Støjhandlingsplan Miljø og Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støjhandlingsplan Miljø og Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund."

Transkript

1 Miljø og Teknik Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Støjhandlingsplan T F

2 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Resume... 5 Omfang og grundlag...7 Byområder og større veje i Albertslund...7 Myndigheder og det retslige grundlag...7 Gældende grænseværdier...6 Støjkortlægning...7 Støjkortlægning for motorvej og bane...7 Resume af støjkort...9 Støjbelastede boliger i Albertslund...13 Boliger udsat for trafikstøj i Albertslund...15 Støjkortlægning fra andre myndigheder...15 Støjbekæmpelse...17 Gennemførte støjreducerende projekter...17 Albertslunds mål for perioden frem til Mål for andre myndigheder...19 Vurdering af forventet effekt af indsatsen...19 Strategi på langt sigt...19 Påtænkt evaluering

4 Indledning Albertslund Kommune er en del af hovedstadsområdet, hvor den statslige bekendtgørelse bek. nr.1309 af 21. december 2011 (Støjbekendtgørelsen) pålægger kommunen i faste intervaller at udføre støjkortlægning samt udarbejde en støjhandlingsplan. Støjhandlingsplanen skal skabe grundlag for at undgå, forebygge eller begrænse de skadelige virkninger og gener, der skyldes eksponering for ekstern støj. Udover at være Albertslund Kommunes oversigt over belastningen fra trafikstøj og planer for den mulige indsats for at reducere ekstern støj, fungerer støjhandlingsplanen som kommunens lovpligtige indberetning til Miljøstyrelsen. Støjhandlingsplan giver et samlet overblik over støjen i Albertslund Kommune og skitserer med hvilken indsats målet for, at nedbringe den eksterne støj kan opnås. Albertslund er dog ikke den eneste myndighed indenfor kommunegrænsen. Vejdirektoratet har ansvar for de statslige veje gennem kommunen, herunder Motorring M4, Frederikssundsmotorvejen (M12) og Holbækmotorvejen, mens Banedanmark har ansvaret for banestrækningen gennem Albertslund. Denne plans mål og handlinger dækker derfor kun de støjkilder, Albertslund Kommune er myndighed for. 4

5 05

6 Resume Albertslund Kommune har gennemført en kortlægning af støj fra vejtrafikken, som kommunen har pligt til at kortlægge i henhold til bek. nr af 21. december 2011 (Støjbekendtgørelsen). Kortlægningen er fra 2008 og medtager alle veje med en årsdøgntrafik ÅDT større end 500 køretøjer. Kommunalbestyrelsen har besluttet at der ikke skulle foretages ny støjkortlægning i 2012, da der ikke havde været mærkbare ændringer, med indflydelse på det overordnede billede af støjbelastningen i Albertslund Kommune siden Dette billede vurderes ikke at have ændret sig siden I støjhandlingsplanen for Albertslund Kommune vægtes følgende emner: Opgørelse af støjbelastede boliger i kommunen Nedbringelse af trafikstøjen Opsamling af andre myndigheders støjhandlingsplaner Opgørelsen viser, at der samlet i Albertslund Kommune er ca boliger, som er belastet af vejstøj med Lden > 60 db, og ca boliger er belastet af vejstøj om natten med Ln > 50 db. I Vejdirektoratets forslag til støjhandlingsplan opgøres antallet af boliger, der er belastet af trafiktøj fra Frederikssundmotorvejen (M12), Motorringvej M4 og Holbækmotorvejen til i alt 569 boliger med Lden > 58 db. I forslag til støjhandlingsplanen 2013 fra Banedanmark opgives det samlede antal boliger, som er støjbelastede med Lden > 64 db af bane til 135. For denne støjhandlingsplans periode frem til 2018 arbejdes der med forskellige tiltag, der kan begrænse den eksterne støj i Albertslund Kommune. Trafikstøj er den primære kilde til eksternt støj i kommunen. Albertslund Kommune vil deltage i Laboratorium for Urban Støjbekæmpelse (LAUST), som er iværksat af Vallensbæk Kommune. Projektet skal udvikle, teste og demonstrere støjreducerende tiltag, som understøtter effektiv mobilitet, reducerer støjgener fra vej- og banetrafikken samt øger sundhed og livskvalitet i støjudsatte områder. På Roskildevej vil der blive arbejdet med at udvide nedskiltning af hastighedsbegrænsning fra km/t. I grønne områder vil der blive arbejdet for at 6

7 overskudsjord fra større bygge- og anlægsprojekter bliver genanvendt som støjvolde langs motorveje. Forskningsresultater peger på, at støj kan have negativ indvirkning på vores sundhed og helbred særlig i forbindelse med søvnforstyrrelser. Derfor sættes der særlig fokus på den natlige støj i Albertslund tillæg vil der altid anvendes støjreducerende asfalt, når der renoveres vejstrækninger tæt ved boliger, hvor hastigheden er 50 km/t eller mere 07

8 Omfang og grundlag Byområdet og større veje i Albertslund Albertslund Kommune er en del af hovedstadsområdet, og ligger dermed indenfor de byområder med mere indbyggere, som efter støjbekendtgørelsen skal støjkortlægges og udarbejdes handlingsplan for. Støjkortlægningen, der ligger til grund for handlingsplanen, omfatter vejstøj fra de kortlagte vejstrækninger indenfor kommunen med mere end 500 køretøjer pr. døgn (ÅDT). Myndigheder og det retslige grundlag EU udsendte i 2002 et direktiv, som blev implementeret i dansk lovgivning ved bekendtgørelse nr af 21. december 2011 (Støjbekendtgørelsen). Kravene til indholdet af en støjhandlingsplan er beskrevet i bekendtgørelsens 25. Bekendtgørelsen forpligter ikke kommunen til at handle, hvor støjkortlægningen viser, at vejledende grænseværdier er overskredet. Hensigten med kortlægningen er at skabe et overblik over den eksterne støjsituation i kommunen. Støjkortlægningen skal gennemgås hvert femte år. Støjhandlingsplanen skal baseres på støjkortlægningen. Planen skal tilsvarende revideres hvert 5 år. Ved væsentlige ændringer bør en støjhandlingsplan dog revideres inden de lovbestemte intervaller. 8 Albertslund Kommune er Vejmyndighed i henhold til Lov om offentlige veje og planmyndighed i henhold til lov om planlægning. For Albertslund Kommune skal der udarbejdes støjkort for alle større veje, større samlede byområder og jernbanen. Albertslund Kommune er vejmyndighed for de kommunale veje og for de private fællesveje, samt tilsynsmyndighed for IEvirksomheder ((i)-mærkede virksomheder). Kommunens ene IE-virksomhed, Kraftvarmeværket ved Albertslund S-togstation, har ingen målbare støjeffekter på omgivelserne, og er derfor ikke omfattet af støjkortlægning og handlingsplanen. Byområder i Albertslund påvirkes også af vejstøj fra statslige veje, Motorring M4, Frederikssundmotorvejen (M12) og Holbækmotorvejen, som Vejdirektoratet er myndighed for. Tilsvarende er Banedanmark myndighed for den banestrækning, som går gennem Albertslund Kommune. Det er hos den ansvarlige myndighed, at opgaven for udarbejdelse af støjhandlingsplan for det pågældende område ligger. Gældende grænseværdier I forbindelse med implementering af EU-direktivet

9 med Støjbekendtgørelsen er der indført værdier for støjniveauet, som er fulgt op af grænseværdier. Vejstøj: Støjgrænserne for trafikstøj er angivet som støjens døgnvægtede middelværdi, L den. I forbindelse med bekendtgørelse nr af 21. december 2011 skal støjniveauet for natperioden (kl. 22-7) beregnes særskilt, L n. Den døgnvægtede middelværdi L den er en værdi, hvor støjen fra aftenperioden (kl ) tillægges et tillæg for gener på 5 db. Støjen i natperioden (kl ) får et genetillæg på 10 db, inden middelværdien regnes ud. L den er altså sammensat af støjniveauerne i tidsperioderne dag (d = day), aften (e = evening) og nat (n = night). Der tillægges støj i aften- og natperioden højere værdi end støj om dagen, da støjen er mere generende i denne periode. De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er: Områder Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, grønne områder, campingpladser o.l. Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker. Liberale erhverv som hoteller, kontorer mv. Grænseværdi L den 53 db L den 58 db L den 63 db Områder Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker. Liberale erhverv som hoteller, kontorer mv. Grænseværdi L den 64 db L den 69 db Flystøj Støjhandlingsplanen behandler ikke støj fra fly, da støjkortlægningen på Miljøstyrelsens hjemmeside for flystøj ikke viser et støjniveau i Albertslund, der ligger over den vejledende grænseværdi på 55 db. Støjkortlægning Albertslund kommune er et stort set fuldt udbygget byområde. Der har været en stigning i byggeaktiviteten, herunder opførelse af nye boliger, i perioden der er gået siden støjhandlingsplanen i Der er imidlertid ikke ændret på de overordnede veje. Støjhandlingsplan kan derfor baseres på den støjkortlægning, der blev foretaget i 2008, og som også blev lagt til grund for Støjhandlingsplan Næste støjkortlægning vil blive fortaget ifm. næste støjhandlingsplan Støjkortlægning for motorvej og bane Det fremgår af Støjbekendtgørelsen, at de statslige vej- og banemyndigheder skal have udarbejdet støjkortlægning for statslige veje og jernbaner. Støjkortlægningen er i høring og kan ses på Miljøministeriets hjemmeside De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje". Grænseværdierne er primært til planlægningsbrug i forbindelse med nye boligområder og institutioner, men kan også danne grundlag for vurdering af støjulemper ved eksisterende boliger langs eksisterende veje. Ny viden om støj har ført til større opmærksomhed på støjs negative effekter på helbred og søvn. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO kan støj medføre stressbetingede fysiske og psykiske reaktioner som forhøjet blodtryk og puls, stress og søvnbesvær, det kan desuden påvirke menneskers ydeevne på arbejdet og børns indlæring og motivation. Jernbanestøj: For Banedanmark er de relevante grænseværdier Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for jernbaner. De relevante vejledende grænseværdier for støj fra forbikørende tog er: 09

10 Resume af støjkort Støjkortlægningen fra 2008 viser, at den eksterne støj i Albertslund Kommune kommer fra kommunens interne veje, det statslige vejnet og banestrækningen gennem det sydlige Albertslund. Kortlægningen viser støjens udbredelse i 1,5 meters højde. Der er også foretaget en kortlægning i 4 meters højde, som kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside Støjbelastningen er størst fra veje med størst årsdøgnstrafik (ÅDT). Det betyder, at støjbelastningen af boliger er størst op til Roskildevej. Dette gælder for såvel den gennemsnitlige støjbelastning pr. døgn igennem et år L den og støjbelastningen om natten L n. Der kan være tilfælde hvor støjvolde og afskærmning ikke indgår i beregningerne. Det faktiske støjniveau kan således visse steder ligge under det beregnede. I forbindelse med planlægning af nye boligområder kan det derfor være nødvendigt at foretage en deltaljeret beregning af støjforholdende, for at sikre eventuelle støjgener afhjælpes. Illustration: Støjkortlægning af vejstøj fra de kortlagte vejstrækninger indenfor Albertslund Kommune samt tæt ved kommunegrænsen med mere end 500 køretøjer pr. døgn, opgjort som den døgnvægtede middelværdi, L den ved 1,5 m højde. 10

11 Støjens udbredelse fra vejene afhænger af trafikmængder, terrænet og omgivelserne. Ligger vejen åbent eller højt over det øvrige terræn, breder støjen sig over længere afstande, mens en tæt randbebyggelse begrænser støjens udbredelse. Illustration: Støjkortlægning af vejstøj fra de kortlagte vejstrækninger indenfor Albertslund Kommune samt tæt ved kommunegrænsen med mere end 500 køretøjer pr. døgn, opgjort for natperioden (kl. 22-7), L n ved 1,5 m højde

12 Vejdirektoratet har en ny støjhandlingsplan med tilhørende støjkortlægning. Støjkortlægningen viser stort set den samme støjudbredelse som den for Albertslund Kommune. Intervallerne er dog opdelt anderledes hvilket gør, at det ser anderledes ud visuelt. Støjkortlægningen kan ikke vises detaljeret for hele kommunen i dette dokument. På hjemmesiden er det muligt at zoome ind i kortet og navigere rundt. Illustration: Støjkortlægning af vejstøj fra Vejdirektoratet indenfor Albertslund Kommune med mere end 500 køretøjer pr. døgn, opgjort som den døgnvægtede middelværdi, L den ved 1,5 m højde.

13 Banedanmark har en støjhandlingsplan. Kortlægning af støjen fra banestrækningen, der går igennem Albertslund Kommune viser, at det især er boliger ved Banehegnet, Blokland, boliger nord for Kongsholm Allé, boliger i Hedemarksvænge, Hyldagergrunden og boliger i Vridsløselille Landsby, der er udsat for togstøj. Støjkortet for banestrækningen kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside 13

14 Illustration: Støjkortlægning af banen gennem Albertslund Kommune fra Banedanmark,, opgjort som den døgnvægtede middelværdi, L den ved 1,5 m højde. 14

15 Støjbelastede boliger i Albertslund I nedenstående tabeller ses det anslåede antal personer og boliger, der udsættes for vejstøj i Albertslund Kommune i de støjkortlagte intervaller henholdsvis i dagtimer og om natten. Antallet af personer er afrundet til nærmeste 100 og antallet af boliger afrundet til nærmeste 10. Den døgnvægtede middelværdi L den Parameter Støjinterval Antal boliger Antal personer L den,1,5 m > 75 db 0 0 L den,1,5 m db L den,1,5 m db L den,1,5 m db L den,1,5 m db L den, 4 m > 75 db 0 0 L den, 4 m db L den, 4 m db L den, 4 m db L den, 4 m db Opgørelsen viser, at der om dagen er ca boliger i Albertslund Kommune med i alt ca beboere, som er støjbelastet med vejstøj med L den > 60 db i 1,5 meters højde over terrænnet. Støjkortlægningen viser, at især boliger der ligger i nærheden af større, veje bliver udsat for et støjniveau, som er højere end Miljøstyrelsens grænseværdier for trafikstøj. Herudover viser kortlægningen at boliger langs disse veje også i natperioden er belastet med et støjniveau over 50 db, som er højere end målsætningen for Albertslund Kommune. Natperioden L n (kl. 22-7) Parameter Støjinterval Antal boliger Antal personer L n, 1,5 m > 70 db 0 0 L n, 1,5 m db 0 0 L n, 1,5 m db L n, 1,5 m db L n, 1,5 m db L n, 4 m > 70 db 0 0 L n, 4 m db 0 0 L n, 4 m db L n, 4 m db L n, 4 m db Opgørelsen af støj om natten viser, at der er ca boliger i Albertslund Kommune med i alt ca beboere, som er støjbelastet med vejstøj L n > 50 db i 1,5 m højde over terrænnet. Banedanmark opgør i deres støjhandlingsplan 2013, at 135 boliger er støjbelastet L den > 64 db. Det er 70 færre boliger end der blev opgivet i den tidligere støjhandlingsplan, hvilket formentlig skyldes en indsats på området med b.la. skinneslibning og måling. I Vejdirektoratets til støjhandlingsplan opgøres det samlede antal boliger i Albertslund Kommune, som er belastet af vejstøj L den > 58 db fra de statslige veje, til 569. Det er 544 flere boliger end der var opgivet i støjhandlingsplanen Det kan skyldes at BBR registeret er blevet opdateret så at enkelte boliger ikke har været registeret tidligere, opmålingsmetoden er ændret men det kan også skyldes trafikstigningen på vejene. Støjkortlægningen er foretaget for statsveje, der har over køretøjer i årsdøgntrafik. For Albertslund Kommune er det Motorring M4, Frederikssundsmotorvejen (M12) og Holbækmotorvejen.

16 Illustration: Placering og antal boliger i Albertslund med en støjbelastning om natten over Ln 50 db. 16

17 Boliger udsat for trafikstøj i Albertslund Roskildevej Særligt udsatte for trafikstøj er boliger langs Roskildevej, hvor også støjværdierne for trafikstøj natperioden er den højest for boliger i kommunen. Det er bl.a. boliger i landsbyen Vridsløselille, etagebebyggelsen Toften, villabebyggelsen Hyldagervænge og Vridsløse Midt syd for Roskildevej samt Læhegnet / Nørreland. Albertslund Syd I Albertslund Syd viser Banedanmarks støjkort, at boliger langs banestrækningen er belastet af togstøj. Med hensyn til vejtrafikken er det boligerne langs de kommunale veje Kongsholm Allé og rækkehusene ud til Albertslundvej samt villaerne ved krydset til Roskildevej, der udsættes for støjgener. Egelundsvej En del parcelhusene i Albertslund Vest, der ligger ud til Egelundsparken er belastet af trafikstøj fra Motorring M4. Andre boliger i området blandt andet villaer og gårdhavehuse er belastet af støj fra den lokale fordelingsvej Egelundsvej. Herstedvestervej Herstedvestervej er en længere vejstrækning med meget forskelligt boligbyggeri. Her er de vestligste boliger i bebyggelsen Hyldespjældet, men også enkelte parcelhuse fra Albertslund Vest og Topperne er støjbelastede. Kærmosevej Støjkortlægningen viser at boligerne ud mod Kærmosevej, er belastet af vejstøj. Trippendalsvej Trippendalsvej er en længere vejstrækning med blandet boligbyggeri, hvor støjkortlægningen viser, at boliger tættest i følgende områder belastes af trafikstøj: Enebærhaven, Godthåbsparken, Roholmsparken (hvor den nordlige del er udlagt til boligbebyggelse i Kommuneplanen), Snebærhaven, Herstedøster Villaby og Elmehusene. Herstedøstervej Støjkortlægningen viser, at mange boliger ud til Herstedøstervej er udsat for støjbelastning. Det gælder boliger i bebyggelserne Snebærhaven, Herstedøster Villaby, Poppelhusene og Røde Vejrmølle Parken, der alle ligger ud til Herstedøstervej og Trippendalsvej. Stensmosevej Støjkortlægningen viser, at boliger i Røde Vejrmølle Parken ud til Stensmosevej er belastet af trafikstøj. Roholmsvej En del boliger i bebyggelsen Godtshåbsparken, som ligger på begge sider af Roholmsvej, er belastet af trafikstøj fra Roholmsvej. Risby I Risby er boliger tæt på Ledøjevej belastet af trafikstøj. Støjkortlægning fra andre myndigheder Støjkortlægningen for de statslige motorveje og jernbaner gennem Albertslund Kommune viser, at friluftslivet i store dele af Vestskoven og i alle kommunens store parkområder mod vest Egelund Parken, Hyldager Parken og Kongsholm Parken er belastet af meget støj fra Motorring M4, Frederikssundsmotorvejen (M12) og Holbækmotorvejen. Støjen fra motorvejene belaster også de boligområder, der ligger ud til kommunens grønne områder. Albertslund Kommune vil arbejde for at Vejdirektoratet og Banedanmark vælger støjreducerende løsninger i forbindelse med vejudvidelser og vedligeholdelse. Vejdirektoratet har igangsat følgende tiltag: Udvidelse af Motorring 4 er afsluttet. Der er anvendt støjreducerende asfalt i henhold til VDs egne standarder (VDs støjhandlingsplan; ved =/>58 db). Gennem Vestskoven er der anlagt støjvolde af overskudsjord i samarbejde med kommunen og naturstyrelsen. 1. etape; støjvolde etableres af hensyn til skovgæsterne og for at mindske transport af overskudsjord fra byggearbejder i Albertslund. I den eksisterende støjvold er der ved Golfbanen og Egelundsparken 'huller' i volden under højspændingsledningerne; indenfor nogle år forventes ledningerne lagt i jorden og masterne fjernet. Jord fra byggeri af plejecenter og sundhedshuset, er deponeret med henblik på at lukke hullerne. Frederikssundmotorvejens 2 etape fra Motorring 4 og vestpå som går gennem den nordligste del af Vestskoven i Albertslund og derefter gennem Ballerup og Egedal kommuner, er afsluttet. Her er anvendt støjreducerende asfalt i henhold til VDs egne standarder (VDs støjhandlingsplan; ved =/>58 db). Der er ikke støjbelastede boliger i Albertslund og støjvolde er derfor anlagt længere mod vest i nabokommunerne mellem motorvejen og boligområderne. Banedanmark har igangsat følgende tiltag: Siden 1986 er der brugt 1% af det årlige anlægsbudget til støjbekæmpelse, den såkaldte Støjpulje. Midlerne blevet fordelt ud på boliger som henholdsvist er blevet lysisoleret eller har fået opsat støjskærme. Projektet er afsluttet med udgangen af Siden 2008 er der arbejdet med at bekæmpe støj fra skinnerne. I den forbindelse har de lavet undersøgelser på skinnerne. Målevogn køre på alle hovedstrækninger og s-togstrækninger

18 gange om året for at registrere hvor kinderne skal slibes. Et pilotprojekt i 2010 med støjmålingsudstyr monteret på et DSB IC3-tog på strækningen København Århus. Pilotprojektet fortsatte i 2012 som en større målekampagne, hvor der blev monteret sensorer samt et avanceret GPS-system på ét DSB IC3- tog. I løbet af 2010 er der indført et system der registrere støjhenvendelser, for at få et overblik over hvor de bør prioritere indsatsen. Banedanmark reducerer skinnestøjen fra de kørende tog ved at slibe skinnerne regelmæssigt, efter at en målevogn har målt på skinnernes ujævnheder. Resultatkravet fra er, at 85 % af sporafsnittene på hovedog S-baner har ujævnheder med en dybde på mindre end 0,04 mm. Med udgangen af 2012 er det lykkedes at løfte kvalitetsniveauet på hovedbaner og S-baner, således, at mere end 85 % af sporafsnittene allerede nu overholder kravene. 18

19 Støjbekæmpelse Gennemførte støjreducerende projekter Gennem sin kommune- og lokalplanlægning sikrer Albertslund, at støjfølsomme formål som f.eks. nye boligområder og institutioner ikke planlægges på støjbelastede arealer. Hvor det er nødvendigt stilles der krav om støjdæmpende foranstaltninger, for at grænseværdierne for støj i områder med støjfølsomme formål overholdes. Langs med Roskildevej har kommunen opkøbt flere støjbelastede ejendomme, som er udlagt til grønne arealer langs med vejen. I perioden efter Støjhandlingsplan er der ikke planlagt opført nye boliger ud til veje med et natligt støjniveau over 50Ln I forbindelse med renovering og vedligeholdelse af vejstrækninger tæt ved bebyggelse, hvor der tillades hastigheder over 50 km/t, udlægges altid støjreducerende asfalt. I de senere år er der gennemført en del ændringer for at nedbringe hastigheden på vejene og reducere mængden af tunge køretøjer. Dette er opnået gennem hastighedsnedsættelser, ændringer af vejes profil og indretning samt ved lukning af veje. Ændring af vejens profil og indretning: Indsnævring af vejprofil på Herstedøstervej, Herstedvestervej, Trippendalsvej og Nordmarks Allé Etablering af hævede flader på Kongsholm Allé og anbefalet hastighed på 30km/t Indsnævring af vejprofil på Roskildevej fra Wittrup Motel til Vridsløsevej. Fjernelse af rumleriller på Herstedøstervej og en del af Trippendalsvej anlagt to pudebump på Smedeland Nedskiltning af hastighedsgrænsen: Nedskiltning af hastighedsgrænsen på Roskildevej fra 80 til 70 km/t Nedskiltning af hastighedsgrænsen på Roskildevej ved ny vejprofil fra km/t Nedskiltning af hastighedsgrænsen på Ballerupvej til 60 km/t Gennemkørselsforbud for lastbiler: Gennemkørselsforbud for lastbiler på delstrækninger af Læhegnet og Gl. Landevej. 19

20 Lukning af veje: Lukning af Holsbjergvej og delstrækninger på Gl. Landevej og Vridsløsevej. Støjvolde og støjskærme: Støjvolde langs dele af Motorring M4 og Frederikssundsmotorvejen. Albertslund Kommune fortsætter med projekter, der kan reducere støjen. Støjreducerende asfalt vil blive anvendt til større asfaltarbejder på kommunale veje. Derudover arbejdes der med at reducere biltrafikken ved at påvirke folks transportadfærd, igangsætte mobility management og indføre hastighedsnedsættelser flere steder i kommunen, ligesom der gennemføres hastighedskampagner o.lign. Albertslunds mål for perioden frem til 2018 Living Lab for Støjbekæmpelse Som en del af Støjhandlingsplan vil Albertslund Kommune indgå som partner i projekt om etablering i Living Lab for Støjbekæmpelse i Vallensbæk Kommune. Dette projekt vil være platform for kommunens arbejde med støjbekæmpelse de kommende år. Projektets overordnede formål er at forbedre leveog arbejdsvilkår. Dette sker ved at udvikle, teste og demonstrere støjreducerende tiltag, som understøtter effektiv mobilitet, reducerer støjgener fra vej- og banetrafikken samt øger sundheden og livskvaliteten for borgere og ansatte i kommunens virksomheder i de støjudsatte områder. Projektet skal skabe et nationalt, levende laboratorium (Living Lab), som har til formål at indsamle, opbygge og formidle viden om støjbekæmpelse gennem demonstrationsprojekter og forsøg, som i praksis tester støjreducerende løsninger, herunder: Reduktion af støj fra kilden: Støjreducerende materialer, som anvendes i - Infrastruktur, såsom asfaltbelægninger, togskinner og elektrificering, samt - Produktniveau, i byggeri, transport mm Intelligent trafikinformation, trafikstyring og trafikregulering (hastighed og flow), der kan biddrage til en mere jævn glidetrafik som støjer og forurener mindre samt fremmer trafiksikkerheden. Mobilitetsplanlægning og adfærdspåvirkning. Her vi l der være fokus på regulering, etablering af stillezoner samt etablering af gode trafikknudepunkter, som sikrer borgerne god adgang til effektiv transport. Reduktion af støj gennem støjværn: Støjskærme og volde tæt ved støjkilden Støjreduktion på husfacader gennem anvendelse af støjreducerende materialer og konstruktioner (fx vinduer). Forsøgspuljer for borgerne, hvor de kan søge tilskud til lydisolering af deres bolig. Projektet består af 2 faser med følgende hovedaktiviteter: Fase 1, periode : 1. Kortlægning af eksisterende støjløsninger og virkemidler. Markedskortlægning, leverandører af infrastruktur, byrumsinventar, trafikstyring, støjmåling mm samt markedsudvikling. 2. Design af forsøgs- og demonstrationsprojekter. 3. Etablering af konsortium og samarbejdsaftaler med de centrale aktører: Virksomheder, videninstitutioner, Vejdirektoratet, Bane Danmark, Væksthus Hovedstaden og øvrige kommuner. 4. Sikre finansiering til etablering af Living Lab gennem udarbejdelse af ansøgninger. Beskrivelse af støttemuligheder, nationalt, regionalt og europæisk. Fase 2, periode : 5. Etablering af showroom for eksisterende løsninger i samarbejde med virksomheder, der har de nyeste løsninger. 6. Udvikling og test af nye løsninger i offentlige private partnerskaber mellem virksomheder, videninstitutioner og kommuner. Mobilisering af virksomheder i samarbejde med Væksthus Hovedstaden. 7. Test og måling af effekten af forskellige løsninger. 8. Formidling af konkrete resultater og løsninger til borgere og offentligheden. Nedskiltning af hastighedsbegrænsning på Roskildevej Hastighedsbegrænsning på støjplagede vejstrækninger er et af midlerne til nedbringe støjbelastningen. Roskildevej en af de veje i Albertslund Kommune, som er mest plaget af støj, og der er tidligere foretaget nedskiltning af hastighedsbegrænsning fra 80 til 70 km/t samt nedskiltning fra 70 til 60 km/t på en delstrækning. I perioden for denne støjhandlingsplan vil Albertslund Kommune arbejde for en udvidelse nedskiltning fra 70 til 60 km/t, så flere strækninger på Roskildevej i Albertslund Kommune er omfattet af dette. Støjbekæmpelse i grønne områder Albertslund Kommune er omgivet af store grønne områder bl.a. St. Vejleådal og Vestskoven samt parkområderne Kongsholmparken og Egelundsparken. Områderne grænser op til motorveje og jernbane, som belaster områderne med støjforurening. Støjforureningen har en negativ indflydelse på borgernes oplevelse af de grønne områder. Når man færdes i de grønne områder, er 20

21 der en forventning om at man kan opleve naturen uforstyrret. Albertslund Kommune vil derfor arbejde for at overskudsjord ved større bygge- og anlægsprojekter inden for kommunegrænsen, bliver anvendt til udbygning af eksisterende støjvolde langs de grønne områder. Støjbekæmpelse af nattestøj Endvidere peger forskning peger, at støj kan have negativ indvirkning på vores sundhed. Verdenssundhedsorganisationens WHO anbefaler en grænseværdi for støj om natten på 45 db for at sikre en god søvn. Den natlige trafikstøj er et vigtigt indsatsområde, som Støjbekendtgørelsen fra 2006 satte fokus på ved at kræve støjkortlægning for natperioden (kl. 22-7). Miljøstyrelsen har ikke fastsat en grænseværdi for natperioden, men Albertslund Kommune har fokus på at bekæmpe den støj, der forstyrrer nattesøvnen. Albertslund Kommune anvender en vejledende grænseværdi for trafikstøj i boligområder om natten på maks. L n 50 db, på baggrund af WHO s anbefaling og kortlægningens laveste interval på 50 db. For at opnå en god søvn er det vigtigt, at en bolig til mindst én side har en stille facade. Kommunen bør derfor udføre kortlægning af facader, der kan overholde grænseværdien i natperioden (kl. 22 7) med henblik på at anbefale beboerne at opnå en bedre placering af soverum. Ved indretning af en bolig er der imidlertid flere hensyn at tage bl.a. udnyttelse af passiv solvarme. Alle boliger kan derfor ikke løse støjproblemer ved ændring af indretningen, men man kan finde frem til den mest optimale løsning i hvert enkelt tilfælde. Kommune- og lokalplanlægning er et redskab, Albertslund Kommune vil anvende til at sikre nye boliger mod fremtidige støjgener. Med kommunalreformen i 2007 er det Albertslund Kommune, der har ansvaret for at sikre, at støjbelastede arealer i både byzone og i landzone ikke overgår til støjfølsom anvendelse. Kommuneplanen for den kommende planperiode indeholder retningslinjer og rammer, der har til hensigt at undgå støjkonflikter. I perioden for støjhandlingsplan er der for planer for boligområder som grænser op til veje med natlig støj over grænseværdien på 50 db. Det drejer sig om følgende: På Hyldagergrunden, Vridsløse Stræde 23 Hotelgrunden, Vognporten Albo, Rådhusdammen 1-3 Stenmosegård, Randager Hjørnegrunden, Herstedvesterstræde Byggeprojekterne på ovenstående vil følge retningslinier som angivet i kommuneplan herunder at Miljøstyrelsens vejledende normer for støj fra vej, jernbaner, virksomheder eller motorsportsbaner overholdes eller sikres mod støj ved etablering af afskærmende foranstaltninger. Støjkortlægningen viser støjbelastning af eksisterende boliger fra statslige og kommunale veje, men hverken miljø- eller planloven giver mulighed for at gribe ind med planer eller miljøregulering. Kommunen er dog til stadighed opmærksom på ejendomme langs med Roskildevej, som kan opkøbes med henblik på ny anvendelse af støjplagede bygninger og yderligere begrønning af vejens omgivelser. Det er grundejerne selv, der har ansvar for at nedbringe støjbelastningen med f.eks. nye vinduer, indretning af bolig eller opsætning af støjhegn. Ved oplysning og vejledning på kommunens hjemmeside og personlige rådgivning kan antallet af støjbelastede boliger muligvis nedbringes. Mål for andre myndigheder Banedanmark ønsker fortsat at reducere støjgenerne ved at fortsætte eksisterende tiltag. Her kan bl.a. nævnes slibning af skinner, systematisk registrering af klager, samt ansøgningsmuligheder om midler til lydisolering og støjskærme fra støjpuljen, Banedanmarks Støjhandlingsplan som er i høring kan læses på deres hjemmeside: Vejdirektoratet vil at træffe følgende foranstaltninger, som berører statsveje i Albertslund Kommune: I forbindelse med udbygning/anlæg af motorring 4 (M4) og Frederikssundmotorvejen (M12) skal overskudsjord bruges på dele af strækningerne til etablering af støjvolde mod Vestskoven i overensstemmelse med vejprojekterne Vejdirektoratet oplyser i forslag til støjhandlingsplan , at det er deres målsætning at anvende støjreducerende asfalt ved nyanlæg og vejvedligeholdelse, hvor trafikken støjbelaster bymæssig bebyggelse med mere end 58Db og hvor det vurderes hensigtsmæssigt at vægte reduktion af støjgener højt. Vejdirektoratets forslag til støjhandlingsplan kan læses på hjemmesiden: Vurdering af forventet effekt af indsatsen De planlagte forbedringer kan kun forventes at få effekt for en mindre del af kommunens støjramte boliger, da boligerne ligger meget spredt og også påvirkes fra støj fra statsveje og jernbane. Der kan kun forventes en mindre effekt gennem oplysning og rådgivning. Det må samtidig forventes at trafikmængderne på sigt vil stige. 21

22 Strategi på langt sigt Udviklingen i hovedstadsregionen og Albertslund foregår primært som fortætning af boligmassen. Fortætning skal først og fremmest ske i de stationsnære områder, der er området i Albertslund centrum ved Albertslund station. Med den kommende letbane ved Hersted Industripark vil et nyt område blive stationsnært og genstand for fortætning. Fortætningen i byområdet vil samtidig skabe mere vejtrafik, der genererer mere støj. Der vil være behov for pege på områder med på støjfølsom anvendelse, hvor der kræves et lavt støjniveau. Det kunne være stationsnære områder med god kollektiv trafikbetjening og gode adgangsforhold for gående og cyklister. 22

23 Evaluering Kommunens arbejde med støjbekæmpelse vil blive evalueret ved næste støjkortlægning og den efterfølgende støjhandlingsplan Ved evaluering af resultaterne af støjhandlingsplanen kan det være nødvendigt at benytte det eksakte tal i db til at dokumentere en nedsættelse af støjen, som ikke nødvendigvis fremgår af støjkortlægningen. Dette skyldes at effekten ikke nødvendigvis vil fremgå i de intervaller, som bliver brugt i støjkortlægningen. Når der eksempelvis er udlagt støjsvag asfalt ved en bolig har det sænket støjen fra 59 db til 56 db. 23

24 24 Støjhandlingsplan er en revision af Støjhandlingsplan baseret på kommunens støjkortlægning i 2008 og de seneste statslige støjhandlingsplaner fra Vejdirektoratet og Banedanmark

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund.

Støjhandlingsplan 2009-2013. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk mtf@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Støjhandlingsplan 2009-2013 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Støjhandlingsplan Miljø og Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund.

Støjhandlingsplan Miljø og Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. Miljø og Teknik Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Støjhandlingsplan 2013-2018 www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Resume...

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

Etablering af Living Lab for bekæmpelse af trafikstøj

Etablering af Living Lab for bekæmpelse af trafikstøj Gate 21 Etablering af Living Lab for bekæmpelse af trafikstøj Projektbeskrivelse for Gate 21 Living Lab: LAUST Laboratorium for Urban Støjbekæmpelse December 2014 Baggrund Mange mennesker bor i områder,

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner

Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner Juli 2007 Hvorfor tillæg til togstøjvejledningen? Miljøstyrelsen udsendte i 1997 en revideret udgave af vejledning om støj og vibrationer

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

Støjhandlings- plan 2010-2012

Støjhandlings- plan 2010-2012 Støjhandlingsplan 2010-2012 Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2010-2012 er udarbejdet i løbet af 2009-2010 af: Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Park og Vej. Støjkortlægning 2007-2009, udvalgte beregninger,

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN

STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN STØJHANDLINGSPLAN FOR SNOGHØJ LANDEVEJ / STRANDVEJEN April / 2010 Støjhandlingsplan Fredericia Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 2 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. oktober 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937 Trafikstøjhandlingsplan 2009 Høje-Taastrup Kommune Sag 2253594 dok. 2933937 Indhold 1. Indledning 1.1 Resumé af trafikstøjhandlingsplanen 1.2 Offentlig høring 1.3 Hvad sker der fremadrettet 2. Vejtrafikstøj

Læs mere

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-439-00001 Ref. Annje/nikpe 28. juni 2010 Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Støjkortlægningen

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Allerød Kommune. Støjkortlægning

Allerød Kommune. Støjkortlægning Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Allerød Kommune Støjkortlægning Marts 2009 Ref 86511082 Støj(1) Version 2 Dato 2009-03-24 Udarbejdet af MDY, CM Kontrolleret af MDY Godkendt af CM Rambøll Danmark

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Glostrup Kommune Ref 1100005863 Glostrup støjhandlingsplan

Læs mere

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale veje 6

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN 2015 BRØNDBY KOMMUNE

STØJHANDLINGSPLAN 2015 BRØNDBY KOMMUNE STØJHANDLINGSPLAN 2015 BRØNDBY KOMMUNE Udararbej bejdet oktober 2015 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan 2015 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref 12651164 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Vejle Kommune Støjhandlingsplan 2010-2013 Teknisk notat Maj 2010 Vejle Kommune Støjhandlingsplan for de større vejstrækninger Teknisk notat Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser

Læs mere

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel

Page 1 of 1. Ulla Merete Riel Page 1 of 1 Ulla Merete Riel Fra: Henrik Lynghus (LYN) [LYN@NIRAS.DK] Sendt: 20. april 2009 08:38 Til: Cc: Emne: Teknisk Postkasse Alan Willumsen; Jesper Andersen; Mads Ventzel; Ole Kyhl, Nørreskovpark;

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28 september 2010 Dokument nr

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark Notat Direktiv om ekstern støj 2002/49/EF Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark til EU Kommissionen Miljøteknologi J.nr. Ref. Brk, Jojak Den 22. september 2011 Støjhandlingsplaner afrapportering

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den 030310 Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2010-2015 Forslag Januar 2010 ØU150310, pkt 0603 TMU-møde den 030310 Bilag til pkt 0601 Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 1 Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringspart Høringssvar By, Kultur, Miljø og Beskæftigelses (BKMB) vurdering NR Navn og adresse på indsiger Opsummering

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 99 Offentligt Til medlemmerne af Transport- og Bygningsudvalget Notat om manglende støjskærm ved Motorring 3 Rødovre Kommune Materiale forud for

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune

Støjhandlingsplan. En handlingsplan for større kommunale veje. Randers Kommune Støjhandlingsplan En handlingsplan for større kommunale veje Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Væsentlige punkter i planen... 4 2. Beskrivelse af de større veje der er taget

Læs mere

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan

Brøndby Kommune. Støjhandlingsplan Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Brøndby Kommune Støjhandlingsplan August 2010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Brøndby Kommune Ref Version 2 9415016 Støjhandlingsplan

Læs mere

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune forslag Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

Hvidovre Kommune. Støjhandlingsplan 2013-2018 ( )

Hvidovre Kommune. Støjhandlingsplan 2013-2018 ( ) Hvidovre Kommune Støjhandlingsplan 2013-2018 ( ) 4990rap001, December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Administrative bestemmelser 1 2. Resume af støjhandlingsplanen 1 3. Grænseværdier og samfundsøkonomiske

Læs mere

UDKAST - Roskilde Kommunes

UDKAST - Roskilde Kommunes Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Miljø og Byggesag UDKAST - Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn December 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

Støjhandlingsplan 2008-2013. Handlingsplan for større statslige veje

Støjhandlingsplan 2008-2013. Handlingsplan for større statslige veje Støjhandlingsplan 2008-2013 Handlingsplan for større statslige veje Vejdirektoratet København Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk Vejdirektoratet.dk

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013 Juni 2009 Støjhandlingsplan 2008-2013 Støjhandlingsplan 2008-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE (JF. BEKENDTGØRELSE NR. 717 AF 13.6.2006) SIDE FORORD 3 INDLEDNING 4 1 STØJHANDLINGSPLANENS VÆSENTLIGSTE ELEMENTER

Læs mere

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI

Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI Natur og Miljø konferencen, 7. - 8. juni Støjens udfordringer og muligheder i planlægningsarbejdet Louise Villefrance Projekt og markedschef Akustik og støj, COWI 1 Natur og Miljø konferencen, 7. - 8.

Læs mere

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Tekniske løsninger Vejtrafik og støj Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Luft og støjforurening i Danmark Arrangement på Christiansborg 16 nov. 2011 Støj i Vejdirektoratet Støjpolitik

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

STØJEN STYR PÅ. en inspirationspjece til kommuner om støjhandlingsplaner og stilleområder

STØJEN STYR PÅ. en inspirationspjece til kommuner om støjhandlingsplaner og stilleområder Design: ESSENSEN.COM Foto: Scanpix, Ole Malling, Lene Magner, Ole Andersen, Lisbeth Øhrgaard, Jægersborg Skovdistrikt Tryk: Fihl Jesen Oplag: 500 stk 1. oplag. 2008 ISBN: 9788791823220 PJECEN SKAL GIVE

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Rapportskabelon til Miljømåling trafikstøj Orientering nr. 44 Revision 1 PFi/CB/ilk 8. maj 01 Resume Formålet med denne orientering

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 STØJGENER OG SUNDHEDSEFFEKTER 7 1.2 NATIONAL VEJSTØJSTRATEGI 8 1.3 STØJ OG HUSPRISER 8 1.4 STØJBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune

Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune Side 1 Kortlægning af vejtrafikstøj i Fredericia Kommune April 2009 Udgivelsesdato : 2. april 2009 Projekt : 35.8661.02 Rapportnr : T4.005.08 Udarbejdet : Hans Bjergegaard Kontrolleret : Niels-Jørgen Hviid

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2013

Trafikstøjhandlingsplan 2013 Trafikstøjhandlingsplan 2013 Forord Miljøministeriet har med støjbekendtgørelsen fra 2006 fastlagt, at der skal gennemføres en kortlægning af ekstern støj samt udarbejdes handlingsplaner til løsning af

Læs mere

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET

BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I ÅRHUSOMRÅDET Tog- og vejstøjsberegninger Bilagsrapport. VVM-redegørelse letbanens 1. etape i Århusområdet, august 2009 Sag nr. 13.969.00 TOG- OG VEJSTØJ BEREGNINGER I FORBINDELSE MED VVM FOR LETBA- NENS 1. ETAPE I

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

TM12 Støjpartnerskaber

TM12 Støjpartnerskaber Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM12 Støjpartnerskaber 25-03-2014 Sagsbehandler Karen Forsting Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ Nej

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-190615. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan

Rudersdal Kommune. Støjkortlægning og støjhandlingsplan Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan December 010 Rudersdal Kommune Støjkortlægning og støjhandlingsplan for Kongevejen og Birkerød Kongevej December 010 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN

STØJHANDLINGSPLAN STØJHANDLINGSPLAN 2009-2014 rødovr e KOMMUNE Udgivet af: Rødovre Kommune - januar 2011 Foto: Jens V. Nielsen, forside, 15, 17 Rødovre Kommune, øvrige foto 2 Kort: Tryk: Papir: Oplag: Baseret på Rødovre

Læs mere

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne.

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Bilag 1 Hvordan søger man Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Ansøgningsfrist: 1. december 2005 (senere forlænget

Læs mere