Revideret ansøgning, projektnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret ansøgning, projektnr"

Transkript

1 Revideret ansøgning, projektnr Projekt Styrkelse af Vesthimmerlands Kommunes rehabiliteringsindsats på Hjerneskadeområdet Ansøger Britta Bruun-Schmidt Afdelingschef Psykiatri og Handicap, Vesthimmerlands Kommune. Frederik IX s Plads 9640 Farsø Tlf: Øvrige nøglepersoner Regnskabsansvarlig: Tove Albertsen, økonomimedarbejder Sundhedsforvaltningen Projektleder: Hjerneskadekoordinator Styregruppe: Afdelingschef Psykiatri og Handicap, AC-medarbejder. Ad hoc indkaldes medlemmer fra Jobcenter, Myndighedsafdelingen (visitationen).hjerneskadekoordinator fungerer som sekretær for styregruppen. Samarbejdspartnere Der er i forbindelse med ansøgningen etableret følgende samarbejder: Mellem de nordjyske kommuner om et fælles uddannelsesprogram, der på forskellige niveauer skal styrke nøglemedarbejderes neurofaglige viden (bilag 4). Brønderslev Neurorehabiliteringscenter samt Aalborg og Jammerbugt kommuner om udvikling af metode og dokumentation. Indsatsen omfatter udvikling af validerede test til udredning, udvikling af skabelon til rehabiliteringsplan m.m. Vesthimmerland og Brønderslev kommuner fungerer som kontrolgrupper og finansierer en del af indsatsen (bilag 3). Hjerneskadeforeningen Himmerland om oprettelse af pårørendegrupper Hvor meget ansøges der om? Der søges om , som er det bevilligede beløb jf. tilsagnsskrivelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse af 9. december Budget se bilag 2 Kortfattet projektbeskrivelse Med projekt Styrkelse af Vesthimmerlands Kommunes rehabiliteringsindsats på Hjerneskadeområdet ønsker vi at give hele hjerneskadeområdet i kommunen et kompetenceløft. Med en hjerneskadekoordinator som central person og et hjerneskadeteam omkring borgeren ønskes at etablere et sammenhængende, tværfagligt 1

2 hjerneskaderehabiliteringstilbud med klare, offentliggjorte visitationskriterier til graduerede tilbud. I løbet af projektperioden udvikles en organisation, udrednings- og visitationsprocedurer og et forløbsprogram omkring hjerneskaderehabiliteringen. Desuden etableres et generelt kompetenceløft. Centralt i projektet er en styrkelse af hjerneskadekoordinatorfunktionen. Hjerneskadekoordinator fungerer som tovholder i tre faser: 1) Opsporing, udskrivning, første kontakt Hjerneskadekoordinator sikrer i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger, sygehuse og andre eksterne samarbejdspartnere, at alle borgere med hjerneskade kommer hurtigt til kommunens kendskab og sikres en koordineret indsats fra start. 2) Udredning, visitation, rehabiliteringsplan Hjerneskadekoordinator samler og koordinerer indsatsen fra kommunens egne specialiserede medarbejdere i forskellige forvaltninger og afdelinger, der udgør et hjerneskadeteam omkring den enkelte borger. Centralt i teamet er medarbejdere på Bofællesskabet Østre Boulevard i Aars (se også 3: indsats). Hjerneskadekoordinator står også for kontakt med eksterne samarbejdspartnere og pårørende Hjerneskadekoordinator sikrer, at der er ensartethed og sammenhæng i udredningen, der skal ske efter faste retningslinjer. Ud fra udredningen udarbejdes en samlet rehabiliteringsplan, der sammentænker og koordinerer indsatserne for de forskellige fagligheder og afdelinger. 3) Indsats etablering af hjerneskadetilbud Borgeren visiteres til et målrettet, tidsbegrænset hjerneskaderehabiliteringstilbud. Der oprettes i projektperioden et specialiseret fase III tilbud i Vesthimmerlands Kommune. Det kan være en midlertidig aflastningsplads i det tilbud, der skal oprettes i forbindelse med projektet p.t. på bofællesskabet Østre Boulevard i Aars. Det kan også være et tilbud i eget hjem. Begge tilbud betjenes af specialiseret personale fra Østre Boulevard, der er centrale i kommunens hjerneskadeteam. I forbindelse med afslutning af rehabiliteringstilbud sørger hjerneskadekoordinator og hjerneskadeteam for overlevering til evt. andet tilbud til borgeren f.eks. bostøtte, kontaktperson m.v. Borgeren og pårørende sættes i forbindelse med relevante netværk og pårørendegrupper i samarbejde med Hjerneskadeforeningen, Himmerland. 4) Faglig opgradering på hjerneskadeområdet, opbygning af en organisation omkring hjerneskadeindsatsen For at løfte opgaven iværksættes en efteruddannelse og opgradering af relevante medarbejdere, der arbejder med kommunens borgere med senhjerneskade. Det sker i samarbejde med Region Nordjylland og de øvrige nordjyske kommuner. 2

3 Der etableres en styregruppe, der i samarbejde med hjerneskadekoordinator og tilknyttet AC-medarbejder udvikler, beskriver og sikrer kendskab til organisationen og procedurerne omkring Vesthimmerlands Kommunes hjerneskaderehabiliteringsindsats. Målgruppe Målgruppen for projektet er voksne borgere mellem 18 og 74 år med erhvervet hjerneskade jf. diagnoseliste i forløbsprogram. I 2009 var der 168 udskrivninger inden for de diagnoser, der dækker erhvervet hjerneskade. Antallet af børn og unge er meget lavt, og antallet er meget naturligt størst i gruppen af borgere over 75 år (se bilag 1 for beregning af antal borgere inde for målgruppen). Antallet af børn og unge er så lavt, at det ikke vil være fagligt eller økonomisk rationelt at etablere egne rehabiliteringstilbud. For de ældste borgere er det opfattelsen, at indsatsen allerede ydes i tilstrækkelig kvalificeret omfang primært på plejecentrene. Aktuelt er Vesthimmerlands Kommune ved at opbygge et rehabiliteringscenter, der bl.a. retter sig mod hjemmeboende ældre og et deraf følgende behov for genoptræning og tværfaglig indsats. Det vil være naturligt at begge projekterne vil få en afsmitning på hinanden, men det findes mest korrekt at køre dem separat, hvorfor afgrænsningen af alder opad er 75 år Antal i målgruppen I 2009 var der 92 udskrivninger af borgere mellem 18 og 74 år med diagnoser defineret som målgruppen. En borger kan godt udskrives flere gange i løbet af et år, så det vides ikke, hvor mange borgere, disse udskrivninger dækker over. Mengraden kendes heller ikke, hvorfor det ikke vides, hvor mange, der vil kunne visiteres til et hjerneskaderehabiliteringstilbud. Det er målsætningen, at hjerneskadekoordinator har kontakt med alle voksne borgere mellem 18 og 74 år bosat i Vesthimmerlands Kommune, der får konstateret kognitive skader eller andre skader på hjernen som følge af sygdom eller ulykke, ved a) udskrives fra sygehus, eller b) efter udredning ved egen læge, speciallæge, ved indhentet neuropsykologisk erklæring eller ved andre fagpersoner Målsætninger og indsatser Langsigtede mål De helt overordnede problemstillinger, vi stræber mod at løse i forbindelse med projektet, er: At reducere dødeligheden, højne livskvalitet, funktionsevne og selvvurderet helbred samt evnen til at være mest muligt selvhjulpen for voksne borgere med erhvervet hjerneskade i Vesthimmerlands kommune. 3

4 1) Målsætninger og indsatser vedr. opsporing, udskrivning og første kontakt 1 a) Der skal etableres procedurer, der sikrer, at alle borgere med erhvervet hjerneskade bliver kendte for kommunen og dermed får mulighed for udredning i forhold til et tilbud om hjerneskaderehabilitering. Der skal etableres procedurer ved: Udskrivning fra sygehus med eller uden genoptræningsplan. Opsamling af borgere med skjulte senfølger af hjerneskade, der hidtil har været ukendte eller ligger langt tilbage. 1b) Udbrede kendskabet til Vesthimmerlands Kommunes rehabiliteringstilbud, så relevante samarbejdspartnere kender tilbuddet og ved, hvor de kan hente yderligere oplysninger og hvem de skal kontakte. Målopfyldelse Indsats 1 a) opfyldes ved, at der foreligger en nedskrevet procedure på de to delområder Indsats 1 b) opfyldes ved, at der udarbejdes en pjece for tilbuddet og at tilbuddet synliggøres på kommunens hjemmeside. 2) Målsætninger og indsatser vedr. udredning, visitation, rehabiliteringsplan 2 a) I samarbejde med styregruppen etablere et korps af nøglepersoner fra de berørte forvaltninger og afdelinger, der vil kunne danne grundstammen til de første tværfaglige Hjerneskadeteams, der skal tilknyttes de enkelte borgere. 2 b) Etablere ensartede procedurer og fælles faglige standarder for udredning, der ser på alle aspekter af hjerneskaden og har blik for det hele menneske. Dette sker i samarbejde med de øvrige nordjyske kommuner og Brønderslev Neurorehabiliteringscenter (se bilag 3). 2 c) Med baggrund i faglig viden og erfaringsopsamling udforme og offentliggøre visitationskriterier til graduerede hjerneskadetilbud. Dette sker i samarbejde med de øvrige nordjyske kommuner og Brønderslev Neurorehabiliteringscenter (se bilag 3). 2 d) Etablere standarder for udarbejdelse af tværfaglig og sammenhængende rehabiliteringsplan. Dette sker i samarbejde med de øvrige nordjyske kommuner og Brønderslev Neurorehabiliteringscenter (se endvidere bilag 3) Målopfyldelse og evaluering: Målopfyldelse og evaluering vil være det skriftlige arbejde, der kommer til at ligge ved de enkelte indsatsområder. Eksistensen af disse skriftlige procedurer og standarder vil på den måde sikre at målene er opfyldt. Procedurerne offentliggøres jf. indsats og mål 1b 3) Målsætninger og indsatser vedr. Indsats og etablering af hjerneskadetilbud 3 a) Etablere graduerede hjerneskaderehabiliteringstilbud ud fra den enkelte borgeres individuelle rehabiliteringsplan. Der etableres et døgntilbud på Bofællesskabet Østre Boulevard med to pladser. Der etableres tilbud i borgens eget hjem. 4

5 3 b) I samarbejde med Hjerneskadeforeningen etableres netværksgrupper for kommunens senhjerneskadede borgere og deres pårørende. Målopfyldelse og evaluering Målopfyldelse af indsatsen sker ved, at tilbuddet bliver etableret og beskrevet. Vesthimmerlands Kommune har i lighed med de fleste andre kommuner ikke et eksisterende tilbud at sammenligne med, så indsatsens virkning kan ikke måles ved en før og efter måling på individniveau. Derfor er der indgået et samarbejde mellem de nordjyske kommuner og Brønderslev Neurorehabiliteringscenter om kvalitetssikring at tilbuddene (se bilag 4). En vigtig del af evalueringen af indsatsen gøres ved, at Vesthimmerlands Kommune afsætter kr. til brug for det fælles metode- og dokumentationsprojekt med de øvrige kommuner og Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 4) Målsætninger og indsatser vedr. faglig opgradering på hjerneskadeområdet 4 a) Hjerneskadekoordinator og styregruppe afdækker behov for efteruddannelse af nøglemedarbejdere på niveau 1 og niveau 2 jf. de uddannelsespakker, der udbydes af Region Nordjylland m.v. (se bilag 4). 4 b) Hjerneskadekoordinator deltager i tværkommunale og sektorielle fora for rehabiliteringsprojekter med henblik på at opsamle erfaring og vidensoverførsel fra (nabo)kommuner, lokale patientforeninger, specialiserede tilbud og sygehuse i nærområdet. Målopfyldelse og evaluering: Der afsættes midler til 10 kursuspakker i løbet af projektperioden. Hjerneskadekoordinatorfunktionens opgaver evalueres og kvalitetssikres som ved de øvrige operationelle mål ved, at der sker en skriftlighed og en tilbagemelding til styregruppen omkring de opgaver, vedkommende deltagere. Farsø, 28. februar For Britta Bruun-Schmidt Søren Toft Hansen Tlf:

6 Bilag 1 Budget Budget I alt Projektledelse, -udvikling og administration Hjerneskadekoordinator Evaluering, AC medarbejder Konsulentbistand neuropsykolog Evaluering, metodeudvikling Betaling for kontrolgruppe: 15 borgere á kr. Vidensdeling, mødeaktivitet regionalt samarbejde Kurser neuropsykologi mv Etablering og facilitering af netværk Pårørendegrupper, Hjerneskadeforeningen I alt Beregningsgrundlag sats timer årligt I alt Hjerneskadekoordinator ½ tids AC-medarbejder

7 Bilag 2 antal udskrivninger og målgruppe Med udgangspunkt i de diagnoser, der er opregnet i forløbsprogrammet for voksne, er udskrivningstallet fra sygehus for Vesthimmerlands Kommune i 2009 således fordelt på diagnoser og alder: I alt år år år Apopleksi Følger af apopleksi TCI Traumatisk hjerneskade diffus hjerneskade Infektioner 0 Hjernetumor Hjernehindeblødning 0 Følger anden erhvervet 0 hjerneskade I alt Kilde: esundhed 7

8 Bilag 3 Ansøgning om støtte til en styrket indsats overfor borgere med erhvervet hjerneskade Aalborg og Jammerbugt kommuner har I deres ansøgning om støtte fra puljen vedr. en styrket indsats på området for erhvervet Hjerneskade søgt til indsatsområdet metode og dokumentation. Indsatsområdet omfatter et samarbejde med Brønderslev Neurorehabiliteringscenter, Region Nordjylland. I det samarbejde sigtes der mod at udvikle og udvælge en fælles model for tværfaglige rehabiliteringsplaner og test, der kan underbygge det tværfaglige fokus i rehabiliteringsplanerne i samarbejde med at. Målet er, at udvikle en tværfaglig rehabiliteringsplan og test der sikrer en individuel og velkoordineret tværfaglig plan for indsatsen til den enkelte borger med erhvervet hjerneskade, fra borgeren bliver indlagt i fase 1 til borgeren modtager vedligeholdende træning i fase 4 i den kommunale sektor. Og, at der efterfølgende kan evaluerer på effekterne af en given indsats. I den forbindelse tilrettelægges et følgeprojekt i samarbejde med Aalborg Universitet, der blandt andet skal dokumentere effekterne af de fælles rehabiliteringsforløb og test. Både i forhold til den enkelte borgers rehabiliteringsforløb, og i forhold til de langsigtede effekter for den kommunale opgaveløsning og udgifterne hertil. Brønderslev og Vesthimmerlands kommuner finder indsatsområdet relevant, både i forhold til de borgere der udskrives fra Brønderslev Neurorehabiliteringscenter til kommunerne og, som erfaringsgrundlag i forhold til samarbejdet med de andre sygehuse i Nordjylland, der udskriver borgere med erhvervet hjerneskade til den kommunale opgaveløsning. Brønderslev og Vesthimmerlands kommuner ønsker på den baggrund at bidrage aktivt til den del af følgeprojektet der er målrettet effektmålingen af indsatsområdet med metode og dokumentation. Dels med ved at stille data vedr. borgere fra Brønderslev Neurorehabiliteringscenter til rådighed for Aalborg Universitet som sammenligningsgrundlag. Dels ved at målrette en del af de ansøgte midler til følgeprojektet. Udskrivninger fra Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Kommuner Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø 1 Mariagerfjord Morsø 1 2 Rebild Thisted Vesthimmerlands Ålborg Hovedtotal

9 Bilag 4 Det nordjyske uddannelsesprogram Det nordjyske uddannelsesprogram målrettet nøglepersoner på området for borgere med erhvervet hjerneskade. Flere af de nordjyske kommuner har indgået et samarbejde om et fælles uddannelsesprogram målrettet opkvalificering og kompetenceudvikling af nøglemedarbejdere på området for erhvervet hjerneskade. Der er udarbejdet forslag til forskellige uddannelsespakker i uddannelsesprogrammet. Pakkerne er målrettet at styrke nøglemedarbejdernes neurofaglige viden og kompetencer samt at styrke nøglemedarbejdere i koordinerede funktioner, herunder hjerneskadekoordinatorer, i at håndterekomplekse sagsforløb med mange aktører. Desuden at sikre en viden ud over basis ved alle nøglemedarbejdere der er i kontakt med borgere med erhvervet hjerneskade. Målet med uddannelsesprogrammet er, at styrke fagligheden i den kommunale opgaveløsning på området for erhvervet hjerneskade og dermed forbedre rehabiliteringsindsatsen overfor børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade. Uddannelsesprogrammet bygger videre på nøglepersonernes viden og erfaring med området. Der differentieres i uddannelsespakkerne mellem to niveauer. Niveau 1 er målrettet nøglemedarbejdere, der har et højt niveau af basisviden fra eksempelvis en sundhedsfaglig grunduddannelse og erfaring fra deres daglige praksis på området for erhvervet hjerneskade. Formålet for deltagerne på dette niveau er at opnå høj teoretisk neurofaglig viden og kompetence. Det andet niveau er målrettet nøglemedarbejdere, der ikke har borgere med erhvervet hjerneskade som primær målgruppe i deres daglige arbejde, men som har brug for en viden, der ligger over deres basisviden i uddannelse og erfaringsgrundlag. Formålet for deltagere på dette niveau er, at blive i stand til at genkende e problematikker der er kendetegnet for borgere med erhvervet hjerneskade. Dette for at sikre, at den rette foranstaltning iværksættes, herunder henvisning til specialiserede tilbud. For begge niveauer lægges der vægt på, at nøglepersonerne har ønske om og en vis flair for formidling og undervisning. Nøglepersonerne kan eksempelvis være kommunale sundhedspersoner med en mellemlang videregående uddannelse, der via en faglig opkvalificering, skal kunne sikre videregivelse og udbredelse af neurofaglig viden, til andre relevante ansatte i de respektive kommuner. Eksempelvis frontpersonale i administration, ansatte i hjemmeplejen eller andre kommunale tilbud, hvor der er børn eller voksne med erhvervet hjerneskade. Derved kan der opnås tilstrækkelig og opdateret neurofaglig, klinisk viden til en styrket kommunal rehabiliteringsindsats af høj faglig kvalitet. Det forventes at nøglepersonerne kan medvirke til at sikre videreformidling og undervisning indenfor området. Endvidere forventes det, at deltagerne opnår kompetencer til implementering i og refleksion over egen praksis. Niveauet på uddannelsespakkerne bygger ovenpå professionsbachelorniveau og skal bygge på evidensbaseret klinisk praksis. Modulerne skal inddrage Sundhedsstyrelsens MTV-rapport om området erhvervet hjerneskade fra 2011, samt forløbsprogrammerne og understøtte de centrale anbefalinger og bedste metoder på dette område. 9

10 Uddannelsespakkerne på niveau 1 og 2 Undervisningen i uddannelsespakkerne tilrettelægges som en kombination af undervisning, casearbejde, praksisarbejde, øvelser samt supervision. Pakkerne på niveau 1 forventes at svare til 10 ECTS point eller cirka 50 undervisningstimer. Pakkerne skal enten kunne indgå i en diplomuddannelse, eller stå alene som et afgrænset kursusforløb. Pris pr. pakke er anslået til 6000,- kr., hvilket er baseret på en holdstørrelse på mindst 20 deltagere.. Pakkerne på niveau 2 forventes at have en varighed af cirka 12 timer og en pris på kr. Uddannelsespakkerne kan eksempelvis tilrettelægges af Hjerneskadecentret, Rehabiliteringscentret Østerskoven eller Rehabiliteringscenter Strandgården i samarbejde med en professionshøjskole eller Aalborg universitet. Det vil være muligt at købe pladser på uddannelserne, udover den økonomiske ramme der er afsat i puljeansøgningen, hvis det ønskes af kommunerne eller regionen. Det forventes, at uddannelsesprogrammet på længere sigt er en bæredygtig løsning, der ud over projektperioden sikrer de Nordjyske kommuner adgang til videreuddannelse på et højt fagligt niveau for nøglepersoner på området for erhvervet hjerneskade. 10

11 Uddannelsespakker på Niveau 1 Pakke A: Anvendelse af neuropsykologi i praksis (voksne) Neurofaglig klinisk efteruddannelse på højt fagligt teoretisk vidensniveau, med særligt fokus på primære følger efter erhvervet hjerneskade, samt betydningen heraf i praksis. Stærkt fokus på viden om neuropsykologi, neuroanatomi, herunder skadens omfang og lokalisation, samt gennemgang af kognitive funktioner. Fokus på tilegnelse af viden der giver kompetencer på et højt fagligt niveau til at kunne observere følger til erhvervet hjerneskade, danne hypoteser i forhold til den observerede adfærd, samt evne at tænke kreativt i løsningen af de udfordringer der opstår i arbejdet med borgere med erhvervet hjerneskade. Målrettet nøglepersoner der arbejder med voksne med erhvervet hjerneskade, eksempelvis på optræningscentre, botilbud, specialskoler, bostøtte i eget hjem, konsulenter, hjerneskadekoordinatorer m. fl. Krav om forberedelse i form af litteraturlæsning samt opgaveskrivning. Økonomi: Pris pr pakke: 6000,- kr.; ca. 50 timer eller svarende til 10 ECTS Pakke B: Erhvervet hjerneskade og personlighed (voksne) Neurofaglig klinisk efteruddannelse på højt fagligt teoretisk vidensniveau, med særligt fokus på sekundære følger efter erhvervet hjerneskade, samt betydningen heraf i praksis. Herunder biologiske forudsætninger, emotionelle reaktioner, personlighed, neuropsykiatri, misbrug, udadreagerende adfærd og pårørende. Fokus er på tilrettelæggelse af rehabilitering, herunder optræning, udvikling, potentialer, behandlingsplaner og det levede liv med en erhvervet hjerneskade. Deltagerne vil opnå nye arbejdsmetoder og tankegange på baggrund af viden om neuropsykologi, sekundære følger, indsigt og etik. Målrettet nøglepersoner der arbejder med voksne med erhvervet hjerneskade, eksempelvis på optræningscentre, botilbud, specialskoler, bostøtte i eget hjem, konsulenter, hjerneskadekoordinatorer m. fl. Krav om forberedelse i form af litteraturlæsning samt opgaveskrivning. Økonomi: Pris pr pakke: 6000,- kr.; ca. 50 timer eller svarende til 10 ECTS Pakke E: Koordination og styring af sager Højt fagligt vidensniveau om koordination og styring af sagsforløb med borgere med erhvervet hjerneskade. Der er fokus på udvikling af kompetencer med henblik på styrkelse af interdisciplinært samarbejde i praksis med mange aktører, både internt i kommunen og eksternt med regionale tilbud og øvrige samarbejdspartnere. Målrettet nøglepersoner der varetager koordinering og styring af sagsforløb med børn, unge eller voksne med erhvervet hjerneskade, eksempelvis på optræningscentre, PPR, botilbud, specialskoler, bostøtte i eget hjem, konsulenter, rådgivere, hjerneskadekoordinatorer m. fl. Økonomi: Pris pr pakke: 6000,- kr.; ca. 50 timer eller svarende til 10 ECTS Pakke C: Neuropsykologi i praksis, primære og sekundære følger (Børn og unge) Neurofaglig klinisk efteruddannelse på højt fagligt teoretisk vidensniveau, med særligt Uddannelsespakker fokus på viden om primære og sekundære på Niveau følger 2 til børn med erhvervet hjerneskade. Viden om neuropsykologi, neuroanatomi, herunder skadens omfang og lokalisation. Fokus på tilegnelse af viden der giver kompetencer på et højt fagligt niveau til at kunne observere følger til erhvervet hjerneskade, vurdere potentialer, herunder også ift. læring og udvikling. Viden om den normale følelsesmæssige udvikling i forhold til skaden samt kontekstens betydning for barnet/den unge med erhvervet hjerneskade og rehabiliteringsindsatsen. Viden om strategier og specialpædagogiske tiltag der kan kompensere og fremme udvikling og læring. Fokus er på tilrettelæggelse af rehabilitering, herunder optræning, udvikling, potentialer, behandlingsplaner og det levede liv som barn og ung med en erhvervet hjerneskade. Deltagerne vil opnå nye arbejdsmetoder og tankegange på baggrund af viden om neuropsykologi, sekundære følger og indsigt. Målrettet nøglepersoner der arbejder med børn og unge med erhvervet hjerneskade, eksempelvis med optræning, konsulenter, hjerneskadekoordinatorer, specialundervisningskonsulenter, talepædagoger, skolesundhedsplejersker m. fl. Økonomi: Pris pr pakke: 6000,- kr.; ca. 50 timer eller svarende til 10 ECTS Pakke D: Fysiske og sensomotoriske følger i et neuropsykologisk perspektiv (Voksne) Neurofaglig efteruddannelse med højt fagligt vidensniveau og særligt fokus på viden om og praktisk håndtering af fysiske og sensomotoriske decifits i et neuropsykologisk perspektiv. Målrettet målgruppen af moderat til meget svært skadede voksne med erhvervet hjerneskade, herunder guiding, tilgang og forståelse af udadreagerende adfærd samt pårørendesamarbejde. Formålet er at opnå praktiske færdigheder og neurofaglig viden om de fysiske følger til en erhvervet hjerneskade udfra et neuroppsykologisk perspektiv. Hvordan hænger de fysiske udfald vi ser, sammen med hjernens opbygning og funktion? og hvordan skal de håndteres i hverdagen? Herunder viden om ABC koncepterne. Målrettet nøglepersoner der arbejder med voksne med erhvervet hjerneskade, eksempelvis på optræningscentre, botilbud, specialskoler, bostøtte i eget hjem, konsulenter, hjerneskadekoordinatorer m. fl. Økonomi: Pris pr pakke: 6000,- kr.; ca. 50 timer eller svarende til 10 ECTS 11

12 Pakke A: Neurofaglig viden på et praksisrelateret niveau, målrettet nøglemedarbejdere på plejecentre og i hjemmeplejen. (fokus på voksne/ældre med erhvervet hjerneskade) Formål: På et grundlæggende niveau at opnå kendskab til og forståelse for neurofaglig viden, som umiddelbart kan anvendes i praksis i tilgangen til borgere med erhvervet hjerneskade. Fokus er på praktisk identifikation af og forståelse for følgerne til en erhvervet hjerneskade, således at deltagerne bliver i stand til at spotte hjerneskadefølger. Endvidere er målet at deltagerne opnår et grundlag for at tilpasse krav og afstemme forventninger til målgruppen med erhvervet hjerneskade, samt øge handlemuligheder i tilgangen til målgruppen. hvad er det jeg ser og hvordan kan denne adfærd tolkes og forstås. Herudover får deltagerne overblik over hvor der kan hentes yderligere faglig viden. Der vil være undervisning i både kognitive, emotionelle samt fysiske ændringer som følge til hjerneskaden samt praktiske eksempler og cases. Litteratur: Særligt udarbejdet kompendium Omfang: ca. 12 timer Pris: 1500,- Pris: 1500 Pakke B: Neurofaglig viden på et praksisrelateret niveau, målrettet socialfaglige medarbejdere på beskæftigelsesområdet (fokus på voksne med erhvervet hjerneskade, med skader af lettere sværhedsgrad) Formål: På et grundlæggende niveau at opnå kendskab til og forståelse for neurofaglig viden, som umiddelbart kan anvendes i praksis i tilgangen til borgere med erhvervet hjerneskade Fokus er på praktisk identifikation af og forståelse for følgerne til en erhvervet hjerneskade, således at deltagerne bliver i stand til at spotte hjerneskadefølger. Endvidere er målet at deltagerne opnår et grundlag for at tilpasse krav og afstemme forventninger til målgruppen med erhvervet hjerneskade ift. beskæftigelsesindsats. Der vil være særlig fokus på betydningen af følgerne ifht. erhversafklaring og varetagelse af erhverv. Herudover vil et tema være: hvordan udredes følgerne efter erhvervet hjerneskade? Hvilke rehabiliteringsmuligheder kan optimere borgerens funktionsniveau? Hvordan kan arbejdssituationen tilrettelægges hensigtsmæssigt? Der vil herudover være fokus på at give deltagerne overblik over hvor der kan hentes yderligere faglig viden Der vil være undervisning i både kognitive, emotionelle samt fysiske ændringer som følge til hjerneskaden, samt praktiske eksempler og cases. Litteratur: Særligt udarbejdet kompendium Omfang: ca.12 timer Pris: 1500,- Pakke C: Neurofaglig viden på et praksisrelateret niveau, målrettet nøglepersoner der arbejder med børn og unge med erhvervet hjerneskade Fokus er på praktisk identifikation af og forståelse for følgerne til en erhvervet hjerneskade, særligt med henblik på tilrettelæggelse af pædagogisk og skolefaglig praksis. Endvidere opnår deltagerne handlemuligheder ifht. at støtte familie og netværk, med henblik på at sikre barnet optimale udviklingsmuligheder. Herudover får deltagerne overblik over hvor der kan hentes yderligere faglig viden Der vil være undervisning i både kognitive, emotionelle samt fysiske ændringer som følge til hjerneskaden, samt praktiske eksempler og cases. Litteratur: særligt udarbejdet kompendium Omfang: ca. 12 timer Pris: 1500,- 12

Revideret Puljeansøgning En forstærket indsats over for borgere med erhvervet hjerneskade I Aalborg Kommune

Revideret Puljeansøgning En forstærket indsats over for borgere med erhvervet hjerneskade I Aalborg Kommune 2012 Revideret Puljeansøgning En forstærket indsats over for borgere med erhvervet hjerneskade I Aalborg Kommune Aalborg Kommunes reviderede ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til løft

Læs mere

Hjerneskadekoordination Jammerbugt Kommune

Hjerneskadekoordination Jammerbugt Kommune Hjerneskadekoordination Jammerbugt Kommune Disposition 1. Kort præsentation 2. Om Jammerbugt Kommune 3. Tanken bag Hjerneskadekoordination 4. Opbygning af hjerneskadekoordination 5. Koordinering på tværs

Læs mere

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Lone Vicki Pedersen Mail: Ivp@im.dk Skanderborg Kommune: - Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund Fokusområde i Rammeaftale 2012, 2013 og 2014 KLs

Læs mere

udmøntning af midler fra pulje til styrket genoptræning/rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

udmøntning af midler fra pulje til styrket genoptræning/rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Lone Vicki Pedersen Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Social- og Sundhedssekretariat Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Borger med erhvervet hjerneskade

Borger med erhvervet hjerneskade Borger med erhvervet hjerneskade Koordineringsmøde med rehabiliteringsplan 1 hjerneskadekoordinator (tovholder) Relevante fagpersoner der er involveret hos den enkelte borger indkaldes. Feks. Tr. terapeut

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport Marts 2015/ Projektnummer: 62151 Journalnummer: 29.00.00-A00-11965 1. GENEREL INFORMATION

Læs mere

De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade

De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade I De nye forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade - Sådan vil vi gribe udfordringerne og opgaven an V. Vicechefsygeplejerske Jytte Aaen, Region Nordjylland

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

1. Projektets titel Livskvalitet en menneskeret. 2. Projektets baggrund

1. Projektets titel Livskvalitet en menneskeret. 2. Projektets baggrund 1. Projektets titel Livskvalitet en menneskeret 2. Projektets baggrund Brønderslev Kommune har besluttet, at ændre indsatserne indenfor sundhed og velfærd. Vi vil foretage et paradigmeskifte, hvor klassiske

Læs mere

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau.

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmen 10-12 1216 København K Social- og sundhedsforvaltningen Handicap- og psykiatriafdelingen henrik.otto@herlev.dk Journal nr. -- ** SAG- Den 30. august 2011 sagsid

Læs mere

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015

Erhvervet hjerneskadeområdet CVO. Årsrapport 2015 Erhvervet hjerneskadeområdet CVO Årsrapport 2015 Indhold Indledning... 3 Synlighed og styrkelse af indsatsen på erhvervet hjerneskadeområdet... 3 Statistik... 7 Indsatsområder i 2016... 8 Center for Velfærd

Læs mere

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Ansøgers navn: Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 Cvr. Projektejer:

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune

Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark. Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Hjerneskaderehabilitering i Syddanmark Socialdirektør Kate Bøgh Middelfart Kommune Forløbsprogrammer om hjerneskaderehabilitering Arbejdsgruppens formål: Afdække den nuværende indsats Sammenholde med Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Opfølgning på forløbsprogrammerne i Region Midtjylland den 7. oktober 2013 Overlæge Bente Møller Hjerneskaderehabilitering i Danmark Kommunalreformen

Læs mere

Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket

Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket Ansøgning - om puljemidler til projekt om styrket rehabiliteringsindsats for voksne med erhvervet hjerneskade i Svendborg Kommune ANSØGER: SVENDBORG KOMMUNE SVINGET 14 5700 SVENDBORG JURIDISK ANSVARLIG:

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse for projektet: Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade 1. Projektets baggrund Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rehabilitering og hjerneskade Som led i projekt Styrket rehabilitering og genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skjern Kulturcenter 10.04.2013 Præsentation for

Læs mere

KL hjerneskadekonference den 26. marts 2014. Projekt KORE og Projekt Nye veje - fælles rehabiliteringsplaner og test

KL hjerneskadekonference den 26. marts 2014. Projekt KORE og Projekt Nye veje - fælles rehabiliteringsplaner og test KL hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Projekt KORE og Projekt Nye veje - fælles rehabiliteringsplaner og test Projekt KORE og Projekt Nye veje Præsentation af erfaringer med tværsektorielt samarbejde

Læs mere

Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade i Assens kommune

Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade i Assens kommune 27.11.15 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen for borgere med erhvervet hjerneskade i Assens kommune Baggrundsviden Assens kommune valgte med virkning fra 2012 at hjemtage den samlede hjerneskaderådgivningsopgave.

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

ERHVERVET HJERNESKADE

ERHVERVET HJERNESKADE REHABILITERING AF BORGERE MED ERHVERVET HJERNESKADE VELFÆRD OG SUNDHED FOKUS PÅ HJERNESKADE I Horsens Kommune får ca. 90 voksne borgere årligt en hjerneskade heraf er ca. 50 borgere i den erhvervsaktive

Læs mere

Revideret ansøgning puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Revideret ansøgning puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden j.nr. 29.00.00-P20-1-11 Revideret ansøgning puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Projekt Hurtigere overblik og udvikling i eget

Læs mere

Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade

Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade 2 Sundhedsaftale for voksne med erhvervet hjerneskade. Sundhed Plan og Kvalitet, Sundhed & Sammenhæng Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø www.rn.dk udgivelsesdato

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering 2011 MTVens dele Teknologi I- effektvurdering af rehabiliteringsinterventioner (litteraturstudier) Teknologi II- Fem antagelser om, hvad der

Læs mere

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 1 Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 Tilbud om assistance fra Hjerneskadeteamet (hjerneskadekoordinatorer) i Aarhus Kommune:

Læs mere

I N D S T I L L I N G S S K E M A

I N D S T I L L I N G S S K E M A I N D S T I L L I N G S S K E M A ANGIV NAVN PÅ DEN DRIFTSHERRE, DER INDSTILLER TILBUDDET (I BOKSEN NEDENFOR): Region Nordjylland. Navn på tilbud: Evt. navn på afdeling/ydelse: Behandlingscentret Østerskoven.

Læs mere

Viborg Kommune har før sommerferien godkendt, at der etableres et samlet hjerneskaderehabiliteringstilbud

Viborg Kommune har før sommerferien godkendt, at der etableres et samlet hjerneskaderehabiliteringstilbud Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Slotholmsgade 10-12 1216 København K Att.: Lone Vicky Pedersen Job & Velfærd Ledelsessekretariatet St. Sct. Hans Gade 4 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax.: www.viborg.dk

Læs mere

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen NOTAT Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen Hidtidig indsats For (statslige) puljemidler har der i perioden 2012-2014 været gennemført et hjerneskadeprojekt i Frederikssund Kommune. I projektperioden

Læs mere

Nye veje hjerneskaderehabiliteringen i Jammerbugten Revideret projekt beskrivelse

Nye veje hjerneskaderehabiliteringen i Jammerbugten Revideret projekt beskrivelse Nye veje hjerneskaderehabiliteringen i Jammerbugten Revideret projekt beskrivelse Sundhedsafdelingen Februar 2012 Nye veje - hjerneskaderehabiliteringen i Jammerbugten Revideret projekt beskrivelse I forlængelse

Læs mere

Analyse af området erhvervet hjerneskade.

Analyse af området erhvervet hjerneskade. Analyse af området erhvervet hjerneskade. 1. Indledning. I forbindelse med drøftelserne af kommunernes redegørelser for 2007 til Region Hovedstaden viste der sig en vurdering af de mere langsigtede kapacitetsbehov

Læs mere

Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region. V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012

Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region. V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012 Status på hjerneskaderehabilitering i den midtjyske region V. Leif Gjørtz Christensen, KKR Midtjylland 6. november 2012 Baggrund Med strukturreformen blev myndigheds- og finansieringsansvar for de specialiserede

Læs mere

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren 1. Indledning Kommunerne overtog med reformen i 2007

Læs mere

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen. 29. august 2011 Sagsbeh.: Majken Fuglsang Dir. tlf.

Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen. 29. august 2011 Sagsbeh.: Majken Fuglsang Dir. tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indendrigsog Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 29. august 2011 Sagsbeh.:

Læs mere

Hjerneskaderådgivningen

Hjerneskaderådgivningen Hjerneskaderådgivningen Dato for deklaration 1. marts 2013 Ejerforhold Fagligt område Geografi Ydelser Odense Kommune Hjerneskadeområdet Odense Hjerneskaderådgivningen tilbyder specialrådgivning efter

Læs mere

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Ringsted januar 2012 Revideret ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Projekt Koordineret rehabilitering til personer

Læs mere

Uddannelsespakker på niveau 1:

Uddannelsespakker på niveau 1: Det nordjyske uddannelsesprogram Forslag på baggrund af følgegruppemøde d. d. 28. juni 2012 Uddannelsespakker på niveau 1: Titel Modul A Den hjerneskaderamte borger Anvendt neuropsykologi basismodul om

Læs mere

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade - Et udviklingsprojekt med fokus på mere tværfaglig og tværsektoriel koordinering i rehabiliteringsforløb i fase 3-4 tilbud

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade 2012-2014 K&S udvalget d. 7. maj 2015 1 Diagnoser, som kan føre til erhvervet hjerneskade. Apopleksi (dvs. blodpropper

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Erhvervet hjerneskade Horsens Kommunes indsatser Fysioterapi Ergoterapi Specialrådgivning (Tale høre syn) Informations-

Læs mere

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Udarbejdet af: Projektgruppen Dato: 30. januar 2012 Sagsnummer.: xx Projektansvarlig enhed Fagsekretariat

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden Slutrapportskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Tilskudsmodtageren skal besvare følgende spørgsmål i omfang svarende

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Gladsaxe Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Tilskudsmodtageren skal besvare følgende spørgsmål og returnere

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade: Fleksible ydelser på området for mennesker med erhvervet hjerneskade i Region Nordjylland Region Nordjylland driver to højt specialiserede rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade:

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Revideret projektbeskrivelse januar 2012 Rødovre Kommunes projektbeskrivelse - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Rødovre Kommune har på baggrund af

Læs mere

Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering.

Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering. Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering. Fjordstjernen leverer hverdagsrehabilitering og den mere intensive rehabilitering Definition Rehabilitering er en målrettet

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G ER FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Resumé Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Resumé Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Resumé Erfaringer fra puljen om styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade MED AFSÆT I EVALUERINGEN AF TI KOMMUNALE PULJEPROJEKTER Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Den

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Indledning I 2008 nedsatte Sundhedskoordinationsudvalget Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland. Formålet med Hjerneskadesamrådet

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Det handler om, på alle måder, at hjælpe dig tilbage til et godt og selvstændigt liv Du tilbydes hjælp til at få fritidsliv, familieliv og sociale

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Det handler om, på alle måder, at hjælpe dig tilbage til et godt og selvstændigt liv Du tilbydes hjælp til at få fritidsliv, familieliv og sociale

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S E N H J E R N E S K A D E - O M R Å D E T

K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S E N H J E R N E S K A D E - O M R Å D E T K O M M I S S O R I U M F O R K O R T L Æ G N I N G A F S E N H J E R N E S K A D E - O M R Å D E T D E C E M B E R 2 0 1 1 Revideret kommissorium 20. december 2011 Baggrund Senhjerneskadeområdet har været

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010 Temadag om Apopleksi d.25.marts Region Sjællands planer og visioner vedrørende voksenhjerneskadede Baggrund Den administrative styre gruppe RFUF 3 Voksenhjerneskadegruppen Formål og opgavesæt Formål: At

Læs mere

Ansøgning om tilskud Projektets navn

Ansøgning om tilskud Projektets navn Ansøgning om tilskud Projektets navn Optimeret rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade i Egedal Kommune Tidsperiode Januar 2012 til december 2014 Projektorganisation Projektejer: Kjeld Ebdrup,

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Indberetningsskema Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen KKR Nordjylland I N D L E D E N D E O P L Y S N I N G E R FRIST FOR FREMSENDELSE

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Rasmus Antoft Forfattere Rasmus Antoft, Sociolog, lektor Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet Ana Lisa

Læs mere

Afrapportering KKR Nordjylland

Afrapportering KKR Nordjylland Afrapportering KKR Nordjylland Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen 1 INDLEDNING Socialstyrelsen udsendte i et brev til alle kommuner

Læs mere

Konference om hjerneskaderehabilitering

Konference om hjerneskaderehabilitering 1 Konference om hjerneskaderehabilitering -kvalitet og sammenhæng for borgere med hjerneskade Fredag den 27. november 2015 Susanne Wittenkamp Hjerneskadekoordinator, Social- og Sundhedsafdelingen Køge

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1

Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter. Karen la Cour, SDU, HMS 1 Erfaringsopsamling - fra 11 kommunale kræftrehabiliteringsprojekter Karen la Cour, SDU, HMS 1 11 projekter i 15 kommuner Karen la Cour, SDU, HMS 2 TILLYKKE! Karen la Cour, SDU, HMS 3 Disposition Rammer

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Skaden rammer En borger får typisk en hjerneskade ved en blodprop, en hjerneblødning eller et traume. Hospitalsindlæggelse På hospitalet

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Til: Sundhedsstyrelsen

Til: Sundhedsstyrelsen 26. november 2014 Høring: Faglig visitationsretningslinje genoptræning og rehabilitering til børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade Til: Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for fysioterapi (DSF) har

Læs mere

Erhvervet Hjerneskade Velfærd og Sundhed. Maj 2014

Erhvervet Hjerneskade Velfærd og Sundhed. Maj 2014 Erhvervet Hjerneskade Velfærd og Sundhed Maj 2014 1 Fakta En erhvervet hjerneskade defineres som: Apopleksi,som er en fælles betegnelse for hjerneskader forårsaget af blodprop i hjernen eller hjerneblødning.

Læs mere

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser Servicedeklaration 1 Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Hvad består den specialiserede indsats af?... 3 Dagtilbud, 85... 3 Midlertidig botilbud,

Læs mere

Indenrigs- og sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K Att. Lone Vicki Pedersen Mail: Aarhus Kommune. Den 30.

Indenrigs- og sundhedsministeriet Slotsholmsgade København K Att. Lone Vicki Pedersen Mail: Aarhus Kommune. Den 30. Indenrigs- og sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Att. Lone Vicki Pedersen Mail: lvp@im.dk Den 30. august 2011 Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Ansøgning

Læs mere

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Center for Politik og Organisation Politisk Service Team Dagsorden 25-08-2014 14/5104 Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Deltagere: Bente Borg Donkin, Politiker Birthe Bringsjord,

Læs mere