SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFOR- VALTNINGEN ENDELIG RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFOR- VALTNINGEN ENDELIG RAPPORT"

Transkript

1 SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFOR- VALTNINGEN ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFTUNDERSØGELSER

2

3 SVARTIDER I SAGER OM AKT- INDSIGT I SOCIALFORVALT- NINGEN ENDELIG RAPPORT

4 KØBENHAVNS KOMMUNE

5

6 SIDE 6 SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFORVALTNINGEN

7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 9 2. GENERELT OM UNDERSØGELSEN BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFTUNDERSØGELSER FORLØB OG INDHOLD (METODE) 11 GENERELT FOR BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFTUNDERSØGELSER 11 DENNE UNDERSØGELSES METODE REAKTIONSMIDLER OG BEDØMMELSESGRUNDLAG UNDERSØGELSENS GENSTAND (HØRINGEN) OG MODTAGET DOKUMENTATION MV SAMMENFATNING VURDERINGSGRUNDLAGET ANVENDELSESOMRÅDET FOR FORVALTNINGSLOVENS ANVENDELSESOMRÅDET FOR OFFENTLIGHEDSLOVENS GENNEMGANG AF KONKRETE SAGER SOCIALCENTER KØBENHAVN 21 OPSAMLING SAGER FRA SOCIALCENTER KØBENHAVN 10-DAGES UNDERRETNINGSFRISTEN SAGSBEHANDLINGSTID 24 NOTATPLIGT 24 KLAGEVEJLEDNING HANDICAPCENTER KØBENHAVN 24 OPSAMLING SAGER FRA HANDICAPCENTER KØBENHAVN 10-DAGES UNDERRETNINGSFRISTEN SAGSBEHANDLINGSTID 27 MANGLENDE AFGØRELSER VED ANMODNINGER OM AKTINDSIGT BØRNEFAMILIECENTER KØBENHAVN 28 OPSAMLING - SAGER FRA BØRNEFAMILIECENTER KØBENHAVN 10-DAGES UNDERRETNINGSFRISTEN SAGSBEHANDLINGSTID 30 NOTATPLIGT 30 BILAG 31 BORGERRÅDGIVERENS KRITIKSKALA 31 RETSKILDER OG ØVRIGT BEDØMMELSESGRUNDLAG 32 SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFORVALTNINGEN SIDE 7

8 SIDE 8 SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFORVALTNINGEN

9 1. INDLEDNING Denne rapport indeholder Borgerrådgiverens endelige vurderinger og bedømmelser i anledning af Borgerrådgiverens undersøgelse af svartider i sager om aktindsigt i Socialforvaltningen. Undersøgelsen af svartider i sager om aktindsigt er to leddet. Dels består undersøgelsen af en gennemgang af, hvorvidt 10-dages underretningsfristen for aktindsigt er blevet overholdt. Dels består undersøgelsen af en gennemgang af, hvorvidt der har været lang sagsbehandlingstid ved anmodninger om aktindsigt (vurderet fra tidspunktet for anmodning om aktindsigt og frem til, der gives hel eller delvis aktindsigt). Vurderingsgrundlaget for undersøgelsen er forvaltningslovens samt offentlighedslovens regler om aktindsigt. Til brug for undersøgelsen har Borgerrådgiveren modtaget en udtalelse samt 30 sager fra Socialforvaltningen. I én af de 30 sager var der slet ikke anmodet om aktindsigt. Undersøgelsen omfatter således en gennemgang af i alt 29 sager med aktindsigt. Rapporten har i en foreløbig udgave været sendt til forvaltningen med henblik på forvaltningens eventuelle bemærkninger til rapportens faktiske oplysninger. Rapporten er inddelt i en generel del om Borgerrådgiverens generelle egen driftundersøgelser og denne undersøgelses metode mv. samt dokumentationsgrundlaget i kapitel 2 og en speciel del med beskrivelser, analyser og konklusioner vedrørende netop denne undersøgelse i kapitlerne 4 og frem. Kapitel 3 indeholder et resumé, hvori de væsentligste forhold er gengivet. Bagest er som bilag optrykt Borgerrådgiverens kritikskala og en oversigt over retskilder og andet bedømmelsesgrundlag. Borgerrådgiveren den 27. marts 2013 Johan Busse Borgerrådgiver SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFORVALTNINGEN SIDE 9

10 SIDE 10 SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFORVALTNINGEN

11 2. GENERELT OM UNDERSØGELSEN 2.1 BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFTUNDERSØGELSER Borgerrådgiveren kan af egen drift iværksætte undersøgelser af konkrete og generelle forhold samt gennemføre inspektioner i Københavns Kommune. Kompetencen følger af vedtægt for Borgerrådgiveren 12-13, som lyder således: 12. Borgerrådgiveren kan af egen drift optage en konkret sag til undersøgelse, når der må formodes at foreligge et principielt aspekt, eller såfremt der efter de foreliggende oplysninger må antages at være tale om grove eller væsentlige fejl. Stk. 2. Borgerrådgiveren kan af egen drift gennemføre generelle undersøgelser af udvalgte forvaltningsområder efter samråd med Borgerrådgiverudvalget. 13. Borgerrådgiveren kan foretage inspektioner af institutioner, virksomheder samt tjenestesteder, der hører under Borgerrepræsentationens virksomhed. Generelle egen driftundersøgelser kan være større undersøgelser, der bredt afdækker relevante forhold eller mindre undersøgelser, der omfatter færre forhold, som blandt andet er udvalgt på baggrund af konkrete indikationer af behov for undersøgelse. Borgerrådgiverens generelle egen driftundersøgelser planlægges dels ud fra generelle kriterier som administrationsområdernes omfang, væsentlighed og betydning for borgerne samt repræsentativitet med henblik på at bidrage til generel vejledning, dels ud fra eventuelle konkrete indikationer på utilfredsstillende forhold. På mødet i Borgerrådgiverudvalget den 28. januar 2011 drøftede Borgerrådgiveren og udvalget en plan for udmøntningen af egen driftkompetencen i Denne undersøgelsesrapport er en udmøntning af Borgerrådgiveren kompetence til at undersøge generelle forhold og drøftelsen i Borgerrådgiverudvalget. 2.2 FORLØB OG INDHOLD (METODE) Generelt for Borgerrådgiverens egen driftundersøgelser Borgerrådgiverens generelle egen driftundersøgelse indledes med en høring af den eller de involverede forvaltninger. For hver forvaltning, som inddrages, høres såvel forvaltningens direktion som eventuelle relevante decentrale enheder. I høringsbrevet beskriver Borgerrådgiveren i generelle vendinger temaet for undersøgelsen og beder om en række oplysninger og dokumentationsmateriale, herunder eventuelt om udlån af relevante sagsakter til nærmere undersøgelse. Nogle undersøgelser vil være meget omfattende, mens andre vil være målrettede mod nærmere udvalgte forhold. Dette er forudsat ved udvidelsen af Borgerrådgiverens kompetence. På baggrund af denne dokumentationsindsamling udarbejder Borgerrådgiveren en foreløbig rapport, som sendes til forvaltningen med henblik på forvaltningens og eventuelle decentrale enheders bemærkninger til rapportens faktiske oplysninger. Den foreløbige rapport vil også indeholde de udtalelser (herunder kritik/henstilling), som Borgerrådgiveren forventer at komme med, men disse har netop en foreløbig karakter, eftersom faktu- SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFORVALTNINGEN SIDE 11

12 elle oplysninger i rapporten kan korrigeres gennem forvaltningens bemærkninger. Forvaltningen informeres således allerede på dette tidspunkt om det forventede udfald af undersøgelsen. Efter modtagelse af forvaltningens eventuelle bemærkninger indarbejder Borgerrådgiverenbemærkningerne til de faktiske forhold og foretager eventuelle ændringer i undersøgelsens konklusioner, som disse måtte give anledning til. Borgerrådgiveren udarbejder på denne baggrund den endelige rapport. Rapporten er stilet til den involverede forvaltning og eventuelle decentrale enheder. I nogle tilfælde kan den endelige rapport indeholde uafklarede spørgsmål eller af andre grunde kræve en opfølgning, f.eks. fordi Borgerrådgiveren har bedt om en underretning om, hvad en henstilling giver anledning til. I disse tilfælde vil den endelige rapport følges op af en (eller flere) opfølgningsrapport(er), indtil alle forhold i undersøgelsen er afklaret. Denne undersøgelses metode Denne undersøgelse er gennemført efter de generelle principper nævnt ovenfor. 2.3 REAKTIONSMIDLER OG BEDØMMELSESGRUNDLAG Borgerrådgiverens reaktionsmidler er de samme som Folketingets Ombudsmands reaktionsmidler. Borgerrådgiveren kan således udtale kritik og komme med henstillinger til forvaltningen. Kritik er udtryk for en faglig vurdering af, at regler og retningslinjer mv. ikke er overholdt. Borgerrådgiveren kan henstille til forvaltningen at ændre procedurer eller lignende på et givent område. Derudover kan Borgerrådgiveren påpege mere generelle problemstillinger i sin årsberetning, som afgives til Borgerrepræsentationen. Borgerrådgiveren har i forbindelse med sin egen driftvirksomhed lagt sig fast på en sproglig skala for graduering af kritikkens alvorlighed. Skalaen omfatter konstateringer af, at noget er uheldigt, konstateringer af begåede fejl, at noget er beklageligt, meget beklageligt, kritisabelt, meget kritisabelt eller stærkt kritisabelt. Skalaen med bemærkninger er optrykt som bilag til denne rapport. Bedømmelsesgrundlaget for Borgerrådgiveren er det samme som Folketingets Ombudsmands, nemlig skreven ret (herunder love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger), god forvaltningsskik samt overordnede humanitære og medmenneskelige betragtninger. Hertil kommer Københavns Kommunes værdigrundlag, kommunikationspolitik og andre politisk vedtagne retningslinjer. Borgerrådgiveren bestræber sig desuden på at anvende samme målestok for sine vurderinger som Folketingets Ombudsmand. Borgerrådgiverens opgave er at undersøge, om kommunens forvaltninger og institutioner overholder gældende lovgivning, god forvaltningsskik, kommunens vedtagne politikker og beslutninger om serviceniveau og -standard. Borgerrådgiveren har således ikke særligt til opgave at fremkomme med ros eller lignende tilkendegivelser om positive forhold. Borgerrådgiverens rapporter om egen driftundersøgelser vil derfor ikke indeholde ros (i hvert fald ikke i videre omfang), og læseren bør notere sig, at fraværet af ros ikke er ensbetydende med, at Borgerrådgiveren alene har konstateret negative forhold i forbindelse med sin undersøgelse. SIDE 12 SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFORVALTNINGEN

13 2.4 UNDERSØGELSENS GENSTAND (HØRINGEN) OG MODTAGET DOKU- MENTATION MV. Borgerrådgiveren bad ved brev af 28. juni 2011 Socialforvaltningen om at modtage en udtalelse og om udlån af 30 nærmere specificerede sager. Borgerrådgiveren anførte bl.a. følgende til forvaltningen: Om undersøgelsens tema og anmodning om oplysninger Formålet med undersøgelsen er at få belyst svartider i sager om aktindsigt i Socialforvaltningen. Vurderingsgrundlaget for undersøgelsen består af reglerne om aktindsigt. Vedrørende reglerne om aktindsigt Følgende fremgår af forvaltningslovens 16, stk. 2: Myndigheden afgør snarest, om en begæring kan imødekommes. Er begæringen ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at begæringen er modtaget af myndigheden, skal denne underrette parten om grunden hertil samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge. Følgende fremgår af offentlighedslovens 16, stk. 1-2: Vedkommende myndighed afgør snarest, om en begæring kan imødekommes [ ]. Stk. 2. Er en begæring om aktindsigt ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, skal myndigheden underrette den begærende om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. Vedrørende Borgerrådgiverens anmodning om udtalelse og dokumentation Jeg beder Socialforvaltningen om generelt at oplyse følgende: - Hvordan det i Socialforvaltningen sikres, at forvaltnings- og offentlighedslovens svarfrister for aktindsigt overholdes - Hvorvidt der i Socialforvaltningen er udarbejdet retningslinjer til brug for behandling af sager om aktindsigt. I bekræftende fald bedes Socialforvaltningen fremsende kopi(er) heraf - Hvorvidt der i Socialforvaltningen sker kontrol af og/eller er udarbejdet retningslinjer til kontrol af, hvorvidt forvaltnings- og offentlighedslovens svarfrister er blevet overholdt i sager om aktindsigt. I bekræftende fald bedes Socialforvaltningen fremsende kopi(er) heraf, herunder eventuelle kopi(er) fra kontrol foretaget i 2010 og Jeg beder samtidig Socialforvaltningen om at fremsende kopi af sagsakter (alle akter i sagen ind til nu inklusive tilføjelser til elektronisk journal) fra de 30 seneste sager afsluttet før dags dato, hvor der har været aktindsigtsbegæring(er). De pågældende 30 sager ønskes udtaget efter følgende fordeling: - 10 sager fra Socialcenter København, hvor der er truffet afgørelse om førtidspension ( og 20 i lov om socialpension) (fsva. aktindsigtsbegæringer modtaget i Socialforvaltningen) - 10 sager fra Handicapcenter København, hvor der er truffet afgørelse om økonomiske tilskud ( 41 og/eller 42 i lov om socialservice) - 10 sager fra Børnefamiliecenter København, hvor der er truffet afgørelse om foranstaltninger ( 52 i lov om socialservice). SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFORVALTNINGEN SIDE 13

14 Dette med henblik på at konstatere overholdelsen af svarfristen efter forvaltningslovens 16, stk. 2, og offentlighedslovens 16, stk Jeg bad om at modtage svar inden 6 uger. Om undersøgelsens sager Socialforvaltningen orienterede den 30. juni 2011 Borgerrådgiveren om, at det ikke var muligt at udsøge aktindsigtssager direkte efter Borgerrådgiverens udvælgelseskriterier (specificeret i brev af 28. juni 2011), da forvaltningen ikke registrerer aktindsigtssager som selvstændige sagstyper i KMD Sag. Socialforvaltningen fremsendte derfor den 30. juni 2011 (efter aftale med Borgerrådgiveren) en foreløbig oversigtsliste indeholdende sager med aktindsigt. Sagerne på oversigtslisten var udsøgt efter Borgerrådgiverens udvælgelseskriterier (specificeret i brev af 28. juni 2011). Borgerrådgiveren valgte at udvide udvælgelseskriterierne (i forhold til det anførte i brev af 28. juni 2011) således, at der blev medtaget sager fra Handicapcenter København vedrørende hjælpemidler og biler/befordring (kapitel 21 i serviceloven), og Borgerrådgiveren fravalgte sager fra Handicapcenter København vedrørende økonomisk tilskud ( 41 og/eller 42 i serviceloven) grundet et begrænset antal aktindsigtssager herom. Borgerrådgiveren udvalgte 30 sager fra oversigtslisten efter følgende kriterier: - Sagstype (10 sager fra Socialcenter København, hvor der er truffet afgørelse om førtidspension, 10 sager fra Handicapcenter København, hvor der er truffet afgørelse om hjælpemidler og biler/befordring, 10 sager fra Børnefamiliecenter København, hvor der er truffet afgørelse om børneforanstaltninger). - Forvaltningsenhed (afgrænsning af sager fra ovenstående sagstype til forvaltningsenheder, hvor der har været 2 eller flere aktindsigtssager). - Fordeling (udvælgelse af aktindsigtssager fra forvaltningsenheder, hvor der har været over 6 forskellige aktindsigtssager). - Laveste sidste to cifre i cpr.nr. (sager udvælges på baggrund af laveste sidste to cifre i borgerens cpr.nr. ) Socialforvaltningen orienterede den 17. august 2011 Borgerrådgiveren om, at der kun i 6 af de i alt 10 udvalgte sager fra Handicapcenter København var aktindsigtssager. Borgerrådgiveren valgte 4 nye sager fra oversigtslisten fra Handicapcenter København vedrørende hjælpemidler. Borgerrådgiveren fravalgte sager fra Handicapcenter København vedrørende biler/befordring grundet et begrænset antal aktindsigtssager herom. Enkelte af sagerne er på grund af udvælgelseskriterierne flere år gamle. Om forvaltningens udtalelse Borgerrådgiveren modtog den 12. september 2011udtalelse af 9. september 2011 fra Socialforvaltningen. Forvaltningen anfører følgende i sin udtalelse: Borgerrådgiverens egen drift undersøgelse om svartider i sager om aktindsigt i Socialforvaltningen, jf. Borgerrådgiverens j.nr Borgerrådgiveren har i brev af 28. juni 2011 iværksat en egen drift undersøgelse om svartider i sager om aktindsigt i Socialforvaltningen. Oversendelse af sagsakter Borgerrådgiveren har anmodet om fremsendelse af et antal personsager fra henholdsvis Socialcenter København, Handicapcenter København og Børnefamiliecenter København. SIDE 14 SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFORVALTNINGEN

15 Socialforvaltningen har efterfølgende været i kontakt med Borgerrådgiveren omkring udsøgning af de personsager, som ønskes inddraget i undersøgelsen. Socialforvaltningen afleverer inden for de næste dage kopi af samtlige sagsakter og de elektroniske journaler i de ønskede personsager om henholdsvis førtidspension, hjælpemidler, biler, befordring og foranstaltninger efter servicelovens 52. Der er tale om et meget omfattende sagsmateriale, hvorfor det afleveres særskilt på Borgerrådgiverens adresse. Generelle forhold Borgerrådgiveren har også bedt Socialforvaltningen om generelt at oplyse følgende: 1. Hvordan det i Socialforvaltningen sikres, at forvaltnings- og offentlighedslovens svarfrister for aktindsigt overholdes 2. Hvorvidt der i Socialforvaltningen er udarbejdet retningslinjer til brug for behandling af sager om aktindsigt. I bekræftende fald bedes Socialforvaltningen fremsende kopi(er) heraf 3. Hvorvidt der i Socialforvaltningen sker kontrol af og/eller er udarbejdet retningslinjer til kontrol af, hvorvidt forvaltnings- og offentlighedslovens svarfrister er blevet overholdt i sager om aktindsigt. I bekræftende fald bedes Socialforvaltningen fremsende kopi(er) heraf, herunder eventuelle kopi(er) fra kontrol foretaget i 2010 og Ad 1 - Hvordan det i Socialforvaltningen sikres, at forvaltnings- og offentlighedslovens svarfrister for aktindsigt overholdes Socialforvaltningen kan oplyse, at det i myndighedscentrene har høj prioritet at behandle, sager om aktindsigt med respekt for 10 dages fristen, men at der forekommer tilfælde, hvor svarfristen ikke kan overholdes, og borgeren derfor skriftligt orienteres om årsagen hertil og hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet. Der kan være tale om tilfælde, hvor der f.eks. er anmodet om meget omfangsrige akter, akter der skal rekvireres fra Arkivet, akter fra flere forskellige enheder, der skal samles, eller hvor borgeren er kontaktet for en konkretisering eller eventuel afgrænsning af sin anmodning om aktindsigt. Socialforvaltningen lægger vægt på merofffentlighedsprincippet og ser aktindsigtsbestemmelserne som en mulighed for også at skabe indsigt og forståelse for afgørelserne hos borgerne og dermed en forventningsafstemning. Der henvises desuden til Ad 2 nedenfor om lovinformation, interne retningslinjer og kompetenceudviklingskurser. Ad 2 - Hvorvidt der i Socialforvaltningen er udarbejdet retningslinjer til brug for behandling af sager om aktindsigt. I bekræftende fald bedes Socialforvaltningen fremsende kopi(er) heraf Retningslinjer i personalesager Socialforvaltningen kan oplyse, at der er udarbejdet interne retningslinjer for behandling af anmodninger om aktindsigt i personalesager. Retningslinjerne, der vedlægges i kopi, er tilgængelig for medarbejderne på forvaltningens SOF-kknet, Opgaveportalen, Løn- og Personaleadministration. Retningslinjer om tilbagemeldingsgarantien SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFORVALTNINGEN SIDE 15

16 Det kan videre oplyses, at der i forvaltningens retningslinjer om tilbagemeldingsgarantien, som ligger på SOF-kknet, Opgaveportalen, Jura i Borgerbetjeningen, er anført følgende i pkt vedrørende sager om aktindsigt: 3.5. Særligt om aktindsigt efter offentlighedsloven, forvaltningsloven og sundhedsloven Den særlige 10 dages frist om meddelelse aktindsigt i offentlighedsloven 16, stk. 2, forvaltningslovens 16, stk. 2, og 38, stk. 1, i sundhedsloven gælder fortsat. Hvis fristen på de 10 dage ikke kan overholdes, skal borgeren / patienten underrettes om grunden til forsinkelsen samt, hvornår der kan forventes at foreligge en afgørelse. Da fristen for at kvittere for underretning i disse sager er kortere end fristen i forbindelse med tilbagemeldingsgarantien (BR-beslutningen fastsætter 10 arbejdsdage), finder tilbagemeldingsgarantien således ikke anvendelse. Der er ikke udarbejdet standardkoncept om tilbagemeldingsgaranti i disse sager, idet 10 dages fristen for aktindsigt i de tre love forudsættes overholdt. Retningslinjer om sagers førelse I forvaltningens generelle retningslinjer for sagers førelse, som ligger på SOF-kknet, Opgaveportalen, Jura i Borgerbetjeningen, SOFhåndbog, fremgår følgende i pkt om notatpligt m.v. i journalen vedrørende sager om aktindsigt: Aktindsigt Er der modtaget anmodning om aktindsigt, skal dette fremgå af journalen med angivelse af hvad der er begæret aktindsigt i. Når aktindsigten gennemføres, skal det fremgå af journalen, hvad der er givet aktindsigt i. Meddeles der afslag på aktindsigt, skal dette ligeledes fremgå af journalen. Lovinformation og kompetenceudviklingskurser Der er ikke udarbejdet andre interne retningslinjer for sager om aktindsigt. Forvaltningen har skønnet, at medarbejdernes adgang til reglerne på Schultz Lovinformation, ovenstående i SOF-kknet samt muligheden for at deltage på forvaltningens kompetenceudviklingskurser om blandt andet videregivelse og aktindsigt m.v. har været tilstrækkelige faglige understøttende arbejdsredskaber for sager om aktindsigt. Det kan i den forbindelse oplyses, at der på børneområdet i 2010/2011 er gennemført en grundig gennemgang af reglerne om aktindsigt i alle 8 enheder i Børnefamiliecenter København. Undervisningen er gennemført af 2 jurister i Børnefamiliecentret. Det kan også oplyses, at Socialforvaltningens projekt Bedre Sagsbehandling har fokus på kompetenceudvikling af myndighedsmedarbejdere. I den forbindelse udbydes særskilte kursusforløb i tre moduler vedrørende myndighedsrollen, systematisk sagsbehandling og socialfaglig kvalitet. Modulerne vil blive gennemført i 4. kvartal 2011 og 1. kvartal Ad 3 - Hvorvidt der i Socialforvaltningen sker kontrol af og/eller er udarbejdet retningslinjer til kontrol af hvorvidt forvaltnings- og offentlighedslovens svarfrister er blevet overholdt i sager om aktindsigt I bekræftende fald bedes Socialforvaltningen fremsende kopi(er) heraf herunder eventuelle kopi(er) fra kontrol foretaget i 2010 og Socialforvaltningen kan oplyse, at der i myndighedscentrenes enheder sker en egenkontrol med overholdelse af svarfristen i sager om aktindsigt, men at der ikke i forvaltningen er udarbejdet formelle retningslinjer omkring kontrol i sådanne sager. SIDE 16 SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFORVALTNINGEN

17 3. SAMMENFATNING Formålet med undersøgelsen er at belyse svartider i sager om aktindsigt i Socialforvaltningen. Undersøgelsen er to leddet, og består dels af en gennemgang af, hvorvidt 10-dages underretningsfristen for aktindsigt er blevet overholdt. Dels af af en gennemgang af, hvorvidt der har været lang sagsbehandlingstid ved anmodninger om aktindsigt (vurderet fra tidspunktet for anmodning om aktindsigt og frem til der gives hel eller delvis aktindsigt). Vurderingsgrundlaget for undersøgelsen er forvaltningslovens samt offentlighedslovens regler om aktindsigt. Til brug for undersøgelsen har Borgerrådgiveren modtaget en udtalelse samt 30 sager fra Socialforvaltningen med aktindsigt. I én af de 30 sager var der slet ikke anmodet om aktindsigt. Undersøgelsen omfatter således en gennemgang i alt 29 sager med aktindsigt. I de 29 sager var der i alt 70 anmodninger om aktindsigt (ved opgørelsen af antal anmodninger har jeg set bort fra 7 anmodninger om aktindsigt, hvor der ikke blev gjort notat om tidspunktet for, hvornår der blev anmodet om aktindsigt). Min gennemgang af sagerne viser følgende: 10-dages underretningsfristen blev ikke overholdt i 30 procent af tilfældene (svarende til 19 anmodninger om aktindsigt ud af de 63 sager jeg har kunnet kontrollere). Der var lang sagsbehandlingstid i 8 procent af tilfældene (svarende til 5 anmodninger om aktindsigt ud af de 63 sager jeg har kunnet kontrollere). Ved 2 anmodninger om aktindsigt (i 2 sager) blev der slet ikke truffet afgørelse om aktindsigt. Ved 7 anmodninger om aktindsigt (i 4 forskellige sager) blev der ikke gjort notat om tidspunktet for, hvornår der blev anmodet om aktindsig. I 3 afgørelser om aktindsigt blev der givet forkert klagevejledning. Jeg finder det beklageligt, at 10-dages underretningsfristen ikke blev overholdt i 30 procent af tilfældene. Jeg finder det meget beklageligt, at der var lang sagsbehandlingstid i 8 procent af tilfældene, og meget beklageligt, at der ved 2 anmodninger om aktindsigt slet ikke blev truffet afgørelse om aktindsigt. Jeg finder det desuden beklageligt, at der ikke blev gjort notat om tidspunktet for, hvornår der blev anmodet om aktindsigt ved 7 anmodninger, og beklageligt, at der i 3 afgørelser om aktindsigt blev givet forkert klagevejledning. Jeg har henstillet til forvaltningen at overveje muligheden for på SOF-kknet (retningslinjer for aktindsigt og notatpligt) at tilføje, at også tidspunktet for anmodning om aktindsigt skal noteres i journalen. Jeg har endvidere henstillet til forvaltningen at overveje muligheden for at korrigere de klagevejledninger, der anvendes ved afgørelser om aktindsigt. SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFORVALTNINGEN SIDE 17

18 SIDE 18 SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFORVALTNINGEN

19 4. VURDERINGSGRUNDLAGET Det retlige grundlag for svarfrister i aktindsigtssager følger af forvaltningslovens 16, stk. 2, og offentlighedslovens 16, stk ANVENDELSESOMRÅDET FOR FORVALTNINGSLOVENS 16 Forvaltningslovens 16 om aktindsigt finder anvendelse i sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. Dette følger af forvaltningslovens 2, stk. 1. I sager hvor kommunen enten har truffet afgørelse eller vil komme til at træffe afgørelse over for en part, og parten (eller partsrepræsentanten) anmoder om aktindsigt, skal kommunen træffe afgørelse om aktindsigt efter forvaltningslovens 16. Om sagsbehandlingstid og underretning efter forvaltningslovens 16, stk. 2. Forvaltningslovens 16, stk. 2, har følgende ordlyd: Myndigheden afgør snarest, om en begæring kan imødekommes. Er begæringen ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at begæringen er modtaget af myndigheden, skal denne underrette parten om grunden hertil samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge. Det følger udtrykkeligt af ovenstående ordlyd, at forvaltningsmyndigheden snarest (dvs. hurtigst muligt) skal træffe afgørelse i sager om aktindsigt. I det omfang det ikke er muligt at træffe afgørelse inden 10 dage efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt, skal forvaltningsmyndigheden give den part, der har anmodet om aktindsigt, underretning (herefter benævnt 10-dages underretningsfristen) om grunden til, at der ikke kan træffes afgørelse, samt om, hvornår en afgørelse om aktindsigt kan forventes at foreligge. Forvaltningsmyndigheden skal, selvom10-dages underretningsfristen er overholdt, hurtigst muligt træffe afgørelse om aktindsigt. I forvaltningsloven med kommentarer af John Vogter, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 3. udgave, s. 341, fremgår følgende om beregning af 10-dages underretningsfristen: Underretningen skal sendes fra myndigheden inden udløbet af den 10. dag efter modtagelsen af begæringen om aktindsigt. Modtager en myndighed en begæring den 5. i en måned, skal myndigheden således træffe afgørelse eller afsende underretning senest i løbet af den ANVENDELSESOMRÅDET FOR OFFENTLIGHEDSLOVENS 16 Offentlighedslovens 16 om aktindsigt finder anvendelse for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning. Dette følger af offentlighedslovens 1, stk. 2. I sager, hvor andre end en part (eller partsrepræsentanten) anmoder om aktindsigt, skal kommunen træffe afgørelse om aktindsigt efter offentlighedslovens 16. Om sagsbehandlingstid og underretning efter offentlighedslovens 16, stk. 1, og stk. 2. Offentlighedslovens 16, stk. 1, har bl.a. følgende ordlyd: SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFORVALTNINGEN SIDE 19

20 Vedkommende myndighed afgør snarest, om en begæring kan imødekommes... Følgende fremgår af offentlighedslovens 16, stk. 2: Er en begæring om aktindsigt ikke imødekommet eller afslået inden 10 dage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, skal myndigheden underrette den begærende om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. Offentlighedslovens 16, stk. 1-2 er overensstemmende med forvaltningslovens 16, stk. 1. Det følger således udtrykkeligt af ordlyden efter offentlighedslovens 16, stk. 1, at forvaltningsmyndigheden snarest skal træffe afgørelse i sager om aktindsigt, og det følger af stk. 2, at såfremt det ikke er muligt at træffe afgørelse inden for 10 dage efter modtagelsen af anmodningen, skal forvaltningsmyndigheden give den, der har anmodet om aktindsigt, underretning om grunden til, at der ikke kan træffes afgørelse, samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. Forvaltningsmyndigheden skal, selvom 10-dages underretningsfristen er overholdt, hurtigst muligt træffe afgørelse om aktindsigt I offentlighedsloven med kommentarer af John Vogter, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 3. udgave, s. 291, fremgår følgende om beregning af 10-dages underretningsfristen: Underretningen skal afsendes fra myndigheden inden udløbet af den 10. dag efter modtagelsen af begæringen om aktindsigt. Modtager en myndighed en begæring den 5. i en måned, skal myndigheden træffe afgørelse eller afsende en underretning senest den 15. SIDE 20 SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFORVALTNINGEN

21 5. GENNEMGANG AF KONKRETE SAGER Nedenfor følger en gennemgang af de sager om aktindsigt, som er modtaget fra Socialforvaltningen. Først gennemgås sagerne fra Socialcenter København (sager, hvor der er truffet afgørelse om førtidspension, og hvor der er anmodet om aktindsigt), dernæst gennemgås sagerne fra Handicapcenter København (sager, hvor der er truffet afgørelse om hjælpemidler, og hvor der er anmodet om aktindsigt). Til sidst gennemgås sagerne fra Børnefamiliecenter København (sager, hvor der er truffet afgørelse vedrørende børneforanstaltninger, og hvor der er anmodet om aktindsigt). 5.1 SOCIALCENTER KØBENHAVN Voksenenheden Nordvest Sag 1 Voksenenheden Nordvest modtog anmodning om aktindsigt Voksenenheden gav hel eller delvis aktindsigt Voksenenheden ses ikke inden for 10-dages underretningsfristen at have underrettet om grunden til, at der ikke kunne træffes afgørelse inden 10 dage efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt samt om, hvornår en afgørelse kunne forventes at foreligge. Sag 2 Voksenenheden Nordvest modtog anmodning om aktindsigt Voksenenheden gav hel eller delvis aktindsigt Voksenenheden ses ikke inden for 10-dages underretningsfristen at have underrettet om grunden til, at der ikke kunne træffes afgørelse inden 10 dage efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt samt om, hvornår en afgørelse om aktindsigt kunne forventes at foreligge. Sag 3 Voksenenheden Nordvest modtog på et ukendt tidspunkt anmodning om aktindsigt (der er ikke i sagens journalnotat gjort notat om tidspunkt for anmodningen om aktindsigt, og tidspunktet fremgår så vidt ses ikke af sagens dokumenter). Voksenenheden gav hel eller delvis aktindsigt Voksenenheden Nordvest modtog anmodning om aktindsigt Voksenenheden gav hel eller delvis aktindsigt Sag 4 Voksenenheden Nordvest modtog på ukendt tidspunkt anmodning om aktindsigt (der er ikke i sagens journalnotat gjort notat om tidspunktet for anmodningen om aktindsigt, og tidspunktet fremgår så vidt ses ikke af sagens dokumenter). Voksenenheden gav hel eller delvis aktindsigt Sag 5 Voksenenheden Nordvest modtog på et ukendt tidspunkt anmodning om aktindsigt (der er ikke i sagens journalnotat gjort notat om tidspunktet for anmodningen om aktindsigt, og tidspunktet fremgår så vidt ses ikke af sagens dokumenter). Voksenheden Nordvest gav hel eller delvis aktindsigt Voksenenheden City Østerbro Sag 6 Voksenenheden City Østerbro modtog anmodning om aktindsigt Voksenenheden gav hel eller delvis aktindsigt SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFORVALTNINGEN SIDE 21

22 Voksenenheden City Østerbro modtog anmodning om aktindsigt Voksenenheden gav hel eller delvis aktindsigt Voksenenheden City Østerbro modtog anmodning om aktindsigt Voksenenheden gav hel eller delvis aktindsigt I klagevejledningen til afgørelsen om aktindsigt fremgår bl.a. følgende: Du kan klage over afgørelse om aktindsigt til Statsforvaltningen Hovedstaden. Klagen skal indgives til Socialcenter København, Matthæusgade 1, 1666 V, inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Socialcentret vil herefter sende klage og sagens akter til Nævnet, såfremt man ikke har fundet grund til at ændre afgørelsen Voksenenheden City Østerbro modtog anmodning om aktindsigt Voksenenheden gav hel eller delvis aktindsigt samme dato. Voksenenheden City Østerbro modtog anmodning om aktindsigt Voksenenheden gav hel eller delvis aktindsigt Voksenenheden ses ikke inden for 10-dages underretningsfristen at have underrettet om grunden til, at der ikke kunne træffes afgørelse inden 10 dage efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt samt om, hvornår en afgørelse om aktindsigt kunne forventes at foreligge. Voksenenheden City Østerbro modtog anmodning om aktindsigt Voksenenheden gav hel eller delvis aktindsigt Voksenenheden ses ikke inden for 10-dages underretningsfristen at have underrettet om grunden til, at der ikke kunne træffes afgørelse inden 10 dage efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt samt om, hvornår en afgørelse om aktindsigt kunne forventes at foreligge. Der forløb 65 dage, fra voksenenheden modtog anmodning om aktindsigt, til voksenenheden gav hel eller delvis aktindsigt. Sag 7 Voksenenheden City Østerbro modtog anmodning om aktindsigt Voksenenheden gav hel eller delvis aktindsigt Voksenenheden City Østerbro modtog anmodning om aktindsigt Voksenenheden gav hel eller delvis aktindsigt samme dato. Sag 8 Voksenenheden City Østerbro modtog anmodning om aktindsigt Voksenenheden gav hel eller delvis aktindsigt Voksenenheden City Østerbro modtog anmodning om aktindsigt Voksenenheden gav hel eller delvis aktindsigt samme dato. I klagevejledningen til afgørelsen om aktindsigt fremgår bl.a. følgende: Du kan klage over afgørelsen om aktindsigt til Statsforvaltningen Hovedstaden. klagen skal indgives til Socialcenter København, Matthæusgade 1, 1666 V, inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Socialcentret vil herefter sende klagen og sagens akter til Nævnet, såfremt man ikke har fundet grund til at ændre afgørelsen. " Voksenenheden Vesterbro Sag 9 SIDE 22 SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFORVALTNINGEN

23 Voksenenheden Vesterbro modtog anmodning om aktindsigt i uge 12 i 2011 (jeg har ikke kunnet udlede præcis dato for den pågældende anmodning ved gennemgang af sagen). Voksenenheden gav hel eller delvis aktindsigt Voksenenheden Vesterbro modtog anmodning om aktindsigt Voksenenheden gav hel eller delvis aktindsigt Voksenenheden Vesterbro modtog anmodning om aktindsigt Voksenenheden gav hel eller delvis aktindsigt I klagevejledningen til afgørelsen om aktindsigt fremgår bl.a. følgende: De kan klage over afgørelsen om aktindsigt til Den Sociale Sikringsstyrelse. Klagen skal indgives til Socialforvaltningen inden 4 uger efter modtagelsen af dette brev. Socialforvaltningen vil herefter sende klagen og sagens akter til Sikringsstyrelsen, såfremt man ikke har fundet grund til at ændre afgørelsen. Sag 10 Voksenenheden Vesterbro modtog anmodning om aktindsigt (videresendt fra Voksenenheden City Østerbro). Voksenenheden Vesterbro afslog aktindsigt Voksenenheden ses ikke inden for 10-dages underretningsfristen at have underrettet om grunden til, at der ikke kunne træffes afgørelse inden 10 dage efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt samt om, hvornår en afgørelse om aktindsigt kunne forventes at foreligge. Voksenenheden Vesterbro modtog anmodning om aktindsigt Voksenenheden gav hel eller delvis aktindsigt samme dato. Voksenenheden Vesterbro modtog anmodning om aktindsigt omkring juli 2010 (jeg har ikke kunnet udlede præcis dato for den pågældende anmodning ved gennemgangen af sagen), og voksenenheden modtog efterfølgende ny anmodning om aktindsigt Voksenenheden svarede på anmodningerne og efterfølgende samt Voksenenheden ses ikke inden for 10-dages underretningsfristen at have underrettet om grunden til, at der ikke kunne træffes afgørelse inden 10 dage efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt samt om, hvornår en afgørelse om aktindsigt kunne forventes at foreligge. OPSAMLING SAGER FRA SOCIALCENTER KØBENHAVN I sagerne fra Socialcenter København var der i alt 20 anmodninger om aktindsigt (ved opgørelsen af antal anmodninger har jeg set bort fra 3 anmodninger, hvor der ikke blev gjort notat om tidspunktet for, hvornår der blev anmodet om aktindsigt). 10-dages underretningsfristen I sag 1 blev 10-dages underretningsfristen ikke overholdt ved 1 anmodning om aktindsigt. I sag 2 blev 10-dages underretningsfristen ikke overholdt ved 1 anmodning om aktindsigt. I sag 6 blev 10-dages underretningsfristen ikke overholdt ved 2 anmodninger om aktindsigt. I sag 10 blev 10-dages underretningsfristen ikke overholdt ved 3 anmodninger om aktindsigt. Jeg finder det beklageligt, at 10-dages underretningsfristen ikke blev overholdt ved disse anmodninger. SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFORVALTNINGEN SIDE 23

24 Sagsbehandlingstid I sag 6 forløb der i et tilfælde 65 dage fra tidspunktet for anmodning om aktindsigt, og frem til der blev givet hel eller delvis aktindsigt. Jeg finder sagsbehandlingstiden meget beklagelig. Notatpligt I sag 3 blev der ved anmodning om aktindsigt ikke gjort notat i sagens journal om tidspunktet for, hvornår der blev anmodet om aktindsigt. I sag 4 blev der ved anmodning om aktindsigt ikke gjort notat i sagens journal om tidspunktet for, hvornår der blev anmodet om aktindsigt. I sag 5 blev der ved anmodning om aktindsigt ikke gjort notat i sagens journal om tidspunktet for, hvornår der blev anmodet om aktindsigt. Som følge af manglende notater har jeg ikke haft mulighed for at konstatere, om forvaltningen har overholdt 10-dages underretningsfristen ved disse anmodninger, ligesom jeg ikke har haft mulighed for at konstatere, om der har været lang sagsbehandlingstid. Jeg har på den baggrund fundet anledning til at bemærke følgende: Manglende journalnotat om tidspunktet, for hvornår der er anmodet om aktindsigt, kan vanskeliggøre overholdelse af 10-dages underretningsfristen for aktindsigt. Manglende notat om tidspunktet, for hvornår der er anmodet om aktindsigt, er efter min opfattelse i strid med retsgrundsætningen om notatpligten. Jeg finder det beklageligt, at der mangler journalnotater i disse sager. Jeg henstiller til Socialforvaltningen at overveje, hvorvidt der er anledning til på SOF-kknet (forvaltningens retningslinjer for aktindsigt og notatpligt) at tilføje, at også tidspunktet for anmodning om aktindsigt skal noteres i journalen. Klagevejledning I sag 6, 8 og 9 er der i klagevejledningerne til afgørelserne om aktindsigt angivet, at eventuelle klager over aktindsigt skal ske til Socialcenter København. Jeg har på den baggrund fundet anledning til at bemærke følgende: Det følger af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 66, at kommunen har pligt til at genvurdere afgørelser, som der klages over. Efter min opfattelse gælder genvurderingspligten dog kun sager, hvor kommunen træffer afgørelse med hjemmel i lov, som er omfattet af anvendelsesområdet for lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. 1 i bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område. I sag 6, 8 og 9 traf voksenenhederne afgørelser om aktindsigt med hjemmel i forvaltningsloven, og efter forvaltningsloven gælder ingen adgang til at genvurdere afgørelse om aktindsigt, ligesom der ikke gælder klagefrist for afgørelser om aktindsigt. Det er således min opfattelse, at klagevejledningerne i sag 6, 8 og 9 er forkerte, hvilket jeg finder beklageligt. Jeg henstiller til Socialforvaltningen at overveje, hvorvidt der er anledning til at korrigere skriftlige klagevejledninger for afgørelser om aktindsigt efter forvaltningslovens HANDICAPCENTER KØBENHAVN Sag 1 SIDE 24 SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFORVALTNINGEN

25 Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt samme dato. Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt samme dato. Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt Sag 2 Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt samme dato. Sag 3 Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt samme dato. Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt samme dato. Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt samme dato. Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt samt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt samme dato. Sag 4 Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København afslog aktindsigt samme dato. Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt samme dato. Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt samme dato. Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt i uge 44 i 2008 (jeg har ikke kunnet udlede præcis dato for den pågældende anmodning ved gennemgangen af sagen). Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt samme dato. SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFORVALTNINGEN SIDE 25

26 Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt Handicapcenter København ses ikke inden for 10-dages underretningsfristen at have underrettet om grunden til, at der ikke kunne træffes afgørelse inden 10 dage efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt samt om, hvornår en afgørelse om aktindsigt kunne forventes at foreligge. Der forløb 48 dage fra handicapcentret modtog anmodning om aktindsigt, til handicapcentret gav hel eller delvis aktindsigt. Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt samme dato. Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København afslog anmodning om aktindsigt samme dato. Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt samme dato. Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt samme dato. Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt medio juli 2003 (jeg har ikke kunnet udlede præcis dato for den pågældende anmodning ved gennemgangen af sagen). Handicapcenter København ses ikke inden for 10-dages underretningsfristen at have underrettet om grunden til, at der ikke kunne træffes afgørelse inden 10 dage efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt samt om, hvornår en afgørelse kunne forventes at foreligge. Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt anmodning om aktindsigt Handicapcenter København ses ikke inden for 10-dages underretningsfristen at have underrettet om grunden til, at der ikke kunne træffes afgørelse inden 10 dage efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt samt om, hvornår en afgørelse om aktindsigt kunne forventes at foreligge. Der forløb 118 dage fra handicapcentret modtog anmodning om aktindsigt, til handicapcentret gav hel eller delvis aktindsigt. Sag 5 Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt Sag 6 Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt Handicapcenter København ses ikke inden for 10-dages underretningsfristen at have underrettet om grunden til, at der ikke kunne træffes afgørelse inden 10 dage efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt samt om, hvornår en afgørelse om aktindsigt kunne forventes at foreligge. Sag 7 Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt Sag 8 SIDE 26 SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFORVALTNINGEN

27 Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt Sag 9 Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København ses ikke inden for 10-dages underretningsfristen at have underrettet om grunden til, at der ikke kunne træffes afgørelse inden 10 dage efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt samt om, hvornår en afgørelse om aktindsigt kunne forventes at foreligge. Handicapcenter København ses slet ikke at have givet hel eller delvis aktindsigt. Jeg lægger derfor til grund, at der ikke er truffet afgørelse om aktindsigt. Sag 10 Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København gav hel eller delvis aktindsigt Handicapcenter København modtog anmodning om aktindsigt Handicapcenter København ses ikke inden for 10-dages underretningsfristen at have underrettet om grunden til, at der ikke kunne træffes afgørelse inden 10 dage efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt samt om, hvornår en afgørelse om aktindsigt kunne forventes at foreligge. Handicapcenter København ses slet ikke at have givet hel eller delvis aktindsigt. Jeg lægger derfor til grund, at der ikke er truffet afgørelse om aktindsigt. OPSAMLING SAGER FRA HANDICAPCENTER KØBENHAVN I sagerne fra Handicapcenter København var der i alt 35 anmodninger om aktindsigt. 10-dages underretningsfristen I sag 4 blev 10-dages underretningsfristen ikke overholdt ved 3 anmodninger om aktindsigt. I sag 6 blev 10-dages underretningsfristen ikke overholdt ved 1 anmodning om aktindsigt. I sag 9 blev 10-dages underretningsfristen ikke overholdt ved 1 anmodning om aktindsigt. I sag 10 blev 10-dages underretningsfristen ikke overholdt ved 1 anmodning om aktindsigt. Jeg finder det beklageligt, at 10-dages underretningsfristen ikke blev overholdt ved disse anmodninger om aktindsigt. Sagsbehandlingstid I sag 4 forløb i to tilfælde af aktindsigt henholdsvis 48 dage samt 118 dage fra anmodningerne om aktindsigt, og frem til der blev givet hel eller delvis aktindsigt. Jeg finder det meget beklageligt, at der var lang sagsbehandlingstid ved disse anmodninger om aktindsigt. Manglende afgørelser ved anmodninger om aktindsigt I sag 9 ses Handicapcenter København slet ikke at have givet hel eller delvis aktindsigt ved anmodning om aktindsigt. Jeg lægger derfor til grund, at der ikke er truffet afgørelse om aktindsigt. I sag 10 ses Handicapcenter København slet ikke at have givet hel eller delvis aktindsigt ved anmodning om aktindsigt. Jeg lægger derfor til grund, at der ikke er truffet afgørelse om aktindsigt. Jeg finder det meget beklageligt, at der ikke er truffet afgørelser om aktindsigt ved disse anmodninger om aktindsigt. SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFORVALTNINGEN SIDE 27

28 5.3 BØRNEFAMILIECENTER KØBENHAVN Børnefamilieenhed Vesterbro Sag 1 Børnefamilieenhed Vesterbro modtog anmodning om aktindsigt Børnefamilieenheden gav hel eller delvis aktindsigt Sag 2 Børnefamilieenhed Vesterbro modtog anmodning om aktindsigt Børnefamilieenheden gav hel eller delvis aktindsigt Børnefamilieenheden ses ikke inden for 10-dages underretningsfristen at have underrettet om grunden til, at der ikke kunne træffes afgørelse inden 10 dage efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt samt om, hvornår en afgørelse om aktindsigt kunne forventes at foreligge. Der forløb 154 dage fra børnefamilieenheden modtog anmodning om aktindsigt til børnefamilieenheden gav hel eller delvis aktindsigt. Børnefamilieenhed Vesterbro modtog anmodning om aktindsigt Børnefamilieenheden gav hel eller delvis aktindsigt Børnefamilieenheden ses ikke inden for 10-dages underretningsfristen at have underrettet om grunden til, at der ikke kunne træffes afgørelse inden 10 dage efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt samt om, hvornår en afgørelse om aktindsigt kunne forventes at foreligge. Der forløb 45 dage fra børnefamilieenheden modtog anmodning om aktindsigt, til børnefamilieenheden gav hel eller delvis aktindsigt. Sag 3 Børnefamilieenhed Vesterbro modtog anmodning om aktindsigt Børnefamilieenheden gav hel eller delvis aktindsigt Børnefamilieenhed Valby Sag 4 Børnefamilieenhed Valby modtog anmodning om aktindsigt Børnefamilieenheden gav hel eller delvis aktindsigt Børnefamilieenheden ses ikke inden for 10-dages underretningsfristen at have underrettet om grunden til, at der ikke kunne træffes afgørelse inden 10 dage efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt samt om, hvornår en afgørelse om aktindsigt kunne forventes at foreligge. Sag 5 Ved min gennemgang af denne sag ses der hverken at være anmodet om aktindsigt eller givet aktindsigt. Jeg har valgt at se bort fra denne sag, uden at indhente en anden. Sag 6 Børnefamilieenhed Valby modtog anmodning om aktindsigt Børnefamilieenheden gav hel eller delvis aktindsigt Børnefamilieenheden ses ikke inden for 10-dages underretningsfristen at have underrettet om grunden til, at der ikke kunne træffes afgørelse inden 10 dage efter modtagelsen af anmodningen om aktindsigt samt om, hvornår en afgørelse om aktindsigt kunne forventes at foreligge. Sag 7 Børnefamilieenhed Valby modtog anmodning om aktindsigt Børnefamilieenheden gav hel eller delvis aktindsigt Børnefamilieenhed Valby modtog anmodning om aktindsigt på et ukendt tidspunkt (der er ikke i sagens journalnotat gjort notat om tidspunkt for anmodningen om aktindsigt, og tidspunktet fremgår så vidt ses ikke af sagens dokumenter). Børnefamilieenheden gav hel eller delvis aktindsigt SIDE 28 SVARTIDER I SAGER OM AKTINDSIGT I SOCIALFORVALTNINGEN

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER 5 BILAG 2 METODE

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES TILSYN MED PLEJEBØRN ENDELIG RAPPORT

KØBENHAVNS KOMMUNES TILSYN MED PLEJEBØRN ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNES TILSYN MED PLEJEBØRN ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 GENEREL EGEN DRIFT-UNDERSØGELSE AF KØBENHAVNS KOMMUNES TILSYN MED PLEJEBØRN

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER BØRNEFAFLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

SAGSBEHANDLING I SYGEDAGPENGESAGER ENDELIG RAPPORT

SAGSBEHANDLING I SYGEDAGPENGESAGER ENDELIG RAPPORT SAGSBEHANDLING I SYGEDAGPENGESAGER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT UNDERSØGELSER SAGSBEHANDLING I SYGEDAGPENGESAGER ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

VEJLEDNING I SAGER OM KONTANTHJÆLP ENDELIG RAPPORT

VEJLEDNING I SAGER OM KONTANTHJÆLP ENDELIG RAPPORT VEJLEDNING I SAGER OM KONTANTHJÆLP ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER VEJLEDNING I SAGER OM KONTANTHJÆLP ENDELIG RAPPORT SIDE 4 VEJLEDNING I SAGER OM KONTANTHJÆLP INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

RETNINGSLINJER OG PRAKSIS FOR TOLKNING ENDELIG RAPPORT

RETNINGSLINJER OG PRAKSIS FOR TOLKNING ENDELIG RAPPORT RETNINGSLINJER OG PRAKSIS FOR TOLKNING ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFTUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER OG PRAKSIS FOR TOLKNING ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE 15. JANUAR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København.

Vedrørende konkret egen drift-undersøgelse om sagsbehandlingstid. i remonstrationssager ved Handicapcenter København. Borgerrådgiveren Til Socialforvaltningen Brev sendt d.d. til: SOFFaellespost@sof.kk.dk; SOF_juridisk_enhed@sof.kk.dk; Anette.Laigaard@sof.kk.dk; 03-07-2014 Sagsnr. 2014-0057632 Dokumentnr. 2014-0057632-12

Læs mere

PARTSHØRING I SAGER OM OMHØR AF INTRODUKTI- ONSYDELSE

PARTSHØRING I SAGER OM OMHØR AF INTRODUKTI- ONSYDELSE PARTSHØRING I SAGER OM OMHØR AF INTRODUKTI- ONSYDELSE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFTUNDERSØGELSER PARTSHØRING I SAGER OM OMHØR AF INTRODUKTI- ONSYDELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Københavns Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Borgerrepræsentationen

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PER- SONDATALOVEN I SOF ENDELIG RAPPORT

UNDERSØGELSE AF PER- SONDATALOVEN I SOF ENDELIG RAPPORT UNDERSØGELSE AF PER- SONDATALOVEN I SOF ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFTUNDERSØGELSER UNDERSØGELSE AF PER- SONDATALOVEN I SOF ENDELIG RAPPORT SIDE 2 UNDERSØGELSE AF PERSONDATALOVEN I SOF UNDERSØGELSE

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSTID I SAGER OM AKTINDSIGT, BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN

SAGSBEHANDLINGSTID I SAGER OM AKTINDSIGT, BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN SAGSBEHANDLINGSTID I SAGER OM AKTINDSIGT, BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFTUNDERSØGELSER SAGSBEHANDLINGSTID I SAGER OM AKTINDSIGT, BESKÆFTIGELSES-

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCIALFORVALTNINGEN

EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCIALFORVALTNINGEN EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING I SOCIALFORVALTNINGEN ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER SIDE 2 EFFEKTVURDERING AF HANDLEPLAN FOR BEDRE SAGSBEHANDLING INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Borgerrådgiveren Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail. Afsluttende brev til Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

INSPEKTION AF PLEJECENTRET AFTENSOL

INSPEKTION AF PLEJECENTRET AFTENSOL INSPEKTION AF PLEJECENTRET AFTENSOL ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFTUNDERSØGELSER INSPEKTION AF PLEJECENTRET AFTENSOL ENDELIG RAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 7 2. SAMMENFATNING

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

SAGER OM TABT ARBEJDSFORTJENESTE

SAGER OM TABT ARBEJDSFORTJENESTE SAGER OM TABT ARBEJDSFORTJENESTE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER SAGER OM TABT ARBEJDSFORTJENESTE ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 6 INSPEKTION AF KIRSEBÆRHAVENS PLEJEHJEM

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

BORGERE UNDER ØKONOMISK ADMINISTRATION ENDELIG RAPPORT

BORGERE UNDER ØKONOMISK ADMINISTRATION ENDELIG RAPPORT BORGERE UNDER ØKONOMISK ADMINISTRATION ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFTUNDERSØGELSER BORGERE UNDER ØKONOMISK ADMINISTRATION ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 6 GENEREL EGEN DRIFTUNDERSØGELSE

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT

SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT SIKRING AF BORGERNES PERSONOPLYSNINGER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. KONKLUSION OG SAMMENFATNING 4 3. KONSEKVENSER 6 4. FORSLAG, HENSTILLINGER

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Underretning til Borgerrådgiveren om tiltag for klagesagsbehandling og læring, jeres sag

Underretning til Borgerrådgiveren om tiltag for klagesagsbehandling og læring, jeres sag KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrerende direktør Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V Underretning til Borgerrådgiveren om tiltag for klagesagsbehandling og læring,

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

"STYRKET BORGERKONTAKT" ENDELIG RAPPORT

STYRKET BORGERKONTAKT ENDELIG RAPPORT "STYRKET BORGERKONTAKT" ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER SIDE 2 STYRKET BORGERKONTAKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING 6 3. DEN KONKRETE UNDERSØGELSE 8 3.1

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Anders Ejbye-Ernst, Fagbladet FOA Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn]

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] [borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] Tak for dit brev af 6. maj 2010 vedhæftet dine tidligere breve, hvori du klager over udtalelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden om aktindsigt i statsforvaltningens

Læs mere

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt

Bilag 2 Klager over afgørelser efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder særligt om aktindsigt 1. Indledning 2 2. Indledende sagsbehandling 3 1.1. Hvornår er der tale om en klage 3 2.2. Hvem er klageberettiget 4 2.2. Ubegrundede eller foreløbige klager 4 2.3. Kvittering for klagen 5 3. Særligt om

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Du har ved brev af 11. juli 2008 på vegne af Fredericia Skibsværft A/S rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager Socialforvaltningen Kontoret for Tilsyn, Service og Kvalitet i Enkeltsager Bernstorffsgade 17, 2. sal 1592 København V 27. juli 2007 Journalnr. 2007-0001-913 /ash Socialforvaltningens håndtering af 35

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

JOURNALISERINGSSIKKERHED VED ELEKTRONISK KOMMUNI- KATION ENDELIG RAPPORT

JOURNALISERINGSSIKKERHED VED ELEKTRONISK KOMMUNI- KATION ENDELIG RAPPORT JOURNALISERINGSSIKKERHED VED ELEKTRONISK KOMMUNI- KATION ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFTUNDERSØGELSER JOURNALISERINGSSIKKERHED VED ELEKTRONISK KOMMUNI- KATION ENDELIG RAPPORT SIDE 4 JOURNALISERINGSSIKKERHED

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

UNDERSØGELSE AF VISITATION SAMT SAGS- BEHANDLING I SAGER OM SPECIALUNDER- VISNING UNDER BØRNE- OG UNGDOMS- FORVALTNINGEN ENDELIG RAPPORT

UNDERSØGELSE AF VISITATION SAMT SAGS- BEHANDLING I SAGER OM SPECIALUNDER- VISNING UNDER BØRNE- OG UNGDOMS- FORVALTNINGEN ENDELIG RAPPORT UNDERSØGELSE AF VISITATION SAMT SAGS- BEHANDLING I SAGER OM SPECIALUNDER- VISNING UNDER BØRNE- OG UNGDOMS- FORVALTNINGEN ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFTUNDERSØGELSER 7 UNDERSØGELSE AF VISITATION

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer.

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at den tid, der er medgået til behandlingen af din aktindsigtsanmodning, ikke ligger inden for lovens rammer. Uffe Thorndahl Klintholm Havnevej 74 4791 Borre 2016-27003 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 28. marts 2016 rettet henvendelse til Vordingborg Kommune vedrørende behandlingen

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen. Jeg beder derfor Socialforvaltningen om en udtalelse i sagen.

Borgerrådgiveren har besluttet at iværksætte en nærmere undersøgelse af sagen. Jeg beder derfor Socialforvaltningen om en udtalelse i sagen. Socialforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att.: adm. direktør Anette Laigaard 28-03-2008 Sagsnr. 2007-80640 Sendt pr. e-mail: SOFFaellespost@sof.kk.dk, Anette.Laigaard@sof.kk.dk og SOF_Tilsyn@sof.kk.dk

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDE- REGIVELSE AF OPLYSNINGER I SUF ENDELIG RAPPORT

TAVSHEDSPLIGT OG VIDE- REGIVELSE AF OPLYSNINGER I SUF ENDELIG RAPPORT TAVSHEDSPLIGT OG VIDE- REGIVELSE AF OPLYSNINGER I SUF ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFTUNDERSØGELSER TAVSHEDSPLIGT OG VIDE- REGIVELSE AF OPLYSNIN- GER I SUF ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere