1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden"

Transkript

1 Sikkrhdsdatablad Copyright, 2016, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn r fuldt ud kopirt udn ændringr md mindr dr på forhånd r modtagt skriftlig aftal fra 3M, og (2) hvrkn kopi llr original blivr vidrsolgt llr på andn vis distriburt md dt formål at tjn profit drpå. Dokumnt Grupp: Vrsionsnummr: 9.00 Rvisionsdato: 12/08/2016 Erstattr Dato: 04/01/2016 Transport vrsions nummr: 2.00 (09/08/2015) Dtt Sikkrhdsdatablad r udarbjdt i ovrnsstmmls md REACH Forordningn (1907/2006) og dns modificringr 1: Idntifikation af stofft / dt kmisk produkt og af slskabt / virksomhdn 1.1 Idntifikation af stof llr kmisk produkt Produkt idntifikationsnumr Anvndls af stofft/dt kmisk produkt Idntificrt anvndlsr Auto 1.3. Dtaljr fra lvrandørn af sikkrhdsdatabladt. Adrss: 3M A/S, Hannmanns Allé 53, DK 2300 Købnhavn S. Tlfon: (+45) mail: Hjmmsid: Nødtlfon Giftlinin Produkt Rgistrringsnummr (Pr.nr.): Produkt rgistrringsnummr: Punkt 2: Faridntifikation 2.1 Klassificring af stofft llr blandingn CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 KLASSIFIKATION: Arosol, Katgori 1 - Arosol 1; H222, H229 Alvorlig øjnskad/øjnirritation, katgori 2 - Ey irrit. 2; H319 Hudætsnd/irritation, katgori 2 - Skin irrit. 2; H315 Spcifik målorgantoksicitt - Enkltksponring, Katgori 3 - STOT SE 3; H336 For fuld tkst af H-sætningr, s sktion 16. Sid: 1 af 17

2 2.2 Etiktlmntr CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 SIGNAL ORD FARE. Symbolr: GHS02 (Flamm) GHS07 (Udråbstgn) Pictogrammr Indholdsstoffr: Indholdsstoffr C.A.S. Nr. % af Vægt butanon Naphtolsprit FARESÆTNINGER: H222 H229 H319 H315 H336 Ydrst brandfarlig arosol. Bholdr undr tryk. Kan sprængs vd opvarmning. Forårsagr alvorlig øjnirritation. Forårsagr hudirritation. Kan forårsag sløvhd llr svimmlhd. FORHOLDSREGLER VED BRUG Gnral: P102 Opbvars utilgængligt for børn. Forbyggls: P210A P211 P251 Opbvaring: P410 + P412 Holds væk fra varm/gnistr/åbn ild/varm ovrfladr. Rygning forbudt. Spray ikk mod åbn ild llr andr antændlsskildr. Bholdr undr tryk: Må ikk punktrs llr brænds, hllr ikk ftr brug Bskyt mod sollys: Må ikk udsætts for tmpraturr ovr 50C/122F. Bortskaffls: P501 Indholdt/bholdrn bortskaffs i hnhold til gældnd lokal/rgional/national/intrnational lovgivning. Indholdr 20% komponntr for hvilk farn for vandmiljøt ikk knds. EU VOC Dirktiv (2004/42/EC) tikt tkst: 2004/42/EC IIB(a)(850) 745g/l Notr vdrørnd tikttring: Opdatrt pr Rgulation (EC) No. 648/2004 om rngøringsmidlr. H304 r ikk påkrævt på tikttn, da dtt produkt r n arosol. Ingrdinsr påkrævt pr 648/2004: >30% Alifatisk kulbrintr. Nota P gældnd for CAS# Sid: 2 af 17

3 2.3 Andr farr Ingn kndt Punkt 3: Sammnsætning af / oplysning om indholdsstoffr Indholdsstoffr C.A.S. Nr. EU Invntory % af Vægt Klassifikation butanon Flam. Liq. 2, H225; Ey Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336; EUH066 (CLP) Naphtolsprit Asp. Tox. 1, H304 - Nota P (CLP) Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 (Slv-klassificrt) Propan Flam. Gas 1, H220; Gas i flydnd form., H280 - Nota U (CLP) Synttisk amorf silica, pyrognt, Ethylnglycol (REACH Rg. Nr.: ) ,5-1,5 Acut Tox. 4, H302 (CLP) Vnligst s undr afsnit 16 for dn fuld tkst af H sætningr rfrrt i dtt afsnit. For information om rhvrvsmæssig ksponrings bgrænsningr llr PBT llr vpbt, s punkt 8 og 12 i dtt Sikkrhdsdatablad Punkt 4: Førsthjælpsforanstaltningr 4.1 Bskrivls af førsthjælpsforanstaltningr Indånding: Flyt prsonn til frisk luft. Søg læghjælp. Hudkontakt: Skyl straks md sæb og vand. Tilsmudst tøj tags straks af og vasks før dt attr anvnds. Hvis tgn/symptomr opstår - søg læghjælp. Øjnkontakt: Skyl straks md stor mængdr vand. Fjrn kontaktlinsr hvis d r ltt at få ud. Fortsæt skyldning. Søg læghjælp. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl og rns mundn. Hvis du følr dig utilpas - søg læghjælp. 4.2 Mst vigtig symptomr og ffktr, båd akutt og forsinkd s punkt 11.1 for information om toksikologisk ffktr 4.3 Indikation af nhvr form for øjblikkligt påkrævt læghjælp llr spcial bhandling Dtt produkt indholdr thylnglycol. Virkningr af oral thylnglycol forgiftning kan dls op i tr stadir, dr gnrlt forkommr ovr n tidskurv af timr til dag ftrfølgnd af indtagls: Stadi 1 (nurologisk virkningr), Stadi 2 (kardiopulmonal virkningr) og stadi 3 (rnal virkningr). Hvis thylnglycol forgiftning r bkræftt, bør intravnøs (IV) administration af thanol ovrvjs. Ydrligr farmakologisk og undrstøttnd bhandling bør basrs bhandlnd lægs vurdring. Udsættls kan øg irritation af myokardiac. Giv ikk sympatomimtisk mdicin md mindr dt r absolut Sid: 3 af 17

4 nødvndigt. 5: Brandbkæmpls 5.1 Slukningsmidlr Brug t brandslukningsmiddl gnt til dn omgivnd brand. 5.2 Spcill farr, som frmkommr af stofft llr blandingn Vd ophdning og brand kan dr danns ovrtryk i bholdrn, som drvd kan sprængs. Farlig ndbrydning llr Bi-Produktr Stof Kulilt Kuldioxid Forhold Vd Forbrænding Vd Forbrænding 5.3 Råd til brandslukningsprsonal Vand forvnts ikk at kunn slukk ildn ffktivt nok; mn vand kan anvnds til at afkøl bholdr og ovrfladr, som r udsat for varmn og drvd forhindr sprængning. 6: Forholdsrglr ovrfor udslip vd uhld 6.1 Prsonlig forholdsrglr, bskyttlssudstyr og nødprocdurr Evakur områdt. Holds væk fra varm/gnistr/åbn ild/varm ovrfladr. Rygning forbudt. Anvnd kun værktøj, som ikk frmbringr gnistr. Vntilr områdt. Advarsl! En motor kan vær antændlsskild og kan forårsag at brandfarlig gassr llr damp kan antænd llr ksplodr i spildområdt. Dr hnviss til andr sktionr af dtt SDS for information omkring fysisk og sundhdsfarr, ånddrætsværn, vntilation, og prsonligt sikkrhdsudstyr. 6.2 Miljømæssig forholdsrglr Undgå udldning til miljøt. 6.3 Mtodr og matrialr til indslutning og oprnsning Placr lækknd bholdr i vntilationns røgfang. Spild opsamls. Dæk spild md brandslukknd skum. Dt anbfals at anvnd n gnt "Aquous Film Forming Foam" (AFFF). Dæk md uorganisk absorbrnd matrial. Husk at tilsætning af absobrnd matrial ikk fjrnr n fysisk, hldbrds- llr miljøfar. Skal opsamls md værktøj som ikk dannr gnistr. Opbvars i mtalbholdr. Vntilér områdt md frisk luft. Læs og følg sikkrhdsforanstaltningrn på Lvrandørbrugsanvisningn. Bholdr forsgls. Fjrn dt opsamld matrial så hurtigt som muligt. 6.4 Rfrncr til andr sktionr (punktr) Rfrr til afsnit 8 og aftsnit 13 for mr information 7: Håndtring og opbvaring 7.1 Forholdsrglr for sikkr håndtring Anvnd ikk i t bgrænst områd md minimal luftvntilation. Opbvars utilgængligt for børn. Holds væk fra varm/gnistr/åbn ild/varm ovrfladr. Rygning forbudt. Spray ikk mod åbn ild llr andr antændlsskildr. Må ikk punktrs llr brænds, hllr ikk ftr brug. Indånd ikk pulvr/røg/gas/tåg/damp/spray. Må ikk komm i kontakt md øjn, hud llr tøj. Dr må ikk spiss, drikks llr rygs undr brugn af dtt produkt. Vask grundigt ftr brug. Undgå kontakt md oxidationsmidlr (f.ks. Klor, Kromsyr osv.) 7.2 Forhold for sikkr opbvaring samt nhvr ufornlighd Opbvars på t godt vntilrt std. Hold bholdrn tæt lukkt. Bskyt mod sollys. Må ikk udsætts for tmpraturr dr ovrstigr 50 C/122 F.. Bskyt mod sollys. Opbvar på t godt vntilrt std. Holds væk fra varmkildr. Holds væk fra syrr. Holds væk fra oxidationsmidlr (iltningsmidlr). Sid: 4 af 17

5 7.3 Spcifik slutbrug S information undr punkt 7.1 og 7.2 for håndtring og opbvarings anbfalingr. S undr punkt 8 for Eksponringskontrol og anbfald prsonlig værnmidlr. Opbvars på t vlvntilrt std og ftr Justitsministrits rglr. Brandfarklass: I 1 8: Eksponringskontrol / Prsonlig værnmidlr 8.1 Kontrol paramtr Erhvrvsmæssig grænsværdir Hvis t komponnt r oplyst i afsnit 3 mn ikk r inkludrt i ndnstånd tabl, r n rhvrvmæssig ksponringsværdi ikk tilgænglig for dtt komponnt. Indholdsstoffr C.A.S. Nr. Bmyndigt organ/ myndighd Ethylnglycol Danmark OEL'r: Naphtolsprit Fastsat af producnt. Propan Danmark OEL'r: butanon Danmark OEL'r: Danmark OEL'r: : Danmark. Grænsværdir TWA: Tim-Wightd-Avrag STEL: Short Trm Exposur Limit CEIL: Loftsværdi Bgrænsningstyp TWA(8 timr):26 mg/m3(10 ppm);twa(som arosol)(8 timr):10 mg/m3 TWA:100 ppm TWA(8 timr):1800 mg/m3(1000 ppm) TWA(8 timr):145 mg/m3(50 ppm) Supplrnd kommntarr hud hud Drivd no ffct lvl (DNEL) Indholdsstoffr Ndbrydningspro dukt Obsrvationsmat rial Mønsr for mnnsklig ksponring Ethylnglycol Arbjdr Hudnl, Langvarig ksponring (8 timr), systmisk bivirkningr Ethylnglycol Arbjdr Indånding, Langvarig ksponring (8 timr), lokal ffkt DNEL 106 mg/kg bw/d 35 mg/m3 Prdictd no ffct concntrations (PNEC) Indholdsstoffr Ndbrydningsprod Aflukk PNEC ukt Ethylnglycol Landbrugsjord 1,53 mg/kg d.w. Ethylnglycol Frskvand 10 Ethylnglycol Frskvands afljringr 37 mg/kg d.w. Ethylnglycol Urglmæssig frigivls til vand. 10 Ethylnglycol Havvand 1 Ethylnglycol Afljringr i havvand 3,7 mg/kg d.w. Ethylnglycol Spildvandsanlæg 199,5 8.2 Eksponringskontrol Sid: 5 af 17

6 Endvidr, rfrr til bilag for ydrligr information. 8.3 maskinmæssig kontrol Anvnd gnral fortyndingsvntilation og/llr lokal udsugningsvntilation for at kontrollr at ksponringn via luftvjn r undr rlvant grænsværdir og/llr kontrollrr støv/røg/gas/tåg/damp/spray. Hvis vntilation r utilstrækkligt, så anvnd ånddrætsværn. 8.4 Prsonligt sikkrhdsudstyr (PPE) Øjn/ansigtsbskyttls Vælg og anvnd øjn/ansigtsbskyttls for at forhindr kontakt basrt på rsultatrn af n ksponringsvurdring. Følgnd øjn/ansigtsbskyttls r anbfalt: Inddirkt vntilrd sikkrhdsbrillr. Hud/hånd bskyttls Vælg og anvnd handskr og/llr bkyttnd tøj godkndt til rlvant lokal standardr til bskyttls af hudkontakt basrt på rsultatrn af n ksponringsvurdring. Valgt bør vær basrt på anvndlssfaktorr såsom kponringsnivaur, koncntration af stof og blanding, hyppighd og varighd, fysisk udfordringr såsom kstrm tmpraturr og andr anvndlssbtinglsr. Rådfør md Drs lvrandør af handskr og/llr bskyttlsstøj til udvælgls af passnd kombatibl handskr/bksyttlsstøj. Not: Nitrilhandskr kan anvnds ovr laminathandskr for at forbdr håndtringsvnn. Handskr lavt af følgnd matrialr anbfals: Matrial Tykkls (mm) Gnnmtrængningstid Polymrlaminat Ingn data Ingn data Butylgummi 0.3 < 1 tim( r) Handskdatan præsntrt r basrt på blystof dr drivr drmal toksicitt, og forholdnd præsntrt på tsttidspunktt. Gnnmtrængingstidn kan ændrs, når handskn r udsat undr forhold dr udsættr handskn for ydrligr strss. Bskyttls af ånddrætsorganr En ksponringsvurdring kan vær nødvndig for at bslutt om n rspirationsudstyr r påkrævt. Hvis rspirationsudstyr r nødvndig, så brug rspirationsudstyr som n dl af t fuldt bskyttnd rspirationsprogram. Basrt på rsultatrn af n ksponringsvurdringn vælgs n af d følgnd rspiratioinstypr til at rducr inhalationksponring: Halv- llr hlmask md filtr mod organisk damp af typ FFA/A og partiklr i klass FFP3/P3. Europæisk standardr (CEN): EN405:2002 llr EN140/EN141/EN143 llr EN136/EN141/EN143 Spørgsmål omhandlnd gnthd for n spcifik anvndls, hnvnd dig til din producnt af ånddrætsværn Såfrmt malkodn mdførr mr rstriktiv typ ånddrætsværn (værnmidlr) - skal vurdringn af værnmidlr vær i hnhold til rtningslinirn nævnt i malkodbkndtgørlsn Miljø ksponringskontrol Rfrr til bilag. 9: Fysisk-kmisk gnskabr 9.1 Information om grundlæggnd fysisk og kmisk gnskabr Fysisk tilstand Væsk Spcifik Fysisk Form: Arosol Udsnd/Lugt Klar, lugt af opløsningsmiddl. Lugttærskl Ingn data ph Ikk Anvndlig Smltpunkt Ingn data Sid: 6 af 17

7 Brændbarhd (fast stof, gas) Ikk Anvndlig Eksplosiv gnskabr Ikk klassificrt. Oxidrnd gnskabr: Ikk klassificrt. Flammpunkt -45,6 ºC Slvantændlig tmpratur Ingn data Brandfarlig Bgrænsningr (LEL) 1,8 volum % Brandfarlig Bgrænsningr (UEL) 11,5 volum % Rlativ Dnsitt 0,775 [Rf Std:Vand=1] Vandopløslighd Nul Ikk vandopløslig Ingn data Fordlingskofficint: n-oktanol/vand Ingn data Fordampningshastighd 2,7 [Rf Std:Ethr=1] [Dtaljr:Forhold (opløsningsmiddl).] Dampmassfyld 2,5 [Rf Std:Luft=1] Dkomponringstmpratur Ingn data Viskositt Ikk Anvndlig Dnsitt 0,775 g/ml 9.2 Andn information Procnt flygtig 82,5 vægt % 10: Stabilitt og raktivitt 10.1 Raktivitt Dtt matrial kan vær raktivt md bstmt midlr undr bstmt forhold - s d rstrnd ovrskriftr undr dtt punk 10.2 Kmisk stabilitt Stabil Sandsynlighd for farlig raktionr Farlig polymrisation vil ikk forkomm Forhold, dr skal undgås Varm 10.5 Ufornlig matrialr Ikk bstmt 10.6 Farlig ndbrydningsproduktr Stof Ingn kndt. Forhold Hnvis til sktion 5.2 for farlig dkompositionsproduktr undr forbrænding. 11: Toksikologisk oplysningr Informationn ndnfor r muligvis ikk i ovrnstmmls md EU matrialn i afsnit 2 og/llr ingrdinsrn i afsnit 3, hvis spcifikk ingrdinsr r bmyndigt af n komptnt myndighd. Endvidr r rklæringr og data, dr r præsntrt i afsnit 11, basrt på UN GHS brgningsrglr og r r afldt fra 3M vurdringr Information om Toksikologisk gnskabr Sid: 7 af 17

8 Tgn og Symptomr på Eksponring Basrt på tstdata og/llr komponnt information, kan dtt matrial producr følgnd sundhdsfarr: Indånding: Kan vær farlig vd indånding. Irritation af luftvjn: Symptomr kan vær host, nysn, løbnd næs, hovdpin, hæshd, ondt i næsn og ondt i halsn. Kan forårsag ydrligr ffktr på hlbrd (s ndnfor). Hudkontakt: Irritation af hudn: Symptomr kan vær lokal rødm, hævls, klø, tørhd, hudbrist, blærr og smrt. Øjnkontakt: Alvorlig irritation af øjnn md symptomr som rødm, hævlsr, smrtr, tårr, skyggr på hornhindn og muligvis prmannt påvirkning af synt. Indtagls: Kan vær farlig vd indtagls. Irritation af fordøjlsssystmt md symptomr som smrt, opkastning, mavømhd, kvalm, blod i opkast og i afføringn. Kan forårsag ydrligr ffktr på hlbrd (s ndnfor). Afsnit 11: Ydrligr hlbrdsffktr hading Enkltksponring kan forårsag skadr på målorganr Hjrtffktr: Symptomr kan vær urglmæssig hjrtbankn (arytmi), ændringr i hjrtfrkvns, skad på hjrtmuskln, hjrtanfald og kan vær fatalt. Påvirkning af Cntralnrvsystmt: Symptomr kan vær hovdpin, svimmlhd, sløvhd, ukoordinrd bvæglsr, kvalm, ndsat raktionstid, slørt tal, ugidlighd og bvidstløshd. Nurologisk ffktr: symptomr kan vær ændringr i prsonlighd, koordinringsvansklighdr, føllssløshd, snurrn llr føllssløshd i fingr llr tær, svaghd, skælvn og/llr ændringr i blodtryk og hjrtrytm. Effktr på ånddrætsorganrn: symptomr kan vær host, åndnød, trykkn for brystt, hivn ftr vjrt, hjrtbankn, blåfarvt hud (cyanosis), øgt spytproduktion, ændringr i lungfunktionststs og andr formr for påvirkning af ånddrætsorganrn. Nyr/Blær ffktr: Symptomr kan vær ændringr i urinproduktionn, bug llr lændsmrtr, forøgt protin i urinn, forøgt BUN (blood ura nitrogn), blod i urinn og smrtfuld vandladning. En nklt udsættls ovr gældnd grænsværdi kan mdfør: Hjrtfølsomhd: symptomr kan vær ujævn hjrtrytm (arrhythmia). Toksikologisk Data Hvis n komponnt r offntliggjort i sktion 3, mn ikk frmgår i tablln hrundr, så r data ntn ikk tilgænglig for dn grænsværdi llr data r ikk tilstrækklig for. Akut Toksicitt Navn Rut Artr / Værdi Typr Ovrordnd produkt Drmal Ingn data ; brgnt ATE >5.000 mg/kg Ovrordnd produkt Indånding- Ingn data ; brgnt ATE20-50 Damp(4 Timr) Ovrordnd produkt Indtagls Ingn data ; brgnt ATE mg/kg butanon Drmal Kanin LD50 > mg/kg butanon Indånding- Rott LC50 34,5 Damp (4 timr) butanon Indtagls Rott LD mg/kg Propan Naphtolsprit Indånding- Gas (4 timr) Indånding- Damp Rott LC50 > ppm LC50 stimrt til at vær Sid: 8 af 17

9 Naphtolsprit Drmal Kanin LD50 > mg/kg Naphtolsprit Indtagls Rott LD50 > mg/kg Synttisk amorf silica, pyrognt, Drmal Kanin LD50 > mg/kg Synttisk amorf silica, pyrognt, Indånding- Rott LC50 > 0,691 Støv/Tåg (4 timr) Synttisk amorf silica, pyrognt, Indtagls Rott LD50 > mg/kg Ethylnglycol Indtagls Mnnsk LD mg/kg Ethylnglycol Indånding- Andr LC50 stimrt til at vær 5-12,5 Støv/Tåg (4 timr) Ethylnglycol Drmal Kanin mg/kg ATE = Akut Toksicitts Estimat Ætsningsfar på hudn/irritation Navn Artr / Typr Værdi butanon Kanin Minimal irritation. Propan Kanin Minimal irritation. Naphtolsprit Kanin Lokalirritrnd Synttisk amorf silica, pyrognt, Kanin Ingn særlig irritation Ethylnglycol Kanin Minimal irritation. Alvorlig skad på øjn/irritation Navn Artr / Typr Værdi butanon Kanin Mdførr alvorlig irritation Propan Kanin Mildt irritrnd Naphtolsprit Kanin Ingn særlig irritation Synttisk amorf silica, pyrognt, Kanin Ingn særlig irritation Ethylnglycol Kanin Mildt irritrnd Hud snsibilisrnd Navn Artr / Typr Naphtolsprit Guina Ikk snsibilisrnd pig Synttisk amorf silica, pyrognt, Mnnsk Ikk snsibilisrnd r og dyr Ethylnglycol Mnnsk Dr ksistrr nogt positivt data, mn data r utilstrækkligt til n Snsibilisring af ånddrætsorganrn For komponntt/komponntrn, ntn r ingn data tilgænglig på nuværnd tidspunkt, llr også r datan ikk tilstrækklig til. Værdi Kimcll Mutagnicitt Navn Rut Værdi butanon In Vitro Ikk mutagnt Propan In Vitro Ikk mutagnt Naphtolsprit In Vivo Ikk mutagnt Naphtolsprit In Vitro Dr ksistrr nogt positivt data, mn data r utilstrækkligt til n Synttisk amorf silica, pyrognt, In Vitro Ikk mutagnt Ethylnglycol In Vitro Ikk mutagnt Ethylnglycol In Vivo Ikk mutagnt Sid: 9 af 17

10 kræftfrmkaldnd Navn Rut Artr / Typr butanon Indånding Mnnsk Værdi Ikk carcinognt Naphtolsprit Drmal Mus Dr ksistrr nogt positivt data, mn data r utilstrækkligt til n Naphtolsprit Indånding Mnnsk r og dyr Dr ksistrr nogt positivt data, mn data r utilstrækkligt til n Synttisk amorf silica, pyrognt, Ikk spcificr Mus Dr ksistrr nogt positivt data, mn data r utilstrækkligt til n t Ethylnglycol Indtagls Mang dyrartr Ikk carcinognt Rproduktionstoksicitt Rproduktions- og/llr Udviklingsmæssig ffktr Navn Rut Værdi Artr / Typr butanon Indånding Dr ksistrr nogl positiv udviklingsdata, mn data r ikk tilstrækklig til. Tst Rsultat Rott LOAEL 8,8 Naphtolsprit Indånding Ikk udviklingsskadlig. Rott NOAEL 2,4 Synttisk amorf silica, pyrognt, Indtagls Ikk rproduktionsskadlig for kvindr. Rott NOAEL 509 Synttisk amorf silica, pyrognt, Indtagls Ikk rproduktionsskadlig for mænd. Rott NOAEL 497 Synttisk amorf silica, pyrognt, Indtagls Ikk udviklingsskadlig. Rott NOAEL Ethylnglycol Drmal Dr ksistrr nogl positiv udviklingsdata, mn data r ikk tilstrækklig til. Ethylnglycol Indtagls Dr ksistrr nogl positiv udviklingsdata, mn data r ikk tilstrækklig til. Ethylnglycol Indånding Dr ksistrr nogl positiv udviklingsdata, mn data r ikk tilstrækklig til. Mus NOAEL Mus LOAEL 750 Mus NOAEL Eksponring svarighd undr drægtighdsp riodn / svangrskabs priodn undr organognsis 1 gnration 1 gnration undr organognsis undr organognsis undr organognsis undr organognsis Mål-Organ(r) Spcifik Mål-Organ Toksicitt - ngangsksponring (Spcific Targt Organ Toxicity - singl xposur / STOT SE) Navn Rut Mål-Organ(r) Værdi Artr / Typr Tst Rsultat Eksponrings varighd butanon Indånding Påvirkning af cntranrvsystm t Kan forårsag sløvhd llr svimmlhd officil klassific ring butanon Indånding Irritation af ånddrætsorganrn butanon Indtagls Påvirkning af cntranrvsystm t Dr ksistrr nogt positivt data, Kan forårsag sløvhd llr svimmlhd butanon Indtagls Lvr Dr ksistrr nogt positivt data, butanon Indtagls Nyr og/llr Blær Dr ksistrr nogt positivt data, Mnnsk Profssio nl vurdrin g Rott Rott LOAEL mg/kg Ikk anvndlig Ikk anvndlig Sid: 10 af 17

11 Propan Indånding hjrtfølsomhd Mdførr organskadr Mnnsk Propan Indånding Påvirkning af Kan forårsag sløvhd llr Mnnsk cntranrvsystm svimmlhd t Propan Indånding Irritation af All data r ngativ Mnnsk ånddrætsorganrn Naphtolsprit Indånding Påvirkning af cntranrvsystm t Naphtolsprit Indånding Irritation af ånddrætsorganrn Kan forårsag sløvhd llr svimmlhd Dr ksistrr nogt positivt data, Naphtolsprit Indånding nrvsystmt Dr ksistrr nogt positivt data, Naphtolsprit Indtagls Påvirkning af cntranrvsystm t Ethylnglycol Indtagls hjrt nrvsystmt Nyr og/llr Blær Ånddrætsværn Ethylnglycol Indtagls Påvirkning af cntranrvsystm t Kan forårsag sløvhd llr svimmlhd Mdførr organskadr Kan forårsag sløvhd llr svimmlhd Ethylnglycol Indtagls Lvr Dr ksistrr nogt positivt data, Mnnsk r og dyr Hund NOAEL 6,5 Profssio nl vurdrin g Mnnsk Mnnsk Mnnsk 4 timr Giftig og/llr misbrug Giftig og/llr misbrug Giftig og/llr misbrug Spcifik Mål-Organ Toksicitt - Gntagnd ksponring (Spcific Targt Organ Toxicity - rpatd xposur / STOT RE) Navn Rut Mål-Organ(r) Værdi Artr / Typr Tst Rsultat Eksponring svarighd butanon Drmal nrvsystmt All data r ngativ Guina pig 31 ugr butanon Indånding Lvr Nyr og/llr Blær butanon Indånding hjrt Hormonsystm knoglr, tændr, ngl og/llr hår hæmatopoitisk systm Immum systm musklr Dr ksistrr nogt positivt data, Rott NOAEL 14,7 All data r ngativ Rott NOAEL 14,7 butanon Indtagls Lvr Dr ksistrr nogt positivt data, 90 dag 90 dag Rott butanon Indtagls nrvsystmt All data r ngativ Rott NOAEL 173 Naphtolsprit Indånding nrvsystmt Dr ksistrr nogt positivt data, Naphtolsprit Indånding Nyr og/llr Blær Dr ksistrr nogt positivt data, Naphtolsprit Indånding Ånddrætsværn Dr ksistrr nogt positivt data, Naphtolsprit Indånding knoglr, tændr, ngl og/llr hår blod Lvr musklr Rott LOAEL 4,6 Rott LOAEL 1,9 Mang dyrartr NOAEL 0,6 All data r ngativ Rott NOAEL 5,6 Naphtolsprit Indånding hjrt All data r ngativ Mang dyrartr NOAEL 1,3 7 dag 90 dag 6 måndr 13 ugr 90 dag 12 ugr 90 dag Sid: 11 af 17

12 Synttisk amorf silica, pyrognt, Indånding Ånddrætsværn silikosis Ethylnglycol Indtagls Nyr og/llr Blær Vaskulær systm Ethylnglycol Indtagls hjrt hæmatopoitisk systm Lvr Immum systm musklr All data r ngativ Dr ksistrr nogt positivt data, Dr ksistrr nogt positivt data, Ethylnglycol Indtagls Ånddrætsværn Dr ksistrr nogt positivt data, Ethylnglycol Indtagls hud All data r ngativ Hormonsystm knoglr, tændr, ngl og/llr hår nrvsystmt øjn Mnnsk Rott NOAEL 200 Rott Mus Mang dyrartr NOAEL NOAEL NOAEL Arbjdsmæssi g ksponring 2 år 2 år 2 år 2 år Udsugningsfar Navn Naphtolsprit Værdi Indåndingsfar Vnligst kontakt adrss, llr tlfonnummr, som r listt på først sid i Sikkrhdsdatabladt, for ydrligr toksikologisk information om dtt matrial og/llr dts bstanddl. 12: Miljøoplysningr Informationn ndnfor r muligvis ikk i ovrnstmmls md EU matrialn i afsnit 2 og/llr ingrdinsrn i afsnit 3, hvis spcifikk ingrdinsr r bmyndigt af n komptnt myndighd. Endvidr r rklæringr og data, dr r præsntrt i afsnit 12, basrt på UN GHS brgningsrglr og r r afldt fra 3M vurdringr Økotoksicitt Ingn produkt tstdata Matrial Cas # Organism Typ Eksponring Tst Slutpunkt Tst Rsultat Ethylnglycol Vandlopp ksprimntl 48 timr Effkt Koncntration 50% Ethylnglycol Fathad ksprimntl 96 timr Dødlig Minnow Koncntration 50% (LC50) butanon Ricfish ksprimntl 96 timr Dødlig Koncntration 50% (LC50) >100 Synttisk amorf silica, pyrognt, Synttisk amorf silica, pyrognt, Synttisk amorf silica, pyrognt, Zbrafisk Analogisk forbindls Grøn alg Analogisk forbindls Vandlopp Analogisk forbindls 96 timr Dødlig Koncntration 50% (LC50) 72 timr Effkt Koncntration 50% 48 timr Effkt Koncntration 50% Sid: 12 af 17

13 Ethylnglycol Vandlopp ksprimntl 21 dag No obs Effkt Konc. butanon Grøn alg ksprimntl 72 timr No obs Effkt Konc. butanon Vandlopp ksprimntl 21 dag No obs Effkt Naphtolsprit Data ikk tilgænglig llr utilstrækklig for Propan Data ikk tilgænglig llr utilstrækklig for Konc Prsistns og ndbrydlighd Matrial CAS Nr. Tst Typ Varighd Studityp Tst Rsultat Protokol butanon Estimrt Fotolys Fotolys halvrings-liv 2.8 Dag (t 1/2) Andr mtodr Propan ksprimntl Fotolys Naphtolsprit Data ikk tilgænglig llr utilstrækklig for Synttisk amorf silica, pyrognt, Data ikk tilgænglig llr utilstrækklig for Ethylnglycol ksprimntl Biondbrydnin g butanon ksprimntl Biondbrydnin g 12.3 Bioakkumulationspotntial (i luft) Fotolys halvrings-liv (i luft) 27.5 Dag (t 1/2) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14 dag Biological Oxygn Dmand (BOD) 20 dag Biological Oxygn Dmand (BOD) Andr mtodr 90 vægt % OECD 301C - MITI (I) 89 vægt % Andr mtodr Matrial CAS Nr. Tst Typ Varighd Studityp Tst Rsultat Protokol Naphtolsprit Data ikk N/A N/A N/A N/A tilgænglig Sid: 13 af 17

14 Synttisk amorf silica, pyrognt, llr utilstrækklig for Data ikk tilgænglig llr utilstrækklig for Propan Data ikk tilgænglig llr utilstrækklig for Ethylnglycol ksprimntl Biokoncntrati on butanon ksprimntl Biokoncntrati on N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Log of Octanol/H2O part. coff Log of Octanol/H2O part. coff Andr mtodr 0.29 Andr mtodr 12.4 Mobilitt i jord Kontakt producnt for ydrligr information Rsultatr af PBT-vurdring Ingn tilgænglig information på nuværnd tidspunkt. Kontakt producnt for ydrligr information Andr ngativ virkningr Ingn information 13: Forhold vdrørnd bortskaffls 13.1 Mtodr for affaldsbhandling s punkt 11.1 for information om toksikologisk ffktr Bortskaf i n godkndt affaldshåndtringsanlæg. Anlæg skal vær istand til at håndtr arosoldåsr. Som altrnativ bortskaffls, bortskaf i t godkndt affaldsbhandlingsanlæg. Tomm tromlr/tøndr/bholdr anvndt til transport og håndtring af farlig kmikalir (Kmisk stoffr/blandingr/præpratr klassificrt som farlig ifølg gældnd lovgivning) skal tags i btragtning, opbvars, bhandls & bortskaffs som farligt affald md mindr andt r spcificrt i gældnd lovgivning på affaldsområdt. Konsultr dn rspktiv rgulrnd myndighd for at fastsætt mulighdr for affaldsbhandling og bortskafflss facilitttr. Kodn for affaldsstrømmn r basrt på forbrugns produktapplikation. Da dtt ikk hørr undr 3M's kontrol, kan dr ikk tildls affaldskod(r) for produktr ftr brug. Dr rfrrs til d Europæisk affaldskodr (EWC /532/EC og tilpasningr) for at tildl d korrkt affaldskodr til affaldsstrømmn. Samtidigt skal dt tilsikrs at øvrig national lovgivningr følgs. EU affaldskod (produkt som solgt) Gassr i Bholdr undr tryk (inklusiv Halonr) indholdnd farlig stoffr. EU affaldskod (produkt bholdr ftr brug) Mtal mballag Sid: 14 af 17

15 Kmikaliaffaldsgrupp / kod: Affaldsgrupp; Z 14: Transportoplysningr ADR/RID: UN1950, AEROSOLS, LIMITED QUANTITY, 2.1, (E), ADR Klassificrings Kod: 5F. IMDG-KODE UN1950, AEROSOLS, 2.1, IMDG-Cod sgrgation cod: NONE, LIMITED QUANTITY, EMS: FD,SU. ICAO/IATA: UN1950, AEROSOLS, FLAMMABLE, : Oplysningr om rgulring Sikkrhd, sundhd og miljø forordningr/lovgivning - spcifik for stofft llr blandingn Global bholdningstatus Kontakt 3M for ydrligr oplysningr. Komponntrn i dtt matrial r i ovrnsstmmls md China "Masurs on Environmntal Managmnt of Nw Chmical Substanc". Særlig rstriktionr kan vær gældnd. Kontact 3M for ydrligr information. Komponntrn af dtt matrial r i ovrnsstmmls md bstmmlsrn i Kora Chmical Control Act. Bstmt rstriktionr kan vær gældnd. Kontakt salgsdivisionn for ydrligr information. Bstanddln i dtt matrial r i ovrnsstmmls md bstmmlsr i Australia National Industrial Chmical Notification and Assssmnt Schm (NICNAS). Særlig rstriktionr kan vær gældnd. Kontakt dn sælgnd division for supplrnd information. Bstanddln i dtt matrial r i ovrnsstmmls md bstmmlsr i Philippins RA 6969 rquirmnts. Særlig rstriktionr kan vær gældnd. Kontakt dn sælgnd division for supplrnd information. Bstanddln i dtt matrial r i ovrnsstmmls md nw substanc notification rquirmnts of CEPA. Bstanddln i dtt matrial r i ovrnsstmmls md chmical notification rquirmnts of TSCA. Særlig rstriktionr kan vær gældnd. Kontakt dn sælgnd division for supplrnd information. Mal-kod (1993): 5-1 Dr hnvisr til Arbjdstilsynts Bkndtgørls nr. 302 af 13. maj 1993, for information om krav til ånddrætsværn og andr prsonlig værnmidlr m.m. når dr arbjds md kodnummrrd produktr. Produktt indholdr lavtkognd væskr. Såfrmt dr skal anvnds ånddrætsværn, skal dtt vær luftforsynt (S iøvrigt bk. nr. 302 af ). Ung undr 18 år må ikk arbjd md produktt, s dog Arbjdsministrits bkndtgørls om ungs farlig arbjd, dr kan tillad anvndls undr særlig omstændighdr. Må ikk anvnds til indndørs husholdningsbrug. Propan ( ) Er nævnt i bilagt til Arosolbkndtgørlsn, hvor S38 krævs nævnt på fartikttn. butanon ( ) Er nævnt i bilagt til Arosolbkndtgørlsn, hvor S38 krævs nævnt på fartikttn Kmikalisikkrhdsvurdring En kmikali sikkrhds vurdring r blvt udført for d rlvant stoffr i dtt produkt af rgistrantn i ovrnsstmmls md Forordning (EF) Nr 1907/ : Andr oplysningr List af rlvant H Sætningr EUH066 Gntagn udsættls kan giv tør llr rvnt hud. Sid: 15 af 17

16 H220 H222 H225 H229 H280 H302 H304 H315 H319 H336 Ydrst brandfarlig gas. Ydrst brandfarlig arosol. Mgt brandfarlig væsk og damp. Bholdr undr tryk. Kan sprængs vd opvarmning. Indholdr gas undr tryk, kan ksplodr vd opvarmning. Farlig vd indtagls. Kan vær livsfarligt, hvis dt indtags og kommr i luftvjn. Forårsagr hudirritation. Forårsagr alvorlig øjnirritation. Kan forårsag sløvhd llr svimmlhd. Rvisions information: Profssionl anvndls af rngøringsmiddl: Sktion 16: Bilag - Information blv tilføjt. CLP: Tabl indholdsstof - Information blv ændrt. Punkt 3: Sammnsætning af / oplysning om indholdsstoffr - Information blv ændrt. Punkt 3: Dansk AE information - Information blv ændrt. Punkt 7: Forhold for sikkr opbvaring. - Information blv ændrt. Sktion 8: 8.2. Eksponring kontrol information - Information blv tilføjt. Sktion 8: Miljømæssig ksponring kontrol information - Information blv tilføjt. Sction 8: DNEL tabl rækk - Information blv tilføjt. Punkt 8: Tabl for grænsværdi for rhvrvsmæssig ksponring (OEL). - Information blv ændrt. Sction 8: PNEC tabl rækk - Information blv tilføjt. Punkt 11: Akut Toxicity tabl - Information blv ændrt. Sktion 11: Indåndingsfartabl - Information blv ændrt. Sktion 11: Carcinognicittstabl - Information blv ændrt. Sktion 11: Kimcllmutagnicittstabl - Information blv ændrt. Sktion 11: Rproduktionstoksicittstabl - Information blv ændrt. Sktion 11: Alvorlig øjnskad/irritationstabl - Information blv ændrt. Sktion 11: Hudætsnd/irritationstabl - Information blv ændrt. Sktion 11: Hudsnsibilisringstabl - Information blv ændrt. Sktion 11: Mål-organr - Gntagt tabl - Information blv ændrt. Sktion 11: Mål-organr - Singltabl - Information blv ændrt. Punkt 12: Information om komponnts økøtoksicitt - Information blv ændrt. Punkt 12: Information om prsistns og Ndbrydlighd - Information blv ændrt. Punkt 12: Information om potntial for bioakkumulring - Information blv ændrt. Afsnit: 15 Kmisk Sikkrhdsvurdring - Information blv ændrt. Sktion 15: Rgulativr - Ovrsigtr - Information blv ændrt. Bilag: Forudsigls af ksponring rklæring - Information blv tilføjt. Bilag 1.0 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Idntifikation af stoffr C.A.S. Nr ; EC No Fri kort bskrivls Profssionl anvndls af rngøringsmiddl Idntificrt anvndlsr PROC 11, ERC 08a, SU 22 ; PROC 11, ERC 08d, SU 22 ; Dækkd procssr, opgavr og aktivittr Spray af stoffr/blandingr. 2. Oprationll forhold og risikohåndtringsforanstaltningr Oprationll forhold Gnrll drift forhold: Varighd af brug: <= 240 Dag pr år; Sid: 16 af 17

17 Emission dag pr ug.: 8 timr/dag; Indndørs brug; Risikohåndtrings foranstaltningr. Affalshåndtrings foranstaltningr 3. Forvntt ksponring Forvntt ksponring Undr oprationll forhold bskrvt ovnfor, gældr følgnd risikohåndtrings foranstaltningr. Gnrll risikohåndtrings foranstaltningr: Sundhd: Bær kmisk rsistnt handskr (tstt i hnhold til EN374) i kombination md 'grundlæggnd' træning af ansatt.; Miljø: Ingn påkrævt.; Ingn spcifik affaldshåndtring r påkrævt til dtt produkt. Hnviss til Afsnit 13 a hovdsikkrhdsdatabladt for bortskafflssanvisningr. DISCLAIMER: Informationn i dtt Sikkrhdsdatablad r basrt på vors rfaring og rpræsntrr vors nuværnd vidn og ovrbvisning på publikationstidspunktt. 3M kan undr ingn omstændighdr gørs ansvarlig for dirkt, indirkt, gnrll llr spcifikk, hændlig llr tilfældig tab llr skadr llr følgskadr ( hrundr mn ikk bgrænst til tab llr påvirkning af indtægtr, avanc llr omsætning ) rlatrt til llr som følg af oplysningr i dtt dokumnt hrundr som følg af brug, forkrt brug llr manglnd anvndlighd af Produktt (md mindr lovn diktrr andrlds). Informationn gældr ikk for typr brug, som dr ikk r rfrrt til i dtt Datablad llr brug af produktt i kombination md andr matrialr. Dt r drfor vigtig at kundr slv udførr tst, som tilfrdstillr drs bhov for vidn om produktts gnthd til gn tilsigtd applikationr. 3M Danmark SDS'r r tilgænglig på Sid: 17 af 17

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2017, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2016, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2013, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn informati md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informatin

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2016, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 3M Gnral Purpos Adhsiv Clanr 08984 Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M Scotch-Wld Epoxy Adhsiv EC-2216 B/A Gray Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2013, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 3M Wld-Thru Coating, PN 50410 Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/ downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud kopirt

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M EZ Sand Flxibl Parts Rpair Kit, PN 05887, 05891, 05894, 05895, 05896 Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/ downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/ downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud kopirt

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 51002 DMS Gnral Purpos Body Fillr Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 3M(TM) Scotch-Wld(TM) Vinyl Adhsiv 1099 Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M 51003 DMS Havy Gnral Purpos Fillr Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M EZ Fix Flxibl Patch PN 05888 Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2016, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2016, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2016, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/ downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud kopirt

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M 51003 DMS Havy Gnral Purpos Fillr Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 3M Wld-Thru Coating, PN 50410 Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2017, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, Mguiar's, Inc. All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt Mguiar's, Inc. produktr r tilladt undr forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 3M(TM) Scotchlit(TM) Procss Color 885I Sort Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 3M Controltac Film Rmovr R221 Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 3M Brand Anti-Chip Coating Flat, Gry PN08886,08986 Sikkrhdsdatablad Copyright, 2013, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2013, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmati md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmatin r fuldt ud kopirt

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M ESPE ADPER PROMPT SELF-ETCH ADHESIVE Sikkrhdsdatablad Copyright, 2013, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2013, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/ downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud kopirt

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 3M Brand Auto-Salr PN08531 (EC-2153) Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 12626/12636/12646 3M ESPE CLINPRO SEALANT INTRO KIT Sikkrhdsdatablad Copyright, 2013, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M ESPE Scotchbond Univrsal Kit Sikkrhdsdatablad Copyright, 2013, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/llr downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2013, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/ downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud kopirt

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2013, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/ downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud kopirt

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E BIKE ATTITUDE KÆDESPRAY Smøremiddel Se særligt eksponeringsscenarie Internt vare-nr. Betegnelse 0232,5258 Kædespray

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyriht, 2015, 3M Slskab All rttihdr bholds. Kopirin o/ downloadin af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætnin at: (1)Inmationn r fuldt ud kopirt udn

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 12022016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 2011-04-04 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: FHRW130 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 Opdateret: 17022016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: NSF3000 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden: Produktnavn: V705D Produktregisternummer: 2170848

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 29/04/2010 Revision: 13/04/2015 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: G4-400

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 08092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Aerosol 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

QOil Europe Ltd, Unit 2, Crown Point Ind Est Sth, King Street, Denton, Manchester, M34 6PG United Kingdom Tel: +44 (0) 161 484 6505 Email:

QOil Europe Ltd, Unit 2, Crown Point Ind Est Sth, King Street, Denton, Manchester, M34 6PG United Kingdom Tel: +44 (0) 161 484 6505 Email: I henhold til 1907/2006/EC, Artikel 31 Page: 1 Compilation Date: 03/11/2014 Revision No: 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2014, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: 161200 VIDEOJET INK Anvendelse: Produktet

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: Anvendelse: 169405 VIDEOJET MAKEUP FLUID

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CURED PU CLEANER Side: 1 Kompileringsdato: 12/06/2015 Version: 1

SIKKERHEDSDATABLAD CURED PU CLEANER Side: 1 Kompileringsdato: 12/06/2015 Version: 1 Side: 1 Kompileringsdato: 12/06/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: EN705 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmofluid ED 91. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation

Sikkerhedsdatablad. Lubcon Turmofluid ED 91. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. 2. Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Udarbejdelsesdato: 30-11-2007 Revision: 30-11-2007 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Syntetisk

Læs mere

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL)

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 192525 Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 8882 High Gel støbemasse Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter

Læs mere

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6 Udfærdigelsesdato: 12.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77451 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden: Produktnavn: V461D Produktregisternummer: 2170880

Læs mere