Udvikling af svinerådgivningen Rådgivningen og Produktionen. Udarbejdet af Udviklingskonsulent Bo Overgaard Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af svinerådgivningen Rådgivningen og Produktionen. Udarbejdet af Udviklingskonsulent Bo Overgaard Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove"

Transkript

1 Udvikling af svinerådgivningen Rådgivningen og Produktionen Udarbejdet af Udviklingskonsulent Bo Overgaard Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove

2 1 Hovedtræk og baggrund Rapporten behandler emnerne, der er fremkommet ved interviewene med 8 vækstlandbrug inden for svineproduktion. Hovedtrækkene, som rapporten er inddelt i, er rådgiverens rolle på svinebedriften fremover, rådgivningsprocessen, ledelse samt motivation af medarbejderne og effektivitetsforbedringer i forhold til økonomi, arbejdsgange og dyrevelfærd. Landmændene savner mere sparring af deres rådgivere i deres daglige arbejde. Det er inden for områder som effektivisering, produktion og ledelse. Rapporten indeholder de behov landmændene søger løst ved svinerådgivningen Det er derfor ikke sikkert, at de behov der er fremkommet i undersøgelsen svare til den rådgivning svinerådgivningen tilbyder i dag. Et generelt emne igennem rapporten er, at landmanden søger rådgivning der kan hjælpe dem med at implementere deres langsigtede mål i hverdagen. Denne proces skal rådgiveren hjælpe med at understøtte og udfører. 1.1 Baggrund Undersøgelsens formål var at undersøge vækstlandmændenes fremadrettede behov ved rådgivning i svineproduktionen. Undersøgelsen blev gennemført i samarbejde med LandboNord, som bidrog med 8 kundeemner til interviewene. Kundeemnerne var alle vækstlandmænd, og alle i kategorien bulk-landmænd, der vækster gennem en større ensartet produktion. Det var et krav, at alle landmændene skulle være vækstlandmænd. Interviewene blev foretaget af Salg & Marketing, Landscentret. I undersøgelsen blev der interviewet 8 bulk landmænd. 2 af landmændene fokuserede på fullline produktion, mens endnu en var ved at omlægge bedriften her til. Der var hverken multi eller value-added landmænd blandt de kundeemner, som rådgivningsvirksomhederne bød ind med. Multi og value-added segmenterne forventes tilsammen at udgøre under 15 % af de ca vækstlandbrug på landsplan. Interviewene blev opbygget omkring åbne spørgsmål, som var brede og generelle. Herefter uddybende spørgsmål i forhold til projektbeskrivelsen. Derudover blev der spurgt målrettet til eksisterende produkter og den ønskede rådgiverprofil. Landmændene, der blev interviewet, viste stor interessere for emnerne, og deltog med stor entusiasme i interviewene. 2

3 Indhold 1 HOVEDTRÆK OG BAGGRUND KUNDETYPER PRODUKTION HVORDAN? EFFEKTIVISERING LEDELSE RÅDGIVERENS ROLLE RÅDGIVNINGSPROCESSEN MINDRE BEHOV PRODUKT TJEK

4 2 Kundetyper Vækstlandbrug i Danmark kan inddeles i tre overordnede typer, som kort kan skitseres ud fra karakteristika beskrevet herunder. 2.1 Bulk Ekspansion via øget produktionsomfang Bulk-landmænd fokuserer på mere af den samme type landbrug. De vil udvide det eksisterende landbrug, drive rationel stordrift og bruge den sidste nye teknologi til at effektivisere og minimere omkostningerne på bedriften. De opfatter sig selv som store landmænd. 2.2 Multibrug Ekspansion via andre eller relaterede forretningsområder Multibrug-landmænd er landmænd, som driver en række forskellige aktiviteter med udgangspunkt i landbrug. De investerer meget, også på andre områder end traditionelt landbrug. Det kan eksempelvis være investeringer i maskinstation, vindmøller (herhjemme og i udlandet), gylletanke, landbrug i udlandet eller ejendomme. Købmandskab er et nøgleord for deres forretning, og de opfatter sig selv som virksomhedsledere eller (risikovillige) investorer. 2.3 Value-added Ekspansion via øget andel af værdikæden Value-added landmænd har fokus på, hvordan de kan udvide deres forretning ved at skabe merværdi for forbrugerne. De tænker i proces og kvalitet, og derfor involverer de sig typisk i forarbejdningsvirksomheder (gårdmejeri, eget slagteri). De tror på deres produkter og tænker meget i salg og markedsføring. De opfatter sig selv som landmænd, men med tilføjelserne proces og kvalitet. De vil typisk være gode til netværk og skabe relationer med ligesindede. 4

5 3 Produktion hvordan? Landmændene ønsker, at rådgivningen er med til at hjælpe dem med at vælge den produktion, der giver dem den bedste konkurrenceevne på langt sigt. 3.1 Langsigtet strategi Landmændene vil på den lange bane gerne have en strategi, der hæver deres konkurrenceevne i forhold til i dag, for at sikre en økonomisk bæredygtig produktion fremover. I denne sammenhæng har de et behov for ekstern sparring til at træffe de rigtige valg og bevare overblikket i hverdagen. De valg, landmanden gerne vil have rådgiveren til at arbejde med, er ofte inden for strategi, udvikling af medarbejdernes kompetencer og effektiviseringer af deres produktion. Landmændene vil gerne have rådgiveren til at hjælpe med at arbejde efter en langsigtet strategi, hvor de i hverdagen arbejder målrettet efter disse mål, og målene er konkretiseret i handlingsplaner. Ofte er det de langsigtede mål for bedriften, der er svære for landmændene at definere - og specielt at målrette det daglige arbejde efter disse. Ud af denne problemstilling arbejder landmændene også med medarbejdernes kompetencer. De arbejder med, hvordan de får de rigtige kompetencer på bedriften til at handle efter de langsigtede strategiplaner. Men også produktionen spiller ind på strategien. Her overvejer landmændene, hvordan de skal indrette deres produktion. Det er ofte spørgsmålet om, hvorvidt de skal specialisere deres produktion eller gå efter en full-line produktion, der giver landmændene udfordringer. En af udfordringerne er også landmændenes produktion, der er tæt forbundet med de nuværende medarbejdere og deres kompetencer og interesser, hvilket i praksis er en betydelig barriere for en større forandringsproces i strategiarbejdet. Det betyder også, at det bliver centralt at have driftsleder og medarbejderne med i den langsigtede strategi proces hos mange landmænd, hvis de ønsker det. 5

6 4 Effektivisering Undersøgelsen viste, at landmændenes overordnede mål med bedriften ofte er bedre økonomi, som skal opnås gennem øget effektivitet og styring af bedriften. Rådgivningen skal bidrage til en bedre bundlinje. Områderne staldklima, produktionsstyring og løbemanagement er emner, som landmændene i høj grad er bevidste om. 4.1 Staldklima, produktionsstyring og løbemanagement De fleste landmænd i undersøgelsen arbejder i dag med staldklima, produktionsstyring og løbemanagement og mener, at de opnår resultater på området som følge af bestemte aktiviteter. Af de ting, landmændene nævnte som væsentlige indsatser, er lys, varme, fugt og rengøring blandt de væsentligste. Typisk bliver disse faktorer reguleret af automatiske anlæg. Landmanden ændrer typisk på anlæggets automatiske indstillinger på baggrund af sin erfaring, eller når dyrene viser tegn på ændret adfærd. Ændringerne af anlæggenes indstillinger sker som led i det daglige arbejde, og kun i sjældne tilfælde kontaktes rådgiverne for rådgivning på området. En enkelt landmand fokuserede på gylleskylning og -køling, og betragtede det som årsag til et godt staldklima, og grunden til at hans svin trives bedre end før. En positiv sidegevinst af tiltaget er også, at lugtgenerne i staldene er blevet mindre, hvorved arbejdsklima er blevet bedre for medarbejderne. Der er i andre stalde meget fokus på at få poltene løbet i den passende mængde og til den rette tid for at sikre en optimal produktion af smågrise. Der er i disse højt ydende stalde meget fokus på at få gennemløbet af polte tilpasset, hvilket kræver meget af personalet i form af pasning. Udover gennemløbet af polte er der også fokus på omløbningen af dem for at sikre en stabil leverance af smågrise. For landmændene er stabilitet i løbningen vigtig for den videre produktion, derfor er der meget fokus på, at polten bliver løbet, så der ikke kommer for mange til at gå golde. Hos disse landmænd, som er full-line producenter, er der stor fokus på at optimere hele produktionen, og det starter ved løbningen. Løbningen er grundlaget for en sikker og stabil produktion. I produktionsstyringen er der meget fokus på foder, både foderforbruget og foderblandingerne. De fleste af landmændene har anskaffet sig foderblandingsanlæg eller er inde i overvejelserne omkring at anskaffe sig et. De så alle effektivitetsforbedringer i at producere deres færdigblandinger selv frem for at købe dem. Overvejelser om køb af foderblandingsanlæg er blevet mere seriøse, efter at kornpriserne i 2009 har været lave. Dette har fået flere til også at overveje investeringer i opbevaringen af korn. Foderblandingsanlæggene bidrog flere steder til øgede udfordringer i logistikken for landmændene, da bedrifterne bestod af flere gårde, som færdigblandingerne skulle transporteres rundt til. Foderforbruget er også en indsatsfaktor i staldene, hvor man ser effektiviseringsfordele ved at nedsætte forbruget, mens man holder tilvæksten oppe. Denne form for effektivisering foregår ofte sammen med svinerådgivningen, og der er gode penge at tjene ved at optimere foderforbruget. 6

7 4.2 Dyrevelfærd Der er meget spredte holdninger til dyrevelfærd blandt vækstlandmændene. Holdningerne spænder vidt fra en decideret sammenhæng mellem dyrevelfærd og indtjening, til at landmændene følger love og regler og ikke tager initiativ udelukkende på grund af dyrevelfærden. De meget spredte holdninger til dyrevelfærd er alle knyttet til indtjeningspotentialet for bedriften. Der er blot forskel på, hvilken vinkel emnet ses fra. Dyrevelfærd er derfor en vigtig faktor i spillet om øget effektivisering, og et indsatsområde hvor landmændene har brug for rådgivning. Behovet knytter sig specielt til rådgivning om, hvordan tiltag om forbedret dyrevelfærd også giver bundlinje, da der generelt ikke er plads til yderligere omkostninger i produktionen. 4.3 Personale Vækstlandmændene i undersøgelsen oplever, at deres personale ikke har tilstrækkelig fokus på effektive arbejdsgange. De mener derfor, at der er mulighed for effektivisering på området, men også at der er mange hindringer. En af hindringerne er medarbejdernes manglende villighed til at implementere nye rutiner og teknologier. En ting som mange landmænd mener, kunne være en hjælp i dagligdagen er PDA en. Men her har manglende lyst og fokus på inddragelse af medarbejderne i implementeringen resulteret i, at teknologien ikke er blevet anvendt mange steder, hvilket igen har resulteret i manglende effektivitetsforbedringer. Bruger landmanden ikke selv PDA, har han også svært ved at overbevise medarbejderne om, at de skal bruge den, selvom han ser åbenlyse potentialer ved at anvende PDA. Effektivitetsforbedringerne blandt personalet er også vigtig for landmændene i en bredere forstand, idet de kigger på bytteforholdet mellem arbejdslønnen og foder kontra svinepriserne. Det betyder, at landmændene gerne vil udregne, hvor mange lønomkostninger de kan have per gris, de producerer. 4.4 Koncept omkring effektiviteten Landmændene er meget optaget af effektivitetsforbedringer, men deres tilgang til udviklingen af forbedrede produktionsmetoder er meget ustruktureret. De er klar over, at der skal laves nye forbedringer hvert eneste år, men hvor og hvordan de skal prioriteres, er de ikke klar over. De forsøger dog gerne selv at lave nogle forbedringer uden at konsultere rådgiverne først. En forsat rådgivningsindsats på området, hvor landmanden tilbydes struktur på sine nuværende og kommende effektiviseringstiltag, kombineret med en handlingsplan og opfølgning på planen, vil tilføre dem yderligere værdi og matche deres behov. 7

8 5 Ledelse Vækstlandmændene i undersøgelsen ønsker en rådgivning, der i fremtiden understøtter dem i problemstillinger omkring ledelsen af bedriften. Ledelse er for landmændene en lang række ting, som i dagligdagen er en stigende udfordring for dem. Vækstlandmændene arbejder gerne i ERFA-grupper, hvor de kan dele viden og erfaringsudveksle med ligesindede. Målet for vækstlandmændene er at lede bedriften effektivt gennem andre. 5.1 Dynamisk hverdag og strategi Vækstlandmændene ønsker i vid udstrækning at fokusere på den langsigtede strategi for bedriften, hvilket hænger sammen med et ønske om at kunne arbejde meget målrettet i svineproduktionen i hverdagen. Til dette har landmændene behov for at have klare langsigtede mål, og hertil har de brug for sparring fra rådgiverne. Sparringen og dialogen med rådgiverne på det strategiske niveau skal være med til at klarlægge den overordnede økonomi for bedriften og dermed svineproduktionen. Landmændene efterspørger typisk rådgivernes kompetencer til at bevare overblikket i svineproduktionen, når strategien udfærdiges, men også mens den bliver implementeret. De finder det svært at bevare det overordnede overblik, samtidigt med de implementerer nye strategiske tiltag i hverdagen. 5.2 Driftsledelse Mange af vækstlandmændene finder det meget udfordrende at skulle nå deres mål igennem driftslederne på bedriften. De føler sig ikke i stand til at lede og vejlede driftslederne effektivt til at udføre og varetage de daglige opgaver. De søger derfor rådgivning i, hvordan de bliver bedre til at guide og lede deres driftsledere og ansatte. Vækstlandmændene finder også et behov for rådgivning i, hvordan de organiserer deres daglige arbejdsgange på bedriften, med henblik på at blive mest muligt effektive. De finder, at der er en stor udfordring i at ændre de daglige arbejdsgange og rutiner. Her vil de gerne understøttes af rådgivningen i form af procesforbedringer i de daglige rutiner, hvilket er alt fra logistik i stalden til den rækkefølge, opgaverne udføres i samt hvor meget tid, der skal bruges på opgaverne i stalden. Vækstlandmændene synes det er svært at bevare overblikket over de daglige opgaver, når de leder deres bedrift igennem en driftsleder. De føler ikke, at de har kontrol over arbejdsgangene, eller hvor de er i forhold til deres målsætninger. Landmændene ønsker værktøjer, der sætter dem i stand til at bevare overblikket og samtidigt kunne følge med i, hvad der sker ned i detaljen på bedriften. Mange fokuserer på nøgletal på tavler i fællesrum for at bevare overblikket over bedriften. 8

9 5.3 Konceptet ledelse Landmændene søger i bred udstrækning rådgivning, vejledning, sparring og værktøjer på de ledelsesmæssige opgaver. Rådgiverens rolle på området kan derfor være lige fra ekspertrådgivning omkring specifikke problemstillinger til faciliteringen af ERFA-grupper. Rådgiveren har i løsningen af de ledelsesmæssige udfordringer mulighed for at tage mange roller. Det er blot vigtigt for landmanden, at den rolle - man som rådgiver tager - tager afsæt i landmandens specifikke behov og unikke situation, og ikke er det samme, der bliver sagt alle andre steder. De opfatter ikke deres bedrift, som tilsvarende alle andres, og derfor skal rådgivningen tage udgangspunkt i deres bedrift. 5.4 Motivation af medarbejdere Vækstlandmændene i undersøgelsen ønsker rådgivning, der hjælper dem med at fastholde deres nøglemedarbejdere samt at motivere dem i deres daglige arbejde. Landmændene ser denne del af deres arbejde som vital for, at de er i stand til at sikre en fortsat vækst på deres bedrift. Målet for vækstlandmændene er en god arbejdsplads for deres medarbejdere samt at opnå effektivitetsforbedring gennem motivation. Landmændene ser det generelt som en udfordring at motivere deres medarbejdere hvad enten det drejer sig om flertallet eller udvalgte nøglemedarbejdere. De mange forskellige mennesker og nationaliteter, der arbejder på danske landbrug, har hver især brug for forskellige ting til at motivere dem. Udenlandsk arbejdskraft er typisk meget motiveret gennem løn og penge og ikke effektivitetsforbedringer, hvilket landmændene finder meget desillusionerende. Landmændene mener, at de i høj grad mangler værktøjer, der kan hjælpe dem med at motivere deres medarbejdere i deres daglige opgaver. Motivation hos medarbejderne er vigtig for landmændene, da de mener, at den skal være til stede, for at de kan opnå effektivitetsforbedringer. Landmændene mener selv, at de har svært ved at få det optimale ud af deres medarbejdere gennem deres nuværende erfaring med motivering. Derfor søger de at få rådgivning, sparring og værktøjer stillet til rådighed inden for områder som incitamentskulturer, ledelsesredskaber og værktøjer, der kan skabe sammenhæng mellem bedriftens overordnede mål og den enkelte medarbejderes mål, da der kan være stor forskel på, hvor meget forskellige vækstlandmænd får ud af deres medarbejdere. Det er normalt en udfordring i mange typer virksomheder at gå fra en situation som selvstændig til at skabe resultater gennem ledelse, og det er det også i landbruget. Udfordringen kan være speciel stor, hvis der også er flere kulturer på arbejdspladsen, hvor landmanden skal motivere dem på meget forskellige måder, og det kan også skabe friktion mellem medarbejderne. 9

10 5.5 Konceptet motivation af medarbejdere Landmændene finder det svært at fastholde medarbejderne, hvilket de kæder sammen med motivationen af dem. Ofte forsvinder der meget viden omkring arbejdsrutiner og dyrene, når de gode medarbejdere siger op, hvilket gør landmændene meget sårbare ved nøglemedarbejderes opsigelse. De ønsker derfor at kunne fastholde deres nøglemedarbejdere gennem en øget motivation, hvilket igen skal hænge tæt sammen med effektivitetsforbedringer på bedriften. Rådgiverne skal i den sammenhæng være med til at klæde landmændene på til at varetage motivation af deres medarbejdere. Det kunne være gennem de ledelsesværktøjer, landmændene efterspørger eller rådgivning omkring værktøjerne. En anden ting, der er vigtig ved nøglemedarbejderne, er videndelingen fra dem og ud på bedriften, så deres unikke viden ikke går tabt ved deres opsigelse. Landmændene er ikke altid bevidste om dette. 10

11 6 Rådgiverens rolle Vækstlandmændene er i undersøgelsen blevet spurgt til, hvilke kriterier de udvælger deres rådgivere på. Alle landmændene svarer, at de vægter rådgiverens kompetencer højest, når de skal vælge ny rådgiver, og umiddelbart derefter kigger de på den personlige kemi mellem rådgiveren og dem selv. Efter de to nævnte faktorer, er erfaring selvfølgelig også vigtig, når der vælges rådgiver. Kriterier som pris, produkter, image og geografisk nærhed betyder intet for vækstlandmændenes valg af rådgiver ifølge eget udsagn. 6.1 Kommunikation Vækstlandmændene i undersøgelsen finder, at der var langt imellem besøgene fra svinerådgivningen, og at der ikke er meget kommunikation i mellemtiden. Det giver landmændene en følelse af manglende feedback fra konsulenternes side på de problemer, som de tidligere har været i dialog omkring. Landmændene forventer, at de kan bruge deres rådgivere til sparring på idéer og tiltag, de ønsker at implementere. De forventer i den forbindelse, at rådgiverne fortæller dem deres holdning og mening om idéen, begrundet i saglige argumenter og landmandens unikke vilkår. Gennem denne sparring ønsker landmændene, at rådgiverne bliver inspirator for den fremtidige udvikling på bedriften. Landmændene ønsker gennem kommunikationen og sparringen at få en oplevelse af rådgiveren som partner i bedriften. 6.2 Konkurrenter DLBR svinerådgiverne har, ifølge landmændene i undersøgelsen, to konkurrenter. Disse er dyrlægen på den operationelle del af rådgivningen og DLG på foderrådgivningen. Dyrlægerne er tæt knyttet til bedriften, da de er på besøg med korte intervaller. Dette gør, at de er tættere på landmandens bedrift, og at de har et indgående kendskab til bedriften, der gør, at de kan være med til at træffe vigtige beslutninger og rådgive ud fra landmandens unikke situation. Det betyder også, at svinerådgiveren ofte bliver valgt fra på opgaver. DLG tilbyder landmændene gratis foderrådgivning, hvilket er et stærkt argument over for landmændene. Flere af de landmænd, der deltog i undersøgelsen, brugte DLG s rådgivning til at lave foderblandinger og -planer. I tilfældet med DLG bliver svinerådgivningen valgt fra på grund af prisen, da de tilbyder gratis rådgivning. DLG bliver betragtet som en kapacitet på området, hvilket også gør det svært for landmanden at skifte til svinerådgivningen på området. 11

12 6.3 Koncept rådgiverens rolle Rådgiverne skal være i stand til at agere tovholdere på landmændenes projekter og præsentere bedre beslutningsgrundlag for producenterne i det arbejde, de leverer. Landmændene forventer, at svinerådgivningen er eksperter på specifikke problemstillinger, samt at rådgiverne kan give dem sparring omkring den fremtidige drift og deres langsigtede planer for svineproduktionen. Ingen af landmændene forventer, at rådgiverne løser deres dagligdagsproblemer. De ser det heller ikke muligt, idet der er alt for langt imellem rådgivernes besøg på bedriften til, at rådgivning kan ske ud fra landmandens behov, og det er en af grundene til, at de ikke bruges mere end de gør. Svinerådgivningen er ifølge landmændene i undersøgelsen presset af både DLG og dyrlægerne på den operationelle del af rådgivning, som ofte hjælper med løsningen af dagligdagsproblemer. Ingen af de konkurrerende rådgivere har endnu bevæget sig i retning af strategisk og holistisk rådgivning. Mulighederne for svinerådgivningen i at give landmændene en større oplevelsesværdi af rådgivningen kunne være at lægge mere vægt på koncepter, hvor fokus er målrettet den strategiske rådgivning. Skal svinerådgivningen forsat være en del af landmændenes løsning på de operationelle problemer, skal frekvensen af besøgene op på den enkelte bedrift. 12

13 7 Rådgivningsprocessen Undersøgelsen viste, at landmændene ser store udfordringer i den måde rådgivningsprocessen foregår på i dag i svinerådgivningen, hvilket gør, at de i større stil vælger andre rådgivere. Den typiske grund til, at landmændene flytter, er, at de ønsker at føle, at rådgivningen i større omfang burde tage udgangspunkt i deres behov, samt at rådgiverne ikke er tilstrækkeligt proaktive over for landmanden. 7.1 Processen Overordnet efterspørger landmændene mere struktur på deres egen udvikling. De søger en del af afklaringen om denne struktur gennem deres rådgivere, hvilket kræver en meget holistisk tilgang til rådgivningen af rådgiverne. En tilgang hvor man som rådgiver ikke er ekspert, men i større grad en generalist, der ser tingene ovenfra og er klar til at gå ind i en proces omkring udviklingen af svineproduktionen. I denne proces - men også i andre rådgivningssituationer - efterspørger vækstlandmændene i højere grad, at rådgivningen bliver unik for hver enkel bedrift. De ønsker, at rådgivningen tager udgangspunkt i den enkelte bedrifts situation og behov og i mindre omfang tager udgangspunkt i generelle eller teoretiske løsninger. Landmændene ønsker konkret, at rådgiverne i langt større udstrækning end i dag bliver i stand til at håndtere myndighederne i forbindelse med diverse ansøgninger. Det drejer sig hovedsageligt om miljøansøgninger og byggetilladelser ved kommunen. Ved håndtering af myndighederne mener landmændene, at der i første omgang burde være en anden proces end i dag - eventuelt gennem et større samarbejde, og er der konflikter, at de tegner en skarpere profil over for dem, så landmændene kan få deres ansøgninger hurtigere igennem det offentlige system. 7.2 Konceptet omkring rådgivningsprocessen For at landmændene kan få en oplevelse af en mere unik rådgivning med udgangspunkt i deres bedrifter, er der behov for en bedre screening og afdækning af landmændenes reelle behov for rådgivning. Desuden skal rådgiverne besidde en større bevidsthed omkring, at landmanden nødvendigvis ikke har erkendt, at han har brug for rådgivning. Der er behov for en bevidstgørelse, hvor rådgiveren har en rolle som facilitator for en proces, hvor landmanden selv erkender sine rådgivningsbehov. I denne rolle er det nødvendigt, at rådgiveren får en mere proaktiv og opsøgende rolle. Et af de områder, hvor landmanden har behov for rådgiveren, er i prioriteringerne af den næste indsatsperiode, og her kunne rådgiveren være en del af en proces, hvor der identificeres nye tiltag og handlingsplaner, hvilket vil give landmanden en struktur på udviklingen og understøtte effektiviseringen i svineproduktionen bedre end den sker i dag. 13

14 8 Mindre behov Disse behov fra landmændene er også fremkommet i undersøgelsen, men der har ikke været konsensus omkring dem. De er derfor udtryk for få landmænds opfattelse og indtryk ved svineproduktionen. Behovene er gengivet her da de kan bidrage til den videre debat af rådgivningen og landmændenes behov. - Landmændene i undersøgelsen efterspørger i forbindelse med rådgivningen decideret efter finansiel rådgivning i forbindelse med omlægning af lån, ny- og refinansiering i forbindelse med byggeri samt assistance ved bankmøder. - Landmændene søger ved rådgivningen også en backup-funktion i forbindelse med de styrings- og ledelsesværktøjer, der bliver brugt på bedriften. - Landmændene efterspørger rådgivning omkring foderbudgetter. - Landmændene ønsker at se større vækst på bedriften efter besøg fra rådgiverne. - Rådgiveren skal noget mere ud i stalden, hvis de skal have kompetencer til at rådgive på bedriften. - Landmændene efterspørger mere og bedre benchmarking imellem landmændene, i stedet for de - i landmændenes øjne - ubrugelige prognoser, der produceres i dag. - Hvad kan landmændene få ud af Grøn Vækst? Landmændene har intet indtryk af hvordan de kan få vækst med Grøn Vækst. 14

15 9 Produkt tjek Meget få af vækstlandmændene i undersøgelsen kan nævne nogle af produkterne inden for svineproduktion. Kun en enkelt landmand kunne nævne et produkt - Farestaldsmanualen. Flere af landmændene kunne nævne Agrosofts programmer, som de brugte i stalden og var tilfredse med. Landmændene fremhævede især Agrosofts kvaliteter inden for brugervenlighed og overskuelighed. Endvidere var der flere af landmændene, der benyttede deres egne systemer til registreringer i staldene. 15

Udviklingafplanteavlsrådgivningen

Udviklingafplanteavlsrådgivningen Udviklingafplanteavlsrådgivningen Afdækningafvækstlandbrugenesbehov Udarbejdetaf markedschefkarstenbove udviklingskonsulentboovergaard Baggrund Undersøgelsens formål var at afdække landbrugets fremadrettede

Læs mere

Program Rådgivning af Vækstlandbrug

Program Rådgivning af Vækstlandbrug Program Rådgivning af Vækstlandbrug Introduktion Vækstlandbrug og deres udvikling Video med 3 vækstlandmænd Introduktion til workshop Workshop i grupper Opsamling i plenum Rådgivning af Vækstlandbrug Økonomikonferencen

Læs mere

En kundeanalyse blandt vækstlandbrug og lead-users (Et del-projekt støttet under Promilleafgiftsfonden 2009 nr. 37)

En kundeanalyse blandt vækstlandbrug og lead-users (Et del-projekt støttet under Promilleafgiftsfonden 2009 nr. 37) Dynamisk Strategi En kundeanalyse blandt vækstlandbrug og lead-users (Et del-projekt støttet under Promilleafgiftsfonden 2009 nr. 37) Udarbejdet af Karsten Bove, Markedschef Vækstlandbrug Salg & Marketing,

Læs mere

Helhedsorienteret Risikostyring

Helhedsorienteret Risikostyring Helhedsorienteret Risikostyring Resultater fra lead-user behovsanalysen Karsten Bove Markedschef Vækstlandbrug Udvikling, Salg & Marketing Baggrund Producenternes behov for er afdækket ved hjælp af lead-user

Læs mere

Effektiv svineproduktion med WinPig

Effektiv svineproduktion med WinPig Effektiv svineproduktion med WinPig AgroSoft optimerer din svineproduktion Global Udvikling AgroSofts managementsystem WinPig er i dag et af verdens førende. Svineproducenter i hele verden bruger dagligt

Læs mere

Rådgivning af landmænd i grupper

Rådgivning af landmænd i grupper Rådgivning af landmænd i grupper Norsk Landbruksrådgivning 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Traditionelle ERFA-grupper Fag-/produktions-specifikke

Læs mere

Karsten Bove Markedschef Vækstlandbrug Landscentret, Udvikling Salg & Marketing I samarbejde med Aspecto 2009. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret

Karsten Bove Markedschef Vækstlandbrug Landscentret, Udvikling Salg & Marketing I samarbejde med Aspecto 2009. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret HELHEDSORIENTERET RISIKOSTYRING Den kvantitative tilfredshedsanalyse Rapportering af resultaterne fra et del-projekt støttet under Promilleafgiftsfonden 2009 nr. 38 vedr. Helhedsorienteret Risikostyring

Læs mere

Dynamisk Strategi Evaluering af demonstrationsprojektet Projektleder: William Schaar Andersen og Udviklingskonsulent: Jette Nissen

Dynamisk Strategi Evaluering af demonstrationsprojektet Projektleder: William Schaar Andersen og Udviklingskonsulent: Jette Nissen Dynamisk Strategi Evaluering af demonstrationsprojektet 2011 Projektleder: William Schaar Andersen og Udviklingskonsulent: Jette Nissen Formål og fakta Formål Undersøge hvad der til for at landmænd bliver

Læs mere

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet 22.12.2015 Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Forretningsudvikling i

Læs mere

Hvornår synes kunden, vi er rigtig gode? Hvad siger kunderne om os hvornår oplever de, at vi flytter noget?

Hvornår synes kunden, vi er rigtig gode? Hvad siger kunderne om os hvornår oplever de, at vi flytter noget? Hvornår synes kunden, vi er rigtig gode? Hvad siger kunderne om os hvornår oplever de, at vi flytter noget? v. markedschef Karsten Bove, og direktør Henrik Galsgaard, LandboThy Forudsætningen for en god

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

18. april 2016 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING

18. april 2016 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING 18. april 216 Af Kristian Skov Økonomi & Virksomhedsledelse SURVEY FREMTIDENS STRATEGIUDVIKLING FORDELING AF RESPONDENTER I alt er 17 besvarelser blevet indleveret Blandt disse er 983 beskæftiget som selvstændig

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Strategi for vækst. Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret

Strategi for vækst. Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret Strategi for vækst Ved Direktør Henrik Hardboe Galsgaard, LandboThy og Markedschef Vækstlandbrug Karsten Bove, Landscentret Det strategiske kompetencekort Løbende tilpasning Visuelle handlingsplaner Svinekongressen

Læs mere

Tema. Brug værktøjerne

Tema. Brug værktøjerne Brug værktøjerne Det væsentlige for enhver svinebesætning er, at indsatsfaktorerne passer sammen. F.eks. bør man ikke investere i automatiserede produktionsanlæg, hvis man ikke har evner eller interesse

Læs mere

PRODUKTION AF VÆKSTDYR - HVAD GØR DE BEDSTE?

PRODUKTION AF VÆKSTDYR - HVAD GØR DE BEDSTE? PRODUKTION AF VÆKSTDYR - HVAD GØR DE BEDSTE? Kent Lisby Jakobsen, Smedshauge Nikolaj Kleis Nielsen, Innovation Foredrag nr. 15, Herning 25. oktober 2016 AGENDA Baggrund Økonomiske betragtninger 10 udvalgte

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Strategiske spor i DLBR

Strategiske spor i DLBR DLBR Strategiske spor i DLBR v. Udviklingsdirektør Ivar Ravn Derfor samarbejde Med partnerskabet i DLBR vil vi: skabe merværdi og konkurrencekraft for kunderne drive og udvikle en konkurrencedygtig rådgivningsvirksomhed

Læs mere

Turbo på Slagtesvin LFID-12-7102. Afslutningsmøde. Projektleder Jette Pedersen, VSP

Turbo på Slagtesvin LFID-12-7102. Afslutningsmøde. Projektleder Jette Pedersen, VSP Turbo på Slagtesvin Afslutningsmøde Projektleder Jette Pedersen, VSP LFID-12-7102 Dagens program Velkomst og gennemgang af resultater Resultater generelt Brugerundersøgelser Ændre vaner hvordan? Målgrupper

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGIPROCES LYKKES

MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGIPROCES LYKKES MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGIPROCES LYKKES MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGI- PROCES LYKKES er udgivet af SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Agro Food

Læs mere

SEGES P/S seges.dk. At reducere det samlede foderforbrug fra undfangelse af grisen til slagtning FORLØBET MINUS 30 - BAGGRUNDEN

SEGES P/S seges.dk. At reducere det samlede foderforbrug fra undfangelse af grisen til slagtning FORLØBET MINUS 30 - BAGGRUNDEN HVAD ER MINUS 30 FE PR. PRODUCERET GRIS? REDUCER FODERFORBRUGET MED MINUS30 Lisbeth Shooter, Innovation, Fodereffektivitet Gitte Hansen, Gefion Svinerådgivning Svinekongres D. 26. okt. 2016 At reducere

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Værditilvækster - Hvilke behov har de?

Værditilvækster - Hvilke behov har de? Værditilvækster - Hvilke behov har de? Fra lead user interviews VirksomhedsRådgivning Kunden oplever et hul i DLBR s ydelser : - Indsigt i virksomhedsforhold gerne fra andre brancher - Kobling af status

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark

DB-tjek nu helt til bundlinjen. Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark DB-tjek nu helt til bundlinjen Af Jan Rodenberg Ledende konsulent SvinerådgivningDanmark Hvad siger nr. 1? Produktet Benchmarkingværktøj, med høj datasikkerhed. Ejet af den lokale svinerådgivning Uundværligt

Læs mere

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus Handlingsplaner Enkeltstående tiltag Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus 1. Afdække forbedringsmuligheder (stald, foderlade, mark, finansiering) 2. Synliggøre det økonomiske potentiale ved tiltag

Læs mere

Videre med Dynamisk Strategi. Ved gdr. Ole Larsen og vicedirektør Kim Ladekjær, LRØ

Videre med Dynamisk Strategi. Ved gdr. Ole Larsen og vicedirektør Kim Ladekjær, LRØ Videre med Dynamisk Strategi Ved gdr. Ole Larsen og vicedirektør Kim Ladekjær, LRØ Overskrifter Overskrifter Afstemning Strategisk fokus: 1. Miljø 2. Brasilien 3. Kvalificeret arbejdskraft 4. Selskabsskat

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Produktionsstyring LFID-12-7101. Optimering af muligheder i slagtesvineproduktionen

Produktionsstyring LFID-12-7101. Optimering af muligheder i slagtesvineproduktionen Produktionsstyring Optimering af muligheder i slagtesvineproduktionen Svinerådgiver Inga Riber Kristiansen, LandboNord og Projektleder Jette Pedersen, VSP LFID-12-7101 Turbo på slagtesvin Børs for ledige

Læs mere

Værditilvækst - Kapitaltilførsel for landmænd. 1. december 2013 Jan Terkelsen Specialkonsulent Formue & Finans VFL

Værditilvækst - Kapitaltilførsel for landmænd. 1. december 2013 Jan Terkelsen Specialkonsulent Formue & Finans VFL Værditilvækst - Kapitaltilførsel for landmænd 1. december 2013 Jan Terkelsen Specialkonsulent Formue & Finans VFL Møde med bank, realkredit eller investorer Have din egen dagsorden Være klædt på - vær

Læs mere

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen

Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen Bestyrelsesmøde d. 2. sept. 2010 Professionel ledelse og risikostyring v/gitte Lerche-Simonsen 22. oktober 2013 Svinekongres 18-10-2013 1 Kort præsentation Baggrund: HD i org./ledelse HD i afsætningsøkonomi

Læs mere

Velkommen til temaet Tag chancen, men kend risikoen

Velkommen til temaet Tag chancen, men kend risikoen Velkommen til temaet Tag chancen, men kend risikoen Michael Maahr, Danske Bank Thomas Frederiksen, Danske Bank Torben Ulf Larsen, Hvor vil vi stille skarpt? Metode til risikostyring Danske Banks kreditvurdering

Læs mere

Værditilvækstseminaret - d. 20. november

Værditilvækstseminaret - d. 20. november Værditilvækstseminaret - d. 20. november Stampenborg Specialkonsulent William S. Andersen Deltagere 6 landmænd 9 DLBR 3 Landbrugsskolerne 7 VFL Deltagere fra VFL i dag Gustaf Bock Birgitte Wulff Mikaelsen

Læs mere

Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd

Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd Egenkontrol - mellem bureaukrati og dyrevelfærd - et forskningsprojekt financieret af Videncenter for Dyrevelfærd Jesper Lassen Institut for Fødevare- og Resourceøkonomi Københavns Universitet Baggrunden

Læs mere

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå?

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Dias

Læs mere

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig?

Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Hvordan tackler du banken, inden banken tackler dig? Indlæg Danske Slagtekalveproducenter 4. Januar 2012 v. Kurt Skovsted, Cand. Agro (M.Sc.) SVAR Ved at være forberedt, virksomhedsorienteret og professionel.

Læs mere

Dyrevelfærd i Svinesektoren

Dyrevelfærd i Svinesektoren viden vækst balance Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 445 Offentligt Dyrevelfærd i Svinesektoren Læs mere om udvikling på velfaerd.lf.dk Videncenter for Svineproduktion Axelborg, Axeltorv 3 T +45

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Erhvervsøkonomi Evalueringsopsamling efter afprøvning af strategiværktøjer - Centrovice Ansvarlig WIS

SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Erhvervsøkonomi Evalueringsopsamling efter afprøvning af strategiværktøjer - Centrovice Ansvarlig WIS Notat SEGES, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. Erhvervsøkonomi Evalueringsopsamling efter afprøvning af strategiværktøjer - Centrovice Ansvarlig WIS Projekt: 7482 Fra nøgletal til strategiimplementering -

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og NØGLETAL FOR 2013 NOTAT NR. 1220 Nøgletallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige regnskabsposteringer. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse

Læs mere

FYRAFTENSMØDE FOR UNGE I LANDBRUGET GEFION. Agrarøkonom, Landbrugsskolen Sjælland 2012

FYRAFTENSMØDE FOR UNGE I LANDBRUGET GEFION. Agrarøkonom, Landbrugsskolen Sjælland 2012 19. maj 2015 Jørgen Kroer, MLP, SEGES Martin Møller, driftsleder, Frenderupgård FYRAFTENSMØDE FOR UNGE I LANDBRUGET GEFION Hvem er jeg? Agrarøkonom, Landbrugsskolen Sjælland 2012 Driftsleder i svineproduktion,

Læs mere

Formålet med denne rapport er at give en kortfattet opsummering af de vigtigste resultater på baggrund af landmændenes diskussioner i fokusgruppen.

Formålet med denne rapport er at give en kortfattet opsummering af de vigtigste resultater på baggrund af landmændenes diskussioner i fokusgruppen. Konklusion Repræsentanter for banker og realkredit var meget positive over for Risikohjulet, og de ønskede, at regnskab, budget, dynamisk strategi og Risikohjulet blev knyttet tættere sammen i forbindelse

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Foto: Inger Bertelsen, Videncentret for Landbrug Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 50 meter væk,

Læs mere

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv

Fokus på udvikling af DLBR Erhverv PROJEKTPLAN PROJEKT: MODELCENTER ERHVERV Fokus på udvikling af DLBR Erhverv Ansvarlig projektleder: Ivan Damgaard, Markedschef DanRåd & Regnskab 10. juni 2009 1) Projekt Modelcenter Erhverv Formål Modelcenter

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder. Væksthus Sjælland 1

Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder. Væksthus Sjælland 1 Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder Væksthus Sjælland 1 Inspiration Afklaring Handling = Katalysator for Vækst Væksthus Sjælland 4 25 rådgivere med teoretisk og praktisk ballast Klingen

Læs mere

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer

Erfagruppen som motivator. Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Erfagruppen som motivator Af Lau Lindholm Christiansen og Louise Helmer Dagsorden Hvad er en erfagruppe? Hvorfor være i en gruppe? Hvad kræves? Den gode gruppe! Hvordan får du det fulde udbytte? Hvad er

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

FarmOnline. klima for vækst

FarmOnline. klima for vækst FarmOnline klima for vækst Global vækst skaber stor efterspørgsel SKOV er førende på det internationale marked for klimastyring og produktionsovervågning til animalsk produktion og har mere end 40 års

Læs mere

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt

MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt 26-02-2015 MINUS 30 FODERENHEDER VSP største demoprojekt Svinerådgiver Jakob Nielsen, Gefion Driftsleder Lars Frederiksmose, I/S Nordahl I/S NORDAHL ALLAN OG CHRISTIAN NORDAHL 650 søer 7 kg 400 søer 30

Læs mere

Dynamisk Strategi. Evaluering af demonstrationsprojektet 2011

Dynamisk Strategi. Evaluering af demonstrationsprojektet 2011 Dynamisk Strategi Evaluering af demonstrationsprojektet 2011 Projektleder William Schaar Andersen og Udviklingskonsulent Jette Nissen 06-01-2012 Det strategiske kompetencekort viser din virksomhedsmål

Læs mere

Landbrugets tilstand en brændende platform?

Landbrugets tilstand en brændende platform? Landbrugets tilstand en brændende platform? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Fødevareøkonomisk Institut Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Den brændende platform Gældskrisen:

Læs mere

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL

SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL På vej mod en samarbejdsmodel SKITSE TIL EN SAMARBEJDSMODEL INDLEDNING Fællesskabet er vigtigt for at skabe vækst. Når vi står sammen er vi stærkere og kan formå mere. Det

Læs mere

Trumf på rådgivningen

Trumf på rådgivningen Trumf på rådgivningen EN TEORIBOG 55 FORORD Rådgivning skal skabe effekt. Hvis ikke rådgivningen medfører forandringer til det bedre, har den ikke værdi for landmanden, og så er rådgiverens arbejde spildt.

Læs mere

Virksomheds- og ledelsesrådgivning: Virksomhedslandmænds behov for rådgivning

Virksomheds- og ledelsesrådgivning: Virksomhedslandmænds behov for rådgivning En kundeanalyse blandt vækstlandbrug og lead-users (Et del-projekt støttet under Promilleafgiftsfonden 2008 nr. 29) Udarbejdet af Karsten Bove, Markedschef Vækstlandbrug Salg & Marketing, Udvikling Summary

Læs mere

DANISH CROWN RÅDGIVNING

DANISH CROWN RÅDGIVNING DANISH CROWN RÅDGIVNING RÅDGIVNING I STALDEN Danish Crown Rådgivning er sat sammen i forskellige pakker, så du kan finde den rådgivningsform, der passer dig. DANISH CROWN RÅDGIVNING HAR TRE NØGLEORD Rådgivning

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

Store visioner? Hvor er jeg i dag, og hvor vil jeg hen? Hvilken rådgivning har jeg brug for til opfyldelse af min vision? v/ Ulrik Lunden, gårdejer

Store visioner? Hvor er jeg i dag, og hvor vil jeg hen? Hvilken rådgivning har jeg brug for til opfyldelse af min vision? v/ Ulrik Lunden, gårdejer Store visioner? Hvor er jeg i dag, og hvor vil jeg hen? Hvilken rådgivning har jeg brug for til opfyldelse af min vision? v/ Ulrik Lunden, gårdejer Hvor er jeg i dag? Jeg er 33 år gift med Pernille. Har

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden

Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort over virksomheden Foto: Inger Bertelsen, Videncentret Foto: Inger Bertelsen, Videncentret Der produceres 16-17.000 slagtesvin i de ejede stalde 15.000 købes ved nabo 2.000 købes ved bror Virksomhedsbeskrivelse - Oversigtskort

Læs mere

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET NOTAT NR. 1801 Hvis man har styr på 0-punkts-dækningsbidraget pr. smågris, som er kapital- og kapacitetsomkostningerne, har man hele tiden styr på økonomien i den daglige drift,

Læs mere

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik Oplev forskellen! HVEM ER SCHMIDT? Schmidt er Europas største køkkenkæde med mere end 700 franchisebutikker. Schmidt er en del af den franske

Læs mere

Herning 29. februar 2016 Ulrik Toftegaard Jensen, SEGES Kvæg Vibeke Fladkjær Nielsen, SEGES Kvæg RÅDGIVNING I ET NYT PERSPEKTIV

Herning 29. februar 2016 Ulrik Toftegaard Jensen, SEGES Kvæg Vibeke Fladkjær Nielsen, SEGES Kvæg RÅDGIVNING I ET NYT PERSPEKTIV Herning 29. februar 2016 Ulrik Toftegaard Jensen, SEGES Kvæg Vibeke Fladkjær Nielsen, SEGES Kvæg RÅDGIVNING I ET NYT PERSPEKTIV KVÆGKONGRES 2016 RÅDGIVERENS ROLLE I DAG (INTERVIEW KVÆGCHEFER) Vores nye

Læs mere

Landbruget om 10 år. Ved Nørresundby Bank. Kristian Skov d. 17. juni 2014

Landbruget om 10 år. Ved Nørresundby Bank. Kristian Skov d. 17. juni 2014 Landbruget om 10 år Ved Nørresundby Bank Kristian Skov d. 17. juni 2014 Hvordan ser landbruget ud i 2050? Ifølge bogen 2050 Der bli r et yndigt land Hvordan ser landmanden ud i 2050? - Kompetencer, ejerformer

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Sådan forbedrer vi konkurrenceevnen

Sådan forbedrer vi konkurrenceevnen Rammevilkår vs. driftsledelse Sådan forbedrer vi konkurrenceevnen KvægKongres 2016 29. februar - 1. marts, Herning Kongrescenter Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Landmandens fordele og ulemper ved deleøkonomi. Flemming Hedegaard, Chefrådgiver

Landmandens fordele og ulemper ved deleøkonomi. Flemming Hedegaard, Chefrådgiver Landmandens fordele og ulemper ved deleøkonomi. Flemming Hedegaard, Chefrådgiver Hvorfor ikke deleøkonomi? Mange landmænd er landmænd, fordi de er selvstændige, og dermed ikke afhængige af andre. Mange

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE OM NY METODE TIL PLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND Det er muligt for landmænd, kommuner, rådgivere og forskere at få et godt samarbejde om planlægning og regulering i det

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i Meget god beliggenhed Der er en nabo ca. 150 meter væk, næste nabo er ca. 600 meter væk Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Har du sat rammerne for virksomhedens udvikling? Vej til vækst?

Har du sat rammerne for virksomhedens udvikling? Vej til vækst? Har du sat rammerne for virksomhedens udvikling? Vej til vækst? Louise Helmer, Virksomhedsrådgiver og rådgivningschef, Centrovice Per Brems, Svineproducent, Odense Den næste ½ time Lidt overordnet om virksomhedsrådgiveren

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Beretning til årsmøde 30. januar Merete Lehmann Andersen

Beretning til årsmøde 30. januar Merete Lehmann Andersen Beretning til årsmøde 30. januar 2015 Ved Chefkonsulent Ved Chefkonsulent Merete Lehmann Andersen Beretning Den økonomiske k situation ti Produktionsresultater DB-tjek Hold fokus MRSA Medierne LandboNord

Læs mere

International driftsleder

International driftsleder International driftsleder med traineeforløb i Østeuropa VEJLBY LANDBRUGSSKOLE - centret for moderne landbrugsuddannelse I Slovakiet bliver ideerne til virkelighed Jonas Juhl Kristensen blev i foråret spurgt,

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

Det hele er meget mere effektiv og jeg får færre telefonopkald med spørgsmål fra mine medarbejdere. Nu kigger de i stedet på SOPén.

Det hele er meget mere effektiv og jeg får færre telefonopkald med spørgsmål fra mine medarbejdere. Nu kigger de i stedet på SOPén. SOPvideoer 1. Video: En landmand fortæller om sine erfaringer med SOP Tekst Udsagn (frivilligt om man vil bruge dem) Overskrift: SOP Standard Operating Procedures Brian introducerer sig selv: Mit navn

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang

Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Resultater af MDI s kvalitetsundersøgelse en gennemgang I april og maj måned 2014 gennemførte vi en kvalitetsundersøgelse af

Læs mere