Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF"

Transkript

1 Hvordan kernen af forretningsrelationer påvirker værdioverførslen Mennesker, processer og procedurer, som vidensbærere i B-B virksomheder Mattsson, Jan; Poulfelt, Flemming Publication date: 2007 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mattsson, J., & Poulfelt, F. (2007). Hvordan kernen af forretningsrelationer påvirker værdioverførslen: Mennesker, processer og procedurer, som vidensbærere i B-B virksomheder. Paper presented at Danish Academy of Management, Århus, Danmark. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain. You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal. Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 01. jan

2 Hvordan forretningsrelationer påvirker værdiskabelse: Personer, processer og procedurer som vidensbærere i vidensintensive virksomheder Jan Mattsson, Roskilde Universitet & Flemming Poulfelt, Copenhagen Business School Profil af vidensintensive virksomheder De vidensintensive virksomheder er kommet markant på den virksomhedsmæssige dagsorden. Således viser analyser (Erhvervsministeriet, 2000), at netop disse virksomheder vil få en central rolle i omstillingen til videnøkonomien samtidig med, at virksomhederne over en bred kam hører til de stærkest voksende. Baggrundene herfor er flere (Poulfelt, 2002). For det første er kravet til omstilling og forandring vokset væsentligt igennem de senere år. Og rådgivere kan på dette felt være naturlige partnere i mange virksomheders forandringsprocesser. For det andet outsources mange funktioner i dag, hvilket betyder, at behovet for at købe de tilsvarende ydelser stiger. Ligeledes på dette område får rådgiver- og IT-virksomheder en stigende placering. Og endelig betyder den øgede fokus på viden i både udviklings- og forældelsesmæssigt perspektiv, at mange virksomheder i stigende grad anvender eksterne ressoucer (i både person- og virksomhedsmæssig forstand) til at bistå med og sikre, at virksomhederne har den optimale videnportefølje i relation til både dagligdag og fremtid. Og at videnintensive virksomheder har fået volumen fremgår af den årlige omsætning, der i 2006 i Danmark var i størrelsesordenen 125 mia. kr. (sammenlignet fx med skibsfart på 140 mia kr. og entreprenører på 80 mia). Hovedparten af denne omsætning hidrører fra B2B markedet, hvilket begrunder relevansen af at sætte fokus på forretningsrelationer i dette marked. De vidensintensive virksomheder har flere betegnelser. Således benyttes betegnelsen. professionelle servicevirksomheder ( Professional Service Firms - PSF) (Maister, 1994) vidensintensive virksomheder ( Knowledge-Intensive Firms - KIF) (Starbuck, 1992) eller videnbaserede organisationer ( Knowledge-Based Organizations - KBO) (Winch & Schneider, 1993). Indenfor den generelle beskrivelse og i statistisk sammenhæng ses ofte karakteristikken "forretningsservice" anvendt (Erhvervsministeriet 2000). Som eksempler på virksomheder indenfor dette felt kan nævnes revisionsvirksomheder, konsulentvirksomheder, advokatfirmaer, reklamebureauer, ingeniørvirksomheder og IT-virksomheder. Om end variationen blandt disse typer af servicevirksomheder fortsat er stor, kan en række ligheder spores. Nogle af disse karakteristika er: servicens uhåndgribelighed (Bloom & Kotler, 1982), hovedparten af de ansatte er professionelle med et højt uddannelses- og kompetenceniveau (Sveiby & Lloyd, 1987), knowhow er virksomhedens kerneressource, produktionen finder sted i tæt samarbejde med klienterne, de finansielle ressourcer er ofte temmelig begrænsede, partnerskab er en typisk ejerskabsstruktur, og der er ofte færre traditioner for (professionel) ledelse. Under alle omstændigheder er et væsentlig karakteristika det relationsbaserede, hvad enten det er eksternt i forhold til kunderne eller internt i forhold til medarbejderne, idet det er gennem relationer at værdier skabes i denne type virksomheder. Viden og værdi i relationer Business-to-business (B2B) interaktion omfatter meget mere end B2B markedsføring. Samspillet mellem køber og sælger inkluderer mange separate virksomhedsfunktioner (Grönroos,1990). Interaktion sikrer af værdiskabende processer. I litteraturen er der blevet peget på tre værdiskabende nøgleprocesser : 1) innovation, 2) kundeetablering og 3) operationelle processer (Doyle, 1995). Disse processer er nødvendige for at opbygge stærke kunderelationer. Litteratur om styring af relationer 1

3 (Wilson, 1995) har foreslået flere modeller for at håndtere relationen såsom at organisere samarbejdsforløbet og at skabe et aktivt engagement af kunden (Mattsson et al, 2006). Brugbarheden af disse modeller er imidlertid afhængig af relationens karakteristika, som forpligtigelse og tillid mellem partnerne (Morgan & Hunt, 1994), koordinationsformen og produktionsteknologien, samt graden af integration med andre forretningsrelationer (Eriksson & Mattsson, 2002). Også i mere heterogene markeder bliver det sværere at skabe samarbejdsrelationer. En forudsætning for at opbygge stærke kunderelationer er, at sælger er stærkt kundeorienteret. I de senere år, er styring af kunderelationer (CRM customer relationship management) blevet en håndgribelig del af relationsmarkedsføring. Det blev første gang benyttet på forbrugermarkedet. Nu er tiden kommet til at fokusere mere på metoder for CRM i forhold til B2B relationer (Bull, 2003), og hvordan langsigtet værdi kan skabes for kunder gennem disse relationer (Payne, 2005, Moorman & Rust, 1999). Viden, og den disciplin som er opstået i kølvandet herpå nemlig knowledge management (KM), er central når det gælder om at opbygge stærke forretningsrelationer. Kapital og arbejdskraft er gennem de seneste år blevet mindre relevante, og er blevet erstattet af viden som en nøglefaktor når det gælder opnåelsen af konkurrencemæssige fordele (Starbuck, 1992, Drucker, 1993). Viden er blevet fortolket på mange måder, som fx en individuel sindstilstand, en genstand der kan lagres, en proces relateret til en anvendelse, eller en adgang til og kapacitet til at benytte information (Hicks et al, 2007). Det eksisterende paradigme på videnområdet området betragter viden som et resultat af en transformation af data til information og information til viden. Dog er mængden og kombinationen af viden ikke den primære drivkraft bag konkurrencemæssige fordele som sådan. Derimod er integrationen af viden og videndeling mellem medarbejdere de to primære faktorer til at opnå succes. Dette kan kun udvikles ved at tage hensyn til de forskellige fortolkninger af relevante videns arbejdere i en virksomhed (Tenkasi & Boland, 1996). Dette medfører refleksion over en persons brug af vidensbegreber, og en villighed til at udfylde huller i videnopfattelsen mellem personen og andre medarbejdere. Derudover skal viden akkumuleres og udvikles gennem innovation, hvorfra vidensarbejdere skal skabe ny viden (Nonaka, 1994). Dette sikres gennem principper for motivation med det formål at bibeholde innovation (Amar, 2004). Som følge heraf bliver viden opfattet som en primær faktor bag stærke kunderelationer. Værdi er blevet et centralt element i ledelsesforskning. Det er blevet defineret på forskellige måder. Mest almindeligt er det at opfatte værdi som en relativ størrelse; sammenligningen mellem hvad man får og hvad man giver. Det er den formodede afvejning mellem omkostninger og fordele. Positive værdier opstår når fordele overstiger omkostningerne og omvendt ved en negativ værdi. Her vil der imidlertid blive benyttet en formel værdidefinition baseret på videnskaben om værdier eller axiologi (Hartman, 1967). Denne opfattelse af værdi er med succes blevet anvendt i erhvervsforskning (Mattsson, 1990; Lemmink & Mattsson, 1997; Mattsson & Rendtorft, 2006). Her er værdi opfattet som en kombination af tre værdidimensioner af forskellig dybde og betydning: E = emotionel, P = praktisk og L = logisk. Ved at kombinere dimensioner med sig selv, og med andre dimensioner, kan der konstrueres ni værdi typer (E- E, E-P, E-L, P-E, P-P, P-L, L-E, L-P og L-L) på ni niveauer af betydning (Haglund, 1990). Den første position illustrerer det perspektiv som anvendes ved vurdering, og den anden position angiver vurderingsobjektet. Til sammen danner kombinationen en værditype. Den emotionelle dimension E skal betragtes som en gestaltdimension og svarer i dagligt tale en person(lighed). Den praktiske dimension P omfatter alt det fysiske omkring os i tid og rum. Den logiske dimension L har sin modpol i den abstrakte verden med symboler som cifre og koder.. Eksempelvis betyder E-E at man anlægger et emotionelt perspektiv på en person (eller gestalt). P-P derimod indebærer at man ser det praktisk i et fysisk objekt eller med andre ord at noget fungerer godt. Derved er der skabt et formelt værdihierarki. Eftersom systemet er generisk kan det også anvendes til at kategorisere viden. Det der kaldes tavs eller implicit viden (Nonaka,1991) kan ses som en kombination af person- og arbejdsdimensioner (E-P), da det normalt er forstået som en intuitiv måde (af en individuel person E) at vide hvad der skal gøres 2

4 (arbejde P). Kodificeret, eller eksplicit viden (Nonaka,1991), på den anden side, kan ses som en kodificering (L) af arbejde (P) altså L-P. Et vigtigt snit er konstateringen af, at både kunder og udbydere har forskellige roller, som påvirker forholdet. Det er blevet foreslået at kunder kan udgøre: en ressource, en co-producent, en køber, en forbruger og et produkt (Lengnick-Hall, 1996). Derfor kan dybden af forskellige processer (Mattsson, 2006) afgøre hvor effektiv mekanismen til overførsel af viden er. Uformelle kanaler mellem personer ser ud til at være mere åbne og effektive. Derfor bliver det specielt vigtigt at studere samarbejdsprocesser mellem personer. Ledelsesmetoder er hastigt skiftende med fremkomsten af Internettet, den uorganiske vækst gennem fusioner og opkøb, de pludseligt opståede økonomiers stigende magt, overgangen fra offentlige virksomheder og fragmenteringen af den vertikale integration (Sheth, 2007). Litteratur om relationsstyring har været fokuseret på alt fra at afkode meninger fra centrale informanter om købere og sælgere i binære industrielle relationer og til at bygge kvantitative modeller, eller gennemføre caseanalyser. Udviklingen af den netværksbaserede virksomhed udfordrer den traditionelle fremgangsmåde for at studere forretningsrelationer. En binær indfaldsvinkel bliver for nærsynet. Et komplekst netværk af relationer har brug for at blive studeret ved brug af mere systematiske værktøjer. Vidensfordele og videnskabelse bliver centrale led i det virksomhedsnetværk. Nylige web baserede succeshistorier (som fx Skype, der tilbyder gratis Internet telefoni) illustrerer den globale indflydelse på viden. Eliminering af mellemled i elektroniske markedsføringskanaler er den nuværende trend.. For eksempel modtager mange online sælgere deres ordrer direkte fra online kunder. Denne omvendte markedsføring er drevet af global eksponering og et stærkt brand (Sheth, 2007). Store globale virksomheder som General Electric (GE) opnår avance fra værdiskabende services, og ikke fra produktionen. Det er blevet foreslået at en servicedominerende logik er ved at opstå som den globale afgørende faktor for succes (Vargo & Lusch, 2004). Denne udvikling gør det essentielt at fokusere på forretningsrelationer for serviceprocesser således som de vidensintensive virksomheder gør det. Andre centrale områder er individets rolle. Det er blevet mere udtalt i forståelsen af videnskabelse og overførslen af viden internt såvel som imellem virksomheder (Lindsay et al, 2003). Individer blevet en nøglekomponent i mekanismen for videnskabelse og overførslen I forretningsrelationer (Amar, 2004). Der har været foreslået flere andre komponenter for denne mekanisme, som fundamental for overførsel af viden såsom fx: dybden af eksisterende overførselskanaler, modtagers evne til at absorbere viden, og motiver for at dele/modtage forretningspartneres viden. Værdien af lagret viden er afhængig af hvor generisk den er, og hvor let det er at anvende den andre steder.. En portefølje af processer kan afbilde et særligt mønster af parternes engagement. Det er dette mønster som former konteksten for nærværende studie. Ideen er, at mønsteret af inddragelse udgør et kerneaspekt. Ved at fokusere på individets rolle, sigtes der mod at studere: Hvordan aktører i vidensintensive virksomheder skaber værdi i forretningsrelationer, og hvordan værdiskabelsen bliver påvirket af kernen af forholdet. Artiklen fokuserer på; processer, processer og procedurer i forskellige former for B2B relationer. Synspunktet, er, at nogle af dem kan bidrage mere til værdiskabelse end andre, på grund af de naturlige karakteristika af de involverede processer. Dette har vi benævnt kernen i relationen. Det er opfattelsen, at desto mere værdi der kan konstateres i en forretningsrelation, desto stærkere og mere profitabel bliver den. Og da stærke kunderelationer anses for at være de centrale kræfter for at opnå konkurrencemæssige fordele i vidensøkonomien, følger heraf det relationelle snits betydning. Metode Det primære formål med artiklen er, at illustrere, hvordan værdi skabes og viderebringes af individer i vidensintensive virksomheder for kunder i B2B relationer. For at forstå hvordan videnoverførsel 3

5 genererer værdi mellemvirksomheder er det vigtigt at kortlægge fælles aktiviteter mellem udvalgte medarbejdere i de tre centrale værdiskabende processer; 1) etablering af kunder, 2) drift og 3) innovation (Doyle, 1995). Et sekundært formål med studiet er at udvikle procedurer for dataindsamling der udfylder gabet mellem standardformen for case studier (Yin, 1990), der benytter et sæt af ofte semistrukturerede spørgsmål i interviews, og det noget mindre strukturerede og reaktionsdrevne critical incident technique (CIT). Førstnævnte sigter mod en makro casebeskrivelse og forståelse af virksomheders ageren ofte over tid, hvorimod sidstnævnte benyttes til at kortlægge mikro-niveau episoder, som de er opfattet og oplevet af individuelle svarpersoner. Der vil blive sondret mellem tre typer af værdi processer i B2B relationer mellem vidensintensive virksomheder og deres kunder. Den første proces er den kundeetablerende. Denne proces er defineret som hvad der udspiller sig fra planlægning af den første kontakt mellem en repræsentant for den vidensintensive virksomhed og en fremtidig kunde og til kontrakten er underskrevet. Der fokuseres på indsamlingen af data om, hvordan nogle medarbejdere (fx vigtige sælgere og ledere af indkøb) oplevede de afgørende møder retrospektivt. En sekundær værdiproces er drift. For de vidensintensive virksomheder omsættes dette til den faktiske levering af rådgivningen, eller servicen som anført i kontrakten. Opgavens varighed går fra start til slut af serviceleverancen. Dette kan også inkludere forskellige former af opfølgning. I studiet af denne proces udvælges svarpersoner såsom medlemmer af projektgrupperne, brugere/medarbejdere af kundens serviceydelse, og medlemmer af styringsgrupper for projekterne. Artiklen kommer til at illustrere dette genom noter fra den mystiske konsulent i en IT virksomhed (se appendix 1). En tredje og sidste værdiproces er innovation. Med dette menes den interne (eller for den sags skyld, eksterne) udviklingsarbejde for at forbedre og videreudvikle service. Denne værdiproces er svær at specificere. Normalt involverer den begyndelse, udvikling og introduktion på markedet, og den kan strække sig over flere år. Udvælgelse af vidensintensive virksomheder - en principiel diskussion Data fra vigtige B2B relationer vil blive indsamlet fra vidensintensive virksomheder i Skandinavien. Eksempler på sådanne firmaer er; konsulentvirksomheder, advokat virksomhed, IT konsulentvirksomheder og vikarbureauer. Fra hver enkelt af de virksomheder vi tester (cases) udvælges vi en portefølje af vigtige, og ideelle relationer mellem forskellige typer af kunder. Hver enkelt relation analyseres i forhold til dets kerne; det vil sige at tre værdi processer vil blive undersøgt. Derfor udgør kernen af B2B relationer studiets fundamentale enhed. Data udledes fra de individer som tager del i disse relationer og hvordan disse individer opfatter den virkelighed som fanges af udfald og begivenheder. Vi drager nytte af data fra et krydsfunktionel og binært perspektiv, hvorfor både medarbejdere fra serviceudbyderne og kunderepræsentanterne testes. Vores grundlæggende antagelse kan opsummeres i de følgende postulater. En stor del af social interaktion kan opfattes som improviseret, og at værdiskabelse og videnoverførsel derfor måske ikke er forventet. Individuelle samarbejder og relationer, derimod kan være centrale for at forstå, hvordan organisationer skaber værdi gennem overførsel af viden. Udvælgelsen af svarpersoner og organisering af analysematerialet Relevante erhvervsfolk som har dokumenteret førstehånds viden, fra de oprindelige tre typer af værdiskabende processer, udvælges som svarpersoner i hver enkelt case. Udvælgelsen vil blive foretaget på baggrund af særlige begivenheder. Svarpersonen skal have oplevet begivenheden personligt og skal også anse det for at være essentielt for værdiskabelsen. Svarpersonen skal således være i stand til at placere begivenheden i forhold til tid og sted, og give en ganske detaljeret 4

