USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS"

Transkript

1 USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS REFERENCEVÆRDIER 1 Indledning Ved bestemmelse af måleusikkerhed skal alle signifikante bidrag til usikkerheden inddrages. Et af usikkerhedsbidragene er, i hvilket omfang målingen faktisk giver prøvens korrekte indhold, dvs. størrelsen af bias på målingen. Ved bestemmelse af bias sammenlignes resultatet af et større antal målinger på en given prøve med det korrekte indhold i prøven. Uanset om bias viser sig at være ubetydelig, vil der være en usikkerhed på størrelsen af prøvens korrekte indhold, som skal inddrages i den samlede måleusikkerhed. Ved fastlæggelse af krav til størrelsen af måleusikkerheden er det derfor af betydning at kende størrelsesorden for usikkerheden på gængse referenceprøvers korrekte indhold, således den krævede maksimale måleusikkerhed levner plads til usikkerhed på referenceværdien. Referencelaboratoriet har derfor samlet information til belysning af størrelsesorden af usikkerhed på referenceværdier. 2 Fremgangsmåde 2.1 Indsamling af information Der er samlet information om usikkerheden på referenceværdier ved søgning efter tilgængelige referencematerialer på VIRM-databasen, Her er identificeret referencematerialer og materialernes certificerede værdier og usikkerheden på disse er søgt på de respektive producenters eller forhandleres hjemmesider. Hvor det er muligt, er samlet informationer for materialer fra tre forskellige producenter, men så mange er i de fleste tilfælde ikke til rådighed. For mange kombinationer af parameter og prøvetype findes ingen referencematerialer. Det er ikke forsøgt at udføre en komplet kortlægning af alle tilgængelige referencematerialer, da formålet alene er at finde størrelsesorden for forventelig usikkerhed på referenceværdier. Ved indsamling af information om usikkerhed på referenceværdier er samtidig undersøgt basis for angivelse af usikkerheden, f.eks. om usikkerheden er anført som et 95% konfidensinterval. 2.2 Databehandling Alle de producenter, hvor data for referencematerialer er anvendt i nærværende undersøgelse, har angivet usikkerheden som ekspanderet usikkerhed svarende til et 95% konfidensinterval. Producenterne kan have beregnet den ekspanderede usikkerhed med anvendelse af en t-værdi, som tager højde for antallet af frihedsgrader for standardusikkerheden, men i nærværende undersøgelse er i alle tilfælde antaget, at den anførte usikkerhed, U, er beregnet som 2 gange standardusikkerheden (U = 2 u). 1

2 Alle usikkerheder er omregnet til relative standardusikkerheder (u ref ), som er standardafvigelsen for referenceværdien beregnet i % af referenceværdien. For hver kombination af prøvetype og parameter er derefter sammenstillet medianværdi og maksimal værdi for referencematerialerne, og det er optalt hvor mange parametre i gruppen, for hvilke der er identificeret et referencemateriale. For hver prøvetype er denne information derefter samlet for parametergrupper, f.eks. metaller, PAH, næringsstoffer etc. Hvis enkelte parametre i gruppen skiller sig ud med særlig høj usikkerhed, er disse behandlet separat. 3 Resultater Information for de enkelte referencematerialer er samlet i regneark /1/. I regnearket er tillige foretage de sammenstillinger, der er omtalt ovenfor (afsnit 2.2). Medianværdi, maksimal værdi og antal referencematerialer for den enkelte parameter og prøvetype er vist i bilag A, sammen med oversigter, hvor disse data er samlet til parametergrupper. I de tre nedenstående tabeller er oplysningerne samlet for henholdsvis vandige prøver, faste prøver og biota. I tabellerne er i yderste højre kolonne anført et skøn på en relativ standardusikkerhed, som forventes at være den maksimale standardusikkerhed på referenceværdier, der vil forekomme i gængse referencematerialer. Der anvendes alene følgende standardusikkerheder: 3%, 5%, 10% og 20%, da det foreliggende datamateriale ikke gør det rimeligt at anvende større detaljeringsgrad. I tabellerne er vist med en streg (-), hvor det ikke er lykkedes at finde referencematerialer med usikkerhedsangivelser. Felter, der er sværtet, indikerer en kombination af prøvetype og parameter, der ikke forekommer i den gældende bekendtgørelse om analysekvalitet, bkg. nr. 866, eller i det planlagte overvågningsprogram, NOVANA 2011 til Tabel 1 Relativ standardusikkerhed (u ref ) på bestemmelse af referenceværdi for vandige prøver. Grundvand, ferskvand, drikkevand, drænvand Lossepladsperkolat, spildevand Marint vand Generel u ref median max median max median max Hovedkomponenter 1,0% 2,7% 0,4% 0,4% - - 3% Næringsstoffer, ferskvand 1,2% 3,1% 0,5% 1,2% 3% Næringsstoffer, marint vand 1,9% 3,5% 5% Organisk stof (ej BOD) - - 1,5% 1,6% - - 3% BOD - - 4,3% 4,3% - - 5% Sporelementer 1,2% 5,0% 2,7% 8,3% - - Jodid 7,1% 7,1% 5% ph* 0,07 0,09 0,1 Anioniske detergenter - - Miljøfremmede stoffer - - *: u ref for ph angives i ph-enheder 2

