FYSISK AKTIVITET PÅ DRENGEAKADEMIET Hvorfor og hvordan? Rapport udarbejdet af Mikkel Lund 2016, Kandidatopgave på idrætsstudiet, Aarhus Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYSISK AKTIVITET PÅ DRENGEAKADEMIET Hvorfor og hvordan? Rapport udarbejdet af Mikkel Lund 2016, Kandidatopgave på idrætsstudiet, Aarhus Universitet"

Transkript

1 FYSISK AKTIVITET PÅ DRENGEAKADEMIET Hvorfor og hvordan? Rapport udarbejdet af Mikkel Lund 2016, Kandidatopgave på idrætsstudiet, Aarhus Universitet

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvorfor har vi fokus på fysisk aktivitet?... 2 Hvad består den fysiske aktivitet af?... 4 Aktivitetsbeskrivelser... 4 Modulbeskrivelser... 5 Målbeskrivelser... 5 Hvordan måles den fysiske aktivitet?... 6 Selvvurdering... 6 Spørgsmål til logbogen... 7 Træning af karaktertræk fysisk aktivitet... 8 Morgenaktiviteter... 8 Middagsaktiviteter... 9 Aftenaktiviteter... 9 Teoretiske og pædagogiske overvejelser... 9 Langtidseffekter Litteraturliste Bilag Program for fysisk aktivitet Morgenaktiviteter Middagsaktiviteter Aftenaktiviteter Beskrivelser Morgenaktiviteter Middagsaktiviteter Aftenaktiviteter

3 Indledning På Drengeakademiet hviler både den fysiske aktivitet, den personlige og den faglige læring på et fundament af videnskabelig evidens. Den fysiske aktivitet på Drengeakademiet prioriteres højt, da flere studier har vist en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og trivsel, kognitiv kapacitet, koncentration og indlæringsevne. Den fysiske aktivitet på Drengeakademiet er derfor tilrettelagt således at den understøtter Drengeakademiets hovedformål, som er at løfte drengene både fagligt og personligt. Hvorfor har vi fokus på fysisk aktivitet? Det er efterhånden et velkendt faktum, at fysisk aktivitet har en positiv påvirkning af sundheden. Herudover kan den fysiske aktivitet muligvis også have en positiv effekt på trivsel og læring. Fysisk aktivitet defineres her som enhver form for muskelarbejde, som øger energiomsætningen i kroppen (Sundhedsstyrelsen, 2001). Læring er et bredt begreb, som er vanskeligt at definere entydigt og herved også at måle. Derfor anvender nærværende opgave læring som overordnet begreb, dvs. som fælles betegnelse for mere målbare faktorer, såsom faglige præstationer, intelligens og kognitive funktioner. Kognitive funktioner afgrænses her til evner og funktioner, som er relateret viden, sprog og hukommelse (Klarlund et al., 2016, s. 51). Trivsel indeholder både af fysisk, emotionelt og socialt velvære. På Drengeakademiet defineres trivsel ud fra Seligmanns PERMA-begreb: - P: Positive emotioner - E: Engagement - R: Relationer - M: Mening - A: Achievement (Andersen, 2014). På Drengeakademiet består den fysiske aktivitet af aktive pauser i undervisningen, samt morgen-, middags- og aftenaktiviteter. De aktive pauser er korte pauser med bevægelse, som deler de faglige moduler i to halvdele. De aktive pauser kan have positiv effekt på koncentrationsevnen og enkelte studier har vist, at pauserne kan bidrage til at hæve de faglige præstationer i tests (Klarlund et al., 2016). 2

4 Desuden tyder det på, at de aktive pauser kan have en positiv indflydelse på konsolideringen af den opnåede læring (Munk, 2014). Dvs. at læringen hænger bedre fast. Til trods for at pauserne er meget korte og ikke nødvendigvis har noget fagligt indhold, så mindskes interferensen eller forstyrrelsen mellem de enkelte læringsopgaver ved at indlægge små, aktive pauser (Munk, 2014). Den resterende fysiske aktivitet kan også have positiv effekter på den faglige præstation (Klarlund et al., 2016; Kulturministeriet, 2011). Bl.a. viste det svenske Bunkeflo-projekt en positiv effekt af mere fysisk aktivitet. Bunkeflo-projektet er et interventionsstudie, hvor skolen opdeltes fra 1. Til 9. Klassetrin i forsøgsklasser og en kontrolgrupper. Forsøgsklasserne fik 5-6 timers fysisk aktivitet om ugen (som er sammenligneligt med Drengeakademiet), mens kontrolklasserne fortsatte med at have halvanden times fysisk aktivitet om ugen gennem den normale idrætsundervisning. Resultaterne viste at forsøgsklasserne opnåede signifikant bedre karakterer i fagene svensk, matematik og engelsk (Ericsson & Karlsson, 2014). Desuden opnåede de svenske børn bedre udviklet motorik, som viste sig at have en tydelig sammenhæng med koncentrationsevnen (Kulturministeriet, 2011). Hvorfor virker fysisk aktivitet på læring? Klarlund et al. (2016) påpeger, at der stadig mangler videnskabelige studier, som kan påvise præcist hvilke fysiologiske mekanismer som fremmer læring gennem fysisk aktivitet. En af årsagerne kan være, at der gennem fysisk aktivitet opnås en højere puls, hvilket leder til øget blodgennemstrømning. Den øgede blodgennemstrømning af hjernen gennem fysisk aktivitet skaber en øget stofudveksling. Desuden skabes en koncentration af transmitterstoffer og stoffet brain-derived neurotrophicfactor (BDNF), som har indflydelse på væksten af hippocampus (Klarlund et al., 2016; Munk, 2014). BDNF er gavnlig, da en tilstrækkelig mængde af dette stof er en nødvendig forudsætning for, at nervecellerne i hjernen kan muliggøre kognitive processer som læring og problemløsning. (Kulturministeriet, 2011, s. 10) BDNF bidrager herudover til væksten af hippocampus, som spiller en central rolle for læring og hukommelse: The hippocampus is of central importance in binding and integrating information during learning... (Eysenck & Keane, 2010, s. 223). Trivslen ses på Drengeakademiet som en afgørende faktor for læring og er derfor et væsentligt aspekt af den fysiske aktivitet. 3

5 Den specifikke årsag til at fysisk aktivitet har en fremmende effekt på trivsel er stadig uklar. Ikke desto mindre argumenterer flere førende forskere indenfor fysisk aktivitet, læring og trivsel for, at flere former for fysisk aktivitet har en positiv effekt på trivsel (Klarlund et al., 2016). Et af studierne, som kan påvise en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og trivsel er Ahn & Fedewa (2011). Deres resultater bygger på en metaanalyse omkring fysisk aktivitet og mental sundhed. Metanalysen omfatter 73 studier, som dog primært indeholder amerikanske studier. Her viste de overordnede resultater bl.a. at den fysiske aktivitet var forbundet med lavere følelsesmæssigt ubehag, færre sociale problemer og en øget selvtillid (Ahn & Fedewa, 2011). Afslutningsvis konkluderer Klarlund et al. (2016, s. 75), at mange randomiserede, kontrollerede studier har vist, at interventioner, der øger børns fysiske aktivitet, resulterer i øget mental sundhed og trivsel.. Forfatter påpeger dog, at der typisk er tale svag til moderat effektstørrelse og at de sociale og pædagogiske omstændigheder synes at have indflydelse på denne effekten af fysisk aktivitet og trivsel (Klarlund et al., 2016). Det skal nævnes, at det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at konkludere præcist, hvordan og hvor meget den fysiske aktivitet påvirker drengenes faglige og personlige læring. Dette skyldes vi indtil videre har vi ikke haft redskaber eller muligheder for at foretage egne studier. Alligevel virker plausibelt, at den fysiske aktivitet bidrager til de signifikante stigninger i både den personlige og faglige udvikling hos drengene. Hvad består den fysiske aktivitet af? Aktivitetsbeskrivelser Den fysiske aktivitet på Drengeakademiet består af tre obligatoriske dele og en frivillig del. De obligatoriske dele rummer morgenaktivitet, middagsaktivitet og de indlagte pauser i undervisningen, som typisk også involverer fysisk aktivitet i mindre grad. Morgenaktiviteten varer 5-15 min og kræver ikke bad og omklædning. Denne sekvens kan bestå mindre samarbejdsøvelser eller stafetter, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er nødvendig for at løse opgaven. 4

6 Middagsaktiviteten varer ca. 60 min. og er placeret efter frokost og fritid. Denne aktivitet varieres løbende i intensitet og indhold. De to første og de to sidste dage består aktiviteten af tests: Coopertest og en muskeludholdenhedstest ( Akademi Cirklen, som er en cirkeltræning bestående af seks forskellige øvelser med et minuts pause mellem hver øvelse). Middagsaktiviteterne består ellers typisk af forskellige boldspil eller andre former træning eller bevægelse. I undervisningen indgår den fysiske aktivitet i mindre grad. Undervisningen, som varer halvanden time, deles i to med en kort pause, hvor der kan indgå fysisk aktivitet. Desuden kan der være mulighed for at drengene bevæge sig i undervisningen (fx ved at hoppe tabeller i matematik eller ved ordstaffetter i stavning). Den frivillige del af den fysiske aktivitet ligger i drengenes fritid om aftenen, hvor der yderligere er mulighed for ca. 60 min. fysisk aktivitet. Her er mulighed for løb, fitness eller en træningsmulighed, som vejleder eller holdleder står for (fx skovstratego, fodbold-, bokse- eller styrketræning). Herudover opfordres drengene selv til at stå for fysisk aktivitet i fritiden. Modulbeskrivelser Beskrivelserne i for de enkelte moduler findes i Bilag 1. Målbeskrivelser Målet for den fysiske aktivitet på Drengeakademiet er at medvirke til at fremme læringsparatheden, samt at understøtte drengenes generelle trivsel og udviklingen af karaktertræk. Den fysiske aktivitet er således ikke et mål i sig selv, men et middel til at understøtte personlig og faglig læring gennem opfyldelse af PERMA-faktorerne (positive emotioner, engagement, relationer, mening og præstationer). De positive emotioner opstår, når drengene lykkedes med de forskellige fysiske aktiviteter. Fx når de oplever et godt samarbejde, laver succesfulde aktioner på boldbanen eller forbedrer deres resultater i de fysiske tests. Engagement kommer til udtryk, når drengene oplever meningen med den fysiske aktivitet. Nogle drenge udviser stort engagement fra campens start, mens det for andre først opstår, når de kan se meningen med den fysiske aktivitet. 5

7 Relationerne stimuleres gennem de forskellige former for samarbejde, drengene indgår i, når de deltager i den fysiske aktivitet. Meningen med den fysiske aktivitet finder drengene typisk, når de oplever, at det er lettere at koncentrere sig i den faglige undervisning, da de får brugt deres fysiske energi og når de er trætte, når de skal i seng. Præstationerne leverer og forbedrer drengene undervejs. Det bliver specielt tydeligt i de to tests, hvor drengene individuelt skal levere resultater. En stor del af drengene oplever en betydelig fremgang i deres resultater i de fysiske tests, når de start- og slutresultaterne sammenlignes. Udover at understøtte den faglige og sociale læring skal den fysiske aktivitet bidrage til drengenes sundhed. Derfor er det nødvendigt at drengene oplever at være fysisk belastede under den fysiske aktivitet. Sekundært er målet med den fysiske aktivitet at give drengene en forståelse af vigtigheden for den fysiske aktivitet og sammenhængen mellem sundhed, læring og trivsel. Hvordan måles den fysiske aktivitet? Selvvurdering Det er sandsynligt at drengene opnår mindre ændringer, hvis vi fokuserer på fysiologiske faktorer som vægt, muskelmasse, BMI, m.m. Den begrænsede tid, manglen på udstyr og kostrestriktioner gør dog, at vi ikke umiddelbart mener, at det er muligt at registrere større ændringer indenfor drengenes fysiologiske faktorer. Til gengæld kan det med god sandsynlighed lade sig gøre at ændre drengenes opfattelse af vigtigheden af fysisk aktivitet, egen fysisk form, samt trivsel og tiltro til egne evner. Til at måle dette anvendes en selvvurderingsskala med spørgsmål, som drengene udfylder, evt. i samspil med holdlederne. Spørgsmålene er inddelt i tre hovedspørgsmål med hver tre underspørgsmål. Skalaen, som drengene vurderer sig selv på, er en selvvurderingsskala med fem trin: aldrig, sjældent, nogle gange, tit, altid. Selvvurderingsskalaen anvendes til dels pga. praktiske hensyn, men også fordi at evnen til at vurdere sig selv er en central del af læringen og den personlige udvikling på Drengeakademiet (Hattie, 2013). 6

8 Igennem spørgsmålene forsøger vi at indhente viden omkring drengenes egen opfattelse af den fysiske aktivitets indflydelse på sundhed, læring og trivsel, deres egen fysiske kapacitet og deres indstilling og tro på egne evner. Udover at fungere som værktøj til at øge drengenes evne til selvevaluering, vil denne viden også være nyttig for holdlederne. Holdlederne kan herigennem få et indblik i drengenes selvopfattelse af styrker og svagheder. Holdlederne kan efterfølgende anvende informationerne til at hjælpe drengene til at fokusere på deres styrker (jf. positiv psykologi). Gennem fokus på den fysiske aktivitet kan holdlederne italesætte karaktertrækkene i anden kontekst, som kan bidrage til at skabe en tydeligere forståelse af karaktertrækkene hos drengene. Spørgsmål til logbogen 1. Indflydelse af den fysiske aktivitet på læring, sundhed og trivsel 1.1. Hvor vigtig er fysisk aktivitet for din sundhed? Jeg føler mig mere sund, hvis jeg er fysisk aktiv Aldrig, sjældent, nogle gange, tit, altid? 1.2. Hvor vigtig er fysisk aktivitet for din læring? Jeg lærer bedre, hvis jeg har deltaget i fysisk aktivitet Aldrig, sjældent, nogle gange, tit, altid Hvor vigtig er fysisk aktivitet for din trivsel? Jeg er mere glad, hvis jeg er fysisk aktiv Aldrig, sjældent, nogle gange, tit, altid? 2. Vurdering af egen fysisk kapacitet 2.1. Hvor stærk føler du dig? Jeg kan løfte tunge ting Aldrig, sjældent, nogle gange, tit, altid Hvor udholdende føler du dig? Jeg kan løbe langt Aldrig, sjældent, nogle gange, tit, altid Hvor hurtig føler du dig? Jeg kan løbe hurtigt Aldrig, sjældent, nogle gange, tit, altid. 7

9 3. Vurdering af indstilling og tro på egne evner 3.1. Jeg tror på, at jeg kan være mere fysisk aktiv, hvis jeg beslutter mig for at være det Aldrig, sjældent, nogle gange, tit, altid? 3.2. Jeg kan klare det, jeg sætter mig for i den fysiske aktivitet Aldrig, sjældent, nogle gange, tit, altid? 3.3. Jeg har lyst til at dyrke fysisk aktivitet Aldrig, sjældent, nogle gange, tit, altid? Træning af karaktertræk fysisk aktivitet Den fysiske aktivitet er indrettet således at den til en vis grad også understøtter karaktertrækkene. Nedenstående skema viser, hvilke karaktertræk de enkelte aktiviteter i særlig og i mindre grad understøtter. På Drengeakademiet udvælges et karaktertræk til hver enkelt dag. Dette fastlægges på forhånd og den fysiske aktivitet tilpasses hertil. Karaktertrækkene understøttes primært i den fysiske aktivitet gennem italesættelse. Dvs. at instruktøren fremhæver på hvilken måde karaktertrækket kommer til udtryk i den enkelte aktivitet. Nogle elementer i den fysiske aktivitet i sig selv kan også understøtte karaktertrækket. Dette kan dog variere i tydelighed. Fx er det typisk lettere for drengene at forstå vedholdenhed i Coopertesten, fremfor nysgerrighed ift. nye og anderledes bevægelsesmønstre i zumba. Morgenaktiviteter I særlig grad I mindre grad Trillebørsstafet Engagement, vedholdenhed Social intelligens Æggeløb Engagement Optimisme Boldstafet 1 Social intelligens Nysgerrighed Styrkeøvelser i makkerpar Engagement Social intelligens Boldstafet 2 Social intelligens Nysgerrighed Ormen på ryggen Social intelligens, optimisme Engagement Tovtrækning Engagement Nysgerrighed British Bulldog Social intelligens, Engagement selvkontrol Let løb med øvelser Engagement - Samarbejdsøvelser Social intelligens Selvkontrol Katten efter musen Engagement Optimisme 8

10 Middagsaktiviteter I særlig grad I mindre grad Cooper Test Vedholdenhed, optimisme - Musk. Test/Akademi Cirkel Vedholdenhed, social Optimisme intelligens Skovstratego Nysgerrighed, social Engagement intelligens Intervalløb, Vedholdenhed Optimisme Zumba - Nysgerrighed, optimisme Jiu Jitsu Selvkontrol Engagement Finsk Rundbold Engagement, social Nysgerrighed intelligens Cross Fit Engagement Social intelligens Fodboldkamp (Drenge vs. Voksne) Taknemmelighed, engagement Social intelligens Aftenaktiviteter I særlig grad I mindre grad Løb Vedholdenhed Engagement Fitness - Engagement, nysgerrighed Fodbold-/Håndboldtræning Engagement - Boksning Selvkontrol, vedholdenhed Engagement Bamsetræning Engagement, vedholdenhed Nysgerrighed Power Yoga Nysgerrighed Engagement Høvdingeboldturnering Social intelligens Engagement Teoretiske og pædagogiske overvejelser Drengene kommer med vidt forskellige forudsætninger for at indgå i fysisk aktivitet. På samme måde, som at nogle drenge oplever store vanskeligheder indenfor de boglige færdigheder, så oplever andre drenge store vanskeligheder ved at indgå i den fysiske aktivitet, hvilket kan være meget ekskluderende. Dette kan bl.a. bunde i overvægt, dårlig motorik og/eller dårlig fysisk form. Eksklusion af fællesskabet i den fysiske aktivitet har en negativ indflydelse på trivsel, hvilket kan være med til at forklare den mindre effekt på fysisk aktivitet og trivsel. Forklaringen herpå kan muligvis findes ved at oplevelsen af den fysiske aktivitet er vigtig for skabelsen af trivsel: 9

11 Andre studier viser, at børnene og de unges oplevelser af aktiviteten er afgørende for trivsel (Klarlund et al., 2016, s. 72). Det er derfor vigtigt at designe den fysiske aktivitet og miljøet omkring den, således at drengene føler den fysiske aktivitet som et trygt miljø. Ved at udvikle programmet for den fysiske aktivitet i tråd med den positive psykologi, hvor der tages udgangspunkt i styrker fremfor svagheder, kan det efter min mening lade sig gøre at skabe et trygt miljø, hvor eleverne anerkendes for det niveau, de er på, og den indsats, de gør på deres niveau. Derfor er det hensigtsmæssigt, at fx individuelle stafetter begrænses til et minimum. Stafetter bør primært anvendes som holdaktivitet, da disse i højere grad kan bidrage til at skabe relationer og understøtte karaktertrækket social intelligens. Drengene lærer herigennem vigtigheden af at arbejde sammen som et hold, samt det faktum, at de hver især har styrker og svagheder indenfor den fysiske aktivitet. Gennem denne metode er det muligt også muligt for de idrætsusikre drenge at opnå anerkendelse for deres præstation. Riber (2004), som også tilhører den positive psykologi, beskæftiger sig med anerkendelse. Han fremhæver netop anerkendelse som essentiel for at føle sig inkluderet i et fællesskab. Riber (2004, s. 61) argumenterer herudover for, at Enhver til enhver tid gør sit bedste ud fra egne præmisser. Grundlaget for en persons adfærd (fx deltagelse i fysisk aktivitet) lægges herved i denne præmis og hvis ikke denne præmis anerkendes, vil personen typisk forsvare sig for at opretholde det gældende selvbillede (Riber, 2004, s. 62). Langtidseffekter Drengeakademiet (og undertegnede) har selvfølgelig en forhåbning om, at drengene også kan opnå længerevarende effekter af den fysisk aktivitet. Dette kræver dog, at drengene selv ændrer deres livsstil og deltager i fysisk aktivitet efter Drengeakademiet. For at kunne konkludere dette kræves yderligere undersøgelser, men umiddelbart tyder det på, at drengene i nogen grad kan få gavn af langtidseffekterne af den fysiske aktivitet. Efter Drengeakademiet udviser drengene generelt en vilje til at ændre de usunde vaner, såsom for lidt søvn, usund mad, ingen fysisk aktivitet, som flere af dem kommer med (Andersen, 2014). Desuden påpeger både drenge og mentorer en øget tiltro til drengenes egne evner: Den forbedring af selvværd og selvtillid drengene fik efter DrengeAkademiet holder stadig. Det viste 10

12 drengeinterviewene, det viser Facebook studiet og det viser mentorinterviewene. Mentorerne siger alle, at drengene har fået mere tro på sig selv. (Andersen, 2015, s. 56). Dette giver en forhåbning om at drengene på Akademiet får en øget tiltro til egne evner, oplever de positive effekter ved en sundere livsstil og hermed får lagt fundamentet for at ændre usunde vaner i fremtiden. 11

13 Litteraturliste Ahn S & Fedewa AL. (2011): A meta-analysis of the relationship between children s physical activity and mental health. J Pediatr Psychol 2011;36: Andersen, F. Ø. (2014). Drengeakademiet Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten Frederikshavn: Dafolo. Andersen, F. Ø. (2015). Drengeakademiet: Drengeakademiets langtidseffekt: Trivsel, læring og personlig udvikling i tiden der fulgte Frederikshavn: Dafolo. Ericsson, I., & Karlsson, M. (2014). Motor Skills and School Performance in Children with Daily Physical Education in School A Nine-Year Intervention Study. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 24(2), Eysenck, M. W. & Keane, M. T. (2010). Cognitive psychology: A student's handbook (6. Udgave). Hove: Psychology. Hattie, J. (2013): Synlig læring - for lærere (Undervisning og læring). Dafolo. Kulturministeriet (2011): Fysisk aktivitet og læring en konsensuskonference. København: Kunstministeriet. Lokaliseret d. 02/06/2016 på: Munk, Mette (2014): Bevægelse i helhedsskolen - idræt som mål eller middel? I: Høj, Bodil Borg; Maibom, Inger, Rasmussen, Torben Nørregaard (red.): Idrættens værdier og kultur. Teori og praksis. Aarhus: KvaN Pedersen BK, Andersen LB, Bugge A, Nielsen G, Overgaard, K, Roos E, von Seelen J. (2016): Fysisk aktivitet læring, trivsel og sundhed i folkeskolen. København: Vidensråd for Forebyggelse, 12

14 Riber, J. (2004). Gennem forståelse til anerkendelse. I: B. Hertz & F. Iversen (Red.), Anerkendelse i børnehøjde (s ). Virum: Psykologisk Forlag. Sundhedsstyrelsen (2001: Fysisk aktivitet og sundhed. Sundhedsstyrelsen 13

15 Bilag 1 Program for fysisk aktivitet Morgenaktiviteter Dato Aktivitet (*Beskrivelse på s. 5) Ansvarlig Udstyr Dagens Karaktertræk 27/06 Ingen aktivitet Social Intelligens 28/06 Trillebørsstafet Kristian/Mikkel 12 kegler, fløjte Optimisme 29/07 Æggeløb * Kristian/Mikkel 18 Æg, 6 skeer, Engagement 12 kegler 30/07 Boldstafet 1* (ryg-modryg) 24 kegler, Nysgerrighed fløjte, 6 fodbolde 01/07 Styrkeøvelser i Ej nødvendigt Taknemmelighed makkerpar* 02/07 Boldstafet 2* (transport 12 kegler, Optimisme af bold) fløjte, 6 bolde 03/07 Ormen på ryggen* Ej nødvendigt Vedholdenhed 04/07 Ingen aktivitet Nysgerrighed 05/07 Tovtrækning 3 tove, 9 kegler Selvkontrol 06/07 British Bulldog 8 kegler, fløjte Social Intelligens 07/07 Let løb med øvelser* 18 kegler Engagement 08/07 Samarbejdsøvelser* Ej nødvendigt Taknemmelighed 09/07 Katten efter musen* Ej nødvendigt Vedholdenhed 10/07 Tovtrækning (voksne vs. Drenge) 1 tov, 3 kegler Selvkontrol 14

16 Middagsaktiviteter Dato Aktivitet (* = Beskrivelse på s. Ansvarlig Udstyr Dagens Karaktertræk 5) 27/06 Ingen aktivitet Social Intelligens 28/06 Cooper test* Kristian/Mikkel 12 kegler, fløjte Optimisme og/eller megafon 29/07 Musk. Test/Akademi HL + evt. VL 6 kegler. Ting til Engagement Cirkel* Kristian/Mikkel træk til bryst, squats og Clean & Jerk 30/07 Skovstratego HL HL briefes grundigt og briefer det enkelte hold. Nysgerrighed 01/07 Intervalløb, HL Megafon, fløjte Taknemmelighed løb Mikkel/Kristian 02/07 Zumba Tom Musikanlæg, Optimisme scene 03/07 Ingen aktivitet Vedholdenhed 04/07 3-delt turnus med jiu jitsu, rundbold og Cross Fit. Jiu Jitsu: Adrian Rundbold: Mikkel/Kristian Cross Fit: Martin Jiu jitsu: Bokseog plethandsker. Evt. faldmadras. Rundbold: 6 kegler, bat, tennisbold. Nysgerrighed 15

17 Cross Fit:? 05/07 3-delt turnus med ju Se ovenstående Se ovenstående Selvkontrol jitsu, rundbold og Cross Fit. 06/07 3-delt turnus med ju Se ovenstående Se ovenstående Social intelligens jitsu, rundbold og Cross Fit. 07/07 Musk. Test/Akademi HL + evt. VL 6 kegler. Ting til Engagement Cirkel* Kristian/Mikkel træk til bryst, squats og Clean & Jerk 08/07 Fodboldkamp: Drenge Trøjer, fløjte Taknemmelighed vs. Voksne Alternativ for drenge, som ikke vil spille fodbold (evt. stratego, militærtræning) 09/07 Cooper test Kristian/Mikkel 12 kegler, fløjte Vedholdenhed og megafon 10/07 Ingen aktivitet Selvkontrol Aftenaktiviteter Dato Aktivitet (* = Beskrivelse på s. 5) Ansvarlig Udstyr Dagens Karaktertræk 27/06 Løb/Fitness Kristian/Mikkel Ej nødvendigt Social Intelligens 28/06 Løb/Fitness/Spilcafe Rikke + Julie Ej nødvendigt Optimisme 29/06 Løb/Fitness/Fodbold træning Kristian/Mikkel 6-12 bolde (afhængigt af Engagement 16

18 deltagere), 24 kegler 30/06 Løb/Fitness/Håndbold Kristian/Mikkel Nysgerrighed + de håndboldinteres serede (Petersen, Alice, Lærke, m.fl.) 01/07 Løb/Fitness/Rundbold/ Kristian/Mikkel 6 kegler, bat, Taknemmelighed Bamsetræning Light tennisbold 02/07 Løb/Fitness/Boksning* Kristian/Mikkel Boksehandsker, Optimisme Evt. Adrian plethandsker 03/07 Ingen aktivitet Vedholdenhed 04/07 Løb/Fitness/Power Yoga Tom 6-12 bolde Nysgerrighed (afhængigt af deltagere), 24 kegler 05/07 Løb/Fitness/Høvdingeboldturnering Kristian/Mikkel Selvkontrol 06/07 Løb/Fitness/Spilcafe/Be Kristian/Mikkel Brætspil, beach Social Intelligens ach volley* volley 07/07 Løb/Fitness/Bamse træning* Kristian/Mikkel 12 kegler, 4 x bildæk, 1 x traktordæk, 2 x 20 kg. Vægtskiver, træstub, 1 x 24 kg kettlebell, 1 x kuglestødskugle, 1 x prowler Engagement 17

19 08/07 Løb/Fitness/Stratego Stratego-kort Taknemmelighed 09/07 Ingen aktivitet Vedholdenhed 10/07 Ingen aktivitet Selvkontrol Beskrivelser Morgenaktiviteter Ormen på ryggen: Holdet ligger på ryggen, tæt sammen med hoveder og skuldre tæt sammen (som en lynlås eller et menneskeligt transportbånd). Første mand transporteres liggende henover kolonnen. Når første mand er transporteret fra start til slut, lægger han sig ned og forsætter kolonnen. Øvelsen stoppes, når alle har været igennem. Brug evt. de allertungeste som støtte på hver side af transportbåndet og til at hjælpe folk af transportbåndet. Styrkeøvelser i makkerpar: 10 stk. af hver. 1. Planke med hop. 1 lægger sig i planken. 2 hopper fra side til side henover makkeren. 2. Udgangsstilling overfor hinanden. Klap hinanden i hænderne (h/h, v/v). Evt. med en armstrækning i mellem hvert klap. 3. Maverulninger. Fødderne flettes og der klappes, hver gang man er oppe. 4. Jump Squats. Klap hinanden i hænderne i svævefasen. Boldstafet 1. En kegle placeres ca meter ud for hvert hold. 2-2 skal drengene placerer en bold mellem deres rygge, gå/løbe ud omkring keglen og tilbage igen. Hvis bolden tabes, tager holdet 1 burpee. Boldstafet 2: Holdet skal fragte en bold ud til og rundt om en kegle og retur. Det gøres ved: o Stående: Holdet placerer sig i en kolonne med en armslængdes mellemrum mellem personerne og de har front ned mod start Bolden flyttes ved at rotere i overkroppen, mens fødderne peger ned mod start. Når person 1 har givet bolden videre, løber vedkommende ned til enden af kolonnen. 18

20 o Liggende: Holdet placerer sig liggende på ryggen med fødderne mod start. Bolden løftes mellem fødderne videre til næste person i kolonnen (som en baglæns kolbøtte). Næste person modtager bolden ved at holde den mellem fødderne. Når bolden er givet videre, løber personen ned i bunden af kolonnen og er klar til at modtage bolden. British Bulldog: Fangeleg. Der laves to baser i hver ende af banen. Her kan man ikke fanges. Når fangerne (start med to eller tre fangere) råber British Bulldog skal alle løbe fra den ene ende til den anden. Hvis man bliver fanget OG løftet fra jorden, bliver man selv fanger. Let løb med øvelser: Der placeres tre kegler ved holdet: en ved start, en 15 m ude og en 30 m ude. Person 1 løber ud, udfører 5-10 burpees, løber videre til yderste kegle, hvor der udføres 5-10 sprællemænd. Herefter løbes der retur. Kan evt. laves i makkerpar. Samarbejdsøvelser: Holdleder styrer aktiviteten. Gruppen skal kun berøre jorden med de beskrevne legemsdele. Holdet skal kunne holde positionen indtil HL har godkendt. Grupper på 5-6 drenge skal kun røre jorden med: o 5 fødder o 2 fødder, 3 knæ, 1 hoved, 1 ryg o 6 hænder, 3 fødder, 2 knæ o 1 fod, 3 hoveder, 5 hænder, 2 knæ, 1 ryg o Finalen: Rør jorden med så få kropsdele, som muligt. (Hint: Holdet kan hoppe samlet og herved røre jorden med 0 kropsdele.) Katten efter musen: Gruppestørrelse: 8-9 eller Ved kan man anvende to mus og to katte. Katten skal fange musen. Hvis det lykkes, skifter rollerne (mus en bliver til kat). Resten af gruppen stiller sig i 3-5 kolonner med 5-10 m i mellem kolonnerne og med front mod hinanden. Når musen stiller sig forrest i kolonnen overtager den bagerste i kolonnen rollen som mus. På den måde bevæger kolonnerne sig langsomt ind mod hinanden. Se videoen på 19

21 Middagsaktiviteter Cooper test: 12 minutters løb. Gennemføres optimalt på en 400/800 m atletikbane. Alternativt opmåles ruten med GPS ur eller lignende. Sørg for brede sving, således at deltagerne bremser så lidt som muligt. Musk. Test/Akademi Cirkel: Seks stationer, hvor drengene er sammen 2 og 2. 1 arbejder, 1 noterer resultat. Arbejdstiden er 1 minut pr. dreng pr. station. Fokus på gode gentagelser, dvs. at drengene tæller ikke gentagelsen før den udført korrekt. o Mave: Makker stiller sig med armene fremme over den arbejdende. Ved hver gentagelse skal den arbejdendes fødder først ramme jorden og dernæst makkerens hænder. Se øvelsen her: o Englehop: Gentagelsen tæller kun, når hænderne rører jorden og når der hoppes efterfølgende. Se øvelsen her: o Armstrækninger (med hand-release): Brystet ned til jorden og stræk hænderne frem. Evt. på knæene. Hellere gode gentagelser på knæene end dårlige på fødderne. Se øvelsen her: o Squats: Find en bænk, træstamme eller lignende, som drengene kan sætte sig ned på. Fokus på ret ryg og bøj i knæene. Se øvelsen her: o Ryg/Arme: Liggende pull up, fx under et bord. Alternativt træk til bryst med en vægtskive eller anden genstand. Se eksempler på øvelserne her: o Improviseret Clean & Jerk: En genstand (fx vægtskive, Kettlebell, sten eller træstub) løftes fra jorden over hovedet. Her kan arbejdes med fordel arbejdes med teknikken i at udnytte kraften fra hofte- og benmuskulatur. Se øvelsen her: Skovstratego: Når en spiller rører en modstander skal de standse og udveksle rang. Den med højest rang vinder. 20

22 Hvis de har samme rang taber de begge to og skal de bytte kort. Når man har tabt sit kort skal man tilbage til basen og have en nyt kort. Når man har vundet et kort, skal man tilbage til basen og aflevere det, man må ikke stoppe nogle på vejen. Man må kun have et modstander kort på sig. Fanen kan enten gemmes eller gives til en person. Hvert hold udpeger en gamemaster, som administrerer uddeling af kort og holder overblikket. Se flere regler og print kortene på: Aftenaktiviteter Boksning: Træningen bestod af hård opvarmning af hele kroppen med særligt fokus på skuldre og mave. Herefter forskellige slagserier, fx v/h, v/v/h, uppercuts, hooks. Slagserierne afsluttes med hver dreng kører 8 x s, dvs. 15 s fuld gas v/h og 15 s pause. Beach Volley: Spilles med Kids Volley -regler, hvor modstander holdet må gribe den første bold, som spilles over nettet. Herefter har holdet to berøringer mere til at få bolden over nettet. Bamse træning : 6 stationer. 3 minutters arbejde ved hver. Drengene er sammen 2-2. Fokus på korrekt løfteteknik. Stationerne markeres med kegler. o Farmer Walk med 20 kg vægtskiver: Ca. 50 m gang mellem to kegler. 1 arbejder, 2 holder pause. o Bildæk: 4 bildæk stables ovenpå hinanden på et bord. Bagefter smides de på jorden igen. Når dækkene er stablet og lagt på jorden igen, skifter man med makkeren. o Tireflip: hjælpes af med at vende traktordækket. Så mange gange som muligt på tre minutter. o Prowler : hjælpes af med at trække to paller, som er bundet sammen af tov. Så langt som muligt på tre minutter. o Træstub: hjælpes af med bære en tung træstub. Stubben skal lægges ned og samles op efter ca. 30 m. Så langt som muligt på tre minutter. o Squat + Kast: 1 squatter/dødløfter 24 kg. Kettlebell, mens 2 kaster en atletikkugle hårdest muligt ned i jorden. Byt efter 1,5 minut. 21

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Benøvelse med. Armstrækning viskestykke FITNESS BASKET FITNESS BASKET.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Benøvelse med. Armstrækning viskestykke FITNESS BASKET FITNESS BASKET. Nr.8846 Nr.8840 Benøvelse med Armstrækning viskestykke Fokus: Styrke, arme og core. Fokus: udholdenhed. Viskestykke eller lignende som let kan glide over trægulv. Start i armstræk position og sænk dig

Læs mere

Styret af legen. Stafet, som varieres ved at udøverne løber, hopper, hopper på ét ben, løber baglæns osv.

Styret af legen. Stafet, som varieres ved at udøverne løber, hopper, hopper på ét ben, løber baglæns osv. Udholdenhedstræning UDHOLDENHEDSTRÆNING 6-13 ÅR Trin / alder Træningstype Arbejde Pause Intensitet Gentagelser FUNdamentals Lære at træne 6-13 år Lege Simple stafetter Gå, løbe, cykle, ski Styret af legen

Læs mere

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange).

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange). Vandrende pind & Ugle Her får du grundtræning af hele kroppen. Du får trænet dit kredsløb og din balance og styrket arme, ben, mave og ryg. Dertil trænes en bedre bevægelighed i corpus (mave/ryg regionen).

Læs mere

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk Aktivitetshæfte Kom godt i gang med Kids Walk Her er et par ideer til, hvordan I kan gøre Kids Walk mere varieret og samtidig få trænet børnenes balance, koordination, reflekser og samarbejdsevne. Børneulykkesfonden

Læs mere

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER

3 seje programmer til fitnesscentret: I topform med 3 X FITNESS OM UGEN MINUTTER Husk hviledage! Alle tre træningsprogrammer udfordrer din styrke og kondition. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at holde en hviledag efter hvert træningspas. 28 I FORM 4/2016 3 seje programmer til

Læs mere

HUSK I FORM LØBET 2016 DAG 1 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6. 1 km langsomt. Pause: 1 min x 4. Pause: 2 min x 4. Pause: 2 min. 2 km fart.

HUSK I FORM LØBET 2016 DAG 1 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6. 1 km langsomt. Pause: 1 min x 4. Pause: 2 min x 4. Pause: 2 min. 2 km fart. 3 kvinder blev flere minutter hurtigere sådan gjorde de! HUSK I FORM LØBET 2016 På kun 30 dage kan du forbedre din løbetid, hvis du følger I FORMs løbeprogram. Alle kan være med, for programmet tager udgangspunkt

Læs mere

Hillerød Kommunes. nye. idrætsmærke

Hillerød Kommunes. nye. idrætsmærke Hillerød Kommunes nye idrætsmærke Hillerød Kommunes nye idrætsmærke På de følgende sider kan du læse lidt om det nye idrætsmærke, som idrætskoordinatorerne i samarbejde med Hillerød Kommune og Mats Mejdevi

Læs mere

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD 1 ØVELSER Nedenstående øvelser og spil er tænkt som inspiration til undervisning i høvdingebold. Målgruppen er 4.-5. klassetrin, men flere af øvelserne vil med justering

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Opvarmningsleg - Ståtrold. Opvarmningsleg - Ram minuttet OPVARMNING OPVARMNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Opvarmningsleg - Ståtrold. Opvarmningsleg - Ram minuttet OPVARMNING OPVARMNING Nr.999 Alder: 9-99 år - Tid: 10 min. Nr.9991 Alder: 9-99 år - Tid: 10 min. Opvarmningsleg - Ram minuttet 3-99 Deltagerne løber af sted uden ur. Opgaven er at komme tilbage fra en lunte/løbetur i området

Læs mere

!////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

!//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// HIK U1 Pige Sommerprogram //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Minimum træninger om ugen Ugentligt: 1 x løb (eller anden

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD FLEKSIBEL MOTIONSFODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT FORORD TIL STYRKEØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER

Læs mere

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse 9 SJOVE Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse Samarbejde vil være omdrejningspunktet for de 7 lege i kompendiet. Aktiviteterne kan foregå både inde- og udendørs og

Læs mere

Koncentration kræver krop. - Event for 3. klasse

Koncentration kræver krop. - Event for 3. klasse Koncentration kræver krop - Event for 3. klasse Introduktion Eventen skal give 3. klasses elever fornemmelse for og en erfaring med det, at være fysisk aktiv lige inden en faglig test. Påvirker det den

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Sådan mikrotræner du på 5 minutter

Sådan mikrotræner du på 5 minutter Sådan mikrotræner du på 5 minutter I denne guide får du to træningsprogrammer med øvelser, du kan have med dig over alt. Print og tag med. Af Line Felholt, 15. december 2012 03 Soldater-træning på 5 minutter

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

DRENGECAMPEN RESULTATER - TEST AF SYV KARAKTERTRÆK 2015, VARDE KOMMUNE 1/10

DRENGECAMPEN RESULTATER - TEST AF SYV KARAKTERTRÆK 2015, VARDE KOMMUNE 1/10 DRENGECAMPEN 2015, VARDE KOMMUNE RESULTATER - TEST AF SYV KARAKTERTRÆK 1/10 INDHOLD Introduktion - At arbejde med Karaktertræk... 3 kort resume af resultaterne... 5 Karaktertræk resultater... 6 Resultater

Læs mere

2.-3. klasse boldtilvænning og boldteknik Del 1: Lege

2.-3. klasse boldtilvænning og boldteknik Del 1: Lege Del 1: Lege Transportbåndet: Start Mål 0-10 minutter Forklaring og instruktion til Transportbåndet. Eleverne deles i grupper á 4-6 elever. 5-6 bolde i forskellige størrelser og materialer til hver gruppe.

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Kom i form med CrossFit - 10 ugers program

Kom i form med CrossFit - 10 ugers program Kom i form med CrossFit - 10 ugers program CrossFit bygger på varierede funktionelle øvelser, som sammensættes til workouts. Fælles for alle CrossFit workouts er, at de skal udføres med høj intensitet

Læs mere

Guide: Frygt ikke styrketræning

Guide: Frygt ikke styrketræning Guide: Frygt ikke styrketræning Kvinder i alle former har gavn af styrketræning. Og nej, kvinder får ikke store muskler af at styrketræne. Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Frygt ikke styrketræning 05

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV 1. UDGAVE, 1. OPLAG NOVEMBER 2014 AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

Program for styrketræning

Program for styrketræning Program for styrketræning Her er dit personlige styrketræningsprogram til Go Gentofte Kort fortalt skal du styrketræne ca. 2 gange om ugen de første 6 uger og 2½ gang pr. uge de næste 8 uger. Hver træning

Læs mere

guide Fra tyndfed til fit for fight sider Ud af comfortzonen med Krisztina Maria August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Fra tyndfed til fit for fight sider Ud af comfortzonen med Krisztina Maria August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 10 sider Guide: Sådan bliver du stærk Fra tyndfed til fit for fight Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Krisztina Maria INDHOLD

Læs mere

Sundhedsstien i Gyttegård

Sundhedsstien i Gyttegård Balancebomme Her kan du træne din balance. Du kan gå almindelig linegang frem og tilbage over bommen eller konkurrere med en ven. For at gøre det sværere kan du prøve at lukke øjnene, sætte tempoet op

Læs mere

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING TRILLIUMS CIRKELTRÆNING Med Cirkeltræning kan du inden for en begrænset tid opnå effekt på både styrke, kondition og sundhed. Her får du alle redskaber, der skal til for at dit første cirkelprogram kan

Læs mere

Træning med Redondobold

Træning med Redondobold Øvelse 1 Rygstræk Læn forover med strakte arme og bolden mellem hænderne. Spænd i maven. Løft armene så langt op du kan uden at bukke armene. Øvelsen kan mærkes på skuldre og øvre ryg. Øvelse 2 Squat med

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Guide: Sådan får du mere aktivitet ind i hverdagen

Guide: Sådan får du mere aktivitet ind i hverdagen Guide: Sådan får du mere aktivitet ind i hverdagen Stillesiddende arbejde øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme og tidlig død Af Lisbeth Kjær Larsen, 29. oktober 2012 03 Stolen er den store dræber 05 Fem

Læs mere

www.styrketraeningsprogram.dk Dette Core og sixpack program er skræddersyet til vores store grundpakke. Programmet er til dig der vil sætte ekstra fokus på mavemusklerne, for at få en flot sixpack (eller

Læs mere

Psykiatrifonden og DGI. Boost trivslen i foreningslivet. Øvelseshæfte til trænere. dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk

Psykiatrifonden og DGI. Boost trivslen i foreningslivet. Øvelseshæfte til trænere. dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk Psykiatrifonden og DGI Boost trivslen i foreningslivet Øvelseshæfte til trænere dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk 2 ww.dgi.dk Boost trivslen i foreningslivet, Øvelseshæfte til trænere Udgivet af: DGI

Læs mere

Trivsel og bevægelse i skolen

Trivsel og bevægelse i skolen Trivsel og bevægelse i skolen Søren Smedegaard Lektor, Cand. Scient. Idræt Ph.d. stipendiat. Innovationskonference VIA 16-11-2015 Indhold Trivselsdimensioner i skolen Hvorfor skal børn bevæge sig? Effekterne

Læs mere

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling Floorball Undervisningsmateriale Udarbejdet i samarbejde med Hørsholm Rungsted Floorball Klub 1 Indhold Rammerne... 4 Storytelling... 4 Opvarmning... 4 Fælles øvelser... 4 Stationsbaserede øvelser... 5

Læs mere

Præstationsforbedrende Træning

Præstationsforbedrende Træning Præstationsforbedrende Træning FLO ORBALL SPILLEREN Forfattere: Rikke Petersen og Michael Kock Foto: IFF INDHOLD Introduktion 4 Sæson trappe 5 Definition af begreber 7 Øvelsebeskrivelse 8 - Skulderpres

Læs mere

Spillerniveau: Alle. De mindste kan evt. holde med en hånd på pålægget.

Spillerniveau: Alle. De mindste kan evt. holde med en hånd på pålægget. Stafetter Sandwich-stafet Materialer: 1 ketsjer og bold pr. spiller. De mindste kan evt. holde med en hånd på pålægget. Beskrivelse: Der skal bygges en sandwich med ketsjer og bold, og derefter løbes hurtigst

Læs mere

Kvalitet i leg-læringstimerne.

Kvalitet i leg-læringstimerne. Kvalitet i leg-læringstimerne. Pædagogerne skal være med til at skabe de bedste betingelser for børnenes udvikling, de skal være med til at skabe fysisk og mental rum, som fremmer børnenes selvværd og

Læs mere

UGE 3, TRÆNING 1 OPVARMNING ELEVATED LUNGES. TRICEP OVERHEAD 3 runder á 15 gentagelser. Pause ca. 60 sek. SUMO SQUAT

UGE 3, TRÆNING 1 OPVARMNING ELEVATED LUNGES. TRICEP OVERHEAD 3 runder á 15 gentagelser. Pause ca. 60 sek. SUMO SQUAT UGE 3, TRÆNING 1 OPVARMNING 10 minutter. Middel puls. Løb, cykling, sjippetov, cross trainer, stepper, etc. ELEVATED LUNGES 2 runder á 15 gentagelser (på hvert ben). Kig lige ud ikke på din fod. Tag et

Læs mere

Education purposes only Thomas van Elst

Education purposes only Thomas van Elst 1 - Firefodsstående skuldpres Brostående med strakte arme og ben. Sænk overkroppen til hovedet er i kontakt med underlaget og pres op igen. 2 - Spider push-ups Stå på tæer og strakte arme med skulderbreddes

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Målmandstræning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Målmandstræning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

ELEVERNES LÆRING I IDRÆTSFAGET ANNO 2015 KURSUS DLF UCC - MAERSK

ELEVERNES LÆRING I IDRÆTSFAGET ANNO 2015 KURSUS DLF UCC - MAERSK ELEVERNES LÆRING I IDRÆTSFAGET ANNO 2015 KURSUS DLF UCC - MAERSK Idrætsfaget: Et fag i udvikling Overblik over tendenser før og nu Fokus: Læringsmålsstyring v. Fokus: Praksisfællesskab 2 Afgangsprøven

Læs mere

Styrketræning med frie vægte

Styrketræning med frie vægte Styrketræning med frie vægte Er det bedst at styrketræne i maskiner, eller bedre at bruge løse vægte? Der er fordele og ulemper ved begge dele. I maskinerne er bevægelserne mere kontrollerede, det er nemmere

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Sådan træner du maven stærk & stram Styrk kroppens holdning med Krisztina Maria Guide til stærk og stram mave 2 Træn

Læs mere

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring Teknikmærke 1. Kolbøtte, forlæns Beskrivelse: Træk hagen ned til brystet og kig på navlen! Sæt af med samlede ben og lav en kolbøtte! Rul, så du lander på fødderne og er klar til den næste kolbøtte! 2.

Læs mere

Filtmåtter med de 120 hyppige ord

Filtmåtter med de 120 hyppige ord VEJLEDNING TIL Fodspor Filtmåtter med de 120 hyppige ord Med bogen På sporet af ordet fang tyven, opgaveæsken og app en På sporet af ordet, Turbo-ord, sækkekort, Læs Lydret bøgerne, gulvtæppet og filtmåtterne

Læs mere

Find vej gennem tunnelen

Find vej gennem tunnelen Grundmotorisk bevægelse: Krybe Find vej gennem tunnelen Træne motoriske færdigheder som at krybe og koordinere på en sjov måde. Skabe bevægelsesglæde gennem udfoldelse og leg uden fokus på konkurrence

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET 1 MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET Mestring og relationer af Frans Ørsted Andersen FRANS ØRSTED ANDERSEN Ph.d / lektor Aut. psykolog Ph.d-uddannelse

Læs mere

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset?

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset? SUSET Når det drejer sig om højder, har vi tit grænser, der skal overvindes. Overvinder vi disse grænser, kan vi få et sug i maven, fordi vi gør noget, som vi ikke troede, vi turde. Også selv om det ikke

Læs mere

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE FORSVARETS BASISKRAV UDARBEJDET AF CENTER FOR MILITÆR FYSISK TRÆNING VED FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE

FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE FORSVARETS BASISKRAV UDARBEJDET AF CENTER FOR MILITÆR FYSISK TRÆNING VED FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE FORSVARETS BASISKRAV UDARBEJDET AF CENTER FOR MILITÆR FYSISK TRÆNING VED FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 FORSVARETS BASISKRAV udgivet

Læs mere

Styrketræning for rullere

Styrketræning for rullere Styrketræning for rullere Kopieret fra: www.go motionshop.dk. Se også dette link, hvor øvelserne vises live: http://www.gomotion.dk/peasp?p_id=250&page=1 Når man løber på rulleskøjter oplever man, specielt

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Hanekamp. Nærværkamp KOORDINATIONSTRÆNING KOORDINATIONSTRÆNING. Formål.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Hanekamp. Nærværkamp KOORDINATIONSTRÆNING KOORDINATIONSTRÆNING. Formål. Nr.5006 Alder: 8-50 år - Tid: 8 min. Nr.5002 Alder: 5-80 år - Tid: 5 min. Hanekamp 10-20 spillere At spillerne arbejder med koordination, motorik og balance. Succes Nærværkamp 2 spillere sammen. Gerne

Læs mere

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Folder udarbejdet af 04G, Ballerup Seminariet i samarbejde med Naturcenter Herstedhøje, Tegninger: Bettina B. Reimer INDLEDNING VELKOMMEN TIL

Læs mere

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen.

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen. OFF SEASON 2012 På de følgende sider følger de træningsprogrammer, som alle spillere skal arbejde med i løbet af sommerperioden (fra start juni til slut august). Styrketræning med fokus på kropstamme Programmet

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro

Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro Træningsøvelser fra Urban Workout Nørrebro Lav dit eget program med denne bog! Opvarmningsøvelser All-round øvelser Makkerøvelser Træningsformer Muskelgruppetræning En UWN træning starter normalt med opvarmning

Læs mere

UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING. Har du spørgsmål? Send mig en mail på micha@initiumfitness.com

UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING. Har du spørgsmål? Send mig en mail på micha@initiumfitness.com UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING 10 minutter. Middel puls. Løb, cykling, sjippetov, cross trainer, stepper, etc. DB SUMO SQUAT Prøv med 8-15 kg Stå med benene meget spredte. Lad tæerne pege let ud til siderne.

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater.

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater. Smidighed er vigtig for at kroppen kan fungere og præstere optimalt. Og der er en vis range of motion (ROM) i leddene, som er optimal for forskellige sportsgrene og aktiviteter. Men smidighed alene er

Læs mere

Intro til CrossGymLøb

Intro til CrossGymLøb Intro til CrossGymLøb CrossGym er funktionel træning der bl.a. er bygget på olympiske vægtløft, redskabsgymnastik, styrketræning, frie kropsøvelser øvelser og kredsløbstræning. Træningsformen er bl.a.

Læs mere

intelligent Guide Træn hårdt og Guide: Træn dig fit for fight Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

intelligent Guide Træn hårdt og Guide: Træn dig fit for fight Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Træn hårdt og intelligent Guide: Træn dig fit for fight Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Træn hårdt og intelligent INDHOLD

Læs mere

Skoleforskning workshop med Frans Ørsted Andersen og Poul Nissen Begge er lektorer, ph.d på Aarhus Universitet, Skoleforskningsprogrammet.

Skoleforskning workshop med Frans Ørsted Andersen og Poul Nissen Begge er lektorer, ph.d på Aarhus Universitet, Skoleforskningsprogrammet. Skoleforskning workshop med Frans Ørsted Andersen og Poul Nissen Begge er lektorer, ph.d på Aarhus Universitet, Skoleforskningsprogrammet. Drengeakademiet - FØA- 2014 1 Drengeakademiet er en ny inklusionsindsats,

Læs mere

Træningsprogram efter hofteartroskopi fase 2

Træningsprogram efter hofteartroskopi fase 2 Træningsprogram efter hofteartroskopi fase 2 Øvelser efter hofteartroskopi uge 3-5 Dette program indeholder progression af de indledende øvelser, som du har udført de første uger efter operationen. I de

Læs mere

Teknisk progression Diskoskast

Teknisk progression Diskoskast Teknisk progression Diskoskast Diskoskast er en teknisk disciplin, hvor der skal læres en del før man mestrer en god teknik. En af de allervigtigste elementer er, at man har en god rotationsteknik. Derfor

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

BFO Rosenlund. fælleslege

BFO Rosenlund. fælleslege BFO Rosenlund fælleslege Indhold 1.Det gyldne skind... 2 2.Fangelege... 3 3.Stjæl æg... 4 4.Høvdingebold... 5 5.Katten efter musen... 5 6.Rundbold... 6 7.Fang fanen... 7 8.Jord... 8 9.Stik bold... 8 10.Alle

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning ØVELSESKORT MED FITNESSTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fitnessdelen af vores 12 ugers koncept: Fodbold Fitness. 12 kort ét til hver uge der indeholder

Læs mere

2.-3. klasse totalhåndbold & street handball Del 13: Lege

2.-3. klasse totalhåndbold & street handball Del 13: Lege Del 13: Lege Fang slangens hale: 0-10 minutter Forklaring og instruktion til Fang slangens hale. Eleverne deles i grupper á 4-5 elever. Kegler/markeringer. 5x5 meter. Hver gruppe får et areal markeret

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

CORETRÆNINGS PROGRAM LSK-TRI EFTERÅRET 2013

CORETRÆNINGS PROGRAM LSK-TRI EFTERÅRET 2013 CORETRÆNINGS PROGRAM LSK-TRI EFTERÅRET 2013 Øvelserne bør gentages 4 gange ugentligt. Øvelse Planken Diagonal løft Mavebøjninger (korte) Mavebøjninger (høje) Squats Squats på 1 ben Sideplanken Rygstræk

Læs mere

CrossFit-guide: Den enkle og effektive vej til drømmekroppen

CrossFit-guide: Den enkle og effektive vej til drømmekroppen CrossFit-guide: Den enkle og effektive vej til drømmekroppen No excuses just training! Har du investeret i et godt sjippetov og en kettlebell, så har du her ti worksouts, der gør dig til en helstøbt atlet

Læs mere

MÅLMANDSTRÆNING. Udarbejdet af Kim Nielsen i samarbejde med Allan V. Knudsen Tak til målmændene Mads Jensen og Andreas Mørkholt fra Brønderslev IF

MÅLMANDSTRÆNING. Udarbejdet af Kim Nielsen i samarbejde med Allan V. Knudsen Tak til målmændene Mads Jensen og Andreas Mørkholt fra Brønderslev IF MÅLMANDSTRÆNING Udarbejdet af Kim Nielsen i samarbejde med Allan V. Knudsen Tak til målmændene Mads Jensen og Andreas Mørkholt fra Brønderslev IF Målmandstræning Dette målmandstrænings-program er bygget

Læs mere

F15 HIIT STYRKE KONDITION

F15 HIIT STYRKE KONDITION TRÆNINGSPAS F15 INTERMEDIATE (SIDE. 32) F15 HIIT STYRKE KONDITION DU HAR BRUG FOR: STOL + Reverse Lunge to Front Kicks Left + Jackknife Shoulder Press + Reverse Lunge to Front Kicks Right + Chair Tricep

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere

Styrk din krop med 24 hurtige

Styrk din krop med 24 hurtige Styrk din krop med 24 hurtige Fitness-, og ernæringsekspert Chris MacDonald og træningsfysiolog og personlig træner Jacob Søndergaard, har i fællesskab leveret 24 effektive styrkeøvelser til PLUS. AfChris

Læs mere

10-11-2015. DAF/DGI/SDU løberseminar

10-11-2015. DAF/DGI/SDU løberseminar DAF/DGI/SDU løberseminar Løbeanalyse Hvorfor funktionel styrketræning? Hvorfor overhovedet styrketræning? Coretræning Muskeludholdenhedstræning og plyometrisk træning Cirkeltræning Tak for i dag 1 Lægmuskulatur

Læs mere

Træningsprogram for kommende elever

Træningsprogram for kommende elever Træningsprogram for kommende elever Maj: - Vi fokuserer på center/core og knætræning, så vi er klar til at give den gas når skoleåret starter til august. I maj måned starter vi stille ud med 2 træninger

Læs mere

Øvelsesprogram til knæ-opererede

Øvelsesprogram til knæ-opererede Patientinformation Øvelsesprogram til knæ-opererede www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Øvelsesprogram til knæ-opererede Denne pjece indeholder øvelsesprogram til dig, der er blevet opereret i knæet.

Læs mere

Hardcore - få den fulde effekt, når du træner! Du har fortjent det bedste også når du træner

Hardcore - få den fulde effekt, når du træner! Du har fortjent det bedste også når du træner Hardcore - få den fulde effekt, når du træner! Du har fortjent det bedste også når du træner Af: Bettina Borg, foto: Peter Nørby Den nye træningsform HardCORE løfter styrketræning op på næste niveau. Der

Læs mere

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet

Undervisningsmateriale til mellemtrinnet PTSD Undervisningsmateriale til mellemtrinnet Flere af øvelserne knytter sig til tegnefilmen om PTSD. Vi anbefaler derfor, at klassen sammen ser tegnefilmen og supplerer med de interviewfilm, som du finder

Læs mere

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence Kast med begge hænder Balance Stå på ét ben. Placer modsatte fod på indersiden af knæet. Se, hvem der kan stå i længst tid. Lav en bedst af tre. Stå med parallelle fødder. Kast en bold op ad en mur skiftevis

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen. Træningsprogram efter hoftealloplastik

Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Terapiafdelingen. Træningsprogram efter hoftealloplastik Generel information Det er vigtigt, at du hele tiden tager hensyn til smerter i forbindelse med træning og dagligdags aktiviteter. Dvs. du må gerne mærke ømhed og let smerte under træningen, men ikke opleve

Læs mere

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre

smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre 18 smerter I ryg, bækken, nakke og skuldre Smerter i ryg og bækken er den hyppigste årsag til sygefravær blandt gravide kvinder og bækkenløsning i graviditeten koster det danske samfund 300.000 sygedage

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Information og træningsprogram til hjertepatienter

Information og træningsprogram til hjertepatienter Patientinformation Information og træningsprogram til hjertepatienter Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Rev. okt. 2010 Information om fysisk aktivitet Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle voksne

Læs mere

Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Skoleforskning / DPU / Aarhus Universitet INKLUSION OG FAGLIGT LØFT VIA FOKUS PÅ LÆRING TO AKTUELLE PROJEKTER

Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Skoleforskning / DPU / Aarhus Universitet INKLUSION OG FAGLIGT LØFT VIA FOKUS PÅ LÆRING TO AKTUELLE PROJEKTER Frans Ørsted Andersen, lektor, ph.d Skoleforskning / DPU / Aarhus Universitet INKLUSION OG FAGLIGT LØFT VIA FOKUS PÅ LÆRING TO AKTUELLE PROJEKTER Indhold 1. Introduktion 2. PIRLS og TIMSS resultaterne

Læs mere

Træningsprogram. Stabilitetsøvelser for hofte og knæ

Træningsprogram. Stabilitetsøvelser for hofte og knæ Træningsprogram Program titel: Stabilitetsøvelser for hofte og knæ Lavet af: Hospitalenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej 30 8700 Horsens Tlf: 7847800 www.terapiafdelingen.dk

Læs mere

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem.

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 Elastik føres under stolesædet. Bøj og stræk albuerne skiftevis med hver arm. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. 1.3 1.4 Elastik føres under stolesædet.

Læs mere