CRUX VENA CAVA FILTER (VCF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CRUX VENA CAVA FILTER (VCF)"

Transkript

1 CUX VNA CAVA FILT (VCF) DANSK Wirform Sidvævsankr Udvidt vævsankr Kranialt markørbånd PTF ltrgittr, t Kranial udtagningshal Figur /002 Caudalt markørbånd Caudal udtagningshal r Sporingsspids Udvndigt skaft nvjsvntil Håndtag på udvndigt skaft Skyllport på udvndigt skaft Guidwirport på indvndigt skaft Indvndigt skaft F, Y S G S s r L øntgnfast markørbånd 7 Hæmostasvntil Figur /002 FOSIGTIG:. Ifølg amrikansk lovgivning r dtt udstyr bgrænst til salg af llr ftr ordination af n læg. 2. Læs hl dnn brugsanvisning indn brug. TILSIGTT BUG: Crux VCF r indicrt til forbyggls af rcidivrnd lungmboli via prkutan anbringls i vna cava infrior (IVC) i d følgnd situationr: Trombombolism, når antikoagulantr r kontraindicrd Manglnd virkning vd antikoagulrnd bhandling af trombombolisk sygdomm Akut bhandling ftr massiv lungmboli, hvor forvntd fordl vd konvntionl bhandling r rducrd Kronisk, rcidivrnd lungmboli, hvor antikoagulrnd bhandling r mislykkt llr r kontraindicrt. Crux VCF kan fjrns i hnhold til anvisningrn i afsnittt Valgfri udtagning af Crux CCF hos patintr, dr ikk længr krævr t vna cava-filtr. Udtagningn af filtrt kan fortags via vna fmoralis llr vna jugularis. Produktt r brgnt til anvndls af lægr, dr har træning i og rfaring md diagnostisk og intrvntionll tknikkr. Dr skal anvnds standardmæssig, ndovaskulær tknikkr til placring af vaskulær adgangsshaths, angiografisk kattr og guidwirs. BSKIVLS: Volcano Corporation Crux vna cava-filtr (Crux VCF) r n ndovaskulær mdicinsk anordning, dr anvnds til forbyggls af rcidiv af lungmboli (P). Crux VCFfiltrt bstår af t slvkspandrnd nitinolfiltr, dr indsætts via t indføringskattr til ngangsbrug. Filtrt bstår af to modsatsiddnd, slvkspandrnd nitinolspiralwirformr, dr r forbundt i ndrn. n af ndrn på hvr wirform r formt til n sinusoidalformt udtagningshal, dr hjælpr md at udtag filtrt vha. n slyng. Hvr udtagningshal har n atraumatisk spids og t røntgnfast tantalmarkørbånd, dr gør visualisring nmmr undr udtagning. Dr r fastgjort fm vævsankr til spiralwirformn. Filtrts koaglindfangningsdl r formt af t gittr af PTF/ FP-filamntr, dr r fastgjort til wirformn vha. PTF/FP-rør (s Figur ). Dr fås én filtrstørrls til bhandling af vna cava infrior (IVC) md indvndig diamtr (ID) fra 7 mm til 28 mm. Crux VCF fås i to klargjort konfigurationr: n til indføring af filtrt via vna fmoralis og n til indføring af filtrt via vna jugularis. Indføringskattrt til Crux VCF r t indføringskattr til ngangsbrug, dr r kompatiblt md 9 Fr introducrshath, og som r dsignt til kontrollrt udløsning af filtrt (s Figur 2). Indføringskattrt r t ovr-th-wir-kattr, 0,035 guidwir-kompatiblt og bstår af t indvndigt skaft af polycarbonat og t udvndigt skaft af nylon. Dt indvndig skaft bstår af t guidwirlumn og n flksibl, røntgnfast sporingsspids. Dt udvndig skaft har t røntgnfast distalt markørbånd, n Touhy-Borst hæmostasvntil og n nvjsvntil til skylning. Filtrt kan udtags md kommrcilt tilgænglig slyngr og shaths via vna jugularis llr vna fmoralis. KONTAINDIKATION: Crux VCF må ikk anvnds til patintr, dr ikk opfyldr dn tilsigtd anvndls og indikationr, hrundr: ukontrollrt spsis, risiko for sptisk mbolism, IVCdiamtr undr 7 mm llr ovr 28 mm, kontraindikationr for ndovaskulær procdurr fortagt undr fluoroskopisk vjldning, snsitivitt ovr for matrialr, dr anvnds i Crux VCF, udtagning af filtrt md signifikant tromb i llr nær filtrt, gravid patintr, hvor fluoroskopi kan udgør n risiko for fostrt. BIVKNING: n fyldstgørnd forklaring af risici og fordl skal drøfts md hvr frmtidig patint før implantation. Bivirkningr går fra mild til alvorlig. Alvorlig bivirkningr, dr nogl gang mdførr kirurgisk intrvntion llr dødsfald, r blvt forbundt md brugn af IVC-filtr. ndvidr kan komplikationr pga. dn individull patints raktionr på n implantrt anordning llr på fysisk llr kmisk ændringr i komponntrn, nødvndiggør ropration og udskiftning af filtrt. Mulig bivirkningr forbundt md IVC-filtr omfattr, mn r ikk bgrænst til, følgnd: arytmi, artriovnøs fistl, ryg- llr mavsmrtr, kontrastmiddlkstravasation på tidspunktt for vna cava-angiogrammt, dødsfald, dyb vntrombos, fastsidning llr mbolisring af indføringssystm, mboli (luft-, trombotisk llr vævs-), filtrkspansionssvigt, filtr- llr anordningssammnvikling, fbr, filtrbrud, filtrtrombos llr okklusion, filtrfjlplacring, -fjlorintring llr -sammntrykning, filtrvandring, filtrmbolisring, guidwirfastsidning, hæmatom llr nrvskad på punkturstdt llr ftrfølgnd udtagningsstd, blødning md llr udn transfusion, hæmothorax, manglnd vn til at udtag filtrt, smrtr llr ubhag, prforation llr andn akut llr kronisk bskadigls af IVC-væggn, phlgmasia crulan dolns, phnumothorax, post flbitis-syndrom, lungmboli (rcidivrnd llr ny), nyrskad llr -svigt, rstriktion af blodstrømmn, stnos på implantationsstdt, apoplksi, trombos, vnøs ulcration, kardissktion, prforation, ulcration llr ruptur, karspasm _008 IFU, MULTI-LANG, CUX VNA CAVA FILT SYSTM.indd 7 0/22/204 2:45:06 PM

2 ADVASL: Crux VCF r kun til ngangsbrug. Må ikk gnanvnds, rstrilisrs llr gnbarbjds. Svækkls af dn strukturll intgritt llr funktion kan bliv rsultatt af gnanvndls, rstrilisring llr gnbarbjdning af anordningn, hvilkt kan før til bivirkningr for patintn. Må ikk anvnds, hvis pakningn r bskadigt. Pakningn og produktt undrsøgs, når produktt r blvt tagt ud af dn ydr boks for at sikr, at dr ikk r skt skad. All anordningsmanipulationr skal fortags vha. fluoroskopi. Anordningn llr tilbhør må aldrig frmførs llr manipulrs undr udløsning llr udtagning udn fluoroskopisk assistanc. Dr kan anvnds ultralyd som n supplrnd billddannlssmodalitt, når rlvant. Filtrt må ikk udløss, mdmindr IVC r blvt målt korrkt. Dr må ikk anvnds tvang til at udløs llr udtag filtrt. Filtrt må ikk forsøgs omplacrt, når dt først r blvt udløst. Udløsningn må ikk afbryds, og filtrt må ikk anbrings i shath ign, når først filtrudtagningshaln stikkr ud af dn ydr shath. Filtrt må ikk udløss før korrkt anbringls i IVC, da filtrt ikk kan sætts sikkrt i ign llr folds sammn ign. Filtrfrakturr r n kndt komplikation vd vna cava-filtr. Dr r blvt indbrttt alvorlig lung- og hjrtkomplikationr md vna cava-filtr, dr har krævt udtagning af fragmntt vha. ndovaskulær og/llr kirurgisk tknikkr. Bvægls, vandring og/llr kipning r kndt komplikationr vd vna cava-filtr. Dr r blvt indbrttt vandring af filtr til hjrt llr lungr. Dr r også blvt indbrttt caudal filtrvandring. Vandring kan forårsags af placring i IVC md diamtr, dr r liggr udn for måln, dr r angivt i brugsanvisningn. Vandring kan også forårsags af forkrt udløsning, udløsning i koaglr og/llr løsrivls pga. stor koaglblastningr. Indføringssystmt til vna jugularis må aldrig anvnds til vna fmoralis, da dtt vil rsultr i, at filtrt vndr forkrt i IVC. Indføringssystmt til vna fmoralis må aldrig anvnds til vna jugularis, da dtt vil rsultr i, at filtrt vndr forkrt i IVC. Crux VCF bstår af n nikkl-titan-lgring, som gnrlt btragts som sikkr. Patintr, dr r allrgisk ovr for nikkl, kan få n allrgisk raktion ovr for dnn anordning, spcilt dm, dr før har haft allrgi ovr for mtal. Forsøg ikk at indfør filtrt, hvis dr bfindr sig n stor tromb på målindføringsstdt. Fjrn ikk Crux VCF, hvis trombn siddr fast i filtrt. ftr filtrimplantation kan kattrisringsprocdurr, dr krævr passag af n anordning, bliv hindrt. ftr anvndls skal Crux VCF og tilbhør bhandls som n biologisk far. Håndtér og bortskaf i hnhold til godkndt mdicinsk praksis og gældnd national lov og lokal bstmmlsr. Bslutningn om at anvnd t IVC-filtr skal i sidst nd træffs af lægn på n individul patintbasis ftr nøj valuring af dn tilsigtd anvndls og indikationr samt risici og fordl for patintn på kort og langt sigt, sammnlignt md altrnativ bhandlingsmtodr. FOSIGTIGHDSGL: Crux VCF r t følsomt, vidnskabligt instrumnt og skal bhandls som t sådant. Følgnd forsigtighdsrglr bør altid ovrholds: Placring af vna cava-filtr Når dn prkutan vna fmoralis-frmgangsmåd anvnds, kan dt vær n fordl at anvnd højr vna fmoralis pga. snoningn af vnstr vna fmoralis. Når dn prkutan vna jugularis-frmgangsmåd anvnds, kan dt vær n fordl at anvnd højr vna jugularis intrna. Anvnd kontrastmiddlinjktionr md tryksprøjt til IVC-målingr. IVC-diamtrn skal vær mllm 7 mm og 28 mm. Crux VCF lvrs fastgjort til t indføringskattr, dr r spcifikt til ntn vna fmoralis llr vna jugularis. Må ikk skills ad. Hvis komponntrn r skilt ad, må d ikk samls ign. Filtrt kan anbrings før dt udvndig skaft trækks tilbag llr md kun dn først udtagningshal udløst fra dt udvndig skaft. Forsøg ikk at placr filtrt ign, når du r kommt til dtt punkt. Hvis filtrt r blvt udløst t forkrt std llr vndr forkrt, skal du ovrvj straks at tag dt ud vha. d valgfri filtrudtagningsprocdurr. t udløst filtr må ikk omplacrs. Filtrt kan bliv kortr, når dt udløss (caudalt vd n vna fmoralis-frmgangsmåd og kranialt vd n vna jugularis-frmgangsmåd. Hav dtt i tankrn, når filtrt anbrings undr udløsningsprocdurn (s Tabl 2). ftr implantation af filtrt kan ftrfølgnd vna cava-kattrisringsprocdurr bliv hindrt af tilstdværlsn af filtrt. Anatomisk variationr kan komplicr filtrindsættlsn og -udløsningn Valgfri filtrudtagning Dr skal tagt t angiogram af vna cava infrior for tromb, før udtagning forsøgs. Filtrt må ikk forsøgs udtagt, hvis dr r n tromb til std i filtrt og/llr caudalt for filtrt. t udtagt filtr må ikk udløss ign. Filtrt skal håndtrs og bortskaffs i hnhold til godkndt mdicinsk praksis og gældnd national lov og lokal bstmmlsr. Anatomisk variationr kan komplicr udtagningsprocdurn. BMÆK: Dnn anordnings sikkrhd og ffktivitt r blvt bstmt for kohortn, dr blv undrsøgt i dn klinisk undrsøgls, og r ikk blvt bstmt for pædiatrisk patintr, gravid kvindr llr for placring via vna suprarnalis. BMÆK: Standardr og rtningslinjr udviklt af Socity of Intrvntional adiology anbfalr, at patintr md filtr, uanst om d r prmannt llr kan udtags, spors og skal hav opfølgnd bsøg ftr placring af filtrt. FDA anbfalr, at implantationskirurgrn, dr r ansvarlig for dn fortsatt bhandling af patintrn md udtaglig IVC-filtr, skal ovrvj at fjrn filtrt så hurtigt som muligt ftr, at dt ikk længr r nødvndigt. FDA opmuntrr all lægr, dr r involvrt i bhandlingn og pljn af IVC-filtrmodtagr, til at ovrvj risici og fordl vd udtagning af filtrt for hvr patint. KILD: porting Standard for Infrior Vna Cava Filtr Placmnt and Patint Follow-up Supplmnt for Tmporary and trivabl/optional Filtrs. Millward,S., t al.: J. Vasc Intrv adiol 2005; 6:44-443; commndd porting Standard for Vna Cava Filtr Placmnt and Patint Follow-up. Th Participants in th Vna Cava Filtr Consnsus Confrnc: J Vasc Intr adiol 2003; 4:S427-S432; Guidlins for th Us of trivabl and Convrtibl Vna Cava Filtrs: port from th Socity of Intrvntional adiology multidisciplinary Consnsus Confrnc. Kaufman, J., t al.: J Vasc Intr adiol 2006; 7: LVING: Crux VCF r strilisrt md thylnoxidgas, lvrs i pl-opn-pakkr, og r ikk-pyrogn. Crux VCF r stril, hvis pakkn r uåbnt og ubskadigt. Crux VCF lvrs i to udgavr: Indføring via vna fmoralis (F 7024) og indføring via vna jugularis (F 7025) _008 IFU, MULTI-LANG, CUX VNA CAVA FILT SYSTM.indd 8 0/22/204 2:45:07 PM

3 M-KOMPATIBILITT: Ikk-klinisk tstning har påvist, at Crux VCF r btingt M-sikkr. Patintr md t Crux vna cava-filtr kan scanns sikkrt umiddlbart ftr implantationn undr d følgnd btinglsr: Statisk magntflt på,5 Tsla (,5 T) llr 3,0 Tsla (3,0 T). Maksimum spatilt gradintflt mindr nd llr lig md 25 T/m (2.500 G/cm). Maksimal spcifik absorptionshastighd (SA) på 2 W/kg undr normal drift undr 5 minuttrs scanning vd,5 T og 3,0 T. 3,0T F-OPVAMNING: Vd ikk-klinisk tstning md kropsspolmagntisring, producrd Crux vna cava-filtrt n maksimal diffrntialtmpraturstigning på 4,5 C vd n maksimal spcifik absorptionshastighd (SA) på 3,4 W/kg undr 5 minuttrs scanning i t 3,0-Tsla M-systm (Simns Trio, SYNGO M A30 4VA30A-softwar, Münchn, Tyskland). Skalring af SA og obsrvrt opvarmning angivr, at SA på 2 W/kg forvnts at skull rsultr i n lokalisrt tmpraturstigning på 2,6 C.,5T F-OPVAMNING: Vd ikk-klinisk tstning md kropsspolmagntisring, producrd Crux vna cava-filtrt n maksimal tmpraturstigning på 3,5 C vd n maksimal spcifik absorptionshastighd (SA) på,6 W/kg undr 5 minuttrs scanning i t,5-tsla M-systm (Simns spr, SYNGO M B5 -softwar, Münchn, Tyskland). Skalring af SA og obsrvrt opvarmning angivr, at SA på 2 W/kg forvnts at skull rsultr i n lokalisrt tmpraturstigning på 4,4 C. FOSIGTIG: F-opvarmningsadfærn skalrr ikk md statisk fltstyrk. Anordningr, dr ikk udvisr dtktrbar opvarmning vd n fltstyrk kan udvis høj værdir af lokalisrt opvarmning vd n andn fltstyrk. M-ATFAKT: Vd gradint- og spin-kko-skvnsr går billdartfaktt ca. 8 mm ud fra Crux vna cava-filtrt. Dt kan vær nødvndigt at optimr M-billdparamtr, så dr kompnsrs for tilstdværlsn af dtt mtalimplantat. ANDT: Magntisk inducrt løsrivningskraft og drjningsmomnttstning indikrd, at implantatt ikk udgjord nogn risici fra magntisk inducrt løsrivning llr kraft, når dt blv udsat for M-miljøt bskrvt i forholdn ovnfor. Lægn skal opmuntr patintn til at rgistrr ovnnævnt sikr scanningsforhold på MdicAlrt Foundation (www.mdicalrt.org) llr tilsvarnd organisation. KLINISK UNDSØGLS: Dr blv udført n multinational undrsøgls til vurdring af sikkrhd, ydvn og ffktivitt vd Crux VCF som båd n udtaglig og n prmannt anordning. Undrsøglsn var n prospktiv nkltarm, dr sammnlignd rsultatrn md t forudbstmt ydlssmål. Dt primær ndpunkt var klinisk succs dfinrt som n komposit af tknisk succs og frihd fra lungmboli, vandring llr n utilsigtt virkning af anordningn, dr krævd intrvntion. Undrsøglsns hypots for klinisk succs vill bliv opfyldt, hvis dn ndr græns for dt nsidd 95 % konfidnsintrval ikk var undr 80 %. Skundær ndpunktr omfattd udtagningssuccs, vandring, IVCF-tromb og anordningsintgritt. t hundrd og fmogtyv (25) forsøgsprsonr md høj risiko for lungmboli (P) blv tilmldt. Ud af 25 blv 73 (58 %) mænd og 52 (42 %) kvindr inkludrt 5 md n middlaldr på 59,6 ± 7,2. D tr primær grund til filtrimplantation Tid fra implantation til udtagning var kirurgisk risiko (36 %), tilstdværls af DVT (5 %) og kontraindikation 0 for antikoagulation (4 %). D fir primær trombombolisk risikofaktorr var gnrlt trombombolisk risikofaktorr DVT vd baslin (58,4 %), anamns 5 md DVT (49,6 %), kontraindikation for antikoagulation (37,6 %) og anamns 0 md P (36,8 %). All forsøgsprsonr havd n llr flr trombombolisk risikofaktorr. Tknisk succs md filtrudløsning forkom i 23/25 (98 %). I to tilfæld valgt lægrn at udtag filtrt umiddlbart pga. unøjagtig udløsning, og udskiftd Antal dag til vllykkt udtagning dt md kommrcilt tilgænglig filtr. Dr var ingn utilsigtd klinisk Figur 3 - Filtrtid fra implantation til udtagning squla hos diss to forsøgsprsonr. Troghalvtrds (53) af 54 patintr fik udtagt drs filtr udn problmr. Dn Antal filtrudtagningr 30 dag 90 dag 80 dag 30 <_ Ansvarliggørls for forsøgsprsonr i Crux vna cava--ltr-undrsøglsn Hændlsr, dr forkommr før næst bsøg Ikk forpligtt gnthd Tabt til til næst til bsøg Dødsfald opfølgning Udtagt Tilbagtrækning bsøg Baslin gnnmsnitlig tid til udtagning var 85 ± 58 dag (s Figur 3). t () filtr kunn ikk udtags ftr 67 dag pga. ovrdrvn kraft. Filtrt blv udtagt via vna fmoralis i 37 indgrb (70 %). Udtagningssuccs blv opnåt i 98 % md kun radiografisk anormalitt obsrvrt vd udtagningn udn klinisk squala. Niogfyrr (49) forsøgsprsonr fuldført undrsøglsn md t prmannt filtr in situ ftr 80 dag. Toogtyv (6 %) fuldført ikk undrsøglsn: 4 ( %) patintr død pga. ksistrnd llr andn årsag udn rlation til undrsøglsn, 6 (5 %) forsøgsprsonr trak sig tilbag og 2 (<2 %) blv tabt til opfølgning. Ingn patintdødsfald blv tilskrvt filtrt, udløsningsllr udtagningsprocdurr basrt på uafhængig vurdring af n mdicinsk monitor. Dr blv ikk obsrvrt nogn mbolisring, vandring llr frakturr i løbt af undrsøglsn. Tr forsøgsprsonr havd lungmbolismr (2,4 %), bkræftt via CT- llr prfusionslungscanning, og 7 forsøgsprsonr havd ny DVT (4 %). Dr blv obsrvrt 8 forsøgsprsonr md tromb i llr nær filtrt (6 %), primært vd udtagningsvaluringr, ingn forsøgsprsonr var symptomatisk. Dt primær ndpunkt for klinisk succs var 96,0 % (9,8 % lavr nsidt 95 % KI, dr ovrstg dn 80 % ndr græns). Udtagningssuccs var 53/54 (98 %), gnnmsnitstid til udtagning var 85 ± 58 dag md radiografisk anormalitt obsrvrt udn klinisk squla. Dt klinisk forsøg påvist sikkr udløsning, implantation og udtagning af filtrt. Tknisk succs og udtagningssuccs r høj md n lav forkomst af anordningsrlatrd komplikationr. D obsrvrd forkomstr af filtrvandring og lungmbolisring var konsistnt md offntliggjort littratur. For ydrligr information om forsøgsprsondisposition (s Tabl ). BUGSANVISNING: Udløsning Standard mikropunktursæt til opnåls af prkutan adgang 9 F kort introducr-shath, om ønskt 0,035 (udvndig diamtr) guidwir md n minimumslængd på 80 cm Angiografisk størrlssmålingskattr Ifølg protokolln blv to forsøgsprsonr afsluttt ftr 30 dag pga. ingn implantation (tknisk fjl). 2 Dr var n ydrligr tilbagtrækning ftr udtagning for n forsøgsprson, som ikk viss på dnn tabl. = Ikk rlvant. Tabl - Ansvarliggørls for forsøgsprsonr i Crux vna cava--ltr-undrsøglsn Udtagning Standard mikropunktursæt til opnåls af prkutan adgang 0,035 (udvndig diamtr) guidwir md n minimumslængd på 80 cm Angiografisk kattr Shath 6 F x 90 cm spids Shath 0 F x 80 cm spids _008 IFU, MULTI-LANG, CUX VNA CAVA FILT SYSTM.indd 9 0/22/204 2:45:07 PM

4 Klargøring af Crux VCF (via vna fmoralis F 7024 llr via vna jugularis F 7025) til filtrimplantationsprocdurn. Implantation af Crux VCF kan fortags ntn via vna fmoralis (F 7024) llr via vna jugularis (F 7025). Sørg for, at du vælgr dt korrkt produkt til dn tilsigtd frmgangsmåd. Inspktion før anvndls Kontrollér omhyggligt, om pakkns stril barrir r brudt, og om pakkns indhold r bskadigt. Hvis dn stril barrir r kompromittrt, llr indholdt r bskadigt, skal du kontakt din rpræsntant for Volcano Corporation. Klargøring til anvndls. Åbn dn udvndig pos i ndn md guidwirportn, og ovrfør dn indvndig pos og anordningn til dt stril flt md asptisk tknik. 2. Åbn dn indvndig pos i ndn md guidwirportn, og fjrn anordningn fra posn. 3. Fjrn stilttn fra indføringskattrts distal spids og bortskaf. 4. Fjrn forsigtigt Crux VCF fra kortt og undrsøg anordningn for bskadigls. ADVASL: Anvnd ikk anordningn, hvis dn r bskadigt. 5. Stram hæmostasvntiln til på dt udvndig skafts håndtag. 6. Fastgør nvjsvntiln til dt udvndig skafts skyllport. 7. Skyl md normalt, strilt hparinisrt saltvand dt udvndig skafts lumn gnnm håndtagsskyllportn, mns du okkludrr dt indvndig skafts guidwirport. Bkræft, at du vd skylningn kunn s saltvandt forlad dn distal nd af dt udvndig skaft på indføringskattrt. 8. Skyl md normalt, strilt hparinisrt saltvand guidwirns lumn gnnm guidwirportn. Bkræft, at du vd skylningn kunn s saltvandt forlad dn distal nd af sporingsspidsn på indføringskattrt. BMÆK: All kattr- llr Crux VCF-manipulationr skal fortags undr fluoroskopi. 9. Skab dig adgang til vna fmoralis llr vna jugularis vha. standard prkutan tknikkr. 0. Anbring n 0,035 guidwir i vnn og frmfør dn til målstdt.. Frmfør t grishalkattr til måling ovr guidwirn til målstdt. Fjrn guidwirn fra grishalkattrt. IVC-diamtr (mm) Total ltrlængd (mm) Længd fra ankr til kaudal hal (mm) Tabl 2: stimrt længd af anlagt filtr r afldt af n laboratorimæssig IVC-modl. Total filtrlængd 0 Længd fra ankr til kaudal hal 2. Udfør t vna cava-angiogram af målstdt vha. kontrastmiddlinjktion md tryksprøjt. Skab adgang til vna cava-diamtrn. 3. Fjrn grishalkattrt og ftrlad guidwirn på plads. 4. Fortsæt md udløsningn, hvis IVC-målstdt målr 7 mm til 28 mm på dts brdst diamtr. Som n rtningslinj r dr givt stimatr for anlagt filtrlængdr i tabl Bkræft, at hæmostasvntiln på dt udvndig skafts håndtag r strammt til. Klargør og frmfør Crux VCF indføringskattr indicrt til dn tilsigtd frmgangsmåd (via vna fmoralis F 7024 llr via vna jugularis F 7025) ovr guidwirn undr fluoroskopi til målstdt. 6. Vha. fluoroskopi anbrings dt røntgnfast markørbånd lig ovr vna rnals, hvis du går via vna fmoralis, llr også anbrings dn isatt kranial udtagningshal på nivau md ndrst vna rnalis, hvis du går via vna jugularis. 7. Bkræft Crux VCF-placringn i vna cava infrior og fortag justringr ftr bhov. 8. Løsn hæmostasvntiln. 9. Oprthold dt indvndig skafts stabil stilling og træk langsomt tilbag i dt udvndig skafts håndtag for at indld udløsningn. 20. Vd ksponring af udtagningshaln undr udløsningn: Dt r muligt at stands og omplacr filtrt. Forsøg ikk at komm filtrt tilbag i shath t. 2. Bkræft Crux VCF-placringn i vna cava infrior og fortag justringr ftr bhov. FOSIGTIG: Filtrt kan bliv kortr, idt dt udløss: Via vna fmoralis: Dn kranial filtrhal kan land op til,5 cm caudalt for dt oprindlig udløsningsstd (s Figur 4). Via vna jugularis: Dn kranial hal kan land op til 0,5 cm caudalt for dt oprindlig udløsningsstd (s Figur 5). Hav dtt i tankrn, når filtrt anbrings undr udløsningsprocdurn. 22. Fortsæt md at trækk tilbag i dt udvndig skafts håndtag, indtil hæmostasvntiln får kontakt md guidwirportns distal kant. Sørg for, at hæmostasvntiln r trukkt hlt tilbag, så filtrt kan udløss hlt. 23. Stram hæmostasvntiln til. FOSIGTIG: Forsøg ikk at omplacr filtrt. Skub ikk dt udvndig shath tilbag ovr filtrt. FOSIGTIG: Undgå at rotr dt udvndig skafts håndtag undr tilbagtrækning af skaftt, da dtt kan rsultr i n unøjagtig udløsning. Figur 4 Oprindligt udløsningsstd via vna fmoralis Figur 5 Oprindligt udløsningsstd via vna jugularis BMÆK: Crux VCF vil bliv udløst hlt og frigivs fra indføringskattrt, når først hæmostasvntiln får kontakt md guidwirportns distal nd. Udtagning af indføringssystmt ftr udløsning. Sørg for, at hæmostasvntiln r strammt til. 2. Brug fluoroskopi til at sikr, at sporingsspidsn ikk stødr op mod dt udvndig skaft, så filtrt flyttr sig. 3. Fjrn indføringskattrt fra patintn, så spidsn forsigtigt trækks ignnm dt udløst filtr. FOSIGTIG: Sørg for, at indføringskattrt ikk intragrr md dt udløst filtr undr tilbagtrækningn for at forhindr, at filtrt flyttr sig. 4. ftr udløsning af filtrt skal standardbhandling følgs mht. udtagning af anordningr og tablring af hæmostas for at forhindr blødning på dt vaskulær adgangsstd. Valgfri udtagning af Crux VCF BMÆK: Udtagning af Crux VCF kan opnås via vna fmoralis llr via vna jugularis.. Skab dig adgang til vna fmoralis llr vna jugularis vha. standard prkutan tknikkr. 2. Anbring n 0,035 guidwir i vnn og frmfør dn til målstdt. 3. Frmfør t angiografisk kattr ovr guidwirn til målstdt. Fjrn guidwirn fra grishalkattrt. 4. Tag t angiogram af IVC og filtr for trombr. 5. Sæt guidwirn ind i dt angiografisk kattr ign. Fjrn dt angiografisk kattr og ftrlad guidwirn på plads _008 IFU, MULTI-LANG, CUX VNA CAVA FILT SYSTM.indd 0 0/22/204 2:45:08 PM

5 6. Vha. t koaksialt systm md to shaths (f.ks. t indvndigt shath på 6 F x 90 cm spids og t udvndigt shath på 0 F x 80 cm blød spids) frmførs dt koaksial systm ca. 3 mm hn ovr dn pågældnd filtrudtagningshal (s Figur 6). 7. Frmfør og manipulér slyngn, indtil udtagningshaln r blvt fangt. Vær forsigtig md ikk at fang ankrn md slyngn. 8. Træk i slyngn mns 6 F shath t frmførs, indtil udtagningshaln r blvt fangt i 6 F indvndig udtagningsshath (s Figur 7). 9. Hold spændingn i slyngwirn og bvæg drjningsmomntanordningn mod muffn på 6 F indvndig udtagningsshath. Dtt låsr filtrhaln indn i 6 F indvndig udtagningsshath. 0. Mns du holdr 6 F shath og slyng stabil frmførs 0 F udvndigt udtagningsshath ovr filtrt (s Figur 8) for at få filtrt hlt ind i shath t ign undr fluroskopi. ADVASL: Brug af ovrdrvn kraft til at udtag filtrt kan rsultr i bskadigls af udtagningsanordningr og/llr bskadigls af vna cava. FOSIGTIG: Undgå at trækk filtrt ind i dt udvndig shath. Figur 6 Frmfør slyngn 3 mm hn ovr udtagningshaln (udtagning via vna fmoralis vist hr). Fjrn udtagningsshaths og anordning fra patintn. 2. FT UDTAGNING - ftr udløsning af filtrt skal standardbhandling følgs mht. udtagning af shaths og tablring af hæmostas for at forhindr blødning på dt vaskulær adgangsstd. OPBVAING OG HÅNDTING: Produktrn skal opbvars tørt, mørkt og køligt i dn original mballag. PODUKTSPCIFIKATION: Skaftts udvndig diamtr 9 Fr Anvndlig længd 67 cm Maksimum guidwir 0,035 BGÆNST GAANTI: I hnhold til btinglsrn for og bgrænsningrn af ansvar angivt hri, garantrr VOLCANO Corporation ( VOLCANO ), at Crux VCF ( nhdn ), som dn lvrs, r fri for væsntlig frmstillingsdfktr hvad angår matrial og fabrikation undr VOLCANO s standard fabrikantgarantipriod. LICNSTAGS NST OG KSKLUSIV AFHJÆLPNING FO VOLCANO S BUD PÅ DN FØNÆVNT GAANTI, FT VOLCANOS SKØN, PAATION LL UDSKIFTNING AF N BKÆFTT DFKT NHD. MD UNDTAGLS AF BKÆFTD, DFKT NHD, D T BUD PÅ DN FØNÆVNT GAANTI, GIV VOLCANO INGN TUNINGSTTIGHD TIL LICNSTAG OG D ACCPTS INGN TUNING. MD UNDTAGLS AF FØNÆVNT GAANTI YD VOLCANO INGN GAANTI AF NOGN SLAGS, HVKN UDTYKKLIG, UNDFOSTÅT LL LOVPLIGTIG, INKLUSIV GAANTI FO SALGBAHD, GNTHD TIL T SÆLIGT FOMÅL LL MANGLND OVHOLDLS. NDVID GØ VOLCANO INGN INDSIGLS HVAD ANGÅ KOKTHDN, FULDSTÆNDIGHDN, NØJAGTIGHDN LL PÅLIDLIGHDN AF NHDN LL VDLAGT DOKUMNTATION. DN FØNÆVNT GAANTI GÆLD KUN FO LICNSTAG, D SLUTBUGN OG NHDNS OPINDLIG LICNSTAG, OG KAN IKK OVFØS. TUNING AF DFKT NHD SKAL FOTAGS I HNHOLD TIL VOLCANOS I DAVÆND ØJBLIKS AKTULL AUTOISINGSPOCDU FO TUNING AF VA. VOLCANO ACCPT IKK NOGN TUNING AF STIL NHD, HVIS DN OIGINAL MBALLAG BLVT MANIPULT LL ÅBNT UDN VOLCANOS FOUDGÅND TILLADLS. Licnstagrn forstår, at VOLCANO ikk r ansvarlig for og ikk vil påtag sig nogt rstatningsansvar for nogn mnr llr nogn srvic ydt af andr nd VOLCANO. VOLCANO skal ikk ifald nogt rstatningsansvar for forsinklsr llr svigt ud ovr, hvad VOLCANO md rimlighd kan kontrollr. Drudovr (og udn bgrænsning) gældr dnn garanti ikk, hvis:. nhdn anvnds af uautorisrt llr ukorrkt uddannt prsonal llr på andn måd nd bskrvt af VOLCANO i brugsanvisningn, dr lvrs sammn md nhdn. 2. nhdn anvnds på n måd, dr ikk r i ovrnsstmmls md spcifikationrn vd købt, llr d spcifikationr, dr r indholdt i brugsanvisningn. 3. nhdn gnanvnds, klargørs til brug, ompakks, rstrilisrs llr anvnds ftr dns udløbsdato. 4. nhdn blivr rparrt, ændrt llr modificrt af andr nd autorisrt VOLCANO prsonal llr udn udtrykklig, skriftlig autorisation fra VOLCANO. 5. nhdn undrkasts usædvanlig fysisk, lktrisk llr miljømæssig blastningr llr bskadigs undr forsndlsn til licnstagrn. ANSVASBGÆNSNING: VOLCANOS SAMLD ANSVA, D OPSTÅ PGA. SALGT LL ANVNDLSN AF NHDN, BGÆNST TIL BLØBT PÅ KØBSPISN FO PÅGÆLDND NHD. UND INGN OMSTÆNDIGHD VOLCANO ANSVALIG FO TILFÆLDIG, FØLGSKAD, INDKT, PØNAL LL SPCILL SKAD, HUND SKAD FO TABT INDTÆGT, FOTJNST LL FOTNINGSMULIGHD, UDGIFTN TIL KØB AF STATNINGSVA LL TJNST LL AND FINANSILL TAB. DISS BGÆNSNING GÆLD OGSÅ HVIS VOLCANO BLVT UNDTTT OM MULIGHDN FO SÅDANN SKAD, UANST VNTULL SVIGT AF VÆSNTLIGT FOMÅL AF BGÆNST AFHJÆLPNING OG UANST TOIN BAG ANSVAT. Hvis dt blivr nødvndigt at still krav undr dnn garanti, kontakts VOLCANO for instruktionr og udstdls af n turn Matrial Authorization, hvis nhdn skal rturnrs. Udstyr vil ikk bliv accptrt undr garantin, mdmindr rturnringn r blvt autorisrt af VOLCANO. PATNT Kundn har kun licns til at anvnd dtt produkt til ngangsbrug. Crux r t rgistrrt varmærk, dr tilhørr Volcano Corporation. Volcano og Volcano-logot r varmærkr, dr tilhørr Volcano Corporation, og r rgistrrd i USA og i andr land. YDLIG SPØGSMÅL VDØND DTT PODUKT BØ TTS TIL: Frmstillt af: llr Volcano Corporation 2870 Kilgor oad ancho Cordova, CA USA Tlfon: (800) (96) Fax: (96) M -Conditional Figur 7 Frmfør 6 F shath indtil udtagningshaln r blvt fangt Frmstillt for: Volcano Corporation 2870 Kilgor oad ancho Cordova, CA USA Af Volcarica S..L. Coyol Fr Zon and Businss Park Building B37 Coyol, Alajula, Costa ica Tlfon: (800) (96) Fax: (96) Figur 8 Frmfør udvndigt udtagningsshath ovr filtrt Autorisrt uropæisk rpræsntant: C P Volcano urop BVBA/SPL xclsiorlaan 4 B-930 Zavntm, Blgin Tlfon: Fax: Sidst anvndlssdato Åbn llr bskadigd pakkr må ikk anvnds Indhold: t stk. () Kun til ngangsbrug Må ikk rstrilisrs cptpligtig Opbvars tørt, mørkt og køligt. Strilisrt md thylnoxid Ikk frmstillt md turgummilatx Indholdr phthalat: Bnzylbutylphthalat (BBP) Ikk-pyrogn /008 visionsdato: 0/ STILIZ BBP _008 IFU, MULTI-LANG, CUX VNA CAVA FILT SYSTM.indd 0/22/204 2:45:09 PM

CRUX VENA CAVA FILTER (VCF)

CRUX VENA CAVA FILTER (VCF) CRUX VENA CAVA FILTER (VCF) DANSK Wireform Sidevævsanker Udvidet vævsanker Kranialt markørbånd Kranial udtagningshale Figur 50-000.35/002 eptfe ltergitter Caudalt markørbånd Caudal udtagningshale Envejsventil

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

CRUX VENA CAVA FILTER (VCF)

CRUX VENA CAVA FILTER (VCF) CRUX VENA CAVA FILTER (VCF) DANSK Wireform Sidevævsanker Udvidet vævsanker Kranialt markørbånd Kranial udtagningshale Figur 1 501-0100.135/002 eptfe ltergitter Caudalt markørbånd Caudal udtagningshale

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr. 06 397 280 2 M.-Nr.

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til.

Serviceniveauerne udgør en del af de samlede kravspecifikationer, som tilbudsgiverne vil skulle afgive tilbud i henhold til. 1. Srvicnivaur Srvicnivaurn udgør n dl af d samld kravspcifikationr, som tilbudsgivrn vil skull afgiv tilbud i hnhold til. I samarbjd md institutionrn læggs dr op til følgnd srvicnivaur for hnholdsvis

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

Korrekthed af Algoritmer

Korrekthed af Algoritmer Korrkthd af Algoritmr md fokus på whil-løkkr Kim Skak Larsn Institut for Matmatik og Datalogi Syddansk Univrsitt, Odns Sptmbr 2001 Introduktion Dnn not supplrr korrkthdsafsnittt i [1], som r dn anvndt

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 51002 DMS Gnral Purpos Body Fillr Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

tagrender Vejledning til dit valg af tagrender i alle materialer

tagrender Vejledning til dit valg af tagrender i alle materialer tagrndr Vjldning til dit valg af tagrndr i all matrialr OM OS Udgivr Plastmo A/S, Odinsvj 9-11, 4100 Ringstd Produktion Burau 2A Vision og VstbrgKommunikation Vi r n dansk virksomhd, dr blv grundlagt i

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M EZ Sand Flxibl Parts Rpair Kit, PN 05887, 05891, 05894, 05895, 05896 Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/ downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M 51003 DMS Havy Gnral Purpos Fillr Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M 51003 DMS Havy Gnral Purpos Fillr Sikkrhdsdatablad Copyright, 2014, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2013, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn informati md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informatin

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

AMW 526 www.whirlpool.com

AMW 526 www.whirlpool.com AMW 526.hirlpool.com 1 OPSTILLING INSTALLATION AF APPARATET FØLG DEN MEDFØLGENDE installationsvjldning vd installation af apparatt. FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn svarr til spændingn

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M Scotch-Wld Epoxy Adhsiv EC-2216 B/A Gray Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

Bølgepladetag. Montagevejledning Eternit bølgeplader

Bølgepladetag. Montagevejledning Eternit bølgeplader Bølgpladtag Montagvjldning Etrnit bølgpladr Indhold Produktinformation 2 Tagts opbygning 3 Montring 4 Tætning og fastgørls 5 Ovnlyspladr 6 Skotrnd og tagfod 7 Afslutningr 8 Vntilation og hættr 9 Barbjdning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr forbholds. Kopiring og/llr downloading af dnn information md dt passnd formål at udnytt 3M produktr r tilladt undr forudsætning at: (1)Informationn

Læs mere

Logistisk regression 2

Logistisk regression 2 Logistisk rgrssion 2 Indhold: Logit Logistisk rgrssion Paramtrisring Vkslvirkning 1 Sammnhæng mllm rygvanr og hjrtsygdomm CHD : Hjrtsygdom MI : dligr hjrtsygdomm Sammnligning af gruppr gørs vha odds ratio!

Læs mere

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab

Referat: Styrelsesmøde i Børneneuropsykologisk selskab sid1 af 5 Tidspunkt: 7. sptmbr 2017 kl. 18:30 Mødstd: Cntr for Hjrnskad Amagrfælldvj 56 A 2300 Købnhavn S Rfrat: Styrlssmød i Børnnuropsykologisk slskab Dltagr:, Pia,, Katrin Afbud: Kit, Hidi, Mtt Rfrat:

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/ downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud kopirt

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn md dr ksklusiv landbrug og plsdyrfarm i 2012, Dl 1/3 Kommunnavn Rbild Indldning (max 1500 Dr r udført 98 tilsyn i 2012, hraf 12 på dambrug, Rbild Kommun har ovrholdt d fastsatt minimumsfrkvnsr for

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkrhdsdatablad Copyright, 2015, 3M Slskab All rttighdr bholds. Kopiring og/ downloading af dnn inmation md dt passnd mål at udnytt 3M produktr r tilladt undr udsætning at: (1)Inmationn r fuldt ud kopirt

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere