Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettede uddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettede uddannelser"

Transkript

1 Cirkulære om aftale om Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettede uddannelser 2002 Cirkulære af 14. september 2004 Perst. nr PKAT nr. 206, 211 og 260

2 J.nr /21-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalen om nyt lønsystem... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser... 3 Bemærkninger til protokollat om tillæg mv... 7 Bemærkninger til aftale om pensionsforhold... 8 Bilag Aftale 1. Aftalens dækningsområde Løn Basisløn Tillæg Lønregulering Lønanciennitet Pension a Forhandlinger og indgåelse af aftaler m.v Enighed Opsigelse af lokale aftaler Overgangsordning for allerede ansatte Mulighed for senere adgang Ikrafttræden m.v Bilag A...21 Bilag B Bilag C Bilag D Aftale om løn til tjenestemandslignende ansatte lærere ved institutioner for erhvervsrettede uddannelser på hidtidigt lønsystem

3 Cirkulære om aftale om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettede uddannelser Generelle bemærkninger 1. Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået vedlagte aftaler om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettede uddannelser: 1) aftale om nyt lønsystem 2) aftale om løn til lærere på hidtidigt lønsystem. Aftalerne omfatter tjenestemandslignende ansatte lærere ved handelsskoler, tekniske skoler og landbrugsskoler. Bemærkninger til aftalen om nyt lønsystem 2. I aftalen benyttes "lærer" som samlebetegnelse for lærer, overlærer, handelsoverlærer m.v. Det har ikke været et formål med indførelse af nyt lønsystem, at dette skulle medføre besparelser i lønsummen. Formålet er at opnå en fortsat målrettet og hensigtsmæssig anvendelse af lønsumsmidlerne. Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser 3. Til 4 om tillæg Tillæggene i det nye lønsystem består af: Centralt aftalte tillæg, stk. 1 Disse tillæg, der fremgår af bilag A, er aftalt mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II. Decentralt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg, stk. 2 Disse tillæg, der fremgår af bilag B, træder i stedet for en række tidligere centralt aftalte tillæg. 3

4 Lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg til enkeltpersoner, stk. 3 og 4 Disse tillæg aftales lokalt og er knyttet til den enkelte lærers særlige funktioner eller den enkeltes kvalifikationer. Herudover kan der lokalt aftales tillæg for særlige funktioner, der varetages i stillingen eller stillingsgruppen, herunder arbejdsbestemte tillæg, der ydes for de timer/det tidsrum hvori den pågældende funktion udføres. Der kan indgås forhåndsaftaler om ydelse af individuelle tillæg for en enkelt medarbejder eller en nærmere afgrænset gruppe af medarbejdere. Engangsvederlag vil typisk være relevante, hvis der er tale om efterfølgende honorering af en særlig indsats. Også lærere, der er omfattet af automatiske tillægsordninger (f.eks. undervisningstillæg), kan få individuelle tillæg efter disse bestemmelser. Tillæggene kan ydes såvel i forbindelse med som under ansættelsen, ligesom der under ansættelsen kan ske forhøjelser af eksisterende tillæg. Individuelle tillæg skal ikke puljefinansieres. I det nye lønsystem erstattes de hidtil centralt fastlagte lønforløb i et vist omfang af en lokal løndannelse. Det er dog parternes hensigt, at medarbejdernes løn som hidtil udvikles i takt med den enkeltes faglige udvikling. Det er således forudsat, at basislønningerne suppleres med en lokal tillægsdannelse. Hvis der lokalt indgås aftale om, at et tillæg ydes til ansatte, der har gennemgået et givent kursus eller en given efteruddannelse, bør alle i den pågældende personalegruppe, for hvem kurset/efteruddannelsen er relevant, have adgang til at gennemgå kurset/efteruddannelsen. Resultatløn, stk. 7 Resultatløn skal som alle andre lønelementer afholdes inden for givne budgetmæssige rammer. Resultatløn udmøntes som engangsvederlag. 4. Til 6 om lønanciennitet Hidtidig praksis med hensyn til medregning af anciennitet for tidligere undervisningserfaring, jf. Undervisningsministeriets cirkulæreskrivelse af 28. maj 1993 om decentralisering af lønanciennitetsfastsættelsen m.v. for tjenestemandslignende ansatte lærere, opretholdes uændret. 4

5 5. Til 7 a Med virkning fra 1. oktober 2004 erstattes 7 a, stk. 1-4 af bestemmelserne i aftale om pensionsforhold for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettede uddannelser (bilag D). 6. Til 8 om forhandlinger og indgåelse af aftaler mv. Et væsentligt element i det nye og decentralt orienterede lønsystem er, at den lokale lønfastsættelse integreres i den lokale personalepolitik. Det er derfor en forudsætning, at der er den fornødne aftalekompetence til stede på det lokale niveau. På denne baggrund delegerer aftalens parter kompetencen efter nedenstående retningslinier: Finansministeriet bemyndiger hermed Undervisningsministeriet til at føre forhandlinger om og indgå lokale aftaler. Finansministeriet forudsætter, at Undervisningsministeriet videredelegerer denne kompetence i videst muligt omfang med henblik på, at samtlige aftaler, der alene vedrører tillæg til ansatte ved den pågældende institution m.v., kan indgås af den lokale ledelse. Statstjenestemændenes Centralorganisation II forudsætter at de tilsluttede organisationer i videst muligt omfang videredelegerer kompetencen med henblik på, at samtlige aftaler, der alene vedrører løndannelsen på vedkommende institution, indgås af den lokale tillidsrepræsentant. Det er parternes overordnede hensigt, at forhandlingerne skal finde sted, og aftalerne indgås på parallelle niveauer. Parterne er således enige om, at ved forhandlinger på den enkelte skole bør aftaler indgås mellem den lokale ledelse og den stedlige tillidsrepræsentant. Den lokale ledelse og tillidsrepræsentanterne kan i forbindelse med de lokale forhandlinger lade sig bistå af repræsentanter fra Undervisningsministeriet henholdsvis den forhandlingsberettigede organisation. For at sikre en god lokal proces er det væsentligt, at forslag om lønforbedringer samt eventuelle afvisninger af sådanne forslag begrundes konkret. Ligeledes er det et element i en god lokal proces, at de lokale parter er i besiddelse af relevant lønstatistisk materiale. Dette kan f.eks. være oplysninger om lønniveau, lønudvikling samt om den lokale tillægsanvendelse/-fordeling, kombineret med oplysninger om køn og anciennitet. 5

6 Endvidere bør lønstatistik, som en part ønsker at lade indgå i de lokale forhandlinger, udleveres i kopi til forhandlingsmodparten. Spørgsmålet om det lønstatistiske grundlag for de lokale forhandlinger kan evt. indgå som et element i lønpolitikken. 7. Til 10 om opsigelse af lokale aftaler Ved opsigelse af aftale om kvalifikationstillæg bevarer den enkelte lærer tillægget som en personlig ordning, medmindre andet aftales. Ved opsigelse af aftale om funktionstillæg gives der skriftlig meddelelse til den enkelte lærer om aftalens opsigelse, og tillægget bortfalder med et varsel svarende til den enkeltes individuelle opsigelsesvarsel, medmindre andet aftales. Funktionstillæg bortfalder i øvrigt, når funktionen ophører, og det af aftalen fremgår, at tillægget er knyttet til varetagelsen af den pågældende funktion. Hvis den funktion, som ligger til grund for tillægget, må anses for at være en afgørende del af selve stillingsindholdet, f.eks. hvor funktionstillægget kan sidestilles med udnævnelse i en ny stilling, kan funktionen og dermed funktionstillægget kun bringes til ophør efter de almindelige regler, der gælder for opsigelse af ansættelsesforholdet. Midlertidige tillæg bortfalder i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat om tidsbegrænsningen. 8.Til 11 om overgangsordning for allerede ansatte Lærere på hidtidigt lønsystem Ved umiddelbar overgang efter 11, stk. 2, forstås overgang til anden stilling som lærer inden for erhvervsskoleområdet inden for en periode af højest to måneder. Erhvervsskoleområdet omfatter udover handelsskoler, tekniske skoler og landbrugsskoler også forsvarets civile faglærere, tjenestemandslignende ansatte lærere ved landtransportskolen samt lærere ved maskinmesterskoler. Lærere på nyt lønsystem I forbindelse med stillingsskift inden for aftalens dækningsområde afgør de konkrete forhandlinger den samlede løn i den nye stilling. Udligningstillægget efter stk. 4 videreføres ikke. Hvis stillingsskiftet skyldes ressortomlægning, skolesammenlægninger eller uansøgt forflyttelse i øvrigt, bevares udligningstillægget dog. 6

7 Der er tale om stillingsskift, når en lærer efter ansøgning skifter ansættelsesområde, dvs. til anden uddannelsesinstitution, eller når en lærer overgår fra ansættelse efter basisløntrin 1-7 til basisløntrin 2-8. Kvotalønnede timelæreres overgang til fastansættelse Kvotalønnede timelærere, der er aflønnet i henhold til Undervisningsministeriets cirkulære herom efter en skalatrinsafhængig løn, og som overgår til tjenestemandslignende ansættelse efter ansættelsesbekendtgørelsen, omfattes af det nye lønsystem. Indplacering på basislønskalaen sker efter samme bestemmelser, der gælder for allerede ansattes overgang til nyt lønsystem. Bemærkninger til protokollat om tillæg mv., der i henhold til 4, stk. 1, er aftalt mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II (bilag A) og aftale om løn til lærere på hidtidigt lønsystem 9. Til pkt. 5. a. i protokollatet og 4, stk. 2 i aftalen Med virkning fra den 1. april 2002 ydes der et undervisningstillæg til lærere, der underviser ved erhvervsakademiuddannelser (AK) på handelsskoler, tekniske skoler og landbrugsskoler. Tillægget ydes i forhold til beskæftigelsesgraden ved uddannelserne. Perioder før den 1. april 2002, hvori læreren har modtaget tillæg for undervisning ved erhvervsakademiuddannelser (AK) og/eller ved markedsøkonom-, handelsakademi-, datanom- eller datamatikeruddannelsen, medregnes ved opgørelsen af, hvornår erhvervsakademitillæg har været oppebåret i 3 år. Samtidig er hidtidige bestemmelser om særlige undervisningstillæg ved handelsakademi- og markedsøkonomuddannelsen ophævet. For lærere, der for undervisning ved markedsøkonomuddannelsen har modtaget (en andel af) det særlige undervisningstillæg på kr., gælder følgende overgangsregel: 7

8 Lærere, der for undervisning ved markedsøkonomuddannelsen inden for tidsrummet 1. juni december 2001 er ydet tillæg på kr., ydes som en personlig ordning med virkning fra den 1. april 2002 erhvervsakademitillæg på kr., indtil det tidspunkt hvor vedkommende efter de almindelige regler er berettiget til et erhvervsakademitillæg på kr. Tillægget ydes alene ved kontinuerlig beskæftigelse som lærer ved erhvervsakademiuddannelserne pr. 1. april 2002 og senere. Bemærkninger til aftale om pensionsforhold for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettede uddannelser (bilag D) Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået vedlagte aftale om pensionsforhold for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettede uddannelser. Aftalen omfatter tjenestemandslignende ansatte lærere på nyt lønsystem med medlemskab af en statsgaranteret pensionsordning ved handelsskoler, tekniske skoler og landbrugsskoler og er indgået i henhold til aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o. lign. i forbindelse med nye lønsystemer, jf. cirkulære af 21. april 2004 Perst. nr Indberetning af ændret pensionsskalatrin Ved aftalen forlænges de eksisterende anciennitetsbetingede skalatrinsforløb i relation til ret til tjenestemandspension med 2 skalatrin. Avancement til højere stilling i forbindelse med skolefusion sidestilles med avancement ved egen skole, således at der i pensionsmæssig henseende opnås et ekstra skalatrin fra avancementstidspunktet. Det påhviler den enkelte ansættelsesmyndighed at indberette både slutskalatrinnet og det aktuelle skalatrin til SLS. Ansættelsesmyndigheder, der ikke benytter SLS, skal som hidtil indberette det aktuelle skalatrin via den statsgaranterede pensionsordning til PENSAB. Indbetaling af pensionsbidrag til supplerende bidragsdefineret pensionsordning Tillæg, der på denne aftales virkningstidspunkt er pensionsgivende til en supplerende bidragsdefineret pensionsordning, bevarer som udgangspunkt denne status med den bidragssats, der gælder for det pågældende område. 8

9 Hvis de pensionsgivende tillæg, der er aftalt eller bliver aftalt, overstiger den tjenestemandspensionsgivende løn på slutskalatrinnet efter denne aftale, indbetales der et pensionsbidrag på 18 pct. af det overskydende beløb til en supplerende pensionsordning CO II-Konto i PFA. I bilag 1 til cirkulæret er opstillet 2 eksempler med tekstforklaringer, som viser situationen før og efter implementering af bilag M samt en senere udvikling. Det skal bemærkes, at på CO II-området er bidragsprocenten til den supplerende pensionsordning CO II-Konto i PFA også 18 pct. under slutskalatrinnet. Hvis der indgås aftale om, at ikke pensionsgivende tillæg eller nye tillæg under slutskalatrinnet for den tjenestemandspensionsgivende løn skal være pensionsgivende, skal opmærksomheden henledes på, at løn til og med slutskalatrinnet allerede er pensionsgivende i tjenestemandspensionssystemet. En sådan aftale vil derfor betyde, at ansættelsesmyndigheden både skal indbetale til finanslovens 36 og til en supplerende pensionsordning. Den pensionsgivende løn på slutskalatrin i henhold til aftalens 2 udgør pr. 1. april 2004 følgende årlige beløb: Skalatrin 43: Kr ,52 Skalatrin 45: Kr ,72 Finansministeriet, Personalestyrelsen Den 14. september 2004 P.M.V. E.B. Thomas Christensen 9

10 10

11 Bilag 1 Eksempel 1 Eksempel 2 18% Skalatrinsmax (incl. 2 ekstra trin) Indv % Basisløn 36-bidrag af aktuel SKTR-indplac. 18% 18% 18% 18% TP Indv % Indv % Indv % Indv % Indv % Basisløn 36-bidrag af aktuel SKTR-indplac. Basisløn 36-bidrag af aktuel SKTR-indplac. Basisløn 36-bidrag af aktuel SKTR-indplac. Basisløn 36-bidrag af aktuel SKTR-indplac. Basisløn 36-bidrag af aktuel SKTR-indplac. Før Efter Senere Før/efter Senere Senere Forklaringer til eksempeldiagrammer vedrørende bilag M Til venstre for eksemplerne viser den orange søjle den pensionsgivende løn på det anciennitetssikrede slutskalatrin i tjenestemandspensionssystemet efter forhøjelse med skalatrin i henhold til bilag M. Hvert eksempel består af 6 søjler. I eksempel 1 viser de 2 søjler i venstre side situationen før implementering af bilag M. De 2 søjler i midten viser situationen efter implementering af bilag M. De 2 søjler til højre viser en senere udvikling, hvor der er sket en forhøjelse af basislønnen. I eksempel 2 viser de 2 søjler til venstre både situationen før og efter implementering af bilag M, da situationen er uforandret. De 2 søjler i midten viser en senere udvikling, hvor der er aftalt et pensionsgivende tillæg. De 2 søjler til højre viser en endnu senere udvikling, hvor der er sket en forhøjelse af basislønnen. De lyserøde søjler viser den tjenestemandspensionsgivende løn. Den lyserøde søjle til venstre og i midten viser i begge eksempler den aktuelle tjenestemandspensionsgivende løn. Den lyserøde søjle til højre i begge eksempler viser den tjenestemandspensionsgivende løn, når den ansatte er nået sluttrin efter forhøjelse med ekstra trin. Denne søjle er derfor sammenfaldende med den orange. Blå felter markerer basislønnen i det nye lønsystem. Gule felter markerer pensionsgivende tillæg, der er aftalt før implementering afbilag M, og som er pensionsgivende, uanset om de ligger over eller under det tjenestemandspensionsgivende sluttrin. 11

12 Grønne felter markerer tillæg, der er aftalt efter implementering af bilag M, og for hvilke det er aftalt, at de er pensionsgivende med 18 pct. i det omfang, de ligger over det tjenestemandspensionsgivende sluttrin. Det grå felt, der er mærket TP, markerer, at den pågældende løndel ligger inden for det tjenestemandspensionsgivende sluttrin og derfor er pensionsgivende i tjenestemandspensionssystemet. Tillæg, der ikke er eller bliver aftalt pensionsgivende til en bidragsdefineret pensionsordning, bliver ikke pensionsgivende gennem bilag M. Eksempel 1 viser en ansat med et tillæg, der er pensionsgivende med den procentsats, der er gældende for det pågældende overenskomstområde, og som har en størrelse, der bringer den samlede løn op over det tjenestemandspensionsgivende sluttrin. Efter implementering af bilag M bliver den del af tillægget, der overstiger det tjenestemandspensionsgivende sluttrin, pensionsgivende med 18 pct. Endelig viser eksemplet, at ved en senere forhøjelse af basislønnen, bliver en større del af tillægget pensionsgivende med 18 pct. Eksempel 2 viser en ansat med et pensionsgivende tillæg, der efter implementering af bilag M ikke bringer den samlede løn op over det tjenestemandspensionsgivende sluttrin. Eksemplet viser endvidere, at på et senere tidspunkt aftales der et pensionsgivende tillæg, som overstiger det tjenestemandspensionsgivende sluttrin, og derfor bliver pensionsgivende med 18 pct. af den overskydende del. Den del der ligger under det tjenestemandspensionsgivende sluttrin er pensionsmæssigt dækket af tjenestemandspensionsretten. Endelig viser eksemplet, at på et endnu senere tidspunkt forhøjes basislønnen, hvorved en større del af tillægget bliver pensionsgivende med 18 pct. 12

13 Aftale om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettede uddannelser I medfør af 2, stk. 2, i hovedaftalen mellem finansministeren og tjenestemændenes centralorganisationer aftales følgende: 1. Aftalens dækningsområde Aftalen omfatter lærere, der er omfattet af Statstjenestemændenes Centralorganisation IIs forhandlings- og aftalekompetence, ansat på tjenestemandslignende vilkår ved handelsskoler, tekniske skoler og landbrugsskoler. 2. Løn Lønsystemet består af en basisløn og en tillægsdel. Tillægsdelen omfatter funktionstillæg, kvalifikationstillæg samt resultatløn. (Nedenstående erstatter lønbestemmelserne i hidtidige klassificeringsaftaler m.fl.) 3. Basisløn Lærere aflønnes på basisløntrin 1-7 eller basisløntrin 2-8 i nedenstående basislønforløb efter bestemmelserne i stk. 2 og 3 og i forhold til anciennitet, jf. 6. Basislønnen udgør følgende årlige grundbeløb (pr. 1. oktober 1997): Basisløntrin Basisløn kr kr kr kr kr kr kr kr. Alle basisløntrin er et-årige. 13

14 Stk. 2. Lærere indplaceres, medmindre andet fremgår af stk. 3, på basisløntrin 1-7. Stk. 3. Lærere, der i mindst halvdelen af tiden underviser på gymnasiale uddannelser og/eller korte videregående uddannelser og/eller tilsvarende og højere niveauer, indplaceres på basisløntrin 2 8. Det samme gælder for lærere ved handelsskoler, der i mindst halvdelen af tiden underviser på erhvervsuddannelsernes 3. og følgende skoleperioder/hovedforløb eller tilsvarende niveau, under forudsætning af, at de pågældende har uddannelse som HD, HA, EA, ED, translatør, bachelor (BA/BS). Stk. 4. Lærere opnår efter 15 års ansættelse stillingsbetegnelsen overlærer. 4. Tillæg 1 Der kan mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II aftales kvalifikations- og funktionstillæg til grupper af lærere. De ved aftalens indgåelse aftalte tillæg fremgår af bilag A. Stk. 2. Der kan mellem Undervisningsministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II eller de forhandlingsberettigede organisationer, der fra Statstjenestemændenes Centralorganisation II har fået delegeret aftaleretten, indgås aftale om kvalifikations- og funktionstillæg til grupper af lærere. De ved aftalens indgåelse aftalte tillæg fremgår af bilag B. Stk. 3. Der kan lokalt aftales funktionstillæg til enkeltpersoner for varetagelse af særlige funktioner. Stk. 4. Tilsvarende kan der lokalt aftales tillæg til enkeltpersoner for kvalifikationer mv., dvs. på grundlag af faglige eller personlige kvalifikationer, kompetenceudvikling, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til tilsvarende stillinger på det øvrige arbejdsmarked eller af hensyn til rekruttering og fastholdelse. Stk. 5. Tillæg efter stk. 2-4 kan aftales i form af varige eller midlertidige tillæg. Kvalifikationstillæg er som hovedregel varige. Tillæggene angives i årligt grundbeløb (pr. 1. oktober 1997). 1 Der henvises til bilag C om lokalt aftalte tillæg. 14

15 Stk. 6. Der kan herudover lokalt aftales engangsvederlag, f.eks. som honorering af en særlig indsats. Stk. 7. Der kan lokalt aftales supplerende resultatbaserede lønordninger, efter hvilke der udbetales resultatløn i form af tillæg for den pågældende måleperiode, i det omfang de på forhånd definerede kvantitative og/eller kvalitative mål er opnået 5. Lønregulering Basisløn efter 3, funktionstillæg og kvalifikationstillæg efter 4, stk. 1-3, og eventuelle tillæg efter 11, stk. 4, reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt ved aftale- og overenskomstfornyelserne eller udmøntes via en generel reguleringsordning. Stk. 2. Tilsvarende gælder for kvalifikationstillæg efter 4, stk. 4, medmindre andet aftales. 6. Lønanciennitet Ved ansættelsen indplaceres læreren på 1. trin i det basislønforløb, der gælder for vedkommende, jf. 3, stk. 2 og 3. Lønancienniteten regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden og altid i hele måneder. Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden kan forhøje lønancienniteten ved nyansættelse. Det forudsættes, at en konkret vurdering af den ansattes tidligere arbejdsmæssige erfaringer og kvalifikationer m.v. set i relation til stillingen giver grundlag herfor. Stk. 3. Fuld lønanciennitet optjenes ved mindst 15 timers beskæftigelse pr. uge i gennemsnit. Ved en beskæftigelsesgrad på under 15 timer pr. uge i gennemsnit optjenes halv lønanciennitet. Hvis en lærer har mere end én deltidsbeskæftigelse, kan de ugentlige timetal sammenlægges til brug ved beregning af ancienniteten. 7. Pension Ansættelsesmyndigheden indbetaler et pensionsbidrag på 18 pct. af: 1) basisløn efter 3, 2) centralt aftalte tillæg efter 4, stk. 1, i det omfang det fremgår af vedkommende aftale, 3) funktions- og kvalifikationstillæg efter 4, stk. 2, i det omfang det fremgår af 15

16 vedkommende aftale, 4) varige tillæg efter 4, stk. 3 og 4, 5) midlertidige tillæg efter 4, stk. 3 og 4, medmindre andet er aftalt i den konkrete tillægsaftale, og 6) tillæg efter 11, stk. 4. Lærerens andel af pensionsbidragene anses at udgøre 1/3. Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidragene til Statstjenestemændenes Centralorganisation IIs pensionsordning i PFA Pension. 7 a [Med virkning fra 1. oktober 2004 erstattes 7 a, stk. 1-4 af bestemmelserne i aftale om pensionsforhold for visse lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettede uddannelser (bilag D).] Lærere, der er omfattet af en statsgaranteret pensionsordning (tilsagnsordning), indplaceres i pensionsmæssig henseende i det skalatrinsforløb, der var gældende forud for lærerens overgang til det nye lønsystem med oprykning i overensstemmelse med de hidtil gældende anciennitetsregler. Stk. 2. Ved pensionering beregnes tjenestemandspensionen herefter på grundlag af den pensionsgivende løn på det skalatrin, hvorpå den pågældende på pensioneringstidspunktet ville have været indplaceret i henhold til stk. 1. Stk. 3. Hvis der aftales varige tillæg/tillægsforhøjelser for funktioner eller kvalifikationer, der i det hidtidige lønsystem ville have haft form af en oprykning til højere lønramme, kan parterne samtidig aftale, at den ansatte i pensionsmæssig henseende indplaceres i den højere lønramme. Stk. 4. Aftaler efter stk. 3 om individuel omklassificering af tjenestemænd m.fl., der er fyldt 60 år på aftalens ikrafttrædelsestidspunkt, har virkning for beregning af tjenestemandspension, når der er forløbet 2 år eller mere mellem aftalens ikrafttrædelsestidspunkt og pensionsbegivenhedens indtræden. Stk. 5. Det kan lokalt aftales, at ansættelsesmyndigheden indbetaler et pensionsbidrag på 18 pct. af hele eller en del af varige og midlertidige tillæg efter 4, stk. 3 og 4. Tilsvarende gælder for tillæg efter 11, stk. 4. Den ansattes andel af pensionsbidragene anses at udgøre 1/3. 16

17 Stk. 6.Ansættelsesmyndigheden indbetaler et pensionsbidrag på 18 pct. af centralt aftalte tillæg efter 4, stk. 1 og 2 (jf. 7 stk. 1 litra 2-3), i det omfang det fremgår af vedkommende aftale. Lærerens andel af pensionsbidragene anses at udgøre 1/3. Stk. 7. Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidrag efter stk. 5 og 6 til CO II-Konto i PFA Pension. 8. Forhandlinger og indgåelse af aftaler m.v. Centrale aftaler forhandles og indgås mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II. Stk. 2. Decentrale og lokale aftaler forhandles og indgås mellem de parter, der er bemyndiget hertil. Ved forhandlingerne på den enkelte skole indgås aftaler mellem den lokale ledelse og den stedlige tillidsrepræsentant. Stk. 3. Der kan indgås forhåndsaftaler/aftales retningslinier, hvori kriterierne og formen for lønændringer er fastlagt. Løntillæggene udmøntes i overensstemmelse hermed, når en eller flere medarbejdere opfylder de aftalte kriterier. Stk. 4. Forslag til lønændringer kan fremsættes af begge parter. Forhandlinger skal finde sted mindst én gang om året, hvis en af parterne begærer det. Lønændringer kan i øvrigt aftales løbende, hvis parterne er enige herom. 9. Uenighed Kan der ved en lokal forhandling ikke opnås enighed, kan forhandlingerne, såfremt en af parterne begærer det, videreføres med deltagelse af repræsentanter fra vedkommende forhandlingsberettigede organisation. Forhandlingen afholdes inden for en frist af 1 måned efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen, medmindre andet aftales. Stk. 2. Opnås der ikke enighed ved denne forhandling, kan forhandlingerne, såfremt en af parterne begærer det, videreføres mellem denne aftales parter. Forhandlingen afholdes inden for en frist af 1 måned efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen, medmindre andet aftales. Stk. 3. Hvis der ikke kan opnås enighed ved forhandling mellem aftaleparterne, kan sagen ikke videreføres. 17

18 Stk. 4. Brud på og fortolkning af lokale aftaler behandles efter de sædvanlige fagretlige regler. 10. Opsigelse af lokale aftaler Lokale aftaler om funktionstillæg, kvalifikationstillæg og resultatløn kan opsiges i overensstemmelse med reglerne i den enkelte aftale eller kan ændres ved enighed mellem aftalens parter. 11. Overgangsordning for allerede ansatte Overgang til basislønsystemet er frivillig for lærere, der er ansat før 1. januar Stk. 2. Lærere, der ikke overgår til basislønsystemet, aflønnes fortsat efter det hidtidige lønsystem. Lokallønsordningen begrænses til alene at omfatte aftaler om engangstillæg. Aflønning efter det hidtidige lønsystem opretholdes ved umiddelbar overgang til anden lærerstilling inden for erhvervsskoleområdet. Stk. 3. Lærere, der overgår til basislønsystemet, indplaceres på grundlag af den hidtidige samlede faste løn, ekskl. eventuelle varige tillæg, som videreføres i det nye lønsystem efter 4, stk. 1 og 2, men inkl. klassificeringstillæg. Indplaceringen sker herefter på nærmeste højere løntrin i den pågældende basislønskala, inkl. tillæg i henhold til punkt 1 og 2 i bilag A. Den pågældende oppebærer herudover eventuelle tillæg, som videreføres efter 4, stk. 1 og 2, samt eventuelle nye tillæg, som i forbindelse med overgangen måtte blive aftalt efter 4, stk. 3 og 4. Midlertidige tillæg bevares uændret. Stk. 4. Hvis den samlede løn ved indplacering på slutløn i den pågældende basislønskala, inkl. eventuelle varige tillæg efter 4, er lavere end den hidtidige samlede faste løn, ydes et tillæg til udligning af forskellen. Stk. 5. En lærer, som fratræder sin stilling efter at være overgået til det nye lønsystem med indplacering efter stk. 3, vil ved genindtræden i lærerstilling blive indplaceret på det anciennitetstrin i basislønskalaen, hvor vedkommende var placeret 18

19 umiddelbart forud for sin fratræden og med samme oprykningsdato. Hertil kan lægges yderligere anciennitet for relevant beskæftigelse i den mellemliggende periode, jf. 6, stk Stk. 6. En lærer, som fratræder sin stilling uden at være overgået til det nye lønsystem, vil ved genindtræden i en lærerstilling, der er omfattet af nærværende aftale, blive indplaceret på det anciennitetstrin i basislønskalaen, som ligger nærmest over det løntrin på den tidligere lønskala, hvor vedkommende var placeret umiddelbart forud for sin fratræden og med oprykning til næste løntrin ét år efter genansættelsen, jf. 3. Hertil kan lægges yderligere anciennitet, for relevant beskæftigelse i den mellemliggende periode. 12. Mulighed for senere overgang Allerede ansatte lærere kan vælge at overgå til det nye lønsystem pr. 1. januar 2003 og den 1. januar de følgende år. Meddelelse om overgang skal ske skriftligt med den frist, der er fastsat lokalt, og som ligger forud for den 1. januar i det år, den pågældende ønsker at overgå. Stk. 2. Overgang til det nye lønsystem kan herudover kun ske i forbindelse med, at der aftales tillæg til den pågældende lærer efter 4, stk. 3 og 4. Stk. 3. Oprykning til næste basisløntrin sker ét år efter overgangen, jf Ikrafttræden m.v. Aftalen har virkning fra den 1. april Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 27. november 1999 om nyt lønsystem for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved erhvervsskoler (Fmst. nr ) samt tilhørende protokollater. Stk. 3. Aftalen kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts

20 København, den 14. september 2004 Statstjenestemændenes Centralorganisation II Tommy Agerskov Thomsen Finansministeriet P.M.V. E.B. Thomas Christensen 20

21 Bilag A Protokollat om tillæg m.v., der i henhold til 4, stk. 1, er aftalt mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II I medfør af 2, stk. 2, i hovedaftalen mellem finansministeren og tjenestemændenes centralorganisationer aftales følgende: Samtlige tillæg er angivet i årlige grundbeløb pr. 1. oktober Der indbetales pensionsbidrag efter 7 henholdsvis 7 a af de med * markerede tillæg. *1. Til basisløntrin 1-5 ydes et tillæg på kr. og til basisløntrin 6-8 ydes et tillæg på kr. *2. Til lærere, der iflg. 3, stk. 3, indplaceres i basislønforløbet 2-8, ydes efter 17 års anciennitet yderligere et tillæg på kr. *3. Med virkning fra den 1. april 2003 ydes der til lærere omfattet af 3, stk. 2, et undervisningstillæg på kr. Tillægget, der ydes forholdsmæssigt ved deltidsbeskæftigelse, kan ikke ydes samtidig med andet generelt undervisningstillæg. Såfremt andet generelt undervisningstillæg ydes forholdsmæssigt, kan tillægget dog tilsvarende ydes forholdsmæssigt. * 4. Til lærere omfattet af 3, stk. 3, der underviser ved erhvervsgymnasiale ud- dannelser eller ved tilsvarende og højere niveauer, ydes et undervisningstillæg på kr. Med virkning fra den 1. april 2003 forhøjes tillægget til kr. Tillægget, der ydes forholdsmæssigt ved deltidsbeskæftigelse, kan ikke ydes samtidig med andet generelt undervisningstillæg. Såfremt andet generelt undervisningstillæg ydes forholdsmæssigt, kan tillægget dog tilsvarende ydes forholdsmæssigt. 21

22 5. Følgende generelle undervisningstillæg ydes i forhold til beskæftigelsesgraden ved den pågældende uddannelse: *a. Til lærere, der underviser ved erhvervsakademiuddannelser (AK), ydes et undervisningstillæg på kr. Efter 3 år udgør undervisningstillægget kr. Der ydes herudover et undervisningstillæg på kr. *b. Til lærere, der underviser ved datamatiker- og datanomuddannelserne, ydes følgende undervisningstillæg: Basisløntrin Tillæg kr kr kr kr kr kr kr. Til lærere ved datamatikeruddannelsen ydes yderligere et tillæg på kr. 6. Til lærere ved luftfartsskolen, der underviser inden for fagområder, hvortil der kræves en af statens luftfartsvæsen godkendt flyteknisk uddannelse, ydes et tillæg på kr. København, den 14. september 2004 Statstjenestemændenes Centralorganisation II Tommy Agerskov Thomsen Finansministeriet P.M.V. E.B. Thomas Christensen 22

23 Bilag B Oversigt over tillæg m.v., der i henhold til 4, stk. 2, er aftalt mellem Undervisningsministeriet og den forhandlingsberettigede organisation Samtlige tillæg er angivet i grundbeløb pr. 1. oktober Til lærere ved tekniske skoler, der varetager hvervet som ledende lærer, ydes et tillæg på kr. årligt. 2. Til lærere ved tekniske skoler, der udfører undervisning som indtægtsdækket virksomhed efter kl på ugens fem første hverdage, ydes et tillæg på 50% pr. undervisningstime efter dette tidspunkt. Tillægget beregnes af lærerens årlige faste løn ekskl. feriegodtgørelse divideret med 1/1924. Stk. 2. For undervisning på lørdage og søndage ydes et tillæg på 100% pr. undervisningstime beregnet på tilsvarende måde som anført i stk. 1. Stk. 3. Tillæg for undervisning, der udføres i stk. 1 og 2 anførte tidspunkter, kan kun ydes, såfremt undervisningens placering sker under hensyn til muligheden af tidsmæssigt at afholde kurset eller efter rekvirentens ønske. Stk. 4. Ydes tillæg efter stk. 1 og 2, kan der ikke samtidig ydes ulempebetaling efter de for statens tjenestemænd gældende regler om tillæg for nattjeneste eller for tjeneste på lørdage og søndage. 3. Til lærere ved tekniske skoler, der udfører udviklingsarbejde i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed, ydes udover den normale løn et tillæg pr. arbejdstime beregnet som 1/1680 af kr. (grundbeløb pr. 1. oktober 1997). 4. Til lærere ved tekniske skoler og handelsskoler, der vejleder pædagogikumkandidater, ydes et tillæg på kr. pr. pædagogikumkandidat. I øvrigt henvises til aftale af 5. november 1999 om praktikvejledning i forbindelse med pædagogikum på erhvervsskolerne. Ved omprøve ydes der yderligere et honorar på kr. (grundbeløb pr. 1. oktober 1997) pr. pædagogikumkandidat. 23

24 5. Til lærere, der har pligt til at undervise ved flere tjenestesteder samme dag, og som på den pågældende dag ikke får medregnet transporttiden i arbejdstiden, ydes et tillæg på 107,48 kr. pr. undervisningsdag for transporttid mellem undervisningsstederne for de dage, hvor transporten mellem undervisningsstederne sammenlagt er over 8 km. 6. Til lærere ved tekniske skoler og handelsskoler, der udfører hvervet som skolehjemsassistent, ydes et tillæg på 24,78 kr. pr. arbejdstime og 163,74 kr. pr. sovevagt. Der ydes ikke samtidig natpenge eller anden ulempegodtgørelse for disse timer/vagter. 7. Til lærere ved tekniske skoler og landbrugsskoler, der udfører udviklingsarbejde for Undervisningsministeriet og i henhold til beskikkelse, ydes ud over den normale løn et vederlag beregnet ud fra et grundbeløb årligt på kr. Vederlaget ydes for hver times arbejde med 1/

25 Bilag C Lokalt aftalte tillæg Med lokale tillæg får skolerne mulighed for at bruge lønnen til at understøtte skolens mål. Det er derfor vigtigt, at lønpolitikken bliver en del af skolens personalepolitik, der skal sikre medarbejderne gode arbejdsvilkår, herunder at der løbende sker en udvikling af personalets kvalifikationer i overensstemmelse med udviklingen i skolen mål. Det er således vigtigt, at tillægsformen, kriterierne for tillæg samt tillæggenes størrelse og varighed er tæt knyttet til skolens mål, så de løbende kan tilpasses udviklingen i skolens mål. Da skolernes kerneydelse er undervisning og omfatter samtlige læreropgaver, der skal til for at gennemføre skolens uddannelser, er det endvidere vigtigt, at funktions- og kvalifikationstillæg samt resultatløn aftales ud fra overvejelser over hvilke pædagogiske tiltag, der ønskes fremmet, samt hvilke opgaver, der ønskes løftet. Funktionstillæg I forbindelse med et bestemt mål kan det være hensigtsmæssigt at lade en eller flere lærere udføre en bestemt funktion og i tilknytning hertil aftale, at der gives tillæg for funktionen. For eksempel: skolen ønsker at indføre lærerteams, hvorfor det aftales, at der ydes et midlertidigt tillæg til lærere, der deltager i teamet skolen har et stort indtag af fremmedsprogede elever, og der skal gøres en ekstra indsats for at få dem integreret, hvorfor det aftales, at der gives et funktionstillæg til lærere, der løfter denne opgave. skolen ønsker at styrke udviklingsarbejdet på skolen, hvorfor der aftales et tillæg til lærere, der påtager sig at koordinere udviklingsarbejdet/tage initiativ til udviklingsopgaver skolen ønsker at lade undervisningen på en bestemt uddannelse/fag overgå til lærerteams, hvorfor der aftales tillæg til den lærer, der har opgaven som teamkoordinator skolen mangler lærere til at undervise i et bestemt fag, hvorfor der aftales tillæg til lærere, der påtager sig en ekstraordinær undervisningsindsats med henblik på at afhjælpe problemet. 25

26 Kvalifikationstillæg Den løbende udvikling i skolens mål gør, at det er nødvendigt at sikre, at lærernes faglige og personlige kvalifikationer hele tiden vedligeholdes og udbygges gennem efter- og videreuddannelse samt kompetenceudvikling i bredere forstand. I forbindelse med et bestemt mål, som kræver særlige kvalifikationer, kan det være hensigtsmæssigt at aftale kvalifikationstillæg for at sikre, at målet nås. For eksempel: skolen beslutter at gennemføre en ny uddannelse, som på enkelte områder kræver andre kvalifikationer end de, lærerkollegiet er i besiddelse af, der aftales derfor et kvalifikationstillæg til den/de lærere, der efter aftale tilegner sig de krævede kvalifikationer. skolen ønsker at styrke forholdet til det erhvervsliv, som der uddannes til, hvorfor det aftales, at der kan gives kvalifikationstillæg til lærere, der efter aftale under orlov fra skolen, har tilegnet sig relevant erhvervserfaring. skolen gennemfører en uddannelse, som kræver kvalifikationer, der er stor efterspørgsel på, hvorfor der aftales kvalifikationstillæg med henblik på enten at fastholde eller rekruttere lærere til uddannelsen. skolen gennemfører en uddannelse, der kræver kvalifikationer, som på det private arbejdsmarked aflønnes med en højere løn end den centralt fastsatte. For at fastholde/rekruttere lærere med de pågældende kvalifikationer aftales et kvalifikationstillæg. Resultatløn Med henblik på gennemførelse af konkrete opgaver kan det være hensigtsmæssigt at aftale tillæg baseret på opnåelse af på forhånd aftalte resultater. For eksempel: skolen (og det faglige udvalg) ønsker en revision af en bestemt uddannelse, hvorfor det aftales, at der kan udbetales tillæg til en lærer, hvis der inden en fastsat dato foreligger en ny uddannelsesplan. skolen ønsker at styrke aktiviteten i henhold til lov om åben uddannelse (behov for efter- og videreuddannelse i lokalområdet), hvorfor der aftales et tillæg til en lærer, hvis der inden for et fast tidsrum foreligger en plan for aktiviteten. frafaldet på en bestemt uddannelse er for stort, hvorfor der aftales et tillæg til uddannelsens lærere, hvis der udarbejdes en plan for, hvordan frafaldet nedbringes, og det inden en fastsat dato er lykkedes at nedbringe frafaldet. 26

27 Bilag D Aftale om pensionsforhold for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettede uddannelser I henhold til 3 i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer aftales følgende: 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandslignende ansatte lærere på nyt lønsystem med medlemskab af en statsgaranteret pensionsordning ved handelsskoler, tekniske skoler og landbrugsskoler. 2. Pensionsgivende skalatrinsforløb De i 1 omhandlede lærere optjener - i medfør af 3, stk. 1, i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o. lign. i forbindelse med nye lønsystemer - tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb: Lærere, der aflønnes efter basisløntrin 1-7: Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb: 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43. Alle trin er 2-årige. Skalatrin 43 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 41, uanset om tiden på skalatrin 41 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 41 er opnået, opnås skalatrin 43 fra denne aftales virkningstidspunkt. Lærere, der aflønnes efter basisløntrin 2-8: Optjener tjenestemandspensionsret efter følgende skalatrinsforløb: 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 40, 42, 43, 45. Alle trin er 2-årige. Skalatrin 45 er tillagt det hidtil gældende skalatrinsforløb for 27

28 tjenestemandspensionsret og opnås efter 2 år på skalatrin 43, uanset om tiden på skalatrin 43 helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på skalatrin 43 er opnået, opnås skalatrin 45 fra denne aftales virkningstidspunkt. Hvis en lærer avancerer til højere stilling inden for eget ansættelsesområde (egen skole), opnås i pensionsmæssig henseende et ekstra skalatrin fra avancementstidspunktet, hvorefter den resterende del af pensionsskalaen forskydes med et skalatrin, jfr. 3, stk. 4-5 i aftalen af 19. december Ikrafttrædelse mv. Denne aftale træder i kraft og har virkning fra 1. oktober Stk. 2. For lærere, der er pensioneret inden for tidsrummet 1. april 2003 og indtil denne aftales virkningstidspunkt, og som på pensioneringstidspunktet opfyldte betingelserne for oprykning til skalatrin 43 (basisløntrin 1-7) henholdsvis skalatrin 45 (basisløntrin 2-8), omberegnes pensionen på grundlag heraf med virkning fra pensioneringstidspunktet. Stk. 3. Denne aftale kan ikke opsiges uden sammenhæng med aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer. København, den 26. august 2004 Statstjenestemændenes Centralorganisation II Tommy Agerskov Thomsen Finansministeriet P.M.V. E.B Pia Staniok 28

29 Aftale om løn til tjenestemandslignende ansatte lærere ved institutioner for erhvervsrettede uddannelser på hidtidigt lønsystem Denne aftale finder anvendelse for lærere, der har valgt at forblive på hidtidigt lønsystem 1. januar 2000 og derefter. I medfør af 2, stk. 2, i hovedaftalen mellem finansministeren og tjenestemændenes centralorganisationer aftales følgende: 1. Tjenestemandslignende stillinger som lærer/overlærer ved institutioner for erhvervsrettede uddannelser aflønnes efter skalatrinsforløbet 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 38, 39 og 41. Stk. 2. Der ydes følgende særlige tillæg: Skalatrin Tillæg 1. april 2002 Tillæg 1. april kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 2. Tjenestemandslignende stillinger som lærer/overlærer, der i mindst halvdelen af tiden underviser på gymnasiale uddannelser og/eller korte videregående uddannelser og/eller tilsvarende og højere niveauer aflønnes efter skalatrinsforløbet 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 40, 42, 43. Det samme gælder for lærere/overlærere ved handelsskoler, der i mindst halvdelen af tiden underviser på erhvervsuddannelsernes 3. og følgende skoleperioder/hovedforløb eller tilsvarende niveau, under forudsætning af, at de pågældende har uddannelse som HD, HA, EA, ED, translatør, bachelor (BA/BS). 29

30 Stk. 2. Der ydes følgende særlige tillæg: Skalatrin Tillæg 1. april kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. efter 2 år på sluttrin kr. 3. Med virkning fra den 1. april 2003 ydes der til lærere omfattet af 1 et undervisningstillæg på kr. Stk. 2. Til lærere omfattet af 2, stk. 1, 1. punktum der underviser ved de erhvervsgymnasiale uddannelser, videregående uddannelser eller tilsvarende og højere niveauer, ydes et undervisningstillæg på kr. Med virkning fra den 1. april 2003 forhøjes tillægget til kr. Stk. 3. Tillæg efter stk. 1 og 2 ydes forholdsmæssigt ved deltidsbeskæftigelse. Stk. 4. Tillæg efter stk. 1 og 2 kan ikke ydes samtidigt med andet generelt undervisningstillæg. Såfremt andet generelt undervisningstillæg ydes forholdsmæssigt, kan undervisningstillæg efter stk. 1 og 2 tilsvarende ydes forholdsmæssigt. 4. De i stk. 2 og 3 nævnte undervisningstillæg ydes i forhold til beskæftigelsesgraden ved den pågældende uddannelse. Stk. 2. For undervisning ved erhvervsakademiuddannelser (AK) ydes et undervisningstillæg på kr. Efter 3 år udgør undervisningstillægget kr. Der ydes herudover et undervisningstillæg på kr. Stk. 3. For undervisning ved datamatiker- og datanomuddannelserne ydes følgende undervisningstillæg: 30

31 Skalatrin Tillæg kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. For undervisning ved datamatikeruddannelsen ydes endvidere et undervisningstillæg på kr. 5. Til lærere ved luftfartsskolen, der underviser inden for fagområder, hvortil der kræves en af statens luftfartsvæsen godkendt flyteknisk uddannelse, ydes et tillæg på kr. 6. Til lærere ved tekniske skoler og landbrugsskoler, der udfører udviklingsarbejde rekvireret af Undervisningsministeriet og i henhold til beskikkelse, ydes ud over den normale løn et vederlag beregnet ud fra et grundbeløb årligt på kr. Vederlaget ydes for hver times arbejde med 1/ Til lærere ved tekniske skoler, der varetager hvervet som ledende lærer, ydes et tillæg på kr. 8. Til lærere ved tekniske skoler, der udfører undervisning som indtægtsdækket virksomhed efter kl på ugens fem første hverdage, ydes et tillæg på 50 % pr. undervisningstime af lærerens årlige faste løn ekskl. feriegodtgørelse divideret med 1/1924. Stk. 2. For undervisning på lørdage og søndage ydes et tillæg på 100 % pr. undervisningstime beregnet på tilsvarende måde som anført i stk. 1. Stk. 3. Tillæg for undervisning, der udføres i stk. 1 og 2 anførte tidspunkter, kan kun ydes, såfremt undervisningens placering sker under hensyn til muligheden af tidsmæssigt at afholde kurset eller efter rekvirentens ønske. 31

32 Stk. 4. Ydes tillæg efter stk. 1 og 2, kan der ikke samtidig ydes ulempebetaling efter de for statens tjenestemænd gældende regler om tillæg for nattjeneste eller for tjeneste på lørdage og søndage. 9. Til lærere ved tekniske skoler, der udfører udviklingsarbejde i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed ydes udover den normale løn et tillæg pr. arbejdstime beregnet som 1/1680 af kr. (grundbeløb pr. 1. oktober 1997). 10. Til lærere ved tekniske skoler og handelsskoler, der vejleder pædagogikumkandidater, ydes et tillæg på kr. pr. pædagogikumkandidat. Ved omprøve ydes der yderligere et honorar på kr. (grundbeløb pr. 1. oktober 1997) pr. pædagogikumkandidat. I øvrigt henvises til aftale af 5. november 1999 om praktikvejledning i forbindelse med pædagogikum på erhvervsskolerne. 11. Til lærere, der har pligt til at undervise ved flere tjenestesteder samme dag og som på den pågældende dag ikke får medregnet transporttiden i arbejdstiden, ydes et tillæg på 107,48 kr. pr. undervisningsdag for transporttid mellem undervisningsstederne for de dage, hvor transporten mellem undervisningsstederne sammenlagt er over 8 km. 12. Til lærere ved tekniske skoler og handelsskoler, der udfører hvervet som skolehjemsassistent, ydes et tillæg på 24,78 kr. pr. arbejdstime og 163,74 kr. pr. sovevagt. Der ydes ikke samtidig natpenge eller anden ulempegodtgørelse for disse timer/vagter. 13. Samtlige tillæg er angivet i grundbeløb pr. 1. oktober Hvor intet andet står anført, er tillæggene angivet som årlige grundbeløb. 14. Ansættelsesmyndigheden indbetaler et pensionsbidrag på 18 pct. af følgende tillæg: 1) særlige tillæg efter 1, stk. 2, 2) særlige tillæg efter 2, stk. 2, 3) undervisningstillæg efter 3 og 4) undervisningstillæg efter 4, stk. 2 og 3. Den ansattes andel af pensionsbidragene anses at udgøre 1/3. 32

33 Stk. 2. For ansatte, der er medlem af Pensionsordningen for Erhvervsskoler eller Pensionskassen for Højskoler, Landbrugsskoler og Husholdningsskoler m.v., indbetales pensionsbidragene til CO II-Konto i PFA Pension. For ansatte, der er omfattet af den forsikringsmæssige pensionsordning i PFA Pension for tjenestemandslignende ansatte under Statstjenestemændenes Centralorganisation IIs forhandlingsområde, indbetales pensionsbidragene til denne om aftrapning af overløn i aftale af 28. juli 1995 om overgangsordning for lærere ansat ved landbrugsskolerne om aftrapning af overløn, indgået mellem Undervisningsministeriet og Dansk Teknisk Lærerforbund, opretholdes uændret. 16. Aftalen har virkning fra den 1. april Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 27. november 1999 om løn til lærere ved erhvervsskoler på hidtidigt lønsystem. Stk. 3. Aftalen kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts Stk. 4. Lærere er kun omfattet af lokallønsaftalen for så vidt angår ydelse af engangsvederlag. København, den 14. september 2004 Statstjenestemændenes Centralorganisation II Tommy Agerskov Thomsen Finansministeriet P.M.V. E.B. Thomas Christensen 33

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet Cirkulære om aftale om Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 11. august 2008 Perst. nr. 040-08 PKAT nr. 206, 211 og 260

Læs mere

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftaler om Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 028-15 PKAT nr. 206, 211 og 260 J.nr.

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2004 Cirkulære af 15.

Læs mere

Pensionsforhold for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Pensionsforhold for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2005 Cirkulære af 13. april 2005 Perst. nr. 008-05 PKAT nr. J.nr. 04-861-52

Læs mere

tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9

tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9 tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde

Læs mere

Pensionsforhold for kontorfunktionærer omfattet af civilarbejderloven

Pensionsforhold for kontorfunktionærer omfattet af civilarbejderloven Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for kontorfunktionærer omfattet af civilarbejderloven 2005 Cirkulære af 30. juni 2005 Perst. nr. 037-05 PKAT nr. 240 J.nr. 04-815-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2005 Cirkulære af 6. februar 2007 Perst. nr. 011-07 PKAT nr.

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2002 Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr. 076-03 PKAT nr. J.nr. 01-400-9 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 040-11 PKAT 201, 211 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole Cirkulære om Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole 2002 Cirkulære af 5. november 2003 Perst. nr. 075-03 PKAT nr. 163 J.nr. 01-333/06-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen

Cirkulære om. Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen Cirkulære om Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR LUFTFARTSTEKNIKERE I STATENS LUFTFARTSVÆSEN.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Aftaler om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Aftaler om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftaler om løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved erhvervsskoler - nyt lønsystem og hidtidigt lønsystem 1999 X.X.X INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...

Læs mere

Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd/tjenestemandslignende

Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd/tjenestemandslignende Cirkulære om Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten 2004 Cirkulære af 8. december 2004 Perst. nr. 062-04 PKAT nr. 0251 J.nr. 04-861-55 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 042-14 PKAT nr.

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse. 2003 Cirkulære af 19. december 2003 Perst. nr. 002-04 PKAT

Læs mere

Visse lærere ved designskoler

Visse lærere ved designskoler Cirkulære om organisationsaftale for Visse lærere ved designskoler 2002 Cirkulære af 31. august 2004 Perst. nr. 046-04 PKAT nr. 211 J.nr. 03-333/21-28 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 039-13 J.nr. 12-333/75-51 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE

CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE i FORSVARSMINISTERIET UNDER FORSVARETS CIVIL ETATS FORHANDLINGSOMRÅDE Finansministeriet og Tjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre

Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af 19. november 2009 Perst. nr. 065-09 PKAT nr. 127 J.nr. 09-332/31-13 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden 1999 1 AFTALE OM VILKÅR VED FORSØG MED NYE LØNSY- STEMER FOR LAGER- OG HANDELSARBEJDERE

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2014 Cirkulære af 7. maj 2014 Modst.nr.

Læs mere

Cirkulære af 14. juni Perst.nr PKAT 206, 211 og 260. J.nr /75-3. Cirkulære om aftale om

Cirkulære af 14. juni Perst.nr PKAT 206, 211 og 260. J.nr /75-3. Cirkulære om aftale om Cirkulære af 14. juni 2011 Perst.nr. 027-11 PKAT 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/75-3 Cirkulære om aftale om Tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under AC s forhandlingsområde

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat 1999 INDHOLD SIDE Cirkulære Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...1 1. Til 1. Dækningsområde...

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære om aftale om nyt lønsystem for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 055-08 PKAT nr.

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer 2005 Cirkulære af 15. marts 2007 Perst. nr. 032-07 PKAT nr. J.nr. 06-861-85 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under AC s forhandlingsområde ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2005 Cirkulære af

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat

Nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat 2005 Cirkulære af 5. januar 2006 Perst. nr. 002-06 PKAT nr. 201 og 243 J.nr. 04-402-47 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) Cirkulære om organisationsaftale for Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 041-14 PKAT nr. 133 J.nr. 2013-1513-082

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om nye lønsystemer

Cirkulære om rammeaftale om nye lønsystemer CIR nr 9011 af 21/01/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-400-10 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter Cirkulære af 19. maj 2011 Perst.nr. 018-11 PKAT 149 J.nr. 10-331-42 Cirkulære om organisationsaftale for Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver

Læs mere

Bygningskonstruktører (KF) i staten

Bygningskonstruktører (KF) i staten Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører (KF) i staten 2002 Cirkulære af 17. juni 2004 Perst. nr. 041-04 PKAT nr. 36 J.nr. 01-333/65-1 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Cirkulære om organisationsaftale for Visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 2002 Cirkulære af 26. august 2003 Perst. nr. 067-03

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Cirkulære om aftale for

Cirkulære om aftale for Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet Cirkulære af 5. oktober 2011 Perst.nr. 050-11 PKAT 0201, 0243, 0257 J.nr. 10-333/31-34 Cirkulære om organisationsaftale for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd

Læs mere

Visse operative medarbejdere og ledere og aftale om nyt lønsystem for visse operative tjenestemænd i Naviair

Visse operative medarbejdere og ledere og aftale om nyt lønsystem for visse operative tjenestemænd i Naviair Cirkulære om organisationsaftale for Visse operative medarbejdere og ledere og aftale om nyt lønsystem for visse operative tjenestemænd i Naviair 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst. nr. 015-10 PKAT

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område

Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2003 1 Cirkulære om aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende

Læs mere

Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC)

Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) 2002 Cirkulære af 24. november 2004 Perst. nr. 058-04 PKAT

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen, den 3. november David Sembach. CIR nr af 03/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2018

Moderniseringsstyrelsen, den 3. november David Sembach. CIR nr af 03/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2018 CIR nr 11024 af 03/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2018 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2014-1513-0157 Senere ændringer til

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Fuldmægtige mv. (DTS) i ToldSkat

Fuldmægtige mv. (DTS) i ToldSkat Cirkulære om organisationsaftale for Fuldmægtige mv. (DTS) i ToldSkat 2002 Cirkulære af 14. september 2004 Perst. nr. 048-04 PKAT nr. 257 J.nr. 01-333/21-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5 Cirkulære om Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2008 Cirkulære af 10. februar 2009 PKAT nr. 201 J.nr. 09-333/21-37

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund)

Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund) Cirkulære om organisationsaftale for Forskningsteknikere og ingeniørassistenter (Teknisk Landsforbund) 2002 Cirkulære af 19. januar 2004 Perst. nr. 005-04 PKAT nr. 042 J.nr. 01-333/15-5 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Slots- og Ejendomsstyrelsen

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Slots- og Ejendomsstyrelsen Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Slots- og Ejendomsstyrelsen 2003 3.3.19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger

Læs mere

Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2015 Cirkulære

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC)

Cirkulære om organisationsaftale for. Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) 2000 1 CIRKULÆRE OM ORGANISATIONSAFTALE FOR UNDERVISNINGSKONSULENTER

Læs mere

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden Cirkulære af 20. juni 2011 Perst.nr. 030-11 PKAT 0136 J.nr. 10-333/08-2 Cirkulære om organisationsaftale for Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden 2011 Dataark PKAT med specifikation Lager- og handelsarbejdere

Læs mere

Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte)

Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte) Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte) 2002 1 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om løn mv. for. lærere ved. erhvervsskolerne. m.fl.

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om løn mv. for. lærere ved. erhvervsskolerne. m.fl. FINANSMINISTERIET lærere ved Cirkulære om løn mv. for m.fl. erhvervsskolerne 1995 CIRKULÆRE OM LØN MV. FOR LÆRERE VED ERHVERVSSKOLERNE M.FL. Som led i forliget mellem finansministeren og Centralorganisationernes

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Cirkulære om. Nyt lønsystem for udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under StK s forhandlingsområde

Cirkulære om. Nyt lønsystem for udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under StK s forhandlingsområde Cirkulære om Nyt lønsystem for udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under StK s forhandlingsområde 2003 3.5.1 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger

Læs mere

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemands- og tjenestemandslignende

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemands- og tjenestemandslignende Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjenestemands-

Læs mere

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011 Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen og Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke På Skoleskibet DANMARK 2008-2011 2 1. Denne overenskomst gælder for hovmestre og kokke på skoleskibet DANMARK.

Læs mere

Protokollat III om nyt lønsystem. tjenestemandsansatte socialrådgivere m.fl. på De sociale. Højskoler/Ålborg Universitet

Protokollat III om nyt lønsystem. tjenestemandsansatte socialrådgivere m.fl. på De sociale. Højskoler/Ålborg Universitet FINANSMINISTERIET Cirkulære om for Protokollat III om nyt lønsystem tjenestemandsansatte socialrådgivere m.fl. på De sociale Højskoler/Ålborg Universitet 1999 2 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om

Cirkulæreskrivelse om Cirkulæreskrivelse om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2006 Cirkulæreskrivelse

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 29.10.03 J. nr. 5.1./02-05-1 Om: Implementering af CFU-forligets Bilag M Den 10. oktober 2003 blev en rapport fra arbejdsgruppen om de generelle principper der er fastlagt i bilag M til

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 026-15 PKAT nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6 Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer m.v. omfattet af organisationsaftale for visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 036-14 PKAT nr.

Læs mere

nyt lønsystem for lærere, ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår ved en række videregående uddannelsesinstitutioner

nyt lønsystem for lærere, ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår ved en række videregående uddannelsesinstitutioner Cirkulære om aftale om nyt lønsystem for lærere, ansat på tjenestemands- og tjenestemandslignende vilkår ved en række videregående uddannelsesinstitutioner 2002 Cirkulære af 19. november 2004 Perst. nr.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer,

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer, Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører

Læs mere

Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, og kortteknikere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende

Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, og kortteknikere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere, kartografer og kortteknikere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende

Læs mere

Socialrådgivere i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten

Socialrådgivere i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten Cirkulære om organisationsaftale for Socialrådgivere i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten 2008 Cirkulære af 26. juni 2009 Perst. nr.

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Politikadetter 2017 Cirkulære af 29. september 2017 Modst. nr. 014-17 PKAT nr. 249 J.nr. 2017-1514-0123 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget organisation(er)

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003.

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003. Forhandlingsprotokol over forhandlingerne om revision af aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes område af 1.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende

Læs mere

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Den Offentlige Gruppe Finansministeriet og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i Danmark, Serviceforbundet,

Læs mere

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende

Læs mere

Lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne mv.

Lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne mv. Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved arbejdsmarkedsuddannelserne mv. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 040-14 PKAT nr. 0062 J.nr. 2013-1513-076 Dataark PKAT med specifikation 0062 Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om overenskomst for. Lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne m.v.

Cirkulære om overenskomst for. Lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne m.v. Cirkulære om overenskomst for Lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne m.v. 1999 2.4.8 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til overenskomstens enkelte bestemmelser...3

Læs mere