3 Tabel 2 Relativ standardusikkerhed (u ref ) på bestemmelse af referenceværdi for faste prøver. Jord Sediment Slam Generel median max median max median max u ref Næringsstoffer 1,5% 2,1% 1,1 1,5 3% Sporelementer 1,4% 4,8% 5,2% 6,6% 1,8 3,9 Cd, Hg 4,1% 7,3% % Pesticider - - Aromatiske kulbrinter 3,8% 3,9% 10% Phenoler - - PAH 3,9% 6,9% 10% Blødgørere 4,1% 4,3% 10% Dioxiner og furaner - - Organiske tinforbindelser 10,5% 19,0% 20% Tabel 3 Relativ standardusikkerhed (u ref ) på bestemmelse af referenceværdi for biota. Skaldyr Anden biota Generel median max median max u ref Sporelementer 2,1 3,8 4,6 6,3 10% Pesticider, skaldyr 8,4 12,1 20% Pesticider, anden biota 4,0 7,8 10% Aromatiske kulbrinter 2,5 2,5 10% PCB 4,4 11,7 3,5 6,2 10% PAH 4,6 6,8 10% Dioxiner og furaner Organiske tinforbindelser 4,3 9, % Bromerede flammehæmmere 5,3 6,4 10% Perfluorerede forbindelser Sammenfatning Ved beregning af forslag til analysekvalitetskrav anbefales det at anvende de følgende standardusikkerheder for referencematerialer, u ref, idet værdierne fra Tabel 1Tabel 1 til Tabel 3Tabel 3 er antaget at gælde også for prøvetyper eller parametre, hvor det ikke er lykkedes at identificere referencematerialer: 3% Hovedkomponenter i alle prøvetyper Næringsstoffer i alle ferske prøvetyper, samt i jord og slam Organisk stof med undtagelse af BOD i alle prøvetyper 5% Næringsstoffer i marint vand BOD i alle prøvetyper Sporelementer i vandige prøver 10% Sporelementer i faste prøver Miljøfremmede stoffer (herunder anioniske detergenter) i alle prøvetyper med undtagelse af organiske tinforbindelser i alle prøvetyper og pesticider i skaldyr 20% Organiske tinforbindelser i alle prøvetyper 3

4 Pesticider i skaldyr 5 Referencer /1/ Notat_8_usikkerhed_referencevaerdi.xls uol/lmu 4

5 Bilag A Standardusikkerhed, u rel, på referencematerialer Kontrol/overvågning af grundvand Drikkevandskontrol Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand Overvågning af jordvand, drænvand m.m. Usikkerhed, u<rel> Parameter Enhed Ledningsevne ms/m 0,67% 4,81% 4 Farvetal mg/l Pt 0,26% 0,26% 1 Turbiditet FTU 0 Suspenderede stoffers tørstof mg/l 0 Suspenderede stoffers glødetab mg/l 0 Iltforbrug med kaliumdichromat, COD Cr mg/l O 2 0 Biokemisk iltforbrug, BI 5 mg/l O 2 0 Tørstof mg/l 1,33% 1,33% 1 Svovlbrinte mg/l S 0 Ilt mg/l O2 0 Klor, frit mg/l Cl2 0 Total klor mg/l Cl2 0 Bromat mg /L BrO 3 0 Aggressiv kuldioxid mg/l CO 2 0 Ikke flygtigt organisk stof, NVOC mg/l C 2,72% 2,72% 1 Hydrogenkarbonat mg/l HCO 3 1,43% 1,43% 1 Carbonat mg/l CO 3 0 Aciditet mmol/l 0 Klorid mg/l Cl 0,50% 1,79% 3 Sulfat mg/l SO 4 1,16% 1,97% 4 Fluorid mg/l F 2,06% 3,33% 3 Calcium mg/l Ca 0,97% 1,37% 2 Magnesium mg/l Mg 1,02% 7,59% 3 Natrium mg/l Na 0,93% 1,03% 2 Kalium mg/l K 1,03% 1,31% 2 Ammonium mg/l NH 4 1,54% 1,54% 1 Ammonium mg/l N 1,48% 1,48% 1 Nitrit mg/l NO 2 0 Nitrat mg/l NO 3 1,13% 3,13% 3 Nitrat+nitrit nitrogen mg/l N 1,78% 2,24% 2 Total nitrogen mg/l N 1,21% 1,21% 1 Ortho phosphat phosphor mg/l P 0,95% 2,50% 3 Total phosphor mg/l P 0,37% 0,37% 1 Cyanid μg/l CN 0,37% 0,37% 1 Aluminium μg/l 0,83% 1,68% 3 Antimon μg/l 1,53% 2,88% 3 5

6 Kontrol/overvågning af grundvand Drikkevandskontrol Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand Overvågning af jordvand, drænvand m.m. Usikkerhed, u<rel> Parameter Enhed Arsen μg/l 2,92% 5,00% 2 Barium μg/l 1,18% 2,50% 3 Beryllium μg/l 0 Bly μg/l 1,09% 1,23% 3 Bor μg/l 1,89% 3,53% 2 Bromid μg/l 3,11% 4,07% 2 Cadmium μg/l 2,50% 3,66% 3 Chrom μg/l 1,55% 1,55% 1 Iodid μg/l 7,14% 7,14% 1 Jern, opløst µg/l 1,10% 1,45% 2 Jern, total μg/l 0 Kobber μg/l 1,84% 2,55% 3 Kviksølv μg/l 0,75% 0,75% 1 Litium μg/l 0 Mangan μg/l 2,23% 2,45% 2 Molybdæn μg/l 0,76% 1,27% 2 Nikkel μg/l 3,18% 4,15% 3 Selen μg/l 0,81% 3,27% 3 Strontium μg/l 1,26% 1,26% 1 Sølv μg/l 0,71% 1,20% 2 Vanadium μg/l 0,13% 0,26% 2 Zink μg/l 0,27% 3,20% 3 Flygtige organiske klorforbindelser μg/l 0 Benzen μg/l 0 Benzo(a)pyren μg/l 0 Benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren μg/l 0 Pesticider μg/l 0 Aromatiske kulbrinter μg/l 0 Phenoler μg/l 0 Halogenerede alifatiske kulbrinter μg/l 0 Halogenerede phenoler μg/l 0 Blødgørere μg/l 0 Anioniske detergenter μg/l 0 MTBE μg/l 0 ph 0,07 0,09 2 6

7 Kontrol/overvågning af grundvand Drikkevandskontrol Fersk overfladevand til fremst. af drikkevand Overvågning af jordvand, drænvand m.m. Hovedkomponenter 1,03% 2,72% 12 Næringsstoffer 1,21% 3,13% 7 Sporelementer 1,22% 7,14% 22 Sporelementer, ej jodid 1,18% 5,00% 21 Miljøfremmede 0 ph 0,07 0,09 1 7

8 Lossepladsperkolat Spildevand, urenset og renset Usikkerhed, u<rel> Parameter Enhed Suspenderede stoffers tørstof mg/l 0,42% 0,42% 1 Ledningsevne ms/m 0 Iltforbrug med kaliumdichromat, COD Cr mg/l O 2 1,44% 1,44% 1 Biokemisk iltforbrug, BI 5 mg/l O 2 4,34% 4,34% 1 Ikke flygtigt organisk kulstof, NVOC mg/l C 1,64% 1,64% 1 Alkalinitet mmol/l 0 Klorid mg/l Cl 0 Sulfat mg/l SO 4 0 Calcium mg/l Ca 0 Magnesium mg/l Mn 0 Natrium mg/l Na 0 Kalium mg/l K 0 Ammonium nitrogen mg/l N 0,50% 0,50% 1 Kjeldahl nitrogen mg/l N 0 Total nitrogen mg/l N 1,17% 1,17% 1 Total phosphor mg/l P 0,49% 0,49% 1 Aluminium µg/l 0,83% 0,83% 1 Arsen µg/l 3,26% 5,67% 2 Bly µg/l 2,67% 4,26% 2 Cadmium µg/l 3,48% 5,88% 2 Chrom µg/l 3,51% 5,48% 2 Jern, opløst µg/l 2,88% 5,00% 2 Kobber µg/l 2,37% 2,90% 2 Kviksølv µg/l 0,75% 0,75% 1 Mangan µg/l 2,74% 3,46% 2 Nikkel µg/l 5,76% 8,33% 2 Zink µg/l 0,00% 0,00% 1 Sølv µg/l 1,20% 1,20% 1 Tin µg/l 0,00% 0,00% 1 Lossepladsperkolat Spildevand, urenset og renset Hovedkomponenter 0,42% 0,42% 1 Næringsstoffer 0,50% 1,17% 3 Organisk stof 1,64% 4,34% 3 Organisk stof, ej BOD 1,54% 1,64% 2 BOD 4,34% 4,34% 1 Metaller 2,67% 8,33% 13 8

9 Kontrol/overvågning af marint vand Usikkerhed, u<rel> Parameter Enhed Salinitet 0 Ilt mg/l O 2 0 Sulfid mg/l S-- 0 Biokemisk iltforbrug, BI 5 mg/l O 2 0 Ikke flygtigt organisk kulstof (NVOC) mg/l C 0 Silicium mg/l Si 1,73% 2,53% 2 Ammonium nitrogen mg/l N 3,37% 3,49% 2 Nitrit+nitrat nitrogen mg/l N 0,83% 0,90% 2 Total nitrogen mg/l N 2,28% 2,92% 2 Ortho phosphat phosphor mg/l P 1,41% 1,64% 2 Total phosphor mg/l P 1,97% 2,12% 2 Tributyltin µg/l Sn 0 Arsen µg/l 0 Bly µg/l 0 Cadmium µg/l 0 Chrom µg/l 0 Kobber µg/l 0 Kviksølv µg/l 0 Nikkel µg/l 0 Zink µg/l 0 Kontrol/overvågning af marint vand Næringsstoffer 1,85% 3,49% 6 9

10 Kontrol af jord Usikkerhed, u<rel> Parameter Enhed Tørstof g/kg 0 Arsen mg/kg TS 2,81% 4,81% 6 Bly mg/kg TS 1,38% 3,53% 7 Cadmium mg/kg TS 4,69% 6,90% 7 Chrom mg/kg TS 3,60% 4,25% 6 Kobber mg/kg TS 1,33% 1,93% 6 Kviksølv mg/kg TS 3,52% 7,29% 6 Litium mg/kg TS 0 Molybdæn mg/kg TS 0,48% 0,48% 1 Nikkel mg/kg TS 1,89% 3,41% 7 Sølv mg/kg TS 0,49% 0,49% 1 Tallium mg/kg TS 0,49% 0,49% 1 Tin mg/kg TS 0,48% 0,48% 1 Zink mg/kg TS 1,45% 3,19% 7 Total nitrogen g/kg TS 1,91% 1,91% 1 Total phosphor g/kg TS 1,12% 2,05% 2 Kontrol af jord Alle parametre 1,42% 7,29% 14 Alle metaller, ej Hg og Cd 1,36% 4,81% 10 Cd 4,69% 6,90% 1 Hg 3,52% 7,29% 1 TN og TP 1,52% 2,05% 2 10

11 Sediment Usikkerhed, u<rel> Parameter Enhed Tørstof g/kg 0 Bly mg/kg TS 2,94% 2,94% 1 Cadmium mg/kg TS 5,74% 5,74% 1 Kobber mg/kg TS 5,56% 5,56% 1 Kviksølv mg/kg TS 6,64% 6,64% 1 Nikkel mg/kg TS 3,08% 3,08% 1 Zink mg/kg TS 5,62% 5,62% 1 Aluminium mg/kg TS 0 Arsen mg/kg TS 4,92% 4,92% 1 Barium mg/kg TS 0 Chrom mg/kg TS 3,72% 3,72% 1 Lithium mg/kg TS 0 Pesticider mg/kg TS 0 Naphthalen mg/kg TS 3,69% 3,69% 1 2-methylnaphthalen mg/kg TS 3,90% 3,90% 1 Phenoler mg/kg TS 0 Benz(a)pyren mg/kg TS 3,58% 4,31% 2 Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 3,92% 4,56% 2 Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 6,13% 6,88% 2 Benz(a)anthracen mg/kg TS 3,22% 3,25% 2 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 4,49% 4,49% 1 Di(2-ethylhexyl)adipat mg/kg TS 0 Di(2-ethylhexyl)-phthalat (DEHP) mg/kg TS 3,91% 3,91% 1 Diisononylphthalat (DNP) mg/kg TS 0 Di-n-octylphthalat mg/kg TS 4,25% 4,25% 1 Dibutylphthalat mg/kg TS 4,12% 4,12% 1 Monobutyltin-forbindelser mg/kg TS 9,84% 9,84% 1 Dibutyltin-forbindelser mg/kg TS 7,33% 8,82% 2 Tributyltin-forbindelser mg/kg TS 11,11% 13,89% 2 Triphenyltin-forbindelser mg/kg TS 18,97% 18,97% 1 Dioxiner og furaner mg/kg TS 0 11

12 Sediment Alle parametre 4,37% 19,0% 22 Metaller 5,24% 6,64% 8 Pesticider 0 Aromatiske kulbrinter 3,79% 3,90% 2 Phenoler 0 PAH 3,92% 6,88% 5 Blødgørere 4,12% 4,25% 3 Organotinforbindelser 10,5% 19,0% 4 Dioxiner og furaner 0 12

13 Slam Usikkerhed, u<rel> Parameter Enhed Tørstof g/kg 0 Arsen mg/kg TS 0 Bly mg/kg TS 1,33% 1,78% 2 Cadmium mg/kg TS 2,28% 2,43% 2 Chrom mg/kg TS 1,82% 1,86% 2 Kobber mg/kg TS 0,99% 1,11% 2 Kviksølv mg/kg TS 2,67% 3,85% 2 Nikkel mg/kg TS 1,82% 2,44% 2 Zink mg/kg TS 1,03% 1,17% 2 Total nitrogen g/kg TS 0,68% 0,68% 1 Total phosphor g/kg TS 1,50% 1,50% 1 Slam Alle parametre 1,50% 3,85% 9 Metaller 1,82% 3,85% 7 TN og TP 1,09% 1,50% 2 13

14 Parameter Skaldyr Enhed Usikkerhed, u<rel> median max antal Arsen µg/kg 2,07% 3,08% 2 Bly µg/kg 1,36% 1,73% 2 Cadmium µg/kg 1,31% 1,61% 2 Chrom µg/kg 3,00% 3,85% 2 Kobber µg/kg 0,76% 0,83% 2 Kviksølv µg/kg 2,77% 3,24% 2 Nikkel µg/kg 2,29% 2,29% 1 Sølv µg/kg 3,57% 3,57% 1 Zink µg/kg 1,12% 1,22% 2 DDT µg/kg 12,1% 12,1% 1 DDE µg/kg 4,58% 4,58% 1 Lindan µg/kg 0 Naphthalen µg/kg 2,47% 2,47% 1 PCB 28 µg/kg 7,66% 11,7% 2 PCB 52 µg/kg 4,36% 5,77% 2 PCB 118 µg/kg 3,86% 5,77% 2 PCB 138 µg/kg 8,15% 8,70% 2 PCB 153 µg/kg 3,80% 4,35% 2 PCB 180 µg/kg 4,41% 4,55% 2 Benz(a)pyren µg/kg 6,79% 6,79% 1 Benzo(b)fluoranthen µg/kg 4,57% 4,57% 1 Benzo(k)fluoranthen µg/kg 2,85% 2,85% 1 Benz(a)anthracen µg/kg 5,59% 5,59% 1 Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/kg 2,57% 2,57% 1 Dioxiner og furaner µg/kg 0 Monobutyltinforbindelser µg/kg 9,33% 9,33% 1 Dibutyltinforbindelser µg/kg 3,90% 3,90% 1 Tributyltinforbindelser µg/kg 4,32% 4,32% 1 Skaldyr Alle parametre 3,83% 12,1% 26 Metaller 2,07% 3,8% 9 Pesticider 8,35% 12,1% 2 Aromatiske kulbrinter 2,47% 2,47% 1 PCB 4,39% 11,7% 6 PAH 4,57% 6,8% 5 Dioxiner og furaner 0 Organotinforbindelser 4,32% 9,3% 3 14

15 Parameter Anden biota Enhed Usikkerhed, u<rel> Bly µg/kg 0 Cadmium µg/kg 6,25% 6,25% 1 Kobber µg/kg 6,30% 6,30% 1 Kviksølv µg/kg 1,04% 1,04% 1 Nikkel µg/kg 0 Zink µg/kg 2,90% 2,90% 1 DDT µg/kg 3,21% 4,70% 2 DDE µg/kg 5,63% 6,43% 2 Lindan µg/kg 4,03% 7,89% 2 PCB 28 µg/kg 4,20% 4,20% 1 PCB 52 µg/kg 3,88% 6,17% 2 PCB 118 µg/kg 1,43% 1,90% 2 PCB 138 µg/kg 5,05% 5,65% 2 PCB 153 µg/kg 2,42% 2,65% 2 PCB 180 µg/kg 3,16% 3,62% 2 Dioxiner og furaner µg/kg 0 BDE 47 µg/kg 0,25% 0,25% 1 BDE 99 µg/kg 6,08% 6,08% 1 BDE 100 µg/kg 5,34% 5,34% 1 BDE 153 µg/kg 3,30% 3,30% 1 BDE 154 µg/kg 6,39% 6,39% 1 Perfluorerede forbindelser µg/kg 0 Anden biota Alle parametre 3,96% 7,89% 18 Metaller 4,58% 6,30% 6 Pesticider 4,03% 7,89% 3 PCB 3,52% 6,17% 6 Dioxiner og furaner 0 Bromerede flammehæmmere 5,34% 6,39% 5 Perfluorerede forbindelser 0 15

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM

EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM ANALYSEKVALITET 1 Baggrund Arbejdsgruppe E om Kemiske aspekter (Kommissions DG Miljø, Direktorat D

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.

1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. BEK nr. 637 af 30/06/1997 (Gældende) downloaded 20040324 DELTA: Denne bek. er blandt

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. marts 2014 5. marts 2014. Nr. 231. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879

Læs mere

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax??

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Kommentarer ved for-høring af bkg. om analysekvalitet Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Et vejledende notat om vurdering af LD i I flere tilfælde bliver

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra de syv regionale vandværker ad følgende ledningsstrækninger: Værkerne Søndersø og Slangerup leder vandet af en fælles trykledning til beholderanlægget

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Naturstyrelsen cc: Fra: Dato: Ulla Lund. marts 0 QA: Emne: Genanvendelse aff fra svømmebadee forslag til til analysekvalitet I

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.11, Sediment Bilag A og hele nærværende notat er udformet for analyse af sediment ved overvågningsopgaver.

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: QA: Emne: Bilag 1.3 Grundvand Ledningsevne Ilt (O Cl ) Bilag 1.4 Drikkevand Ilt (O Bilag 1.5 vand t. drikkev.

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: QA: Emne: Bilag 1.3 Grundvand Ledningsevne Ilt (O Cl ) Bilag 1.4 Drikkevand Ilt (O Bilag 1.5 vand t. drikkev. Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 26. juni 2013 Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Revisionshistorie metodedatablade, kemi

Revisionshistorie metodedatablade, kemi Revisionshistorie metodedatablade, kemi Metodedatablad Version Revision Dato M037, Specificeret, at metodedatabladet gælder for alkaliniteter 28.10.2015 Alkalinitet over eller lig med 0,5 mmol/l M031,

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.8 dato den 15/1-010 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol Endeligt forslag til bilag

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager :

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager : Dianasvej 9 Hønsinge Lyng 4560 Vig Analyserapport nr. 14785 Blad 1 af 3 Kopi til: Odsherred Kommune GEUS (Jupiter) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. DIREKTE UNDERSØGELSE

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20140521/018 21. maj 2014 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, 23, 51 og 61, stk. 4, i

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.:

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.: Ladelundvej 8 AR-1-CA-00366821-01 0.11.201 Prøveudtagning: 0.11.201 kl. 09:40 Analyseperiode: 0.11.201-19.11.201 ph 7.6 ph 7 8. DS 287 Inddampningsrest 390 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne)

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, 23, 51 og 61, stk. 4, i

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE *

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE * Ærtemosevej 2 4560 Vig Analyserapport nr. 20150506/016 Blad 1 af 3 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 15/9-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=496] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. Rønnevej 18 33 Give DÄNEMARK DOC-1-859999-DA-P1 ANALYSERAPPORT 1518-496

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 18/4-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato:

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato: 6000 Kolding Sidenr.: 1 af 5 Udvidet kontrol, type U Organiske mikroforuren. type O Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser = kr. 3 5 dages analyser = kr. 4 10 dages analyser = kr. 5 Screeningsanalyse = kr. Tilbudssum = kr. JORDANALYSER 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser

Læs mere

Tilbudspris Analyseprogram NPO

Tilbudspris Analyseprogram NPO Tilbudspris NPO Tilbudslisterne i NPO-programmet består af følgende delområder, for hvilke der gives tilbud: Program nr. Samlet pris DKK excl. moms 4.1 Vandløb 636.543 4.2 Vandløbsøkologisk program 75.840

Læs mere

Drikkevand. Hasmark Vandværk

Drikkevand. Hasmark Vandværk Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel BOMOSEN 4 HASMARK 4 OTTERUP DÄNEMARK ANALYSERAPPORT Ordrenr. 939 Analyse nr. Ordre Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager

Læs mere

Revisionshistorie - metodedatablade

Revisionshistorie - metodedatablade Revisionshistorie - metodedatablade Metodedatablad Version Revision Dato M059, 03 Under målemetode er behandling med stærk syre 04.02.2015 Glyphosat og AMPA fjernet. Krav til konservering og opbevaring

Læs mere

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø.

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø. Røstofte vandværk v. Hans Henrik Sorgenfrey Mail: hanshs@privat.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/1017 Dokumentnr.: 5224/14 Prøveplan 2014-2018

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Miljøstyrelsen Teknisk Notat November 2004 Analysekvalitet og metoder

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1207675-252324

ANALYSERAPPORT 1207675-252324 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=34] Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted. Anlægs-ID Fysisk-kemisk

Læs mere

2. Akkreditering og måleområder for visse stoffer omfattet af Kvalitetsbekendtgørelsen

2. Akkreditering og måleområder for visse stoffer omfattet af Kvalitetsbekendtgørelsen PRÆCISERINGER OG ÆNDRINGER af 3. juli 20 I tilfælde af indbydes modstrid har Kravspecifikation af 3. juli 20 og Tilbudsliste af 3. juli 20 forrang for Præciseringer og ændringer af 3. juli 20.. Ændring

Læs mere

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.2 BYGNINGSFOTO PRINCIPSKITSE 7. Vinding Vandværk Side 7.3 INSTALLATIONSFOTOS Filter Rentvandpumper 7. Vinding Vandværk Side 7.4 REGISTRERINGSSKEMA

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS Fynsvej 400 Bogense Prøvested: Tyrekrogværket - DGU 127.0044 - / 442300020 Prøveudtagning: 23.0.2016 kl. 09:00 Analyseperiode: 23.0.2016-13.06.2016 Ladelundvej 8 AR-16-CA-0042140-01 EUDKVE-0042140 23.0.2016

Læs mere

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I PRÆSTATIONSPRØVNING - SAMMENLIGNING MELLEM BKG. 866 OG FORSLAG TIL REVIDERET BEKENDTGØRELSE 1 Baggrund Ved høring af revideret bekendtgørelse om analysekvalitet

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav 12. december 2013 Analyser for eftervisning og opfyldelse af de drikkevandsmæssige krav Krav vedrørende plast Parameter 1) Analysemetode Testkrav Bemærkninger

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker Notat Dato: 10.10.2013 Sagsnr.: 1851-199908 Dok. nr.: 2013-324665 Direkte telefon: 9931 9467 Initialer: MSH Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Notat: Vandanalyser

Læs mere

Undersøgelser enhed Grænseværdier Steins Steins Steins Steins

Undersøgelser enhed Grænseværdier Steins Steins Steins Steins enhed Grænseværdier Texaco Vandværk Texaco Kontrolpr Undersøgelser 30-11-04 10-05-05 10-05-05 30-05-05 Vandtemperatur 9,50 10,40 11,80 10,60 Klarhed klar klar klar Smag normal normal normal Lugt ingen

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

MILJØFREMMEDE STOFFER OG METALLER I VANDMILJØET

MILJØFREMMEDE STOFFER OG METALLER I VANDMILJØET MILJØFREMMEDE STOFFER OG METALLER I VANDMILJØET NOVANA. Tilstand og udvikling 2004-2012 Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 142 2015 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT

Læs mere

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen

Fuldskalarensning af vejvand. Vand i byer Teknologisk Thomas Hauerberg Larsen Fuldskalarensning af vejvand Vand i byer Teknologisk 03-11- Thomas Hauerberg Larsen Agenda Kort gennemgang af projekter og analyseprogram Meget lidt teori Gennemgang resultater (fokus på Ved Renden) Konklusioner

Læs mere

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Foredrag på VTU-fondens seminar den 11. juni 2013 ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI A/S Karlstrup Kalkgrav 1 Projektsamarbejde om nikkelrensning

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007

Journal nr.: G207-06093-01 Side 1 af 1 03.07.2007 G207-06093-01 Prøve ID: 3001 Tørstof 477000 mg/kg VV DS.204/NIR Cadmium

Læs mere

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium

Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Kilde: Civilingeniør Annelise Petersen, R. Dons' Vandanalytiske Laboratorium Drikkevandets hovedbestanddele Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt.

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org.

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org. Sidenr.: 1 af 5 Calcium (Ca) 130 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Magnesium (Mg) 12 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Kalium (K) 5.7 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Natrium (Na) 16 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Jern (Fe) 0.096 mg/l ISO17294m-ICPMS

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) BEK nr 1311 af 25/11/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-405-00023 Senere ændringer

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=3967] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Tørring Vandværk A.m.b.a. Eyvind Stæger-Holst Østergade 3 76 Tørring DÄNEMARK ANALYSERAPPORT

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 4 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=88448] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 4 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. 33 Give DÄNEMARK DOC--349943-DA-P ANALYSERAPPORT 65-88448 Ordre

Læs mere

1006 ISO/IEC 17025. Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat

1006 ISO/IEC 17025. Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat Side 1 (5) SS-EN ISO 6222 Kimtal ved 22 C, 3d (3) cfu/ml

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 2 VANDKVALITET 2.1 Procesidentifikation Vand bruges under forskellige forhold i bryggerier til forskellige formål. Dette dokument beskriver, hvilke krav der (med hensyn til lovgivning og proces) bør stilles

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Høringsnotat. vedrørende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-400-00057 Ref. lmu Den 11.februar 2014 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger Udkast til bekendtgørelse blev sendt

Læs mere

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 23. januar 2013 Stine Kjær Ottsen

Læs mere

Kvalitet af regnafstrømning

Kvalitet af regnafstrømning Kvalitet af regnafstrømning Karin Cederkvist Vandtestcenter November 2014 Lokal afledning af regnafstrømning - Forbedre vandbalancen - Skabe attraktive bymiljøer Sikre at vandets kvalitet er i orden Sted

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bilag 6 2 BILAG 6 Kontrol med vandets kvalitet. Der opereres med 5 forskellige kontroltyper. Forenklet kontrol foretages på de ikke-almene anlæg, det vil sige enkeltvandforsyningerne, mens begrænset kontrol

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1) BEK nr 840 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 28. november 2013 QA: Emne: Maj-Britt Fruekilde

Læs mere

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg 31. oktober 2005 Udført for Gartneri eksempel 1 Kemi- og Vandteknik Undersøgelsesrapport Baggrund Mange gartnerier oplever alt for

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=888] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetaker Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted.

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel PROVAS Vand A/S Fjordagervej 3 6 Haderslev DÄNEMARK Dato.7.7 87364 Yderligere Informationer til Ordernr.

Læs mere

Vand parameter beskrivelse

Vand parameter beskrivelse Vand parameter beskrivelse Farve Vandets farve har ikke i sig selv en sundhedsmæssig betydning, men har selvfølgelig en betydning for indtrykket af drikkevandets kvalitet - se også jern, mangan og NVOC.

Læs mere

Danmarks første centrale sekundavandsanlæg Mariann Brun, Aarhus Vand

Danmarks første centrale sekundavandsanlæg Mariann Brun, Aarhus Vand . Danmarks første centrale sekundavandsanlæg Mariann Brun, Aarhus Vand 1 Her ligger Nye 10.000 Boliger 20.000 Indbyggere 150 ha Hvorfor går Aarhus Vand ind i det? Sikkerhed: Undgå 10.000 private regnvandsanlæg

Læs mere

Sådan læses en vandanalyse Den kemiske analyse

Sådan læses en vandanalyse Den kemiske analyse Sådan læses en vandanalyse Den kemiske analyse Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldes som regel et højt indhold af

Læs mere

Ord forklaring af analyse rapporter

Ord forklaring af analyse rapporter Ord forklaring af analyse rapporter Den kemiske analyse Farvetal Et højt farvetal er udtryk for, at vandet ikke er farveløst, men mere eller mindre gulligt. Denne gulfarvning skyldes som regel et højt

Læs mere

2-methylphenol Indhold af 2-methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m.

2-methylphenol Indhold af 2-methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m. ORDFORKLARING 1,1,1-trichlorethan 1,1,1-trichlorethan tilhører gruppen af chlorerede opløsningsmidler. 1,2-dichlorethan 1,2-dichlorethan tilhører gruppen af chlorerede opløsningsstoffer. 2-methylphenol

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Vikar-Guide. Den elektriske ladning af en elektron er -1 elementarladning, og den elektriske ladning af protonen er +1 elementarladning.

Vikar-Guide. Den elektriske ladning af en elektron er -1 elementarladning, og den elektriske ladning af protonen er +1 elementarladning. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 9. klasse Atomernes opbygning 1. Fælles gennemgang: Eleverne skal løse opgaverne i små grupper på 2-3 personer. De skal bruge deres grundbog, og alternativt

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel VANDCENTER SYD AS VANDVÆRKSVEJ 7 5 ODENSE C DÄNEMARK Dato 4.8.7 46 Yderligere Informationer til Ordernr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring Vejdirektoratet Udbygning af Brande Omfartsvej Okkerundersøgelser ved grundvandssænkninger COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 www.cowi.dk Teknisk Notat

Læs mere

Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser

Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser Bilag 1 Grænseværdier - jordklasser Klasse 0 Klasse ½ Klasse 1 Klasse 1½ Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 tørstof tørstof tørstof tørstof eluat Tørstof eluat tørstof eluat tørstof

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel VANDCENTER SYD AS VANDVÆRKSVEJ 7 ODENSE C DÄNEMARK Dato 7.9.6 46 Yderligere Informationer til Ordernr. 78834

Læs mere

Faculty of Science. Afkobling af veje via vejbede med filterjord. Monitering. Karin Cederkvist. Vand i Byer - April 2014

Faculty of Science. Afkobling af veje via vejbede med filterjord. Monitering. Karin Cederkvist. Vand i Byer - April 2014 Afkobling af veje via vejbede med filterjord Monitering Karin Cederkvist Vand i Byer - April 2014 Vejbede som renseenheder Renseenhed: filterjord Sorption Udfældning Nedbrydning Filtration Grundvand Slide

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) BEK nr 1146 af 24/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. SVANA-400-00054 Senere ændringer

Læs mere

Vejledende information om vandanalyser - Rentvandskontrol på vandværker

Vejledende information om vandanalyser - Rentvandskontrol på vandværker Hvordan tolkes resultaterne fra en drikkevandsanalyse? Kravene til drikkevand fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 17. oktober 2001

Læs mere

NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437

NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437 NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437 Bestemmelse af COD med analysekits Interferens fra chlorid og sammenligning med standardmetoder ved analyse af perkolat og fersk overfladevand af Ulla Lund Referencelaboratoriet

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S NYT FRA 2005/ Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S En gennemgang af eksisterende data viser, at prøvetagningen normalt er den dominerende kilde til usikkerhed i havvandsdata.

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Laila Schou Poulsen Dato: 7. februar 2017 QA:

Læs mere