1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad Copyriht, 2015, 3M Selskab Alle rettiheder forbeholdes. Kopierin o/eller downloadin af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætnin at: (1)Informationen er fuldt ud kopieret uden ændriner med mindre der på forhånd er modtaet skriftli aftale fra 3M, o (2) hverken kopi eller oriinal bliver videresolt eller på anden vis distribueret med det formål at tjene profit derpå. Dokument Gruppe: Versionsnummer: 1.01 Revisionsdato: 23/09/2015 Erstatter Dato: 20/08/2014 Transport versions nummer: 1.00 (20/08/2014) Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordninen (1907/2006) o dens modificeriner 1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt o af selskabet / virksomheden 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt 3M Graffiti Remover 3000 (Ny formel) Produkt identifikationsnumre UU Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Identificeret anvendelser Graffitifjerner Graffiti Remover for Porous Concrete or Brickwork 1.3. Detaljer fra leverandøren af sikkerhedsdatabladet. Adresse: 3M A/S, Hannemanns Allé 53, DK 2300 København S. Telefon: (+45) Hjemmeside: Nødtelefon Giftlinien Produkt Reistrerinsnummer (Pr.nr.): Produkt reistrerinsnummer: (100k) Punkt 2: Fareidentifikation 2.1 Klassificerin af stoffet eller blandinen CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 KLASSIFIKATION: Alvorli øjenskade/øjenirritation, kateori 2 - Eye irrit. 2; H319 Hudætsende/irritation, kateori 2 - Skin irrit. 2; H315 For fuld tekst af H-sætniner, se sektion Etiketelementer Side: 1 af 16

2 CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 SIGNAL ORD ADVARSEL. Symboler: GHS07 (Udråbsten) Pictorammer FARESÆTNINGER: H319 H315 Forårsaer alvorli øjenirritation. Forårsaer hudirritation. FORHOLDSREGLER VED BRUG Reaktion: P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsitit med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan øres let. Fortsæt skylnin. 4% af blandinen består af komponenter af ukendt akut oral toksicitet. Indeholder 10% komponenter for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes. Noter vedrørende etiketterin: Opdateret per Reulation (EC) No. 648/2004 om renørinsmidler. Inredienser påkrævet per 648/2004 (Ikke påkrævet på industriel etikette): <5%: anioniske overfladeaktive midler. 2.3 Andre farer Inen kendte Punkt 3: Sammensætnin af / oplysnin om indholdsstoffer Indholdsstoffer C.A.S. Nr. EU Inventory % af Væt Klassifikation dimethyllutarat EINECS Ethylethoxypropionat EINECS Flam. Liq. 3, H226 (Selvklassificeret) Cobaltbis(2-ethylhexanoat) (+ blandin af EINECS fedtsyreestre) Dipropylenlycoldimethylether Dimethyladipat EINECS ,2-propylenlycol 1-monobutylether EINECS Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 (CLP) Dimethylsuccinat EINECS ISOPROPYLAMINE DODECYLBENZENESULFONATE EINECS Side: 2 af 16

3 Triethanolamin EINECS Diethanolamin EINECS Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT RE 2, H373 (CLP) Venlist se under afsnit 16 for den fulde tekst af H sætniner refereret i dette afsnit. Der henvises til sektion 15 for anvendelsesnoter, der har været anvendt for ovenstående komponenter. For information om erhvervsmæssie eksponerins berænsniner eller PBT eller vpbt, se punkt 8 o 12 i dette Sikkerhedsdatablad Diethanolamin ( ) Er nævnt på den Danske liste over uønskede stoffer. Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltniner 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltniner Indåndin: Flyt personen til frisk luft. Hvis personen føler si utilpas - sø læehjælp. Hudkontakt: Skyl straks med sæbe o vand. Tilsmudset tøj taes straks af o vaskes før det atter anvendes. Hvis ten/symptomer opstår - sø læehjælp. Øjenkontakt: Skyl straks med store mænder vand. Fjern kontaktlinser hvis de er lette at få ud. Fortsæt skyldnin. Sø læehjælp. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl o rens munden. Hvis du føler di utilpas - sø læehjælp. 4.2 Mest vitie symptomer o effekter, både akutte o forsinkede se punkt 11.1 for information om toksikoloiske effekter 4.3 Indikation af enhver form for øjeblikkelit påkrævet læehjælp eller special behandlin Ikke relevant. 5: Brandbekæmpelse 5.1 Slukninsmidler Ved brand: Anvend et brandslukninsmiddel passende til almindele brandbare materialer, såsom vand eller skum til brandsluknin. 5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet eller blandinen Inen naturlie i dette produkt. 5.3 Råd til brandslukninspersonale Inen særlie beskyttelsesforanstaltniner for brandmænd er forventet 6: Forholdsreler overfor udslip ved uheld 6.1 Personlie forholdsreler, beskyttelsesudstyr o nødprocedurer Evakuer området. Ventiler området. Ved stort spild, eller spild i berænset område, sæt mekanisk ventilation til at sprede eller udsue dampe i overenstemmelse med od industriel hyiejnepraksis. Der henvises til andre sektioner af dette SDS for information omkrin fysiske o sundhedsfarer, åndedrætsværn, ventilation, o personlit sikkerhedsudstyr. Side: 3 af 16

4 6.2 Miljømæssie forholdsreler Undå udlednin til miljøet. Ved større spild, afdæk afløb o lav afskærmnin for at forebye at stoffet ender i kloaksystemet eller i vandmiljøet. 6.3 Metoder o materialer til indeslutnin o oprensnin Spild opsamles. Dæk med uoranisk absorberende materiale. Husk at tilsætnin af absoberende materiale ikke fjerner en fysisk, heldbreds- eller miljøfare. Det spildte materiale opsamles. Opbevares i lukket beholder. Ventilér området med frisk luft. Læs o føl sikkerhedsforanstaltninerne på Leverandørbrusanvisninen. Beholder forseles. Fjern det opsamlede materiale så hurtit som mulit. 6.4 Referencer til andre sektioner (punkter) Referer til afsnit 8 o aftsnit 13 for mere information 7: Håndterin o opbevarin 7.1 Forholdsreler for sikker håndterin Kun til industriel eller professionel bru. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst o forstået. Indånd ikke pulver/rø/as/tåe/damp/spray. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Der må ikke spises, drikkes eller ryes under bruen af dette produkt. Vask rundit efter bru. Undå udlednin til miljøet. Undå kontakt med oxidationsmidler (f.eks. Klor, Kromsyre osv.) Anvend de påkrævede personlie værnemidler (som f.eks. handsker, åndedrætsværn...). 7.2 Forhold for sikker opbevarin samt enhver uforenelihed Holdes væk fra varmekilder. Holdes væk fra oxidationsmidler (iltninsmidler). 7.3 Specifik slutbru Se information under punkt 7.1 o 7.2 for håndterin o opbevarins anbefaliner. Se under punkt 8 for Eksponerinskontrol o anbefalede personlie værnemidler. 8: Eksponerinskontrol / Personlie værnemidler 8.1 Kontrol parametre Erhvervsmæssie rænseværdier Hvis et komponent er oplyst i afsnit 3 men ikke er inkluderet i nedenstående tabel, er en erhvervmæssi eksponerinsværdi ikke tilæneli for dette komponent. Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Bemyndiet oran/ myndihed Triethanolamin Danmark OEL'er: Diethanolamin Danmark OEL'er: Danmark OEL'er: : Danmark. Grænseværdier TWA: Time-Weihted-Averae STEL: Short Term Exposure Limit CEIL: Loftsværdi 8.2 Eksponerinskontrol Berænsninstype TWA(8 timer):3.1 m/m3(0.5 ppm) TWA(8 timer):2 m/m3(0.46 ppm) Supplerende kommentarer Hud Notat 8.3 maskinmæssi kontrol Anvend eneral fortyndinsventilation o/eller lokal udsuninsventilation for at kontrollere at eksponerinen via luftvejene er under relevante rænseværdier o/eller kontrollerre støv/rø/as/tåe/dampe/spray. Hvis ventilation er utilstrækkelit, så anvend åndedrætsværn. 8.4 Personlit sikkerhedsudstyr (PPE) Side: 4 af 16

5 Øjen/ansitsbeskyttelse Væl o anvend øjen/ansitsbeskyttelse for at forhindre kontakt baseret på resultaterne af en eksponerinsvurderin. Følende øjen/ansitsbeskyttelse er anbefalet: Inddirekte ventilerede sikkerhedsbriller. Hud/hånd beskyttelse Væl o anvend handsker o/eller bekyttende tøj odkendt til relevante lokale standarder til beskyttelse af hudkontakt baseret på resultaterne af en eksponerinsvurderin. Valet bør være baseret på anvendelsesfaktorer såsom ekponerinsniveauer, koncentration af stof o blandin, hyppihed o varihed, fysiske udfordriner såsom ekstreme temperaturer o andre anvendelsesbetinelser. Rådfør med Deres leverandør af handsker o/eller beskyttelsestøj til udvælelse af passende kombatible handsker/beksyttelsestøj. Handsker lavet af følende materialer anbefales: Materiale Tykkelse (mm) Gennemtrænninstid Nitrilummi Beskyttelse af åndedrætsoraner En eksponerinsvurderin kan være nødvendi for at beslutte om en respirationsudstyr er påkrævet. Hvis respirationsudstyr er nødvendi, så bru respirationsudstyr som en del af et fuldt beskyttende respirationsproram. Baseret på resultaterne af en eksponerinsvurderinen væles en af de følende respiratioinstyper til at reducere inhalationeksponerin: Halv- eller helmaske med filter mod oraniske dampe af type FFA/A. Europæiske standarder (CEN): EN405:2002 eller EN140/EN141/EN143 eller EN136/EN141/EN143 Spørsmål omhandlende eenthed for en specifik anvendelse, henvend di til din producent af åndedrætsværn Såfremt malkoden medfører mere restriktiv type åndedrætsværn (værnemidler) - skal vurderinen af værnemidler være i henhold til retninslinierne nævnt i malkodebekendtørelsen. 9: Fysisk-kemiske eenskaber 9.1 Information om rundlæende fysiske o kemiske eenskaber Fysisk tilstand Væske Udseende/Lut Mild lut; farveløs til lyseul Luttærskel ph Koepunkt/koepunktsinterval 166 ºC Smeltepunkt Brændbarhed (fast stof, as) Ikke Anvendeli Eksplosive eenskaber Ikke klassificeret. Oxiderende eenskaber: Ikke klassificeret. Flammepunkt ºC Selvantændeli temperatur Brandfarlie Berænsniner (LEL) Brandfarlie Berænsniner (UEL) Damptryk Relativ Densitet 1,025-1,045 /cm3 Vandopløselihed Ikke vandopløseli Fordelinskoefficient: n-oktanol/vand Fordampninshastihed Dampmassefylde Dekomponerinstemperatur Ikke Anvendeli Viskositet Side: 5 af 16

6 9.2 Anden information Flytie Oraniske Bestanddele (VOC) Procent flyti 10: Stabilitet o reaktivitet 10.1 Reaktivitet Dette materiale kan være reaktivt med bestemte midler under bestemte forhold - se de resterende overskrifter under dette punk 10.2 Kemisk stabilitet Stabil Sandsynlihed for farlie reaktioner Farli polymerisation vil ikke forekomme Forhold, der skal undås Varme Høje ''shear'' o høje temperatur forhold. Gløder o/eller ild 10.5 Uforenelie materialer Stærke oxidationsmidler stof, medicin o/eller levnedsmidler. Alkali o alkaliske jord metaller Farlie nedbrydninsprodukter Stof Kulilte Kuldioxid Forhold Ikke specificeret Ikke specificeret 11: Toksikoloiske oplysniner Informationen nedenfor er mulivis ikke i overenstemmelse med EU materialeen i afsnit 2 o/eller inredienserne i afsnit 3, hvis specifikke inredienser er bemyndiet af en kompetent myndihed. Endvidere er erklæriner o data, der er præsenteret i afsnit 11, baseret på UN GHS bereninsreler o er er afledt fra 3M vurderiner Information om Toksikoloiske eenskaber Ten o Symptomer på Eksponerin Baseret på testdata o/eller komponent information, kan dette materiale producere følende sundhedsfarer: Indåndin: Irritation af luftvejene: Symptomer kan være hoste, nysen, løbende næse, hovedpine, hæshed, ondt i næsen o ondt i halsen. Hudkontakt: Irritation af huden: Symptomer kan være lokal rødme, hævelse, kløe, tørhed, hudbrist, blærer o smerte. Kan forårsae yderliere effekter på helbred (se nedenfor). Øjenkontakt: Alvorli irritation af øjnene med symptomer som rødme, hævelser, smerter, tårer, skyer på hornhinden o mulivis Side: 6 af 16

7 permanent påvirknin af synet. Indtaelse: Irritation af fordøjelsessystemet med symptomer som smerte, opkastnin, maveømhed, kvalme, blod i opkast o i afførinen. Kan forårsae yderliere effekter på helbred (se nedenfor). Afsnit 11: Yderliere helbredseffekter headin Enkelteksponerin kan forårsae skader på måloraner Nyre/Blære effekter: Symptomer kan være ændriner i urinproduktionen, bu eller lændesmerter, forøet protein i urinen, forøet BUN (blood urea nitroen), blod i urinen o smertefuld vandladnin. Vedvarende eller entaen udsættelse kan forårsae skader på måloran: Ved påvirknin af blodet kan det medføre symptomer som: enerel svahed, træthed o ændriner i antallet af cirkulerende blodceller. kræftfremkaldende: Indeholder et eller flere stoffer, som kan medføre kræft. Toksikoloisk Data Hvis en komponent er offentlijort i sektion 3, men ikke fremår i tabellen herunder, så er data enten ikke tilæneli for den rænseværdi eller data er ikke tilstrækkeli for. Akut Toksicitet Navn Rute Arter / Værdi Typer Overordnede produkt Dermal ; berenet ATE >5.000 m/k Overordnede produkt Indåndin- ; berenet ATE >50 m/l Dampe(4 Timer) Overordnede produkt Indtaelse ; berenet ATE >5.000 m/k dimethyllutarat Dermal Kanin LD50 > m/k dimethyllutarat Indtaelse Rotte LD50 > m/k Ethylethoxypropionat Dermal Kanin LD m/k Ethylethoxypropionat Indåndin- Rotte LC50 > 14,4 m/l Dampe (4 timer) Ethylethoxypropionat Indtaelse Rotte LD m/k 1,2-propylenlycol 1-monobutylether Dermal Rotte LD50 > m/k 1,2-propylenlycol 1-monobutylether Indåndin- Rotte LC50 > 8,5 m/l Dampe 1,2-propylenlycol 1-monobutylether Indtaelse Rotte LD m/k Dimethylsuccinat Dermal Kanin LD50 > m/k Dimethylsuccinat Indtaelse Rotte LD50 estimeret til at være m/k Dipropylenlycoldimethylether Dermal Rotte LD50 > m/k Dipropylenlycoldimethylether Indåndin- Rotte LC50 > 5,2 m/l Dampe (4 timer) Dipropylenlycoldimethylether Indtaelse Rotte LD m/k Diethanolamin Dermal Kanin LD m/k Diethanolamin Indtaelse Rotte LD m/k Triethanolamin Dermal Kanin LD50 > m/k Triethanolamin Indtaelse Rotte LD m/k ATE = Akut Toksicitets Estimat Ætsninsfare på huden/irritation Navn Arter / Typer Værdi Ethylethoxypropionat Kanin Inen særli irritation 1,2-propylenlycol 1-monobutylether Kanin Mildt irriterende Side: 7 af 16

8 Dipropylenlycoldimethylether Kanin Inen særli irritation Diethanolamin Kanin Mildt irriterende Triethanolamin Kanin Minimal irritation. Alvorli skade på øjne/irritation Navn Arter / Typer Værdi Ethylethoxypropionat Kanin Mildt irriterende 1,2-propylenlycol 1-monobutylether Kanin Medfører alvorli irritation Dipropylenlycoldimethylether Kanin Mildt irriterende Diethanolamin Kanin Medfører alvorli irritation Triethanolamin Kanin Mildt irriterende Hud sensibiliserende Navn Arter / Typer Ethylethoxypropionat Guinea Ikke sensibiliserende pi Dipropylenlycoldimethylether Guinea Ikke sensibiliserende pi Diethanolamin Menneske Ikke sensibiliserende r o dyr Triethanolamin Menneske Der eksisterer noet positivt data, men data er utilstrækkelit til en Sensibiliserin af åndedrætsoranerne For komponentet/komponenterne, enten er inen data tilæneli på nuværende tidspunkt, eller oså er dataen ikke tilstrækkeli til. Værdi Kimcelle Mutaenicitet Navn Rute Værdi Ethylethoxypropionat In Vitro Ikke mutaent Dipropylenlycoldimethylether In Vitro Ikke mutaent Dipropylenlycoldimethylether In Vivo Ikke mutaent Diethanolamin In Vitro Ikke mutaent Triethanolamin In Vitro Ikke mutaent Triethanolamin In Vivo Ikke mutaent kræftfremkaldende Navn Rute Arter / Værdi Typer Diethanolamin Dermal Mus Kræftfremkaldende Triethanolamin Dermal Mane Ikke carcinoent dyrearter Triethanolamin Indtaelse Mus Der eksisterer noet positivt data, men data er utilstrækkelit til en Reproduktionstoksicitet Reproduktions- o/eller Udviklinsmæssie effekter Navn Rute Værdi Arter / Typer Test Resultat Dipropylenlycoldimethylether Indtaelse Ikke udviklinsskadeli. Kanin NOAEL 250 Diethanolamin Indtaelse Der eksisterer noen positive data for mænds reproduktion, men data er utilstrækkeli til klassifikation. Rotte NOAEL 97 Eksponerin svarihed under drætihedsp erioden / svanerskabs perioden 13 uer Diethanolamin Dermal Der eksisterer nole positive Kanin NOAEL 100 under Side: 8 af 16

9 udviklinsdata, men data er ikke tilstrækkeli til. Diethanolamin Indtaelse Der eksisterer nole positive Rotte NOAEL 50 udviklinsdata, men data er ikke tilstrækkeli til. Triethanolamin Indtaelse Ikke udviklinsskadeli. Mus NOAEL oranoenesis under oranoenesis under oranoenesis Mål-Oran(er) Specifik Mål-Oran Toksicitet - enanseksponerin (Specific Taret Oran Toxicity - sinle exposure / STOT SE) Navn Rute Mål-Oran(er) Værdi Arter / Typer Test Resultat Eksponerins varihed Diethanolamin Indåndin Irritation af åndedrætsoranerne Der eksisterer noet positivt data, NOAEL Inen data. Diethanolamin Indtaelse Nyre o/eller Blære Kan forårsae oranskader Rotte NOAEL 200 m/k Ikke anvendeli Diethanolamin Indtaelse Påvirknin af centranervesysteme t Der eksisterer noet positivt data, Diethanolamin Indtaelse Lever Der eksisterer noet positivt data, Rotte LOAEL 200 m/k Rotte NOAEL m/k Ikke anvendeli Ikke anvendeli Specifik Mål-Oran Toksicitet - Gentaende eksponerin (Specific Taret Oran Toxicity - repeated exposure / STOT RE) Navn Rute Mål-Oran(er) Værdi Arter / Typer Test Resultat Eksponerin svarihed Ethylethoxypropionat Indåndin hæmatopoietisk system Der eksisterer noet positivt data, Rotte NOAEL 6 m/l 90 dae Ethylethoxypropionat Indåndin nervesystemet Der eksisterer noet positivt data, Ethylethoxypropionat Indåndin hjerte Lever Immum system Nyre o/eller Blære Rotte NOAEL 6 m/l Alle data er neative Rotte NOAEL 6 m/l Ethylethoxypropionat Indtaelse Lever Der eksisterer noet positivt data, Ethylethoxypropionat Indtaelse hæmatopoietisk system Ethylethoxypropionat Indtaelse Nyre o/eller Blære Åndedrætsværn Dipropylenlycoldimethyl ether Rotte NOAEL Alle data er neative Rotte NOAEL Alle data er neative Rotte NOAEL Indtaelse Lever Der eksisterer noet positivt data, Diethanolamin Dermal hæmatopoietisk system Kan forårsae oranskader ved lænerevarende eller entaen eksponerin. Diethanolamin Dermal Nyre o/eller Blære Der eksisterer noet positivt data, Diethanolamin Dermal Lever Der eksisterer noet positivt data, Diethanolamin Indåndin Lever Nyre o/eller Blære Diethanolamin Indtaelse hæmatopoietisk system Der eksisterer noet positivt data, Kan forårsae oranskader ved lænerevarende eller entaen eksponerin. Rotte NOAEL Rotte LOAEL 32 Rotte LOAEL 8 Rotte NOAEL 500 Rotte NOAEL 0,03 m/l Rotte NOAEL dae 17 dae 17 dae 28 dae 17 dae 28 dae 13 uer 2 år 13 uer 13 uer 13 uer Side: 9 af 16

10 Diethanolamin Indtaelse nervesystemet Der eksisterer noet positivt data, Diethanolamin Indtaelse Nyre o/eller Blære Der eksisterer noet positivt data, Diethanolamin Indtaelse Lever Der eksisterer noet positivt data, Triethanolamin Dermal Nyre o/eller Blære Der eksisterer noet positivt data, Triethanolamin Dermal Lever Der eksisterer noet positivt data, Triethanolamin Indtaelse Nyre o/eller Blære Der eksisterer noet positivt data, Triethanolamin Indtaelse Lever Der eksisterer noet positivt data, Rotte NOAEL 57 Rotte NOAEL Inen data. Rotte NOAEL 436 Mane dyrearter Mus Rotte Guinea pi NOAEL NOAEL LOAEL NOAEL uer 13 uer 13 uer 2 år 13 uer 2 år 24 uer Udsuninsfare For komponentet/komponenterne, enten er inen data tilæneli på nuværende tidspunkt, eller oså er dataen ikke tilstrækkeli til. Venlist kontakt adresse, eller telefonnummer, som er listet på første side i Sikkerhedsdatabladet, for yderliere toksikoloisk information om dette materiale o/eller dets bestanddele. 12: Miljøoplysniner Informationen nedenfor er mulivis ikke i overenstemmelse med EU materialeen i afsnit 2 o/eller inredienserne i afsnit 3, hvis specifikke inredienser er bemyndiet af en kompetent myndihed. Endvidere er erklæriner o data, der er præsenteret i afsnit 12, baseret på UN GHS bereninsreler o er er afledt fra 3M vurderiner Økotoksicitet Inen produkt testdata til rådihed Materiale Cas # Oranisme Type Eksponerin Test Slutpunkt Test Resultat 1, Guppy eksperimentel 96 timer Dødeli >560 m/l propylenlycol 1- monobutylether (LC50) Diethanolamin Grøn ale eksperimentel 96 timer Effekt 2,1 m/l Diethanolamin Vandloppe eksperimentel 48 timer Effekt 2,15 m/l Diethanolamin Fathead Minnow eksperimentel 96 timer Dødeli (LC50) Dimethyladipat Grøn ale eksperimentel 72 timer Effekt Dimethyladipat Vandloppe eksperimentel 48 timer Effekt 100 m/l >100 m/l 72 m/l Side: 10 af 16

11 dimethyllutara t dimethyllutara t Dimethylsuccin at Ethylethoxypro pionat Ethylethoxypro pionat ISOPROPYLA MINE DODECYLBE NZENESULF ONATE ISOPROPYLA MINE DODECYLBE NZENESULF ONATE Vandloppe eksperimentel 48 timer Effekt Fathead eksperimentel 96 timer Dødeli Minnow (LC50) Zebrafisk eksperimentel 96 timer Dødeli (LC50) Fathead Minnow eksperimentel 96 timer Dødeli (LC50) Vandloppe eksperimentel 48 timer Effekt Vandloppe Laboratorie 48 timer Effekt Fathead Minnow Laboratorie 96 timer Dødeli (LC50) Triethanolamin Grøn ale eksperimentel 72 timer Effekt Triethanolamin Vandloppe eksperimentel 48 timer Effekt Triethanolamin Guldfisk eksperimentel 24 timer Dødeli (LC50) Diethanolamin Grøn ale eksperimentel 72 timer Effekt 10% Diethanolamin Vandloppe eksperimentel 21 dae No obs Effekt Konc. Ethylethoxypro Grøn ale eksperimentel 72 timer No obs Effekt pionat Konc. ISOPROPYLA Laboratorie No obs Effekt MINE Konc. DODECYLBE NZENESULF ONATE Triethanolamin Vandloppe eksperimentel 21 dae No obs Effekt Konc. Dipropylenlyc Data ikke oldimethylether tilæneli eller utilstrækkeli for 122,1 m/l 19,6 m/l 50 m/l 45,3 m/l >479,7 m/l 2,2 m/l 20 m/l 216 m/l 609,98 m/l m/l 2,5 m/l 0,78 m/l 114,86 m/l 2,2 m/l 16 m/l Side: 11 af 16

12 Cobaltbis(2- ethylhexanoat) (+ blandin af fedtsyreestre) Data ikke tilæneli eller utilstrækkeli for 12.2 Persistens o nedbrydelihed Materiale CAS Nr. Test Type Varihed Studietype Test Resultat Protokol Ethylethoxypro eksperimentel Fotolyse 1.2 Dae (t 1/2) Andre metoder pionat Fotolyse halverins-liv Cobaltbis(2- ethylhexanoat) (+ blandin af fedtsyreestre) Dipropylenlyc oldimethylether Dimethyladipat Triethanolamin Data ikke tilæneli eller utilstrækkeli for Data ikke tilæneli eller utilstrækkeli for Estimeret Bionedbrydnin eksperimentel Bionedbrydnin Diethanolamin eksperimentel Bionedbrydnin 1,2- propylenlycol 1- monobutylether dimethyllutara t Ethylethoxypro pionat Dimethylsuccin at ISOPROPYLA MINE DODECYLBE eksperimentel Bionedbrydnin eksperimentel Bionedbrydnin eksperimentel Bionedbrydnin eksperimentel Bionedbrydnin Laboratorie Bionedbrydnin (i luft) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14 dae Bioloical Oxyen Demand (BOD) 19 dae Dissolv. Oranic Carbon Deplet (DOC) 10 dae Bioloical Oxyen Demand (BOD) 28 dae Bioloical Oxyen Demand (BOD) 14 dae Bioloical Oxyen Demand (BOD) 18 dae % CO2 Produceret 14 dae Bioloical Oxyen Demand (BOD) 28 dae Dissolv. Oranic Carbon Deplet 85 væt % OECD 301C - MITI (I) 96 væt % 40CFR Mod. OECD Scree 72 væt % OECD 301D - ''Closed Bottle'' Test 89 væt % OECD 301C - MITI (I) 90 væt % OECD 301C - MITI (I) 100 væt % OECD 301B - Mod. Sturm eller CO2 90 væt % OECD 301C - MITI (I) 94 væt % OECD 301A - DOC Die Away Test Side: 12 af 16

13 NZENESULF ONATE (DOC) 12.3 Bioakkumulationspotentiale Materiale CAS Nr. Test Type Varihed Studietype Test Resultat Protokol Cobaltbis(2- ethylhexanoat) (+ blandin af fedtsyreestre) Data ikke tilæneli eller utilstrækkeli for N/A N/A N/A N/A ISOPROPYLA MINE DODECYLBE NZENESULF ONATE Dipropylenlyc oldimethylether 1,2- propylenlycol 1- monobutylether Triethanolamin Laboratorie BCF - Blueill Estimeret Biokoncentrati on Estimeret Biokoncentrati on eksperimentel Bioakkumulern Diethanolamin eksperimentel Biokoncentrati on Dimethyladipat Ethylethoxypro pionat Dimethylsuccin at dimethyllutara t eksperimentel Biokoncentrati on eksperimentel Biokoncentrati on eksperimentel Biokoncentrati on eksperimentel Biokoncentrati on 12.4 Mobilitet i jord Kontakt producent for yderliere information Resultater af PBT-vurderin 21 dae Bioakkumuleri ns Faktor Bioakkumuleri ns Faktor Lo of Octanol/H2O part. coeff Lo of Octanol/H2O part. coeff Lo of Octanol/H2O part. coeff Lo of Octanol/H2O part. coeff Lo of Octanol/H2O part. coeff Lo of Octanol/H2O part. coeff Lo of Octanol/H2O part. coeff 104 Andre metoder 3.70 Est: Biokoncentrationsfakto r 0.98 Est: Octanol-vand part. koeff -2.3 Est: Octanol-vand part. koeff Andre metoder 1.35 Andre metoder 0.35 Andre metoder 0.62 Andre metoder Inen tilæneli information på nuværende tidspunkt. Kontakt producent for yderliere information Andre neative virkniner Inen information til rådihed Dette overfladeaktive stof overholder kravene til bionedbrydelihed som er beskrevet i "Reulation (EC) No.648/2004 on deterents". Side: 13 af 16

14 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1 Metoder for affaldsbehandlin se punkt 11.1 for information om toksikoloiske effekter Bortskaf affaldsproduktet som kemikalieaffald. Som alternativ til bortskaffelse; forbrændin via enet forbrændinsanlæ. Ordentli destruerin kan kræve bru af supplerende brændstof under forbrændinsprocessen. Tomme tromler/tønder/beholdere anvendt til transport o håndterin af farlie kemikalier (Kemiske stoffer/blandiner/præperater klassificeret som farlie iføle ældende lovivnin) skal taes i betratnin, opbevares, behandles & bortskaffes som farlit affald med mindre andet er specificeret i ældende lovivnin på affaldsområdet. Konsulter den respektive reulerende myndihed for at fastsætte muliheder for affaldsbehandlin o bortskaffelses faciliteteter. Koden for affaldsstrømmen er baseret på forbruens produktapplikation. Da dette ikke hører under 3M's kontrol, kan der ikke tildeles affaldskode(r) for produkter efter bru. Der refereres til de Europæiske affaldskoder (EWC /532/EC o tilpasniner) for at tildele de korrekte affaldskoder til affaldsstrømmen. Samtidit skal det tilsikres at øvrie nationale lovivniner føles. EU affaldskode (produkt som solt) * Andre oraniske opløsninsmidler, vaskevæske o moderlud Kemikalieaffaldsruppe / kode: Affaldsruppe; H : Transportoplysniner UU Ikke-transportfarli. 15: Oplysniner om reulerin Sikkerhed, sundhed o miljø forordniner/lovivnin - specifik for stoffet eller blandinen kræftfremkaldende Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Klassifikation Lovivnin Diethanolamin Grp. 2B: Stoffer mistænkt for at være humane carcinoener. International Aency for Research on Cancer Triethanolamin Gr. 3: Ikke klassificerbar International Aency for Research on Cancer Global beholdninstatus Kontakt 3M for yderliere oplysniner. Mal-kode (1993): 3-1 Der henviser til Arbejdstilsynets Bekendtørelse nr. 302 af 13. maj 1993, for information om krav til åndedrætsværn o andre personlie værnemidler m.m. når der arbejdes med kodenummererede produkter. Une under 18 år må ikke arbejde med produktet, se do Arbejdsministeriets bekendtørelse om unes farlie arbejde, der kan tillade anvendelse under særlie omstændiheder Kemikaliesikkerhedsvurderin Side: 14 af 16

15 Ikke anvendeli 16: Andre oplysniner Liste af relevante H Sætniner H226 H302 H315 H318 H319 H373 Brandfarli væske o dampe. Farli ved indtaelse. Forårsaer hudirritation. Forårsaer alvorli øjenskade. Forårsaer alvorli øjenirritation. Kan forårsae oranskader ved lænerevarende eller entaen eksponerin. Revisions information: Punkt 1: Information om bru af produktet. - Information blev tilføjet. Punkt 2: Etiket bemærkniner om EU Forordnin om Vaske- o renørinsmidler - Information blev slettet. Sektion 02: Grafisk information - Information blev slettet. Punkt 2: Information omkrin fare indikation - Information blev slettet. Etiket: CLP ukendt procent - Information blev ændret. Etiket: Sinal Ord - Information blev ændret. Punkt 2: Information omkrin etiket indholdsstof - Information blev slettet. Sektion 2: R sætnin henvisnin - Information blev slettet. Bemærknin (sætnin) - Information blev slettet. Risiko sætnin - Information blev slettet. Sikkerhedssætnin - Information blev slettet. Punkt 3: Sammensætnin af / oplysnin om indholdsstoffer - Information blev ændret. Afsnit 03: Reference til forklariner af H sætniner i afsnit Information blev tilføjet. Punkt 3: Referance til R o H sætninsforklariner i punkt Information blev slettet. Punkt 3: Reference til punkt 15 for Nota info - Information blev ændret. Punkt 6: Personli information ved eksponerin ved uheld/ulykke - Information blev ændret. Punkt 8: Information om enede maskinmæssie kontroller. - Information blev ændret. Sektion 8: Handskedata værdi - Information blev tilføjet. Punkt 8: Tabel for rænseværdi for erhvervsmæssi eksponerin (OEL). - Information blev tilføjet. Punkt 8: Hudbeskyttelse - Information om anbefalede typer handsker. - Information blev slettet. Afsnit 11: Luftvejsfare tekst - Information blev tilføjet. Punkt 11: Sundhedsmæssie eenskaber - information om indtaelse. - Information blev ændret. Punkt 11: Sundhedsmæssie eenskaber - information om hudkontakt. - Information blev ændret. Afsnit 11: Reproduktion o/eller udviklinsmæssie effekter tekst - Information blev tilføjet. Sektion 11: Reproduktionstoksicitetstabel - Information blev ændret. Sektion 11: Luftvejssensibiliserinstekst** information blev tilføjet. - Information blev tilføjet. Punkt 12: Information om komponents økøtoksicitet - Information blev ændret. Punkt 12: Information om persistens o Nedbrydelihed - Information blev ændret. Punkt 12: Information om potentiale for bioakkumulerin - Information blev ændret. Punkt 16: Liste over relevante informationer om R-sætniner - Information blev slettet. Punkt 16: Liste over relevante R-sætniner. - Information blev slettet. Henvis til punkt 8 o 13 for supplerende information - Information blev ændret. DISCLAIMER: Informationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på vores erfarin o repræsenterer vores nuværende viden o overbevisnin på publikationstidspunktet. 3M kan under inen omstændiheder øres ansvarli for direkte, indirekte, enerelle eller specifikke, hændelie eller tilfældie tab eller skader eller føleskader ( herunder men ikke berænset til tab eller påvirknin af indtæter, avance eller omsætnin ) relateret til eller som føle af oplysniner i dette dokument herunder som føle af bru, forkert bru eller manlende anvendelihed af Produktet (med mindre loven dikterer anderledes). Informationen ælder ikke for typer bru, som der ikke er refereret til i dette Datablad eller bru af produktet i kombination med andre materialer. Det er derfor viti at kunder selv udfører test, som tilfredstiller deres behov for viden om Side: 15 af 16

16 produktets enethed til ene tilsitede applikationer. 3M Danmark SDS'er er tilænelie på Side: 16 af 16

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyriht, 2016, 3M Selskab Alle rettiheder beholdes. Kopierin o/ downloadin af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætnin at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyriht, 2016, 3M Selskab Alle rettiheder beholdes. Kopierin o/ downloadin af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætnin at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyriht, 2017, 3M Selskab Alle rettiheder beholdes. Kopierin o/ downloadin af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætnin at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyriht, 2016, 3M Selskab Alle rettiheder beholdes. Kopierin o/ downloadin af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætnin at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyriht, 2016, 3M Selskab Alle rettiheder beholdes. Kopierin o/ downloadin af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætnin at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyriht, 2016, 3M Selskab Alle rettiheder beholdes. Kopierin o/ downloadin af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætnin at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK ======================================================================== Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 ========================================================================

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 8882 High Gel støbemasse Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2014, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SHELLAK, FILTRERET REN

SHELLAK, FILTRERET REN Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Shellak, filtreret ren PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

219-1. 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK

219-1. 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK ======================================================================== Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 ========================================================================

Læs mere

3M A/S Fabriksparken Glostrup

3M A/S Fabriksparken Glostrup M A/S Fabriksparken 15 2600 Glostrup 3 = Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 = Erstatter den 03/12/07 Udskrevet : 09/11/10 side 1 af 12 Copyright, 2010, 3M Selskab. Alle rettigheder

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2017, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6 Udfærdigelsesdato: 12.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77451 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 af 6 PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produkt-id Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15052013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2010, 3M Selskab. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2017, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

Dokument nummer : 16-5767-5 Udgivelsesdato : 10/05/2007 Version : 2,00 Erstatter dato : 20/03/2002

Dokument nummer : 16-5767-5 Udgivelsesdato : 10/05/2007 Version : 2,00 Erstatter dato : 20/03/2002 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tel: 43 48 01 00 /24-timers service v/uheld 21269729 Fax: 43 96 08 93 ================================================================ Leverandørbrugsanvisning ================================================================

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60300 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M 05900 Bumper Repair Material Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2017, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør:

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr nr.: 1228833, Type K-2, K-20, K-200 Dato: 14.07.2006 Revisionsdato: 26.06.2008 Revisionsdato:

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Lens Renewal Kit PN 39014, & 39073 Headlight Lens Restoration System - Int'l Packaging Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2014, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 29/04/2010 Revision: 13/04/2015 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: G4-400

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere