Etiske regler for finansanalytikere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etiske regler for finansanalytikere"

Transkript

1 Etiske regler for finansanalytikere Pr. 1. oktober 2004 DEN DANSKE FINANS ANALYTIKER FORENING & THE DANISH SOCIETY OF INVESTMENT PROFESSIONALS Formål 1.1 Den Danske Finansanalytikerforenings etiske regler for finansanalytikere er standarder for god forretningsskik. Det er foreningens mål, at omverdenen kan have tillid til foreningens medlemmer, og at medlemmerne nyder respekt og anseelse. Foreningen forventer derfor, at medlemmerne efterlever reglerne. 2 Medlemmer 2.1 Foreningens medlemmer er investment professionals inden for finans og investering, der er beskæftiget som rådgivere, analytikere, formidlere, kapitalforvaltere eller andet. De etiske regler gælder for alle medlemmer (betegnes i det følgende som finansanalytikere ). 3 Generelt 3.1 Finansanalytikeren skal altid optræde korrekt og med den fornødne professionalisme, troværdighed og integritet i forhold til alle involverede parter. 3.2 Finansanalytikeren må ikke bibringe omverdenen ukorrekte eller utilstrækkelige oplysninger om egne eller andres kvalifikationer. 3.3 Finansanalytikeren bør til stadighed bestræbe sig på at fastholde og udvikle sin kompetence. 4 Lovgivning m.v. 4.1 Finansanalytikeren skal overholde gældende love, bekendtgørelser og andre relevante regelsæt, herunder de regler, som regulerer de enkelte værdipapirmarkeder. Finansanalytikeren skal endvidere overholde de interne regler, som måtte være fastsat af den virksomhed, som finansanalytikeren er tilknyttet. 4.2 Finansanalytikeren skal optræde og efter omstændighederne opfordre andre til at optræde på en sådan måde, at der ikke kan opstå tvivl om lovligheden af dennes adfærd. 4.3 Finansanalytikere, der har ledelsesbeføjelser eller er tilknyttet som supervisors, skal arbejde for at sikre, at henholdsvis medarbejdere og kolleger til stadighed efterlever gældende regler og udviser korrekt adfærd. 5 Fortrolige oplysninger 5.1 Finansanalytikeren skal behandle fortrolige oplysninger med den fornødne diskretion. RÅDHUSSTRÆDE 7 ST.TV. DK-1466 COPENHAGEN K PH FAX Såfremt finansanalytikeren får kendskab til fortrolige oplysninger, som må antages at få betydning for kursdannelsen på et eller flere værdipapirer, hvis oplysningerne blev offentliggjort, må denne ikke medvirke eller tilskynde til køb eller salg af sådanne værdipapirer. Finansanalytikeren må endvidere ikke videregive sådanne oplysninger til uvedkommende. 2

2 6 Interessekonflikter 6.1 Finansanalytikeren skal handle loyalt over for sine opdragsgivere og forretningsforbindelser og skal bestræbe sig på, at interessekonflikter ikke opstår, og når sådanne ikke kan undgås, sikre at de involverede parter behandles korrekt. 6.2 Der skal gives oplysning til involverede parter om eventuelle interessekonflikter eller andre forhold, der kan påvirke finansanalytikerens evne til at varetage et opdrag. Finansanalytikeren skal undlade at påtage sig et opdrag, hvis det af konfidentielle grunde ikke er muligt at opfylde denne informationspligt. 6.3 Modtager finansanalytikeren eller dennes opdragsgivere provisioner eller andet vederlag fra tredjemand i relation til en kundeaftale, skal finansanalytikeren i videst muligt omfang medvirke til, at kunden på forhånd er gjort bekendt hermed. 6.4 Finansanalytikeren må ikke uden forudgående at orientere sin arbejdsgiver påtage sig anden beskæftigelse, der forudsætter honorering eller anden form for kompensation. 6.5 Finansanalytikeren må ikke give eller modtage gaver, ydelser, kompensation eller lignende, der kan kompromittere egen eller andres uafhængighed eller objektivitet. 6.6 Finansanalytikere med ledelsesansvar skal i videst muligt omfang medvirke til at sikre sig, at der gælder betryggende procedurer for behandling af interessekonflikter, herunder hvor dette er relevant regler om behandling af fortrolige oplysninger, medarbejderes handel med værdipapirer for egen regning, foranstaltninger til imødegåelse af såkaldt front-running af handelsordrer, analyser og lignende. Disse regler skal være tilgængelige for firmaets kunder. 6.7 Finansanalytikeren forventes i almindelighed at administrere sine personlige økonomiske forhold med rimelig forsigtighed og således afholde sig fra spekulative transaktioner, der kan bringe denne i økonomiske vanskeligheder. Handel med værdipapirer for egen regning skal i øvrigt følge de af arbejdsgiveren fastsatte retningslinier. 7 Rådgivning 7.1 Ved rådgivning forstås i dette regelsæt anbefalinger, vejledninger, herunder oplysninger om risici forbundet med en disposition, og oplysninger om umiddelbare konsekvenser af kundens valgmuligheder. 7.2 Forinden finansanalytikeren yder rådgivning, skal denne have sikret sig et tilstrækkeligt kendskab til kunden, herunder til dennes erfaring, indsigt og 2 særlige forhold. Finansanalytikeren skal endvidere i forbindelse med rådgivning sikre sig, at kunden kan vurdere de risici, der er forbundet med en investeringsbeslutning, herunder at kunden modtager fyldestgørende oplysninger om vilkår og mulige konsekvenser. Der bør i videst muligt omfang foreligge skriftlig dokumentation. 7.3 Finansanalytikeren skal ved brug af analyser følge de retningslinier, som er beskrevet under afsnit En finansanalytiker, der modtager ordrer om køb og salg af værdipapirer, skal sikre sig fornøden dokumentation herfor. 8 Analyser Indhold 8.1 Ved en analyse forstås i dette regelsæt en rapport, artikel eller lignende, som kommunikeres enten skriftligt eller elektronisk til kunder eller til offentligheden, og som indeholder en vurdering af et eller flere værdipapirer eller markeder eller fremkommer med en anbefaling vedrørende samme. 8.2 En analyse skal indeholde basale karakteristika ved en investering og fremstå som nøgtern, saglig og velstruktureret. Analysen skal være fyldestgørende og omhyggelig. Formuleringer, som på nogen måde kan blive opfattet som vildledende eller tendentiøse, skal søges undgået. Analytikerens vurderinger skal holdes adskilt fra faktiske oplysninger, og de forudsætninger som vurderinger og estimater bygger på må være oplyst. Analysen skal være baseret på kilder, som må anses for pålidelige, og anvendte kilder skal være oplyst. Der skal udvises betydelig forsigtighed ved omtale af rygter. 8.3 En analyse skal indeholde en tydelig beskrivelse af risici ved en investering, herunder sandsynligheden for og konsekvenserne af ændrede forudsætninger. Analysen må ikke fremstå som en garanti for resultatet af en investering. Det skal tydeligt fremgå, om analytikeren ændrer sin hidtidige vurdering eller anbefaling. Finansanalytikere, der udsender aktie- eller kreditanalyser med konkrete investeringsanbefalinger, skal benytte et enkelt rating system, der er anvendeligt for brugerne, og som kan danne grundlag for investeringsbeslutninger. Brugerne skal have adgang til en fyldestgørende beskrivelse af anvendte modeller/metoder og oplysning om tidligere anbefalinger.

3 8.4 Beregninger af nøgletal i forbindelse med aktie- og kreditanalyser bør ske efter Den Danske Finansanalytikerforenings nøgletalsvejledning eller tilsvarende internationale standarder. Uafhængighed og objektivitet 8.5 Uafhængighed og objektivitet er afgørende for en analyses troværdighed. En analyse skal være dateret og skal angive navnet på den analytiker, som har udarbejdet analysen, samt navnet på det institut, der er ansvarlig for analysens offentliggørelse. Analysen skal afspejle analytikerens personlige vurdering, og analysens konklusioner må ikke være påvirket af forretningsmæssige interesser af nogen art. 8.6 Finansanalytikeren må hverken direkte eller indirekte give løfte om udarbejdelse af en analyse med en bestemt konklusion, anbefaling eller kursmål. 8.7 Finansanalytikere, der repræsenterer analyseinstituttet, det udstedende selskab, kapitalforvaltere, investorer eller medier, skal medvirke til at sikre analysernes integritet. 8.8 En finansanalytiker, der udarbejder analyser, skal udvise tilbageholdenhed med at investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende, eller dertil relaterede værdipapirer. Analytikeren skal i givet fald søge forhåndsgodkendelse hos sin arbejdsgiver i hvert enkelt tilfælde. Analytikeren må ikke handle mod sin anbefaling, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende. 8.9 En finansanalytiker må ikke handle i værdipapirer, hvis finansanalytikeren har kendskab til en endnu ikke offentliggjort analyse om det udstedende selskab, der må antages af få betydning for kursdannelsen Det skal i en analyse klart og tydeligt oplyses, såfremt der er andre forhold, som er egnet til at påvirke analysens uafhængighed og objektivitet, herunder personlige investeringer foretaget af analytikeren eller dennes nærtstående. Analytikeren skal i videst muligt omfang medvirke til, at samme oplysninger kommer frem, når analytikeren udtaler sig offentligt. Offentliggørelse 8.11 Såfremt en finansanalytiker har påbegyndt analysedækning af en udsteder af værdipapirer, skal analytikeren i videst muligt omfang medvirke til at sikre, at analyserne ajourføres med passende mellemrum, og at der sker underretning af kunder, hvis det besluttes at lade dækningen ophøre Endnu ikke offentliggjorte analyser skal behandles med diskretion. Der må fastlægges procedurer, der sikrer, at analyser der skal tilgå en bredere kreds af kunder eller offentligheden stilles til disposition herfor samtidig. Det er i strid med god skik for finansanalytikere at give den virksomhed, som udsender aktie- eller kreditanalyser, eller dennes medarbejdere adgang til at positionere sig på grundlag af analyserne forud for disses offentliggørelse. Ophavsret 8.13 Finansanalytikeren må ikke kopiere eller i væsentligt uændret form anvende materiale udarbejdet af tredjemand uden samtykke fra rettighedshavere og uden kildeangivelse. Der henvises til bestemmelser herom i lov om ophavsret Finansanalytikere, der arbejder med nyhedsformidling, faglige tidsskrifter og lignende, har et særligt ansvar for, at såvel analyser som udtalelser afgivet af analytikere gengives loyalt i overensstemmelse med retningslinierne i afsnit 8. Kontakter til det udstedende selskab 8.15 Finansanalytikerens forhold til det udstedende selskab skal være præget af gensidig respekt og uafhængighed Finansanalytikeren skal i sine kontakter til det udstedende selskab bestræbe sig på at undgå at komme i besiddelse af ikke-offentliggjorte, kurspåvirkende oplysninger Finansanalytikeren skal klart præcisere formålet med sin henvendelse til det udstedende selskab Finansanalytikeren kan fremsende et analyseudkast til det udstedende selskab med anmodning om korrektion af faktuelle fejl, såfremt analysens estimater, vurderinger, konklusioner og anbefaling samt omtale af andre selskaber er udeladt Finansanalytikeren kan orientere udstederen umiddelbart forinden offentliggørelse af en analyse, hvis konklusion væsentligt afviger fra den seneste vurdering. Kontrol og dokumentation 8.20 Det kildemateriale, der ligger til grund for analysen, såvel som udarbejdede notater og beregninger skal opbevares i mindst 3 år En finansanalytiker, der har et overordnet ansvar for udarbejdelse af analyser, skal medvirke til, at analyser er underlagt passende kontrolprocedurer med henblik på at sikre, at hver enkelt analyse lever op til kvalitetskrav og krav om uafhængighed. 3

4 9 Kapitalforvaltning 9.1. De etiske regler i dette afsnit henvender sig til finansanalytikere, der er beskæftiget med kapitalforvaltning. Ved kapitalforvaltning forstås en aftale, hvor en professionel aktør påtager sig at forvalte investeringer og/eller investeringsmidler for en kundes eller arbejdsgivers regning efter nærmere fastsatte retningslinier. Aftalen 9.2 Ved udformning af aftaler om kapitalforvaltning skal finansanalytikeren sikre sig, at følgende forhold er afklaret, skriftligt dokumenteret og tiltrådt af kunden: Afdækning af kundens behov, herunder afkast, risiko, skat, tidshorisont, likviditetsbehov og lovmæssige forhold Beskrivelse af mandatets indhold Produktets afkast og risikoforhold Information til kunden om produktets karakteristika i øvrigt Der skal ved aftalens udarbejdelse tages hensyn til kundens økonomiske forhold, ekspertise og investeringserfaring. 9.3 Finansanalytikeren skal være opmærksom på de særlige forpligtelser, der er knyttet til forvaltningsopgaven, specielt i relation til den tillid opgaven indebærer. Finansanalytikerens loyalitet skal være rettet mod porteføljens egentlige begunstigede og finansanalytikerens adfærd skal i enhver henseende og til enhver tid afspejle en vurdering af den begunstigedes interesser. 9.4 Beslutningsgrundlaget for den enkelte investering skal indeholde en vurdering af afkastmuligheder og risikoprofil af såvel aktivet som dispositionens indflydelse på porteføljen. Opfølgning 9.5 Finansanalytikeren skal løbende sikre sig, at porteføljen er i overensstemmelse med aftalens ordlyd og intention, og at porteføljen har en forsvarlig risikospredning. Finansanalytikeren skal sikre, at al dokumentation vedrørende aftalen med kunden arkiveres. 9.6 Kunden skal orienteres, såfremt der sker ændringer i grundlaget for dennes investeringsstrategi, i kapitalforvalterens generelle investeringsproces, i personaleforhold eller i andre forhold, der kan få væsentlig betydning for aftalen eller dennes forudsætninger. 9.7 Finansanalytikeren skal i videst muligt omfang medvirke til at sikre, at alle kunder behandles ligeværdigt, herunder i relation til indgåelse af handler. 9.8 Finansanalytikeren skal som beskrevet i afsnit 6 handle loyalt over for sine opdragsgivere og forretningsforbindelser og skal bestræbe sig på, at interessekonflikter ikke opstår. Finansanalytikeren skal specielt være opmærksom på interessekonflikter mellem forvaltningsvirksomhedens kunder indbyrdes, mellem virksomhedens indtjeningsmål og de enkelte kunders investeringsbehov og i relation til virksomhedens og finansanalytikerens egne investeringer. Performancepræsentation 9.9 Ved præsentation af historiske afkast bør AIMR GIPS eller tilsvarende internationale standarder anvendes. Finansanalytikeren skal informere kunden om principper for opgørelse af afkast og såfremt der sker ændringer i disse. Salg 9.10 Ved præsentation af produkter i forbindelse med salg skal finansanalytikeren være omhyggelig med at undgå misinformation om produktet, kvalifikationer, personlige data o.l. 10 Sanktioner ved manglende efterlevelse 10.1 Foreningens bestyrelse kan tage stilling til eventuelle sanktioner mod medlemmer, der ikke efterlever foreningens etiske regler, herunder påtale eller eksklusion. Foreningen fastsætter nærmere regler for behandling af sådanne sager, herunder om sagsbehandling og fortrolighed. 11 Information af arbejdsgiver 11.1 Finansanalytikeren skal gøre sin arbejdsgiver bekendt med, at disse etiske regler er gældende for foreningens medlemmer. 4

5 Sagsbehandling i relation til foreningens etiske regler Etisk udvalg Foreningens bestyrelse udpeger et etisk udvalg, der er ansvarlig for udarbejdelse og ajourføring af foreningens etiske regler samt behandling af klager over brud på disse. Udvalgets forslag til etiske regler skal godkendes af foreningens bestyrelse. Klager Medlemmer af foreningens bestyrelse eller personer, der har en væsentlig interesse i sagen, kan indgive klage til foreningen over påståede brud på de etiske regler. Klagen indsendes skriftligt til foreningens sekretariat stilet til foreningens etiske udvalg. Klage skal indgives senest et år efter det tidspunkt, hvor klageren fik kendskab til eller burde have fået kendskab til omstændighederne, dog senest tre år efter det tidspunkt, hvor forholdet har fundet sted. Klagebehandling Klagen skal indeholde en kort redegørelse for klagens baggrund, herunder faktiske omstændigheder, påstået muligt regelbrud og begrundelse. Klageren skal medsende kopi af de dokumenter, som denne vil påberåbe sig. Etisk udvalg skal afvise klagen i følgende tilfælde: Indklagede er ikke medlem Sagen er forældet. Etisk udvalg kan afvise klagen i følgende tilfælde: Klageren skønnes ikke have en væsentlig interesse i sagen Klagen forekommer ikke tilstrækkeligt underbygget Sagen kan ikke behandles uden en mere omfattende bevisførelse Klagebehandling kan udskydes, såfremt sagen forventes behandlet ved en retsinstans. Såfremt klagen tages under realitetsbehandling, gives der klageren meddelelse herom, samtidig med at klagen forelægges for den indklagede med opfordring til denne om at svare. Svaret forelægges klageren til udtalelse, og denne indsender replik, der forelægges for den indklagede med opfordring til denne om at udarbejde duplik. Svarfristen vil være 4 uger fra etisk udvalgs afsendelse af påbud, medmindre udvalget træffer anden bestemmelse. Etiske udvalg kan foranstalte yderligere skriftveksling, ligesom udvalget kan indkalde parterne til at afgive forklaring, foranstalte bevisførelse og/eller procedere sagen, hvis dette skønnes formålstjenligt, eller hvis en af parterne begærer dette. Etisk udvalg skal protokollere alle relevante oplysninger. Når klagebehandlingen efter etisk udvalg opfattelse er afsluttet, udarbejder udvalget udkast til afgørelse. Denne skal omfatte 5 redegørelse for klagen, sagsfremstilling, fremlagt dokumentation, forklaringer, parternes procedure og udvalgets udkast til afgørelse. Udvalgets udkast til afgørelse forelægges parterne til udtalelse. Såfremt denne forelæggelse efter udvalgets mening giver anledning til ændringer i udkastet, tilrettes dette, og der gives parterne orientering herom. Etisk udvalg træffer afgørelse ved simpelt flertal. Såvel flertals- som mindretalsudtalelser skal protokolleres. Foreningen kan afgøre en klage med følgende sanktioner: Påtale Advarsel Suspension Eksklusion Udvalgets indstilling forelægges til godkendelse i foreningens bestyrelse. Et medlem af foreningens bestyrelse og/eller etiske udvalg kan ikke deltage i behandlingen af sager, såfremt den pågældende har en personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald. I tvivlstilfælde afgøres sager om et medlems habilitet af foreningens bestyrelse. Offentliggørelse Etiske udvalg giver parterne meddelelse om afgørelse af klagesager. Parterne kan ikke kræve anonymitet i forhold til modparten, foreningens bestyrelse, sekretariat og medlemmer af etisk udvalg. Foreningens bestyrelse, sekretariat og medlemmer af etisk udvalg må ikke videregive oplysninger om parternes identitet uden disses samtykke. Foreningens bestyrelse træffer beslutning om eventuel offentliggørelse af foreningens afgørelser. Offentliggørelse må ikke ske med oplysning om parternes identitet, medmindre disse har samtykket heri.

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR

ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR FORORD Her kan du læse Dansk Landbrugsrådgivnings (DLBR s) etiske regler for rådgivning, servicering af kunder og virke i øvrigt.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Sagsbehandlingsregler for ENLI

Sagsbehandlingsregler for ENLI Sagsbehandlingsregler for ENLI Generelle regler 1 Habilitet Forvaltningslovens regler om habilitet finder anvendelse i sager, der behandles i såvel Granskningsmandspanelet som i Ankenævnet. 2 Definition

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

Etik i ejendomsadministration

Etik i ejendomsadministration 1 FORSLAG Etik i ejendomsadministration I Indledning 1 - Status og formål Disse normer gælder for administration af udlejningsejendomme til beboelse og erhverv, andelsboligforeninger, almene boliger og

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller?

Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? V I N D M Ø L L E R Kan det stadig betale sig at investere i vindmøller? Temadag i Fredericia 24. april 2015 Torben Sørensen Dagsorden 1. Projektet i hovedtræk 2. Fokusområder ved investering i vind 3.

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SAXO BANK S POLICY FOR MANAGING CONFLICTS OF INTEREST POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SPECIALISTEN I HANDEL OG INVESTERING Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af

Læs mere

PRISER & VILKÅR INDHOLD. Provisionsoversigt. Politik for håndtering af interessekonflikt. Klagevejledning side 5

PRISER & VILKÅR INDHOLD. Provisionsoversigt. Politik for håndtering af interessekonflikt. Klagevejledning side 5 PRISER & VILKÅR I dette opslag finder du information om, hvilke provisioner FinansPlan modtager fra samarbejdspartnere, samt hvilke rammer der er gældende for evt. interessekonflikter eller klager ifm.

Læs mere

Anbefalinger. til imødegåelse af interessekonflikter. i investmentbanker

Anbefalinger. til imødegåelse af interessekonflikter. i investmentbanker Anbefalinger til imødegåelse af interessekonflikter i investmentbanker 18 indledning Børsmæglerforeningen har udstedt reviderede anbefalinger om de foranstaltninger til imødegåelse af interessekonflikter,

Læs mere

Forum for Virksomhedsmæglere

Forum for Virksomhedsmæglere BRANCHEKODEKS 1. Præambel Medlemmerne af Forum for Virksomhedsmæglere (herefter FVM) er forpligtede til at følge og markedsføre nærværende branchekodeks. Branchekodeks indeholder betragtninger om almindelig

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Indholdsfortegnelse I II III IV V VI VII Præambel (gælder for alle medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark)...3 Almindelige principper (gælder for alle medlemmer af Ejendomsforeningen

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

VEJLEDNING FOR SKØNSMÆND. Anvisning af skønsmænd

VEJLEDNING FOR SKØNSMÆND. Anvisning af skønsmænd PATENTAGENTFORENINGEN VEJLEDNING FOR SKØNSMÆND Anvisning af skønsmænd 1. Inden Patentagentforeningens skønsmandsudvalg bringer et foreningsmedlem i forslag som skønsmand i en retssag om industriel retsbeskyttelse,

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet Aarhus Universitets regelsæt til håndtering af videnskabelig uredelig og tvivlsom forskningspraksis ved Aarhus Universitet I medfør af 20 i lov om videnskabelig uredelighed m.v., jf. lov nr. 383 af 26.

Læs mere

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet

Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Bilag 1 Aarhus Universitets regelsæt til sikring af videnskabelig integritet og ansvarlig forskningspraksis ved Aarhus Universitet Nedenstående regler erstatter Aarhus Universitets regler af 29. juni 2000

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Gældende formulering. Forslag til ny bekendtgørelse

Gældende formulering. Forslag til ny bekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 668 af 28. juni 2005 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed sammenholdt med revideret forslag af 23. juli 2008 til ny bekendtgørelse Gældende formulering Forslag til ny bekendtgørelse

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12

Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12 Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12 1 Stk. 1 Det Indsamlingsetiske Nævn, herefter Nævnet, har til opgave at behandle klager af principiel karakter over, at medlemmer

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R

N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R 28. juni 2016 N A D S A Q C O P E N H A G E N O F F E N T L I G G Ø R N Y E R E G L E R F O R U D S T E D E R E A F A K - T I E R O G O B L I G A T I O N E R I forbindelse med at Europa-Parlamentet og

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg 1. Udvalgets mandat... 1 2. Grundlaget for certificeringen... 1 3. Ansøgninger... 2 4. Sagsbehandling og stikprøvekontrol... 2 5. Udvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 160 af 24/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0012723

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017

Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 Nasdaq Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2017 I. BØRSMARKEDET... 2 1. PÅTALER... 2 AKTIER... 2 1.1 Offentliggørelse af intern viden godkendelse af produkt... 2 1.2 Offentliggørelse af kursrelevant

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse Sag: I-261 Dato: 21. december 2016 Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse 1. Indledning Voldgiftsnævnet har gennem de seneste år gennemført en række tiltag for at sikre

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser December 2016 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Betingelsernes anvendelsesområde... 3 1.2 Scope Investments serviceydelser og rådgivning... 3 1.3 Samarbejdspartnere...

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1Hammershøj8830 Tjele Telefon 8799 3000CVR-nr. 31843219 Politik til imødegåelse af interessekonflikter Politik til imødegåelse af interessekonflikter. Vedtaget på bestyrelsesmøde

Læs mere

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern 8. juni 2016 N Y E R E G L E R O M O F F E N T L I G G Ø R E L S E A F I N T E R N V I D E N, M A R K E D S S O N - D E R I N G O G L E D E N D E M E D A R B E J D E R E S T R A N S A K T I O N E R Den

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen på Gribskov Gymnasium Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Gribskov Gymnasium.

Læs mere

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal.

Stk. 3. Enhver skriftlig henvendelse om sagen, herunder indgivelse af svarskrift, skal ske på klagenævnets sagsportal. FORRETNINGSORDEN fastsat af Klagenævnet for Domænenavne i henhold til 3 i vedtægt for Klagenævnet for Domænenavne, jf. lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven) Indgivelse af klage,

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere