Miljøstyrelsen har med brev af 16. august 2005 modtaget klage af 5. august 2005 fra advokat [ ] på vegne af [A] samt klage fra [B] og [C].

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøstyrelsen har med brev af 16. august 2005 modtaget klage af 5. august 2005 fra advokat [ ] på vegne af [A] samt klage fra [B] og [C]."

Transkript

1 Thisted Kommune Rådhuset Asylgade Thisted Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 133/K Ref.: AWD/SIHO Den 12. september 2006 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 8. juni 2005 om tilladelse til at etablere en støjvold ved omfartsvej omkring Thisted by efter miljøbeskyttelseslovens 19 og hjemviser sagen til fornyet behandling i Viborg Amt 1. Klage til Miljøstyrelsen Miljøstyrelsen har med brev af 16. august 2005 modtaget klage af 5. august 2005 fra advokat [ ] på vegne af [A] samt klage fra [B] og [C]. Klagen vedrører Viborg Amts tilladelse af 8. juli 2005 til Thisted Kommune til at genanvende lettere forurenet overskudsjord til etablering af en støjvold ved omfartsvej omkring Thisted by. Tilladelsen er givet i medfør af miljøbeskyttelseslovens 19. I forbindelse med Amtets tilladelse, har amtet samtidigt afgjort, at den ansøgte støjvold efter Amtets VVM-screening ikke er VVM pligtig. Naturklagenævnet har den 5. maj 2006 truffet afgørelse på baggrund af amtets gennemgang efter kriterierne i samlebekendtgørelsen, at de ikke finder at anlægget, som det er beskrevet med tilhørende vilkår, vil bevirke en væsentlig indvirkning på miljøet og udløse krav om tilvejebringelse af en VVM-redegørelse. Miljøstyrelsen har 4. august 2006 fremsendt et udkast til afgørelse af klagesagen til kommentering til parter i sagen. Miljøstyrelsen har modtaget bemærkninger til afgørelsen fra Viborg Amt. Bemærkningerne har ikke betydet ændringer af Miljøstyrelsens afgørelse. Miljøministeriet Miljøstyrelsen Strandgade Miljøstyrelsens afgørelse 1401 København K Miljøstyrelsen ophæver hermed Viborg Amts tilladelse af 8. juni 2005 til etablering af en støjvold og hjemviser sagen til fornyet behandling. Miljøstyrelsens vurdering er: Tlf.: Fax: Telex: miljoe dk CVR-nr.: EAN-nr.: (Drift) EAN-nr.: (Tilskud)

2 2 Viborg Amt kan ikke give en 19 tilladelse som en rammetilladelse til anvendelsen af lettere forurenet jord til etablering af støjvold. Miljøstyrelsen vurderer, at en 19 tilladelse skal gives på baggrund af en konkret vurdering, hvor amtet accepterer, at forurenet jord fra en bestemt matrikel eller lignende placeres i en støjvold. Rammegodkendelsen ikke er tidsbegrænset. Det er ikke i amtets tilladelse defineret nøjagtigt, hvor den lettere forurenede jord, som ønskes anvendt kommer fra, andet end det er fra overskudsjord fra vej- og kloakprojekter fra Thisted Kommune. Viborg Amt har stillet en række vilkår i deres tilladelse for analyser og grænseværdier af den lettere forurenede jord, som vil blive tilført til støjvolden jf. Retningslinier for Viborg Amts administration i forbindelse med håndtering af forurenet jord, jord fra kortlagte grunde og vejjord. Imidlertid mener Miljøstyrelsen, at Viborg Amt ikke på det foreliggende grundlag kan vurdere, om der er risiko for jord og grundvand for det område, hvor støjvolden ønskes placeret, da det ikke vides, hvor jorden kommer fra. Jorden kan f.eks. være fra industriområder mv. hvor der kan forekomme andre forureningskilder end dem, der er stillet krav om analyser til i Retningslinier for Viborg Amts administration i forbindelse med håndtering af forurenet jord, jord fra kortlagte grunde og vejjord. Thisted Kommune har fået gennemført støjmålinger som overslagsberegninger i tre punkter som dokumentation for dimensioneringen af støjvolden. Af beregningerne fremgår det, at det i dag med de nuværende terrænforhold kun er på det fremtidige udeareal med tilknytning til børnehaven, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj L aeq(24h) på 55 db (A) er overskredet. Miljøstyrelsen vurderer, at de overordnede støjmålinger ikke er præcise nok til at afdække den faktiske støjbelastning i området. Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at der er tale om deponering, og at støjvolden med de nuværende dimensioner skal godkendes i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33. Nedenfor i afsnit 7 kan De læse, hvorfor Miljøstyrelsen har truffet denne afgørelse. 3. Klageberettiget og klagefrist Afgørelser, der er truffet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 19 kan efter samme lovs kapitel 11 påklages til Miljøstyrelsen. Klagefristen er 4 uger. Klageberettiget efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 er afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel interesse i sagens udfald, kommunalbestyrelsen og embedslægeinstitutionen. Klagefristen udløb den 10. august Viborg Amt har modtaget klagerne henholdsvis den 9. august og den 5. august 2005, og Miljøstyrelsen betragter de indkomne klager som rettidige og vil på denne baggrund realitetsbehandle klagerne.

3 3 Tilladelsen er påklaget af naboer til den planlagte støjvold: [A], [B] og [C]. Da klagerne har interesse i etableringen af støjvolden og bor op til ca. 500 m fra hvor støjvolden ønskes etableret, vurderer Miljøstyrelsen at klagerne har den fornødne individuelle interesse og således er klageberettigede efter miljøbeskyttelsesloven. 4 Redegørelse for sagen Thisted Kommune har den 15. oktober 2004 ansøgt Viborg Amt om principiel tilladelse til indbygning af lettere forurenet jord på matr. Nr. [ ], [ ], [ ] Tilsted By, Tilsted. Thisted Kommune ansøger om principiel tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til at benytte lettere forurenet jord til etablering af støjvold/rekreativt område (f.eks. kælk og ski) på et areal mellem omfartsvejen og boligområdet ved Frydenshøj, Tilsted. I ansøgningen oplyser kommunen, at der er flere forhold som endnu ikke er afklaret: Køb af jord Planlovstilladelse Ophævelse af landbrugspligten Sikring af naturgasledning Thisted Kommune ønsker Viborg Amts principielle stillingtagen til projektet. Vil Amtet på det pågældende sted kunne meddele 19-tilladelse til indbygning af op til m 3 overskudsjord fra vej- og kloakprojekter, og hvilke overordnede vilkår vil en tilladelse i givet fald indeholde. En stor del af overskudsjorden vil formentlig være uden væsentlige indhold af forurenede stoffer, mens enkelte partier vil indeholde olieprodukter, tungmetaller m.m. formentlig svarende til klasse 2 jord. Det er kommunens vurdering, at der ved eksisterende boliger på Frydenshøj er behov for reducering af støjbelastning fra hovedvejen (rute 11, rute 26). Kommunen vurderer også, at indbygningsstedet er godt i forhold til grundvandsinteresser og grundvandsgennemstrømning. Ligesom recipienten Tilsted Bæk ligger i rimelig afstand. Arealerne hvorpå støjvolden etableres, er i regionalplanen udlagt til skovrejsningsområde. Arealerne ligger ligeledes inden for kystnærhedszonen. Volden ønskes anlagt på arealer, der pt. anvendes til landbrug. Støjvolden placeres langs omfartsvejen og i en afstand af ca. 1,5 km. fra Limfjordskysten. Afstanden til nærmeste nabo er 50 m. Støjvolden skal begrænse støjen for eksisterende boligområder i afstand af ca. 150 m, og for planlagte boligområder jf. Lokalplan nr. 341 F-5 vedtaget af Thisted Kommune 24. januar Voldens længde bliver ca. 260 m og højden 5-7 m. Overskudsjorden kommer fra vej- og kloakarbejder, der kan indeholde lavere koncentrationer af primært olie, tjærestoffer og tungmetaller. Til opbygning af volden anvendes ca m 3 jord. Den lettere forurenede jord bliver overdækket med mindst 0,5 m ren jord med græs/beplantning.

4 4 Støjvolden påregnes udformet, så den minder om naturlige forhøjelser i terrænet og således, at der vil være mulighed for rekreativ udnyttelse (kælk og ski). Arealet vil blive tilplantet med eg, nauer og græs. Ved anlæggelsen af støjvolden vil afstandene til nærmeste enkeltvandsforsyninger være: ca. 410 m mod sydvest ca. 900 m mod vest-nordvest ca. 340 m mod nord-nordvest ca m mod øst-nordøst Jordbunden i området består af smeltevandssand og ler som overlejrer tertiært ler. Der kan forventes grundvand fra 10 meters dybde. Strømningsretningen er mod nord-øst mod vandløb. Viborg Amt vurderer, at de nævnte vandforsyninger ikke vil kunne blive påvirket af evt. forurening fra støjvoldsanlægget. Ligesom amtet vurderer, at der heller ikke er nogen betydende grundvandsforekomster, der vil være truet i tilfælde af udsivninger. Der er heller ingen grundvandshensyn, der taler imod anlægget. Viborg Amt har den 8. juli 2005 truffet afgørelse om, at etablering af støjvolden ved omfartsvej ud for Frydenshøj ved genanvendelse af lettere forurenet overskudsjord ikke er VVM-pligtig. Det fremgår af afgørelsen, at etablering af volden ligeledes forudsætter tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19. Viborg Amt har ved vurderingen af, om anlægget kan få væsentlige indvirkninger på miljøet, taget udgangspunkt i kriterierne i bilag 3 til samlebekendtgørelsen. Projektets karakteristika, projektets placering og kendetegnene ved den potentielle miljøpåvirkning. Projektets miljøpåvirkninger fremgår af bl.a. amtets screening. I den konkrete sag ønskes der anvendt m 3 jord. Støjvoldens længde er ca. 260 m og højden 5-7 meter. Volden skal begrænse støjen for eksisterende boligområder i en afstand af 150 meter og for planlagte boligområder i en afstand af 90 meter fra omfartsvej. Støjvolden etableres med genanvendelse af overskudsjord fra vej- og kloakprojekter. Kommunen bemærker, at en stor del af overskudsjorden formentlig vil være uden væsentlig indhold af forurenende stoffer, mens enkelte partier vil indeholde forurenende stoffer til niveauet for klasse-2 jord i amtets administrationsgrundlag for håndtering af forurenet jord, jord fra kortlagte grunde og vejjord. Det fremgår heraf, at jord fra denne klasse, efter en konkret vurdering kan anvendes til byggeog anlægsarbejder, herunder ikke følsom anvendelse. En anvendelse kan være til anlæggelse af en støjvold. Tilladelsen iht. Miljøbeskyttelseslovens 19 har Viborg

5 5 Amt meddelt med en øvre grænse med udgangspunkt svarende til klasse 2 jord. Acceptabelt indhold af benzen er sænket fra 1-0,2 mg/kg ts. Et vilkår for tilladelsen er, at den indbyggede lettere forurenede jord skal overdækkes med mindst 0,5 meter tykt lag ren jord med græsbevoksning. På steder med særligt rekreativt slid og i tilfælde af stejle skrænter (stejlere end anlæg 1 og 1,5) skal dog afdækkes med 1 m ren jord. Kloakjord kan ikke anvendes til afdækningsjord uanset analyseresultaterne. Etablering vil medføre transport af jord til stedet. Endvidere kan der være støvdannelser i forbindelse med transport/aflæsning og ved stærk blæst eventuelt fra jordbunker inden græsdække og beplantning er etableret. Hovedparten af de forurenede stoffer, der forventes at forekomme, er kun lidt mobile i miljøet. Samtidigt sætter tilladelsen en begrænsning for det maksimale indhold. Amtet vurderer, at der ikke vil være risiko for eksisterende vandindvindingsanlæg eller for grundvandsressourcen som sådan. Med hensyn til geologi og grundvandsforhold vurderer amtet, at jordbunden i området består af smeltevandssand- og ler som overlejrer tertiært ler. Der kan forventes grundvand fra 10 m dybde. Strømningsretningen er mod nordøst mod tilløb Tilsted bæk/tilsted Bæk med en afstand af knap 300 m. Amtet vurderer, at de nævnte enkeltvandsforsyninger ikke vil kunne blive påvirket af evt. forurening fra støjvoldsanlægget. Der er heller ikke ifølge amtet betydende grundvandsforekomster, der vil være truet i tilfælde af udsivning. Amtet vurderer, at der ikke er grundvandshensyn, der taler imod anlægget. Ligeledes vurderes der ikke at være risiko for påvirkning af søer og vandløb. Det oplyses i afgørelsen fra amtet, at de støjmæssige påvirkninger fra transport i forbindelse med anlægsarbejdet vil være af midlertidig karakter, og vurderes generelt at være acceptabel i forhold til den generelle støjbelastning i området, som primært kommer fra omfartsvejen. Støvgener vil også være midlertidige og kunne imødegås ved sprinkling. Amtet stiller også vilkår om, at hvis støjvolden udføres i en arbejdsgang skal anlægsarbejdet være afsluttet senest 1 år efter påbegyndelsen. Anlægges volden i etaper, skal anlægsarbejdet for den enkelte etape være afsluttet senest 1 år efter påbegyndelsen. Viborg Amt har på baggrund af oplysninger om anlæggets placering og omfang vurderet, at etableringen af støjvolden kan ske uden at påføre omgivelserne påvirkninger, der er uforenelige med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Miljøpåvirkningerne er derfor ikke af en sådan karakter og/eller grad, at aktiviteten må antages at kunne få væsentlige indvirkning på miljøet.

6 6 5. Klagerne Klageren [A] er bekymret for at få forurenet jord i så store mængder i nærheden af sin landbrugsejendom. Desuden er hun ikke begejstret for en støjvold i 7 meters højde, da hun mener, at denne kan blive meget dominerende og have konsekvenser for hendes ejendom [ ]. [A] er sikker på, at de støjproblemer, som støjvolden skal løse, kan blive løst med en støjvold af mindre højde. [B] og [C] har følgende klagepunkter: 1. Der har ikke været klaget over støjgener fra omfartsvejen, hverken fra naboejendomme eller fra beboerne (iflg. Beboerforeningsformand) i bebyggelsen Frydenhøj. 2. Vil støjvolden betyde, at støjen vil blive reduceret eller forøget for de to ejendomme, som ligger nærmest omfartsvejen. Ejendommene ligger på vestsiden af vejen. De ønsker en vurdering af deres støjforhold evt. fra firma med indsigt heri. 3. Vedr. bebyggelsen Frydenhøj, er det ikke sandsynligt, at der vil ske udvidelse, idet de tidligere har ønsket at sælge det ubebyggede areal. Ved nuværende afstand fra Frydenhøj-bebyggelsen til omfartsvejen, ønskes foretaget støjmålinger samt vurdering af støjvolden samt bakkernes effekt med hensyn til reducering af trafikstøj. 4. Arealet, der ønskes opfyldt med lettere forurenet jord, består af gruset bund, med god dræningseffekt. Foreligger der dokumentation for, at der ikke er risiko for nedsivning. Dræn i området fører til lille bæk ca. 260 meter fra arealet. 5. Tilkørsel til arealet er kun muligt via fælles-privat vej (grusvej), det vil medføre store støv og støjgener for beboerne i området. Desuden er det trafiksikkerhedsmæssig risikofyldt, idet der færdes mange børn i området, grundet skole, børnehave, idrætsplads samt lejerbos bebyggelse. 6. Af projektet fremgår der ikke en tidsplan for projektets påbegyndelse og afslutning. Ligesom der ikke er angivet om der i perioden for opførelsen vil være hegn/afspæring af området. [B] og [C] mener, at forurenet jord såvel som rene jorddynger indbyder til leg for områdets børn. 7. Ved kørsel på den udmærkede omfartsvej, er netop strækningen ud for arealet et af de få steder hvor trafikanter kan nyde udsigten mod Thisted samt Thistedbredning. Viborg Amt oplyser i brev af 16. august 2005 til Miljøstyrelsen, at amtet ikke umiddelbart har bemærkninger til de to klager. [A] oplyser, at hun er bekymret for at få forurenet jord i så store mængder i nærheden af sin landbrugsejendom. Miljøstyrelsen skal hertil oplyse, at der ikke umiddelbart er risiko for, at hendes ejendom vil blive forurenet med jord, der transporteres via vind, da den forurenede jord i støjvolden både skal overdækkes med ren jord og skal beplantes.

7 7 [B] og [C] fremfører i klagepunkt 4 spørgsmålet, om der foreligger dokumentation for, at der ikke er risiko for nedsivning, og at dræn i området fører til en lille bæk ca. 260 meter fra arealet. Dette er et punkt, styrelsen kan tage stilling til, og styrelsen vil se på spørgsmålet i det efterfølgende afsnit. Miljøstyrelsen vurderer, at [A], [B] og [C] opfylder betingelserne for at klage over den meddelte tilladelse, fordi de har denne individuelle væsentlige interesse, men styrelsen mener ikke, at de fleste af de klagepunkter, der fremføres, kan reguleres i den meddelte tilladelse. Styrelsen finder imidlertid anledning til at se på tilladelsen, idet der kan være problemer med at sondre mellem et projekt til genanvendelse og et projekt til deponering og vil i det følgende gennemgå tilladelsen, da tilladelsen skal gives som en Kap. 5, 33 godkendelse, såfremt det er deponering af affald. 6. Miljøstyrelsens bemærkninger Hjemmel Tilladelsen er meddelt med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens Ved etablering af bygge- og anlægsprojekt er det relevant at skelne mellem deponering og genanvendelse, når der benyttes affald til dette formål. Dels stilles der forskellige krav til deponering og genanvendelse, dels opkræves der affaldsafgift i det omfang der er tale om affald, som tilføres deponeringsanlæg. I henhold til affaldsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000) er det kommunen, der beslutter om noget er affald og i givet fald anviser affaldet fra en affaldsproducent til en bestemt behandlingsform. Som udgangspunkt er det amtet, som giver godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven til etablering af depoter eller tilladelser til bygge- og anlægsarbejder, hvori der anvendes affald. Amtet skal foretage en konkret vurdering af de enkelte projekter. I sin afgørelse bør amtet tydeligt angive, om amtet har vurderet projektet som et genanvendelses- eller et deponeringsprojekt. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der kan være problemer med at skelne mellem, om et projekt er et genanvendelsesprojekt, eller om det er et deponeringsprojekt, fordi eksempelvis en støjvold kan have forskellig størrelse. Hvis en støjvold bygges væsentligt større, end en støjkortlægning tilsiger, kan det opfattes som skjult deponering. Dimensionering/Støjmåling Område hvor støjvolden skal etableres 1 Miljøbeskyttelsesloven - lov nr.370 af 2. juni 1999 om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som senest er ændret ved lov nr. 572 af 24. juni 2005.

8 8 Støjvolden ønskes placeret i et lokalplanområde, som er beliggende i udkanten af Thisted by, nærmere betegnet i Tilsted. Området udgør i alt m 2 og er beliggende i umiddelbar tilknytning til rute 26 omfartsvejen ved Thisted. Området er beliggende i landzonen. Støjvolden skal forebygge støjulemper fra rute 26 mod den tilstødende bebyggelse Frydenhøj. Støjvolden etableres i varierende højde op til 7 meter. Støjvolden medfører indbygning af op til m 3 overskudsjord. Støjvold/rekreativt område Thisted Kommune har ansøgt Viborg Amt om tilladelse til at etablere en støjvold/rekreativt område (f.eks. kælk og ski) på et areal mellem omfartsvejen og boligområdet ved Frydenshøj, Tilsted. Det er Miljøstyrelsen vurdering, at ved genanvendelse lægges definitionen i genanvendelsesbekendtgørelsens 2, nr. 5 til grund: Anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder som erstatning for primære råstoffer og uforurenet jord til opfyldning. Ved bygge- og anlægsarbejder skal her forstås, som det defineres i bekendtgørelsens 2, nr. 4 Etablering af veje.støjvolde, ramper, diger Det betyder, at skibakker pr. definition ikke er omfattet af genanvendelsesbegrebet. Anvendelsen af affald til etablering af en skibakke skal derfor betragtes som deponering. Hvis der er et ønske om at etablere en skibakke eller landskabsmodellering, vil det blive betragtet som deponering, hvis der anvendes affald. Etableringen kan således foretages med ren jord. Støjmåling I amtets brev af 8. juli 2005 om VVM-screening i forbindelse med ansøgning om tilladelse til etablering af støjvold ved omfartsvejen ud for Frydenshøj ved Thisted, er der angivet, at der er tale om et genanvendelsesprojekt. Støjvoldens dimensioner er i tilladelsen angivet til at være på en højde af 5-7 meter og 250 meter lang. Til anlægget skal der anvendes m 3 jord. I december 2004 har COWI udarbejdet et notat for Thisted Kommune omkring støjpåvirkninger fra rute 26 mod bebyggelsen Frydenshøj. Støjberegningerne er gennemført ved anvendelse af den fællesnordiske beregningsmodel for støj fra vejtrafik, der er angivet i Vejdirektoratets rapport nr. 178, 1998 Beregningsmodel for vejtrafikstøj, revideret Der er gennemført overslagsberegninger i tre punkter. Af beregningerne fremgår det, at det i dag, med de nuværende terrænforhold, kun er på det fremtidige udeareal med tilknytning til børnehaven, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj L aeq(24h) på 55 db (A) er overskredet. COWI oplyser, at der ved terrænmodellering indlægges volde langs Thisted Omfartsvej østside som en del af den landskabelige bearbejdning. Højden på voldene er varierende fra ca m og der optræder flere volde i terrænet mellem vejen og modtagerne. Terrænet er så komplekst, at en mere nøjagtig beregning af støjniveauerne forudsætter en digital terrænmodel som grundlag. En sådan model fore-

9 9 ligger imidlertid ikke. Der er foretaget en grov beregning af støjniveauet med udgangspunkt i de foreliggende skitser og tværsnit. Tabel 1 Resultater af støjberegning (L Aeq(24h) B C D Uden terrænmodellering Med terrænmodellering 46 db (A) 50 db(a) 62 db (A) Ca. 40 db(a) Ca. 43 db(a) Ca. 44 db(a) Kilde notat fra COWI til Thisted Kommune af 13. december 2004 Beregningerne viser, at etablering af støjvolde i området vil medføre en kraftig reduktion i støjbelastningen i området. Samtidig vil voldene gøre det muligt at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafik på det areal, som påtænkes anvendt som udeareal til børnehaven. Thisted Kommune skriver i deres lokalplan, at analyserne dokumenterer, at etablering af støjvolden kan halvere støjen. Modellen der er anvendt i analysen tager afsæt i en støjvold, som har en maksimal højde på 10 m. Den maksimale højde er senere korrigeret til at være 7 m. Planforhold Af lokalplanen fremgår det, at lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af, at landbrugspligten ophæves ved jordbrugskommissionen på matrikelnumrene indenfor lokalplanens område efter landbrugslovens 4 stk. 1 i forbindelse med udstykning af området. Realiseringen af lokalplanen er afhængig af tilladelse fra Viborg Amt omkring nedlæggelse af jorddige, beliggende i den nordøstlige del af lokalplanområdet. Der er præciseret i lokalplanen, at der ikke må ske ændringer i beskyttede sten- og jorddiger, førend der er opnået tilladelse fra Viborg Amt i henhold til museumslovens 29 a. Da støjvolden ønskes placeret op til en omfartsvej, som er en statsvej, kræves Vejdirektoratets godkendelse af beliggenheden og udformningen af støjvolden. Vejdirektoratet har ikke ifølge sagsakterne givet godkendelse til etablering af støjvolden. Thisted Kommune ønsker at placere støjvolden i kystplanlægningszonen. Viborg Amt har vurderet, at inddragelse af arealer i byzonen i kystplanlægningszonen kun kan ske i udlagte byvækstområder, jf. regionalplanens retningslinier. Området hvor

10 10 støjvolden ønskes placeret, er ikke udlagt til byvækstområde, og det er Viborg Amts umiddelbare opfattelse, at inddragelsen af arealet forudsætter, at der kan tilvejebringes et tillæg til regionalplanen, som udlægger arealet til byvækstområde. Langs rute 26 ligger en naturgasledning tilhørende Naturgas Midt/Nord I/S. Ledningen er sikret ved et servitutbælte på i alt 24 m. Der skal søges tilladelse til opfyldning af jord til beplantning af arealet med træer med dybtgående rødder ved ledningsejeren. Påtaleberettiget er Naturgas/Midt/Nord I/S. Risiko for udsivning af tungmetaller til vandløb og grundvand Af sagsakterne fremgår det, at Viborg Amt har givet en rammetilladelse til anvendelse af lettere forurenet jord som erstatning for ren jord i støjvolden. Viborg Amt har skønnet, at der ikke er risiko for udsivning af tungmetaller og forurenede stoffer til vandløb og grundvand fra det lettere forurenet jord, der skal anvendes til støjvolden. Miljøstyrelsen vurderer, at for at Viborg Amt kan give en 19 tilladelse kræves det, at amtet skal kende det konkrete indhold af forurenede stoffer af den konkrete jord, som ønskes anvendt til at etablere støjvolden. Viborg Amt har ikke ved tilladelsen foretaget beregninger, der viser, om der er risiko for udsivning af tungmetaller til jord og grundvand. Thisted Kommune har telefonisk oplyst, at der ikke findes dræn i området, der kan have betydning for udsivning af forurenede stoffer fra støjvolden til nærmeste vandløb. Miljøstyrelsen vurderer, at det er nødvendigt at foretage analyser af jorden, der ønskes anvendt, for at undgå eventuelle udsivning af forurenede stoffer til vandløb i forbindelse med etablering af støjvolden. Omkringliggende landbrugsareal Miljøstyrelsen vurderer, at etableringen af støjvolden med overdækning af ren jord ikke vil betyde forurening af landbrugsjord, som støder op til støjvolden. Tidsplan Viborg Amt har i deres tilladelse stillet vilkår om, at hvis støjvolden udføres i en arbejdsgang, skal anlægsarbejdet være afsluttet 1 år efter påbegyndelsen. Hvis støjvolden etableres i etaper, skal anlægsarbejdet for den enkelte etape være afsluttet senest 1 år efter påbegyndelsen. 7. Miljøstyrelsens afgørelse Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts tilladelse af 8. juni 2005 til etablering af en støjvold og hjemviser sagen til fornyet behandling.

11 11 Miljøstyrelsens vurdering er, at en etablering af støjvolden i de planlagte dimensioner har karakter af deponering, da der ikke på forhånd er foretaget detaljerede støjmålinger, som dokumenterer, at der er behov for en støjvold i området og da det ikke er defineret, hvor jorden der ønskes genanvendt kommer fra, det ikke er tilstrækkeligt belyst, om der kan være risiko for jord og grundvand, der kun er gennemført meget overordnede støjmålinger og rammegodkendelsen ikke er tidsbegrænset. Styrelsen vurderer derfor, at opførelsen af støjvolden med de nuværende dimensioner er en deponering. Forholdet vil som følge af dette falde ind under Deponeringsbekendtgørelsen 2 og skal dermed godkendes i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33. Plangrundlaget for opførelsen af støjvolden er endnu ikke på plads, hvilket betyder, at Thisted Kommune ikke med sikkerhed kan forvente, at støjvolden skal ligge på det ansøgte areal. Støjforholdene med den fremtidige placering af støjvolden er derfor ikke nødvendigvis af et sådan omfang, at det nødvendiggør opførelsen af en støjvold. Viborg Amt har ikke i tilladelsen til Thisted Kommune defineret nøjagtigt, hvor den lettere forurenede jord som ønskes anvendt, kan komme fra, andet end det er fra overskudsjord fra vej- og kloakprojekter fra Thisted Kommune. Viborg Amt har stillet en række vilkår i deres tilladelse for analyser af det lettere forurenede jord, som vil blive tilført til støjvolden. Imidlertid mener Miljøstyrelsen, at Viborg Amt ikke på det foreliggende grundlag kan vurdere, om der er risiko for jord og grundvand for det område, hvor støjvolden ønskes placeret. Miljøstyrelsen mener, at der ved anlæggelse af støjvolden er behov for en konkret risikovurdering, som dokumenterer, at der ikke er risiko for udsivning af tungmetaller til jord og grundvand. Miljøstyrelsen vurderer, at Viborg Amt ikke kan give en 19 tilladelse som en rammetilladelse til Thisted Kommune. Rammetilladelsen skulle regulere anvendelsen af lettere forurenet jord ved etablering af en støjvold, som skulle fungere som rekreativt anlæg med kælke- og skibakker. Miljøstyrelsen mener, at en 19 tilladelse i miljøbeskyttelsesloven skal gives på baggrund af en konkret vurdering af et bestemt anlæg. I dette tilfælde er det ikke fastlagt, hvor den lettere forurenede jord skal komme fra. Miljøstyrelsen mener på denne baggrund ikke, at der er tale om en konkret vurdering, og at der derfor ikke kan gives en 19 tilladelse. Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 eller 33? Afgrænsningen mellem en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 og en tilladelse efter lovens kapitel 5, 33 skal baseres på en samlet vurdering af, hvorvidt 2 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg nr. 650 af 29. juni 2001

12 12 der etableres et egentligt anlæg, hvor oplag skal finde sted, eller om der blot i stedet sker en mindre problematisk udspredning, udledning eller oplag. En række kriterier er relevante for den vurdering; af praksis kan bl.a. udledes følgende: - Hvis der modtages jord fra flere forskellige steder og/eller i flere omgange fordelt over tid, vil det pege i retning af, at der er tale om et anlæg. - Modsat vil en udlægning, der kun finder sted en gang, trække i retning af, at der ikke er tale om et anlæg. - Hvis der er tale om, at materialet indeholder stoffer, koncentrationer eller mængder, der er væsentlige i miljømæssig forstand, vil det indikere at der er tale om et anlæg omfattet af Hvis det er nødvendigt med særlige foranstaltninger i form af bundmembran, perkpolatdræn m.m. for at oplagringen eller deponeringen kan etableres på miljømæssigforsvarlig måde, taler det for, at der er tale om et anlæg. - Kan materialet derimod udlægges uden nærmere vilkår eller med meget simple vilkår og uden foranstaltninger af nogen art vil det modsat tale for, at der ikke er tale om et anlæg. Viborg Amt har ikke givet en ( 19) tilladelse på baggrund af en konkret vurdering. Amtet accepterer forurenet jord fra flere anlæg og ikke fra et bestemt anlæg. Da der i den konkrete sag er tale om udlægning af jord fra flere kilder og fordelt over tid (bestemt) med vilkår om bestemte kvalitative krav til den tilførte jord indeholder miljøfremmede stoffer, er det Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke er tale om et anlæg omfattet af miljøbeskyttelseslovens 19. Vurderingen af risiko for jord og grundvand Det er i amtets tilladelse ikke defineret nøjagtigt, hvor den lettere forurenede jord, som ønskes anvendt, kommer fra, andet end det er fra vej- og kloakprojekter fra Thisted Kommune. Viborg Amt har stillet en række vilkår i deres tilladelse for analyser af det lettere forurenede jord, som vil blive tilført til støjvolden. Miljøstyrelsen finder, at der bør laves en risikovurdering af støjvolden i forhold til kontaktrisikoforureningen og især i forhold til grundvandsressourcen og recipienten. Risikovurderingen skal være placeret på konkrete målinger og data. Ved udarbejdelsen af en risikovurdering af området kan der tages udgangspunkt i de principper, som er beskrevet i vejledningerne for den offentlige finansierede oprydning på forurenede grunde (Miljøstyrelsens vejledning nr. 6 og 7, 1998).

13 13 8. Vejledning om klage og søgsmål Miljøstyrelsens afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed 3. I henhold til miljøbeskyttelseslovens 101, stk. 1 skal søgsmål til prøvelse af sagen ved domstolene være anlagt inden 6 måneder efter sagens afgørelse er meddelt. Med venlig hilsen Marianne Moth / Anja Whittard Dalberg Kontorchef Afgørelsen er sendt i kopi til: Viborg Amt: Thisted Kommune: [C] [B] [A] Adv. [ ] [ ] [ ] Danmarks Naturfredningsforening: Embedslægeinstitutionen for Viborg Amt: Friluftsrådet v/[ ], Hundborgvej 22 A, 7700 Thisted NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N Friluftsrådet: Greenpeace Danmark, Bredgade 20, baghus 4, 1260 København K Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Forbrugerrådet: Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 2, Postboks 1228, 0900 København C 3 I miljøbeskyttelseslovens 103, stk. 1 er de afgørelser nævnt, som kan påklages. Den afgørelse, De har modtaget, er ikke nævnt i bestemmelsen, og den kan derfor ikke påklages. Der er heller ikke klageadgang til ministeren, jf. 5 i bekendtgørelse nr. 83 af 1. november 1998 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen.

De nævnte klagere ejer dels det grundstykke, hvor rastepladsen skulle etableres, dels er de naboer til pladsen. [Advokat for A, B og C] Jord & Affald J.nr. 133/K03-0046 Ref. SIHO Den 12. juli 2006 Deres j.nr. 750643 Miljøstyrelsen ophæver Viborg Amts afgørelse af 14. marts 2006 om indbygning af forurenet jord i

Læs mere

Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet jord i Broeng grusgravsområde

Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet jord i Broeng grusgravsområde [A] Jord & Affald J.nr. MST-800-00026 Ref. SIHO/BPC Den 31. oktober 2006 Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts godkendelse til nyttiggørelse af lettere forurenet jord i Broeng grusgravsområde 1. Klagen til

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 30. oktober 2007 J.nr.: NKN-33-01480 ssc Afgørelse i sagen om Frederiksværk-Hundested

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den

Hjørring Kommune. Martin Andreasen Holtevej Brønderslev. Hjørring den Hjørring Kommune Martin Andreasen Holtevej 145 9700 Brønderslev Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], i Vestsjællands Amt

Afslag på at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], i Vestsjællands Amt [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0010 Ref.: KAJ/ Den 6. september 2005 Afslag på at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], i Vestsjællands Amt Sorø Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3

Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning af slagge på matr. Nr Valby, København, Julius Andersens Vej 3 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DGE Miljø og Ingeniørfirma A/S Jelshøjvænget 11 DK8270 Højbjerg Att.: Lars Storkholm Tilladelse til midlertidigt mellemdepot samt genindbygning

Læs mere

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den

Hjørring Kommune. HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9. Sendt på mail: Hjørring den Hjørring Kommune HJØRRING VANDSELSKAB A/S Åstrupvej 9 9800 Hjørring Sendt på mail: rrj@hjvand.dk Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg.

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg. Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2014 modtaget ansøgning om etablering

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014

INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding. 18. november 2014 INGENIØR NE Att.: Christian Bjerre Jensen Egtvejvej 1 6000 Kolding Tilladelse i henhold til Vandforsyningslovens 26 og Miljøbeskyttelseslovens 19 til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og efterfølgende

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009.

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009. Banekonsortiet I/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Byggeri og miljø Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Tilladelse til etablering af midlertidig

Læs mere

Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts miljøgodkendelse af gylletank til opbevaring af spildevandsslam med tilføjelse

Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts miljøgodkendelse af gylletank til opbevaring af spildevandsslam med tilføjelse [A] Jord & Affald J.nr. MST-840-00003 Ref. trile/siho Den 20. december 2006 Miljøstyrelsen stadfæster Ribe Amts miljøgodkendelse af gylletank til opbevaring af spildevandsslam med tilføjelse 1. Klage til

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt ELF DEVELOPMENT A/S Strandvejen 70 2 2900 Hellerup 25. januar 2016 Tilladelse til genindbygning af knust asfalt Firmaet DGE har på jeres vegne med brev af den 25. september 2015 søgt om tilladelse til

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Kullegaard Dato: 22-10-2015 Kanalstræde 10, 2.sal Sagsb.: Lov 4300 Holbæk Sagsnr.: 33842 Dir.tlf.: 72 36 41 50 Att. Lotte Petersen E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Du har søgt

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til Aulum Fjernvarme, Kulvej 5, 7490 Aulum

VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til Aulum Fjernvarme, Kulvej 5, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Fjernvarme AMBA Rugbjergvej 3 7490 Aulum Att.: Esben Nagsted Brev sendt pr. mail til [esben@aulumfjernvarme.dk] VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til

Læs mere

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Notat VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Thorbjørn Kjær har den 11. august 2008 indgivet ansøgning om miljøgodkendelse til

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Bilag 15. Vilkårsændring i miljøgodkendelse af 8. maj 2003, til RGS 90 A/S PVC-Recycling. RGS 90 Selinevej København S. Att. Sandie S.

Bilag 15. Vilkårsændring i miljøgodkendelse af 8. maj 2003, til RGS 90 A/S PVC-Recycling. RGS 90 Selinevej København S. Att. Sandie S. RGS 90 Selinevej 4 2300 København S. Att. Sandie S. Andersen Bilag 15 Vilkårsændring i miljøgodkendelse af 8. maj 2003, til RGS 90 A/S PVC-Recycling Vestsjællands Amt ændrer hermed vilkår 1.11 og tilføjer

Læs mere

På baggrund af ansøgningen, meddeler Jord og Affald tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 på følgende vilkår:

På baggrund af ansøgningen, meddeler Jord og Affald tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 19, stk. 1 på følgende vilkår: Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Att.: Eva Zib 12-10-2015 Sagsnr. 2015-0208942 Dokumentnr. 2015-0208942-1 Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 19 til mellemlagring og efterfølgende genanvendelse

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge.

3. Det midlertidige oplag må kun tilføres jord fra projektet for separatkloakering i Ryslinge. Arkil A/S - Anlæg Jernet 4E 6000 Kolding Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. september 2016 J.nr.: NMK-34-00558 KlageID: 91761 Ref.: EVAJP-NMKN AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

KTC kredsmøde den 6. marts 2009

KTC kredsmøde den 6. marts 2009 KTC kredsmøde den 6. marts 2009 Genanvendelse af jord og kommuneplanlægningen v/ Benny Nielsen, COWI A/S (byn@cowi.dk) Disposition 1. Eksempler til anskueliggørelse af de praktiske og de økonomiske aspekter

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Steffen Bomholt Rasmussen Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E sbra@lejre.dk Dato:

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Klage over Ringkjøbing Amts tilladelse til anvendelse af lettere forurenet jord i forbindelse med retablering af Naur Losseplads

Klage over Ringkjøbing Amts tilladelse til anvendelse af lettere forurenet jord i forbindelse med retablering af Naur Losseplads Samvirket af beboer- og grundejer i Naur området Danmarks Naturfredningsforening [A] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M MST-843-00001 Ref.: LLN/SIHO Den 30. november 2006 Klage

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved

Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur. Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken Næstved Center for Plan og Miljø Team Vand og Natur Andreas Chr. R. Herborg Bay Strandbakken 106 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Næstved 4700 5588 5588 www.naestved.dk Dato 14-11-2017 Sagsnr. 01.16.04-P19-7-17

Læs mere

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr

CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé København Ø. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse CONDOR ISLANDS BRYGGE P/S Langelinie Allé 43 2100 København Ø Att.: Thomas Jacobsen, (tja@pension.dk) 04-05-2017 Sagsnr. 2017-0201655 Dokumentnr.

Læs mere

Uniscrap A/S Plutovej 3 8500 Grenaa. Afgørelse om at shredning af miljø-behandlede biler indeholdende glasruder og plastkofangere ikke er VVM-pligtig

Uniscrap A/S Plutovej 3 8500 Grenaa. Afgørelse om at shredning af miljø-behandlede biler indeholdende glasruder og plastkofangere ikke er VVM-pligtig Uniscrap A/S Plutovej 3 8500 Grenaa Aarhus J.nr. MST-1270-00318 Ref. marip/tasme Den 4. maj 2011 Afgørelse om at shredning af miljø-behandlede biler indeholdende glasruder og plastkofangere ikke er VVM-pligtig

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Screening for VVM pligt jævnfør

Læs mere

Og det betyder, at det bliver vores politiker, der i sidste ende afgøre spørgsmålet om Nyttiggørelse

Og det betyder, at det bliver vores politiker, der i sidste ende afgøre spørgsmålet om Nyttiggørelse Mailkommunikation med Ole Holst og Miljøstyrelsen om nyttiggørelse af affald i støjvold. (af hensyn til formatbegrænsningerne i sagsfremstillingen anvendes denne kopi på sagen) Afsluttende mail er fra

Læs mere

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum.

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum. TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Kort over placering af byggeplads med mellemdepot til jord ses på bilag 2.

Kort over placering af byggeplads med mellemdepot til jord ses på bilag 2. HM Entreprenør A/S Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde Jesper Kristensen, jk@hm-as.dk Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk

Læs mere

Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning. Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk

Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning. Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk TEKNIK OG MILJØ Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Att.: Benny Nielsen E-mail: ben@herningvand.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8029 bjgjp@herning.dk

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk

Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Frederikssund Kommune Tovet 2 3600 Frederikssund Att.: Team Natur, Berit Louise Mogensen Mail: blmog@frederikssund.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 1. oktober 2012 saril 014991-2012 Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med forbrænding af farligt affald Svendborg Kraftvarme A/S Att. Niels Christian Hansen Bodøvej 15 5700 Svendborg Odense J.nr. MST-1272-00575 Ref. Johje/olkri Den 18. februar 2011 Svendborg Kraftvarme CVR-nr: 33-05-45-21 & P-nr: 1.016.161.078.

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på jordstykke 7000 d og 7000 m Kornerup By, Kornerup.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på jordstykke 7000 d og 7000 m Kornerup By, Kornerup. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Ellen Wejdling Center for Byg & Miljø D 4646 4956 E elwe@lejre.dk Dato: 20. august

Læs mere

Baggrund Deponeringsanlægget i Naur blev taget i brug omkring 1972. Anlægget blev miljøgodkendt første gang i 1980.

Baggrund Deponeringsanlægget i Naur blev taget i brug omkring 1972. Anlægget blev miljøgodkendt første gang i 1980. Samvirket af beboer- og grundejer i Naur området Danmarks Naturfredningsforening [A] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M MST-800-00003 Ref.: LLN/SIHO Den 30. november 2006 Klage

Læs mere

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog.

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog. Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) i forbindelse med etablering af vandhul ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet ved Natur

Læs mere

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Sagsnr.: A Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand samt afgørelse om ikke VVM-pligt Hjørring Kommune Arne Larsen Melbækvej 90 9870 Sindal Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 05-12-2016

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet.

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København 31-03-2014 Sagsnr. 2014-0064211 Dokumentnr. 2014-0064211-1 IKO/JAN Tilladelse

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen.

1. Det midlertidige oplag skal placeres inden for det areal, som er angivet som oplagsplads i bilaget til ansøgningen. Entreprenørfirmaet Ollerup Assensvej 100 5771 Stenstrup Teknik Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@fmk.dk www.fmk.dk 19-tilladelse til midlertidigt oplag af jord Afgørelse Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Thøger Reinholdt Ved Geopartner Via 14. december 2016

Thøger Reinholdt Ved Geopartner Via 14. december 2016 Thøger Reinholdt Ved Geopartner Via ltr@geopartner.dk 14. december 2016 Landzonetilladelse til udstykning af areal fra matr.nr. 3ao Østerris By, Højslev Teknisk Forvaltning har den 19.10.2016 modtaget

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

1. Det er en forudsætning for udnyttelse af nærværende tilladelse at arealoverførelsen

1. Det er en forudsætning for udnyttelse af nærværende tilladelse at arealoverførelsen Kurt Winther Vestergaard Lans Banen 10 Thorup 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov Kommune meddeler

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0040 Ref. lihan Den 15. marts 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Læs mere

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden:

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden: Nordic Sugar Nakskov Tietgensvej 1 4900 Nakskov Roskilde J.nr. MST-1272-00684 Ref. melso/benjo Den 12. oktober 2012 Påbud om nye vilkår vedrørende støv Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an, Usserød By, Hørsholm.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an, Usserød By, Hørsholm. Center for Teknik Ådalsparkvej 2, Hørsholm 2970 I/S Norfors Savsvinget 2 2970 Hørsholm Dato: 27.07.2015 Center for Teknik Team Miljø horsholm.dk 19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 138an,

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Smørum Golfklub Vandforsyningsboring

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

1. Bassinet skal udformes som beskrevet i ansøgningen 2. Bassinet skal placeres som vist på kortbilag nr. 1 og indenfor matr. nr. 6h Voldum By, Voldum

1. Bassinet skal udformes som beskrevet i ansøgningen 2. Bassinet skal placeres som vist på kortbilag nr. 1 og indenfor matr. nr. 6h Voldum By, Voldum FAVRSKOV SPILDEVAND A/S Torvegade 7 8450 Hammel Att. Maria M. Eriksen e-mail: mer@favrskovforsyning.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Ny silo. Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense

Ny silo. Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense Ny silo Tilladelse til opførelse af kornsilo Bladstrupvej 94, 5400 Bogense 13. marts 2014 Afgørelse vedr. opførelse kornsilo på ejendommen beliggende Bladstrupvej 94, 5400 Bogense. Nordfyns Kommune har

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

AnlægsID: 779-V

AnlægsID: 779-V Steen Sørensen Majgårdvej 7 Majgårde 7840 Højslev 11. juli 2016 Majgårdvej 7, Majgård, 7840 Højslev - TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND TIL MARKVANDING AnlægsID: 779-V40-62625 AFGØRELSE Skive Kommune

Læs mere

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Regulering af afvandingsgrøft ved

Læs mere

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug på Gammelholmvej 8, Sønderup, 9541 Suldrup Center Natur og Miljø Per Møller Kristiansen Gammelholmvej 8 Sønderup 9541 Suldrup Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-14182-10 Ref.: Grethe

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30. Vandforsyningen Brovst og Omegn Fyrrebakken 6 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. 1a m.fl. Rørdal, Aalborg Jorder, Aalborg Kommune CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: B101

MILJØGODKENDELSE. 1a m.fl. Rørdal, Aalborg Jorder, Aalborg Kommune CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: B101 Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00116 Ref. Biklo/kabje Den 12. september 2007 MILJØGODKENDELSE For: Aalborg Portland A/S Adresse Rørdalsvej

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Sendt pr. mail til: mette@solenergidanmark.dk

Sendt pr. mail til: mette@solenergidanmark.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Solenergi Danmark Att. Anders Ztorm Søkærvej 11 8970 Havndal Sendt pr. mail til: mette@solenergidanmark.dk

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Den nye bane Kbh-Ringsted, BANEDANMARK Relevante underentreprenører Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Tilladelse til indvinding af råstoffer og Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Lokalitet: Matr. nr. 3r, Annisse By, Annisse Ansøger, indvinder og grundejer: Wewers A/S, Centervænget 19, 3400 Hillerød

Læs mere

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde.

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CHRISTIAN RIIS SINDBERG Kallerupvej 5 7790 Thyholm DATO 09-07-2015 Opførelse af en kornsilo på ejendommen

Læs mere

Dispensationen udløb den 3. december 1999 og har ikke været udnyttet siden 16. juli 1998.

Dispensationen udløb den 3. december 1999 og har ikke været udnyttet siden 16. juli 1998. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0001 Ref.: KAJ/ Den 27. januar 2006 Dispensation til at tilføre jord til råstofgrav på matr.nr. [ ], Roskilde Amt [ ] har den 25.

Læs mere

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Regionshuset Viborg Regional Udvikling Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej Haderslev. Att: Helge Godtfeldt

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej Haderslev. Att: Helge Godtfeldt Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Dansk Containerindustri (ABC Coating) Limfjordsvej 11 6715 Esbjerg N Att.: Knud Ravn/Dorthe Thrysøe Brevet er sendt eletronisk via: Digtalpostkasse for CVR nr.: 34086427 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato

Læs mere

Sendt som digital post

Sendt som digital post POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Tage Andersen Fælledevej 3 7790 Thyholm Sendt som digital post Husstandsvindmølle - landzonetilladelse

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af en ny halmlade på minkfarmen Bjerg beliggende Pallisgårdvej 3, 7600 Struer.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af en ny halmlade på minkfarmen Bjerg beliggende Pallisgårdvej 3, 7600 Struer. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OLE NIELSEN Pallisgårdvej 3 7600 Struer DATO 8-9-2015 JOURNALNUMMER 09.17.24-P19-3-15 RÅDHUSET, PLAN

Læs mere

John Høgh Hansen Hammelvej Langå. Lovliggørende landzonetilladelse til anlæggelse af gårdsplads samt lovliggørelse af læskur

John Høgh Hansen Hammelvej Langå. Lovliggørende landzonetilladelse til anlæggelse af gårdsplads samt lovliggørelse af læskur John Høgh Hansen Hammelvej 321 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse til anlæggelse af gårdsplads samt

Læs mere

CHRISTENSEN/KROMANN ApS Baldersvej Bjerringbro

CHRISTENSEN/KROMANN ApS Baldersvej Bjerringbro CHRISTENSEN/KROMANN ApS Baldersvej 10 8850 Bjerringbro Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen Direkte 7257 7696

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere