USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS"

Transkript

1 USIKKERHED PÅ REFERENCEMATERIALERS REFERENCEVÆRDIER 1 Indledning Ved bestemmelse af måleusikkerhed skal alle signifikante bidrag til usikkerheden inddrages. Et af usikkerhedsbidragene er, i hvilket omfang målingen faktisk giver prøvens korrekte indhold, dvs. størrelsen af bias på målingen. Ved bestemmelse af bias sammenlignes resultatet af et større antal målinger på en given prøve med det korrekte indhold i prøven. Uanset om bias viser sig at være ubetydelig, vil der være en usikkerhed på størrelsen af prøvens korrekte indhold, som skal inddrages i den samlede måleusikkerhed. Ved fastlæggelse af krav til størrelsen af måleusikkerheden er det derfor af betydning at kende størrelsesorden for usikkerheden på gængse referenceprøvers korrekte indhold, således den krævede maksimale måleusikkerhed levner plads til usikkerhed på referenceværdien. Referencelaboratoriet har derfor samlet information til belysning af størrelsesorden af usikkerhed på referenceværdier. 2 Fremgangsmåde 2.1 Indsamling af information Der er samlet information om usikkerheden på referenceværdier ved søgning efter tilgængelige referencematerialer på VIRM-databasen, Her er identificeret referencematerialer og materialernes certificerede værdier og usikkerheden på disse er søgt på de respektive producenters eller forhandleres hjemmesider. Hvor det er muligt, er samlet informationer for materialer fra tre forskellige producenter, men så mange er i de fleste tilfælde ikke til rådighed. For mange kombinationer af parameter og prøvetype findes ingen referencematerialer. Det er ikke forsøgt at udføre en komplet kortlægning af alle tilgængelige referencematerialer, da formålet alene er at finde størrelsesorden for forventelig usikkerhed på referenceværdier. Ved indsamling af information om usikkerhed på referenceværdier er samtidig undersøgt basis for angivelse af usikkerheden, f.eks. om usikkerheden er anført som et 95% konfidensinterval. 2.2 Databehandling Alle de producenter, hvor data for referencematerialer er anvendt i nærværende undersøgelse, har angivet usikkerheden som ekspanderet usikkerhed svarende til et 95% konfidensinterval. Producenterne kan have beregnet den ekspanderede usikkerhed med anvendelse af en t-værdi, som tager højde for antallet af frihedsgrader for standardusikkerheden, men i nærværende undersøgelse er i alle tilfælde antaget, at den anførte usikkerhed, U, er beregnet som 2 gange standardusikkerheden (U = 2 u). 1

2 Alle usikkerheder er omregnet til relative standardusikkerheder (u ref ), som er standardafvigelsen for referenceværdien beregnet i % af referenceværdien. For hver kombination af prøvetype og parameter er derefter sammenstillet medianværdi og maksimal værdi for referencematerialerne, og det er optalt hvor mange parametre i gruppen, for hvilke der er identificeret et referencemateriale. For hver prøvetype er denne information derefter samlet for parametergrupper, f.eks. metaller, PAH, næringsstoffer etc. Hvis enkelte parametre i gruppen skiller sig ud med særlig høj usikkerhed, er disse behandlet separat. 3 Resultater Information for de enkelte referencematerialer er samlet i regneark /1/. I regnearket er tillige foretage de sammenstillinger, der er omtalt ovenfor (afsnit 2.2). Medianværdi, maksimal værdi og antal referencematerialer for den enkelte parameter og prøvetype er vist i bilag A, sammen med oversigter, hvor disse data er samlet til parametergrupper. I de tre nedenstående tabeller er oplysningerne samlet for henholdsvis vandige prøver, faste prøver og biota. I tabellerne er i yderste højre kolonne anført et skøn på en relativ standardusikkerhed, som forventes at være den maksimale standardusikkerhed på referenceværdier, der vil forekomme i gængse referencematerialer. Der anvendes alene følgende standardusikkerheder: 3%, 5%, 10% og 20%, da det foreliggende datamateriale ikke gør det rimeligt at anvende større detaljeringsgrad. I tabellerne er vist med en streg (-), hvor det ikke er lykkedes at finde referencematerialer med usikkerhedsangivelser. Felter, der er sværtet, indikerer en kombination af prøvetype og parameter, der ikke forekommer i den gældende bekendtgørelse om analysekvalitet, bkg. nr. 866, eller i det planlagte overvågningsprogram, NOVANA 2011 til Tabel 1 Relativ standardusikkerhed (u ref ) på bestemmelse af referenceværdi for vandige prøver. Grundvand, ferskvand, drikkevand, drænvand Lossepladsperkolat, spildevand Marint vand Generel u ref median max median max median max Hovedkomponenter 1,0% 2,7% 0,4% 0,4% - - 3% Næringsstoffer, ferskvand 1,2% 3,1% 0,5% 1,2% 3% Næringsstoffer, marint vand 1,9% 3,5% 5% Organisk stof (ej BOD) - - 1,5% 1,6% - - 3% BOD - - 4,3% 4,3% - - 5% Sporelementer 1,2% 5,0% 2,7% 8,3% - - Jodid 7,1% 7,1% 5% ph* 0,07 0,09 0,1 Anioniske detergenter - - Miljøfremmede stoffer - - *: u ref for ph angives i ph-enheder 2

3 Tabel 2 Relativ standardusikkerhed (u ref ) på bestemmelse af referenceværdi for faste prøver. Jord Sediment Slam Generel median max median max median max u ref Næringsstoffer 1,5% 2,1% 1,1 1,5 3% Sporelementer 1,4% 4,8% 5,2% 6,6% 1,8 3,9 Cd, Hg 4,1% 7,3% % Pesticider - - Aromatiske kulbrinter 3,8% 3,9% 10% Phenoler - - PAH 3,9% 6,9% 10% Blødgørere 4,1% 4,3% 10% Dioxiner og furaner - - Organiske tinforbindelser 10,5% 19,0% 20% Tabel 3 Relativ standardusikkerhed (u ref ) på bestemmelse af referenceværdi for biota. Skaldyr Anden biota Generel median max median max u ref Sporelementer 2,1 3,8 4,6 6,3 10% Pesticider, skaldyr 8,4 12,1 20% Pesticider, anden biota 4,0 7,8 10% Aromatiske kulbrinter 2,5 2,5 10% PCB 4,4 11,7 3,5 6,2 10% PAH 4,6 6,8 10% Dioxiner og furaner Organiske tinforbindelser 4,3 9, % Bromerede flammehæmmere 5,3 6,4 10% Perfluorerede forbindelser Sammenfatning Ved beregning af forslag til analysekvalitetskrav anbefales det at anvende de følgende standardusikkerheder for referencematerialer, u ref, idet værdierne fra Tabel 1Tabel 1 til Tabel 3Tabel 3 er antaget at gælde også for prøvetyper eller parametre, hvor det ikke er lykkedes at identificere referencematerialer: 3% Hovedkomponenter i alle prøvetyper Næringsstoffer i alle ferske prøvetyper, samt i jord og slam Organisk stof med undtagelse af BOD i alle prøvetyper 5% Næringsstoffer i marint vand BOD i alle prøvetyper Sporelementer i vandige prøver 10% Sporelementer i faste prøver Miljøfremmede stoffer (herunder anioniske detergenter) i alle prøvetyper med undtagelse af organiske tinforbindelser i alle prøvetyper og pesticider i skaldyr 20% Organiske tinforbindelser i alle prøvetyper 3

4 Pesticider i skaldyr 5 Referencer /1/ Notat_8_usikkerhed_referencevaerdi.xls uol/lmu 4

5 Bilag A Standardusikkerhed, u rel, på referencematerialer Kontrol/overvågning af grundvand Drikkevandskontrol Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand Overvågning af jordvand, drænvand m.m. Usikkerhed, u<rel> Parameter Enhed Ledningsevne ms/m 0,67% 4,81% 4 Farvetal mg/l Pt 0,26% 0,26% 1 Turbiditet FTU 0 Suspenderede stoffers tørstof mg/l 0 Suspenderede stoffers glødetab mg/l 0 Iltforbrug med kaliumdichromat, COD Cr mg/l O 2 0 Biokemisk iltforbrug, BI 5 mg/l O 2 0 Tørstof mg/l 1,33% 1,33% 1 Svovlbrinte mg/l S 0 Ilt mg/l O2 0 Klor, frit mg/l Cl2 0 Total klor mg/l Cl2 0 Bromat mg /L BrO 3 0 Aggressiv kuldioxid mg/l CO 2 0 Ikke flygtigt organisk stof, NVOC mg/l C 2,72% 2,72% 1 Hydrogenkarbonat mg/l HCO 3 1,43% 1,43% 1 Carbonat mg/l CO 3 0 Aciditet mmol/l 0 Klorid mg/l Cl 0,50% 1,79% 3 Sulfat mg/l SO 4 1,16% 1,97% 4 Fluorid mg/l F 2,06% 3,33% 3 Calcium mg/l Ca 0,97% 1,37% 2 Magnesium mg/l Mg 1,02% 7,59% 3 Natrium mg/l Na 0,93% 1,03% 2 Kalium mg/l K 1,03% 1,31% 2 Ammonium mg/l NH 4 1,54% 1,54% 1 Ammonium mg/l N 1,48% 1,48% 1 Nitrit mg/l NO 2 0 Nitrat mg/l NO 3 1,13% 3,13% 3 Nitrat+nitrit nitrogen mg/l N 1,78% 2,24% 2 Total nitrogen mg/l N 1,21% 1,21% 1 Ortho phosphat phosphor mg/l P 0,95% 2,50% 3 Total phosphor mg/l P 0,37% 0,37% 1 Cyanid μg/l CN 0,37% 0,37% 1 Aluminium μg/l 0,83% 1,68% 3 Antimon μg/l 1,53% 2,88% 3 5

6 Kontrol/overvågning af grundvand Drikkevandskontrol Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand Overvågning af jordvand, drænvand m.m. Usikkerhed, u<rel> Parameter Enhed Arsen μg/l 2,92% 5,00% 2 Barium μg/l 1,18% 2,50% 3 Beryllium μg/l 0 Bly μg/l 1,09% 1,23% 3 Bor μg/l 1,89% 3,53% 2 Bromid μg/l 3,11% 4,07% 2 Cadmium μg/l 2,50% 3,66% 3 Chrom μg/l 1,55% 1,55% 1 Iodid μg/l 7,14% 7,14% 1 Jern, opløst µg/l 1,10% 1,45% 2 Jern, total μg/l 0 Kobber μg/l 1,84% 2,55% 3 Kviksølv μg/l 0,75% 0,75% 1 Litium μg/l 0 Mangan μg/l 2,23% 2,45% 2 Molybdæn μg/l 0,76% 1,27% 2 Nikkel μg/l 3,18% 4,15% 3 Selen μg/l 0,81% 3,27% 3 Strontium μg/l 1,26% 1,26% 1 Sølv μg/l 0,71% 1,20% 2 Vanadium μg/l 0,13% 0,26% 2 Zink μg/l 0,27% 3,20% 3 Flygtige organiske klorforbindelser μg/l 0 Benzen μg/l 0 Benzo(a)pyren μg/l 0 Benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren μg/l 0 Pesticider μg/l 0 Aromatiske kulbrinter μg/l 0 Phenoler μg/l 0 Halogenerede alifatiske kulbrinter μg/l 0 Halogenerede phenoler μg/l 0 Blødgørere μg/l 0 Anioniske detergenter μg/l 0 MTBE μg/l 0 ph 0,07 0,09 2 6

7 Kontrol/overvågning af grundvand Drikkevandskontrol Fersk overfladevand til fremst. af drikkevand Overvågning af jordvand, drænvand m.m. Hovedkomponenter 1,03% 2,72% 12 Næringsstoffer 1,21% 3,13% 7 Sporelementer 1,22% 7,14% 22 Sporelementer, ej jodid 1,18% 5,00% 21 Miljøfremmede 0 ph 0,07 0,09 1 7

8 Lossepladsperkolat Spildevand, urenset og renset Usikkerhed, u<rel> Parameter Enhed Suspenderede stoffers tørstof mg/l 0,42% 0,42% 1 Ledningsevne ms/m 0 Iltforbrug med kaliumdichromat, COD Cr mg/l O 2 1,44% 1,44% 1 Biokemisk iltforbrug, BI 5 mg/l O 2 4,34% 4,34% 1 Ikke flygtigt organisk kulstof, NVOC mg/l C 1,64% 1,64% 1 Alkalinitet mmol/l 0 Klorid mg/l Cl 0 Sulfat mg/l SO 4 0 Calcium mg/l Ca 0 Magnesium mg/l Mn 0 Natrium mg/l Na 0 Kalium mg/l K 0 Ammonium nitrogen mg/l N 0,50% 0,50% 1 Kjeldahl nitrogen mg/l N 0 Total nitrogen mg/l N 1,17% 1,17% 1 Total phosphor mg/l P 0,49% 0,49% 1 Aluminium µg/l 0,83% 0,83% 1 Arsen µg/l 3,26% 5,67% 2 Bly µg/l 2,67% 4,26% 2 Cadmium µg/l 3,48% 5,88% 2 Chrom µg/l 3,51% 5,48% 2 Jern, opløst µg/l 2,88% 5,00% 2 Kobber µg/l 2,37% 2,90% 2 Kviksølv µg/l 0,75% 0,75% 1 Mangan µg/l 2,74% 3,46% 2 Nikkel µg/l 5,76% 8,33% 2 Zink µg/l 0,00% 0,00% 1 Sølv µg/l 1,20% 1,20% 1 Tin µg/l 0,00% 0,00% 1 Lossepladsperkolat Spildevand, urenset og renset Hovedkomponenter 0,42% 0,42% 1 Næringsstoffer 0,50% 1,17% 3 Organisk stof 1,64% 4,34% 3 Organisk stof, ej BOD 1,54% 1,64% 2 BOD 4,34% 4,34% 1 Metaller 2,67% 8,33% 13 8

9 Kontrol/overvågning af marint vand Usikkerhed, u<rel> Parameter Enhed Salinitet 0 Ilt mg/l O 2 0 Sulfid mg/l S-- 0 Biokemisk iltforbrug, BI 5 mg/l O 2 0 Ikke flygtigt organisk kulstof (NVOC) mg/l C 0 Silicium mg/l Si 1,73% 2,53% 2 Ammonium nitrogen mg/l N 3,37% 3,49% 2 Nitrit+nitrat nitrogen mg/l N 0,83% 0,90% 2 Total nitrogen mg/l N 2,28% 2,92% 2 Ortho phosphat phosphor mg/l P 1,41% 1,64% 2 Total phosphor mg/l P 1,97% 2,12% 2 Tributyltin µg/l Sn 0 Arsen µg/l 0 Bly µg/l 0 Cadmium µg/l 0 Chrom µg/l 0 Kobber µg/l 0 Kviksølv µg/l 0 Nikkel µg/l 0 Zink µg/l 0 Kontrol/overvågning af marint vand Næringsstoffer 1,85% 3,49% 6 9

10 Kontrol af jord Usikkerhed, u<rel> Parameter Enhed Tørstof g/kg 0 Arsen mg/kg TS 2,81% 4,81% 6 Bly mg/kg TS 1,38% 3,53% 7 Cadmium mg/kg TS 4,69% 6,90% 7 Chrom mg/kg TS 3,60% 4,25% 6 Kobber mg/kg TS 1,33% 1,93% 6 Kviksølv mg/kg TS 3,52% 7,29% 6 Litium mg/kg TS 0 Molybdæn mg/kg TS 0,48% 0,48% 1 Nikkel mg/kg TS 1,89% 3,41% 7 Sølv mg/kg TS 0,49% 0,49% 1 Tallium mg/kg TS 0,49% 0,49% 1 Tin mg/kg TS 0,48% 0,48% 1 Zink mg/kg TS 1,45% 3,19% 7 Total nitrogen g/kg TS 1,91% 1,91% 1 Total phosphor g/kg TS 1,12% 2,05% 2 Kontrol af jord Alle parametre 1,42% 7,29% 14 Alle metaller, ej Hg og Cd 1,36% 4,81% 10 Cd 4,69% 6,90% 1 Hg 3,52% 7,29% 1 TN og TP 1,52% 2,05% 2 10

11 Sediment Usikkerhed, u<rel> Parameter Enhed Tørstof g/kg 0 Bly mg/kg TS 2,94% 2,94% 1 Cadmium mg/kg TS 5,74% 5,74% 1 Kobber mg/kg TS 5,56% 5,56% 1 Kviksølv mg/kg TS 6,64% 6,64% 1 Nikkel mg/kg TS 3,08% 3,08% 1 Zink mg/kg TS 5,62% 5,62% 1 Aluminium mg/kg TS 0 Arsen mg/kg TS 4,92% 4,92% 1 Barium mg/kg TS 0 Chrom mg/kg TS 3,72% 3,72% 1 Lithium mg/kg TS 0 Pesticider mg/kg TS 0 Naphthalen mg/kg TS 3,69% 3,69% 1 2-methylnaphthalen mg/kg TS 3,90% 3,90% 1 Phenoler mg/kg TS 0 Benz(a)pyren mg/kg TS 3,58% 4,31% 2 Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 3,92% 4,56% 2 Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 6,13% 6,88% 2 Benz(a)anthracen mg/kg TS 3,22% 3,25% 2 Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 4,49% 4,49% 1 Di(2-ethylhexyl)adipat mg/kg TS 0 Di(2-ethylhexyl)-phthalat (DEHP) mg/kg TS 3,91% 3,91% 1 Diisononylphthalat (DNP) mg/kg TS 0 Di-n-octylphthalat mg/kg TS 4,25% 4,25% 1 Dibutylphthalat mg/kg TS 4,12% 4,12% 1 Monobutyltin-forbindelser mg/kg TS 9,84% 9,84% 1 Dibutyltin-forbindelser mg/kg TS 7,33% 8,82% 2 Tributyltin-forbindelser mg/kg TS 11,11% 13,89% 2 Triphenyltin-forbindelser mg/kg TS 18,97% 18,97% 1 Dioxiner og furaner mg/kg TS 0 11

12 Sediment Alle parametre 4,37% 19,0% 22 Metaller 5,24% 6,64% 8 Pesticider 0 Aromatiske kulbrinter 3,79% 3,90% 2 Phenoler 0 PAH 3,92% 6,88% 5 Blødgørere 4,12% 4,25% 3 Organotinforbindelser 10,5% 19,0% 4 Dioxiner og furaner 0 12

13 Slam Usikkerhed, u<rel> Parameter Enhed Tørstof g/kg 0 Arsen mg/kg TS 0 Bly mg/kg TS 1,33% 1,78% 2 Cadmium mg/kg TS 2,28% 2,43% 2 Chrom mg/kg TS 1,82% 1,86% 2 Kobber mg/kg TS 0,99% 1,11% 2 Kviksølv mg/kg TS 2,67% 3,85% 2 Nikkel mg/kg TS 1,82% 2,44% 2 Zink mg/kg TS 1,03% 1,17% 2 Total nitrogen g/kg TS 0,68% 0,68% 1 Total phosphor g/kg TS 1,50% 1,50% 1 Slam Alle parametre 1,50% 3,85% 9 Metaller 1,82% 3,85% 7 TN og TP 1,09% 1,50% 2 13

14 Parameter Skaldyr Enhed Usikkerhed, u<rel> median max antal Arsen µg/kg 2,07% 3,08% 2 Bly µg/kg 1,36% 1,73% 2 Cadmium µg/kg 1,31% 1,61% 2 Chrom µg/kg 3,00% 3,85% 2 Kobber µg/kg 0,76% 0,83% 2 Kviksølv µg/kg 2,77% 3,24% 2 Nikkel µg/kg 2,29% 2,29% 1 Sølv µg/kg 3,57% 3,57% 1 Zink µg/kg 1,12% 1,22% 2 DDT µg/kg 12,1% 12,1% 1 DDE µg/kg 4,58% 4,58% 1 Lindan µg/kg 0 Naphthalen µg/kg 2,47% 2,47% 1 PCB 28 µg/kg 7,66% 11,7% 2 PCB 52 µg/kg 4,36% 5,77% 2 PCB 118 µg/kg 3,86% 5,77% 2 PCB 138 µg/kg 8,15% 8,70% 2 PCB 153 µg/kg 3,80% 4,35% 2 PCB 180 µg/kg 4,41% 4,55% 2 Benz(a)pyren µg/kg 6,79% 6,79% 1 Benzo(b)fluoranthen µg/kg 4,57% 4,57% 1 Benzo(k)fluoranthen µg/kg 2,85% 2,85% 1 Benz(a)anthracen µg/kg 5,59% 5,59% 1 Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/kg 2,57% 2,57% 1 Dioxiner og furaner µg/kg 0 Monobutyltinforbindelser µg/kg 9,33% 9,33% 1 Dibutyltinforbindelser µg/kg 3,90% 3,90% 1 Tributyltinforbindelser µg/kg 4,32% 4,32% 1 Skaldyr Alle parametre 3,83% 12,1% 26 Metaller 2,07% 3,8% 9 Pesticider 8,35% 12,1% 2 Aromatiske kulbrinter 2,47% 2,47% 1 PCB 4,39% 11,7% 6 PAH 4,57% 6,8% 5 Dioxiner og furaner 0 Organotinforbindelser 4,32% 9,3% 3 14

15 Parameter Anden biota Enhed Usikkerhed, u<rel> Bly µg/kg 0 Cadmium µg/kg 6,25% 6,25% 1 Kobber µg/kg 6,30% 6,30% 1 Kviksølv µg/kg 1,04% 1,04% 1 Nikkel µg/kg 0 Zink µg/kg 2,90% 2,90% 1 DDT µg/kg 3,21% 4,70% 2 DDE µg/kg 5,63% 6,43% 2 Lindan µg/kg 4,03% 7,89% 2 PCB 28 µg/kg 4,20% 4,20% 1 PCB 52 µg/kg 3,88% 6,17% 2 PCB 118 µg/kg 1,43% 1,90% 2 PCB 138 µg/kg 5,05% 5,65% 2 PCB 153 µg/kg 2,42% 2,65% 2 PCB 180 µg/kg 3,16% 3,62% 2 Dioxiner og furaner µg/kg 0 BDE 47 µg/kg 0,25% 0,25% 1 BDE 99 µg/kg 6,08% 6,08% 1 BDE 100 µg/kg 5,34% 5,34% 1 BDE 153 µg/kg 3,30% 3,30% 1 BDE 154 µg/kg 6,39% 6,39% 1 Perfluorerede forbindelser µg/kg 0 Anden biota Alle parametre 3,96% 7,89% 18 Metaller 4,58% 6,30% 6 Pesticider 4,03% 7,89% 3 PCB 3,52% 6,17% 6 Dioxiner og furaner 0 Bromerede flammehæmmere 5,34% 6,39% 5 Perfluorerede forbindelser 0 15

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.5, Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag.4, Overvågning af jordvand, drænvand m.m. Endeligt forslag til bilag.4 i bekendtgørelsen

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra præstationsprøvninger 1990-2001 Miljøstyrelsen Teknisk Notat Marts 2002 Sammenstilling af analysekvalitet fra præstationsprøvninger

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol Endeligt forslag til bilag 1.4 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

1 Bekendtgørelsens bilag 1.3, Kontrol/overvågning af grundvand

1 Bekendtgørelsens bilag 1.3, Kontrol/overvågning af grundvand ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.3, Kontrol/overvågning af grundvand Endeligt forslag til bilag 1.3 i bekendtgørelsen ses i

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.8, Spildevand, renset og urenset Endeligt forslag til bilag 1.8 i bekendtgørelsen

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 3. november 2016 QA: Maj-Britt

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.15, Kontrol/overvågning af fersk overfladevand Endeligt forslag til bilag 1.15

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.15, Kontrol/overvågning af fersk overfladevand Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Spildevandsslam Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen ses i bilag A til

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.1, Marint sediment Endeligt forslag til bilag 1.1 i bekendtgørelsen ses i bilag

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM

EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM EKSISTERENDE, NYE OG REVIDEREDE PRIORITEREDE STOFFER - BETYDNING FOR IGANGVÆRENDE REVISION AF BKG. OM ANALYSEKVALITET 1 Baggrund Arbejdsgruppe E om Kemiske aspekter (Kommissions DG Miljø, Direktorat D

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk

Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk Dok.nr.: 2018-025071-4 Revideret den 24-04-2018 Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk Jupiter ID: 70206 Næste inspektion af rentvandstank: Ikke relevant Produceret/distribueret i 2017: 64.940/66.709

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.16, Kontrol/overvågning af skaldyr Skaldyr har ikke tidligere været omfattet af bekendtgørelse om analysekvalitet.

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING (03+08+09) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK Vandværksvej 4 3450 Allerød Analyserapport nr. 20170202/005 22. april 2017 Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag,

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Analyserapport nr. 20160205/012 16. februar 2016 Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.

1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. BEK nr. 637 af 30/06/1997 (Gældende) downloaded 20040324 DELTA: Denne bek. er blandt

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. marts 2014 5. marts 2014. Nr. 231. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax??

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Kommentarer ved for-høring af bkg. om analysekvalitet Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Et vejledende notat om vurdering af LD i I flere tilfælde bliver

Læs mere

Kontrolprogram Ellekærgård Vandværk

Kontrolprogram Ellekærgård Vandværk Kontrolprogram 208-2022 Jupiter nr. 04684 Produceret m³ 207: 4.336 Produceret m³ pr. dag: 39 Prøvested Analysepakke 208 208 209 209 Taphane hos forbruger Gruppe A maj-juni Sept-nov maj-juni Sept-nov Taphane

Læs mere

Kontrolprogram Ryegaard Vandværk

Kontrolprogram Ryegaard Vandværk Kontrolprogram Ryegaard Vandværk 208-2022 Ryegaard Vandværk Jupiter nr. 04220 Produceret m³ 207: 5.063 Produceret m³ pr. dag: 4 Prøvested Analysepakke 208 209 2020 202 2022 Taphane hos forbruger Gruppe

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.13, Spildevandsslam Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre i bilag 1.13 i bekendtgørelsen

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: AR-18-CA-00704770-01 EUDKVE-00704770 Prøvested: Verup Vandværk - DGU 204.293 - / 4303000401 DGU-nr: 204.293 Råvand - Kontrol org. mikroforureninger Prøveudtagning: kl. 09:30 Analyseperiode: - 25.08.2018

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Naturstyrelsen cc: Fra: Dato: Ulla Lund. marts 0 QA: Emne: Genanvendelse aff fra svømmebadee forslag til til analysekvalitet I

Læs mere

Lokalenhed Midtjylland (MJL). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Midtjylland (MJL). Bilagsoversigt. Lokalenhed Midtjylland (MJL). Bilagsoversigt. ph-forhold ph dybde Bilag 1 Hydrogencarbonat (HCO 3 ) dybde Ca dybde ph hydrogencarbonat (HCO 3 ) ph Ca Redoxforhold Redoxpotentiale dybde Bilag 2 Ilt (O 2

Læs mere

Lokalenhed Storstrøm (STO). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Storstrøm (STO). Bilagsoversigt. Lokalenhed Storstrøm (STO). Bilagsoversigt. ph-forhold ph dybde Bilag 1 Hydrogencarbonat (HCO 3 ) dybde Ca dybde ph Hydrogencarbonat (HCO 3 ) ph Ca Redoxforhold Redoxpotentiale dybde Bilag 2 Ilt (O 2 )

Læs mere

Lokalenhed Østjylland (OJL). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Østjylland (OJL). Bilagsoversigt. Lokalenhed Østjylland (OJL). Bilagsoversigt. ph-forhold ph dybde Bilag 1 Hydrogencarbonat (HCO 3 ) dybde Ca dybde ph hydrogencarbonat (HCO 3 ) ph Ca Redoxforhold Redoxpotentiale dybde Bilag 2 Ilt (O 2

Læs mere

Lokalenhed Fyn (FYN). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Fyn (FYN). Bilagsoversigt. Lokalenhed Fyn (FYN). Bilagsoversigt. ph-forhold ph dybde Bilag 1 Hydrogencarbonat (HCO 3 ) dybde Ca dybde ph hydrogencarbonat (HCO 3 ) ph Ca Redoxforhold Redoxpotentiale dybde Bilag 2 Ilt (O 2 ) dybde

Læs mere

Lokalenhed Sjælland (SJL). Bilagsoversigt.

Lokalenhed Sjælland (SJL). Bilagsoversigt. Lokalenhed Sjælland (SJL). Bilagsoversigt. ph-forhold ph dybde Bilag 1 Hydrogencarbonat (HCO 3 ) dybde Ca dybde ph hydrogencarbonat (HCO 3 ) ph Ca Redoxforhold Redoxpotentiale dybde Bilag 2 Ilt (O 2 )

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Prøvehane DGU Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Prøvehane DGU Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Prøvested: Ganløse Nordre Vandværk - B2 DGU 200.199-8374 - V20001600 / 423001601 DGU-nr: 200.199 Prøveudtagning: kl. 10:3 Prøvemærke: Prøvehane DGU 200.199 8070318 Uorganiske forbindelser

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 AR-18-CA-0071040-01 EUDKVE-0071040 8088378 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.18 mg/l 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit 0.0013 mg/l 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat < 0.3

Læs mere

Revisionshistorie metodedatablade, kemi

Revisionshistorie metodedatablade, kemi shistorie metodedatablade, kemi Metodedatablad Version / M010, TN 04 / 06.07.2018 Mulighed for anvendelse af DS/ISO 29441 er 01.10.2018 slettet. M040, SS 01 / 25.05.2011 Udgået 27.10.2017. Erstattet af

Læs mere

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra de syv regionale vandværker ad følgende ledningsstrækninger: Værkerne Søndersø og Slangerup leder vandet af en fælles trykledning til beholderanlægget

Læs mere

Forslag til nyt kontrolprogram

Forslag til nyt kontrolprogram Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg joo@viborg.dk Vandværk med daglig Indvindingsmængde Mellem 100-1000 m3 Forslag til nyt kontrolprogram for mellemstore vandværker - gennemsnitligt produktion mellem

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING v/ Bendt Rasmussen Sandersvej 2 3460 Birkerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.11, Sediment Bilag A og hele nærværende notat er udformet for analyse af sediment ved overvågningsopgaver.

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Uggeløse Bygade 21 3540 Lynge Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Uggeløse Bygade 21 3540 Lynge Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 24. oktober 2012 QA: Emne: Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: QA: Emne: Bilag 1.3 Grundvand Ledningsevne Ilt (O Cl ) Bilag 1.4 Drikkevand Ilt (O Bilag 1.5 vand t. drikkev.

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: QA: Emne: Bilag 1.3 Grundvand Ledningsevne Ilt (O Cl ) Bilag 1.4 Drikkevand Ilt (O Bilag 1.5 vand t. drikkev. Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 26. juni 2013 Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Farvetal, Pt.0 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.10 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C < 1 MPN/100 ml i.m. 1 Colilert Quanti Tray 0.2 σ) Escherichia

Læs mere

Revisionshistorie metodedatablade, kemi

Revisionshistorie metodedatablade, kemi Revisionshistorie metodedatablade, kemi Metodedatablad Version Revision Dato M037, Specificeret, at metodedatabladet gælder for alkaliniteter 28.10.2015 Alkalinitet over eller lig med 0,5 mmol/l M031,

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.8 dato den 15/1-010 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol Endeligt forslag til bilag

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.3, Kontrol/overvågning af grundvand Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre i bilag 1.3

Læs mere

Revisionshistorie metodedatablade, kemi

Revisionshistorie metodedatablade, kemi shistorie metodedatablade, kemi M021 Metaller i jord, og sediment Version / 03/27.05.2019 Sølv og tin er tilføjet i anvendelsesområdet. DS/EN 16174 er tilføjet som oplukning til sølv og tin. 01.11.2019

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: kote 40 Lab prøvenr: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: kote 40 Lab prøvenr: Min. Max. ph 7.8 ph 7 8. 2 DS/EN ISO 1023 Inddampningsrest 360 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne) 4 ms/m 0.1 DS/EN 27888 10 Farvetal, Pt 2.7 mg Pt/l 1 DS/EN ISO 7887, metode C 10 Turbiditet 0.10

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Thetis Hoyviksvegur 51 FO-100 Torshavn Att.: Marita Magnussen Udskrevet: 22-05-2018 Version: 1 Modtaget: 03-05-2018 Påbegyndt: 03-05-2018 Ordrenr.: 441330 Sagsnavn Torshavnar kommuna. VAT-2018-44405 Lokalitet:

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044688 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) < 0.00 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.6 mg/l 0 0.3 SM 17.

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20160601/010 1. juni 2016 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

Drikkevandskontrol Hvordan har vi grebet det an i Roskilde? Glennie Olsen Miljø & Byggesag, By, Kultur & Miljø

Drikkevandskontrol Hvordan har vi grebet det an i Roskilde? Glennie Olsen Miljø & Byggesag, By, Kultur & Miljø Drikkevandskontrol Hvordan har vi grebet det an i Roskilde? Glennie Olsen Miljø & Byggesag, By, Kultur & Miljø Disposition Step 1: Realistisk målsætning Step 2: involvering af vandværkerne Step 3: Udarbejdelse

Læs mere

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager :

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager : Dianasvej 9 Hønsinge Lyng 4560 Vig Analyserapport nr. 14785 Blad 1 af 3 Kopi til: Odsherred Kommune GEUS (Jupiter) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. DIREKTE UNDERSØGELSE

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING v/ Jan Enevoldsen Maglebjergvej 12, Ørslev 4760 Vordingborg Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20140521/018 21. maj 2014 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

Analyserapport. Vitten Vandværk - Forbruger, taphane / T Krogsvej 27, 8382 Hinnerup Drikkevand - Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Vitten Vandværk - Forbruger, taphane / T Krogsvej 27, 8382 Hinnerup Drikkevand - Gruppe A+B parametre - Forbruger, taphane - 78473 - / 4713000499T Krogsvej 27, Prøveudtagning: kl. 12:20 Analyseperiode: - 30.09.2019 Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.12 FNU 1 0.0 DS/EN

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Prøvested: Bremerholmen 21, Udtaget: 23.03.2015 kl. 14:31:00 Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol Kunde:,, Prøvenr.: 31756/15 Parameter Resultat Enhed Metode Grænseværdi Indgang ejendom FELTMÅLINGER:

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2012/4, den 27. november 2012

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2012/4, den 27. november 2012 Til stede Anne Christine Duer (ACD) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Jette Thønnings (JTH) Kirsten Harbo (KiHa) Linda Bagge (LB) Stine Kjær Ottsen (SJN) Ulla Lund (UOL) Afbud Lis Morthorst Munk (LMU) Annika

Læs mere

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon:

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: Prøvested: Parkvej 1, Prøve ID: Personalestue, køkkenhane Udtaget: 22.03.2013 kl. 11.25 Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol Prøvenr.: 21413/13 Parameter Resultat Enhed Metode Grænseværdi Indgang

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.:

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.: Ladelundvej 8 AR-1-CA-00366821-01 0.11.201 Prøveudtagning: 0.11.201 kl. 09:40 Analyseperiode: 0.11.201-19.11.201 ph 7.6 ph 7 8. DS 287 Inddampningsrest 390 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne)

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Forsyning Helsingør-Vand A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Att.: Jørgen Winkel Svendsen Udskrevet: 29-01-2019 Version: 1 Modtaget: 15-01-2019 Påbegyndt: 15-01-2019 Ordrenr.: 484336 Sagsnavn Espergærde

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.09 FTU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.09 FTU DS/EN ISO : Prøveudtagning: kl. 11:10 Analyseperiode: - 23.04.2018 Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.09 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, 23, 51 og 61, stk. 4, i

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, 23, 51 og 61, stk. 4, i

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. v/ Helge Christensen Slåenvej 11 4735 Mern Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 15/9-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING 3200 Helsinge Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE UNDERSØGELSE

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Vestermarkens Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram

Vestermarkens Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram Vestermarkens Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2022 Indhold VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER... 3 GENERELLE MÅL... 3 KONTROLPROGRAM... 4 Analysepakker... 4 Indberetningsforpligtigelse... 4 Analysekalender...

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Ølsted Strand Vandværk Frederikssundsvej 167 3310 Ølsted Att.: Henriette Høeg Udskrevet: 05-07-2017 Version: 1 Modtaget: 21-06-2017 Påbegyndt: 21-06-2017 Ordrenr.: 397693 Sagsnavn Ølsted Strand vv Lokalitet:

Læs mere

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE *

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE * Ærtemosevej 2 4560 Vig Analyserapport nr. 20150506/016 Blad 1 af 3 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 18/4-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

(05) BORINGSKONTROL. Smidstrup Vandværk Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje DIREKTE UNDERSØGELSE

(05) BORINGSKONTROL. Smidstrup Vandværk Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje DIREKTE UNDERSØGELSE Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20180406/004 Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=496] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. Rønnevej 18 33 Give DÄNEMARK DOC-1-859999-DA-P1 ANALYSERAPPORT 1518-496

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. v/ Jens Peter Brenøe Hulegårdsvej 3, Allerslev 4320 Lejre Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Kildevænget 10 Snoldelev 4621 Gadstrup Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

Møllehøj vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram

Møllehøj vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram Møllehøj vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2022 Virksomhedsoplysninger Møllehøj Vandværk A.m.b.a. Egernvænget 7 4070 Kr. Hyllinge Telefon: 25686596 Hjemmeside: www.moellehoejvandvaerk.dk E-mail: formand.vand@gmail.com

Læs mere

Andelsvandværket Helle Vest

Andelsvandværket Helle Vest Andelsvandværket Helle Vest Vedr. fund coliforme bakterier Dette dokument indeholder 2 resultater fra 2 analyser foretaget omkring tidspunktet for forurening med coliforme bakterier på vandværket. Bemærk

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 11:27 Analyseperiode: - 06.0.2019 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.022 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044681 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.017 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit 0.0023 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.7 mg/l 0 0.3 SM 17. udg.

Læs mere

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato:

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato: 6000 Kolding Sidenr.: 1 af 5 Udvidet kontrol, type U Organiske mikroforuren. type O Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Miljøstyrelsen Teknisk Notat November 2004 Analysekvalitet og metoder

Læs mere

Drikkevand. Hasmark Vandværk

Drikkevand. Hasmark Vandværk Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel BOMOSEN 4 HASMARK 4 OTTERUP DÄNEMARK ANALYSERAPPORT Ordrenr. 939 Analyse nr. Ordre Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager

Læs mere