6 redegørelse for det. Nylige oplevelser vil være at foretrække. Svarpersoner bliver opfordret til at tale upåvirket, åbent og frit. Almindeligvis vil kun et par begivenheder blive uddraget fra optagelserne af enhver af svarpersonerne. Vi garanterer fortrolig behandling af båndoptagelserne. Som en del af analysen vil udvalgt materiale blive læst og efterprøvet af hver enkelt svarperson. Derfor kan der være mange personlige detaljer, som ikke kan præsenteres. Navne på virksomheder og svarpersoner forbliver fiktive. The critical incident technique (CIT) Flanagan (1954) har udviklet en metode (CIT) til at studere nuværende adfærd med det formål at bestemme den adfærd, der var udslagsgivende for succesen eller nederlaget i en given profession. For at en begivenhed bliver defineret som udslagsgivende, skal den almindeligvis kunne beskrives i detaljer, og den må ikke afvige signifikant fra det forventede udfald, positivt som negativt. Som følge deraf er det kun de afvigende begivenheder der bliver studeret. CIT er blevet anvendt i flere studier relateret til kvalitetsservice (Bitner et al, 1990; Edvardsson, 1991; Mattsson, 1993). Det er blevet anvendt som en induktiv metode baseret på interviews med svarpersoner for at fremkalde begivenheder der danner mønstre, fra hvilke forskeren kan frembringe koncepter og teorier (Nyquist et al, 1985). Både kvantitative og kvalitative elementer kan inkluderes i analysen. I praksis er interviews den mest foretrukne dataindsamlingsmetode (Andersson & Nilsson, 1964), da den er bedre end andre metoder, når det gælder om at etablere et billede af hvordan en person oplever en given episode. Svarpersoner er normalt i stand til at gengive en ganske detaljeret beskrivelse af en begivenhed, og de processer der omgiver det. Et mål med dette studie er at udvikle en fremgangsmåde til at integrere svardrevne data med en længere redegørelse for en begivenhed der kunne bruges som en bro mellem traditionel case beskrivelse (Yin, 1990) og mikro-niveau begivenheder fremkaldt af CIT fremgangsmåder. Pålinie med Sundbo et al (2001) har vi defineret et udfald som værende en retrospektiv organisation af et sæt af interrelaterede begivenheder i en omfattende fortælling. Denne organisation af en tekst kan synliggøres direkte af en forsker. At være kritisk i konteksten til denne undersøgelse betyder at: begivenheden og udfaldet er opfattet som at have haft et positivt eller negativt resultat for personen eller organisationen. Ved at gruppere tekst fra begivenheder, eller fragmenter deraf, med længere redegørelser for udfald, vil transskriptioner blive fremstillet som en begivenhed på første niveau af analysen. Hver enkel svarperson får derefter muligheden for at gennemgå den skriftlige redegørelse for det relevante udfald. På denne måde søges der, at blive skabt en form for gyldighed for udfaldet. Det andet niveau af analysen omfatter følgende: Al tekst som beskriver udfald eller begivenheder fra de tre typer af værdi processer vil blive klassificerede efter typen af viden benyttet, og typen værdier skabt. Sammenligning af typer af viden og typer af værdier skabt i de tre typer af værdiprocesser, vil indikere hvordan kernen af relationen kan påvirke værdiskabelsen. Sammenligning på tværs af cases kan give et fingerpeg i retning af, hvordan forskellige typer af relationer kan forøge eller formindske værdiskabelsen. Idéen bag fremgangsmåden er således, at teoretisere gennem induktive fortolkninger af tekst baseret på detaljerede svar af vigtige episoder i værdiskabende relationsprocesser, som de finder sted i samarbejdet mellem vidensintensive virksomheder og deres kunder. Analyse af begivenheder i relationer - udvalgte eksempler fra pilotstudie I det følgende skal der gives et par eksempler på hvordan begivenheder på første kan konstrueres, og herigennem blive anvendt til at analysere hvordan værdi og viden kan bliver skabt og overført (pa andet niveau) i B2B relationer. Der er udvalgt tre informanter fra et skandinavisk IT-konsulentfirma (herefter 5

7 benævnt IT virksomheden) som sælger konsulenter (primært body shopping) for kortere eller længere perioder. Kunderne var en offentlig organisation, som administrerer en række regionale hospitaler i Sverige samt en større skandinavisk privat energivirksomhed. Der anvendes således to forskellige B2B relationer udgående fra den samme IT-virksomhed, og hver med en informant. Desuden indgår der information fra koordinatoren i IT virksomheden, som var overordnet i forhold til de to relationer. Dataindsamlingsprocessen var organiseret på følgende vis. Den administrative koordinator udvalgte en konsulent, når en ny kontrakt var indgået. Konsulenten (informanten) blev instrueret i at notere kritiske begivenheder ned i løbet af den første uge, han arbejdede hos kunden. Der skulle noteres svar på to typer af spørgsmål: 1) Hvad skete der? og 2) Hvordan reagerede andre? Et eksempel herpå er vist i appendix. Efter et par dages forløb, hvori der fandt noteskrivning sted, blev der gennemført et interview med den pågældende. Dette omfattede alene konsulenterne, og deres version af kritiske begivenheder. Alle interviews blev efterfølgende transskriberet. Det første eksempel hidrører fra en konsulent med en opgave i en offentlig organisation: Mit arbejde er at opstille en samlet oversigt over IT situationen i regionen... og derefter forsøge at konfigurere hver lokal region i forhold til dette på en måde så alt udstyr er relateret til systemet i henhold til deres behov... fx at dialyse er forbundet med systemet det er min opgave at sikre at det lokale system kan supportere hvad system designerne oprindeligt udtænkte. Gennem at analysere det første niveau af begivenheder fremgår det tydeligt, at det drejer sig om hvordan et information system, eller koder (L) fungerer i praksis (P). Den viden som er nødvendig er således en praktisk reorganisering af et mere abstrakt og overordnet system. Det er også den kerne værdi som vil blive overført fra IT-virksomheden. Herefter vil der blive givet eksempler på de fire kritiske begivenheder således som de fremgår i noteform i appendix med henblik på, at nærmere forstå relationen. Først gives der en beskrivelse af begivenheden. Projektlederen som er ansvarlig for det samlede IT projekt i sundhedsregionen kom en dag og satte sig ned sammen med vores arbejdsgruppe, og i løbet af tid kunne snakken sidestilles med et møde. Jeg fik således chancen for at præsentere mig og jeg følte jeg blev budt velkommen... han så mig ind i øjnene og forklarede mig en række ting... og da han er den øverste leder for projektet var jeg glad for at han tog sig tid til at tale med en nytilkommen og han forklarede også en række forkortelser som de brugte. Så snart han var opmærksom på at jeg ikke forstod en ting, tog han tid til at forklare den. Det var en god fornemmelse. Det er indlysende at det første indtryk er vigtigt og skaber en ramme for hvad der kan forventes fremover. At møde den øverste projektleder var interessant og godt. For i begyndelsen er der mange ting som skal forklares for at en konsulent kan arbejde. Dette er et vigtigt element i konsulentarbejde. Hvordan sørger man for en effektiv indslusning af en IT konsulent? Analyse af denne begivenhed på det andet niveau kan gennemføres på følgende måde. At møde den øverste projektchef gjorde et emotionel indtryk (E) på konsulenten. Han følte sig velkommen (E-E) og fik forklaringer om en række tekniske detaljer (L-L) som var nødvendige for at kunne fungere. I den situation er der overført viden fra klienten til IT konsulenten. Imidlertid skete der noget som forandrede situationen væsentligt jf. det efterfølgende. Vi startede med at arbejde kl Vi gik til vores kontor som indeholdt fire arbejdspladser, men vi var fem i kontoret Jeg følte det mærkeligt den første dag vil du virkelig gi den en skalle... du vil have fat på dine log-in detaljer og anden grundlæggende information... Det trivielle spørgsmål om hvor man skal sidde er vigtig for blive en del af gruppen. Dette fremgår af den negative følelse ( følte det mærkeligt ) konsulenten gav udtryk for. Hvad der mangler er en arbejdsplads til mig eller P-E som er en arbejdsplads (P) til mig E. Da det udtrykkes negativt betegnes det (P-E). 6

8 Klokken 8.10 samme dag kom en teamleder hen til mig, og fortalte hvad der var mine arbejdsopgaver, og hvilke log-in oplysninger jeg skulle bruge... han prøvede at lave et nummer ud af det ved at sige. det forventes ikke at du sidder ned det forventes at du arbejder Jeg synes det var underligt, for det er nødvendig med et sted at sidde du skal lære hvordan systemet virker alle de andre er bekendt hermed men ikke en ny person. Kernen her er, at det at komme på omgangshøjde med de andre er vigtig og at det bør prioriteres. Men meldingen signaler negative værdier. For det første fik vittigheden konsulenten til ikke at være påskønnet (E-E). For det andet, han ønsker basale informationer (L-L) for at komme i gang med arbejdet (P-L). Den øverste projektleder er personligt stærkt engageret i projektet. Lige efter den negative indtraf en positiv begivenhed. IT-konsulenten: Kl.9.00 havde vi et uformelt møde i kaffepausen. Han (projektlederen) gav en opdatering på projektet, og nogle forlag han havde modtaget pr. . Han gav os et hurtigt overblik over projektet i pausen... det skabte en god stemning. han er en god leder man har det sjovt og han indgyder tillid han svarer direkte ingen taktiske manøvrer hvis han ikke har et svar siger han det, og tilføjer: Det skal jeg finde ud af fra person X han er meget behagelig at have med at gøre... Her skabes en række positive værdier og der generes viden. En opdatering (P-L) og en oversigt over kommende aktiviteter (P-L). Ved at gøre dette skabe projektlederen en god atmosfære (E-E) og han viser sig som en god leder (P-E) der indgyder tillid (L-E) gennem at forsyne deltagerne med svar (L-L). At få et hurtigt overblik i starten er værdifuldt. Betydningen af de sociale kompetencer er indlysende. For at kunne medvirke i reorganiseringen af systemet (P-L) har konsulenten behov for at blive informeret herom (L-L) og for at blive en del af arbejdsgruppen fordrer det en arbejdsplads (P-E). Som det kan ses er værdier og viden tæt knytte sammen i etableringen af forretningsrelationer. Den anden informant i en større privat energivirksomhed blev rekrutteret for en 6 måneders periode. Konkret betød det, at IT konsulentvirksomheden beskæftigede konsulenten i 6 måneder til et højere honorar end normalt. Efter denne periode havde kunden så muligheden for at ansætte konsulenten. En positiv begivenhed viser, hvor vigtigt det er at afstemme forventningerne indledningsvist. IT konsulenten erindrer Jeg og min chef var ude at spise frokost, og så diskuterede vi mit arbejde den ansatte som lærer mig systemet har haft en relativ administrativ rolle... en rolle som ikke lige matchede mig... og da vi så diskuterede dette emne, gav han mig ret i at jeg skulle have en mere udviklingsorienteret rolle... det føltes godt, at han havde den samme forventning til min rolle det forventedes at jeg var drivkraften i systemudviklingen ud fra brugernes vinkel Oplæringen i systemet er nødvendig (L-L), hvor viden overføres fra kunden til konsulenten. Hvad der imidlertid er kritisk er den fremtidige rolle konsulenten skal spille. En mere udviklingsorienteret rolle betyder (P-L) og indebærer også en mulighed for praktisk udvikling (P-E). Kerneopgaven (eller den kerneværdi som skal overføres) er at gøre systemet brugervenligt, hvilket vil sige (P-P) eller snarere (P-L). På grund af det åbenlyse match mellem chefens forventninger og konsulentens om det fremtidige arbejde havde konsulenten en god fornemmelse i maven (E-P). En forsigtig konklusion på baggrund af denne begivenhed er, at der i forbindelse med al rekruttering skal sikres en afstemning af forventninger samt angives en retning for jobbets udvikling. Til sidst skal værdioverførselsaspektet illustreres i forhold til kundeetableringsprocessen ud fra konsulentens leder og koordinator i IT-virksomheden. Han diskuterede den anden rekrutteringsopgave (den anden informant). Han er noget speciel og jeg har haft kontakt med ham i over to år. Jeg mødte ham første gang ved en ansættelsessamtale jeg kunne godt lide hans personlighed han er meget social, venlig og kompetent..han er åben.og positiv du kommer til at synes om ham og han er let at placere hos en klient I det pågældende tilfælde havde vi fået en anmodning fra en klient, som ønskede en person der kunne arbejde med deres forretningssystem... jeg synes umiddelbart at 7

9 han var den rette person de havde behov for en person som var fleksibel og social, og som skulle samarbejde med deres teknikere og ledelse samt med udviklingen af systemet og en person som kan kommunikere den første jeg tænkte på var Frederik Her illustreres en række positive værdier. At synes om en person fører direkte over i en central værdi (E-E). At være kompetent til jobbet er identisk med (P-E og P-P). Og at være i stand til at kommunikere indebærer værdien (L-L). Konsulenten er således omfattet af en række positive værdier. Grundet denne viden kunne lederen hurtige tage aktion. Jeg præsenterede ham omgående for klienten ved mit første besøg og jeg kontaktede ham (konsulenten) umiddelbart efter jeg kom tilbage fra mødet..jeg havde en beskrivelse af opgaven med mig og jeg spurgte om han kunne se på den.allerede på det tidspunkt var jeg overbevist..opgaven svarer til en han tidligere har løst, men her får han mere ansvar Dette illustrerer hvordan en profilering finer sted. Ud fra specifikationen (L-L) ser lederen efter et match. Ved både at se på hidtidige erfaringer og fremtidige muligheder får han gjort konsulenten interesseret. Ansvar transformeres i L-E eller P-E dvs. en højere status eller flere muligheder i jobbet. Fredrik accepterede opgaven. Jeg mødte ham personligt igen... blot for at afklare tingene... og så præsenterede jeg ham og en række andre kandidater for..men klienten så meget hurtigt at han var den egnede kandidat de inviterede han til en samtale og de synes profilen var ideel. Foruden de kunne lide hans personlighed. Så her sikrede lederen et så godt match som mulig. Profileringen er mere eller mindre gjort intuitiv gennem en række samtaler snarere end gennem test. Det virkede som om at klienten lagde vægt på de samme værdier, idet de mente, at det var den rette person (L-E) samtidig med at de synes om hans personlighed (E-E). Som det fremgår i de tre eksempler fra informanter kan man gennem en realtids dokumentation og et selvkonfrontationsinterview sammenstykke beskrivelser af hændelsesforløb. Disse er fragmentariske, men afslører dog hverdagen med temmelig personlig erfaring på forskellige organisatoriske niveauer. Konsulenterne taler om det daglige arbejde, koordinatoren i IT virksomheden taler om samarbejde mellem kunden og konsulenten. De processer som vi her er taget op vedrører to af de generiske værdiskabende processer i B2B samarbejdet nemlig de operationelle processer (konsulenterne) og kundeetableringen (koordinator). I et mere omfattende studie kunne flere samarbejdsprocesser og flere processer fokuseres, således at der ville fremkomme et bredere mønster og dermed analysegrundlag. Dette mønster ville herefter danne grundlag for analysen af hvilke værdier og typer af viden som hænger sammen. Denne kobling bliver den centrale del i analysen. Konklusion Som det er illustreret kan begivenheder analyseres gennem at benytte en tilgang på to niveauer. For det første skal begivenheder organiseres tekstmæssigt som en sammenhængende historie (niveau 1). For det andet skal særlige dele heraf fortolkes gennem at uddestillere nøgleelementer i hvorledes værdi kommer til udtryk (niveau 2). Disse sproglige komponenter er empiriske modpoler til typen af værdi og typen af viden, som synes at blive formidlet i forretningsrelationer. Det er imidlertid ikke let at adskille værdi fra viden. Således indeholder det at vide at en person er den rigtige til opgaven både en værdi og et videnaspekt. Dette korresponderer med L-E som indebærer at noget er rigtigt (L) om en person (E). Dette kan også opfattes som en værdi iboende i personen. Derfor er det ikke en enkelt opgave at opretholde distinktionen i praksis. Men det er måske ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at man kan sammenligne B2B relationer på tværs af en portefølje af relationer i en udvalgt vidensintensiv virksomhed, og konstruere et eventuelt mønster mellem de værdier og typen af viden, som overføres. Som det fremgår, er forretningsrelationer en kompleks størrelse, der omfatter en lang række processer, hvori der indgår en bred vifte af professionelle og personlige dimensioner. Den tilgang som her er 8

10 illustreret, har sigtet mod at udforske denne kompleksitet gennem at anvende et værdibaseret approach på de kritiske begivenheder, som indeholder viden om den daglige drift. Gennem disse snapshots fra praksis, kan der opnås et billede af hvilken type af værdi og viden som er afgørende i samarbejdet, og som dermed er drivkraften i den værdiskabelsesproces, som finder sted. Referencer Amar, A.D. (2004) Motivating knowledge workers to innovate: a model integrating motivational dynamics and antecedents, European Journal of Innovation Management, 7, Andersson, B.-E. & S.-G. Nilsson (1964) Studies in the reliability and validity of the Critical Incident Technique, Journal of Applied Psychology, 48, 6, Bitner, M. J., Booms, B. H. & M. Stanfield Tetrault (1990) The service encounter: Diagnosing favorable and unfavorable incidents, Journal of Marketing, 54. January, Bull, C. (2003) Strategic issues in customer relationship management (CRM) implementation, Business Process Management Journal, 9, 5, Doyle, P. (1995), Marketing in the new millennium, European Journal of Marketing, 29, 13, Drucker, Peter (1993). Managing for the Future: The 1990s and Beyond. Plume. Edvardsson, B. (1992) Service break-downs- A study of critical incidents in an airline, International Journal of Service Industry Management, 3, 4. Eriksson, K. & Mattsson, J. (2002) Managers perception of relationship management in heterogeneous markets, Industrial Marketing Management, 31, Erhvervsministeriet (2000) Tæt på erhvervspolitikken - Service i forandring. Flanagan, J. C. (1954) The Critical Incident Technique, Psychological Bulletin, 51, 4, Grönroos, C. (1990) A relationship approach to the marketing function in service contexts: The marketing and organisation behaviour interface, Journal of Business Research, 20, January, Haglund, B. (1990) Report on discrimination powers for Hartman-type value hierarchies, Philosophical reports # 34, green series, Gothenburg University, department of philosophy. Hartman, R. S. (1967) The Structure of Value: Foundations of a Scientific Axiology, Carbondale Illinois: Southern Illinois Press. Lengnick-Hall, C. (1996) Customer contribution to quality: A different view of the customer-oriented firm, Academy of Management Review, 21, 3, Hicks, R.C., Datero, R. & Galup, S.D. (2007), A metaphor for knowledge management: explicit islands in a tacit sea, Journal of Knowledge Management, 11, 1,

11 Lindsay, V., Chadee, D., Mattsson, J., Johnston, R. & Millett, B (2003), Relationships, the role of individuals and knowledge flows in the internationalisation of service firms, International Journal of Service Industry Management, 14, 1, Maister, D. (1994) Managing the Professional Service Firm. Free Press. New York. Mattsson, J. (1990) Better Business by the ABC of Values. Lund: Studentlitteratur. Mattsson, J. (1993) How bank loan officers evaluate persons applying for credit, International Journal of Bank Marketing, 11, 2, Lemmink, J. & Mattsson, J. (1996) Warmth during non-productive retail encounters: the hidden side of productivity, International Journal of Research in Marketing, 15, 5, Mattsson, J. & Rendtorft, J. (2006) E-marketing ethics: A theory of value priorities, International Journal of Internet Marketing and Advertising, 3, Mattsson, J., Ramaseshan, R. & Carson, D. (2006) Let marketers reclaim corporate strategy, Journal of Strategic Marketing, 14, 2 (June) Mattsson, J (2006) True Marketing: A value based philosophy for strategic marketing, paper presented to the Annual conference of the Danish Management Academy, Copenhagen, December 11-12, Moorman, C. & Rust, R. (1999) The role of marketing, Journal of Marketing, 63, Morgan, R. M. & Hunt, S. D. (1994) The commitment-trust theory of relationship marketing, Journal of Marketing, 58 (July), Nonaka, I. (1991) The knowledge-creating company, Harvard Business Review, 69, 6, Nonaka, I. (1994) A dynamic theory of organizational knowledge creation, Organization Science, 5, 1, Nyquist, J. D., Bitner, M. J. & B. H. Booms (1985). Identifying Communication Difficulties in the Service Encounter: A Critical Incident Approach, in Czepiel, J. A.. Solomon, M. R. and Surprenant, C. F., The Service Encounter. New York: Lexington Books. Payne, Adrian (2005). Handbook of CRM: Achieving Excellence through Customer Management. Butterworth-Heinemann. Poulfelt, Flemming (2002). Ledelse i kunskapsintensive virksomheder i Norhaug. Odd Kunnskapsledelse trender og utfordringer. Universitsforlaget Oslo. Sheth, J. (2007) Emerging research opportunities for doctoral students in B-to-B marketing, Journal of Business to Business Marketing, 4, 1, Starbuck, W. H. (1992), Learning by knowledge-intensive firms, Journal of Management Studies, 29, 6,

12 Sundbo, J., Mattsson, J., Millett, B. & Johnston, R. (2001) Innovation in service internationalisation: The crucial role of the frantrepreneur, Regional Development and Entrepreneurship, 2001, 13, 3, Sveiby, K.E. and Lloyd, T. (1987) Managing Know-how - Add Value by Valuing Creativity. Bloomsbury. London. Tenkasi, R. V. & Boland, R. (1996) Exploring knowledge diversity in knowledge-intensive firms: a new role for information systems, Journal of Organisational Change Management, 9, 1, Vargo, S. L. & Lusch, R. F. (2004) Evolving to a new dominant logic in marketing, Journal of Marketing, 68 (January)), Wilson, D. (1995) An integrated model of buyer-seller relationships, Journal of the Academy of Marketing Science, 23 (Fall), Winch, G. & Schneider, E. (1993) Managing the knowledge-based organization: The case of architectural practice. Journal of Management Studies, Vol.30, No.6, 1993: Yin, (1990) Case Study Research, California: Sage Publications. Appendix: Noter fra den mystiske konsulent Den lejede konsulent Tirsdag d. 27. november Uformelt møde med projektlederen 2 Var glad. da han havde snakket med mig og forklaret en række ting. 1 Ingen arbejdsplads 2 Følte mig en smule tilovers og usikker på. hvordan jeg skulle kunne arbejde Spurgte om en computer. Peter, som er teamleder svarede: Jeg troede. du skulle arbejde ikke sidde den af 2 Jeg undrer mig over, hvordan jeg kan udføre et tilfredsstillende job Uformelt møde i kaffepausen med projektlederen 2 Jeg er glad, da jeg fik mere information om projektet Møde med teamet og projektlederen før udrulningen af projektet. 2 Jeg er tilfreds. Der kom idéer på bordet. som jeg tidligere har talt om. Onsdag d. 28. november

13 Hele dage 1 Arbejder med at opdatere lister. Noget af et slavearbejde! 2 Har en god fornemmelse da mit arbejde blev rost. Ikke noget særligt, men blot følelsen af meldingen gjorde godt Mandag d. 3. december Jeg spurgte om en arbejdsplads. Svar: Prøv at finde en computer, som du kan arbejde fra! 2 Overrasket og en smule ked af det. Hvordan skal jeg kunne arbejde ordentligt, hvis jeg hele tiden skal skifte computer Jeg spørger om en computer. Svar: Vi har ikke behov for flere computere, blot for at folk kan surfe rundt. Vi har allerede fire af den slags, og det er tilstrækkeligt. 2 En anden teamleder end min, blev irriteret og gnaven. Jeg er overrasket og ked af reaktionen. Jeg er stolt ved at være en del af projektet. Men jeg føler mig også en smule ydmyget, da jeg sjældent surfer på nettet for personligt. Bruger ikke engang Aftonbladet (en svensk avis). Jeg føler nemlig ikke der er tid til dette. 12

Hvordan forretningsrelationer påvirker værdiskabelse: Personer, processer og procedurer som vidensbærere i vidensintensive virksomheder

Hvordan forretningsrelationer påvirker værdiskabelse: Personer, processer og procedurer som vidensbærere i vidensintensive virksomheder Hvordan forretningsrelationer påvirker værdiskabelse: Personer, processer og procedurer som vidensbærere i vidensintensive virksomheder Jan Mattsson, Roskilde Universitet & Flemming Poulfelt, Copenhagen

Læs mere

Relationer og værdiskabelser i vidensintensive virksomheder!

Relationer og værdiskabelser i vidensintensive virksomheder! Relationer og værdiskabelser i vidensintensive virksomheder! Relationer og værdiskabelser i vidensintensive virksomheder! Af Jan Mattsson og Flemming Poulfelt Resumé Interaktion indenfor business-to-business

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 01, 2017 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Jørgensen, Kirsten Publication date: 2013 Document Version Peer reviewed version Link to publication Citation (APA): Jørgensen,

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Danish University Colleges. "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015

Danish University Colleges. Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015 Danish University Colleges "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde Publication date: 2015 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 28, 2017 Hvad er jeres udgangspunkt? En diagnose af virksomheden Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis?

Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Ja! Til driftsvenligt byggeri på DTU - men hvordan i praksis? Rasmussen, Helle Lohmann; Nielsen, Susanne Balslev; Møller, Anders B. Published in: FM Update

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter

Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Et ønske om forbybelse de studerendes forventninger til deres studier på universitetet Ulriksen, Lars Molter Published in: Ungdomsforskning Publication date: 2000 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet

Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 20, 2018 Fremtidens maritime ingeniøruddannelse - Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Nielsen, Ulrik Dam; Andersen, Ingrid Marie Vincent Publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2009 Universitet Anvend beton på en ny måde Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2009 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for published

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Aalborg Universitet. At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid. Publication date: Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Aalborg Universitet At konstruere et socialt rum Prieur, Annick Ingrid Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet KulturarvNord - Styrker, svagheder, muligheder og trusler Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Den nationale vindtunnel

Den nationale vindtunnel Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Den nationale vindtunnel Bak, Christian Publication date: 2013 Link to publication Citation (APA): Bak, C. (2013). Den nationale vindtunnel [Lyd og/eller billed

Læs mere

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2010 Universitet Nye anvendelser af kendt materiale Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2010 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication from University Citation for

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian

Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Aalborg Universitet Porteføljeledelse af IT projekter: Udfordringer i danske kommuner Hansen, Lars Kristian Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Citation for published version (APA): Misfeldt, M. (2016). Om at forestille sig elevernes arbejde, læring og motivation. Mona, 2016(3),

Citation for published version (APA): Misfeldt, M. (2016). Om at forestille sig elevernes arbejde, læring og motivation. Mona, 2016(3), Aalborg Universitet Om at forestille sig elevernes arbejde, læring og motivation Misfeldt, Morten Published in: Mona Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Nielsen, L., (2017). Sådan skriver du gode opgaver i politisk teori og politisk filosofi: Et undervisningsnotat

Citation for pulished version (APA): Nielsen, L., (2017). Sådan skriver du gode opgaver i politisk teori og politisk filosofi: Et undervisningsnotat Syddansk Universitet Sådan skriver du gode opgaver i politisk teori og politisk filosofi Et undervisningsnotat Nielsen, Lasse Publication date: 2017 Citation for pulished version (APA): Nielsen, L., (2017).

Læs mere

Aalborg Universitet. Burgere i forklædning Hansen, Heine. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Burgere i forklædning Hansen, Heine. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Burgere i forklædning Hansen, Heine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Kaspersen, S. W. (2016). Pædagogens arbejde med processer i folkeskolen. Liv i skolen, 18(4),

Citation for pulished version (APA): Kaspersen, S. W. (2016). Pædagogens arbejde med processer i folkeskolen. Liv i skolen, 18(4), Danish University Colleges Pædagogens arbejde med processer i folkeskolen Kaspersen, Steffen Wessel Published in: Liv i skolen Publication date: 2016 Link to publication Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47.

Citation for published version (APA): Friberg, C. (2011). Æstetik opdrager os og former vores adfærd. InForm, (1), 44-47. Aalborg Universitet Æstetik opdrager os og former vores adfærd Friberg, Carsten Published in: InForm Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Undervisning som interaktion Keiding, Tina Bering Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere