Fysiske helhedsplaner i fsb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fysiske helhedsplaner i fsb"

Transkript

1 Fysiske helhedsplaner i fsb

2 Indhold Intro fsb s udvælgelse Helhedsplaner generelt Forløbets faser Status og forberedelse Idéudvikling Projektforslag Godkendelse Helhedsplanens temaer Vision Nærområde Udearealer Bygninger Boliger Det boligsociale Finansiering og husleje Aktører og organisering Støttemuligheder Opretning Sammenlægninger Tilgængelighed Miljøarbejder Finansiering Organisering 2

3 Intro Udarbejdelsen af en helhedsplan for en boligafdeling er et langvarigt og komplekst forløb med mange involverede parter. Dette notat er udarbejdet for at give alle i boligorganisationen et indblik i forløbet, så der opnås en fælles forståelse internt i organisationen. Det er desuden et redskab til at sikre en entydig formidling i forhold til boligafdelingerne. fsb s udvælgelse For særligt belastede boligafdelinger, der ikke for egne midler kan udføre de nødvendige tiltag for at genoprette afdelingen, kan der være hjælp at hente i Landsbyggefonden. Hjælpen gives via den såkaldte renoveringsstøtteordning, der giver mulighed for at søge om billige lån til renovering og modernisering af en afdeling for at sikre afdelingens konkurrenceevne i det lokale boligmarked. I fsb bliver der årligt udført en screening af samtlige afdelinger. Screeningen er en overordnet vurdering af afdelingens tilstand med udgangspunkt i fem fokusområder, der vurderes på en scala fra Pointene vægtes herefter som vist nedenfor: Afdelingens bygningsfysiske tilstand (vægtes med 30%) Boligernes brugsværdi (vægtes med 20%) Den generelle udlejningssituation (vægtes med 15%) Afdelingens økonomiske forhold (vægtes med 10%) Boligsociale forhold (vægtes med 25%) På basis af den samlede score vurderes afdelingens tilstand og sammenlignes med de øvrige afdelinger i organisationen. På den baggrund besluttes det, hvilke afdelinger, der har brug for en ekstraordinær indsats for at imødekomme fremtidige problemer. 3

4 Helhedsplaner generelt For at komme i betragtning til renoveringsstøtten stiller Landsbyggefonden krav om, at der udarbejdes en helhedsplan for afdelingen. En helhedsplan er en samlet, helhedsbetonet løsning af en afdelings konkurrencemæssige og bygningsmæssige problemer. Helhedsplanen skal udover de byggeteknisk nødvendige arbejder også have fokus på de sociale forhold, de økonomiske forhold samt en generel fremtidssikring af boligerne. Kort sagt skal helhedsplanen tage højde for alle de aspekter, der sikrer, at afdelingen forbliver attraktiv, også om år. Udarbejdelsen af en helhedsplan indeholder mange beslutninger og aktiviteter og genereres i en beboerproces. Beboerprocessen kan variere i omfang alt efter hvilke udfordringer, afdelingen står overfor, afdelingens størrelse, beboernes engagement m.m. I nogle afdelinger vil det være relevant at inddrage alle beboere tidligt i forløbet, i andre vil kun afdelingsbestyrelsen, eller endog kun dele af den, indgå i processen. Det er under alle omstændigheder i sidste ende beboerne, der skal beslutte, om helhedsplanen skal gennemføres. En helhedsplan indeholder otte temaer, der samlet belyser afdelingens situation og beskriver et helhedsorienteret løsningsforslag. De fysiske arbejder opdeles på udearealer, bygninger og boliger. De øvrige temaer skal sikre, at helhedsplanen har en klar målsætning, at der er fokus på såvel det fysiske miljø som det sociale, og at projektet er økonomisk gennemtænkt og er funderet i en fornuftig organisation. Temaerne er gennemgående i den samlede udvikling af helhedsplanen med skiftende fokus, afhængigt af faserne. Det er Landsbyggefonden, der løbende prioriterer sagerne, hvilket gør det svært at sige noget sikkert om tidsplanen og økonomien før sent i forløbet. Det er derfor vigtigt at starte dialogen med Landsbyggefonden så tidligt som muligt for, på baggrund af deres tilbagemeldinger, at kunne arbejde hen mod en realistisk løsning. Opstarten til denne dialog vil være indsendelsen af en foreløbig helhedsplan, der fungerer som den egentlige ansøgning til Landsbyggefonden. 4

5 Forløbets faser Udarbejdelsen af en helhedsplan kan overordnet opdeles i fire faser. Aktører og indhold i de enkelte faser kan variere fra afdeling til afdeling, og det er vigtigt i hvert enkelt tilfælde at tilpasse forløbet, så det passer til afdelingen. Mængden og typen af udfordringer, beboergruppens sammensætning og afdelingens størrelse og historie kan have betydning i forhold til planlægningen af forløbet. Nedenstående diagram skal derfor betragtes som retningsgivende. Aktører Faser Indhold Fase 1 Fase 2 styregruppe rådgivere styregruppe rådgivere beboere styregruppe rådgivere arbejdsgruppe Idéudvikling Projektforslag Status og forberedelse overblik og beboerproces planlægning udarbejdelse af udarbejdelse idékatalog af foreløbig helhedsplan Foreløbig helhedsplan Fase 3 udarbejdelse af endelig helhedsplan Fase 4 styregruppe rådgivere arbejdsgruppe beboere Videreudvikling og godkendelse Skema A afstemning og godkendelse af endelig helhedsplan Endelig helhedsplan 5

6 Status og forberedelse I fase 1 skabes det overordnede overblik over afdelingens situation. Det vil sige, at der laves faktuel status på afdelingens bygningsfysiske og boligsociale profil. Eksempelvis indhentes KÅS-statistik, og der udarbejdes byggeteknisk redegørelse og energimærke. Oplysninger vedrørende lejeniveau, fraflytningsprocent etc. samles. I nogle afdelinger vil det være relevant, på baggrund af eksisterende tegninger, at danne sig et overblik over lejlighedsplaner og -indretning for at vurdere omkostninger ved eventuelle omdannelser af lejligheder. I denne fase vil det, udover styregruppen, typisk være repræsentanter for boligorganisationen og afdelingsbestyrelsen, der eventuelt i samarbejde med eksterne rådgivere, er involveret i processen. Beboerne skal, også hvor de ikke inddrages, informeres om at processen pågår, og det er vigtigt tidligt i denne fase at planlægge en informationsstrategi i forhold til beboerne. Resultatet af fase 1 samles i en foreløbig helhedsplan. En foreløbig helhedsplan er i princippet en helhedsplan, men i en mindre bearbejdet udgave. Den omhandler, på et mere overordnet niveau, alle de temaer, som den endelige helhedsplan vil indeholde, og fungerer som selve ansøgningen til Landsbyggefonden. Inden den sendes til Landsbyggefonden, skal den godkendes blandt beboerne på et afdelingsmøde. Når Landsbyggefonden påbegynder sagsbehandlingen, er første skridt en besigtigelse af afdelingen. Formålet med besigtigelsen er at give Landsbyggefonden et generelt indtryk af afdelingen og skabe en dialog omkring det videre forløb. 6

7 Idéudvikling I fase 2 konkretiseres idéerne i den foreløbige helhedsplan i samarbejde med beboerne. De temaer, der blev gennemgået i fase 1, går igen, nu er der blot nye og flere øjne til at se på afdelingen. I idéudviklingsfasen kan der arbejdes med mange forskellige metoder til at engagere og motivere beboerne, så de oplever at de har en reel indflydelse på helhedsplanen. Der kan etableres workshops og drømmeværksteder, der kan arrangeres inspirationsture til andre boligafdelinger eller nedsættes arbejdsgrupper omkring helhedsplanens forskellige temaer. Fasen er præget af mange tanker og idéer omkring afdelingen. Nogle af idéerne kan virke vilde og uopnåelige, men det er vigtigt for processen, at fasen giver plads til at alle, store som små, idéer kommer frem i lyset og bliver behandlet, og at ingen af idéerne bliver kasseret på grund af økonomi eller lignende. Idéerne samles i et idékatalog, der, sammen med en konkretiseret vision for helhedsplanen, danner basis for det videre arbejde. Ofte vil overgangen til projektforslagsfasen foregå flydende, så idéerne i stadig højere grad vurderes og prioriteres. Projektforslag I projektforslagsfasen udarbejdes den endelige helhedsplan. Det er styregruppen, der, i samarbejde med rådgiverteamet og eventuelle arbejdsgrupper blandt beboerne, prioriterer elementerne i helhedsplanen. Økonomien er det vigtigste parameter i denne fase, og inden man går i gang med at udarbejde det endelig projektforslag, skal styregruppen have et overblik over, hvor mange penge der er til rådighed. Dette overblik skabes i en dialog med Landsbyggefonden og på baggrund af en grundigere prissætning af de forskellige arbejder. 7

8 Godkendelse Den endelige helhedsplan indeholdende projekt, budget, finansiering og huslejekonsekvens skal godkendes af afdelingens beboere, inden den skal bringes videre til kommunen og Landsbyggefonden. Det kan fx ske på et afdelingsmøde, hvor helhedsplanen fremlægges, og beboerne stemmer om den. Kommunalbestyrelsen skal herefter overfor Landsbyggefonden godkende helhedsplanen for en boligafdeling. Kommunen indestår ved sin godkendelse for, at kommunen finder, at den foreslåede løsning/helhedsplan kan afhjælpe afdelingens problemer. Her er kommunen med andre ord, på grund af sit lokalkendskab, tillagt en vigtig opgave, og det er derfor meget vigtigt, at kommunen sikrer en kvalitativ sagsbehandling, uanset om kommunen skal bidrage økonomisk. Kommunen sender helhedsplanen videre til Landsbyggefonden sammen med kommunalbestyrelsens godkendelse. Da Landsbyggefonden har været dybt involveret i udviklingen af planen, vil dens godkendelse på dette tidspunkt være en formalitet. 8

9 Helhedsplanens temaer For at sikre en helhedsorienteret løsning er det et krav, at en helhedsplan indeholder følgende otte temaer. Alle elementer indgår allerede i den foreløbige helhedsplan og uddybes gennem processen hen mod den endelige helhedsplan. Vision Planen skal indeholde en fremadrettet vision for afdelingen. Visionen udarbejdes som udgangspunkt af styregruppen og bliver i fase to yderligere konkretiseret i samarbejde med beboerne. Et eksempel på en vision kan være, at afdelingen skal fremtidssikres, så den kan tiltrække og fastholde mange forskellige beboergrupper, heriblandt unge, børnefamilier, enlige og ældre. Nærområde Afdelingens udfordringer skal vurderes i en større sammenhæng og i forhold til nærområdet. Det vil sige, at der stilles skarpt på forholdet mellem afdelingen og den omgivende by. Her kigger man for eksempel på trafikale forhold, på afdelingens image, og på efterspørgsel, flyttemønstre, etc. Formålet er at analysere afdelingens potentielle konkurrencedygtighed og at få udpeget og afdækket udfordringerne til det videre arbejde med helhedsplanen. I idéforslagsfasen vil beboerne kunne komme med væsentlige indspark i forhold til afdelingens status i lokalområdet. 9

10 Udearealer Udearealernes kvalitet og brugsværdi i forhold til nuværende og fremtidige beboere skal analyseres. Hvordan fremtræder området, hvordan er vedligeholdelsesstanden, og er funktionerne tidssvarende. Udearealerne skal vurderes i sammenhæng med nærmiljøet, fx om der i lokalområdet findes rekreative områder og lignende. Landsbyggefonden har særligt fokus på miljøarbejder forstået som, øget tilgængelighed, bedre fællesområder og kriminalpræventive tiltag som fx bedre belysning og stiforløb. Det er desuden vigtigt, at udearealernes oprindelige kvaliteter respekteres, og at ændringer forsøges indpasset i de eksisterende forhold. Ved idéudviklingen i fase 2 er det afgørende, at både beboere og driftspersonale er repræsenterede. Det er dem, der ved, hvad de kan lide, og hvordan arealerne skal drives og vedligeholdes efterfølgende. Udearealet er også et område, som de fleste har en holdning til og ved inddragelse fra starten sikres ejerskab for projektet. Bygninger Bygningernes generelle fremtræden skal vurderes, den byggetekniske tilstand skal registreres og omfanget af nødvendige tiltag beskrives. Samtidig skal energiforbruget undersøges og eventuelle forbedringer og aktive tiltag tænkes ind i det samlede forslag. I bearbejdningen af bygningen er det, som i arbejdet med udearealerne, vigtigt at respektere den oprindelige identitet og at synliggøre afdelingens oprindelige kvaliteter. Eksempelvis kan god arkitektur være blevet negativt påvirket af efterfølgende renoveringer. Landsbyggefonden har stort fokus på kvalitet både bygningsfysisk og arkitektonisk, og der skal tages hensyn til bevaringsværdien og kulturarven. Der skal også tages hensyn til godt indeklima, til brandforhold, til særlige byggetekniske forhold og til tilgængelighed. 10

11 Boliger Et centralt mål med helhedsplanen er at sikre afdelingens konkurrenceevne på boligmarkedet, også i fremtiden. Boligernes stand, funktionalitet og generelle attraktionsværdi på det nuværende og fremtidige boligmarked er derfor et bærende element i helhedsplanen. Styregruppen skal i fase 1 overvejende vurdere boligernes vedligeholdelsesstand, arkitektoniske kvaliteter og signalværdi. Det er også vigtigt at se på, om funktioner og lejlighedsstørrelser er tidssvarende og på muligheder for ombygninger og sammenlægninger og etablering af tilgængelige boliger. Med udgangspunkt i registreringen skal beboerne i idéudviklingen i fase 2 inddrages i fremtidssikringen af boligerne. Der kan i mange afdelinger være en naturlig modvilje mod forandringer i boligernes indretning og størrelse og de huslejeforhøjelser, der vil komme i forlængelse af ombygningerne. Det kan derfor være vigtigt at fokusere på den øgede boligkomfort og indeklima i forbindelse med renoveringen, og at overveje en differentieret indsats i forskellige lejligheder. I boligerne har man også den mulighed, at man kan lave trinvis renovering. Det betyder, at man renoverer lejlighederne efterhånden som det bliver muligt. Det kan fx være ved fraflytning, eller når en lejer selv henvender sig for at få det gjort. Det kan blandt andet komme på tale, når den samlede økonomi ikke rækker til alle ønsker her og nu. I stedet kan hver enkelt lejer selv vurdere, om de ønsker at få renoveringen gennemført og dermed stige i husleje. 11

12 Det boligsociale Som en del af fremtidssikringen og for at imødegå udlejningsvanskeligheder er der nogle konkurrenceforbedrende indsatser i form af socialopretning, som Landsbyggefonden kan støtte. Det boligsociale område beskrives faktuelt i KÅS-statistikkerne, som altid skal vedlægges en foreløbig helhedsplan. I den foreløbige helhedsplan skal statistikkerne analyseres og udfordres med kendskabet til de faktiske forhold i afdelingen. Det kan anbefales, at beboerne også inddrages i den boligsociale del af helhedsplanen for at sikre en sammenhæng med den fysiske helhedsplan. Hvordan oplever beboerne i dagligdagen det område, de bor i, hvilke kvaliteter og problemer findes i afdelingen, og hvad skal der gøres for at skabe en god udvikling. I projektforslagsfasen konkretiseres behovene og ønskerne til den sociale indsats. Finansiering og husleje Den enkelte boligafdelings økonomi afhænger af en lang række forhold. Det er afgørende, at der i forbindelse med helhedsplanen skabes et økonomisk bæredygtigt grundlag for den fremtidige drift, og at det sikres, at yderligere tilførsel af eksterne midler ikke bliver nødvendigt. Det er en forudsætning for støtte fra Landsbyggefonden, at arbejderne i det omfang det er muligt finansieres gennem lejeforhøjelser eller af afdelingens henlagte midler. Derfor skal styregruppen allerede i fase 1 forsøge at klarlægge hvilket huslejeniveau der realistisk kan forventes i afdelingen, og hvad der skal tilføres af støtte, for at få skabt balance i afdelingens økonomi. Det vil oftest være nødvendigt at få eksterne rådgivere til at vurdere økonomien i projektet. Renoveringsarbejderne og de øvrige tiltag skal prissættes, og det skal i samarbejde med Landsbyggefonden afklares, hvordan og hvor meget de forskellige tiltag støttes. Budget, finansiering og huslejekonsekvens skal være fuldstændig afklaret, før helhedsplanen kan bringes til afstemning blandt afdelingens beboere. 12

13 Aktører og organisering Det er et grundlæggende kriterium for såvel en god proces omkring helhedsplanen som en positiv udvikling i boligområdet, at interessenter og aktører inddrages aktivt i projektet og klædes på til at være ambassadører for en positiv udvikling. Derfor skal det allerede i fase 1 overvejes, hvem der er de relevante interessenter, ligesom der skal udarbejdes en strategi for hvordan de mobiliseres og inddrages. Det er desuden vigtigt, at de reelle beslutningstagere, dvs. kommunen, afdelingsbestyrelsen, Landsbyggefonden og boligorganisationen, har en aktiv og veldefineret rolle i projektet. Betydningen af, at få skabt en solid samarbejdsplatform for beslutningstagerne, kan ikke betones stærkt nok. Hvis der tages hånd om det fra starten, vil meget være vundet senere hen i processen. Det er på samme måde vigtigt, at man i projektforslagsfasen sikrer, at alle de interessenter, der har været involveret, informeres om hvilke beslutninger der træffes i den endelige helhedsplan. 13

14 Støttemuligheder Landsbyggefonden har med renoveringsstøtteordningen mulighed for at støtte en række tiltag for at fastholde/øge konkurrenceevnen og boligkvaliteten i eksisterende almene boligafdelinger. Støtten kan gives til følgende indsatsområder, men Landsbyggefonden foretager en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Opretning Det grundlæggende udgangspunkt er, at der skal foreligge et oprindeligt svigt. Svigt skal tolkes som projekt- eller udførelsesmæssige fejl, herunder også afvigelse fra fælles teknisk fælleseje på udførelsestidspunktet. Hvis senere renoveringer og opretninger af bygningsdele er væsentligt fejlbehæftede, vil sådanne svigt ligeledes være støtteberettigede. Almindelig ælde, slitage og manglende vedligehold betragtes ikke som svigt og er derfor afskåret fra støtte. Sammenlægninger Sammenlægning kan være små boliger, der sammenlægges for at skabe en bedre spredning af boligtyper i afdelingen og/eller minimere antallet af meget små boliger. Støtte kan også gives til ombygninger, som typisk kan være i forbindelse med etablering af større og bedre bade -og køkkenfaciliteter. 14

15 Tilgængelighed Tilgængelighed er i Landsbyggefondens regi at forstå som arbejder/foranstaltninger, der kan give adgang til boligen for gangbesværede og kørestolsbrugere. Badeværelser og køkkener skal kunne anvendes af kørestolsbrugere, og lejligheden skal generelt indrettes med henblik på tilgængelighed. Miljøarbejder Miljøarbejder er arbejder på afdelingens udearealer eller fællesfaciliteter, og er typisk argumenteret i øget tilgængelighed og tryghedsfremmende foranstaltninger som bedre belysning, adgangskontrol etc. Derudover kan forbedring af legepladser og beboerlokaler i nogle tilfælde støttes. 15

16 Finansiering Landbyggefonden kan yde flere forskellige former for støtte, og det vil først være i den fase, hvor man udarbejder den endelige helhedsplan, i tæt samarbejde med Landsbyggefonden, at finansieringen af helhedsplanens initiativer forhandles på plads. Derfor er det svært at give beboerne et konkret bud på huslejekonsekvensen før sent i processen. Landsbyggefonden kan gøre støtten betinget af, at boligorganisationen i videst muligt omfang medvirker til at løfte den pågældende afdelings økonomi. Det vil sige, at Landsbyggefonden kan stille krav om, at boligorganisationen egenfinansierer dele af arbejderne ved anvendelse af fx trækningsretten, tilskud fra selskabets dispositionsfond, reduktion af henlæggelser og lignende. Organisering Da organiseringen er en del af fundamentet i skabelsen af en dynamisk og effektiv forandringsproces, er det nødvendigt med en entydig og enkel organisering af projektet, der klart afspejler de forskellige interessenters rolle i projektet. Organisationsdiagrammet på næste side viser, hvilke aktører der typisk inddrages i helhedsplansarbejdet. 16

17 Organisationsbestyrelse Afdelingsmøde Afdelingsbestyrelse Styregruppe: Repr. for afd.bestyrelsen Repr. for kommunen Rådgiver Projektchef i fsb Beboerproceskonsulent i fsb Myndigheder: Kommunen Landsbyggefonden fsb: byg kommunikation og ledelsessekretariat økonomi drift kundeservice Boligsocial konsulent Rådgivere: Proces Teknik Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 17

18 Gennemførelsen af helhedsplanen vil, som vist i figuren, finde sted med afdelingsmødet, afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen som overordnede beslutningstagere. Styregruppen har som ansvarsområde at sikre et optimalt samspil mellem de involverede aktører i udviklingsarbejdets mange faser. Det er ligeledes styregruppens ansvarsområde at overvåge opfyldelsen af helhedsplanens overordnede vision. fsb har dannet et internt team, der har til opgave at sikre gennemførelsen af den fysiske helhedsplan og koordineringen med projektorganisationen i den boligsociale helhedsplan i et samspil med beboerdemokratiet, temagrupper med beboerrepræsentanter, rådgiverne og myndigheder. Teamet sikrer, at intern viden og kompetencer i fsb inddrages på tværs af sektioner. Teamet består i hovedtræk af byg, kommunikation, økonomi og drift. Hvordan det praktiske arbejde omkring udviklingen af de forskellige delprojekter skal foregå vil være forskelligt fra projekt til projekt. Ofte vil det være aktuelt med nedsættelse af en række temagrupper, med deltagelse fra afdelingens beboere og andre interessenter. Projektorganisationen er ikke statisk og kan forandres efterhånden som processen skrider frem og der kommer nye fokusområder og aktører til. Der bør dog altid være en gennemgående styregruppe, der har den overordnede beslutningskompetence til at godkende projekter og planer, og som sikrer projektets fremdrift. 18

19

20 Rådhuspladsen København V tel september 2012

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition 0. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

Præsentation og disposition. Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger. Disposition:

Præsentation og disposition. Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger. Disposition: Præsentation og disposition Lars Holmsgaard - Byggetekniske konsulent - Vejledning - ansøgninger Disposition: 0. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan og aktører

Læs mere

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus

Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger. Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition 0. Overblik hele processen 1. Proces for Helhedsplan v1.0 2. Tidsplan inkl. aktører

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen

AlmenHæfte A 2. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde. Fundamentet for fremtidssikringen AlmenHæfte A 2 Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde 1 Fundamentet for fremtidssikringen Indhold 1 1 2 3 4 5 6 7 Helhedsplanen er fundamentet for fremtidssikringen... 4 Helhedsplanens fire faser:...

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis April 2016 Kommunens rolle Albertslund Syd i praksis - Albertslund Syd - Masterplan Syd - Partnerskabsaftale - Styringsdialog - Nye partnerskaber - Dagligdagen i praksis Albertslund Syd 3 boligtyper 6

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

AlmenHæfte Introduktion til fremtidssikringen

AlmenHæfte Introduktion til fremtidssikringen AlmenHæfte A Introduktion til fremtidssikringen Hvordan man kommer i gang med analyser og planlægning Indhold 1 2 3 4 5 6 7 Stort behov for at fremtidssikre de almene boliger og bebyggelser...5 AlmenNet

Læs mere

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven I, II og III Bygaden Ole Rømers Vej Grønnehaven Nørreby Sønderby

Læs mere

Den beboerdemokratiske proces -Hvad er udfordringerne og hvordan kommer vi i gang?

Den beboerdemokratiske proces -Hvad er udfordringerne og hvordan kommer vi i gang? Den beboerdemokratiske proces -Hvad er udfordringerne og hvordan kommer vi i gang? Programmet Hvorfor beboerinddragelse? Den beboerdemokratiske proces Øvelse Opsamling og afrunding Hvorfor beboerinddragelse?

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

129 almene familieboliger, Skallerupvej Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

129 almene familieboliger, Skallerupvej Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 9. 129 almene familieboliger, Skallerupvej 37-469 - Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2011-63833 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Fra markvandring til budget

Fra markvandring til budget I denne præsentation fortæller vi hvordan afdelingens budget hænger sammen med markvandringen. Markvandring Markvandringen er det første skridt afdelingen tager, når næste års budget skal påbegyndes. HVAD

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 Afdelingsbestyrelsens arbejde Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 1 1 Emnerne i dagens program Hvem bestemmer hvad? Ansvar og opgaver i Bo42 Afdelingsbestyrelsens opgaver Hvad

Læs mere

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række- og parcelhuse Thorsgård Opførelsesår: 1949 30 boliger, etagehuse Engvadgård Opførelsesår: 1973 71

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Årsmøde Lean Construction Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne?

Årsmøde Lean Construction Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne? Årsmøde Lean Construction - 2012 Hvordan får vi mest værdi for renoveringsmilliarderne? Årsmøde Lean Construction - 2012 Policy værdier Sektor og branche værdier Bygherreværdier Projektværdier Brugerværdier

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse Fakta og fornyelse Jonatan Michelsen

Fremtidssikringsanalyse Fakta og fornyelse Jonatan Michelsen . Fremtidssikringsanalyse Fakta og fornyelse Jonatan Michelsen Fremtidssikring Fremtidssikringsanalyse Center for Byggeri (1 arkitekt + 1 student) Idékatalog 1 møde med driftsansvarlige 2 møder med afd.

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER

Råd til byggeri HELHEDS- PLANER Råd til byggeri HELHEDS- PLANER som udviklingsgenerator og styringsværktøj Den omfattende renovering giver bygningerne i den indre del et markant anderledes og nutidigt udtryk. Himmerland Boligforening,

Læs mere

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10

I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00. 360 graders eftersyn af afdeling 10 INVITATION TIL BEBOERMØDE I festlokalet Smedien 97 6. marts kl. 17:00-20:00 360 graders eftersyn af afdeling 10 Kom og vær med til at afgøre hvad der skal ske i afdeling 10 fremover! BEBOERMØDE / WORKSHOP

Læs mere

AlmenHæfte A 3. Beboerdemokratisk proces. Fra idé til godkendt skema A

AlmenHæfte A 3. Beboerdemokratisk proces. Fra idé til godkendt skema A AlmenHæfte A 3 Beboerdemokratisk proces Fra idé til godkendt skema A Indhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hvorfor inddrage beboerne?... 4 Hvem skal bruge AlmenHæftet?... 6 Den beboerdemokratiske proces... 8 Fase

Læs mere

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB Hedebosafdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Legathuset. Præstegårdsvej Plejehjem, Vesterled/Valbyvej Fløng Byvej Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri

Læs mere

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 9. marts 2015 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN Ringparkens helhedsplan procesplan Der udarbejdes et første udkast til en helhedsplan med et foreløbigt omfang. (2010-2012) Materialet indsendes

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv

Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv Introduktion Introduktion Kampagnen DET GODE BOLIGLIV Fokus på fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter og viser nye veje til et godt boligliv Åben og bred adgang til

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

RAMBØLL 15. maj 2014. Beboermøde fsb, afd. 01-13 Lundevænget fysisk helhedsplan

RAMBØLL 15. maj 2014. Beboermøde fsb, afd. 01-13 Lundevænget fysisk helhedsplan RAMBØLL 15. maj 2014 REFERAT Sag: Beboermøde fsb, afd. 01-13 Lundevænget fysisk helhedsplan Tid: Tirsdag den 29. april klokken 19.00-21.00 Sted: Rygårds allé 137, 2900 Hellerup Deltagere: Der blev registeret

Læs mere

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM

BSM_S1 MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM MÅLSÆTNINGSPROGRAM INDHOLD VÆRDIGRUNDLAG FOR BOMIDTVEST MÅLSÆTNING, OVERORDNET MÅLSÆTNING, NYBYGGERI MÅLSÆTNING, RENOVERING OG OMBYGNING MÅLSÆTNING, AFDELINGENS DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Thorsgård Engvadgård Fløngvangen Kallerupvang Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række-

Læs mere

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. "De vilde drenge og andre udfordringer" - Strategier i Odense

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. De vilde drenge og andre udfordringer - Strategier i Odense VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE Vores fælles vision I Odense Odense skal være landskendt for attraktive og tidssvarende almene boliger i velfungerende og trygge bydele. Vi skal fremtidssikre de almene boliger

Læs mere

Helhedsplaner kursus

Helhedsplaner kursus Helhedsplaner kursus 10.03.2009 Program 1 2 3 4 5 De overordnede rammer Vilkår for støtte Proces, organisering og samarbejde Økonomi Cases: Toften, Etagehusene, Silergården 1. De overordnede rammer Støttemuligheder

Læs mere

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidsikring 17. marts Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidsikring 17. marts 2011 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening Visioner for Bovia AAB Kolding Billund Boligforening 2013-2017 Indledning Det er stadig en større udfordring at samarbejde med moderne ledelse af virksomheder, og i den forbindelse er en boligforening

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION. (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION. (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGORGANISATION (for boligorganisation og beboervalgte) VISION OG MÅL 2018 BOLIGSTRATEGISK HANDLEPLAN BLAD MED DEBAT & HOLDNINGER TVÆRKULTUREL INTEGRATION LAV EN

Læs mere

REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER

REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER Foto: Egedalsvænge (privatfoto). SIDE 3 l 12 REGULATIV OM TILSKUD TIL BOLIGSOCIAL INDSATS I UDSATTE ALMENE BOLIGAFDELINGER

Læs mere

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Beboerdemokrati Økonomi VIBO s organisation Boligsocial indsats Bæredygtighed Kommunikation Administrativ fokusering Beboerdemokrati En styrkelse af

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Kontor for Attraktive Bydele Gitte Brødsgaard Vesti Sociale og boligsociale indsatser Organisatoriske rammer Bydele i balance Fysiske forandringer

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 3 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Omdannelse af almene boligområder

Omdannelse af almene boligområder Omdannelse af almene boligområder -helhedsplaner og boligsociale indsatsområder Helhedsplaner styrk samarbejdet! D. 01. december 2016 Bolig Hjørring Boligorganisationer Boligselskabet Vesterlund (afdeling

Læs mere

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag:

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag: REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.20 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015 1 Deltagere: Lægeforeningens Boliger: Alex F. Rasmussen, Peter Jørgensen og Jens Corfitzen FA09: Lone Lund-Rasmussen og Kasper Nørballe Københavns Kommune: Teknik- og Miljøforvaltningen: Jørgen Stein,

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

OPSTARTSMØDE HELHEDSPLANEN FOR ROSENHØJ. Torsdag den 4. September 2008. Trivsel og fornyelse i

OPSTARTSMØDE HELHEDSPLANEN FOR ROSENHØJ. Torsdag den 4. September 2008. Trivsel og fornyelse i OPSTARTSMØDE HELHEDSPLANEN FOR ROSENHØJ Torsdag den 4. September FORMÅLET MED DAGENS MØDE 1. At informere om de muligheder, der er for fremtidens Rosenhøj 2. Nedsættelse af en arbejdsgruppe med beboere

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere