fodkontakt ikke driftsklar. Det kan skyldes forskellige årsager: a) Ingen fodkontakt tilsluttet. b) Fodkontakten har en ikke passende software. a) Slut en fodkontakt til ERBEJET 2. b) Anvend en fodkontakt med en passende software. c) Informér Teknisk Service. Maks. tændingstid overskredet! ReMode: Et b -niveau eksisterer ikke Kritisk temperatur nået! / Afkøling påkrævet! Tændingstids-begrænsning nået. De har trykket på ReMode-tasten på fodpedalen, men ikke valgt noget program med to programniveauer. Kun et program med to programniveauer kan aktiveres med ReModetasten. Temperaturen for pumpeenhedens drivmekanismer er forhøjet. ERBEJET 2 kan stadig aktiveres. Alternativer: a) Overhold den maks. tændingstid. b) Forlæng den maks. tændingstid. c) Deaktiver tændingstids-begrænsningen. a) Tryk ikke på ReMode-tasten. b) Vælg et program med to programniveauer. Hvis muligt, indlægges aktiveringspauser. Kontrollér, om luften kan cirkulere frit rundt om ERBEJET 2's kabinet. 37 / 56

38 4 Statusmeldinger, fejlmeldinger Fejltekst Mulig(e) årsag(er) Hvad skal der gøres? Pulsmode eksisterer ikke! Pumpe defekt eller brugt! / Tryk på tasten EJECT. Tastaturfejl Trykket på to kontakter samtidigt. Pulsmode er en softwareoption - og er endnu ikke til rådighed i apparatet eller endnu ikke frigivet. Det kan skyldes forskellige årsager: a) Applikatorens dyse er forstoppet. b) De forsøger at koble en brugt pumpeenhed til drivmekanismen. c) Drivmekanismen er blokeret eller kører tungt. d) Drivmekanismens mekaniske dele er defekte. Det kan skyldes forskellige årsager: a) De har ved starten trykket på en tast. b) Tasten sidder fast. De har trykket på begge pedaler på fodkontakten samtidigt. De har trykket på tasten ved siden af pladsholderen for optionen Pulsmode. Tryk på tasten ved siden af EJECT. Fjern pumpeenhed og applikator. Find en ny pumpeenhed og en ny applikator. Hvis disse foranstaltninger forbliver resultatløse, bedes De informere Teknisk Service. a) Start ERBEJET 2 igen - uden at trykke på en tast. b) Informér Teknisk Service. Tryk kun på én pedal. 38 / 56

39 5 Installation KAPITEL 5 Installation Omgivelse ADVARSEL Antændelse af anæstesi-, hudrensnings- eller desinfektionsmidler i eksplosionstruede zoner Hvis De placerer apparatet i en eksplosionstruet zone, kan anæstesihudrensnings- eller desinfektionsmidler antændes. Brand- og eksplosionfare for patient og medicinsk personale! Fare for genstande. Anbring ikke apparatet i eksplosionstruede zoner. FORSIGTIG Driftsforstyrrelser i apparatet på grund af bærbare og mobile HF-kommunikationsindretninger (fx mobiltelefoner, WLANapparater) Elektromagnetiske bølger fra bærbare og mobile HF-kommunikationsindretninger kan påvirke apparatet. Det kan ske, at apparatet svigter eller ikke fungerer korrekt. De bedes lægge mærke til tabellen "Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbare og mobile HF-kommunikationsindretninger" i slutningen af denne brugsanvisning. FORSIGTIG Uhensigtsmæssig temperatur eller luftfugtighed under driften Hvis De anvender apparatet ved en uhensigtsmæssig temperatur eller luftfugtighed, kan det blive beskadiget, svigte eller fungere forkert. Brug apparatet ved en hensigtsmæssig temperatur og luftfugtighed. Tolerancerne med hensyn til temperatur og luftfugtighed finder De i de tekniske data. Hvis der er andre omgivelsesbetingelser, som skal overholdes i forbindelse med apparatets drift, fremgår disse også af de tekniske data. FORSIGTIG Uhensigtsmæssig temperatur eller luftfugtighed under transport og opbevaring Hvis De transporterer eller opbevarer apparatet ved en uhensigtsmæssig temperatur eller luftfugtighed, kan det blive beskadiget og svigte. Apparatet bør transporteres og opbevares ved en hensigtsmæssig temperatur og luftfugtighed. Tolerancerne med hensyn til temperatur og luftfugtighed finder De i de tekniske data. 39 / 56

40 5 Installation Hvis der er andre omgivelsesbetingelser, der skal overholdes i forbindelse med apparatets transport og opbevaring, fremgår disse også af de tekniske data. FORSIGTIG For kort akklimatiseringstid, uhensigtsmæssig temperatur under akklimatiseringen Hvis apparatet er blevet opbevaret eller transporteret under eller over en vis temperatur, skal det bruge en bestemt tid og temperatur for at blive akklimatiseret. Hvis De ikke overholder retningslinierne, kan apparatet blive beskadiget og svigte. De bør akklimatisere apparatet i henhold til retningslinierne i de tekniske data. FORSIGTIG Overophedning af apparatet ved dårlig ventilation Ved dårlig ventilation kan apparatet blive overophedet, beskadiget og svigte. Anbring apparatet således, at der er sikret fri luftcirkulation rundt om kabinettet. Opstilling i en trang niche er forbudt. FORSIGTIG Indtrængning af væske i apparatet Kabinettet er ikke fuldkommen tæt. Ved indtrængning af væske kan apparatet blive beskadiget og svigte. Pas på, at der ikke trænger væske ind i apparatet. De bør ikke anbringe beholdere med væske på apparatet. Ved tilslutning af separationsmediet til pumpeenheden skal De passe på, at apparatet ikke kommer i berøring med separationsmediet. Det samme gælder ved fjernelsen af separationsmediet. ADVARSEL Beskadiget apparat eller beskadiget tilbehør, ændret apparat eller tilbehør Forbrændingsfare for patient og medicinsk personale! Fare for genstande. Inden hver anvendelse bør De kontrollere apparat og tilbehør (fx fodkontakt, kabler, slanger fra instrumenter) med hensyn til beskadigelser. Et beskadiget apparat eller beskadiget tilbehør må De ikke anvende. Udskift defekt tilbehør. Hvis apparatet eller tilbehøret er beskadiget, bedes De henvende Dem til vores kundeservice. Vedrørende Deres egen og patientens sikkerhed: Prøv aldrig selv at foretage reparationer eller ændringer. Enhver ændring medfører udelukkelse af ansvar fra ERBE Elektromedizin GmbH s side. 40 / 56

41 5 Installation Elektrisk installering ADVARSEL Defekt beskyttelsesstikkontakt, dårligt lysnetkabel, forkert lysnetspænding, fordelerstikdåser, forlængerkabel Fare for elektrisk stød og andre kvæstelser for patient og medicinsk personale! Fare for genstande. Slut apparatet / apparatvognen til en korrekt installeret beskyttelsesstikkontakt. Hertil bør De kun anvende ERBE lysnetkablet eller et ligeværdigt lysnetkabel. Lysnetkablet skal være forsynet med det nationale kontroltegn. Kontroller lysnetkablet med hensyn til beskadigelser. De må ikke anvende et beskadiget lysnetkabel. Netspændingen skal stemme overens med den spænding, der er angivet på apparatets typeskilt. Anvend ikke fordelerstikdåser. Anvend ikke forlængerkabel. ADVARSEL Forkert lysnetsikring, defekt apparat Fare for elektrisk stød for patient og medicinsk personale! Fare for genstande. Overbrændte lysnetsikringer må kun udskiftes af en sagkyndig tekniker. Der må kun anvendes erstatningssikringer, der stemmer overens med værdierne på apparatets typeskilt. Efter udskiftning af en sikring skal apparatet underkastes en funktionstest. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller De er betænkelig ved at anvende apparatet, bedes De rette henvendelse til ERBE Elektromedizin. Adresserne finder De i adresselisten i slutningen af denne brugsanvisning. ADVARSEL Beskadiget apparat eller beskadiget tilbehør, ændret apparat eller tilbehør Forbrændingsfare for patient og medicinsk personale! Fare for genstande. Inden hver anvendelse bør De kontrollere apparat og tilbehør (fx fodkontakt, kabler, slanger fra instrumenter) med hensyn til beskadigelser. Et beskadiget apparat eller beskadiget tilbehør må De ikke anvende. Udskift defekt tilbehør. Hvis apparatet eller tilbehøret er beskadiget, bedes De henvende Dem til vores kundeservice. Vedrørende Deres egen og patientens sikkerhed: Prøv aldrig selv at foretage reparationer eller ændringer. Enhver ændring medfører udelukkelse af ansvar fra ERBE Elektromedizin GmbH s side. 41 / 56

42 5 Installation Placering af ERBEJET 2 For at garantere en optimal placering af apparatet, skal De anbringe det på en stabil, horisontal og vibrationsfri flade. Af termiske grunde og af hensyn til gode læsemuligheder på displayet bør direkte sollys undgås. Vend apparatets bagside bort fra operationsområdet. Lås hjulbremserne på de forreste hjul. Netspændingen skal stemme overens med den spænding, der er angivet på apparatets typeskilt. Slut apparatet til en korrekt installeret beskyttelsesstikkontakt. Hertil bør De kun anvende ERBE lysnetkablet eller et ligeværdigt lysnetkabel. Lysnetkablet skal være forsynet med det nationale kontroltegn. Hvis apparatet er installeret på VIO-CART'en, etablerer De netforbindelsen ved hjælp af VIO-CART'ens netkabel. 42 / 56

43 6 Fjernelse, rengøring og desinfektion. KAPITEL 6 Fjernelse, rengøring og desinfektion. Fjernelse af separationsmedium, udsugningsmodel ESM 2, applikator og pumpeenhed ADVARSEL Kontamineret tilbehør Infektionsfare for det medicinske personale. Anvend handsker, når De fjerner tilbehøret. Fjernelse af separationsmedium Fjernelse af udsugningsslange fra udsugningsbeholderen Fjern separationsmediet fra pumpeenheden. Bortskaf separationsmediet. 1. Træk udsugningsslangen af udsugningsbeholderen. Fig Luk låget på den fyldte udsugningspose med en kraftigt tryk, så det går i hak (II.). Fjernelse af pumpeenhed med applikator Fjernelse af ESM 2 fra udsugningsbeholderen Demontering af udsugningsbeholderen Tryk på tasten ved siden af menupunktet EJECT. Pumpeenheden låses op. Læg mærke til anvisningerne på displayet. Tag pumpeenheden ud. Bortskaf pumpeenhed og applikator. 1. Fjern vakuumslangen fra ESM 2 samt fra omskiftningsventilen / udsugningsbeholderen. 2. Fjern bakteriefilteret fra vakuumslangen. 1. Fjern ventilslangerne (hvis sådanne findes) fra udsugningsbeholderne. 43 / 56

44 6 Fjernelse, rengøring og desinfektion. Fig Fjern udsugningsbeholderens dæksel på en sådan måde, at udsugningsposen bliver siddende i udsugningsbeholderen. Ved aftagning af dækslet skydes udsugningsposens låg op gennem dækslet. Fig Fjern udsugningsposen fra udsugningsbeholderen og sørg for korrekt bortskaffelse af udsugningsposen. Hold ikke udsugningsposen i låget. 4. Hvis De - udover aftørring med et desinfektionsmiddel - ønsker at foretage en yderligere rengøring, fjernes udsugningsbeholderen fra holderen. Fjern i givet fald omskriftningsventilen fra holderen og tag ventilslangerne af omskiftningsventilen. Fjernelse af skinneklemmer 1. Hvis De - udover aftørring med et desinfektionsmiddel - ønsker at foretage en yderligere rengøring, fjernes skinneklemmerne fra holderen. Aftørring med desinfektionsmiddel Til rengøring og desinfektion af overfladerne på apparatet eller apparatvognen anbefaler ERBE en aftørring med et desinfektionsmiddel. Anvend kun desinfektionsmidler, der er i overensstemmelse med de respektive nationale standarder. ADVARSEL Forbindelse fra apparat / apparatvogn og lysnet under rengøring og desinfektion Fare for elektrisk stød for det medicinske personale! Sluk for apparatet. Træk apparatets / apparatvognens netstik ud. 44 / 56

45 6 Fjernelse, rengøring og desinfektion. FORSIGTIG Indtrængning af væske i apparatet Kabinettet er ikke fuldkommen tæt. Ved indtrængning af væske kan apparatet blive beskadiget og svigte. Pas på, at der ikke trænger væske ind i apparatet. De bør ikke anbringe beholdere med væske på apparatet. FORSIGTIG Spray-desinfektionsmidler på alkoholbasis til korttids-desinfektion På elastiske formstykker, tastaturer og lakerede overflader er der risiko for, at der dannes revner. Overfladerne angribes af propanol og ethanol. Anvend ikke disse midler. FORSIGTIG Skiftevis anvendelse af desinfektionsopløsninger med forskellige virkemidler På kunststoffer kan der optræde en farvereaktion. Anvend ikke disse midler skiftevis. Anvendelsesanvisninger for rengøring, desinfektion Fremstil desinfektionsopløsningen i en koncentration, der er i overensstemmelse med producentens anvisninger. Rengør overflader, der er kontamineret med blod, inden De tager desinfektionsopløsningen i brug; i modsat fald kan virkningen blive reduceret. Tør overfladerne af. I den forbindelse bør de være opmærksom på en ensartet befugtning af overfladerne. De bør respektere den af producenten foreskrevne virketid. 45 / 56

46 6 Fjernelse, rengøring og desinfektion. 46 / 56

47 7 Tekniske data KAPITEL 7 Tekniske data Nettilslutning Nominel netspænding Netstrøm Nominel netfrekvens Netsikring V 0,4 1,2 A 50 Hz / 60 Hz 2 x T 3,15 A Apparatspecifikke data Frembringelse af tryk Steril engangs-dobbeltstempelpumpe Trykområde i bar 1 80 ± 20 % Volumenstrøm i ml/min ± 10 % Effektindstilling Indstilling af indikationsspecifikke parametre via 9-program-lagerpladser Aktivering Separationsmedium Udsugning som separat modul (ERBE ESM 2) Fodkontakt Sterile, fysiologiske kogsaltopløsninger indstillelig -100 til -800 mbar ± 50 mbar Applikatorer Sterile engangs-applikatorer, stive og fleksible til åbne, laparoskopiske, endoskopiske, mikrokirurgiske, minimalinvasive og mikroinvasive behandlinger, fra 1,3 mm udvendig diameter. Dyse-diameter 120 µm Dimension og vægt Bredde x højde x dybde Vægt 410 x 130 x 370 mm 11 kg Miljøbetingelser vedrørende transport og opbevaring af apparatet Temperatur -25 C bis +50 C Relativ luftfugtighed 15 % 80 % 47 / 56

Brugsanvisning VIO 300 D. V 2.3.x 06.14

Brugsanvisning VIO 300 D. V 2.3.x 06.14 Brugsanvisning VIO 300 D V 2.3.x Brugsanvisning VIO 300 D Registrerede varemærker for ERBE Elektromedizin GmbH: APC, APC 300, AUTO CUT, AUTOCUT, BICISION, BiClamp, CLASSIC COAG, CLASSIC CUT, CLEVERCAP,

Læs mere

ERBE. VIO 300 D kort vejledning 12.06

ERBE. VIO 300 D kort vejledning 12.06 VIO 300 D kort vejledning 12.06 Den korte vejledning er ingen erstatning for brugsanvisningen! Specielt indeholder den ikke alle sikkerhedsanvisninger. Apparatets stik kan De lade sammenstille individuelt.

Læs mere

VIO 50 C VIO 100 C Brugsanvisning. 02.10 V 1.0.x ERBE

VIO 50 C VIO 100 C Brugsanvisning. 02.10 V 1.0.x ERBE VIO 50 C VIO 100 C Brugsanvisning 02.10 V 1.0.x ERBE VIO 50 C VIO 100 C Brugsanvisning Dr. Jürgen Forster Teknisk redaktør Tlf.: (+ 49) 70 71 75 52 46 E-mail: jforster@erbe-med.de Jeg vil være glad, hvis

Læs mere

VIO 300 D. Brugsanvisning. 06.09 V 1.7.x ERBE

VIO 300 D. Brugsanvisning. 06.09 V 1.7.x ERBE VIO 3 D Brugsanvisning 6.9 V 1.7.x ERBE VIO 3 D Brugsanvisning Peter Mock Teknisk redaktør Tlf. (+ 49) 7 71 75 52 37 E-mail pmock@erbe-med.de. Jeg vil være glad, hvis denne brugsanvisning gør sit til

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tlf.: +49 (0) 5258 971-0 Tyskland Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tlf.: +49 (0) 5258 971-0 Tyskland Fax: +49 (0) 5258 971-120 400L 700214 V1/0415 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere