Børne- og familieudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og familieudvalget"

Transkript

1 Børne- og familieudvalget Referat af mødet den 20. september 2011 fra kl i mødelokale C. Medlemmer: Mogens Kruse Erik Bøgh Nielsen Heinz Hvid Per Skovmose Poul Hvass Hansen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Pkt. nr. Sag Sidetal Åbne Sager Orienteringssager 165. Meddelelser Orientering om budget Efterretningssager 167. Fastspænding af dagplejebørn i.f.m. kørsel Budget 2012 samt overslagsårene Børne- og 6 Familieudvalgets område Fritidsområdet. Overordnet anlægsbehov 9 Beslutningssager 170. Analyse af specialundervisningsområdet Nedrivning af gammel gymnastiksal Vestervig skole Renovering skoler Ansøgning om opnormering af den private institution Havmågen Thy Motor Sport Karting søger om fritagelse/refusion af arealleje 19 ved Thsited Lufthavn Vang-Tvorup Idrætsforening - leje af jord til fodboldbane Vilsund Ungdomsklub - ansøgning om tilskud til 6. årgang i Klitmøller Fritidsklub - ansøgning om godkendelse som 24 fritidsklub under Folkeoplysningsloven Eventuelt 26 Lukkede sager Beslutningssager 179. Oplæg til kontrakt 27 Børne- og familieudvalget Side 2

3 165. Meddelelser J.nr.: P35-T77648 SagsID: Sagsbeh.: CKJ Åbent Meddelelser fra: 1. Udvalgsformand 2. Forvaltningen 3. Øvrige udvalgsmedlemmer Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 165 Formanden orienterede om møde i ejerlejlighedsforeningen Thy Hallen, samt om de akutelle budgetforhandlinger. Lars Sloth orienterede om ændret struktur i direktionen gældende fra Heinz Hvid vil løbende orientere om arbejdet omkring anlæg af kunststofbane. Børne- og familieudvalget Side 3

4 166. Orientering om budget 2012 J.nr.: P35-T77648 SagsID: Sagsbeh.: CKJ Åbent REDEGØRELSE Som opfølgning på orienteringen om Thisted Kommunes generelle økonomi i byrådssalen den 13. september 2011 vil økonomichef Mogens Kruse Andersen give en mere specifik orientering for børne- og familieområdets økonomi. Mogens Kruse Andersen deltager fra kl Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 166 Mogens Kruse Andersen gav en orientering om økonomien på børne- og familieområdet. Børne- og familieudvalget Side 4

5 167. Fastspænding af dagplejebørn i.f.m. kørsel J.nr.: G SagsID: Sagsbeh.: MLU Åbent HISTORIK Politiker Per Skovmose har anmodet Børne- og Familieforvaltningen om en kort redegørelse i forhold til procedurerne for transport af dagplejebørn i bil, bus m.v. REDEGØRELSE Dagplejerne må køre med deres respektive dagplejebørn, når der fra forældreside er underskrevet en kørselsaftale, og de kan fastspændes forsvarligt. Nogle dagplejere kører med bus, når de skal frekventere legestuerne. Denne transport forestås af lokale busvognmænd i Thisted Kommune. Der er hoftesele på samtlige pladser i alle de busser, som dagplejen benytter sig af. Endvidere er der i de mindre busser 3 sæder med 3-punktssele. Enkelte dagplejegrupper kører i minibus (8 personers), hvor der er 3-punktssele på alle sæder. Forældrene bedes om at aflevere barnets private autostol hos dagplejeren på legestuedage, så denne kan fastspændes i bussen. Det samme gør sig gældende, når dagplejeren benytter sig af egen bil. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at: redegørelsen tages til efterretning Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 167 Taget til efterretning. Børne- og familieudvalget Side 5

6 168. Budget 2012 samt overslagsårene Børne- og Familieudvalgets område.. J.nr.: Ø SagsID: Sagsbeh.: OLEJ Åbent REDEGØRELSE På baggrund af økonomiudvalgets møde den 11. maj 2011 er der udmeldt budgetrammer for Udgangspunktet for budget 2012 er budgetoverslagsåret 2012 fra det vedtagne budget I budgetrammerne er der korrigeret for demografi på bevillingsgrupperne vedr. skoler og uddannelsesområdet og dagtilbud til børn. Endvidere er der reduceret med en andel af en general reduktion, som for hele Thisted kommunes budget 2012 udgør 20,0 mio. kr. Rammerne for budget 2012 for Børne- og familieudvalget er således: mio. kr. i 2012-priser Bevillingsgrupper Budget 2011 Oprindelig budget 2012 Demografiske korrektioner Andel af generel reduktion Samlet reduktion Udmeldt ramme budget 2012 Fritid 31,1 31,1-0,4-0,4 30,7 Skoler og 445,3 433,4 1,8-5,4-3,6 429,8 uddannelse Børne- og familieområdet 122,6 122,4-1,5-1,5 120,9 Dagtilbud til børn 155,5 153,1 1,4-1,9-0,5 152,6 Integration 1,3 1,2 0,0 0,0 1,2 sprogundervisning I ALT 755,8 741,2 3,2-9,2-6,0 735,2 Afdelingscheferne vil på mødet fremkomme med deres overvejelser vedr. reduktioner og omprioriteringer på deres område. INDSTILLING Chefgruppen vil på mødet fremlægge forslag til, hvorledes budgettet kan komme i balance i Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 103: Heinz Hvid deltog ikke i Børne- og familieudvalgets behandling af sagen. Drøftet. Forvaltningen udarbejder oplæg til beslutning til mødet 14. juni Børne- og familieudvalget Side 6

7 Sagen genoptages på Børne- og familieudvalgets møde den 14. juni 2011 THISTED KOMMUNE Forvaltningen har udarbejdet en oversigt som viser, hvordan budgettet bringes i balance for Endvidere er der også anført, hvilke ønsker der er til budget Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 116 De forskellige forslag drøftet. Forvaltningen arbejder videre med de forskellige forslag. Sagen genoptages på Børne- og familieudvalgets møde den 9. august 2011 Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 132 Drøftet. Sagen genoptages i Folkeoplysningsudvalget med henblik på en udtalelse. Fritidssektionen har udarbejdet konkret forslag til fordeling af rammebesparelsen på kr. samt kr. i ikke udmøntede besparelser i overslagsåret 2012: Besparelsen er udmøntet % -vis på alle områder, dog således, at der kun spares kr. på lokaletilskud svarende til overskuddet på regnskab Fritidsfaciliteter (selvejende haller): kr. Sammenholdt med den besparelse på kr. der blev besluttet i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2011, betyder besparelsen, at der skal reduceres 3,35% i de tilskud til de selvejende haller for skolernes brug, som dannede baggrund for vedtagelsen af ny halpolitik. Folkeoplysning: kr. Der vil være et mindre beløb til f.eks. FOU s virke og FOU s Pulje. Folkeoplysende voksenundervisning: kr. Konsekvensen kan blive, at der ikke længere kan ydes 1/3, 6/7, 8/9 tilskud til leder og lærerløn til henholdsvis almen undervisning, instrumental undervisning og handicapundervisning. I henhold til FO-loven 11, stk. 4 og 5 (almen og handicap) kan der max. ydes tilskud med 1/3 og 8/9. Iht. FO-loven 11, stk. 3 kan man yde særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen instrumentalundervisning Thisted Kommune har besluttet, at det er 6/7. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: kr. Konsekvensen bliver et mindre tilskud til: Thisted Ordningen, ungdomsklubber, fritidsklubber og puljer til ungdomsklubber og fritidsklubber. Lokaletilskud: kr. Besparelsen svarer til det ikke forbrugte beløb på kontoen i Størstedelen af tilskuddet er lovbestemt og der er ikke overførselsret på kontoen. Børne- og familieudvalget Side 7

8 Kommunale klubhuse: kr. Konsekvensen bliver et mindre beløb til vedligeholdelse. Sydthy Svømme- og kurbad: kr. Besparelsen udmøntes af Svømme- og Kurbadet. Thy Hallen og Skaterhal: kr. Besparelsen udmøntes af hallen. Selvejende ungdomsklubber: Budgetbeløbet står under frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsudvalget udtaler på mødet den 8. september 2011: Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den som punkt 45 Jørgen Østerby Pedersen, Heinz Hvid og Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen. I henhold til 37 i Folkeoplysningsloven afgiver Folkeoplysningsudvalget følgende indstilling: Under henvisning til det store socialt- og sundhedsforebyggende arbejde kan udvalget ikke anbefale besparelsen. Såfremt besparelsen imod Folkeoplysningsudvalgets forventning bliver vedtaget af Byrådet, ønsker udvalget at blive inddraget i prioriteringen af besparelsen. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 168 Taget til efterretning. Børne- og familieudvalget Side 8

9 169. Fritidsområdet. Overordnet anlægsbehov J.nr.: Ø SagsID: Sagsbeh.: OLEJ Åbent HISTORIK På Børne- og familieudvalgets møde den 8. marts 2011 bevilgede udvalget tilskud til en række anlægsprojekter på fritidsområdet. Efterfølgende er der på børne- og familieudvalgsmødet den 16. juni 2011blevet bevilget kr. i tilskud til anlægsprojekter i Thy Hallen i forbindelse med Thisted Svømmeklubs afholdelse af DM i Svømning. Når nettoudgiften på bevilgede anlægsprojekter samlet opgøres, henstår der kr. i u forbrugte anlægsmidler fra 2010 og 2011, en del af midlerne fremkommer ved at lærerboligen ved Østerild Skole ikke istandsættes jf. børne- og familieudvalgets beslutning herom, samt at det har vist sig billigere end forventet at indfri lån i Vestervig Agger Hallen. Med henblik på at fordele resterende anlægsmidler og danne overblik over anlægsønsker på fritidsområdet, har forvaltningen udarbejdet en samlet oversigt over anlægsønsker som er registreret på nuværende tidspunkt. I denne forbindelse er de selvejende haller bl.a. blevet bedt om, at indberette hvilke dele der endnu ikke er gennemført af den renoverings- og vedligeholdelsesplan, som konsulent firmaet Niras i 2008 udarbejdede for Thisted Kommune. Opmærksomheden henledes på, at ikke alle selvejende haller har givet tilbagemelding på tidspunktet for udarbejdelsen af sagsfremstillingen, hvorfor der sikkert kan påregnes yderligere anlægsbehov. REDEGØRELSE På nuværende tidspunkt kan anlægsbehovet på fritidsområdet opgøres således: Forening/inst. Beskrivelse Ansøgning Fics sagsnr.. Thisted Brewers Manglende finansiering Conventus Anskaffelse af IT-systemet Conventus Koldby Hørdum IF Kunstgræsbane Thisted Skyttekreds Udflyt. til nybyg. lokaler v. Thy-hallen - anslået Hanstholm Motionsforening Ombygning og renovering af lokaler Hørdum Hallen Udskiftning af tag over cafeteria Tilsted Idrætsklub Lysanlæg, skur, maling og hegn Klublokaler, ungdomskl., øvrige faciliteter Renoveringer/moderniseringer anslået udgift: Rolighedshallen Nyt tag på Hallen Thy-hallen Etablering af sauna Østerild Multicenter Etablering af adgang og parkering Hanstholm, Niras mangler: Niras mangler Hanstholm Anlægsønske: Renovering 5 omklædningsrum Børne- og familieudvalget Side 9

10 Hanstholm Anlægsønske: Nyt Indgangsparti Vestervig A. Niras mangler: Niras mangler Vestervig A. Anlægsønske: Renovering af dame- og herretoilet Nors, Niras mangler: Niras mangler Nors, anlægsønske: Tilskud til nyt ventilations- og genvex anlæg Nors, anlægsønske: Nyt gulv motionscenter Nors, anlægsønske: Renovering dommer omklædningsrum Hørdum, Niras mangler: Niras mangler Hørdum - anlægsønske: Nye omklædningsrum, mot.center, cafet Hannæs, Niras mangler: Niras mangler Hannæs, anlægsønske: Elektronisk låsesystem Hannæs - anlægsønske: Lyscensorer i resten af hallen og mot.ru Hannæs - anlægsønske: Ren. af toiletter ved indgangen - 9 stk Hannæs - anlægsønske: Nyt tag og isolering Bedsted, Niras mangler: Niras mangler Bedsted - anlægsønske: Hallens vestmur - udskiftning af mur Bedsted - anlægsønske: Huller i p-plads? Bedsted - anlægsønske: Renovering af tag - sydsiden Hurup, Niras mangler: Niras mangler Hurup - anlægsønske: Nyt indgangsparti ved cafeteria? Hurup - anlægsønske: Asfaltering af grusbelagt p-plads? Hurup - anlægsønske: Renovering af toiletter i foyeren? Hurup - anlægsønske: Etb. Af handicaptoilet - herre i foryeren? Sjørring - anlægsønske: Nyt tag og isolering gl. hal 2004 priser Sjørring - anlægsønske: Ren. 4 gl. omklæd. I kælder samt gang Belægning og kloakering af grusvej til p- Sjørring - anlægsønske: plads Sjørring - anlægsønske: Belægning og kloakering af p-plads I alt: ANDRE KONSEKVENSER. Forvaltningen skal henlede opmærksomheden på det store behov, der er for anlægsmidler på fritidsområdet aktuelt og på sigt. Desuden skal der gøres opmærksom på, at den store grad af frivillig involvering i foreninger og institutioner inden for fritidsområdet betyder, at investeringer i tidssvarende fysiske rammer har stor effekt, når det gælder forebyggelse målrettet børn og unge, og sundhedsfremme generelt. Forvaltningen skønner, at der er behov for en samlet økonomisk anlægsramme på ca. 4 mill. kr. hvert af de nærmeste år, hvis der skal skabes tidssvarende fysiske rammer for det store og ofte ulønnede arbejde der udføres af frivillige inden for fritidsområdet. Børne- og familieudvalget Side 10

11 HØRRING OG KOMMUNIKATION. Sagsfremstillingen fremsendes til Folkeoplysningsudvalget med henblik på en udtalelse om, behovet for anlægsmidler i de kommende år. INDSTILLING: Forvaltningen indstiller, at: Der forsøges optaget en anlægsramme til Fritidsområdet på budget 2012 anskaffelse af IT-programmet Conventus ( kr.) og tagrenovering på Rolighedshallen kr.) har på forhånd første prioritet. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 140 Heinz Hvid blev erklæret inhabil i sagen. Indstilles godkendt. Besluttet af Økonomiudvalget den som punkt 231. Jens Vestergaard Jensen og Ulla Vestergaard deltog ikke i Økonomiudvalgets behandling af sagen. Anbefales enstemmigt. Besluttet af Thisted Byråd den som punkt 220. Tage Leegaard deltog ikke i Thisted Byråds behandling af sagen. Indstillingen enstemmigt vedtaget. Folkeoplysningsudvalget afgiver på møde den følgende udtalelse: Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den som punkt 46 Jørgen Østerby Pedersen, Heinz Hvid og Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen. I henhold til 37 i Folkeoplysningsloven afgiver udvalget følgende indstilling: Folkeoplysningsudvalget indstiller, at der på anlægsbudgettet afsættes et beløb på min. 4 mill. kr. til fritidsområdet de kommende år, set i lyset af det store investeringsbehov, der er inden for området. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 169 Taget til efterretning. Børne- og familieudvalget Side 11

12 170. Analyse af specialundervisningsområdet J.nr.: 17-U79773 SagsID: Sagsbeh.: JECA Åbent HISTORIK I gennem de seneste år har der løbende været et stigende pres på specialundervisningsområdet i form af flere visiterede elever, og dermed stigende udgifter. Tendensen er landsdækkende og ifølge Undervisningsministeriet anvendes 30 % af folkeskolens samlede ressourcer til specialundervisning, og 14 % af alle elever er modtagere af specialundervisning. (Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre styring og organisering, UVM, 2010) I Thisted Kommune har der gennem de seneste år også været et pres på især den vidtgående specialundervisning. På baggrund af ovenstående ønskes en pædagogisk og økonomisk analyse af specialundervisningen i Thisted Kommune. REDEGØRELSE Der nedsættes en arbejdsgruppe med følgende kommissorium: Baggrund: Thisted Kommunes Sammenhængende Børnepolitik indeholder værdier og flere politiske målsætninger, der har relation til specialundervisningsområdet. Thisted Kommune arbejder på, at der på alle niveauer er en inkluderende tilgang til opgaveløsningen, hvor der i samarbejdet tages udgangspunkt i at se muligheder frem for begrænsninger. Dette indebærer bl.a.: at der arbejdes mod en sikring af de bedste lærings- og udviklingsmuligheder i nærmiljøet, at der er fokus på sikring af et godt socialt liv i nærmiljøet trods særlige behov: (Thisted Kommunes Sammenhængende Børnepolitik s. 3) Desuden beskriver børnepolitikken politiske mål indenfor overskrifterne: Helhedsorienteret indsats Forebyggelse og tidlig indsats Tilbud i nærmiljøet Sundhedsfremme Omkostningsbevidst indsats I implementeringsplanen for den Sammenhængende Børnepolitik er følgende delmål beskrevet: etablere alternative helhedsorienterede tilbud i nærmiljøet skabe incitamenter i organisationen, som tilskynder til udviklingen af lokale tilbud arbejde med økonomiske incitamenter, som kan medvirke til at fastholde børn og unge i normaltilbuddene mm. (Implementeringsplanen s ) Børne- og familieudvalget Side 12

13 Desuden har Byrådets beslutning den 1. december 2010 vedrørende ny struktur på skoleområdet i Thisted Kommune medført, at der overordnet skal analyseres, hvordan ressourcerne inden for folkeskoleområdet tildeles og anvendes. I dette arbejde er specialundervisningsområdet et centralt element, da området ofte defineres som svært økonomisk styrbart. Formål: Formålet med arbejdsgruppen er overordnet at analysere hele specialundervisningsområdet ud fra både en pædagogisk og økonomisk vinkel. Både den alm. specialundervisning, samt den vidtgående specialundervisning skal være omfattet af analysen. Målet for arbejdsgruppen er at udarbejde én rapport med anbefalinger inden for hele specialundervisningsområdet, som kan danne baggrund for en efterfølgende politisk proces. Arbejdsgruppe: Undervisnings- og fritidschef Jesper Carlsen (formand) Pædagogisk Udviklings- og dagtilbudschef Morten Lund Konsulent i folkeskoleafdelingen Per Sejer Hansen Ledende psykolog Dagmar Ebbesen. Konsulent fra Pædagogisk Udviklingsafdeling. Økonomimedarbejder Skoleleder Anette Kjeld Toft Skoleleder Brian Kirk Nielsen Desuden kan medarbejdere med særlig viden inden for nogle områder deltage i arbejdsgruppen ad hoc. Dette kunne f.eks. være psykologer, ledere og lærere fra specialundervisningen m.fl. Analysepunkter: Kvalitativ analyse af Thisted Kommunes tilbudsvifte inden for specialundervisningen. Analyse af tildelingsmodel inden for specialundervisningen. Herunder inddrages en analyse af principperne for visitationen til specialundervisningen Udarbejdelse af forslag til økonomiske incitamentsstrukturer inden for specialundervisningen. Incitamentsstrukturer, som fordrer en inkluderende tilgang til specialundervisningen jf. Børnepolitikken. Inddragelse af nyeste viden og forskning inden for området f.eks. rapport fra Deloitte (Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre styring og organisering, UVM, 2010), samt forskningen Effekter af specialundervisningen (Egelund og Tetler, DPU, 2009) Punkter som opstår som følge af arbejdsgruppens proces. Ovenstående analysepunkter skal sammenholdes med Thisted Kommunes Sammenhængende Børnepolitik, og munde ud i anbefalinger fra arbejdsgruppen. Det er desuden vigtigt, at arbejdsgruppens arbejde koordineres med analysearbejdet omkring den generelle ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne. Undervisnings- og fritidschefen er ansvarlig for denne koordinering. Børne- og familieudvalget Side 13

14 For at sikre en politisk forankring, inviteres BFU-udvalget til det første indledende møde i arbejdsgruppen. På dette møde afklares de politiske forventninger til arbejdet. Tids- og handleplan: Arbejdet koordineres med arbejdsgruppen vedrørende ressourcetildelingsmodeller for folkeskolen. Arbejdsgruppen skal derfor aflevere resultatet af sit arbejde umiddelbart efter arbejdsgruppen for den øvrige ressourcetildeling. Derfor afsluttes arbejdet ultimo august Arbejdsgruppen afholder første møde i februar 2011, hvor den konkrete prioritering og møderække aftales. RETSGRUNDLAG Arbejdsgruppens overordnede lovgivningsmæssige ramme er Folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser om Specialpædagogisk bistand. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Ingen ANDRE KONSEKVENSER Ingen HØRING OG KOMMUNIKATION Ingen INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at ovenstående kommissorium godkendes og arbejdsgruppen nedsættes Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den : Godkendt. Sagen genoptages på Børne- og familieudvalgets møde den Forvaltningen giver en mundtlig status på arbejdsgruppens arbejde med specialundervisning. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 161 Drøftet. Børne- og familieudvalget Side 14

15 Sagens genoptages på Børne- og familieudvalgets møde d HISTORIK Arbejdsgruppen har nu afsluttet sit arbejde med at analysere specialundervisningsområdet i Thisted Kommune jf. kommissorium godkendt i børne- og familieudvalget den 1. februar REDEGØRELSE Arbejdsgruppen har udarbejdet en rapport med følgende hovedoverskrifter: Struktur Serviceniveau og økonomi Kvalificering af læringsmiljøer Inden for hver overskrift findes en analysedel, samt nogle anbefalinger til fremtidig struktur og praksis. Arbejdsgruppen foreslår, at rapporten sendes i høring, således der kan træffes politisk beslutning om evt. ændringer indenfor specialundervisningsområdet i november Disse ændringer kan så implementeres fra august Se bilag med arbejdsgruppens samlede rapport (sendt pr. post). RETSGRUNDLAG Arbejdsgruppens overordnede lovgivningsmæssige ramme er Folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser om Specialpædagogisk bistand. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Arbejdsgruppens anbefalinger indbefatter en omfordeling af ressourcerne indenfor specialundervisningsområdet. ANDRE KONSEKVENSER Som et element i arbejdsgruppens rapport anbefales, at specialklasserne på Østre Skole og Hurup Skole lukkes, at Bedstedklassen flyttes til Østermølleskolen og af Flyvefisken og Golfstrømmen fusioneres. Dette vil betyde væsentlige konsekvenser for en del ansatte i disse tilbud i form af forflyttelser og evt. afskedigelser. HØRING OG KOMMUNIKATION Arbejdsgruppens anbefaler, at rapporten sendes i høring og at høringsfasen afsluttes d INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at arbejdsgruppens rapport sendes i høring og at sagen herefter genoptages i november Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 170 Indstillingen godkendt. Per Skovmose ønsker rapporten sendt i høring uden at der træffes beslutning. Børne- og familieudvalget Side 15

16 171. Nedrivning af gammel gymnastiksal Vestervig skole J.nr.: A SagsID: Sagsbeh.: Jeca Åbent HISTORIK På Vestervig Skole er der en gymnastiksal, som ikke længere anvendes til undervisning, idet Vestervig Skoles idrætsundervisning er flyttet til Vestervig-Agger Hallen. Gymnastiksalen anvendes heller ikke til fritidsaktiviteter. Da gymnastiksalen i en årerække ikke har været anvendt til undervisning, er bygningen ikke blevet vedligeholdt, som den øvrige bygningsmasse på Vestervig Skole. Derfor er gymnastiksalen i dag i dårlig stand. REDEGØRELSE Teknisk forvaltning har derfor anmodet om, at børne- og familieudvalget overdrager bygningen til teknisk forvaltning med henblik på nedrivning. Skoleledelsen på Vestervig Skole støtter dette. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at gymnastiksalen overdrages til teknisk forvaltning med henblik på nedrivning. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 171 Indstillingen godkendt. Børne- og familieudvalget Side 16

17 172. Renovering skoler J.nr.: P SagsID: Sagsbeh.: PSH Åbent HISTORIK På anlægsbudgettet for 2011, er der afsat kr. til skolerenoveringer. Økonomikontoret har meddelt, at der mangler at blive frigivet projekter for kr. REDEGØRELSE I forbindelse med prioriteringen af de kr., som blev frigivet til mindre renoveringer, har forvaltningen modtaget ønsker, der vil kunne realiseres indenfor de resterende kr. på budget 2011 til skolerenoveringer. Tilsted Skole har behov for at få en gennemgribende renovering af omklædningsfaciliteterne i forbindelse med gymnastiksalen. Der er også et behov for at dele de eksisterende kvadratmeter op i 2. Renoveringen vil kunne komme såvel fritidsafdelingen som folkeskoleafdelingen til gode, da omklædningsrummene også benyttes af idrætsforeningen. På Østre Skole er gulvet i gymnastiksalen efter 40 år så nedslidt, at kommunens sikkerhedsleder flere gang har påpeget behovet for en udskiftning. På Tingstrup Skole er der ikke garderobe faciliteter og fællesrum for rengøringspersonalet. Der er mulighed for at lægge 2 rum sammen, for at tilfredsstille behovet. De midler, der er behov for, fordeler sig således: (For alle 3 projekter, er der tale om, at skolerne selv hjælper økonomisk til at gøre projektet færdigt.) Tilsted Sole kr. Østre Skole kr. Tingstrup Skole kr. INDSTILLING Forvaltningen kan derfor bl.a. foreslå at ovennævnte projekter godkendes, idet udvalget samtidig kan overveje, om der er andre anlægsprojekter der skal imødekommes. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 172 Udsat. Børne- og familieudvalget Side 17

18 173. Ansøgning om opnormering af den private institution Havmågen J.nr.: A SagsID: Sagsbeh.: MLU Åbent HISTORIK Den 6. september 2011 modtog Børne- og familieforvaltningen en ansøgning om opnormering af det private dagtilbud Havmågen i Hanstholm. Ansøgningen er fremsendt af formand Susanne Nørgaard Sørensen. REDEGØRELSE Formand Susanne Nørgaard Sørensen ansøger på vegne af det private dagtilbud Havmågen om følgende opnormering med ikrafttrædelse pr. 1. november 2011: antal vuggestuebørn opnormeres fra 15 til 18 børn antal børnehavebørn opnormeres fra 35 til 47 børn Hvis ansøgningen imødekommes, vil det samlede antal pladser i institutionen således være oppe på 65 en opnormering på 15 pladser. Det vurderes i ansøgningen, at Havmågens fysiske rammer kan rumme den ansøgte udvidelse. Forvaltningen har i skrivende stund ikke vurderet de fysiske rammer i forhold til udvidelsen. Det er forvaltningens vurdering, at skoledistriktet i Hanstholm allerede har den fornødne kapacitet i den nuværende og kommende institutionsmasse på tværs af private og kommunale udbydere. Derfor anbefales det ikke fra forvaltningens side, at ansøgningen imødekommes. Udover Havmågen er der tale om Naturbørnehaven (privat), der er godkendt til 35 børnehavebørn og Bjørnebo (kommunal), der kan rumme minimum 40 børnehavebørn. Den kommunale integrerede institution Svanereden i Ræhr lukkede ved udgangen af august 2011og forventes erstattet af endnu et privat dagtilbud med kapacitet op til 40 vuggestue- og børnehavebørn Sammenlagt har området en minimumskapacitet på 30 vuggestuepladser og 135 børnehavepladser. Hertil kommer både private og kommunale dagplejepladser i distriktet. Forvaltningen gør ligeledes opmærksom på, at der p.t. bygges en ny kommunal institution i Hanstholm, der kommer til at rumme minimum 10 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn, hvorfor fremtiden også her lover godt for pladskapaciteten i Hanstholm. Ved ibrugtagning af den nye institution lukker Bjørnebo. RETSGRUNDLAG Dagtilbudsloven. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at: ansøgningen ikke imødekommes. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 173 Udsat med henblik på yderligere juridisk undersøgelse. Børne- og familieudvalget Side 18

19 174. Thy Motor Sport Karting søger om fritagelse/refusion af arealleje ved Thisted Lufthavn. J.nr.: 00.01Ø40-U63960 SagsID: Sagsbeh.: AN Åbent HISTORIK Thy Motorsport Karting, som er en underafdeling af Thy Motor Sport, der er godkendt efter folkeoplysningsloven, lejede i et areal som siden er udvidet så det omfatter ca m 2 ved Thisted Lufthavn og anlagde en kartingbane. Thisted Lufthavn var på daværende tidspunktet ejet af gl. Hanstholm og Thisted Kommuner og fungerede som en selvejende institution, der havde fået stillet hele arealet til rådighed. Arealet er nu ejet af Thisted Kommune, som har oprettet lufthavnsområdet som en økonomisk selvstændig enhed. Stabsforvaltningen har anmodet om folkeoplysningsudvalgets behandling af ansøgningen med henblik på muligt tilskud via folkeoplysningsloven. REDEGØRELSE Areallejen, der er indeksreguleret, er p.t ,05 kr. ekskl. moms. Kartingklubben har anmodet om at få nedsat eller eventuelt helt fjernet lejebetalingen med henvisning til dårlig økonomi, idet det anføres, at klubben har haft underskud de seneste år, og at det trods flere initiativer er meget svært at skaffe flere indtægter. RETSGRUNDLAG I henhold til folkeoplysningslovens 21 har kommunen en anvisningsforpligtelse vedrørende egne lokaler og anlæg over for foreninger, der er godkendt efter loven. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at forpligtelsen ikke omfatter arealer, hvorfor ansøgningen principielt ikke hører under lovens og dermed folkeoplysningsudvalgets område. Efter lovens 25 ydes der tilskud til lokaler (og lejerpladser), som ejes eller lejes af foreninger. Tilskudsforpligtelsen omfatter således ikke arealer. Der er ikke tilsvarende udlejninger i øvrigt i kommunen, men der kan måske drages en parallel til udlejning af grunde til klubbernes egne huse i forbindelse med fodboldbaner, selv om størrelsesforholdet ikke kan sammenlignes, hvor den årlige leje ligger i størrelsesordenen 200 kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Såfremt areallejen bortfalder helt eller delvist vil der mangle indtægter i lufthavnens budget. Fritidssektionen kan ikke anvise finansiering. INDSTILLING Forvaltningen fremsender ansøgningen til drøftelse. Børne- og familieudvalget Side 19

20 Beslutning fra møde i FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET den : Afbud: Heinz Hvid, Eigil Boye, Jens Vestergaard Jensen, Steffen Kjær Pedersen Udsættes. Morten Bach Andersen erklærede sig inhabil, og dermed er udvalget ikke beslutningsdygtig. Sagen genoptages på mødet i Folkeoplysningsudvalget til Beslutning fra møde i FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET den : Afbud: Britta Gade, Eigil Boye, Jens Yde Morten Bach Andersen erklærede sig inhabil. Udvalget anbefaler, at udgiften til leje af jordstykket finansieres af lokaletilskudskontoen af hensyn til ligestilling mellem forskellige brugergrupper. Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den : Udsat med henblik på besigtigelse. Sagen genoptages på udvalgets møde den 12. oktober Beslutning fra møde i BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET den : Der gives et ekstraordinær tilskud på kr for indeværende år finansieret af lokaletilskudskontoen. For 2011 anmodes Folkeoplysningsudvalget om at ensarte disse tilskud, idet finansieringen ikke må ske via tilskudskontoen, som kun må anvendes til lovpligtige lokaletilskud efter FOU-loven. Sagen genoptages på mødet i Folkeoplysningsudvalget den : Udgiften til leje af areal til Thy Motor Sport Karting er i 2011 kr ,23 udgiften er indeksreguleret. Klubben har betalt dette beløb i 2011, men søger om at få det refunderet. Under henvisning til beslutning i Børne- og Familieudvalget den , skal der findes en anden finansieringsmulighed fra De eneste frie midler, der er under Folkeoplysningsudvalgets område, er de 3 puljer, Folkeoplysningsudvalgets Pulje, Pulje for Ungdomsklubber og Pulje for Fritidsklubber. Børne- og familieudvalget Side 20

21 INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at udgiften fra 2011og fremover finansieres af Folkeoplysningsudvalgets Pulje. Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den som punkt 43 Jørgen Østerby Pedersen, Heinz Hvid og Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen. Udvalget ønsker ikke at finansiere udgiften fra Folkeoplysningsudvalgets Pulje, idet udgiften ikke er forenelig med puljens hensigt. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 174 Udsat med henblik på at forvaltningen kommer med forslag til finansiering. Bilag til punkt nr. 174: - VS: Ansøgning om tilskud til dækning af arealleje ved Thisted Lufthavn Børne- og familieudvalget Side 21

22 175. Vang-Tvorup Idrætsforening - leje af jord til fodboldbane. J.nr.: Ø40-T63899 SagsID: Sagsbeh.: AN Åbent HISTORIK Vang-Tvorup Idrætsforening har i mange år anvendt et lejet areal til en fodboldbane på Rodals Bakke i Vang. Lejebeløbet har tidligere været finansieret af lokaletilskudskontoen, men Børne- og Familieudvalget traf på mødet den beslutning om, at finansieringen fra 2011 ikke længere må ske via lokaletilskudskontoen, idet denne kun må anvendes til lovpligtigt lokaletilskud. REDEGØRELSE Areallejen har siden 2003 været kr pr. år. RETSGRUNDLAG I henhold til folkeoplysningslovens 21 har kommunen en anvisningsforpligtelse vedrørende egne lokaler og anlæg over for foreninger, der er godkendt efter loven. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at forpligtelsen ikke omfatter arealer, hvorfor ansøgningen principielt ikke hører under lovens og dermed folkeoplysningsudvalgets område. Efter folkeoplysningslovens 25 ydes der tilskud til lokaler (og lejrpladser), som ejes eller lejes af foreninger. Tilskudsforpligtelsen omfatter således ikke arealer. ØKONOMISKE KONSEKVENSER De eneste frie midler, der er under Folkeoplysningsudvalgets område, er de 3 puljer, Folkeoplysningsudvalgets Pulje, Pulje for Ungdomsklubber og Pulje for Fritidsklubber. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at udgiften for 2011 og fremover finansieres af Folkeoplysningsudvalgets Pulje. Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den som punkt 44 Jørgen Østerby Pedersen, Heinz Hvid og Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen. Udvalget ønsker ikke at finansiere udgiften fra Folkeoplysningsudvalgets Pulje, idet udgiften ikke er forenelig med puljens hensigt. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 175 Udsat med henblik på at forvaltningen kommer med forslag til finansiering. Børne- og familieudvalget Side 22

23 176. Vilsund Ungdomsklub - ansøgning om tilskud til 6. årgang i J.nr.: Ø SagsID: Sagsbeh.: AN Åbent HISTORIK Ifølge retningslinjerne for tilskud til ungdomsklubber indgår unge fra 7. klasse til 18 år i fordelingstallet. Tidligere er der givet dispensation til flere ungdomsklubber for et år ad gangen, så unge fra 6 klasse til 18 år kan indgå i fordelingstallet. REDEGØRELSE Vilsund Ungdomsklub søger om dispensation for 2012, så 6 klasserne må indgå i fordelingstallet. Klubben har i øjeblikket 39 medlemmer. Klubben begrunder ansøgningen med, at skoleflytningen fra såvel Stagstrup Skoler og ikke mindst Skjoldborg Skole vil bringe medlemstallet ned. Klubben har holdt møde med forældre til 4., 5. og 6. klasser, og forældrene til 6. klasserne ser positivt på en ungdomsklub i Vilsund. RETSGRUNDLAG Folkeoplysningsloven 19, stk. 2, hvor kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der skal ydes forhøjet tilskud til f.eks. særlige aktivitetsformer. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Samme beløb skal fordeles til flere personer. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at der ydes dispensation for 2012, så 6. klasses deltagere indgår i fordelingstallet. Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den som punkt 47 Jørgen Østerby Pedersen, Heinz Hvid og Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen. Indstillingen godkendes. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 176 Godkendt. Bilag til punkt nr. 176: - Ansøgning om tilskud til 6. årgang i Børne- og familieudvalget Side 23

24 177. Klitmøller Fritidsklub - ansøgning om godkendelse som fritidsklub under Folkeoplysningsloven. J.nr.: Ø SagsID: Sagsbeh.: AN Åbent HISTORIK Den nuværende juniorklub i Klitmøller har været administreret af lederen af børnehaven i Klitmøller. Den kommunale børnehave i Klitmøller er lukket med udgangen af juli måned Der var en helt særlig ordning i gl. Hanstholm Kommune, hvor den kommunale børnehave fik tilført kr. pr. år for at drive juniorklubben. I forbindelse med kommunesammenlægningen overtog Thisted Kommunale Ungdomsskole udgiften på kr. til drift af juniorklubben i Klitmøller. Thisted Kommunale Ungdomsskole har oplyst, at ungdomsskolens budget på kr. efter en tid blev overført til børnehavens budget, da det var børnehaven, der administrerede ordningen. I forbindelse med lukning af børnehaven forsvandt beløbet. REDEGØRELSE I brev af søger stifterne af en ny fritidsklub i Klitmøller om tilskud efter folkeoplysningsloven til den nye klub. Klitmøller Fritidsklub er stiftet på generalforsamlingen den 17. august Foreningens vedtægter kan godkendes efter folkeoplysningsloven. Der er afsat et beløb på budgettet til fritids- og juniorklubber som anvendes til løn og aktiviteter samt grundtilskud til nogle mindre klubber. Herudover afholder kommunen alle lokaleudgifter ifølge en gammel beslutning i Thisted Byråd. Kriterier: Tilskuddet fordeles i forhold til antal børn fra 3. kl. til og med 7. klasse. Andre årgange kan efter klubbens beslutning deltage men ikke indgå i tilskudsberegningen. Der skal være mindst 10 deltagere fra 3. kl. til og med 7. klasse. Der skal være aktiviteter i mindst 30 uger og min. 120 timer pr. år. Der udbetales tilskud til medarbejdere pr. påbegyndt 28 deltagere. Der ydes ikke lokaletilskud til leje af haller. Klubberne står selv for lønafregning. Der ydes et grundtilskud på kr (2011-tal) for klubber der har til og med 17 deltagere. Der ydes et grundtilskud på kr (2011-tal) for klubber der har fra 18 til og med 22 deltagere. Klubber der har mere end 22 deltagere får ikke grundtilskud. Tilskuddet fordeles forholdsmæssigt. Børne- og familieudvalget Side 24

25 Fritidsklubben forventer, at dele lokaler med NASA, som har klublokaler i Hummerhuset i Klitmøller. Der er åben en gang pr. uge. Det vil udløse et tilskud til på ca kr. bestående af et grundtilskud, løntilskud samt aktivitetstilskud. RETSGRUNDLAG I henhold til reglerne i Folkeoplysningsloven kan der afsættes puljer til særlige områder. Thisted Kommune har afsat et beløb til fritids- og juniorklubber. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Hummerhuset er en kommunal bygning, som Thisted Kommune afholder driftsudgifterne til, hvorfor der ikke forventes yderlige lokaleudgifter. Såfremt klubben godkendes, uden at der tilføres midler til fritidsområdet, vil det gå ud over aktivitetstilskuddet til de eksisterende juniorklubben godkendt under Folkeoplysningsloven. Fritidssektionen kan ikke anvise finansiering af aktivitetstilskuddet på kr. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes. Besluttet på Folkeoplysningsudvalget den som punkt 48 Jørgen Østerby Pedersen, Heinz Hvid og Steffen Kjær Pedersen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets behandling af sagen. Folkeoplysningsudvalget indstiller, 1) at de kr., der blev sparet ved nedlæggelse af børnehaven i Klitmøller, som vedrører fritidsklubben, tilføres fritidsområdets konto for tilskud til fritidsklubber, 2) at Folkeoplysningsudvalgets endelige stillingtagen afventer afklaring af pkt. 1. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 177 Udsat med henblik på at forvaltningen kommer med forslag til finansiering. Bilag til punkt nr. 177: - Ansøgning om godkendelse som fritidsklub under folkeoplysningsloven. Vedtægter m.v. Børne- og familieudvalget Side 25

26 178. Eventuelt J.nr.: P35-T77648 SagsID: Sagsbeh.: CKJ Åbent Eventuelt. Besluttet på Børne- og familieudvalget den som punkt 178 Intet. Børne- og familieudvalget Side 26

27 179. Lukket punkt Børne- og familieudvalget Side 27

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget Børne- og familieudvalget Referat fra ekstraordinært møde den 8. november 2011 kl. 10:45 i Thy Uddannelsescenter, Mødelokale 1. Medlemmer: Mogens Kruse Per Skovmose Erik Bøgh Nielsen Poul Hvass Hansen

Læs mere

til mødet den8. september2011 kl. 16:00 imødelokale ithy Hallen.

til mødet den8. september2011 kl. 16:00 imødelokale ithy Hallen. Anne Marie Munk Britta Lomborg Gade Ejgil Boye Mortensen Heinz Hvid Jens Christian Yde Jens Vestergaard Jensen Jørgen Østerby Pedersen Morten Bach Andersen Steffen Kjær Pedersen til mødet den8. september2011

Læs mere

Tillægsreferat. fra mødet den kl i THY HALLEN

Tillægsreferat. fra mødet den kl i THY HALLEN Tillægsreferat fra mødet den kl. 15.00 i THY HALLEN Medlemmer: Anne Marie Munk, Britta Gade, Eigil Boye, Heinz Hvid, Jens Vestergaard Jensen, Jens Yde, Jørgen Østerby Pedersen, Morten Bach Andersen, Steffen

Læs mere

Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor

Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Mødet hævet kl.: 14.05 Side 285 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag

Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: 1180808 Sagsbeh.: PH Åben sag HISTORIK Den 23. marts 2010 iværksatte udvalget et arbejde med at tilvejebringe datamateriale og modeller til ny struktur

Læs mere

Udviklingsplan. for. skoleområdet THISTED KOMMUNE. Bilag 3 Supplements materiale

Udviklingsplan. for. skoleområdet THISTED KOMMUNE. Bilag 3 Supplements materiale Udviklingsplan for skoleområdet THISTED KOMMUNE Bilag 3 Supplements materiale Indholdsfortegnelse 1. Kommissoriet... 2 2. Forskel mellem forventede indskrivninger af faktisk fødte og befolkningsprognosen...

Læs mere

Tillægsreferat. fra mødet den 07-10-2010 kl. 16.00 i Kl. 16.00 Frøstrup Rideklub. Kl. 17.00 Nordthy Rideklub.

Tillægsreferat. fra mødet den 07-10-2010 kl. 16.00 i Kl. 16.00 Frøstrup Rideklub. Kl. 17.00 Nordthy Rideklub. Tillægsreferat fra mødet den kl. 16.00 i Kl. 16.00 Frøstrup Rideklub. Kl. 17.00 Nordthy Rideklub. Medlemmer: Anne Marie Munk, Britta Gade, Eigil Boye, Heinz Hvid, Jens Vestergaard Jensen, Jens Yde, Jørgen

Læs mere

Børne- og familieudvalget

Børne- og familieudvalget Børne- og familieudvalget Referat til mødet den 4. oktober 2011 kl. 12:30 i Børnecenter Vestervig. Udvalgsmødet fortsætter i mødelokale C, Thisted Rådhus, kl. 14.30 Medlemmer: Mogens Kruse Erik Bøgh Nielsen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat af mødet den 8. september 2011 fra kl. 16:00 til kl. 18:30 i Mødelokale i Thy Hallen. Medlemmer: Anne Marie Munk Britta Lomborg Gade Ejgil Boye Mortensen Heinz Hvid- afbud

Læs mere

REFERAT fra møde i FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET kl i Ydby Minihal, Ydbyvej 193 C.

REFERAT fra møde i FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET kl i Ydby Minihal, Ydbyvej 193 C. THISTED BYRÅD REFERAT fra møde i kl. 16.00 i Ydby Minihal, Ydbyvej 193 C. Medlemmer: Eigil Boye, Elisabeth Pedersen, Erik Bach, Jens Yde, Jørgen Østerby Pedersen, Kristian J. Kristensen, Morten Bach Andersen,

Læs mere

Referat. fra mødet den 17-02-2009 kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E

Referat. fra mødet den 17-02-2009 kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E Referat fra mødet den kl. 16.00 i MØDELOKALERNE D og E Medlemmer: Eigil Boye, Elisabeth Pedersen, Erik Bak Jensen, Jens Yde, Kristian J. Kristensen, Morten Bach Andersen, Poul Hvass Hansen, Steffen Kjær

Læs mere

Referat. fra mødet den kl i Mødelokale E, Rådhuset, Asylgade 30, Thisted.

Referat. fra mødet den kl i Mødelokale E, Rådhuset, Asylgade 30, Thisted. Referat fra mødet den kl. 16.00 i Mødelokale E, Rådhuset, Asylgade 30, Thisted. Medlemmer: Anne Marie Munk, Britta Gade, Eigil Boye, Heinz Hvid, Jens Vestergaard Jensen, Jens Yde, Jørgen Østerby Pedersen,

Læs mere

Referat. Elisabeth Pedersen, Poul Hvass Hansen. Mødet hævet kl.: 18.30. Side 104 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET 24-09-2009

Referat. Elisabeth Pedersen, Poul Hvass Hansen. Mødet hævet kl.: 18.30. Side 104 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET 24-09-2009 Referat fra mødet den kl. 16.00. Mødet starter med besøg hos Hanstholm Idrætsforening, fodboldafdelingen, derefter holdes mødet i den gamle Byrådssal i hallen. Medlemmer: Eigil Boye, Elisabeth Pedersen,

Læs mere

Handicaprådet. Dagsorden. til mødet den 27. oktober 2011 kl. 14:00 i byrådssalen, Rådhuset i Thisted. Medlemmer:

Handicaprådet. Dagsorden. til mødet den 27. oktober 2011 kl. 14:00 i byrådssalen, Rådhuset i Thisted. Medlemmer: Handicaprådet Dagsorden til mødet den 27. oktober 2011 kl. 14:00 i byrådssalen, Rådhuset i Thisted. Medlemmer: Jørgen Færk Jørgensen Mikael Fenger Viggo Iversen (suppleant) Ulla Vestergaard Aase Jensby

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 8 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 18. marts 2009 Referat fra møde i onsdag den 18. marts 2009 Mødet startede kl. 19.00 og fandt sted ved Lejre Rideklub i rytterstuen på Ledreborg Alle 18, Lejre. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

TILLÆGS Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor

TILLÆGS Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor TILLÆGS Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Poul Hvass Hansen, Per Skovmose Mødet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 17:00 administrationsbygningen i Brovst, mødelokale 1 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 33. Budget 2009 - "Sundhedsfremme forebyggelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat af mødet den 26. april 2011 fra kl. 16:00 til kl. 18.00 i Thyhallen. Medlemmer: Anne Marie Munk Britta Lomborg Gade Ejgil Boye Mortensen Heinz Hvid Jens Christian Yde Jens

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

fra mødet den kl ithy Motorcartings lokaler

fra mødet den kl ithy Motorcartings lokaler fra mødet den kl. 14.30 ithy Motorcartings lokaler Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Side 378 Meddelelser...380 174. Meddelelser den 12. oktober 2010...380 Efterretningssager...381

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. juni 2010 Lokale: Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten Frederiksen (C) Margit

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. januar 2008 kl. 17:00 i Løgstør, Kantinen Indholdsfortegnelse 1. Ansøgning om tilskud til voksenundervisning for 2008 3 2. Fortolkning af regler for

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 8. december 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 13.05.2009 kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Gitte Overgaard, Ole Olesen Indholdsfortegnelse: 169. Meddelelser og orientering... 3

Læs mere

Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor

Referat. fra mødet den kl i Direktør Lars Sloths kontor Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktør Lars Sloths kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Mødet hævet kl.: 14.10 Side 378 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Referat af tillægsdagsorden

Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden den kl. 16.00 i Mødelokale M på Børne-, Familie- og Kulturforvaltningen. Medlemmer: Eigil Boye, Erik Bak Jensen, Jens Yde, Jørgen Østerby Pedersen, Kristian J. Kristensen, Morten

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag den 01. februar 2007 Referat fra møde i torsdag den 01. februar 2007 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Valg af formand og næstformand... 1 2. FOU - Fastsættelse af mødedage og tidspunkt...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo Lauridsen,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat. fra mødet den kl i Direktørens kontor. Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen.

Referat. fra mødet den kl i Direktørens kontor. Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen. Referat fra mødet den kl. 13.00 i Direktørens kontor Medlemmer: Erik Bøgh Nielsen, Heinz Hvid, Mogens Kruse, Per Skovmose, Poul Hvass Hansen Afbud: Mødet hævet kl.: 16.00 Side 47 Indholdsfortegnelse: Meddelelser...49

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 20. JUNI 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Familieudvalget 20. juni 2007 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Møde afsluttet: 19:35 Særlige forhold: Spisning kl. 18.30 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Sollentuna I og II,5. sal,

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat. fra mødet den 03-09-2009 kl. 17.00 i mødelokale C

Referat. fra mødet den 03-09-2009 kl. 17.00 i mødelokale C Referat fra mødet den kl. 17.00 i mødelokale C Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Erik Hove Olesen, Henning Holm, Ib Poulsen, Jens Kr. Yde, Morten Bo Bertelsen Afbud: Ingen Mødet hævet kl.: Side

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 15.30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget den 10.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Referat fra mødet den kl. 14.00 i socialdirektørens kontor Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Ida Pedersen, Jørgen Østerby Pedersen, Ole Christensen, Peter Sørensen Afbud: Mødet hævet kl.: 16.55 Side 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008 Referat fra møde i onsdag den 24. september 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Anne Lauridsen Knud Mortensen Gitte Ketelsen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Birgit Sørensen, Børge Koch, Leif Pedersen, Connie Andersen, John Lauridsen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 28. november 2012 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl.

Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 28. november 2012 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 28. november 2012 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:50 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Astrid Refshauge,

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Afbud fra: Kasper Glyngø Bemærkninger: Mødets

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-17:40 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 11-maj-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale Kultur Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16-01-2007 Mødested: Gram Fritidscenter Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21.00 Afbud:, Morten Jørgensen og Allan Emiliussen Bemærkninger:

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Init.: Dato: 13.02.2007 Side: 4 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl. 17.00 på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Fraværende: Jørgen Meier Sørensen med afbud. MEDDELELSER

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere