Indhold. Installation af DataMeter Datasæt (Ctrl D) Tabel (Ctrl T) Graf (Ctrl G) Funktionsgraf Beregning (Ctrl M)...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Installation af DataMeter Datasæt (Ctrl D) Tabel (Ctrl T) Graf (Ctrl G) Funktionsgraf Beregning (Ctrl M)..."

Transkript

1 Indhold Installation af DataMeter... 2 Datasæt (Ctrl D)... 4 Tabel (Ctrl T)... 6 Graf (Ctrl G)... 7 Funktionsgraf... 8 Beregning (Ctrl M)... 9 Skøn Test Model Parameter Ctrl Skift P) Måling Konstruktion DataMeter Minimanual 1

2 Installation af DataMeter Hardwarekrav: Pentiumbaserede systemer eller tilsvarende, 16 RAM, cd-romdrev. Softwarekrav: Windows 9x, NT 4, 2000, XP eller senere. Simpel installering Du bør ikke ændre i installationsprogrammets opsætning. Følg vejledningen herunder: Tænd computeren og start Windows. Sæt cd-rommen i cd-romdrevet. Installationsprogrammet starter automatisk efter et øjeblik. Hvis programmet ikke starter af sig selv, skal du springe til punkt 5. Følg instruktionen på skærmen. Undlad at ændre i stier, markeringer etc. Ved installationen sker der følgende med din computer: Program- og eksempelfiler bliver installeret i C:\Programmer\DataMeter\ Der oprettes genveje under: Start Programmer DataMeter Der oprettes genveje på skrivebordet. DataMeter starter. Programmet er nu installeret og klart til brug. Husk at fjerne cd-rommen fra cd-romdrevet. Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, klikker du på Start nederst til venstre på skærmen. Vælg Kør fra popup-menuen. Indtast: "D:\DataMeterInstall 1_0" og klik på OK. ("D:\" skal udskiftes med den drevbetegnelse, som passer med placeringen af installationsfilerne) Fortsæt derefter som under punkt 3. 2 DataMeter Minimanual

3 Tilpasset installation Du kan også installere programmet på andre drev og i andre mapper end C:\Programmer\Datameter. Men du mister da følgende fordele: Der vil ikke blive oprettet en genvej til eksempelfilen "Eksempelfiler.ftmr" DataMeter starter ikke automatisk, når installationen er færdig. Du kan dog efterfølgende oprette en tilpasset genvej, skrivebeskytte eksempelfilerne og starte DataMeter manuelt. Installation på netværk Ved installation på netværk kan følgende procedure anvendes: Installer programmet centralt på serveren i en mappe, som alle brugere kan læse og eksekvere programmer fra. Skrivebeskyt derefter den mappe, der indeholder eksempelfiler (Eksempler) Opret en genvej til programmet med en sti som den følgende: "DREV\MAPPE\PROGRAMNAVN.exe" ma md DREV\MAPPE udskiftes med den fulde stibetegnelse, der passer til programmets placering i netværket. PROGRAMNAVN udskiftes med navnet på den installerede version af DataMeter. Den tilpassede genvej kopieres til en eller flere placeringer, som brugerne kan benytte (en fælles mappe på serveren, brugernes personlige mapper eller skriveborde, arbejdsstationernes skriveborde etc.) I øvrigt henvises til DataMeters hjælpefunktion, hvor du kan læse mere om mulighederne for at åbne DataMeter med tilpassede genveje. Afinstallering Programmet kan enten fjernes med genvejen i Start Programmer DataMeter eller ved hjælp af kontrolpanelet. DataMeter Minimanual 3

4 Datasæt (Ctrl D) Kernen i DataMeter er et datasæt symboliseret ved en skattekiste indeholdende guldkugler svarende til de enkelte observationer. Dataene i datasættet kan fremskaffes på forskellig vis: Træk en tom tabel ned fra værktøjsbjælken og indskriv dine data som lister. Træk en tom tabel ned fra værktøjsbjælken og opret nye data. Opret listen for disse data som en formel fx ud fra en af de indbyggede tilfældighedsgeneratorer. Kopier data ind I et nyt datasæt fra en tabel i et andet program, fx et tekstbehandlingsprogram, et regneark eller en webside. Vælg Importér fra fil eller Importér fra webside i menuen Filer. Træk en webadresse ind i et DataMeterdokument. Fødselstal Årstal Drenge Piger DrengeProcent Fødselstal Årstal DrengeProcent = Årstal ; r 2 = XY-plot Fødselstal Det abstrakte datasæt kan repræsenteres på forskellig vis, fx via tabeller og grafer eller man kan dobbeltklikke på datasættet og derved få lejlighed til at inspicere de enkelte observationer i datainspektøren, hvor man kan bladre frem og tilbage i de enkelte observationers 'generalieblade'. 4 DataMeter Minimanual

5 Her finder man de egenskaber, den enkelte observation har i form af værdierne for de variable, der er tilknyttet datasættet. Alle repræsentationerne er kædet sammen: Dobbeltklikker man fx på et datapunkt i en graf, åbnes datainspektøren automatisk og bladrer frem til den pågældende observation. Samtidigt lyser observationen også op i datatabellen. Valget af en eller flere observationer i en af repræsentationerne udløser altså det korresponderende valg i alle andre repræsentationer. Trækker man i et hjørne af skattekisten udfoldes skattekisten og man åbner for et vindue ind til datasættet, hvor de enkelte observationer fremstår som guldkugler: Fødselstal Gentag simulering Fødselstal Gentag simulering Ikonet for en observation behøver ikke være en guldkugle. Ved at gå ind i fanebladet Udseende i datainspektøren kan man ændre såvel udsende som placering af den enkelte observation inde i skattekisten, ligesom man kan knytte en label til observationen, der bl.a. kan afhænge af observationens værdier: Teknisk bemærkning: Ved at udnytte at ikonets placering kan gøres afhængig af såvel de variable, der er tilknyttet observationen, som diverse dynamiske parametre kan man endda benytte datasættets vindue som et ekstra generaliseret graf-rum, med mulighed for specialgrafer, fx dynamiske modeller af solsystemet. Planetmaskine Gentag simulering Eventuelle kommentarer til datasættet, fx om hvor det er hentet på nettet, kan gemmes under fanebladet kommentarer: DataMeter Minimanual 5

6 Tabel (Ctrl T) Data indtastes i lister med variabelnavnet øverst efterfulgt af en evt. formellinje (der fx fås frem ved at slå Vis formel til i Tabel-menuen). Tilsvarende kan der som vist være tilknyttet en enhedslinje. Dobbeltklikkes på en formelcelle får man adgang til formel-editoren. Foruden alle standardfunktionerne har man også adgang til en række statistiske fordelinger, tilfældighedsgeneratorer og specialiserede listefunktioner. 6 DataMeter Minimanual

7 Graf (Ctrl G) Hans Peter Lille Stor 40% 80% Hans Peter Hans Peter Hans Peter 40% 80% Hans Peter Ved at trække variabelnavne ind i grafrummet fra fx et datasæt eller en datatabel fås grafer for fordelingen/sammenhængen mel lem op til 3 variable. Den første variabel trækkes ind på en akse, mens de næste enten trækkes ind på den anden akse eller direkte ind i grafrummet, hvor den toner grafen efter en farvekode for numeriske variable og signaturer for kategoriserede variable. Trækkes den første variabel ind på en akse fås muligheden for Kategoriseret variabel: Søjlediagram, Blokdiagram Numerisk variabel: Prikdiagram, Linjeplot, Histogram (baseret på lige store intervaller), Antalshistogram (baseret på lige store andele), Boksplot (med evt. perifere data), Fraktilplot, Normalplot (normalfordeling). Trækkes den næste variabel ind på den anden akse fås muligheden for: Kategoriserede variable: Opsplitning af Søjlediagram, Punktdiagram,. Numerisk variabel i kombination med en kategoriseret variabel: Opsplitning af Prikdiagrammer, Linjeplots, Histogrammer, Boks-, Fraktil- samt Normalplots. Numeriske variable: XY-plot, XY-linje. DataMeter Minimanual 7

8 Funktionsgraf Når man trækker grafværktøjet ned i dokumentet kan det også bruges til at tegne almindelige funktionsgrafer. Man skal da bare skifte plottype til Funktionsgraf. Herved stilles et standardvindue til rådighed med en x- og y-akse, hvor både x og y løber fra ca. -10 til 10. Vinduesgrænserne kan ændres efter behov ved enten at trække i tallene på aksen eller ved at dobbeltklikke i grafvinduet og rette tallene i grafinspektøren. Grafer for funktioner (herunder konstante funktioner) indskrives ved at højreklikke og vælge Plot funktion. Lodrette linjer indsættes på samme måde ved hjælp af Plot Værdi. Funktionseditoren er identisk med formeleditoren. Man kan aflæse koordinater i statusbjælken ved at føre musen hen til de ønskede punkter, fx et toppunkt eller et skæringspunkt. Er det ikke præcist nok kan man hurtigt zoome ind på punktet ved at holde Ctrl-tasten nede (og tilsvarende zoome ud igen ved at holde Skift-Ctrl nede). Funktionerne kan desuden indeholde dynamiske parametre via Parameter-værktøjet. Tip: Ønsker man at bruge andre navne for den uafhængige og afhængige variabel kan man indskrive en tabel med navnene sammen med deres minimums- og maksimumsværdier og dernæst trække de to variable ind i et nyt grafrum. 8 DataMeter Minimanual

9 Beregning (C trl M) Trækkes Beregningsværktøjet ind i dokumentet kan det bruges til alle slags beregninger. Man tilføjer en formel ved at højreklikke og får svaret skrevet i resultatcellen, her arealet og omkredsen for en cirkel. Trækker man et datasæt ind i oversigtstabellen får man også adgang til datasættets variable og kan derfor på samme måde udføre egentlige statistiske beregninger, dvs. udføre diverse målinger på datasættet. Trækker man endeligt variable ind i opsummeringstabellen kan man endvidere få udregnet diverse krydstabeller for datasættet. Man kan trække såvel kategoriserede som numeriske variable ind i tabellen. Slipper man den variable på selve pilen tilføjes den. Slipper man den variable ovenpå en i forvejen eksisterende variabel udskiftes denne. I modsætning til skøn- og testværktøjet kan man kun indføre tal i krydstabellen ved at trække variable ind. Her er det vist med et eksempel hvor man har målt reaktionstider og fordelt dem på køn: Vi har her udregnet antallet (tæl) og middelreaktionstiden (middel) for hvert køn for sig. Der er 33 piger (K) og 21 drenge (M), og det ser ud til at drengene er en anelse hurtigere end pigerne. Om denne forskel er signifikant må efterfølgende afgøres med en hypotesetest! Ved en krydstabel for to kategoriserede variable kan man kun tælle antal for de involverede kategorier. Man kan da med fordel trække på de specielle funktioner: Søjleandel, Søjletotal, Rækkeandel, Rækketotal samt Forventet, der udregner de forventede antal under forudsætning af ua fhængighed. DataMeter Minimanual 9

10 Skøn Trækkes skønsværktøjet ind i dokumentet kan man vælge mellem en række skøn. Herefter udfyldes en skabelon ved at trække de variable ind fra et datasæt, en oversigtstabel eller ved at udregne tallene i formeleditoren. Har man ikke adgang til de rå data kan tallene i stedet indskrives direkte fra opgaveteksten. Der udregnes et konfidensinterval på basis af såvel de oplyste data som signifikansniveauet (der man kan ændre efter behov). Hertil kommer en statistisk fortolkning af betydningen af konfidensintervallet. Sammenholdes konfidensintervallet med det statistiske test i næste kolonne er det bemærkelsesværdigt at pigernes reaktionstid ligger indenfor konfidensintervallet, mens drengenes ligger lige på kanten. Forskellen kan derfor ikke være signifikant. 10 DataMeter Minimanual

11 Test Trækkes testværktøjet ind i dokumentet kan man vælge en række tests. Herefter udfyldes en skabelon. Det kan ske ved at trække de variable ind fra et datasæt, en oversigtstabel eller ved at udregne tallene i formeleditoren. Har man ikke adgang til de rå data kan tallene indskrives direkte fra opgaveteksten. Der gives en oversigt over de beregnede størrelser, samt en statistisk konklusion, der efterfølgende skal oversættes til dagligdags sprog. Man kan også få en grafisk illustration at se ved at vælge Vis fordelingen i testmenuen. DataMeter Minimanual 11

12 Model Trækkes modelværktøjet ind i dokumentet kan man vælge mellem en simpel lineær regressionsmodel med en enkelt uafhængig forklarende variabel eller en multipel lineær regressionsmodel med mange uafhængige forklarende variable. Herefter udfyldes en skabelon. Det kan ske ved at trække de variable ind fra et datasæt, en oversigtstabel eller ved at udregne tallene i formeleditoren. Har man ikke adgang til de rå data kan tallene endda indskrives direkte fra opgaveteksten. Der udregnes en ligning for den formodede lineære sammenhæng ved hjælp af mindste kvadraters metode, samt korrelationskoefficienten r og forklaringsgraden r 2. Der udregnes også et konfidensinterval for hældningen samt et skøn for en fremtidig observation. I dette tilfælde viser forklaringsgraden, at der netop ikke er en lineær sammenhæng mellem årstallet og drengeprocenten! 12 DataMeter Minimanual

13 Parameter (Ctrl Skift P) Parameterværktøjet benyttes til at indføre globale parametre, der kan ændres dynamisk. Dynamiske parametre kan også anvendes i fx grafrum, beregninger/over- og indskrive det ønskede i den tilhørende sigtstabeller og hypotesetest. Navnet og definitionsmængden for den dynamiske parameter kan ændres direkte på skyderen eller man kan dobbeltklikke på skyderen inspektionsboks: Det er også værd at lægge mærke til følgende punkter: Parameterens værdi kan fastlægges ved en formel, der fx kan involvere en anden parameter. På den måde kan dynamiske parametre benyttes til at undersøge forskellige variabelsammenhænge. Tilsvarende kan parameteren afhænge af en tilfældighedsgenerator og dermed simulere en stokastisk parameter. Man kan både oprette kontinuerte parametre (hvor værdien ændres i vilkårligt små spring når man zoomer ind på skalaen med Ctrl-klik) og diskrete parametre (hvor v ærdien ændres med endelige spring idet værdien er proportional med en grundlæggende enhed fastsat i boksen BegrænsTilMultiplaAf). Endelig kan man animere den dynamiske parameter ved at klikke på trekantsymbolet, der derved skifter form til DataMeter Minimanual 13

14 Måling Målingerne på et datasæt er knyttet til de rå data. Dobbeltklikkes på datasættet åbnes en Inspektionsboks med fanebladet Målinger: En måling er typisk knyttet til en formel, der indskrives i formeleditoren. Her drejer det sig fx om medianforskellen mellem reaktionstiderne for to drenge. Målinger kan også benyttes til at indføre konstanter i et datasæt, men her kan man ofte med fordel i stedet benytte en synlig parameter. Målinger bliver først rigtigt interessante/nyttige, når man kan samle på dem! Det forudsætter at målingen skifter værdi når datasættet opdateres løbende. Hvis man ikke er interesseret i at samle på målingerne står man sig i stedet ved at lave en synlig beregning! Målingerne ligger nemlig gemt (og beskyttet!) inde i inspektørens databoks. Målingerne kan fx skifte værdi fordi datasættet bygger på en simulation med en tilfældighedsgenerator. Målingerne vil da opdateres løbende hver gang de simulerede data opdateres ved at køre tilfældighedsgeneratoren endnu en gang, dvs. 'kortene blandes' på ny. der er lagt et filter ind over datasættet som så løbende ændres. målingerne afhænger af en dynamisk parameter kontrolleret af en skyder. Man kan så undersøge målingens afhængighed af den dynamiske parameter. Man kan opsamle målinger ved fx at højreklikke på datasættet og benytte menupunktet Udfør gentagne målinger for derved at få mulighed for at undersøge deres statistiske fordeling. Teknisk bemærkning: Det er også muligt at trække målinger ud af de avancerede statistiske værktøjer: Skøn, Test og Model. Ideen er da at man overfører alle beregningerne i disse værktøjer som målinger og derfor kan studere deres fordelinger efterfølgende. Overførslen sker fx ved at højreklikke på værktøjet og benytte menupunktet Træk resultaterne ud som målinger. Det forudsætter selvfølgelig at målingerne er udregnet på grundlag af stokastiske data simuleret med en passende tilfæ ldighedsgenerator. På denne måde kan man fx nemt opsamle målinger af fordelingen for en χ2-fordeling, idet selve χ2-teststørrelsen udregnes af testværktøjet. 14 DataMeter Minimanual

15 Ko nstruktion Afledte datasæt konstrueres ud fra allerede givne datasæt ved at udpege et datasæt og dernæst enten vælge en konstruktionsmetode i Datasæt-menuen eller højreklikke på datasættet: Vælges Gentag simulering (Ctrl-U) genstartes tilfældighedsgeneratorerne hvorved de oprindelige rå data transformeres til nye rå data. Vælges Udtag stikprøve udtrækkkes en stikprøve. Det kan ske med eller uden tilbagelægning og dækker også Bootstrap (der indeholder samme antal som populationen udtaget med tilbagelægning og simulerer den observerede fordeling). Vælges Rør rundt i variabel udføres en tilfældig permutation af en enkelt variabel hvorved en eventuel afhængighed af de andre variable brydes. Vælges Gentag målinger udføres gentagne målinger et vist antal gange, så man kan danne sig et overblik over målingernes fordeling. De præcise betingelser fremgår af inspektionsboksens sidste faneblad: Stikprøver og gentagne målinger har det meste fælles: Ved at slå animationen fra spares tid ved omfattende beregninger. Det afledte datasæt udvides ved at slå Erstat de eksisterende målinger fra. Konstruktionen opdateres automatisk når det originale datasæt ændres ved at slå Gentag stikprøven ved ændring i datasættet til. Konstruktionen kan køres med fast antal trin eller indtil en brugervalgt betingelse er opfyldt (hvor betingelsen indskrives med formeleditoren). DataMeter Minimanual 15

Et matematikeksperiment: Bjørn Felsager, Haslev Gymnasium & HF

Et matematikeksperiment: Bjørn Felsager, Haslev Gymnasium & HF Tusind kugler Et matematikeksperiment: Bjørn Felsager, Haslev Gymnasium & HF I en nyligt udkommen ungdomsroman om en ung svensk gymnasiepiges fortrædeligheder bruges et kuglespil ('galtonbræt') som en

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Grupperede observationssæt Deskriptiv statistik: Middelværdi, frekvensfordeling, sumkurve, kvartilsæt, boxplot

Grupperede observationssæt Deskriptiv statistik: Middelværdi, frekvensfordeling, sumkurve, kvartilsæt, boxplot Grupperede datasæt: Middelværdi, intervalfrekvens og kumuleret frekvens. Bilbestandens alder i 2005 fremgår af følgende tabel. Alder i år ]0;4] ]4;8] ]8;12] ]12;16] ]16;20] ]20;24] Antal i tusinde 401

Læs mere

Bjørn Felsager Seks guidede ture med DataMeter

Bjørn Felsager Seks guidede ture med DataMeter Bjørn Felsager Seks guidede ture med DataMeter DataMeter 1_0 September 2005 Seks guidede ture med DataMeter Indholdsfortegnelse Forord Eksempel 1: Kasseproblemet side 1 1. Problembeskrivelsen side 1 2.

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Et matematikeksperiment: Bjørn Felsager, Haslev Gymnasium & HF

Et matematikeksperiment: Bjørn Felsager, Haslev Gymnasium & HF Sammenligning af to måleserier En af de mest grundlæggende problemstillinger i statistik består i at undersøge om to forskellige måleserier er signifikant forskellige eller om forskellen på de to serier

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

pí~êíã~åì~ä=íáä=a~í~píìçáç

pí~êíã~åì~ä=íáä=a~í~píìçáç Brugsvejledning Manualnr. 012-08107 pí~êíã~åì~ä=íáä=a~í~píìçáç Manualnr. 012-08107 Manualnr. 012-08107 Startmanual til DataStudio Indledning Hvad er DataStudio? DataStudio er et program til indsamling,

Læs mere

Indhold Grupperede observationer... 1 Ugrupperede observationer... 3 Analyse af normalfordelt observationssæt... 4

Indhold Grupperede observationer... 1 Ugrupperede observationer... 3 Analyse af normalfordelt observationssæt... 4 BH Test for normalfordeling i WordMat Indhold Grupperede observationer... 1 Ugrupperede observationer... 3 Analyse af normalfordelt observationssæt... 4 Grupperede observationer Vi tager udgangspunkt i

Læs mere

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse:

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse: Generelt. Følgende vejledning beskriver hvordan man udarbejder BioCover SyreN kort i Næsgaard Markkort. Opgaven tager udgangspunkt at Næsgaard Markkort er installeret på din PC og klar til brug, og at

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks:

Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks: Værktøjshjælp for TI-Nspire CAS Struktur for appendiks: Til hvert af de gennemgåede værktøjer findes der 5 afsnit. De enkelte afsnit kan læses uafhængigt af hinanden. Der forudsættes et elementært kendskab

Læs mere

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave]

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave] Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2 Bjørn Felsager September 2012 [Fjerde udgave] Indholdsfortegnelse Forord Beskrivende statistik 1 Grundlæggende TI-Nspire CAS-teknikker... 4 1.2 Lister og regneark...

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Statistik i GeoGebra

Statistik i GeoGebra Statistik i GeoGebra Peter Harremoës 13. maj 2015 Jeg vil her beskrive hvordan man kan lave forskellige statistiske analyser ved hjælp af GeoGebra 4.2.60.0. De statistiske analyser svarer til pensum Matematik

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Dual boot. af Windows 7 og Linux Mint. Af Thomas Bødtcher-Hansen

Dual boot. af Windows 7 og Linux Mint. Af Thomas Bødtcher-Hansen Dual boot af Windows 7 og Linux Mint Af Thomas Bødtcher-Hansen Dual boot af Windows 7 og Linux Mint "Dual boot af Windows 7 og Linux Mint" er en udvidelse af min IT guide "Linux Mint med fokus på privatliv

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Regneark Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 6 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 19 Vejledende løsning... Side 20 GoogleDocs Regneark 2 Google

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydningsloven Når en bølge, fx en lysbølge, rammer en grænseflade mellem to stoffer, vil bølgen normalt blive spaltet i to: Noget af bølgen kastes tilbage (spejling), hvor udfaldsvinklen u

Læs mere

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm.

Schweynoch, 2003. Se eventuelt http://www.mathematik.uni-kassel.de/~fathom/projekt.htm. Projekt 8.5 Hypotesetest med anvendelse af t-test (Dette materiale har været anvendt som forberedelsesmateriale til den skriftlige prøve 01 for netforsøget) Indhold Indledning... 1 χ -test... Numeriske

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres.

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres. KOPIARK 17 # ligninger og formler i excel 2007, 1 1 Du skal lave et regneark, som kan bruges til at løse ligningen 5 x 11 = 7 + 3 x. a Lav et regneark som vist. HUSK: Gør en kolonne bredere Man kan gøre

Læs mere

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skærmtastatur med en virtuel musekliksfeature og taleoutput lader dig skrive hurtigt og arbejde med

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Lineære sammenhænge, residualplot og regression

Lineære sammenhænge, residualplot og regression Lineære sammenhænge, residualplot og regression Opgave 1: Er der en bagvedliggende lineær sammenhæng? I mange sammenhænge indsamler man data som man ønsker at undersøge og afdække eventuelle sammenhænge

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012 Geogebra Dynamisk matematik Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Geogebra?...4 Denne manual...4 Hent og installer programmet...4 Geogebra gennemgang og praktiske eksempler...4 Menuerne...5

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

I. Deskriptiv analyse af kroppens proportioner

I. Deskriptiv analyse af kroppens proportioner Projektet er delt i to, og man kan vælge kun at gennemføre den ene del. Man kan vælge selv at frembringe data, fx gennem et samarbejde med idræt eller biologi, eller man kan anvende de foreliggende data,

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Velkommen til TI-Nspire CAS 2.0 (Lærerversion)

Velkommen til TI-Nspire CAS 2.0 (Lærerversion) Velkommen til TI-Nspire CAS 2.0 (Lærerversion) Når du åbner for TI-Nspire CAS i en standardopsætning ser brugerfladen således ud (hvis ikke, så vælg Dialogboks > Indlæs standardområdet): I midterpanelet

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet Matematik A Studentereksamen Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet stx11-matn/a-080501 Tirsdag den 8. maj 01 Forberedelsesmateriale til stx A Net MATEMATIK Der

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium

χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium Man kan nemt lave χ 2 -test i GeoGebra både goodness-of-fit-test og uafhængighedstest. Den følgende vejledning bygger på GeoGebra version

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Vejledning til WordMat på Mac

Vejledning til WordMat på Mac Installation: WordMat på MAC Vejledning til WordMat på Mac Hent WordMat for MAC på www.eduap.com Installationen er først slut når du har gjort følgende 1. Åben Word 2. I menuen vælges: Word > Indstillinger

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer.

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer. [OPGAVER I NSPIRE] 1 Opgave 1) Opgaver og sider - dokumentstyring Start et nyt Nspire dokument. Følg herefter nedenstående trin. a) Opret to opgaver i dokumentet, hvor første opgave består to sider, og

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Statistik (deskriptiv)

Statistik (deskriptiv) Statistik (deskriptiv) Ikke-grupperede data For at behandle ikke-grupperede data i TI, skal data tastes ind i en liste. Dette kan gøres ved brug af List, hvis ikon er nr. 5 fra venstre på værktøjsbjælken

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning (til Windows Vista) Version 3.0 Indhold 1. Installation af drivere til Windows Vista...3 1-1. Windows Vista 64 bit... 3 1-2. Windows Vista 32 bit... 7 2. Start af hjælpeprogrammet Opsætning...14 3. Afinstallering...17

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere