ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016"

Transkript

1 ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016

2 ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING OG DEFINITIONER 1.1. Indledning 1.2. Definitioner 2. KERNEPRINCIPPER FOR Applus ETISKE RETNINGSLINJER FOR Applus Hvad er formålet med retningslinjerne? 3.2. Hvem skal overholde de etiske retningslinjer 3.3. CSR Committee (CSR) og Chief Compliance Officer (CCO) 3.4. Kommunikationskanal i Applus Behandling af klager, undersøgelser og sanktioner ved brud på reglerne 3.6. Kommunikation og uddannelse 3.7. Gennemgang af retningslinjerne

3 4. ADFÆRDSREGLER 4.1. Respekt og værdighed på arbejdspladsen 4.2. Forebyggelse af sundheds- og sikkerhedsrisici samt respekt for arbejdstagernes rettigheder 4.3. Databeskyttelse og privatliv 4.4. Miljøbeskyttelse 4.5. Konkurrence på markedet og forbrugerne 4.6. Bekæmpelse af korruption i Applus Social ansvarlighed, sponsorering og donationer 4.8. Pålidelighed af oplysninger og registrering 4.9. Fortrolige og ikke-offentliggjorte oplysninger Integritet i vores ydelser Interessekonflikter Anvendelse af Applus+ aktiver

4 ETISKE RETNINGSLINJER 1. INDLEDNING OG DEFINITIONER 1.1. Indledning Det er en fornøjelse at introducere Applus+ koncernens etiske retningslinjer (Code of Ethics). Retningslinjerne er en ramme, der går videre end blot at overholde love og bestemmelser. De er styret af integritet og professionalisme i vores beslutningsproces, og opstiller en række generelle principper, der skal bestemme vores adfærd hver dag og i alle de dele af verden, hvor vi opererer. Vi kender alle betydningen af at handle med integritet og ansvarlighed. Det sæt af værdier, principper og etiske standarder som er etableret i vores retningslinjer, sikrer mere end at beskytte image og omdømme af vores virksomhed eller undgå juridiske problemer. Integriteten giver os mulighed for at opretholde et bæredygtigt virksomhedsmiljø, som vi alle kan være stolte af at tilhøre, og som er med til at sikre vores professionelle stolthed. Vores etiske retningslinjer kan hjælpe os med at træffe de rigtige beslutninger og give os sikkerhed for, at vi alle gør det rigtige på alle tidspunkter. Virksomhedens vækst og opretholdelse af en høj standard i forbindelse med ledelse samt overholdelse af etiske værdier og reguleringer er gensidigt forstærkende. Opbygning af tillid i samfundet er en langsommelig proces, og kræver en kontinuerlig arbejdsindsats. Derfor er det op til os alle at beskytte koncernens renommé. Det betyder, at vi agerer med ærlighed, og behandler vores interne og eksterne interessenter, kunder, aktionærer, partnere og leverandører retfærdigt og med værdighed. Vi er overbevist om, at vi har din fulde støtte og opbakning til at udvikle det fremtidige Applus+, som bygger på kerneværdierne i koncernens etiske retningslinjer. Vi vil opfordre dig til at læse disse retningslinjer omhyggeligt, at blive en ambassadør for dem, og vi takker på forhånd for dit bidrag til implementeringen af de etiske retningslinjer i koncernen. Med din hjælp vil Applus+ fortsætte med at leve op til den tillid, som er givet os. 1

5 Fernando Basabe Applus+ CEO Christopher Cole Bestyrelsesformand for Applus+ 2

6 1.2. Definitioner Herunder finder du definitioner af nogle af de termer, der anvendes i retningslinjerne: Applus+ eller koncern betyder Applus Services, S.A. og alle dets datterselskaber og tilknyttede virksomheder, herunder joint ventures med andre forretningspartnere. CCO betyder Chief Compliance Officer. Ansatte er alle de personer, der yder tjenesteydelser til Applus+, uanset typen af deres kontrakt med Applus+. Det vil sige, at det omfatter medarbejdere, freelancere, ledere, funktionærer og chefer. Tredjepart betyder, som foreskrevet i den globale antikorruptionsprocedure, enhver enhed eller enkeltperson, der er bemyndiget til at handle på vegne af Applus+. 3

7 ETISKE RETNINGSLINJER 2. KERNEPRINCIPPER FOR Applus+ Kvaliteten af vores ydelser og vores succes som forretning afhænger af mange parametre. Blandt dem er, at vi hver dag handler ærligt og redeligt som socialt ansvarlige personer. Vi tror på det kraftigste på social ansvarlighed i en sammenhæng, hvor vores forretningsaktiviteter har en betydelig positiv indvirkning på miljøet og de lokalsamfund, vi opererer i. For at honorere disse parametre er vi nødt til at efterleve følgende principper for adfærd: Integritet: Vi tror på og fremmer en ærlig adfærd i enhver sammenhæng og i nøje overensstemmelse med gældende lovgivning. Applus+ respekterer alle personers værdighed og er interesseret i andres velbefindende og sikkerhed. Gennemsigtighed: Gensidig respekt, dialog og gennemsigtighed er fundamentet for vores relationer. Forhold til myndigheder, lovgivningsmæssige enheder og statslige instanser skal varetages efter principper for samarbejde, ærlighed og åbenhed. Upartiskhed og uafhængighed: Vi opererer på en fri, objektiv og uafhængig måde og undgår enhver form for korruption eller interessekonflikt, der kan påvirke vores beslutningstagning. Ansvarlighed: Vi respekterer miljøet og alle de samfund, vi opererer i. Dybest set tilstræber Applus+ integritet, uafhængighed og upartiskhed, og vi forsøger at overgå forventningerne fra de personer, der beror på vores produkter og tjenesteydelser, på en ansvarlig måde. 4

8 ETISKE RETNINGSLINJER 3. ETISKE RETNINGSLINJER FOR Applus Hvad er formålet med retningslinjerne? De etiske retningslinjer er et bindende regelsæt, der definerer den forventede adfærd og beskriver de principper, som skal styre adfærden for Applus+ og alle dets ansatte i forbindelse med opfyldelsen af deres forpligtelser og deres kommercielle og professionelle relationer. Alle ansatte i Applus+ skal overholde den adfærd, der er angivet i disse retningslinjer. Reglerne i de etiske retningslinjer repræsenterer minimumstandarder for etisk adfærd i Applus+, og de gælder for alle lande, virksomheder og retssystemer. Disse retningslinjer og de regler, der implementeres, fremhæver det bindende tilsagn til god virksomhedsledelse, gennemsigtighed og social ansvarlighed, som Applus+ har givet. De etiske retningslinjer kan muligvis ikke hjælpe i alle de situationer eller etiske dilemmaer, som vi kommer ud for på arbejdspladsen. Derfor gør Applus+ den kommunikationskanal, der er beskrevet i afsnit 3.4 i disse retningslinjer, tilgængelig for alle de personer, som skal overholde retningslinjerne, samt for vores kunder, leverandører og forretningspartnere Hvem skal overholde de etiske retningslinjer? Alle ansatte i Applus+-koncernen har pligt til at kende og overholde retningslinjerne, uanset deres stilling, placering eller den koncernvirksomhed, som de leverer tjenesteydelser til. Alle ansatte i Applus+ skal udtrykkeligt forpligte sig til at overholde retningslinjerne. Derfor får de særlig undervisning i at overholde dem i starten af ansættelsesforholdet og mindst én gang årligt. 5

9 Respekt for og overholdelse af disse retningslinjer samt forpligtelsen til værdierne i Applus+ skal tages i betragtning hver gang, der sker en forfremmelse i Applus+. Ingen brud på retningslinjerne kan berettiges. Ingen ansatte i Applus+ kan berettige adfærd, der strider mod bestemmelserne i de etiske retningslinjer, idet de sætter deres lid til anvisninger fra en overordnet eller dennes viden om adfærden. I sådanne tilfælde skal den ansatte hos Applus+ indberette det via kommunikationskanalen. Retningslinjernes succes afhænger af, at alle forpligter sig, men det er især vigtigt, at chefer og ledere overholder bestemmelserne i retningslinjerne nøje. Applus+ kræver, at alle chefer og ledere: Øger bevidstheden og fremmer nøje overholdelse af retningslinjerne Træffer passende foranstaltninger for at føre tilsyn med, at deres underordnede overholder retningslinjerne Vælger og forfremmer deres medarbejdere og samarbejdspartnere i overensstemmelse med blandt andet deres integritet, kvalifikationer og arbejdsindsats. Søger vejledning fra CCO i tilfælde af tvivl om anvendeligheden eller fortolkningen af retningslinjerne Rapporterer alle faktiske eller mistænkte brud på retningslinjerne. Rekrutterings- og udvælgelsesproceduren for chefer og ledere tager højde for kvalifikationer, kompetencer og forpligtelse til værdierne i retningslinjerne. Der tages desuden højde for graden af opfyldelsen af de forpligtelser, der er angivet ovenfor, både i forbindelse med vurderingen af deres resultater og beslutninger om forfremmelse samt fastlæggelse af deres vederlag. 6

10 Vi forventer, at vores kunder, forretningspartnere og leverandører er professionelle og ærlige og efterlever vores kerneprincipper. For at opnå dette mål er Applus+ forpligtet til at fremme praksisser blandt disse, der stemmer overens med vores etiske retningslinjer. I henhold til den globale antikorruptionsprocedure forpligter tredjeparter sig til at overholde vores retningslinjer Corporate Social Responsibility Committee (CSR-komite) og Chief Compliance Officer (CCO) Bestyrelsen i Applus+ har betroet CSR-komiteen at fremme implementeringen af koncernens politik for social ansvarlighed, især hvad angår styringen af virksomhedsledelse, social ansvarlighed, etik og gennemsigtighed. CCO skal under ledelse og overvågning af CSR-komiteen træffe de nødvendige foranstaltninger til at fremme de etiske retningslinjer og kontrollere, at alle ansatte i Applus+ overholder dem. Dermed er CCO ansvarlig for at: Videreformidle indholdet af retningslinjerne, udvikle og gennemføre nødvendig uddannelse i at overholde dem Fremme og koordinere anvendelsen af de etiske retningslinjer i de forskellige virksomheder i koncernen Forbedre og fremme godkendelsen af interne politikker og procedurer, som påkrævet for effektiv implementering af vores værdier Modtage og fortolke spørgsmål og klager, der er relateret til retningslinjerne Undersøge enhver overtrædelse af retningslinjerne og forestå passende disciplinære foranstaltninger Gennemføre de nødvendige risikovurderinger for at vurdere behovet for at opdatere retningslinjerne 7

11 En klage i forbindelse med en mistanke, der senere viser sig at være ubegrundet, er ikke nødvendigvis en klage i ond tro. Klager i ond tro (dvs. bevidst brug af falske oplysninger i ond hensigt) vil blive undersøgt, og der vil blive truffet hensigtsmæssige foranstaltninger. Kontrollere den korrekte implementering af retningslinjerne med forbehold af forpligtelserne til intern revision Overvåge overholdelse af retningslinjerne med hjælp fra afdelingen for intern revision, hvis det er nødvendigt. Hvert år udarbejder og sender CCO en årsrapport til bestyrelsen, som denne skal godkende, der anfører alle de handlinger, der er foretaget i overensstemmelse med ovenfornævnte forpligtelser, med henblik på at evaluere graden af overholdelse af de etiske retningslinjer. For at bistå CCO med udførelsen af de anviste opgaver har Applus+ udnævnt kontaktpersoner i forbindelse med overholdelse på afdelingsplan og regionalt plan Kommunikationskanal i Applus+: Spørgsmål Kommunikationskanalen i Applus+ er tilgængelig for alle ansatte i Applus+ samt vores kunder, leverandører og forretningspartnere i tilfælde af spørgsmål eller tvivlstilfælde, hvad angår tolkningen og anvendelse af de etiske retningslinjer. Alle spørgsmål modtages og behandles fortroligt, hurtigt og effektivt. CCO er ansvarlig for at administrere kommunikationskanalen og sende tvivlsspørgsmål, der ikke er relateret til retningslinjerne, videre til den relevante person. Klager Alle ansatte i Applus+ samt tredjeparter skal via kommunikationskanalen indberette rimelige tegn på eller mistanke om adfærd, der overtræder de regler, der er anført i retningslinjerne. Hvis klagen har relevans for CCO eller afdelingen for overholdelse, skal den indberettes til en overordnet, kontaktpersonen for overholdelse på afdelingsplan eller regionalt plan, den juridiske afdeling eller CSR-komiteen, som skal overholde de regler, der er anført nedenfor. 8

12 For at give maksimal sikkerhed og beskyttelse af den person, som foretager indberetningen, forpligter Applus+ sig til: At bevare fortroligheden af enhver klage. Derfor vil Applus+ ikke afsløre identiteten på den person, som foretog indberetningen, uden specifik tilladelse fra vedkommende, medmindre de er juridisk forpligtet dertil. Forhindre, undersøge og gribe ind overfor enhver form for chikane eller gengældelse mod den person, som foretog indberetningen. Overholde gældende love om databeskyttelse Behandling af klager, undersøgelser og sanktioner ved brud på reglerne CCO skal behandle enhver klage, der indberettes via kommunikationskanalen. CCO leder og koordinerer enhver undersøgelse, og alle ansatte i Applus+ skal følge CCO s instruktioner i denne henseende. Applus+ implementerer en intern procedure for administration af klager og udførelse af interne undersøgelser. Retningslinjerne og de relaterede politikker er ikke blot en række bedste praksisser eller anbefalinger. Det er obligatorisk at overholde dem. Derfor vil overtrædelse resulterer i indførelsen af disciplinære foranstaltninger op til og med ophør af ansættelsen i overensstemmelse med gældende ansættelsesret. 9

13 3.6. Kommunikation og uddannelse 3.7. Gennemgang af retningslinjerne CCO er ansvarlig for at fremme udbredelse af indholdet i de etiske retningslinjer blandt ansatte, kunder, leverandører og forretningspartnere forbundet med Applus+. For at fremme udbredelse blandt ansatte i koncernen udarbejder CCO en plan for intern uddannelse og kommunikation. De etiske retningslinjer skal revideres og opdateres regelmæssigt i overensstemmelse med CCO s årsrapport. CSR Committee, afdelingen for intern revision og CCO skal kunne udarbejde forslag til forbedring af de etiske retningslinjer. Enhver ændring af de etiske retningslinjer kræver godkendelse af CSR-komiteen og bestyrelsen. 10

14 ETISKE RETNINGSLINJER 4. ADFÆRDSREGLER De adfærdsregler, der stammer fra kerneprincipperne i Applus+, er anført i dette afsnit af retningslinjerne Respekt og værdighed på arbejdspladsen Forpligtelsen i Applus+ til værdierne i disse retningslinjer er ikke troværdig, hvis den ikke afspejles i et ansættelsesforhold, der respekterer hver enkelt medarbejders værdighed. Ansættelsesforholdet skal være fri for ethvert misbrug af autoritet eller anden adfærd, der kan krænke andre. Applus+ opererer i forskellige kulturer med forskellige skikke, som vi skal lære at kende og respektere, og handler på en respektfuld måde i overensstemmelse med forskellige sociale normer. Vores antidiskriminationspolitik har fokus på forebyggelse af enhver form for forskelsbehandling, hvad angår beslutninger om ansættelse, professionelle forfremmelser, organisering af arbejdspladsen eller disciplinære foranstaltninger Forebyggelse af sundheds- og sikkerhedsrisici samt respekt for arbejdstagernes rettigheder Et sundt arbejdsmiljø og respekt af medarbejderes værdighed omfatter også respekt af medarbejderes rettigheder. Vores koncern respekterer de internationale standarder, der er fastsat af den internationale arbejdsorganisation (ILO), uanset hvor vi opererer. Politikker for erhvervsmæssig sundhed og sikkerhed i Applus+ modvirker risici og fremmer sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. 11

15 Mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen tolereres ikke og skal indberettes af alle. Applus+ har pligt til at drage omsorg for og beskytte ansattes sundhed, sikkerhed og velvære, og alle ansatte har ret og autoritet til at stille spørgsmål og til at stoppe arbejdet, når de er bekymret for sikkerheden. Det betyder, at alle ansatte har pligt til at tilegne sig viden om og overholde koncernens politikker og procedurer for sundhed og sikkerhed og sikre deres egen sikkerhed samt sikkerheden af alle de personer, der kan påvirkes af deres aktiviteter. Applus+ anerkender, at alle personer i vores organisation har fri ret til at være tilknyttet en fagforening Databeskyttelse og privatliv At lede en virksomhed i dag kræver beskyttelse af de personoplysninger, der indsamles i løbet af ansættelsen. Selv om lovgivningen vedrørende databeskyttelse varierer i de forskellige lande, hvor vi som virksomhed opererer, anser Applus+ følgende elementer som grundlæggende: Applus+ udvikler politikker for databeskyttelse baseret på de databeskyttelseslove, der gælder i hvert land, og som tilpasses den relevante juridiske ramme. Ud over alle lokale love skal alle medarbejdere og funktionærer også overholde disse grundlæggende regler: Ingen funktionær eller medarbejder må med undtagelse af HR, den juridiske afdeling og CCO få adgang til andre sagsmapper end deres egen, medmindre den pågældende adgang er påkrævet for, at vedkommende kan udføre sit arbejde, eller der er givet udtrykkelig tilladelse. Personlige oplysninger må kun indsamles og arkiveres i nødvendigt omfang for at opnå et legitimt forretningsformål, og sådanne oplysninger må kun anvendes til det formål, det er indsamlet til. 12

16 Personlige oplysninger, der er relateret til en ansat person i Applus+, kan tilgås under en undersøgelse i overensstemmelse med gældende love, når der er rimelig grund til at formode, at pågældende medarbejder har brudt retningslinjerne. Personlige oplysninger, der behandles, må under alle omstændigheder alene videregives til tredjeparter med henblik på at overholde forpligtelser, der er direkte relateret til virksomhedens aktiviteter, med tilladelse fra den berørte part. Applus+ kan også dele de personoplysninger, de besidder, hvis det kræves af en kompetent myndighed. Applus+ og alle dets ansatte respekterer andre ansattes, kunders, leverandørers og forretningspartneres ret til privatliv i enhver form Miljøbeskyttelse Vores virksomhed respekterer alle love, der er relateret til miljøbeskyttelse, og har forpligtet sig til bæredygtighed. Derfor overholder vi retningslinjer for bedste miljømæssige praksisser og gældende interne politikker og procedurer. 13

17 Ugyldige aftaler med vores konkurrenter, bestikkelse eller uberettigede goder til embedsmænd eller ansatte i andre virksomheder er strengt forbudt. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte CCO med det samme via kommunikationskanalen Konkurrence på markedet og forbrugerne Hos Applus+ mener vi, at innovation og overholdelse af antitrust-love er grundlaget for økonomisk vækst. Derfor er følgende strengt forbudt: Enhver ulovlig aftale, der har til formål at dele markederne og at fastsætte priser eller tilbudsmanipulation i den offentlige eller private sektor. Forkert brug og/eller videregivelse af forretningshemmeligheder eller fortrolige oplysninger eller rettigheder (såsom varemærker, copyrights og patenter), der tilhører tredjepart, for eksempel ved hjælp af industrispionage. Udarbejdelse af et hvilket som helst tilbud eller reklame, der kan være misvisende eller falsk, til kunder Bekæmpelse af korruption i Applus+ Applus+ overholder nationale og internationale love vedrørende forebyggelse af korruption i alle de lande, hvor vi er etableret. Dermed har ansatte i Applus+ og tredjeparter pligt til at undgå enhver korrupt praksis. Applus+ har implementeret en global antikorruptionspolitik for alle de lande, vi opererer i. Denne politik forbyder følgende aktiviteter: At give lovning på eller give noget af værdi til embedsmænd eller ansatte i andre virksomheder for at opnå en uberettiget behandling eller gode. At give noget af værdi til embedsmænd eller ansatte i andre virksomheder, der ligger ud over de specifikke begrænsninger, der er fastsat i vores politik, eller som ikke overholder den globale antikorruptionsprocedure. 14

18 Applus+ fraråder deres ansatte og tredjeparter at give eller modtage gaver eller repræsentation på vegne af Applus+. Modtagelse eller afgivelse af nogen form for gaver eller repræsentation skal ske i nøje overensstemmelse med den globale antikorruptionsprocedure. Alt af værdi kan være: Kontanter, gavekort eller noget andet Gaver Invitationer til arrangementer eller fritidsaktiviteter (sportsbegivenheder, jagt osv.) Måltider og rejseudgifter Jobtilbud til familiemedlemmer eller nære venner Annullering af en gæld At anmode om eller tage imod noget af værdi fra en anden virksomhed mod at give en uberettiget gode til pågældende virksomhed eller en tredjepart. At bruge et personligt forhold til en embedsmand, et medlem af dennes familie eller en funktionær eller et relevant medlem af et politisk parti på en upassende måde, så Applus+ kan opnå en gunstig behandling eller uberettiget gode. At betale penge til tredjeparter, der handler på vegne af Applus+, uden forudgående bekræftelse af deres faglige integritet og deres evne til at overholde vores antikorruptionspolitik. At gennemføre betalinger til embedsmænd, bortset fra officielle skatter, afgifter og gebyrer, selv hvis det er tilladt i henhold til den lokale lovgivning, for at opnå en godkendelse eller for at fremskynde eller lette en administrativ behandling. I nogle lande eller geografiske områder kan Applus+ muligvis implementere specifikke antikorruptionspolitikker, som følger bestemmelserne i den generelle politik Social ansvarlighed, sponsorering og donationer Som et socialt ansvarligt medlem af samfundet fremmer Applus+ kultur, videnskab og kunst igennem sponsoraktiviteter og donationer. Ethvert sponsorat eller enhver donation skal have et legitimt formål, skal formaliseres skriftligt og skal godkendes i henhold til den globale antikorruptionsprocedure. Bidrag til politiske partier eller fagforeninger på vegne af Applus+ er strengt forbudt overalt i verden. 15

19 4.8. Pålidelighed af oplysninger og registrering Garanti for integriteten, pålideligheden og nøjagtigheden af oplysninger er alles ansvar. Vi skal sikre nøjagtigheden og pålideligheden af de oplysninger, vi leverer til vores aktionærer, til de markeder, hvor vores aktier er børsnoteret og deres lovmæssige myndigheder og til offentlige instanser. Ansatte i Applus+ må under ingen omstændigheder bevidst levere fejlagtige oplysninger. Applus+ forpligter sig også til at levere præcise, sandfærdige og objektive oplysninger om koncernens resultater til aktionærerne. Alle finansielle transaktioner i Applus+ skal være klart og præcist dokumenteret og registreret Fortrolige og ikke-offentliggjorte oplysninger Alle ansatte i koncernen skal behandle alle opbevarede oplysninger, de har adgang til, strengt fortroligt som følge af deres faglige aktivitet i Applus+. På grund af vores aktiviteter har vi adgang til leverandørers og kunders følsomme oplysninger, som vi skal beskytte og behandle fortroligt. Dette omfatter forpligtelsen til ikke at videregive disse oplysninger uden tilladelse fra ejeren af oplysningerne. Alle rimelige tegn på lækage af fortrolige oplysninger eller personlig brug af sådanne oplysninger skal indberettes af de personer, der har viden herom, igennem kommunikationskanalen. 16

20 Fortrolige oplysninger omfatter: Kommercielle eller forretningshemmeligheder i andre selskaber, såsom prispolitik, forskningsprojekter, kundegrundlag, regnskaber eller finansielle oplysninger, knowhow, planer for markedsføring eller forretningsudvikling eller oplysninger mærket fortroligt. Desuden skal ansatte i Applus+ undgå at udnytte personlige muligheder, som de er blevet opmærksomme på som følge af arbejdsrelateret adgang til fortrolige oplysninger. Politikken for informationssikkerhed beskriver disse forpligtelser nærmere. Alle fortrolige eller ikke-offentliggjorte oplysninger i børsnoterede selskaber, herunder Applus+, må ikke anvendes til hverken direkte eller indirekte at gennemføre (eller at anbefale en tredjepart at gennemføre) enhver type transaktion med deres aktier, afledte finansielle instrumenter eller andre værdipapirer. Ansatte, der har adgang til ikke-offentlige oplysninger om koncernen, skal overholde de forpligtelser, begrænsninger og forbud, der er anført i de interne regler for adfærd på værdipapirmarkeder (Internal Regulations for Conduct in the Securities Markets) Integritet i vores tjenester Vore tjenester skal udføres på en professionel, uafhængig og upartisk måde, i henhold til de metoder, procedurer, praksis og politikker der gælder for Applus+ og love i de enkelte lande. Anbefalinger, faglige meninger, data, resultater og generelt alle fakta skal dokumenteres på en omhyggelig måde, i overensstemmelse med de interne politikker. Rapporter og certificeringer skal omfatte resultater og fund, samt den tilsvarende udtalelse fra de relevante fagfolk. Applus+ følger nøje og undgår enhver type juridiske restriktioner eller begrænsninger i forhold til og under levering af sine tjenesteydelser. 17

21 4.11. Interessekonflikter Der opstår interessekonflikter, når en ansat persons personlige interesse direkte eller indirekte er i modstrid med koncernens interesse, eller hvis den involverer dem personligt i de tjenesteydelser, der leveres af Applus+. Der er tale om en medarbejders personlig interesse, hvis sagen påvirker den ansatte eller en person, der er beslægtet med denne. Ansatte i Applus+ skal undgå situationer, der kan medføre interessekonflikter eller påvirke deres evne til at handle eller træffe upartiske beslutninger, på baggrund af hvad der er i den bedste interesse for Applus+. I tilfælde af en potentiel interessekonflikt skal du fortælle dine overordnede om den, handle professionelt og loyalt i forhold til Applus+ og undgå at blande dig eller forsøge at påvirke transaktionen. Der findes yderligere regler om, hvad der anses som en interessekonflikt, og hvordan du skal handle, når du konfronteres med en, i de interne regler for interessekonflikter. Almindelige eksempler på interessekonflikter er: Ansættelse af familiemedlemmer eller venner uden tilladelse. At have økonomiske interesser i virksomheder, der konkurrerer med Applus+, eller som er kunder eller leverandører til koncernen. Gennemførelse af betalt aktivitet, der er relateret til den type tjenesteydelser, som Applus+ kan levere, ud over det arbejde, der udføres i Applus+. Levering af andre tjenesteydelser til kunder i Applus+, medmindre du har den fornødne fuldmagt dertil. Udnyttelse af ansættelse i Applus+ til at sikre en forretning eller forretningsmulighed med henblik på egen vinding. Al ovennævnte adfærd skal godkendes af din overordnede i overensstemmelse med gældende interne politikker. 18

22 4.12. Anvendelse af Applus+ aktiver Som anført i Applus+ Information Security Policy og beslægtede politikker, er vores -konto virksomhedens ejendom og derfor ikke egnet til privat brug. Enhver brug af virksomhedens -konto til private formål er at give afkald på privatlivets fred i forhold til indholdet. Stationære computere, bærbare computere, tablet-enheder, telefoner, internetadgang og andre kommunikationssystemer, som Applus+ leverer til sine ansatte er til professionel brug og må kun anvendes personligt, hvis denne brug ikke forstyrrer udførelsen af faglige aktiviteter. Under alle omstændigheder forbeholder Applus+ retten til at kontrollere brugen af disse midler, herunder tidligere meddelelser, altid i overensstemmelse med gældende lovgivning. Anvendelse af eksterne filer og software sætter vores sikkerhed i fare og kan føre til betydelige strafferetlige og civile sanktioner for Applus+. Derfor er hentning eller brug af uautoriseret software, hentning af upassende indhold eller enhver handling, der overtræder immaterielle rettigheder, forbudt. Øvrige af Applus+ aktiver må udelukkende anvendes til at udvikle vores forretning og under ingen omstændigheder til privat brug. Alle ansatte skal passe godt på de ressourcer, de får tildelt, og undgå beskadigelse, tyveri og forkert brug af ressourcerne. 19

23

24 ETISKE RETNINGSLINJER 2016 Campus de la UAB Ronda de la Font del Carme, s/n E Barcelona España / Spanien

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER 2015 UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING 2. APPLUS+ VÆRDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne?

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE 1 INTRODUKTION TIL RETNINGSLINJERNE MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE EG ønsker at drive virksomhed uden at benytte sig af bestikkelse eller andre former for

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 CSR: Whistleblowing Forretningsstrategi og tiltag ved implementeringen af whistleblowerordninger 3 4 Forankring af CSR

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK Det glæder os, at du er i interesseret i vores selskab. Det er os meget magtpåliggende at beskytte vores besøgendes privatliv. Vi gør derfor alt, hvad vi kan,

Læs mere

NEPCon Politik for anti-korruption

NEPCon Politik for anti-korruption NEPCon Politik for anti-korruption 1 Politikker for anti-korruption 13. september 2015 13. september 2015 1. Definitioner Svindel er en generel betegnelse for en uærlig, uetisk eller ulovlig handling eller

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Fælles adfærdskodeks og etisk politik

Fælles adfærdskodeks og etisk politik Fælles adfærdskodeks og etisk politik FÆLLES ADFÆRDSKODEKS OG ETISK POLITIK 1. Indledning Amcor anerkender sit ansvar som global producent af emballagematerialer og -ydelser og har forpligtet sig til at

Læs mere

R E G L E M E N T F O R E T I S K K A N A L

R E G L E M E N T F O R E T I S K K A N A L R E G L E M E N T F O R E T I S K K A N A L Side: 2 af 3 I N H O L D 1. Objetivo... 3 2. Confidencialidad. Ausencia de represalias... 3 3. Alcance... Error! Marcador no definido. 4. Roles y responsabilidades...

Læs mere

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 1 Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 2 Nej, det er slet ikke sikkert, at I gør. Men, det kunne måske være en god ide, særligt hvis I: Ønsker at leve

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere