ViewSonic. ViewPad 7. Model No. : VS13761

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ViewSonic. ViewPad 7. Model No. : VS13761"

Transkript

1 ViewSonic ViewPad 7 Model No. : VS13761

2 Information vedrørende overensstemmelse CE SAR-oplysninger DETTE MOBILE APPARAT EFTERLEVER RETNINGSLINJERNE FOR UDSÆTTELSE AF RADIOBØLGER. Den mobile enhed er en radiosender og - modtager. Den er designet til ikke at overstige grænserne for radiostråling, som anbefales af internationale retningslinjer. Disse retningslinjer er udarbejdet af den uafhængige, videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmargener, som er designet til at sikre beskyttelse af alle personer, uansat alder og helbred. Retningslinjerne for stråling fra mobile enheder anvender måleenheden Specifik Absorptionshastighed, eller SAR. SAR-grænseværdien, der er angivet i ICNIRPretningslinjerne er 2,0 W/kg som gennemsnit over 10 gram væv. Test for kropsbåren SAR. Enhedens positioner er minimum 1,5 cm fra kroppen, hvor enheden sender på det højest angivne effektniveau i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed i drift kan være under den maksimale værdi, da enheden er designet til kun at bruge den effekt, der er nødvendig til at nå netværket. Den effekt ændrer sig afhængig af et antal faktorer som f.eks. hvor tæt man befinder sig på en netværksbasestation. Den højeste SAR-værdi under ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved kroppen er 0,43 W/kg. Bruges tilbehør til enheden, kan dette resultere i andre SAR-værdier. SAR-værdier kan også variere afhængig af krav til nationalt udstyr til rapportering og test samt af netværksbåndet. CE-overensstemmelse for Europæiske Lande Enheden overholder EMC-direktivet 2004/108/EU og Lavspændingsdirektivet 2006/95/EU. Følgende oplysninger er kun til EU medlemslande: Mærket til højre er i overensstemmelse med Direktivet for elektrisk udstyr som affald 2002/96/EU (WEEE). Mærket angiver kravet om IKKE at bortskaffe udstyret som husholdsningsaffald, men at anvende genbrugs- og indsamlingssystemerne i henhold til lokale regler. Hvis batterierne, akkumulatorerne og knapcellerne, der findes i dette udstyr, viser det kemiske symbol Hg, Cd eller Pb, betyder det, at batteriet indeholder tungmetaller i mere end 0,0005 % kviksølv eller mere end 0,002 % Cadmium eller mere end 0,004 % bly. Overholdelse af den Europæiske Unions Regulativer Udstyret er i overensstemmel med RF strålingsudstyr 1999/519/EU, Rådets anbefalinger af 12. juli 1999 om begrænsning af offentlighedens udsættelse af elektromagnetiske felter (0 300 GHz). Dette udstyr lever op til følgende standarder for overensstemmelse: EN62311, EN , IEC , EN /2, EN , EN , EN , EN , EN , EN301511, EN /2, EN300328, EN /2, EN55022, EN For enheder, som er testet i overensstemmelse med EN :2006, er det obligatorisk at foretage lydtests for EN Denne enhed er testet for overholdelse af kravene for lydtryksniveau, der er udlagt i de gældende standarder EN og EN Permanent høretab kan forekomme, hvis øretelefoner anvendes ved høje lydstyrker i længere tid. ViewSonic ViewPad 7 i

3 A pleine puissance, l écoute prolongée du baladeur peut endommager l oreille de l utilisateur. Proceduren for vurdering af overholdelse er fulgt med involvering af følgende organ: PHOENIX TESTLAB Identifikationsmærke: CE0700 (organ) CE 0700 Dette udstyr kan bruges i: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT IS LI LT LU LV MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR Vi erklærer hermed, at denne mobiltelefon, Wi-Fi & Bluetooth-radio overholder de essentielle krav og andre relevante krav fra Direktiv 1999/5/EF. Produkter med 2,4 GHz Wireless LAN Devices Frankrig For 2,4 GHz trådløs LAN-brug med dette produkt gælder visse restriktioner. Dette udstyr kan anvende hele 2400 MHz til 2483,5 MHz frekvensbåndet (kanal 1 til 13) til indendørs anvendelse. Til udendørs anvendelse må kun anvendes frekvensbåndet MHz (kanal 1-9). For de seneste krav, se Garanti for levering af betjeningsinstruktioner Dette firma garanterer hermed at alle smartphones med store skærme, det sælger (eller producerer) (inkl. deres LP RF elektriske enheder eller moduler) (mærke: ViewSonic, modelnummer: VS13761) har indlagt brugsanvisning i pakningen, når de gøres tilgængelige på markedet. Produkternes instruktioner eller udvendige pakning skal indeholde: (1) en advarsel, der lyder "Skal bruges korrekt for at mindske påvirkningen fra elektromagnetiske bølger" ; (2) en målt SAR-værdi på 0,43 W/Kg; (3) instruktioner om sikker brug af batterier/elektrisk strøm; (4) en advarsel, der lyder "Selskaber, butikker eller brugere uden tilladelse må ikke vilkårligt ændre eller forstærke effekten eller ændre egenskaber og funktioner ved den oprindelige udformning af denne LP RF elektriske anordning, som har fået et LP godkendelsescertifikat"; samt (5) en advarsel, der lyder "Brug af LP RF elektriske anordninger må ikke påvirke flysikkerheden eller forstyrre legitim telekommunikation. Hvis der opstår interferens, skal brug af enheden stoppes øjeblikkeligt, og dets anvendelse må ikke genoptages, før inteferensen er elimineret. Legitim telekommunikation refererer til trådløs telekommunikation, som gennemføres efter Telecommunications Act. LP RF elektriske anordninger skal kunne tåle inteferens, forårsaget af elektriske bølger sendt ud eller stråling ved legitim telekommunikation eller industrielt, videnskabeligt og medicinsk udstyr". Hvis dette selskab annullerer sin garanti, skal det ubetinget acceptere tilbagekaldelse af godkendelsen, udstedt til det, holdes juridisk ansvarlig, og betale for alle tab til brugerne. ViewSonic ViewPad 7 ii

4 Vigtige sikkerhedsinformationer 1. UNDGÅ at stille genstande ovenpå ViewPad'en, da disse kan ridse skærmen. 2. UNDGÅ at udsætte ViewPad'en for snavsede og støvede omgivelser. 3. UNDGÅ at stille ViewPad'en på en ujævn eller stabil overflade. 4. UNDGÅ at stikke fremmedlegemer ind i ViewPad'en. 5. UNDGÅ at udsætte ViewPad'en for stærke magnetiske eller elektriske felter. 6. UNDGÅ at udsætte ViewPad'en for direkte sollys, da dette kan beskadige LEDskærmen. Hold enheden væk fra varmekilder. 7. SIKRE TEMPERATURER: Denne ViewPad bør kun anvendes i miljøer med temperaturer mellem -15 C (5 F) og 55 C(131 F). 8. UNDGÅ at bruge ViewPad'en i regnvejr. 9. For korrekt bortskaffelse af elektroniske produkter, bedes du forhører dig hos din lokale kommune eller forhandler. 10. ViewPad'en og adapteren kan producere en del varme under normal drift og opladeling. UNDGÅ at ligge ViewPad'en på dit skød, for at undgå ubehag eller skade fra varmeeksponering. 11. STRØM TILSLUTNINGSSPÆNDING: Se mærkepladen på ViewPad'en, og sørg for at strømforsyningen stemmer overens med oplysningerne derpå. Sørg for kun at bruge tilbehør, som er angivet af fabrikanten. 12. UNDGÅ at bruge en kuglepen eller andre skarpe genstande til at trykke på skærmen med. 13. Rengør touch-skærmen med en blød klud. Gør kluden lidt fugtig før rengøringen, hvis nødvendigt. Brug aldrig slibemidler eller rengøringsmidler. 14. Sørg altid for at slukke for ViewPad'en, før du installere eller fjerner eksterne enheder, som ikke understøtter hot-plug. 15. Træk stikket ud af stikkontakten, og sluk for ViewPad'en før du rengør den. 16. UNDGÅ at skille ViewPad'en ad. Reparation må kun udføres af en certificeret servicetekniker. 17. ViewPad'en har åbninger for at udgive varme. UNDGÅ at tildække disse ventilationsåbninger, da dette kan gøre ViewPad'en meget varm og med funktionsfejl som følge. ViewSonic ViewPad 7 iii

5 Erklæring om RoHS-overholdelse Dette produkt er designet og fremstillet i overensstemmelse med direktiv 2002/95/EF fra Europa Parlamentet og Rådets direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS-direktivet) og anses for at være i overensstemmelse med den maksimale koncentration, der er angivet af Den Europæiske Technical Adaptation Committee (TAC) som vist nedenfor: Stof Foreslået maksimal koncentration Faktisk koncentration Bly (Pb) 0.1% < 0.1% Kviksølv (Hg) 0.1% < 0.1% Cadmium (Cd) 0.01% < 0.01% Hexavalent Chrom (Cr6+) 0.1% < 0.1% Polybrominate biphenyler (PBB) 0.1% < 0.1% Polybrominate diphenyl-ethere (PBDE) 0.1% < 0.1% Visse forbindelser med stoffer, angivet ovenfor, er fritaget under Anneks til RoHSdirektivet, som angivet nedenfor: Eksempler på fritagne forbindelser er: 1. Kviksølv i kompaktlysstofrør, der ikke indeholder over 5 mg per lampe og i andre lamper, der ikke er specifikt nævnt i Anneks til RoHS-direktivet. 2. Bly i glas i katodestrålerør, elektroniske komponenter, lysstofrør og elektroniske keramiske dele (f.eks. piezoelektriske enheder). 3. Bly i højtemperatur-loddetin (dvs. bly-baserede legeringer, der indeholder 85% efter vægt eller der over). 4. Bly som en legeringskomponent i stål, der indeholder op til 0,35% bly efter vægt, aluminium med op til 0,4% bly efter vægt og ved kobberlegeringer med op til 4% bly efter vægt. ViewSonic ViewPad 7 iv

6 Information vedrørende ophavsret Copyright ViewSonic Corporation, Alle rettigheder forbeholdt. Android er et varemærke fra Google Inc. Brug af dette varemærke må kun ske efter tilladelse fra Google. Dette produkt har en Android platform baseret på Linux, som kan udvides med en række af JME-baserede softwareapplikationer. Alle produkter, der anvendes på denne enhed, samt varemærker, nævnt heri, er varemærker eller registrerede varemærker fra deres respektive ejere. Google, Google logoet, Android, Android logoet og Gmail er varemærker fra Google Inc. Brug af disse varemærker er underlagt tilladelse fra Google. Wi-Fi og Wi-Fi CERTIFIED logoet er registrerede varemærker fra Wireless Fidelity Alliance. microsd er et varemærke fra SD Card Association. Bluetooth og Bluetooth logoet er varemærker, som ejes af Bluetooth SIG, Inc. Java, JME og alle andre Java-baserede mærker er varemærker eller registrerede varemærker fra Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. Forudsigelsesmaskinen til inputmetoden er TOUCHPAL, som leveres af COOTEK. DataViz og RoadSync er registrerede varemærker fra DataViz, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. DataViz og Documents To Go er varemærker eller registrerede varemærker fra DataViz, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Word To Go, Sheet To Go, Slideshow To Go, PDF To Go og ikoner er varemærker eller registrerede varemærker fra DataViz, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Friholdelsesklausul: ViewSonic Corporation er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionsmæssige fejl eller udeladelser heri. Heller ikke for tilfældige eller skader som følge af leveringen af dette materiale eller som følge af funktionen og brugen af produktet. Med henblik på stadige produktforbedringer forbeholder ViewSonic Corporation sig retten til at ændre produktspecifikationer uden at give meddelelse derom. Oplysninger i dette dokument kan ændres uden oplysninger derom. Intet af dette dokument må på nogen måde kopieres, reproduceres eller transmitteres uden forudgående, skriftlig tilladelse fra ViewSonic Corporation. Oplysninger om intellektuelle rettigheder Rettighed til alle teknologier og produkter på denne enhed er ejet af deres respektive ejere: Dette produkt har en Android-platform baseret på Linux, som kan udvides med en række af Java-Script-baserede softwareapplikationer. Google, Google logoet, Android, Android logoet, Gmail og YouTube er varemærker fra Google Inc. Bluetooth og Bluetooth logoet er varemærker, som ejes af Bluetooth SIG, Inc. Java, JME og alle andre Java-baserede mærker er varemærker eller registrerede varemærker fra Sun Microsystems, Inc. i USA og andre lande. microsd er et varemærke fra SD Card Association. Forudsigelsesmaskinen til inputmetoden er TOUCHPAL, som leveres af COOTEK. ViewSonic ViewPad 7 v

7 Produktregistrering Af hensyn til fremtidige behov og for at modtage yderligere produktinformation, når denne måtte opstå, bedes du venligst registrere dit produkt på: Til dine optegnelser Produktnavn: Modelnummer: Dokumentnummer: Serienummer: Kųbsdato: ViewPad 7 VS13761 ViewPad 7_UG_DNH Rev. 1B Bortskaffelse af produkt ved afslutningen af dets levetid ViewSonic respekterer miljøet og fokuserer på at arbejde og leve grønt. Tal fordi du vil være en del af Smarter, Greener Computing. Besøg ViewSonics hjemmeside for at få mere at vide. USA & Canada: Europa: Taiwan: ViewSonic ViewPad 7 vi

8 Indholdsfortegnelse Chapter 1: Kom godt i gang Din enhed... 1 Forfra... 1 Bagfra... 1 Fra oven... 1 Ned... 2 Fra siden Tilbehør Sådan installeres SIM-kort og hukommelseskort... 3 Et SIM kort & et hukommelseskort Opladning af batteriet Brug af høretelefoner Tænd og sluk for enheden Aktivering af skærmen Slå lyden til og fra... 5 Chapter 2: Det grundlæggende Hjem skærm... 6 Ikoner på statusbjælken... 6 Genvejsmenu... 9 Application Drawer (Program-skuffe) Udvidet Hjem skærm Brug af Widgets Indstilling af wallpaper Justering af lydstyrken Chapter 3: Indtastning af oplysninger Tastaturet på skærmen Sådan bruger du tastaturet på skærmen Indstilling af indtastningsmetoden Ænding af indtastningsmetoden Konfigurering af tastaturindstillingerne Chapter 4: Afsending af beskeder Kontakter Sådan importeres kontakter Afsending af tekstbeskeder Afsending af multimedie-beskeder En multimedie-besked (MMS) kan indeholde grafik og lydfiler Afsending af Lyd MMS Chapter 5: Brug af Internet Oprettelse af forbindelse til Internettet Wi-Fi Mobile data netværker Sådan starter du en dataforbindelse Hurtig søgning på din ViewPad og på Internettet ViewSonic ViewPad 7 vii

9 Indholdsfortegnelse Chapter 6: Brug af Bluetooth Oprettelse af forbindelse til andre Bluetooth-enheder Chapter 7: Multimedie programmer Videoer Optagelse af video Konfigurering af camcorder-indstillingerne Visning af videoer Sådan afspilles videoer i en mappe Brug af musikafspilleren Musikskærmen Afspilning af musik Ændring af afspilningsindstillingerne Oprettelse af en afspilningsliste Chapter 8: Programmer Aldiko Sådan browser du i en e-bog Sådan downloader du en e-bog Camcorder Dokumenter til Go Word To Go Sheet To Go Slideshow To Go PDF To Go Filbrowser Administration af filer og mapper Galleri Marked Musik Notesblok Rss Reader Indstillinger SIM værktøjskasse (kun på udvalgte modeller) Talk Videoer Stemme-opringer Stemme-notat YouTube Chapter 9: Brug af ViewPad ViewPad indstillinger Trådløs & netværker Opkaldsindstillinger Lyd Skærm Sted & Sikkerhed Programmer ViewSonic ViewPad 7 viii

10 Indholdsfortegnelse Konti & synkronisering Privathed SD kort, USB lagringsenhed & ViewPad lagring Søg Sprog & tastatur Tekst-til-tale Dato & tid Om ViewPad Ændring af grundindstillingerne Dato og Tid Indstilling af alarm Skærmindstillinger Ringindstillinger Brug af trådløs & netværker Beskyttelse af din ViewPad Aktivering eller deaktivering af SIM-kort PIN-kode Aktivering af skærmlås-beskyttelse Nulstilling af din ViewPad Chapter 10: Brug af pc værktøjsprogrammet Brug af pc værktøjsprogrammet Installering af driveren Brug din ViewPad som en lagringsenhed Brug din ViewPad som et modem Brug din ViewPad til at synkronisere med din computer Specifikationer Kundestøtte Begrænset garanti ViewSonic ViewPad 7 ix

11 Kapitel 1: Kom godt i gang 1.1 Din enhed Forfra Front-kamera Kapitel 1: Kom godt i gang Retur Touch screen Bagfra Søg Hjem: Vend tilbage til Hjem skærmen. Tryk og hold nede for at vise de seneste aktiviteter. Menu: Tryk for at låse enheden op. Tryk for at vise menuindstillingerne. 3 Megapixels kamera: Se Videoer på side 23. Fra oven Stik til Micro SD kort Stik til SIM kort Lydstyrke: Tryk på den venstre eller højre lydstyrkeknap for at skrue op og ned for lyden. ViewSonic ViewPad 7 1

12 Kapitel 1: Kom godt i gang Ned Nulstil MIC Høretelefonstik: Brug høretelefoner til håndfri samtaler, eller til at lytte til musik. Mini-USB port: Forbind USB kabel til pc som et modem/usb lagringsenhed. Forbind USB kabel og AC adapteren for at oplade batteriet. Fra siden Strøm: Tryk og hold nede i ca. 5 sekunder for at tænde og slukke for enheden. For at spare på batteriet, kan du trykke hurtigt på knappen for at tænde og slukke for skærmen. Højttalere 1.2 Tilbehør Din pakke indeholder følgende ting. Hvis nogle af disse ting mangler, bedes du venligst kontakte din forhandler. ViewPad 7 AC-adapter/oplader Mini USB-kabel Høretelefoner Kunstlæder-cover Quick Start Guide ViewSonic ViewPad 7 2

13 1.3 Sådan installeres SIM-kort og hukommelseskort Et SIM kort & et hukommelseskort SIM kortet indeholder dit telefonnummer og oplysninger om teleudbyder. Du skal bruge et microsd kort til at gemme billeder, musik, videoer og andre data på. Sådan installeres SIM/microSD kortene 1. Åbn lågen til stikkene. 2. Indsæt SIM/micro SD kortene som vist. Sørg for at guld-kontaktfladerne vender opad. 3. Luk lågen til stikkene. Sådan fjernes SIM kortet 1. Åbn lågen til stikkene. 2. Tryk for at skubbe SIM kortet ud af stikket. 3. Luk lågen til stikkene. Kapitel 1: Kom godt i gang Sådan fjernes hukommelseskortet 1. For at fjerne kortene sikkert, skal du trykke på Application Drawer (Programskuffe) > Settings (Indstillinger) > SD card, USB Mass storage & phone storage (SD-kort, USB lagringsenhed & telefonlagring) > Unmount SD card (Fjern SD-kort). 2. Åbn lågen til stikkene. 3. Tryk for at skubbe micro SD kortet ud af stikket. BEMÆRK: Fjern ikke hukommelseskortet mens enheden er tændt. Pludselig fjernelse af hukommelseskortet kan føre til datatab eller uforudsigelig systemnedbrud. 1.4 Opladning af batteriet Et nyt batteri er kun halvvejs opladet. Oplad batteriet i 2 timer for at lade det helt op. Sadan oplades batteriet 1. Forbind AC-adapterens ene ende til mini USBstikket på enheden. 2. Sæt den anden ende af AC-adapteren i en stikkontakt for at påbegynde opladning. Når batteriet lader op, lyser den røde LED lampe, og ikonet vises i statusbjælken. Når batteriet er helt ladet op, slukker den røde LED lampe og den grønne LED lampe tænder. Hvis enheden tændes, vises ikonet i statusbjælken. ViewSonic ViewPad 7 3

14 Kapitel 1: Kom godt i gang BEMÆRK: Batteriet kan også oplades, når enheden tilsluttes en computer via USBkabel. (Opladningstiden kan dog forøges væsentligt) Batteriets levetid kan afhænge af brugen. 1.5 Brug af høretelefoner Slut høretelefoneren til høretelefonstikket, hvis du ønsker at lytte til musik eller have håndfri samtaler. BEMÆRK: Når du bruger høretelefoner, kan din evne til at høre lyde være begrænset. Undgå at bruge høretelefoner, hvis dette kan bringe dig i fare. Undgå at skrue helt op for lyden når du bruger høretelefoner, da dette kan skade din hørelse. 1.6 Tænd og sluk for enheden Når SIM kortet er indsat, og batteriet er ladet helt op, kan du tænde for enheden. Sådan tændes enheden. Hold tænd/sluk knappen nede indtil enheden vibrerer. Sådan slukkes enheden. 1. Hold tænd/sluk knappen nede i 5 sekunder. 2. Herefter kommer et vindue frem på skærmen, tryk på Power off (Sluk). 3. Vælg OK for at bekræfte. Sådan sætter du enheden i dvale. For at sætte enheden i dvale, skal du trykke kort på tænd/sluk knappen. Herefter slukkes skærmen. For at tænde for skærmen, skal du igen trykke kort på tænd/sluk knappen. ViewSonic ViewPad 7 4

15 Kapitel 1: Kom godt i gang 1.7 Aktivering af skærmen Sådan aktiveres skærmen 1. Tryk kortvarigt på tænd-knappen eller front-knapperne for at vække skærmen fra dvaletilstand. 2. Tryk og træk opad for at låse skærmen op. 1.8 Slå lyden til og fra Sådan slår du lyden til og fra 1. Tryk kortvarigt på tænd-knappen eller front-knapperne for at vække skærmen fra dvaletilstand. 2. Tryk på, og træk nedad for at slå lyden fra. 3. For at slå lyden til, skal du gentage trinene ovenfor. ViewSonic ViewPad 7 5

16 Kapitel 2: Det grundlæggende Kapitel 2: Det grundlæggende 2.1 Hjem skærm Fra Hjem skærmen kan du hurtigt få adgang til de almindelige funktioner og se meddelelser om ubesvarede omkald, modtagede beskeder, tjek batteriet og forbindelsesstatussen. Google søgning Indtast hvad du ønsker at søge efter i boksen. Statusbjælke Viser statussen, meddelelsesikoner og ur. Beskeder, aftaler, opgaver og forbindelsesoplysni nger vises også her. Application Drawer (Program-skuffe) Tryk for at se programmerne og enhedsindstillingerne. Genvejsmenu Tryk på et ikon for at åbne funktionen. Ikoner på statusbjælken Ikonerne på statusbjælken indikere forskellige oplysninger. Tryk på statusbjælken, og gå nedad for nemt at se de aktuelle telefonaktiviteter, og meddelelser. For at lukke vinduet, skal du trykke på. ViewSonic ViewPad 7 6

17 Kapitel 2: Det grundlæggende Ikonerne på statusbjælken indikerer følgende oplysninger: Meddelelsesikon Tekstbesked-ikon Batteri-ikon USB forbindelse-ikon Signalstyrke-ikon Netværk-ikon Wi-fi ikon Bluetooth ikon Lydstyrke icon Følgende ikoner vises muligvis i lydstyrke området. Batteri-ikon Følgende ikoner vises muligvis i batteriikon området: Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse Lyden er slået fra. Batteriet er fuld. Vibrator er slået til. Batteriniveauet er lavt. Højttalertelefon er slået til. Batteriet oplades. Lyden på telefonen er slået fra. For at oplade batteriet, se Opladning af batteriet på side 3. For at justere lydstyrken, se Justering af lydstyrken på side 12. Telefon netværk-ikon Følgende ikoner vises muligvis i telefonnetværk-ikon området. Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse Intet netværkssignal Opkald i gang. Maksimal signalstyrke. Færre bjælker indikere et lavere signalstyrke. Opkald sat på hold. Ingen SIM kort indsat. GPRS netværk er i brug. ViewSonic ViewPad 7 7

18 Kapitel 2: Det grundlæggende Forbindelse-ikon Følgende ikoner vises muligvis i forbindelse-ikon området: Meddelelsesikon Følgende ikoner vises muligvis i meddelelse-ikon området: Ikon Beskrivelse Ikon Beskrivelse WiFi er forbundet. Meddelelse om ny tekstbesked Bluetooth forbindelse er aktiv. Ny WAP Push meddelelse GPRS data-forbindelse er aktiv. Meddelelse om my HSDPA data-forbindelse er aktiv. Enhed er forbundet til pc via et USB stik. Fil er blevet downloaded. Meddelelse om my Google mail Alarm Meddelelse om opgaver Meddelelse om ubesvarede opkald ViewSonic ViewPad 7 8

19 Kapitel 2: Det grundlæggende Genvejsmenu For nem adgang til menuen, skal du trykke på punktet på Hjem skærmen. Brugerdefinering af genvejsmenuen Sådan tilføjes en genvej: 1. Tryk på Menu > Add (Tilføj) > Shortcuts (Genveje). 2. Tryk på Application (Programmer), for at se listen med programmer. 3. Tryk for at tilføje dem, som du ønsker skal vises i Hjem skærmen. Sådan fjernes en genvej: 1. Tryk og hold på det ønskede genvejsikon. Herefter forstørres ikonet. 2. vises til højre på Hjem skærmen. 3. Træk ikonet til for at slette det. Genvejsikonet er herefter fjernet. ViewSonic ViewPad 7 9

20 Kapitel 2: Det grundlæggende Application Drawer (Program-skuffe) Program-skuffen indeholder alle programmerne og indstillinger. I Hjem skærmen, tryk på for at vise menuen. Før din finger op og ned for at se flere programmer på denne enhed. Tryk på et ikon for at åbne programmet. Udvidet Hjem skærm Før din finger til venstre eller højre for at rulle over Hjem skærmen. De to venstre og to højre udvidelser i Hjem skærmen giver mere plads til ikoner, widgets, genveje og andre emner. Brug af Widgets Spar tid med live opdateringer direkte på Hjem skærmen, og saml alle dine personlige opdateringer på ét sted. Du kan tilføje og brugerdefiner Widgets på Hjem skærmen efter eget ønske. 1. I Hjem skærmen, skal du trykke på Menu > Add (Tilføj) > Widgets. ViewSonic ViewPad 7 10

21 Kapitel 2: Det grundlæggende Et galleri med en liste over alle tilgængelige widgets vises. 2. Tryk for at vælge den widget, som du ønsker at vise på Hjem skærmen. Sådan fjerner du widgets: 1. I Hjem skærmen skal du trykke og holde den ønskede widget. Herefter forstørres den. 2. vises nederest på Hjem skærmen. 3. Træk widget til for at slette det. Herefter er widget fjernet. Indstilling af wallpaper Du kan tilpasse wallpaperet på din Hjem skærm med standard wallpaperet, eller med billeder, som er taget med denne enhed. Indstil wallpaper fra Billeder 1. I Hjem skærmen, skal du trykke på Menu > Wallpaper (Tapet). 2. Select wallpaper from (Vælg tapet fra) vises på skærmen. 3. Tryk på Gallery (Galleri). 4. Tryk for at vælge billeder, der er taget med telefonkameraet, eller gemt på dit SDkort. 5. Herefter vises thumbnail billeder af alle billederne. Tryk for at vælge det billede, som du ønsker at bruge som wallpaper. 6. Træk din finger for at vælge beskæringsområdet, og tryk inde i boksen for at beskære billedet. 7. Tryk på Save (Gem), og det beskåret billede vises som wallpaper på Hjem skærmen. ViewSonic ViewPad 7 11

22 Kapitel 2: Det grundlæggende Valg af baggrundsbillede fra baggrundsbilledegalleriet 1. I Hjem skærmen, skal du trykke på Menu > Wallpaper (Tapet). 2. Select wallpaper from (Vælg tapet fra) vises på skærmen. 3. Tryk på Wallpaper (Tapet). 4. Herefter vises alle baggrundsbillederne. Før din finger til venste og højre for at se alle tilgængelige baggrundsbilleder. 5. Tryk for at få en forvisning på baggrundsbilledet. 6. Tryk på Set wallpaper (Sæt som Tapet) for at bruge dit valg som baggrundsbillede. 2.2 Justering af lydstyrken Denne enhed har tre forskellige lydstyrker, som kan justeres separat: Media volume (Medie lydstyrke): Indstil lydstyrken på musik og videoer. Ringer volume (Ring lydstyrke): Juster lydstyrken på indgående opkald og meddelelser. In-call volume (Lydstyrke under opkald): Indstil lydstyrken under et opkald. Sådan justeres lydstyrken på ringtonen 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Settings (Indstillinger)> Sound & display (Lyd & Skærm). 2. I undermenuen Lydindstillinger, skal du trykke på Ringer volume (Ring lydstyrke), hvorefter justeringsknappen til lydstyrken vises. 3. For at justere lydstyrken, skal du gøre en af følgende: Lydstyrke justeringsknap a. Træk i justeringsknappen for at justere lydstyrken. b. Tryk på lydstyrkeknappen. Træk lydstyrkeknappen op og ned for at justere lydstyrken. BEMÆRK: Når enheden står på lydløs, er alle lyde slået fra undtagen medie og alarm. 3. Tryk på for at afslutte menuen. Sådan justeres lydstyrken under et opkald 1. Under et telefonopkald, skal du trække lydstyrkeknappen mod højre. 2. Træk lydstyrkeknappen op og ned for at justere lydstyrken. Sådan justeres lydstyrken på medie 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Settings (Indstillinger)> Sound & display (Lyd & Skærm). 2. I undermenuen Lydindstillinger, skal du trykke på Media volume (Medie lydstyrke), hvorefter Medie justeringsknappen til lydstyrken vises. 3. Træk i justeringsknappen for at justere lydstyrken. Lydstyrke justeringsknap ViewSonic ViewPad 7 12

23 Kapitel 3: Indtastning af oplysninger 3.1 Tastaturet på skærmen Kapitel 3: Indtastning af oplysninger Tastaturet på skærmen vises i stående tilstand, når et program kræver indtastning af tekst, såsom når du skriver beskeder og s. Tastaturets indtastningsmetode er som standard aktiveret. Pil til CAPs lås Tryk for at skifte mellem stor og små bogstaver i indtastningen. Ordbog: Tryk for at aktivere ordbogen. Valg af indtastningsmetode: Tryk for at vælge den ønskede indtastningsmetode. Sådan bruger du tastaturet på skærmen Tryk på skærmen for at vise tastaturet. Tastatur med små bogstaver (standard) Tastatur med store bogstaver Tal og symboler Brug tastaturet på skærmen på samme måde som du bruger et almindeligt tastatur. Tryk på tasterne for at indtaste tegn. For at skifte mellem store go små bogstaver, skal du trykke på. For at vise tal og symboler på tastaturet, skal du trykke på. Tryk på for at skifte tilbage. ViewSonic ViewPad 7 13

24 Kapitel 3: Indtastning af oplysninger Indstilling af indtastningsmetoden. Denne enhed understøtter flere indtastningsmetoder, som du kan vælge ud fra. 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Settings (Indstillinger) > Language & keyboard (Sprog & tastatur). 2. I undermenuen i Tekstindstillinger, findes en liste over indtastningsmetoder. Her kan du vælge dine ønskede indstillinger. Ænding af indtastningsmetoden 1. Tryk og hold fingeren nede på ethvert tekstfelt i et program. For eksempel, i Beskeder, tryk og hold fingeren nede på feltet To: (Til:). Herefter kommmer indtastningsmetode-skærmen frem. 2. Her kan du vælge en af de tilgængelige indtastningsmetoder. 3.2 Konfigurering af tastaturindstillingerne Du kan gøre brug af forskellige hjælpemidler, når du indtaster tekst på enheden. 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Settings (Indstillinger) > Language & keyboard (Sprog & tastatur). 2. Tryk på TouchPal. 3. Vælg den ønskede indstilling på fælgende: Grundindstillinger, Tekstforudsigelse & Fingerbevægelse, Kinesisk og Håndskrivning. Basic setting (Grundindstillinger): Har følgende indstillinger: Ordforudsigelse, Tastlyd, Tastvibration, Layout i stående tilstand, Layout i liggende tilstand, Strejf for at skifte layout, Indtastning af blandet sprog og Vælg sprog. Prediction & Gesture (Forudsigelse & Fingerbevægelse): Har følgende indstillinger: Forudsig næste ord, Ret stavefejl, Rul-ned symboler og Relevante ord. ViewSonic ViewPad 7 14

25 Kapitel 3: Indtastning af oplysninger Chinese (Kinesisk): Tryk på Ambiguous PinYin (Flertydig PinYin) for at se flere valgmuligheder. (kun til brug med traditionel kinesisk) Handwriting (Håndskrivning): Tilgængelige valgmuligheder er: Skriv med, Genkend interval, Skrivefarve og Hjælp. (kun til brug med traditionel kinesisk) ViewSonic ViewPad 7 15

26 Kapitel 4: Afsending af beskeder Kapitel 4: Afsending af beskeder 4.1 Kontakter Sådan tilføjes en kontakt 1. Tryk på Contacts (Kontakter). 2. Tryk på Menu > New contact (Ny kontakt). 3. Indtast kontaktoplysninger, såsom navn, telefonnummer, -adresse osv. Tryk på Done (Udfør), for at gemme kontakten eller tryk på Revert (Fortryd), for at afslutte uden af gemme ændringerne. BEMÆRK: SIM Kontakt gemmer kun navn og telefonnummer. Hvis du vil gemme yderligere oplysninger, såsom en -adresse, skal du oprette en ny kontaktperson på enheden. Sådan importeres kontakter 1. Tryk på Menu > Import/Export (Importer/Eksporter). 2. Vælg at importere kontakter fra SIM Card (SIM-kort) eller SD Card (SD-kort). 3. Vælg kontakter, der skal importeres eller tryk på Menu for at vælge Importer alle. 4.2 Afsending af tekstbeskeder 1. Tryk på Messaging (Beskeder). 2. Tryk på New message (Ny besked). 3. I To (Til) feltet, skal du indtaste modtagerens telefonnummer, og herefter trykke på Next (Næste). 4. Skriv beskeden i Type to compose (Indtast for at komponere) feltet, og tryk herefter på Done (Udfør). 5. Tryk på Send. ViewSonic ViewPad 7 16

27 Kapitel 4: Afsending af beskeder 4.3 Afsending af multimedie-beskeder En multimedie-besked (MMS) kan indeholde grafik og lydfiler. 1. Tryk på Messaging (Beskeder). 2. Tryk på New message (Ny besked) > Menu > Add subject (Tilføj emne). Beskeden konverteres automatisk til en MMS besked. 3. Indtast mobilnummeret eller -adressen på modtageren i To (Til) feltet, og skriv herefter Subject (Emne). 4. For at tilføje komponenter, skal du trykke på Menu > Attach (Vedhæft) for at vedhæfte billeder eller videoer. 5. Tryk på Send. 4.4 Afsending af Lyd MMS 1. Tryk på Messaging (Beskeder). 2. Tryk på New message (Ny besked) > Menu > Attach (Vedhæft) > Record audio (Optag lyd). 3. Tryk på for at starte optagelsen. 4. Tryk på for at stoppe optagelsen. BEMÆRK: Tryk på for at afspille lyden. Tryk på Use this recording (Brug denne optagelse) for at gemme lyden. Tryk på Discard (Slet), for at slette lyden. Når du har gemt lyden, kan du også vælge at trykke på Play (Afspil), Replace (Erstat) og Remove (Fjern) lyden. 5. Indtast mobilnummeret i To (Til) feltet. Lydbeskeden kan sendes til op til 20 modtagere. 6. Tryk for at indtaste beskeden i boksen, og tryk derefter på Send. ViewSonic ViewPad 7 17

28 Kapitel 5: Brug af Internet 5.1 Oprettelse af forbindelse til Internettet Denne enhed kan forbindes til Internettet via: Wi-Fi Mobile data netværker Wi-Fi Kapitel 5: Brug af Internet Sådan tændes og slukkes Wi-Fi 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Settings (Indstillinger) > Wireless & networks (Trådløs & netværker). 2. Tryk for at afkrydse Wi-Fi funktionen, og slå Wi-Fi til eller fra. Sådan oprettes forbindelse til et Wi-Fi netværk 1. Slå Wi-Fi til. 2. Tryk på Wi-Fi Settings (Wi-Fi indstillinger). Enheden skanner for Wi-Fi signaler. 3. Fundne netværker vises nedenfor. Tryk på en netværksforbindelse, og tryk herefter på Connect (Tilslutuing). 4. Hvis du vælger et ikke-sikkert netværk, oprettes forbindelsen automatisk. 5. Eller gå videre til næste trin. ViewSonic ViewPad 7 18

29 Kapitel 5: Brug af Internet 6. Forbindelse til et sikret netværk kræver en adgangskode. Indtast adgangskoden, and tryk herefter på Connect (Tilslutuing). Når Wi-Fi er forbundet, vises forbindelse-ikonet i statusbjælken. Sådan tilføjes et Wi-Fi netværk 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Settings (Indstillinger) > Wireless & networks (Trådløs & netværker). 2. Tryk på Wi-Fi Settings (Wi-Fi indstillinger). 3. I Wi-Fi netværker, tryk på Add Wi-Fi network (Tilføj Wi-Fi netværk). Herefter vises et nyt vindue. 4. Følg instruktionerne på skærmen, og indtast de nødvendige oplysninger, og tryk herefter på Save (Gem), for at gemme indstillingerne. Sådan konfigureres Wi-Fi indstillingerne 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Settings (Indstillinger) >Wireless & networks (Trådløs & netværker). 2. Tryk på Wi-Fi Settings (Wi-Fi indstillinger) > Menu > Advanced (Avancet). BEMÆRK: Hvis du bruger en statisk IP, skal du indtaste IP indstillingerne. ViewSonic ViewPad 7 19

30 Kapitel 5: Brug af Internet 3. I IP indstillingerne, skal du indtaste IP adresse, gateway, netmask og DNS. Tryk på OK for at gemme dine indstillinger. Mobile data netværker Tjek tilgængeligeheden af disse forbindelser med teleudbyderen, og sørg for at få følgende oplysninger: APN (Access Point Names) Proxy Port Brugernavn Adgangskode Sådan oprettes en trådløs dataforbindelse 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Settings (Indstillinger) > Wireless & networks (Trådløs & netværker). 2. Tryk på Mobile networks (Mobile netværker) > APN. 3. Tryk på Menu > New APN (Ny APN). 4. Tryk på Name (Navn), for at indtaste et navn på forbindelsen, og tryk derefter på OK. 5. Indtast APN, og tryk herefter på OK. 6. Indtast Proxy, Port, Username (Brugernavn) og Password (Adgangskode) (hvis tilgængelige) osv., og tryk herefter på OK. 7. Tryk på Save (Gem) for at gemme dine indstillinger, eller tryk på Discard (Slet), for at afslutte uden at gemme ændringerne. Sådan starter du en dataforbindelse Dataforbindelsen aktiveres automatisk, når enheden tændes. Hvis du opretter flere dataforbindelser, skal du manuelt vælge den forbindelse, som du ønsker at bruge. ViewSonic ViewPad 7 20

31 Kapitel 5: Brug af Internet Sådan startes en dataforbindelse manuelt 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Settings (Indstillinger). 2. Tryk på Wireless & networks (Trådløs & netværker) > Mobile networks (Mobile netværker) > APN. 3. En liste over forbindelser vises. Tryk på radio knappen for at vælge den forbindelse, som du ønsker at bruge. Hurtig søgning på din ViewPad og på Internettet. I Hjem skærmen kan du bruge Google Search (Google søg) til at søge på Internettet. 1. Tryk på Google Search (Google søg) widget. 2. Indtast hvad du søger efter i Quick Search Box (Hurtig Søgning Felt). 3. Tryk på Search (Søg). ViewSonic ViewPad 7 21

32 Kapitel 6: Sådan bruges Bluetooth Kapitel 6: Brug af Bluetooth Bluetooth metoder On (Til): Bluetooth er tændt. Denne enhed finder andre Bluetooth-enheder, men den er ikke synlige for andre. Discoverable (Synlig): Bluetooth er tænd, og denne enhed er synlig for andre Bluetooth-enheder. Off (Fra): Bluetooth er slukket. Sådan tænder og slukker du for Bluetooth 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Settings (Indstillinger) > Wireless & networks (Trådløs & netværker). 2. Tryk for at afkrydse Bluetooth og aktiver det. 3. For at gøre din telefon synlig for andre, skal du trykke på Bluetooth settings (Bluetooth indstillinger), og afkryds Discoverable (Synlig) for at gøre din ViewPad synlig for andre enheder. 6.1 Oprettelse af forbindelse til andre Bluetooth-enheder En forbindelse til en Bluetooth-enhed kaldes for et partnerskab. Du skal parre og oprette et partnerskab med en Bluetooth-enhed, før du kan udveksle oplysninger. 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Settings (Indstillinger) > Wireless & networks (Trådløs & netværker). 2. Tryk på Bluetooth settings (Bluetooth indstillinger), for at se menuindstillingerne. 3. For at søge efter en ny enhed, skal du trykke på Scan for device (Skan efter enheder). 4. Tryk på enheden for at oprette forbindelse. 5. Indtast PIN for at starte parring og tryk dernæst på OK. BEMÆRK: PIN for enheden skal være den samme PIN på de andre parrede Bluetooth-enheder. 6. Hvis du opretter forbindelse til en lyd-enhed, som kun understøtter HSP/HFP, vises "Connected to phone audio (Forbundet til telefonlyd)" på skærmen. 7. Hvis du opretter forbindelse til en lyd-enhed, som kun understøtter HSP/HFP/ A2DP, vises "Connected to phone and media audio (Forbundet til telefon- og medielyd)"på skærmen. BEMÆRK: Tryk og hold den valgte enhed nede, for at åbne enhedens indstillingsmenu. BEMÆRK: Når et partnerskab er blevet oprettet, er det ikke længere nødvendigt at indtaste en adgangskode, når du opretter forbindelse til enheden igen. ViewSonic ViewPad 7 22

33 Kapitel 7: Multimedie programmer 7.1 Videoer Kapitel 7: Multimedie programmer Du kan optage videoer med 3,0 megapixels kameraet, som er udstyret på enheden. Optagelse af video Viser den sidst optagede video. Træk for at skifte mellem video og kamera. Indikere optagetiden. Tryk for at optag video. 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Camcorder. 2. Ret enheden mod emnet. 3. Tryk på lukker-knappen eller på for at starte optagelsen. 4. Tryk igen på lukker-knappen eller på for at stoppe optagelsen. ViewSonic ViewPad 7 23

34 Kapitel 7: Multimedie programmer Konfigurering af camcorder-indstillingerne På kameraskærmen, skal du trykke på Settings (Indstillinger). Herefter kommer kameraindstillinger-menuen frem på skærmen. Før din finger op og ned for at rulle på siden, og se flere valgmuligheder. Tryk på en valgmulighed for at konfigurer camcorderindstillingerne. Tryk for at se og justere de generelle indstillinger på dit kamera: Funktion Indstilling Tilgælgelige valgmuligheder Videokvalitet Videokoder VGA, CIF, QVGA, QCIF MPEG4, H263, H264 Video Videovarighed 30 sekunder (på MMS), 10 minutter, 30 minutter Hvidbalance Farveeffekter Auto, Blændende, Dagslys, Fluorescerende, Overskyet Ingen, Mono, Sepia, Negativ 7.2 Visning af videoer Sådan afspilles videoer i en mappe 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Videos (Videoer). Herefter vises alle gemte videoklip. ViewSonic ViewPad 7 24

35 Kapitel 7: Multimedie programmer 2. Tryk på en video for at afspille den. 7.3 Brug af musikafspilleren Du kan overføre musik til denne enhed fra din computer. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Music (Musik). Musikskærmen Playback screen (Afspilningsskærmen): Viser afspilningsskærmen med afspilningsknapperne på. Tryk for at gå til Spiller Nu skærmen. Tryk for at blande. Albumbille de eller animation Tryk for at gå videre til forrige nummer. Træk for at gå fremad eller tilbage. Tryk for at aktivere eller deaktivere gentagelsesfunktionen. Område med lydoplysninger. Tryk for at gå videre til næste nummer. Tryk for at afspille eller sætte nummeret på pause. Bibliotek-skærm: Viser mappekategorierne, hvilket gør det hurtigt og nemt at søge efter mediefiler. Den indeholder følgende katagorier: Artists (Kunstere), ViewSonic ViewPad 7 25

36 Kapitel 7: Multimedie programmer Albums (Albummer), Songs (Sange), Playlists (Afspilningslister) og Now playing (Spiller Nu). Now Playing Screen (Spiller Nu skærmen): Viser en liste af sange, som i øjeblikket spiller, og dem der står i kø til afspilningen. Træk ikonet til venstre for hver mediefil, for at arrangere afspilningsrækkefølgen. Afspilning af musik Sådan afspilles musik 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Music (Musik). 2. Tryk på Menu > Library (Bibliotek). Herefter vises bibliotek skærmen. 3. Tryk på Songs (Sange), hvorefter alle sange på enheden vises. 4. Tryk på et nummer for at vælge det, hvorefter afspilningen automatisk starter. ViewSonic ViewPad 7 26

37 Kapitel 7: Multimedie programmer Ændring af afspilningsindstillingerne Mens du er i afspilningsskærmen, tryk på Menu. Tryk på Library (Bibliotek), for at gå til musikbibliotek skærmen. Tryk på Party shuffle (Fest Bland), for at afspille alle sangene i vilkårlig rækkefølge. Tryk på Add to playlist (Føj til afspilningsliste), for at føje sangen til en bestemt afspilningsliste. Tryk på Use as ringtone (Brug som ringtone), for at indstille denne sang til at være din ringtone. Tryk på Delete (Slet), for at slette denne sang. Oprettelse af en afspilningsliste Føj sange til en bestemt afspilningsliste, eller opret en ny afspilningsliste. 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Music (Musik). 2. Tryk på Menu > Library (Bibliotek). Herefter vises bibliotek skærmen. 3. Tryk og hold på den sang, som du ønsker at tilføje. 4. Tryk på Add to playlist (Føj til afspilningsliste). 5. Vælg fra den aktuelle afspilningsliste, eller tryk på New (Ny), for at oprette en ny afspilningsliste. Herefter føjes sangen til afspilningslisten. Sådan fjernes en musikfil fra afspilningslisten 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Music (Musik). 2. Tryk på Menu > Library (Bibliotek). Herefter vises bibliotek skærmen. 3. Tryk og hold på den sang, som du ønsker at slette. 4. Tryk på Remove from playlist (Fjern fra afspilningsliste). 5. Herefter fjernes sangen fra afspilningslisten. ViewSonic ViewPad 7 27

38 Kapitel 8: Programmer Kapitel 8: Programmer Denne enhed kommer med følgende forudinstallerede programmer. Programmer Aldiko Camcoder Beskrivelse Download e-bøger fra online kataloger, og læs dem på din enhed. Optagede videoklip. Kamera Tag billeder eller åbn webcam Dokumenter til Go Filbrowser Brug Dokumenter til Go programmet, såsom Word til go, Ark til go, Slideshow til go og PDF til go Lite Administrer lyd, video og billedfiler. Galleri Vis og rediger billeder og videoer. Se side 24. Marked Musik Find programmer og sjove spil, som du kan downloade og installere her på denne enhed. Afspil og administrer musik- og lydfilerne på din ViewPad. Notesblok Opret notater til kladder. side 33. Rss Reader Få live opdateringer af dine favorit nyheds-og hjemmesider. Indstillinger SIM værktøjskasse Talk Konfigurer enhedsindstillinger, trådløs indstillinger og opkaldsindstillinger på denne enhed. Forbind til og brug tjenester, som tilbydes af din teleudbyder. Googles instant messaging program. Videoer Afspil videoklippene. Stemme-opringer Stemme-notat Læs og optag foruddefineret tekst, som skal genkendes og bruges af denne enhed til stemme-opringer, til at finde en kontakt og andre ting. Optag stemme-notater. ViewSonic ViewPad 7 28

39 Kapitel 8: Programmer Programmer YouTube Beskrivelse Online videostreaming-tjeneste, som giver dig mulighed for at vise, søge og uploade videoer. 8.1 Aldiko Aldiko programmet giver dig mulighed for at downloade e-bøger fra online kateloger, som du kan læse på din enhed. Sådan browser du i en e-bog 1. I Hjem skærmen, skal du trykke på > Aldiko. 2. Vælg en e-bog fra din boghylde, og tryk på den for at åbne den. 3. Før din finger til højre og venstre for at bladre frem og tilbage. Sådan downloader du en e-bog 4. I Hjem skærmen, skal du trykke på > Aldiko > Download book (Download bøger). 5. Vælg blandt en liste af forlæggere i Aldiko Online kateloget. 6. Tryk på den bog, som du ønsker at downloade, og tryk derefter på Download. 7. Bogen, som du har downloadet, kan findes i din boghylde. Bemærk: Du skal måske betale for at downloade e-bøger. 8.2 Camcorder Optag videoklip med ViewPad. Se Videoer på side 23. ViewSonic ViewPad 7 29

40 8.3 Dokumenter til Go Kapitel 8: Programmer Documents To Go (Dokumenter til Go) giver dig mulighed for at åbne Microsoft Office og Adobe filformater. Word To Go Word To Go giver dig mulighed for at læse og redigere Microsoft Word dokumenter (.doc og.docx). Det understøtter indlejrede billeder, skriftfarve, fed, kursiv, understregning, punktopstillinger, talopstillinger og meget mere. Sådan åbnes Word To Go 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Documents (Dokumenter) > Word To Go. 2. Tryk på Open File (Åbn fil). 3. Tryk på den fil, som du ønsker at åbne. Før din finger på skærmen for at panorere, eller gå videre til andre sider. 4. For at lukke filen, skal du trykke på Return (Retur). Sheet To Go Sheet To Go giver dig mulighed for at læse og redigere Microsoft Excel regneark (.xls og.xlsx). Det understøtte celle- og talformatering, række- og kolonnejustering, formler og hurtig finger-venlig panorering. Sådan åbnes Sheet To Go 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Documents (Dokumenter) > Sheet To Go. 2. Tryk på Open File (Åbn fil). 3. Tryk på den fil, som du ønsker at åbne. Før din finger på skærmen, for at panorere over arket. For at se andre regneark på filen, tryk på Menu > View (Vis) > Worksheets (Regneark), og tryk på det regneark, som du ønsker at se. 4. For at lukke filen, skal du trykke på Return (Retur). ViewSonic ViewPad 7 30

41 Kapitel 8: Programmer Slideshow To Go Slideshow To Go giver dig mulighed for at læse og redigere Microsoft PowerPoint præsentationer (.ppt og.pptx). Det understøtter slideshow, dispositionsvisning, noter, billeder, diagrammer, skrifttypeformatering og nem "træk" navigation. Sådan åbnes Slideshow To Go 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Documents (Dokumenter) > Slideshow To Go. 2. Tryk på Open File (Åbn fil). 3. Tryk på den fil, som du ønsker at åbne. 4. For at lukke filen, skal du trykke på Return (Retur). PDF To Go PDF To Go giver dig mulighed for at se Adobe PDF filer (.pdf). Det understøtter sidevisning, linjebrud, flere zoomniveauer, auto-rotation, indlejrede billeder og meget mere. Sådan åbnes PDF To Go 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Documents (Dokumenter) > PDF To Go. 2. Tryk på Open File (Åbn fil). 3. Tryk på den fil, som du ønsker at åbne. Tryk på skærmen for at vise zoom-knapperne. Træk din finger op og ned for at vise næste og forrige side. 4. For at lukke filen, skal du trykke på Return (Retur). 8.4 Filbrowser Filbrowseren giver dig mulighed for at browse indholdet på din ViewPad. 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > File Browser (Filbrowser). 2. Tryk for at rulle ned i mappelisten, og vælg hvilken mappe der skal vises. Administration af filer og mapper For at åbne en ting, skal du vælge med fingeren og trykke for at bekræfte. For at flytte, kopiere, slette, omdøbe eller bruge et billede som kontaktperson-ikon eller wallpaper, skal du. hold fingeren nede på skærmen, og vælg en af indstillingerne. For at indsætte en ting, skal du trykke på Menu og vælg Paste (Indsæt). For at sortere ting, skal du trykke på Menu og vælg Sort (Sorter), og vælg herefter en af indstillingerne. For at søge efter en fil, skal du trykke på Menu, og vælge Search (Søg). ViewSonic ViewPad 7 31

42 8.5 Galleri Kapitel 8: Programmer Du kan se dine billeder, optagede videoklip og downloadede billeder i Galleriet. 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Gallery (Galleri). 2. Herefter vises Kamera mappen, og SD kort mappen. 3. Tryk for at se billederne eller videoerne. Billederne og videoerne vises i thumbnails. 4. For at se billeder og videoer, se Visning af videoer på side Marked Android Market giver dig mulighed for at finde og downloade programmer og spil til denne ViewPad. Sådan starter du Android Market 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Market. 2. Tryk på Accept (Accep), når du har læst brugsvilkårene. 3. Tryk på Next (Næste), for at oprette din Google konto. 4. Tryk på Create (Opret), for at oprette en ny konto, eller Sign in (Log på) for at logge på din konto. 5. Når du er logget på kan du begynde at søge efter og downloade programmer fra markedet. Tryk på Apps (Programmer) for at se listen over tilgængelige programmer, og tryk på Games (Spil), for at se listen over tilgængelige spil. ViewSonic ViewPad 7 32

43 Kapitel 8: Programmer Du kan også trykke på Downloads, for at se de programmer, som du tidligere har downloaded. BEMÆRK: Android Market er muligvis ikke understøttet i visse lande. 8.7 Musik Brug Musikafspilleren til at afspille musikfiler og optagede stemmefiler. Se Brug af musikafspilleren på side Notesblok Brug Notesblokken til at skrive notater. Tryk for at oprette en ny notesblok. Tryk for at se listen over gemte noter. Sådan oprettes en note 1. Tryk på Application Menu (Programmenu) > Note pad (Notesblok). 2. Tryk på Create new notebook (Opret ny notesblok). 3. Når du er færdig, skal du trykke på for at vende tilbage til Notesblok skærmen. Dit notat gemmes automatisk. ViewSonic ViewPad 7 33

44 8.9 Rss Reader Brug RSS Reader til at gå live opdateringer fra dine favorit hjemmesider. Sådan tilføjes et nyt RSS Feed 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > RSS Reader. 2. Tryk på Menu > New feed (Ny feed), for at tilføje en Feed URL. 3. Vælg OK for at bekræfte. Kapitel 8: Programmer Sådan opdateres RSS Feed 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > RSS Reader. 2. Tryk på Menu > Update all (Opdater alle), for at opdatere RSS feeds. 3. Nye feeds vises i RSS feed indbakken Indstillinger I menuen Indstillinger, kan du se og justere de Trådløse Indstillinger, Opkaldsindstillinger, generelle telefonindstillinger og sikkerhedsindstillinger. Se ViewPad indstillinger på side SIM værktøjskasse (kun på udvalgte modeller) Forbind til og brug tjenester, som tilbydes af din teleudbyder Talk Google Talk er Googles instant messaging program. Sådan logger du på Goggle Talk 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Google Talk. 2. Tryk på Create (Opret) eller Sign in (Log på) din Google konto. ViewSonic ViewPad 7 34

45 Kapitel 8: Programmer 3. Følg vejledningen på skærmen for at logge på, eller for at oprette dit Gmail brugernavn og adgangskode. 4. Når du er logget på, kan du begynde at bruge Google Talk, og gøre en af følgende: Se Venner-liste: Tryk på Menu > All friends (Alle venner). Tilføje venner til venner-liste: Tryk på Menu > Add friends (Tilføj venner). Sådan skifter du til andre chats: Tryk på Menu > Switch chats (Skift chats). Sådan blokere du en person: Tryk på Menu > Blocked (Bloker). Sådan invitere du en person til din chat: Tryk på Menu > Invites (Inviter). Sådan konfigurere du Google Talk indstillingerne: Tryk på Menu> More (Mere) > Settings (Indstillinger). Sådan logger du af: Tryk på Menu> More (Mere) > Sign out (Log af). Sådan ser du brugsbetingelserne og oplysninger om privatlivets fred: Tryk på Menu> More (Mere) > Terms & Privacy (Betingelser & Privathed) Videoer Du kan afspille videoklippene, som du har optaget med denne ViewPad. Se Videoer på side Stemme-opringer Læs og optag foruddefineret tekst, som skal genkendes og bruges af denne ViewPad til stemme-opringer, til at finde en kontakt og andre ting. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Voice Dialer (Stemem-opringer) Stemme-notat Sådan optager du et stemme-notat 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Voice Note (Stemme-notat). 2. Tryk på Menu > Record (Optag). 3. Herefter vises optageskærmen. ViewSonic ViewPad 7 35

46 Kapitel 8: Programmer 4. Vælg for at optage en stemme. Vælg for at stoppe optagelse. Gemte stemmenotater vises her. Vælg for at tilføje et nyt notat. Vælg for at slette alle stemme-notater. Sådan afspiller du et stemme-notat 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Voice Note (Stemme-notat). 2. Herefter vises din liste med stemme-notater. Vælg en stemme-notat, der skal afspilles. 3. Stemme-notatet afspilles med Musikafspilleren YouTube YouTube er en videostreaming-tjeneste, som giver dig mulighed for at vise, søge og uploade videoer. Sådan bruger du YouTube 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > YouTube. 2. Videoer er inddelt i kategorier, såsom Featured, Mest populære, Mest viste, Top vurderede og meget mere. Tryk på en kategori for at se de tilgængelige videoer i denne kategori. 3. Tryk på en video for at afspille den. BEMÆRK: YouTube er muligvis ikke tilgængelige i visse lande. ViewSonic ViewPad 7 36

47 Kapitel 9: Brug af ViewPad Chapter 9: Brug af ViewPad 9.1 ViewPad indstillinger Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Settings (Indstillinger) for at se og justere indstillingerne på denne ViewPad. Indstillingsmenuen er kategoriseret i: Wireless controls (Trådløse indstillinger), Call Settings (Opkaldsindstillinger), Sound & Display (Lyd & Skærm), Data synchronization (Data synkronisering), Security & location (Sikkerhed & sted), Applications (Programmer), SD card (SD kard), phone storage (telefonlagring), Date & time (Dato & tid), Locale & text (Baggrund & tekst), Search (Søg) og About phone (Om telefonen). Trådløs & netværker Program Airplane mode (Flytilstand) Wi-Fi settings (Wi-Fi indstillinger) Bluetooth settings (Bluetooth indstillinger) VPN settings (VPN indstillinger) Mobile networks (Mobilnetværker) Opkaldsindstillinger Program Fixed Dialing Numbers (Fastsat opkaldsnumre) Voic (Voic ) Other call settings (Andre opkaldsindstillinger) Beskrivelse Deaktiver alle trådløse forbindelser. Opret og administrer trådløs adgangspunkter. Administrer forbindelser, indstil enhedsnavn og sporingsevne på enheden. Opret & administrer VPN (Virtual Private Network). Juster indstillinger for roaming, netværker og navne på adgangspunkter. Beskrivelse Administrer fastsat opkaldsnumre. Indstil nummer til voic . Viderestilling af opkald, spærring af opkald, opkalds-id og ventende opkald. Lyd Program Silent mode (Lydløs) Phone vibrate (Telefon vibrator) Beskrivelse Slå lydløs til og fra. Alle lyde, på nær medie & alarmlyde er slået fra. Enheden vibrerer på indgående opkald. ViewSonic ViewPad 7 37

48 Kapitel 9: Brug af ViewPad Program Volume (Lydstyrke) Phone ringtone (Telefon ringtone) Notification ringtone (Besked-ringtone) Audible touch tones (Lydgivende berøringstoner) Audible selection (Lydgivende valg) Screen lock sounds (Lyde på skærm-låsen) Haptic feedback Skærm Program Brightness (Lysstyrke) Auto-rotate screen (Autoroter skærmen) Animation Screen Timeout (Skærm timeout) Resolution Compatibility (Opløsningskapatibilitet) G-Sensor Calibration (Kalibrering af G-sensoren) E-Compass Calibration (Kalibrering af E-kompasset) Sted & Sikkerhed Program Use wireless networks (Brug trådløse netværker) Beskrivelse Ringtone: Juster ringelydstyrke på indgående opkald og beskeder. Medie lydstyrke: Indstil lydstyrken på musik og videoer. Alarm: Juster alarm-lydstyrken. Indstil din standard ringtone på indgående opkald. Indstil din standard ringtone på beskeder. Aktiver/deaktiver lyd, når du bruger nummerpanelet. Aktiver/deaktiver lyd når du foretager valg på skærmen. Afspil lyd når skærmen låses og låses op igen. Afspil lyd når der trykkes på taster på bestemte UI funktioner. Beskrivelse Juster lysstyrken på skærmen. Aktiver/deaktiver auto-rotation af skærmen. Vis animation når windows åbnes og lukkes. Juster efter hvor lang tid skærmen automatisk skal slukke. Lad programmer køre i kompatibilitet med HVGA (320x480) og WVGA (480x800) Indstil kalibrationen af g-sensoren på ViewPad'en. Indstil kalibrationen af e-kompasset på ViewPad'en. Beskrivelse Indstil sted i programmer, der bruger trådløse netværker (såsom landkort). ViewSonic ViewPad 7 38

49 Kapitel 9: Brug af ViewPad Program Use GPS satellites (Brug af GPS satellitter) Use assisted GPS (Brug assisterende GPS) AGPS Settings (AGPS indstillinger) GPS Ephemeris Auto Download (GPS kortvarig auto download) Set unlock pattern (Indstil unlock mønster) Set security question and answer (Indstil sikkerhedsspørgsmål og svar) Screen unlock pattern (Skærm unlock mønster) SIM card lock (SIM kortlås) Passwords (Adgangskode) Credential storage (Akkreditiv lagring) Programmer Program Unknown sources (Ukende kilder) Manage applications (Administrer programmer) Running services (Løbende tjenester) Development (Udvikling) Beskrivelse Afkryds for at aktivere GPS satellitter. Brug server til at assistere GPS. Juster AGPS indstillinger. Denne indstillinger er kun mulig hvis "Aktiver GPS satellitter" er aktiveret. Aktiver/deaktiver for at downloade kortvarite opdateringer fra server. Tryk for at indstille unlock mønster. Indstil dit sikkerhedsspørgsmål og svar for at låse skærmen op. Tryk for at indstille unlock mønster. Tryk for at indstille SIM kortlås, eller for at ændre SIM pinkode. Afkryds boksen for at vise adgangskoden, mens du indtaster. Brug sikre akkreditiver fra SD kort, indstil eller ændre adgangskode til akkreditiv lagring og slet akkreditiv lagring. Beskrivelse Tillad installering af ikke-marked programmer. Administrer og fjern installerede programmer. Se og juster nuværende løbende tjenester. Juster indstillinger for programudvikling. Konti & synkronisering Program Background data (Baggrundsdata) Auto-Sync (Auto-synk) Beskrivelse Afkryds for at aktivere synkronisering, send og modtag data fra alle programmer. Afkryds for at synkronisere data med programmer automatisk. ViewSonic ViewPad 7 39

50 Kapitel 9: Brug af ViewPad Program Manage accounts (Administrer konti) Privathed Program Location (Sted) Personal data reset (Nulstilling af personlige data) Beskrivelse Tryk på en konto for at konfigurer synkroniseringsindstillingerne for Kalender, Kontakter og Gmail, eller tryk for at tilføje en Gmail konto. Beskrivelse Afkryds for at bruge Min Placering til Google søgeresultater, og andre Google tjenester. Sletter alle data på enheden. SD kort, USB lagringsenhed & ViewPad lagring Program Unmount SD card (Fjern SD kort) Internal ViewPad storage (Intern ViewPad lagring) Beskrivelse Sikker fjernelse af hukommelseskortet. Viser tilgængelige ViewPad lagring. Søg Program Google search settings (Google søgeindstillinger) Searchable item (Søgebare ting) Clear search shortcuts (Slet søg-genveje) Sprog & tastatur Program Locale (Baggrund) TouchPal Beskrivelse Administrer søgeindstillinger og historikken. Vælg hvad du ønsker at søge efter på ViewPad. Slet genveje til nylige vælgte søgeresultater. Beskrivelse Vælg sprog og land på denne ViewPad. Juster tastaturindstillingerne på skærmen. ViewSonic ViewPad 7 40

51 Kapitel 9: Brug af ViewPad Tekst-til-tale Program Install voice data (Installer stemme-data) Beskrivelse Installer stemme-data, påkrævet til stemme-syntese. Dato & tid Program Automatic (Automatisk) Set date (Indstil dato) Set time zone (Indstil tidszone) Set time (Indstil tid) Use 24-hour format (Brug 24-timer format) Select date format (Vælg dato-format) Beskrivelse Afkryds for at bruge værdier fra netværket. Tryk for at indstille datoen på denne ViewPad. Indstilling af tidszonen på din nuværende placering. Tryk for at indstille tiden på denne ViewPad. Indstil uret til at bruge 24-timer formatet. Indstil det ønskede dato-format. Om ViewPad Vis lovbestemmelser, ViewPad status og softwareversionen. ViewSonic ViewPad 7 41

52 Kapitel 9: Brug af ViewPad 9.2 Ændring af grundindstillingerne Dato og Tid Sådan indstilles datoen og tidspunktet 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Settings (Indstillinger) > Date & time (Dato & Tid). 2. Indstil dato. 3. Vælg en tidszone på listen. 4. For at indstille tiden, skal du tryk på time, minut, sekund eller på AM/PM feltet, og brug + og - til at øge og reducere værdien med. 5. For at indstille datoen, skal du tryk på måned, dag eller på år feltet, og brug + og - til at øge og reducere værdien med. 6. Tryk på Set (Indstil) for at gemme værdierne. Indstilling af alarm Du kan indstille op til tre alarmer på denne enhed. Sådan indstilles alarmen 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Clock (Ur). 2. Under Vækkeur fanen, skal du trykke for at vælge de eksisterende indstillinger, eller tryk på Menu > Add alarm (Tilføj alarm) for at indstille et nyt alarmtidspunkt. 3. Tryk på Time (Tidspunkt), hvorefter uret åbnes og alarmtidspunktet kan indstilles. For at indtaste tiden direkte, skal du trykke på time, minut, sekund eller på AM/PM feltet, og brug + og - til at øge og reducere værdien med. 4. Tryk på Ringtone, for at indstille den ønskede ringtone, når vækkeuret ringer. 5. Tryk på Vibrate (Vibrer) for at aktivere/deaktivere vibratoren, når uret ringer. 6. Tryk på Repeat (Gentag), for at vælge en dag, hvor alarmen skal lyde. Vælg OK for at bekræfte. 7. Tryk på Label (Mærke), og indtast en alarmbeskrivelse. 8. For at tænde for alarmen, skal du afkrydse Turn on alarm (Tænd for alarm). ViewSonic ViewPad 7 42

53 Kapitel 9: Brug af ViewPad TIP: For at sætte en alarm til at ringe, selvom ViewPad'en er sat på lydløs, skal du trykke på Menu > Settings (Indstillinger) og afkryds Alarm in silent mode (Alarm i lydløs funktion). Skærmindstillinger Skærmindstillingerne på denne ViewPad påvirker både batteriet og den eksterne strømtilslutning. Sådan slukkes baggrundslyset, når enheden er inaktiv 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Settings (Indstillinger) > Sound & display (Lyd & skærm) for at åbne undermenuen. 2. I undermenuen Display settings (Skærmindstilliger), tryk på Screen Timeout (Skærm Timeout). 3. Vælg den ønskede tid på skærm-timeout listen. Dine indstillinger gemmes automatisk. Sådan justeres lysstyrken 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Settings (Indstillinger) > Sound & display (Lyd & skærm) for at åbne undermenuen. 2. I undermenuen Display settings (Skærmindstilliger), tryk på Brightness (Lysstyrke) rulleknappen. 3. Træk Brightness (Lysstyrke) rulleknappen til den ønskede indstilling. Sådan ændres skærmplaceringen 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Settings (Indstillinger) > Sound & display (Lyd & skærm) for at åbne undermenuen. 2. I undermenuen Display settings (Skærmindstilliger), tryk på Orientation (Placering). 3. Afkryds boksen for at skifte skærmplaceringen automatisk, når skærmen roteres. ViewSonic ViewPad 7 43

54 Kapitel 9: Brug af ViewPad Ringindstillinger Du kan tildele en ringtone og en ringtonetype til forskellige arrangementer, såsom bl.a. et indgående opkald og ny besked modtaget. Sådan ændres en ringtone eller ringtype på et indgående opkald 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Settings (Indstillinger) > Sound & display (Lyd & skærm). 2. I undermenuen Sound settings (Skærmindstilliger), tryk på Phone ringtone (Telefon ringtone). 3. Vælg den ønskede ringtone på listen. 4. Tryk på OK når du er færdig. Sådan ændres ringtonen på andre arrangementer 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Settings (Indstillinger) > Sound & display (Lyd & skærm). 2. I undermenuen Sound settings (Skærmindstilliger), tryk på Notification ringtone (Meddelelse ringtone). 3. Vælg den ønskede ringtone på listen. 4. Tryk på OK når du er færdig. 9.3 Brug af trådløs & netværker Trådløs & netværker giver dig mulighed for at administrere Wi-Fi, Bluetooth, Flytilstand og movilnetværker. 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Settings (Indstillinger) > Wireless & networks (Trådløs & netværker). 2. For at tænde og slukke for Wi-Fi, Bluetooth og Airplane mode (Flytilstand), skal du blot trykke på den tilsvarende bjælke. 3. For at ændre forbindelsesindstillingerne, skal du trykke på de tilsvarende funktionsindstillinger, og vælge herefter den indstilling, som du ønsker at ændre. 9.4 Beskyttelse af din ViewPad Du kan beskytte denne ViewPad fra uautoriserede brugere ved at påkræve indtastning af en PIN-kode, eller indtastning af en adgangskode. Aktivering eller deaktivering af SIM-kort PIN-kode Når PIN-koden er aktiveret, bliver du bedt om at indtaste den før du kan foretage et opkald. 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Settings (Indstillinger) > Location & Security (Sted & Sikkerhed). 2. I undermenuen SIM card lock (SIM-kortlås), tryk på Set up SIM card lock (Indstil SIM-kort lås). 3. Tryk på Lock SIM card (Lås SIM-kort), for at bruge PIN til at bruge enheden. Afkryds for at aktivere, fjern kryds for at deaktivere. 4. Indtast den nuværende PIN-kode. ViewSonic ViewPad 7 44

55 Kapitel 9: Brug af ViewPad 5. For at ændre PIN-koden, tryk på Change PIN (Ændre PIN). 6. Indtast den gamle PIN-kode. 7. Indtast den nye PIN-kode og bekræft. Aktivering af skærmlås-beskyttelse Når skærmlåsen er aktiveret, er du påkrævet til at tegne mønsteret for at låse skærmen op. 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Settings (Indstillinger) > Location & Security (Sted & Sikkerhed). 2. I undermenuen Screen unlock pattern (Skærm unlock mønster), tryk på Set unlock pattern (Indstil unlock mønster). 3. Følg vejledningerne på skærmen, for at tegne dit eget personlige unlock mønster, og tryk på Continue (Fortsæt). 4. Tegn unlock mønsteret igen, og tryk på Bekræft. 9.5 Nulstilling af din ViewPad Du kan nulstille din ViewPad til fabriksindstillingerne. 1. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Settings (Indstillinger) > Privacy settings (Privathedsindstillinger). 2. I undermenuen Personal data (Personlige data), tryk på Factory data reset (Nulstil til fabriksindstillinger). 3. Tryk på Reset (Nulstil) ViewPad, for at slette alle data på din ViewPad. ViewSonic ViewPad 7 45

56 Kapitel 10: Brug af pc værktøjsprogrammet Kapitel 10: Brug af pc værktøjsprogrammer Pc værktøjsprogrammet er et software, der gør det muligt for dig at ændre USBfunktionen, når din ViewPad er sluttet til en computer. Tilgængelige funktioner er: USB Mass Storage (USB lagering): Giver computeren mulighed for at genkende din ViewPad som en USB-lageringsenhed. Phone as modem (Telefon som modem): Giver dig mulighed for at bruge din ViewPad som et modem. Synchronization Tool (Synkroniseringsværktøj): Giver dig mulighed for at synkronisere din ViewPad med en computer Brug af pc værktøjsprogrammet Installering af driveren 1. Tænd for din ViewPad, og tilslut den til en computer med et USB-kabel. 2. Fra skrivebordet i Windows skal du dobbeltklikke på My Computer (Denne computer), og finde CD drive (CD drevet). 3. Browse og dobbeltklik på Setup.exe. 4. Følg vejledningerne på skærmen, for at fuldføre installationen af driveren. ViewSonic ViewPad 7 46

57 Kapitel 10: Brug af pc værktøjsprogrammer Brug din ViewPad som en lagringsenhed For at browse og overføre videoer og billeder til computeren, skal du: 1. I pc værktøjsprogrammet, vælge USB Mass Storage (USB lagring). 2. Herefter vises Removable Disk (Fjern disk) vinduet på skærmen. 3. Find DCIM mappen, og dobbeltklik på DCIM mappen, for at åbne den for at finde flere mapper. Dine optagede billeder og videoklip findes indeni disse mapper. 4. Kopier og indsæt de billed- og videofiler til en bestemt mappe på din computer. Brug din ViewPad som et modem Denne funktion gør det muligt for dig at bruge din ViewPad som modem til at få adgang til Internettet. 1. Sørf for at Wi-Fi funktionen på din enhed står på deaktiveret. Tryk på Application Drawer (Program-skuffe) > Settings (Indstillinger) > Wireless controls (Trådløs betjening). Sluk for Wi-Fi funktionen, (fjern krydset i Wi-Fi). 2. I pc værktøjsprogrammet, skal du vælge Phone as modem (Telefon som modem). 3. Vælg APN. Du kan rette til teleudbyderen APN. Kontakt din teleudbyder for yderligere oplysninger. ViewSonic ViewPad 7 47

58 Kapitel 10: Brug af pc værktøjsprogrammer 4. Vent indtil Connecting to 3G_Modem (Opretter forbindelse til 3G_Modem) processen er afsluttet. Beskeden 3G_Modem er nu forbundet vises på skærmen. 5. Fra skrivebordet i Windows, skal du dobbeltklikke på Internet Explorer, eller på, for at starte en webbrowser. Brug din ViewPad til at synkronisere med din computer Denne funktion giver dig mulighed for at synkronisere din ViewPad med en computer. I pc værktøjsprogrammet, skal du vælge Synchronization Tool (Synkroniseringsværktøj.) Start Synchronization (Start Synkronisering): giver dig mulighed for at starte synkroniseringen. Synchronization Setting (Synkroniseringsindstillinger): giver dig mulighed for at justere synkroniseringsindstillingerne. Følg vejledningerne på skærmen, for at fuldføre indstillingerne. Synchronization Summary (Synkroniseringsresultat): viser resultatet af synkroniseringsprocessen. ViewSonic ViewPad 7 48

ViewSonic. ViewPad 7. Model No. : VS13761

ViewSonic. ViewPad 7. Model No. : VS13761 ViewSonic ViewPad 7 Model No. : VS13761 Information vedrørende overensstemmelse CE SAR-oplysninger DETTE MOBILE APPARAT EFTERLEVER RETNINGSLINJERNE FOR UDSÆTTELSE AF RADIOBØLGER. Den mobile enhed er en

Læs mere

SBQ-50011G. Brugermanual

SBQ-50011G. Brugermanual SBQ-50011G Brugermanual 1 2 1. OVERSIGT OVER TELEFONEN Knappernes placering 1. Tænd-/slukknap 2. VOL+ 3. VOL- 4. Stik til øretelefoner 5. USB-terminal 3 2. KOM GODT I GANG 2.1 ISÆTNING AF KORT Sluk telefonen,

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 DA7211 Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App)

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) 1. Indholder: a. En hjelm b. Et USB kabel c. En Bling Jet fjernbetjening d. En brugsanvisning 2. Sæt USB-kablet i hjelmen

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Brug af Office 365 på din Windows Phone

Brug af Office 365 på din Windows Phone Brug af Office 365 på din Windows Phone Startvejledning Tjek mail Sæt din Windows Phone op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr på,

Læs mere

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Telefon... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleri... 7 6. Andet... 8 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

KynectTAB 32013G. Brugervejledning

KynectTAB 32013G. Brugervejledning Brugervejledning 1 Velkommen Vigtige oplysninger Knapper og funktioner I. Kom i gang 1.1 Tænd og sluk din KynectTAB 1.1.1 Tænd din KynectTAB 1.1.2 Sluk din KynectTAB 1.2 Dvaletilstand 1.3 Forbinde til

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Quickstart Guide. Dansk

Quickstart Guide. Dansk Quickstart Guide Dansk Support: For produktregistrering, besøg venligst ION hjemmeside: ionaudio.com For de seneste oplysninger om dette produkt, kan du besøge hjemmesiden ionaudio.com/blockpartylive.

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

Brugervejledning til smartphones

Brugervejledning til smartphones Brugervejledning til smartphones Gælder til mobiler med Android 5, 5.1 og 6. DanCell.dk Indholdsfortegnelse I. Forord... 2 II. Isætning af SIM-kort... 2 Mobiler med udtageligt batteri Mobiler uden udtageligt

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

ENDEAVOUR 800QC. Nem og hurtig vejledning for tavlecomputer. Android Ver. 4.2.2. Dansk

ENDEAVOUR 800QC. Nem og hurtig vejledning for tavlecomputer. Android Ver. 4.2.2. Dansk ENDEAVOUR 800QC Nem og hurtig vejledning for tavlecomputer Android Ver. 4.2.2 Dansk Tak, fordi du har valgt et Blaupunkt produkt. Et godt valg! Naturligvis er vi der også for dig efter købet! Hvis du har

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Brugervejledning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Brugervejledning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

BackBeat 100-serien. Brugervejledning

BackBeat 100-serien. Brugervejledning BackBeat 100-serien Brugervejledning Indhold Oversigt over headset 3 Vær på den sikre side 3 Parring 4 Parring 4 Parringstilstand 4 Grundlæggende funktioner 5 Tænd eller sluk 5 Juster volumen 5 Besvar

Læs mere

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet.

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet. Produktoplysninger A: Indikator for strøm/forbindelse (Forbindelse: LED tændt/blinker) B: USB.0-stik C: Beskyttelseshætte Installation Tænd Start pc'en. I denne vejledning beskrives installationen på Windows

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode.

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode. Hurtig start 1. Indsæt 12 stk. nye eller fuldt opladede AA batterier (kan opstarte på 4 batterier i nødstilfælde), eller tilslut ekstern 6 Volt strømforsyning, som er kompatibelt med kameraet. 2. Indsæt

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

PM AM

PM AM BRUGSVEJLEDNING DA 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A DA Produktbeskrivelse: (A) Display modul (B) Håndledsrem (C) Sensor knap (D) USB stik D B DA Produkt beskrivelse Din personlige

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

Wildgame ST041 MMS opsætning.

Wildgame ST041 MMS opsætning. Wildgame ST041 MMS opsætning. Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste resultat for modtagelse

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugsanvisning. Installation af App:

Brugsanvisning. Installation af App: Brugsanvisning Installation af App: Download og installer App en Eye4 fra Apple Store(Iphone), Play Butik(Android telefon) eller Windows Phone Store (Windows telefon) Alternativt scan QR koden nedenfor.

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse Egenskaber Wi-Fi b/g/n 10.1 IPS touchscreen Understøtter apps fra 3. part Webkamera G-sensor Medieafspiller 3G (Kun nogle modeller) Hvad er der i kassen? 1 tavle-pc 1 USB-kabel 1 netadapter høretelefoner

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012

BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012 BETJENINGSVEJLEDNING TAC-90012 www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne vejledning omhyggeligt, inden du tilslutter din nye tablet og tager den i brug. DANISH DANSK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

BRUGERMANUAL. Indhold

BRUGERMANUAL. Indhold Indhold IDOS Design... 3 Kategorier/mapper... 3 Ændre placeringen af apps i hjulene:... 4 Ændre navn på hjul og/eller ikon midt i hjulet:... 4 Tilføje nyt hjul:... 5 Ændre rækkefølgen af dine kategorihjul:...

Læs mere

WOOF it JAM. Brugermanual

WOOF it JAM. Brugermanual WOOF it JAM Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM højtaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højtaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for person- eller

Læs mere

Android 4.0 Brugervejledning

Android 4.0 Brugervejledning Android 4.0 Brugervejledning Hjælp til Android 4.0 Galaxy Nexus Indhold Kom godt i gang 2 Konfigurer din telefon 2 Hvorfor bør jeg bruge en Google-konto? 3 Find rundt 4 Tryk og indtast 6 Brug låseskærmen

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Opdateringsinstruktioner for navigationsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT og AVIC-F8430BT som er blevet

Læs mere

Brugervejledning. Xperia SmartTags NT1/NT2

Brugervejledning. Xperia SmartTags NT1/NT2 Brugervejledning Xperia SmartTags NT1/NT2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Kom godt i gang...4 Aktivering af funktionen NFC...4 NFC-detektionsområde...4 Brug af Smart Connect til at håndtere dine tags...4

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Lær din telefon at kende

Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Tak fordi du har valgt en smarphone fra HUAWEI. Lad os først se på nogle grundlæggende funktioner: Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde for at tænde telefonen. Når telefonen

Læs mere

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse

Egenskaber. Hvad er der i kassen? Beskrivelse Egenskaber Wi-Fi b/g/n 8 touchscreen Understøtter apps fra 3. part Webkamera G-sensor Medieafspiller 3G (Kun nogle modeller) Hvad er der i kassen? 1 tavle-pc 1 USB-kabel 1 netadapter høretelefoner Hurtig

Læs mere

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1

Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. LG Nexus 5X... 1 LG Nexus 5X Denne guide er til at opsætte din LG Nexus 5X og få den opdateret softwaremæssigt, samt opsætte UCL mail. Indhold LG Nexus 5X... 1 Opsætning af telefonen...2 Forbind til trådløst netværk/wi-fi...4

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere