Overenskomst om ansættelsesforhold for ledere/mellemledere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst om ansættelsesforhold for ledere/mellemledere"

Transkript

1 Side 1 Overenskomst om ansættelsesforhold for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg KL Forbundet af Offentligt Ansatte LederForum, Social & Sundhedssektoren Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug. Bestemmelser hvori der er foretaget realitetsændringer er markeret med []. I bestemmelser som ikke er markeret er der ikke foretaget realitetsændringer.

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet Løn Grundløn A. Indplacering Funktionsløn Kvalifikationsløn Personlig løngaranti og overgangstrin/-tillæg Funktionærlov Pension ATP Arbejdstid Barns 1. sygedag Tjenestefrihed Telefongodtgørelse Opsigelse Øvrige ansættelsesvilkår Ikrafttræden og opsigelse A Side 2 Protokollat - Kost og ophold, plejehjemsledere...18 Bilag 1 - Stillingsbetegnelser og grundlønninger i 1999-overenskomsten 20 Bilag 2 - Vejledning om lønfastlæggelse...21

3 1. Hvem er omfattet 72.01A Side 3 Overenskomsten omfatter ledere og mellemledere, som er ansat i KL's forhandlingsområde, inden for kommunernes ældreområde. Stillingskategorier og grundlønninger fra 1999-overenskomsten, se bilag 1. Stk. 2 Overenskomsten omfatter ikke personer, der 1. ansættes i administrative stillinger, der er dækket af andre overenskomster/aftaler, eller 2. ansættes i leder-/mellemlederstillinger, hvor varetagelsen af stillingens arbejds- og ansvarsområde forudsætter en specifik faglig eller mellemlang videregående uddannelse. Som eksempler på specifikke faglige eller mellemlang videregående uddannelser kan nævnes sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, (social)pædagoger eller socialrådgivere. FOA bemærkning: Såfremt en leder/mellemlederstilling er "slået bredt op" er stillingen omfattet af overenskomsten, uanset hvilken uddannelsesmæssig baggrund stillingsansøgeren har, og varetagelsen af stillingen ikke forudsætter en specifik faglig eller mellemlang videregående uddannelse. For så vidt angår stillinger som leder af dag- og aktivitetscentre fastsættes løn- og ansættelsesvilkårene efter konkret forhandling". Stk. 3 Overenskomsten omfatter endvidere ikke 1. tjenestemænd og pensionerede tjenestemænd 2. ansatte, der får understøttelse eller egenpension fra en pensionsordning, som en offentlig arbejdsgiver har bidraget til og 3. ansatte, der er fyldt 70 år. Stk. 4 []Lokalt indgås aftale om løn- og ansættelsesvilkår for ægtefæller til ledere af plejehjem/plejecentre o.lign., når ægtefællen ligeledes er ansat samme sted med beskæftigelse i normalt fuld arbejdstid og ikke omfattes af overenskomster eller aftaler vedrørende sygeplejerskepersonale, økonomapersonale eller social-og sundhedspersonale.[]

4 Side 4 2. Løn Lønnen består af 4 elementer: Grundløn, jf. 3 Funktionsløn, jf. 4 Kvalifikationsløn, jf. 5 og Resultatløn, jf. 15, nr. 5 Stk. 2 Lønnen til deltidsbeskæftigede beregnes som en forholdsmæssig del af lønnen til fuldtidsbeskæftigede. Parterne er enige om, at lederstillinger som hovedregel er fuldtidsstillinger. Stk. 3 Lønnen udbetales månedsvis bagud. Stk. 4 De ansatte får en specificeret oversigt over den udbetalte løn samt evt. indbetalte pensionsbidrag. []Følgende tekst skal stå på specifikationen: 1/3 af det samlede pensionsbidrag er egetbidraget.[] 3. Grundløn Grundlønnen dækker de ledelsesfunktioner, der forventes varetaget af en nyudnævnt/ nyansat leder. Grundlønnen dækker arbejde som grundløn og dispositionstillæg hidtil har dækket. Stk 2 []For ledere og mellemledere gælder følgende grundlønninger: Løntrin 30, løntrin kr. årligt (31/ niveau), løntrin 36, løntrin 38, løntrin 42 eller løntrin 45. Ledere og mellemlederes indplacering på grundløn sker efter lokal aftale. Ledere og mellemlederes indplacering på grundløn sker efter lokal aftale på basis af en samlet vurdering af stillingens organisatoriske placering, stillingens omfang, indhold og ansvarsområde. Vejledning om lønfastlæggelse, se bilag 2. Ved besættelse af lederstillinger skal lønnen så vidt muligt være aftalt før tiltrædelsen. Ved nybesættelse af lederstillinger efter 1. april 2003, er det den pr. 1. april

5 Side fastsatte grundløn, der fortsætter, medmindre stillingens arbejds- og ansvarsområde har ændret sig væsentligt eller andet aftales. En eventuel lokal uenighed om grundlønnen skal bilægges i overensstemmelse med reglerne om løsning af interessetvister i aftale om ny løndannelse.[] 3 A. Indplacering I det følgende er anvendt de stillingsbetegnelser, der er anvendt i 1999-overenskomsten. []Hjemmehjælpsledere på grundløn = løntrin kr. årligt ikkepensionsgivende (31/ niveau) oprykkes til grundløn = løntrin 30. Daglige ledere på grundløn = løntrin 32 oprykkes til grundløn = løntrin kr. årligt ( niveau). Områdeledere på grundløn = løntrin 36 oprykkes til grundløn = løntrin 38. Plejehjemsledere v. plejehjem med indtil 99 pladser på grundløn = løntrin 34 oprykkes til grundløn = løntrin 36. Indplacering på ny grundløn sker således, at der sker modregning med indtil forskellen mellem hidtidig grundløn + dispositionstillæg og ny grundløn. Alle lokalt aftalte trin/ tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Stk. 2 Plejehjemsledere ved plejehjem med 100 pladser og derover på grundløn = løntrin 38 oprykkes til grundløn = løntrin 42. Indplacering på ny grundløn sker således, at der sker modregning i dispositionstillæg samt i lokalt aftalte lønforbedringer i form af løntrin eller tillæg til den hidtidige grundløn, medmindre andet aftales lokalt. Stk. 3 Ledere, der ikke er omfattet af stk. 1-2, da disse i følge særlig klassificering er indplaceret på andre løntrin, indplaceres på samme eller nærmeste lavere grundløn. Til udligning af en evt. difference mellem hidtidig grundløn + dispositionstillæg og ny grundløn, ydes et personligt, stillingsbestemt funktionsløntillæg. Lokalt kan det aftales, at det personlige, stillingsbestemte funktionsløntillæg erstattes af enten indplacering på en højere grundløn eller funktionsløn for en anden funktion og/eller kvalifikationsløn. Stk. 4 Lokalt kan der aftales indplacering på en højere grundløn, end det der følger af stk. 1-3.[] 4. Funktionsløn Funktionsløn ydes ud over grundløn og eventuel kvalifikationsløn. Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområder), der er knyttet til den enkelte stil-

6 Side 6 ling/gruppe af stillinger. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for grundlønnen. Stk []Til ledere og mellemledere, på grundløn = løntrin 30 eller kr. årligt (30/ niveau), der er pålagt en funktion som praktikansvarlig i forhold til social- og sundhedselever, skal der lokalt indgås aftale om funktionsløn. 2. Til ledere og mellemledere, der er pålagt rådighedsvagt, skal der lokalt indgås aftale om funktionsløn. Bemærkning til pkt. 1: Ved fastsættelse af tillæggets størrelse indgår en konkret vurdering af niveau, kvalitet og kvantitet i funktionen.[] Stk. 3 Funktionsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af de funktioner, den ansatte varetager. Funktionsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Funktionsløn, som ydes i form af tillæg, er indtil 31. maj 2002 pensionsgivende, medmindre andet aftales. []Fra 1. juni 2002 er funktionslønstillæg altid pensionsgivende. Hvis et funktionstillæg aftales den 1. juni 2002 eller senere med ikrafttræden fra 1. april 2002 til 31. maj 2002, er dette tillæg også pensionsgivende. Tidligere aftaler om ikke-pensionsgivende tillæg berøres ikke af nævnte ændring, medmindre andet aftales.[] Vejledende kriterier for lønfastlæggelse, herunder funktionsløn, se bilag Kvalifikationsløn Kvalifikationsløn ydes ud over grundløn og en eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn baseres på den enkelte ansattes kvalifikationer. Kriterierne for kvalifikationer tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring. Stk. 2 Kvalifikationsløn aftales lokalt. Kvalifikationsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Kvalifikationsløn, som ydes i form af tillæg, er indtil 31. maj 2002 pensionsgivende, medmindre andet aftales. []Fra 1. juni 2002 er kvalifikationslønstillæg altid pensionsgivende. Hvis et kvalifikationstillæg aftales den 1. juni 2002 eller senere med ikrafttræden fra 1. april 2002 til 31. maj 2002, er dette tillæg også pensionsgivende. Tidligere aftaler om ikke-pensionsgivende tillæg berøres ikke af denne ændring, medmindre andet aftales.[] Vejledende kriterier for lønfastlæggelse, herunder kvalifikationsløn, se bilag 2.

7 Side 7 6. Personlig løngaranti og overgangstrin/-tillæg Ledere og mellemledere, som var ansat den 31. marts 1998, bevarede i forbindelse med overgang til Ny Løn pr. 1. april 1998 som minimum deres hidtidige samlede faste løn inklusiv tillæg, herunder fx tilæg af decentral løn (personlig løngaranti). Denne personlige løngaranti gælder så længe de pågældende ledere og mellemledere er ansat i samme stilling, som de var ansat i ved overgangen til Ny Løn. Ændres beskæftigelsesgraden reguleres den personlige løngaranti tilsvarende. Den del af lønnen, som har været reguleret med procentreguleringen, reguleres fortsat. Aftaler om lønforbedringer af decentral løn eller af andre lokale lønordninger opretholdes kun i det omfang, der er aftalt varige ordninger for den enkelte ansatte. I modsat fald gælder den lokale aftales ordlyd. Stk. 2 Hjemmehjælpsledere, som pr. 31. marts 1998 var indplaceret på løntrin 26, 27, 28, 29 og 31, og daglige ledere, som pr. 31. marts 1998 var indplaceret på løntrin 32, 33, 34, 35, 36 og 38 og som ved overgangen til Ny Løn fik 1 overgangstrin bevarer dette overgangstrin, sålænge de pågældende er ansat i den stilling, de var ansat i ved overgangen til Ny Løn. Ændres beskæftigelsesgraden reguleres overgangstrinnet tilsvarende. Stk. 3 Plejehjemsledere, som pr. 31. marts 2003 oppebærer tillæg for deltagelse i rådighedstjeneste, oppebærer fortsat dette tillæg pr. 1. april 2003 som personlig ordning, så længe de er ansat i samme stilling. Rådighedstillæg bortfalder som hidtil, hvis den ansatte ikke længere indgår i rådighedstjeneste. Stk. 4 Ledere og mellemledere på grundløn 36 og derover, som pr. 31. marts 2003 oppebærer tillæg for praktikansvar, oppebærer fortsat dette tillæg pr. 1. april 2003 som personlig ordning, så længe de er ansat i samme stilling. 7. Funktionærlov []For ledere og mellemledere gælder vilkår svarende til Funktionærlovens bestemmelser, medmindre der er aftalt afvigelser herfra, jf. 14. Opsigelse og 15. Øvrige ansættelsesvilkår. Ansatte, som ikke er omfattet af Funktionærlovens anvendelsesområde, er tillagt funktionærstatus ved aftale. Bestemmelsen betyder eksempelvis, at alle månedslønnede ansatte har ret til løn under fravær på grund af sygdom, (jf. Funktionærlovens 5), fratrædelsesgodtgørelse (jf. Funktionærlovens 2a) samt efterløn (jf. Funktionærlovens 8). Hvor der i Funktionærloven anvendes begrebet uafbrudt beskæftigelse og

8 8. Pension ansættelsestid, beregnes denne som hidtidig opsigelsesanciennitet.[] 72.01A Side 8 []For ledere og mellemledere, som ansættes pr. 1. april 2003 eller senere, oprettes en pensionsordning med virkning fra ansættelsen i Pen-Sam Liv forsikringsselskab. For ledere og mellemledere, som er ansat før 1. april 2003 og som ikke før 1. april 2003 var omfattet af en pensionsordning, oprettes en pensionsordning med virkning fra 1. april 2003 i i Pen-Sam Liv forsikringsselskab.[] For ledere og mellemledere, der er ansat før den 1. juli 1999, kan en allerede etableret pensionsordning i Kommunernes Pensionsforsikring A/S bibeholdes. Dette gælder også ved stillingsskift inden for overenskomstens område efter den 1. juli []Pensionsbidraget udgør 12,84% af de pensionsgivende løndele. Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede pensionsbidrag.[] Forsikringsmæssige pensionsordninger for plejehjemsledere, der er oprettet efter kommunalbestyrelsens beslutning med pensionsbidrag på 12,5% i andre pensionsforsikringsselskaber end det ovennævnte, fortsætter uændrede. Stk. 2 Grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn er pensionsgivende, medmindre andet er aftalt, jf. dog 4, stk. 3 og 5, stk. 2. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele. Hvis funktions- og/eller kvalifikationsløn ydes ved indplacering på et højere løntrin, beregnes pensionen i forhold til det højere løntrin. []Hvis funktions- og/eller kvalifikationsløn ydes i form af tillæg beregnes pensionsbidraget af dette tillæg.[] Stk. 3 For deltidsansatte, som er berettiget til pension, er betalt merarbejde pensionsgivende. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løndele. Stk. 4 Kommunen indbetaler pensionsbidraget til Pen-Sam Liv forsikringsaktieselskab, Jørgen Knudsens Vej 2, Postboks 282, 3520 Farum månedsvis bagud sammen med lønnen. 9. ATP For ledere og mellemledere under 67 år gælder følgende ATP-satser: A-sats Antal timer pr. måned Egetbidrag pr. måned Arbejdsgiverbidrag pr. måned > 117 timer 74,55 kr. 149,10 kr.

9 > 78 timer og < 117 timer 49,70 kr. 99,40 kr. > 39 timer og < 78 timer 24,85 kr. 49,70 kr A Side 9 Hvis lovgivningen om ATP ændres, udsendes rettelsesblad. For plejehjemsledere var ATP-satsen før 1. april 2003 C-satsen. 10. Arbejdstid Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid forudsættes at være 37 timer. Ledere er ansat uden højeste tjenestetid. Stk. 2 Den 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er fridage fra kl med fuld lønudbetaling. 11. Barns 1. sygedag Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første sygedag, hvis 1. barnet er under 18 år, og 2. har ophold hos den ansatte, og 3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. I vurdering af, om der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvejning af barnets alder og sygdommens karakter. Stk. 2 Der udbetales sædvanlig løn, dog ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg. Stk. 3 Fravær efter denne bestemmelse regnes ikke som sygefravær. 12. Tjenestefrihed. Der kan gives tjenestefrihed uden løn, hvis det er foreneligt med arbejdet. Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden har ansvaret for, at der er en ledig stilling efter endt tjeneste-

10 frihed A Side Telefongodtgørelse Finansministeriets cirkulære om telefongodtgørelse mv. gælder. Cirkulæret findes i KL's Løn og Personale, afsnit Opsigelse Funktionærlovens opsigelsesvarsler anvendes, når en ansat opsiges eller siger sin stilling op. Bestemmelsen i lovens 5, stk. 2, om afskedigelse med forkortet opsigelsesvarsel (120-dages reglen) finder ikke anvendelse. Opsigelsesvarslet fra den ansattes side udgør altid en måned. Følgende opsigelsesvarsler er gældende fra ansættelsesmyndighedens side: Ansættelsestid: Opsigelsesvarsel: Fra 0 til 5 måneder = 1 måned Fra 6 måneder til og med 2 år og 9 måneder = 3 måneder Fra 2 og og 10 måneder til og med 5 år og 8 måneder = 4 måneder Fra 5 år og 9 måneder til og med 8 år og 7 måneder = 5 måneder Fra 8 år og 8 måneder og herefter = 6 måneder Stk. 2 Til den ansatte fremsendes meddelelse om uansøgt afsked. Der vedlægges en kopi af meddelelsen som den ansatte kan udlevere til organisationen ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Stk. 3 Når den ansatte meddeles uansøgt afskedigelse, jf. Stk. 2, underrettes organisationen skriftligt herom. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, medmindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, som følger af henholdsvis Forvaltningsloven eller Straffeloven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres organisationen herom i forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om afsked med henblik på eventuel udlevering til organisationen. Underretning sendes til en af de nævnte organisationer: Forbundet af Offentligt Ansatte Staunings Plads København V

11 eller LederForum, Social & Sundhedssektoren Bredballe Byvej Vejle Ø 72.01A Side 11 Stk. 4 Organisationen kan kræve sagen forhandlet med afskedigelsesmyndigheden, hvis organisationen skønner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller institutionens forhold. Organisationen kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 1 måned efter afsendelsen af den i stk. 3 nævnte meddelelse. Stk. 5 Hvis den ansatte har været uafbrudt beskæftiget i kommunen i mindst 8 måneder på det tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles, kan Forbundet af Offentligt Ansatte/LederForum, Social & Sundhedssektoren kræve sagen indbragt for et afskedigelsesnævn, hvis der ikke opnås enighed ved en forhandling efter stk. 4. Et sådant krav skal fremsættes overfor kommunen inden for 1 måned efter forhandlingen med kopi til KL. Stk. 6 Et afskedigelsesnævn består af 4 medlemmer og en opmand. 2 medlemmer udpeges af Forbundet af Offentligt Ansatte/LederForum, Social & Sundhedssektoren og 2 medlemmer udpeges af KL. De 4 medlemmer udpeger i fællesskab en opmand. Hvis de 4 medlemmer ikke kan enes om at udpege en opmand, anmoder de præsidenten for vedkommende landsret om at foretage udpegningen. Stk. 7 Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forretningsorden. For nævnet kan afhøres parter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis nævnet finder, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i den ansattes eller kommunens forhold, kan det pålægges kommunen, hvis den ansatte og kommunen ikke begge ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, at afbøde virkningerne af opsigelsen ved fastsættelse af en godtgørelse. Størrelsen af godtgørelsen fastsættes af nævnet, som skal tage hensyn til sagens omstændigheder og til, hvor længe ansættelsesforholdet har varet. Godtgørelsen kan maksimalt fastsættes til sædvanlig løn for en periode svarende til det dobbelte af arbejdsgivers opsigelsesvarsel over for den ansatte. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet. Omkostningerne fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part. 15. Øvrige ansættelsesvilkår Følgende aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår gælder (nummereringen henviser til Protokollatets numre): 1. Ansættelsesbreve Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) er en implementering af et EUdirektiv. Aftalen fastlægger indholdet af og andre bestemmelser vedrørende ansættelsesbreve. Aftalen omfatter alle typer af ansatte i kommuner og amter. Dette indebærer, at ansatte på særlige vilkår, fx som led i aktiveringsordninger,

12 2. Lønninger omfattes af aftalen A Side 12 Forbundet anbefaler, at det af ansættelsesbrevet fremgår, om der er specielt aftalte arbejstidsforhold (fast tjeneste i aften- og/eller natperiode). Aftaler om lønninger for overenskomstansatte samt tjenestemænd i kommuner og amter indeholder de generelle lønninger (grundsats, procentregulering samt områdetillæg), som gives til alle ansatte i form af 1-55 løntrin samt evt. særlige tillæg o.lign. Der er indgået en aftale for hvert af de 4 forhandlingsområder. 3. Ny løndannelse 5. Resultatløn Aftale om ny løndannelse skaber et grundlag, hvormed løndannelsen udover grundløn baseres på funktioner, kvalifikationer og resultater. Aftalen indeholder bl.a. bestemmelser om pension og uddannelse, den lokale forhandlingsprocedure, aftaleindgåelse, opsigelse og rets- og interessetvister. Aftalen er det fælles grundlag for de overenskomster, der indeholder ny løndannelse og aftalen skal ses i sammenhæng med de enkelte overenskomsters bestemmelser om ny løndannelse. Aftale om resultatløn indgår som en del af den nye løndannelse, men kan også anvendes til personalegrupper, der ikke er overgået til ny løndannelse. Resultatløn kan anvendes som et yderligere incitament for såvel medarbejdere som ledelse til at arbejde for en effektivisering og udvikling af deres arbejdsplads. Ligeledes kan resultatløn anvendes til at tydeliggøre og understøtte de målsætninger, der arbejdes efter på den enkelte arbejdsplads. Aftalen opererer med 4 typer af resultatløn, der kan udmøntes på flere måder. Der er udarbejdet en fælles vejledning til aftalen. 7. Midlertidig tjeneste i højere stilling (funktion) Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling indeholder retningslinier for betaling ved pålæg om midlertidig at gøre tjeneste i højere stilling. Aftalen gælder for tjenestemænd og for de overenskomstansatte, hvor der i overenskomsten henvises til denne aftale. 8. Lønberegning/lønfradrag Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale indeholder bestemmelser om lønberegning i forbindelse med ansættelse på andre dage end den 1. i måneden og fratræden på andre dage end den sidste i måneden samt bestemmelsen om lønfradrag i forbindelse med fravær, ferie og tjenestefri. 9. Åremålsansættelse

13 Side 13 Rammeaftaler om åremålsansættelse indeholder bestemmelser om åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår og åremålsansættelse af ikke-tjenestemænd. Aftalen indeholder bestemmelser om åremålsstillingen, stillingsopslag, åremålstillæg, fratrædelsesbeløb, pensionsvilkår og afskedigelse. Der er indgået en rammeaftale for hvert af de 4 forhandlingsområder. 10. Supplerende pension Rammeaftale om supplerende pension giver mulighed for at etablere supplerende pensionsordninger med det sigte at supplere pensionen ved alder, sygdom og død for såvel tjenestemænd som overenskomstansatte. Der kan indgås aftale om indbetaling af nærmere faste tillæg eller, at pensionsindbetalingen udgør et fast årligt grundbeløb. Der kan indgås aftaler om supplerende pensions på både centralt og lokalt niveau. 13. Tilrettelæggelse af arbejdstid Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden er en implementering af et EU-direktiv. Aftalen indeholder bestemmelser om arbejds- og hviletid, pauser og natarbejde. 14. Decentrale arbejdstidsaftaler Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler indeholder bestemmelser om, at der decentralt kan indgås aftaler om arbejdstidstilrettelæggelse, som fraviger visse centrale aftaler om arbejdstid. Aftalen er grundlaget for indgåelse af de decentrale arbejdstidsaftaler og indeholder en række grundprincipper om blandt andet arbejdsmiljø og sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv/privatliv for de decentrale aftaler om arbejdstid. 15. Deltidsarbejde Rammeaftale om deltidsarbejde er en implementering af et EU-direktiv. Formålet med aftalen er at fjerne forskelsbehandling af deltidsansatte i forhold til fuldtidsansatte, at forbedre kvaliteten af deltidsarbejde, at lette udviklingen af deltidsarbejde på frivillig basis og bidrage til en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden på en måde, der tager hensyn til behovene hos kommunen eller amtet og lønmodtagerne. 16. Tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse er en implementering af et EUdirektiv. Formålet med aftalen er at fjerne forskelsbehandling af tidsbegrænsede ansatte i forhold til fastansatte samt fastsætte rammer, der skal forhindre misbrug i relation til forlængelser af tidsbegrænsede ansættelsesforhold.

14 Side Merarbejde for tjenestemænd uden højeste tjenestetid. FOA bemærkning: Aftaler om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid finder anvendelse for tjenestemænd uden højeste tjenestetid og for de overenskomstansatte, hvor der i overenskomsten er henvist til denne aftale. Aftalen indeholder regler om, hvornår der kan ydes godtgørelse for merarbejde, og i hvilken form godtgørelsen kan ydes. Der er indgået aftaler for tre af de fire forhandlingsområder. 18. Konvertering af ulempetillæg Aftale om konvertering af ulempetillæg giver mulighed for, at arbejdstidsbestemte ydelser og arbejdsbestemte tillæg og lignende efter aftale kan konverteres til et årligt ulempetillæg eller til et fast ulempetillæg pr. tjeneste/vagt. Der skal indgås en lokal aftale mellem kommunen eller amtet og de(n) forhandlingsberettigede organisation(er). Aftalen kan omfatte ansatte i én eller flere institutioner eller dele heraf, og én eller flere personalegrupper eller enkeltpersoner. 19. Tele- og hjemmearbejde Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde giver mulighed for, at medarbejderne - på frivillig basis - kan arbejde hjemme med arbejdsopgaver, der normalt varetages på arbejdspladsen. For at kunne anvende rammeaftalen skal der indgås en lokal aftale mellem kommunen eller amtet og de(n) forhandlingsberettigede organisation(er), som aftalen vedrører. Aftale mellem kommunen eller amtet og den enkelte ansatte indgås med hjemmel i den lokale aftale. Der er udarbejdet en fælles vejledning til rammeaftalen. 20. Ferie Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter indeholder bestemmelser om optjening og afvikling af ferie, tilrettelæggelse af ferie, overførsel og udbetaling af ferie, løn under ferie, særlig feriegodtgørelse og feriegodtgørelse. Aftalen indeholder særlige bestemmelser for tjenestemænd, reglementsansatte, budgetmæssigt fastansatte, elever og timelønnede. Aftalen gælder i stedet for ferieloven. 21. Barsel mv. Aftale om fravær af familiemæssige årsager indeholder bestemmelser om fravær, orlov og løn i forbindelse med graviditet, barsel og adoption, omsorgsdage, orlov til børnepasning og tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager. Dele af aftalen er en implementering af EU-direktivet vedrørende forældreorlov. Der er endvidere indgået et Protokollat om aftale om fravær af familiemæssige

15 Side 15 årsager, som gælder for ansatte, der ikke er omfattet af de nye regler om udvidet barselsorlov dvs. forældre til børn, der er født før den 1. januar 2002 forældre til børn, der er født i perioden fra 1. januar og frem til og med den 26. marts 2002, der ikke følger de nye regler om udvidet barselsorlov. Protokollatet gælder til og med den 25. juni Tjenestefrihed uden løn Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål giver ret til tjenestefrihed uden løn til ansatte, der udsendes eller ansættes under visse nærmere betingelser i udlandet eller i Grønlands hjemmestyre/kommuner m.v. En ansat, hvis ægtefælle eller samlever udsendes eller ansættes under visse særlige betingelser i udlandet eller i Grønlands hjemmestyre/kommuner m.v., har ret til tjenestefrihed uden løn. Bestemmelser om tjenestefrihed til andre formål findes i overenskomsterne og lovgivningen. 23. Seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik kan indgå som et led i personalepolitikken og giver mulighed for dels at fastholde ældre medarbejdere og dels at give ældre medarbejdere mulighed for gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Aftalen indeholder bestemmelser om personkreds og indhold af seniorstillinger og generationsskifteaftaler samt bestemmelser om fratrædelsesgodtgørelse. Aftalen er grundlaget for aftale om vilkårene for de konkrete ordninger, som aftales mellem de lokale parter. 24. Befordringsgodtgørelse Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser indeholder bemyndigelsesbestemmelser og satser for kilometergodtgørelse ved bilkørsel og anvendelse af egen knallert eller cykel. Der er indgået en aftale for ansatte i KL og Amtsrådsforeningens forhandlingsområde. 25. Kompetenceudvikling Aftale om kompetenceudvikling har som formål at forpligte ledelse og medarbejdere til at prioritere en øget kompetenceudvikling, der sikrer såvel arbejdspladsens behov som medarbejderens individuelle og faglige udvikling. Aftalen indeholder en definition af kompetenceudvikling, bestemmelser om opstilling af og opfølgning på udviklingsmål for den enkelte medarbejder eller for grupper af medarbejdere, og bestemmelser om hovedudvalgets og SU/MEDudvalgets rolle. 26. Socialt kapitel

16 Side 16 Rammeaftale om socialt kapitel. (Forebyggelse samt fastholdelse og integration af personer med nedsat arbejdsevne og ledige i: Aftalebaserede job på særlige vilkår, fleksjob, skånejob og jobtræning mv.) indeholder rammer for medarbejderinddragelse og personalepolitiske tiltag for forebyggelse, fastholdelse og integration mm., ligesom aftalen indeholder bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår for personer med nedsat arbejdsevne og ledige. Aftalen omfatter både allerede ansatte og udefra kommende personer. 27. Virksomhedsoverenskomster Rammeaftale om virksomhedsoverenskomster giver mulighed for, at de lokale parter kan aftale at etablere en lokalt tilpasset overenskomst for en sektor, en institution eller et område. Desuden er formålet at skabe attraktive arbejdsplader ved at tilpasse overenskomstbestemmelser mv. til personalets og arbejdspladsernes ønsker og behov. Aftalen indeholder bestemmelser om de elementer, virksomhedsoverenskomsten skal indeholde, bestemmelser om hvilke af de centrale aftaler, der helt eller delvist kan fraviges samt hvilke centrale aftaler, der ikke kan fraviges. 28. Retstvistaftalen Aftale vedrørende behandling af retstvister om aftaler indgået mellem de kommunale arbejdsgiverparter og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) beskriver de generelle regler for behandling af retstvister. Disse regler kan aktuelt være fraveget i de enkelte aftaler. Aftalen redegør for, hvorledes retstvister skal søges løst via forhandling og mægling samt hvorledes retstvisten skal behandles, hvis der ikke kan indgås forlig. 29. SU og tillidsrepræsentanter Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg anvendes, sålænge der ikke er indgået en lokal MED-aftale, jf. neden for pkt. 30. Aftalen indeholder bestemmelser om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. Aftalen indeholder således regler om valg af tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og suppleanter, tillidsrepræsentantens virksomhed, tidsforbrug, frihed til deltagelse i kurser m.v., særlige afskedigelsesbetingelser, oprettelse af og opgaver i samarbejdsudvalg, sammensætning af samarbejdsudvalget og samarbejdsudvalgets arbejdsform samt koordinationsudvalg. Der er indgået en aftale for ansatte under KL og Amtsrådsforeningens forhandlingsområde og en aftale for ansatte i Københavns Kommune. Der er efter nærmere fastsatte regler mulighed for at fravige hovedparten af de centrale TR-bestemmelser gennem indgåelse af en lokal TR-aftale. 30. MED og tillidsrepræsentanter Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse åbner mulighed for indgåelse af en lokal MED-aftale. Rammeaftalen og den lokale MED-aftale erstatter aftalen om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. Aftalen

17 Side 17 indeholder bestemmelser om tillidsrepræsentanter svarende til TR/SU-aftalen. Rammeaftalen giver vedrørende medindflydelse og medbestemmelse mulighed for at fastlægge formål, indhold og struktur, så det passer til de mål (amts)kommunen har fastlagt for serviceydelserne og arbejdsformen. Rammeaftalen skal skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Der er udarbejdet en MED-håndbog. Der er efter nærmere fastsatte regler mulighed for at fravige hovedparten af de centrale TR-bestemmelser gennem indgåelse af en lokal TR-aftale. 31. Sammenhængende personalepolitisk drøftelse De centrale overenskomstparter har indgået en række rammeaftaler, som giver de lokale parter en række muligheder for på det personalepolitiske område at indgå aftaler tilpasset de lokale forhold. Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesorgan skal årligt gennemføre en drøftelse af følgende personalepolitiske emner: - Ny løndannelse, jf. pkt. 3 - Socialt kapitel, jf. pkt Kompetenceudvikling, jf. pkt. 25 Det øverste medindflydelse- og medbestemmelsesorgan kan endvidere i drøftelsen inddrage øvrige emner, for eksempel med udgangspunkt i følgende aftaler: - Rammeaftale om seniorpolitik, jf. pkt Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde, jf. pkt Aftale om resultatløn, jf. pkt. 5 - Der henvises endvidere til Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne. Protokollatet findes i KL s Løn og Personale, afsnit Ikrafttræden og opsigelse Overenskomsten gælder fra 1. april 2003, hvor intet andet er anført. Stk. 2 Overenskomsten kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts Opsigelsen skal ske skriftligt. Stk. 3 Indtil der indgås en ny overenskomst, fastsættes lønnen efter den Aftale om lønninger for kommunalt ansatte, der gælder ved opsigelsen af overenskomsten.

18 København, den 28. oktober A Side 18 For KL Kjeld Hansen Nanna Abildstrøm For Forbundet af Offentligt Ansatte Dennis Kristensen Jens Folkersen For LederForum, Social & Sundhedssektoren Ole Mørk Nielsen Erik Lehm Protokollat - Kost og ophold, plejehjemsledere Fradrag for ophold med forplejning for plejehjemsledere beregnes efter de for statens tjenestemænd gældende regler. Dette gælder også, ved institutioner, hvor der føres fælles husholdning, og det er tilladt plejehjemslederen for sig eller familie at købe kost til de enkelte måltider. Cirkulære om regulering af satser for fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser findes i KL's Løn og Personale, afsnit Stk. 2 Har plejehjemslederen egentlig lejlighed, sker fradrag herfor efter de for statens tjenesteboliger gældende regler. Cirkulære om tjeneste- og lejeboliger findes i KL's Løn og Personale, afsnit København, den 28. oktober 2002 For

19 KL Kjeld Hansen Nanna Abildstrøm 72.01A Side 19 For Forbundet af Offentligt Ansatte Dennis Kristensen Jens Folkersen For LederForum, Social & Sundhedssektoren Ole Mørk Nielsen Erik Lehm

20 Side 20 Bilag 1 - Stillingsbetegnelser og grundlønninger i 1999-overenskomsten Distrikts-/områdeledere, der har det daglige ledelsesmæssige ansvar i et distrikt eller område af kommunen såvel uden for som i integrerede plejeordninger. Daglige ledere af en eller flere pleje-/bistandsgrupper mv. Overenskomsten omfatter leder/mellem-lederstillinger med ansvar for et område, et distrikt eller en gruppe i et område eller distrikt. Ledere (bestyrere) af kommunale plejehjem/plejecentre o.lign. løntrin 36 løntrin 32 v/plejehjem til og med 99 pladser løntrin 34 v/plejehjem med 100 pladser og derover løntrin 38 Hjemmehjælpsledere Ved hjemmehjælpsledere forstås ledere med ansvar for praktisk bistand i borgernes eget hjem. Cirkulæret er optrykt som bilag til overenskomsten (se side?). Ved praktisk bistand forstås normale huslige arbejdsopgaver og hjælp til personlige fornødenheder bortset fra plejeopgaver. Det vil sige, at hvis en lederstilling omfatter ansvar for daglig ledelse af sygehjælpere, plejehjemsassistenter, social- og sundhedsassistenter m.fl., der udfører arbejde som sådan, er lederstillingen omfattet af bestemmelse for distrikts- /områdeledere eller daglige ledere. løntrin 26 + et ikke-pensionsgivende tillæg på kr. årligt (31/ niveau)

21 Bilag 2 - Vejledning om lønfastlæggelse 72.01A Side 21 []Forskellige forhold kan tillægges betydning ved fastlæggelsen af aflønningen af en leder. I vurderingen indgår stillingens samlede indhold og omfang i forhold til ledelsesansvar, økonomisk ansvar og andet ansvar. Endvidere indgår i vurderingen stillingens samlede indhold og omfang i forhold til kommunens størrelse og stillingens organisatoriske placering i forhold til andre lederstillinger i kommunen. Hvordan og i hvilket omfang aflønningen kombineres af lønelementerne grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn aftales lokalt, derfor er nogle af de samme elementer beskrevet flere steder i det følgende. I det følgende er givet eksempler på hvilke elementer, der kan indgå i lønfastlæggelsen. Vejledning om indplacering på grundløn Der er i det følgende kun tale om eksempler, hvorfor de lokale parter kan lægge vægt på andre kriterier eller supplere med andre kriterier ved fastlæggelse af grundlønnen fx kompleksiteten af de opgaver, der er tilknyttet stillingen. Følgende kriterier vil kunne medføre en høj grundløn: ansvar for formulering af strategier og politikker overordnet økonomisk ansvar, herunder udmelding af økonomiske rammer, overordnet ansvar for organisationsstruktur, klient-/brugerforløb og kvalitet. Følgende kriterier vil kunne medføre en grundløn på mellemniveau: stillinger med ansvar for at omsætte strategier og politikker i handlingsanvisninger, ansvar for overholdelse og udfyldelse af økonomiske rammer, ansvar for strukturtilpasninger i forhold til fx klient-/brugerforløb og kvalitet. Følgende kriterier vil kunne medføre en grundløn på nederste: ansvar for den daglige ledelse af en enhed, herunder implementering af handlingsanvisningerne, ansvar for at tilrettelægge arbejdet og sikre et godt arbejdsmiljø ansvar for kompetenceudvikling af underordnet personale.[] Vejledende kriterier for funktionsløn Eksempler på funktionsløn: Organisatorisk placering Budgetansvar/driftsansvar/kompetence Stedfortræder/souscheffunktioner Antal underordnede/brugere Antal specialer/specialiseringsgrad Produktion/serviceydelser Komplekse ledelsesopgaver, eksempelvis ledelse af andre faggrupper, andre områder (fx rengøring, vaskeri, pedelfunktion, samt døgndækning)

22 Tværfaglige lederteams Tværgående og koordinerende funktioner Geografi (antal institutioner, afstande mellem institutioner) Konsulent- og specialistfunktion Brugerråd Selvstændig virksomhed Eksterne samarbejdsrelationer Visitation Undervisning og vejledning af andre faggrupper Formidlings/informationsopgaver Uddannelse af elever/studerende/ansatte i jobtræning Øvrige uddannelsesopgaver Udviklingsopgaver Projektarbejde Evalueringsopgaver Udvalgs- og/eller forhandlingsopgaver Kvalitetssikring 72.01A Side 22 Særlige servicefunktioner omkring brugernes individuelle behov (opsøgende arbejde i forhold til selvstændig vurdering af brugernes behov) Funktioner i forbindelse med indkøbsaftaler Vejledende kriterier for kvalifikationsløn Eksempler på kvalifikationsløn: Gennemgået uddannelse som fx: merkonomuddannelsen, Lederskole, andre relevante uddannelser inden for praktikvejleder-, demens-, undervisning- og EDB-området mv. Erfaring på og uden for arbejdsstedet Deltagelse i (omstillings)projekter Kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen Engagement, flair, evner, kreativitet mv.

23 Side 23 "Bilag 3 til socialministeriets cirkulære nr. 175 af d. 30. oktober 1980 om praktisk bistand i hjemmet efter bistandsloven. Cirkulæret er ophævet. Kommunen kan selv fastlægge definition af de enkelte plejekategorier samt hjemmehjælpslederbegrebet. Oprindelig tekst: Bilag Definition af plejekategorier A) Hjælpeløse plejepatienter der har behov for stadigt tilsyn af sygeplejerske og speciel observation og pleje, idet disse beboere er i lægelig behandling. Denne kategori omfatter beboere med kronisk bryst-, lungeog nyrelidelse, sukkersyge, hjerneblødning og følgetilstand herefter, dementis senilis (hjerneforkalkning), blindhed, gigtlidelser m.m. Ved plejen af disse patienter er det et væsentligt problem, at de i nogle tilfælde ikke selv vil kunne tilkande hjælp, hvorfor de må overvåges meget omhyggeligt. De kræver ofte madning, speciel medicin, herunder injektioner. Det daglige toilette må som regel udføres af særligt uddannet plejepersonale, da de fleste af disse beboere ofte er urenlige. Dette frembyder som regel særlige problemer med henblik på at undgå liggesår og hudinfektioner, ligesom der ofte foreligger kredsløbsforstyrrelser i benene med disposition til koldbrand og andre følgesygdomme. B) Svære plejepatienter som har behov for regelmæssigt tilsyn af sygeplejerske, men kan ved hjælp af plejepersonale delvis klare spisning og andre personlige fornødenheder. Disse beboere lider sædvanligvis af sygdomme som nævnt under kategorien hjælpeløse plejepatienter, men almentilstanden er her noget bedre. Disse beboere vil som regel have behov for at tilkalde hjælp døgnet rundt. De plejemæssige problemer er i nogen grad de samme som for kategorien hjælpeløse plejepatienter. Beboere i denne kategori kan være urenlige og vil eventuelt have blærekateter, som de ikke i alle tilfælde er i stand til at passe selv. De vil alle være i stand til at komme ud af sengen og sidde op, og de bør i så vid udstrækning som muligt tages op og have gangøvelser, ligesom de bør aktiveres mest muligt for eksempel med beskæftigelsesterapi. En del af beboerne i denne gruppe må have hjælp til spisning og personlig toilette. C) Lettere plejepatienter kan stort set bevæge sig omkring uden støtte eller eventuelt med stok. Beboerne i denne gruppe lider af lettere følger af apoplektiske tilfælde, alderdomsforandringer m.m. Endvidere vil enkelte af beboerne i denne gruppe have behov for omsorg på grund af periodiske konfusionstilstande - specielt om natten. De plejemæssige problemer for beboerne af denne kategori er væsentligt mindre end for de to ovennævnte gruppers vedkommende. Beboerne er pricipielt renlige (eventuelt har de blærekateter som passes uden problemer). Beboerne kan klare personlige fornødenheder som vask og spisning uden hjælp eller med en helt tidsbegrænset hjælp.

24 Side 24 D) Selvhjulpne beboere kan selv klare de daglige fornødenheder og har kun behov for tilsyn og hjælp i begrænset omfang. Bilag 3 til socialministeriets cirkulære nr. 175 af 30. oktober 1980 om praktisk bistand i hjemmet efter bistandsloven. Vejledning for tilsynsførende/hjemmehjælpsledere Den tilsynsførende/hjemmehjælpslederen er kontaktleddet mellem hjemmene, hjælperne og administrationen og skal varetage alle parters interesser. Det er derfor nødvendigt, at den tilsynsførende/hjemmehjælpslederen er i besiddelse af faglig viden og naturlig venlighed. Den tilsynsførende/hjemmehjælpslederens arbejdsopgaver vil naturligt være følgende: Hjemmene: vurdere behovet for hjemmehjælp (bedømmes ud fra patientens helbredstilstand, hjemmets indretning og praktiske forhold bl.a. afstand til forretninger) observere om der er behov for andre former for bistand eller brug for hjælpemidler føre tilsyn med hjælpernes arbejde og arbejdsforhold og påtale eventuelle mangler være behjælpelig med at rette henvendelse til offentlige kontorer m.v., pårørende og andet Den tilsynsførende/hjemmehjælpslederen skal på en elskværdig måde kunne bistå hjemmene med den rigtige form for hjælp, for derigennem at skabe de bedste muligheder for, at modtagerne af hjemmehjælpen kan blive i egne hjem, så længe det er muligt og ønskeligt. Hjælperne: instruere ny hjælpere indføre og støtte dem i arbejdet vejlede med nødvendige oplysninger ved tildeling af plejer påse ved tilsyn med hjælperne i hjemmet, at hjemmehjælperne overholder de fastlagte mødetider være rådgivende og yde bistand ved løsning af eventuelle problemer være behjælpelig i spørgsmål vedrørende erstatnings- og klagesager samt orientere om de forskellige afdelinger inden for forvaltningen Administrationen: ud fra sit kendskab til både hjemmene og hjælperne fordele arbejdet efter bistandens art og hjælpernes egnethed medvirke og være rådgivende ved ansættelse og afskedigelse af hjælperne foretage eftersyn, udregning og attestering af hjælpernes arbejdssedler og hjemmenes betaling påse at tilskud efter 56 virker tilfredsstillende og føre tilsyn i samme omfang, som hvis arbejdet havde været udført af en hjemmehjælper afgive rapport til forvaltningen, deltage i tværfaglige møde og andre møder vedrørende arbejdet og hjælperne, rådgive inden der foretages ændringer i den bevilgede bistand observere og give indberetninger til læger, sygehuse, hjemmesygeplejersker m.v. medvirke i det opsøgende arbejde

25 Side 25 Tavshedspligt: den tilsynsførende/hjemmehjælpslederen er medarbejder ved social- og sundhedsforvaltningen og har tavshedspligt i lighed med øvrige ansatte. Da arbejdet vil medføre kendskab til mange personlige forhold i hjemmene og om hjælperne, må den tilsynsførende/hjemmehjælpslederen aldrig til udenforstående udtale sig om patienternes og hjemmenes forhold, om hjælpernes forhold eller om forvaltningens øvrige personale. Brud på tavshedspligten kan medføre afskedigelse. Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelse. Økonomiske forhold: gaver og anden form for vederlag må ikke modtages fra hjemmene eller ydes til hjemmene, og der må under ingen omstændigheder lånes penge i hjemmene eller til hjemmene. Handel med personlige effekter mellem hjemmene og den tilsynsførende/hjemmehjælpslederen må ikke finde sted. For at hjemmehjælpsordningen skal fungere efter bestemmelsen, må den tilsynsførende/hjemmehjælpslederen forstå sit medansvar for gennem nær kontakt og samarbejde med den øvrige del af forvaltningen, lægerne og andre implicerede parter at medvirke til den bedst mulige løsning af opgaverne.

AFTALE for tjenestemandsansatte parkeringsvagter ansat i HUR og tjenestegørende i Parkering København

AFTALE for tjenestemandsansatte parkeringsvagter ansat i HUR og tjenestegørende i Parkering København Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE AFTALE for tjenestemandsansatte parkeringsvagter ansat i HUR og tjenestegørende i Parkering København 2002 Side 2 Overenskomsten er forenklet,

Læs mere

Protokollat om generelle ansættelsesvilkår

Protokollat om generelle ansættelsesvilkår Side 1 Protokollat om generelle ansættelsesvilkår KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledning...4

Læs mere

ANSATTE. Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HUR og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

ANSATTE. Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HUR og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S AMTSRÅDSFORENINGEN HUR11.10 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i HUR og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S 2002 Side 2 Aftalen er forenklet, både

Læs mere

Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg

Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg Side 1 Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg KL FOA - Fag og Arbejde LederForum, Social & Sundhedssektoren Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...4 3.

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer KL Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Side 1 PROTOKOLLAT OM GENERELLE ANSÆTTESESVILKÅR

Side 1 PROTOKOLLAT OM GENERELLE ANSÆTTESESVILKÅR AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE SUNDHEDSKARTELLET 11.32.2 Side 1 PROTOKOLLAT OM GENERELLE ANSÆTTESESVILKÅR 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1. ANSÆTTELSESBREVE...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE O.02 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for kantineledere og rengøringsledere/-chefer Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte Side 2 Kapitel 1. Overenskomstens område... 3 1.

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

04.00 O.11 XX/2011 Side 1. Protokollat om generelle ansættelsesvilkår

04.00 O.11 XX/2011 Side 1. Protokollat om generelle ansættelsesvilkår Side 1 Protokollat om generelle ansættelsesvilkår KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side Indledning... 4 Side 2 Kapitel 1. Ansættelsesbreve... 4 1. Ansættelsesbreve...

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende protokollat

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende protokollat Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA FAG OG ARBEJDE PROTOKOLLAT OM GENERELLE ANSÆTTELSESVILKÅR **NYT** = Nyt i forhold til tidligere

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT OM GENERELLE ANSÆTTELSESVILKÅR

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT OM GENERELLE ANSÆTTELSESVILKÅR Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET PROTOKOLLAT OM GENERELLE ANSÆTTELSESVILKÅR **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende protokollat 2011 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...

Læs mere

Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger

Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger KL Frederiksberg Kommune BUPL - Forbundet for pædagoger og klubfolk Forbundet af Offentligt Ansatte Socialpædagogernes Landsforbund Fejl!

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

72.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg

72.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg Side 1 Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg KL FOA - Fag og Arbejde Lederum, Social & Sundhedssektoren Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere KL Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark Forbundet af Offentligt Ansatte Specialarbejderforbundet i Danmark Overenskomsten er forenklet,

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogiske konsulenter Kommunernes Landsforening Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte 1. Overenskomstens område...

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...3

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for neurofysiologiassistenter og neurofysiologiassistentelever

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for neurofysiologiassistenter og neurofysiologiassistentelever AMTSRÅDSFORENINGEN 32.56.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for neurofysiologiassistenter og neurofysiologiassistentelever 2002 Side 2

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere KL FOA - Fag og Arbejde 66.11 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 66.11 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning månedslønnede og timelønnede...

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører

INGENIØRER. O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører AMTSRÅDSFORENINGEN 33.13.1 Side 1 DANSKE SKOV- OG LANDSKABS- INGENIØRER O V E R E N S K O M S T for skov- og landskabsingeniører 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PHARMADANMARK AFTALE vedrørende sygehus-/hospitalsapotekere **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Overenskomst om ansættelsesforhold for ledere/mellemledere. ældreomsorg O.99 47/1999 Side 1

Overenskomst om ansættelsesforhold for ledere/mellemledere. ældreomsorg O.99 47/1999 Side 1 Side 1 Overenskomst om ansættelsesforhold for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte LederForum, Social & Sundhedssektoren Side

Læs mere

Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for social- og sundhedspersonale

Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for social- og sundhedspersonale AMTSRÅDSFORENINGEN 32.03.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for social- og sundhedspersonale 2002 Side 2 Overenskomsten er forenklet, både for så

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

HUR11.50 Side 1. O V E R E N S K O M S T og A F T A L E for personale ansat ved trafiktjenesten i HUR

HUR11.50 Side 1. O V E R E N S K O M S T og A F T A L E for personale ansat ved trafiktjenesten i HUR AMTSRÅDSFORENINGEN HUR11.50 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T og A F T A L E for personale ansat ved trafiktjenesten i HUR 2002 Side 2 Overenskomsten er forenklet, både for

Læs mere

Økonomiforvaltningen J.nr MØK 1/02 Oktober 2002 Aftalenr. 3452

Økonomiforvaltningen J.nr MØK 1/02 Oktober 2002 Aftalenr. 3452 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1 MØK 1/02 Oktober 2002 Aftalenr. 3452 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 2002 af overenskomsten og tjenestemandsaftalen

Læs mere

0verenskomst for buschauffører ved Odense Bybusser KL Forbundet af Offentligt Ansatte

0verenskomst for buschauffører ved Odense Bybusser KL Forbundet af Offentligt Ansatte Side 1 0verenskomst for buschauffører ved Odense Bybusser KL Forbundet af Offentligt Ansatte Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug. Bestemmelser hvori der er foretaget

Læs mere

Overenskomst for social- og sundhedspersonale

Overenskomst for social- og sundhedspersonale Side 1 Overenskomst for social- og sundhedspersonale KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 73.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere

J.nr PO-1/02 Aftalenr Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte

J.nr PO-1/02 Aftalenr Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte J.nr. 233.1PO-1/02 Aftalenr. 2213 Overenskomst for Portører. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens område... 3 Kapitel 1. Månedslønnede portører...

Læs mere

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger

33.04 O.15 45/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger 33.04 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef- og lederstillinger KL Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Ingeniørforeningen, IDA Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1

Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner O.15 22/2016 Side 1 Aftale for reglementsansat pædagogisk uddannet personale ved kommunale og selvejende daginstitutioner KL 62.05 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 62.05 Side

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377

Økonomiforvaltningen Sagsnr Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Økonomiforvaltningen Sagsnr. 265048 Oktober 2005 Aftalenr. 1377 Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april

Læs mere

O V E R E N S K O M S T for personale i HUR Kundecenter

O V E R E N S K O M S T for personale i HUR Kundecenter AMTSRÅDSFORENINGEN HUR11.60 Side 1 HK/KOMMUNAL FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T for personale i HUR Kundecenter 2002 Side 2 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Oversigt over aftaler mv. indgået mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO. 1. Lønaftaler

Oversigt over aftaler mv. indgået mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO. 1. Lønaftaler Oversigt over aftaler mv. indgået mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og Aftalenr. Titel Parter 1. Lønaftaler 1_1_1 Aftale om lønninger for kommunalt ansatte pr. 1. april 2002 KL og 1_1_2 Aftale om

Læs mere

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl.

40.12 O.15 41/2015 Side 1. Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. Side 1 Aftale for håndværkere og IT-supportere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. for. tekniske servicemedarbejdere. ansat i. Frederiksberg Idræts-Union

O V E R E N S K O M S T. for. tekniske servicemedarbejdere. ansat i. Frederiksberg Idræts-Union FREDERIKSBERG Idræts-Union FOA Fag og Arbejde O V E R E N S K O M S T for tekniske servicemedarbejdere ansat i Frederiksberg Idræts-Union 2011 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Overenskomstens

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Forhandlingsfællesskabets forhandlingsområde

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Forhandlingsfællesskabets forhandlingsområde REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Forhandlingsfællesskabet post@forhandlingsfaellesskabet.dk Krav til fornyelse/ændring

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.08 29/2010 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere O.08 29/2010 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser.

November Københavns Kommunes bemærkninger til overenskomstbestemmelserne er anført i tilslutning til de enkelte bestemmelser. Økonomiforvaltningen November 2000 J.nr. Københavns Kommune og Socialpædagogernes Landsforbund, Københavns Kommunalforening, Dansk Socialrådgiverforening og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Kommunernes Landsforening Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark Forbundet af Offentligt Ansatte Specialarbejderforbundet i Danmark

Læs mere

Januar 2001 Aftalenr Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner.

Januar 2001 Aftalenr Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner. Økonomiforvaltningen J.nr. 233.ITFA-1/99 Januar 2001 Aftalenr. 1393 Overenskomst for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt

Læs mere

Overenskomst/aftale for maritimt personale samt rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

Overenskomst/aftale for maritimt personale samt rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Overenskomst/aftale for maritimt personale samt rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL FOA Fag og Arbejde Søfartens Ledere Maskinmestrenes

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Kommunernes Landsforening 2008-2011 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Aftale om aflønning af chefer

Aftale om aflønning af chefer Aftale om aflønning af chefer KL Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund eningen af Kommunale Chefer HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen i Danmark Lærernes Centralorganisation 30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter Side 1 Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter KL Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...4 2. Afgrænsning

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Økonomiforvaltningen sagsnr September 2005 Aftalenr. 3452

Økonomiforvaltningen sagsnr September 2005 Aftalenr. 3452 Økonomiforvaltningen sagsnr. 251523 September 2005 Aftalenr. 3452 Københavns Kommune og FOA - Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april 2005 af overenskomsten og tjenestemandsaftalen for miljøkontrollører

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte buschauffører ved Århus Sporveje og Odense Bybusser

Aftale for tjenestemandsansatte buschauffører ved Århus Sporveje og Odense Bybusser Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte buschauffører ved Århus Sporveje og Odense Bybusser KL Forbundet af Offentligt Ansatte Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagnr Juli 2006 Aftalenr. 2213

Økonomiforvaltningen Sagnr Juli 2006 Aftalenr. 2213 Økonomiforvaltningen Sagnr. 251181 Juli 2006 Aftalenr. 2213 Københavns Kommune og FOA Fag og Arbejde har aftalt fornyelse pr. 1. april 2005 af overenskomst for portører. Københavns Kommunes bemærkninger

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Indholds fortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning 3 5 1. Hvem

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

51.02 O.11 47/2011 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.11 47/2011 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND 3F OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker elever på Aarhus Teater 2013 OK-13 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere

Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for handicapledsagere KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Fagligt Fælles Forbund - 3 F FOA - Fag og Arbejde 2005-2008 Side 2 Kære medlem af FOA

Læs mere

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1

Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen. 5.41.35 O.11 45/2011 Side 1 Overenskomst for miljøkontrollører i Miljøkontrollen i Københavns Kommune KL FOA Fag og Arbejde 5.41.35 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 5.41.35 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere

Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere Ansættelsesbrev Efterskoler For ledere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lederens navn fra den Adresse, cpr. nr. og tlf. nr. som Ansættelsesforholdets

Læs mere

Overenskomst for Pædagogisk personale ved Frederiksberg Kommunes boformer

Overenskomst for Pædagogisk personale ved Frederiksberg Kommunes boformer Overenskomst for Pædagogisk personale ved Frederiksberg Kommunes boformer 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Frederiksberg Kommune 2 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og

Læs mere

November 1999 Aftalenr Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen.

November 1999 Aftalenr Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen. Økonomiforvaltningen J.nr. 233.ITIL-1/99 November 1999 Aftalenr. 2451 Overenskomst for tilsynsassistenter ved Levnedsmiddelkontrollen. Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse

Læs mere

73.01 O.15 23/2016 Side 1. Overenskomst for social- og sundhedspersonale

73.01 O.15 23/2016 Side 1. Overenskomst for social- og sundhedspersonale Side 1 Overenskomst for social- og sundhedspersonale KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 73.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Afgrænsning månedslønnede

Læs mere