NOTAT. Naturplanlægning og skov J.nr. NST Ref. Tisov/Clj/Geknu Den 25. juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Naturplanlægning og skov J.nr. NST Ref. Tisov/Clj/Geknu Den 25. juni 2014"

Transkript

1 NOTAT Naturplanlægning og skov J.nr. NST Ref. Tisov/Clj/Geknu Den 25. juni 2014 Høringsnotat vedrørende: 1) Udkast til cirkulære om sikring af bæredygtigt træ i statens aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder (i det følgende kaldet cirkulære), og 2) Udkast til vejledning om sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder (i det følgende kaldet vejledning). Udkast til cirkulære og vejledning blev sendt i ekstern høring den 15. maj 2014 med frist for at afgive høringssvar den 6. juni Udkastet blev sendt til høring hos en bred kreds af myndigheder og organisationer. Naturstyrelsen har modtaget i alt 20 høringssvar, hvoraf 9 myndigheder og organisationer oplyser, at de ikke har bemærkninger til udkast til cirkulære eller vejledning. Følgende høringsparter har fremsendt bemærkninger til udkast til vejledning og cirkulære: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Dansk Træforening (fælles høringssvar med Danske Byggecentre). Danske Byggecentre (fælles høringssvar med Dansk Træforening). Træ- og Møbelindustrien. Dansk Skovforening. FSC Danmark. BAT-kartellet. Verdens Skove og Det Økologiske Råd (fælles høringssvar). Dansk Industri. PEFC Danmark. Transportministeriet Følgende høringsparter har oplyst, at de ingen bemærkninger har til udkast til bekendtgørelsen: Uddannelses- og Forskningsministeriet. Dansk Arbejdsgiverforening. Dansk Fjernvarme Økonomi- og Indenrigsministeriet. Justitsministeriet. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Erhvervs- og Vækstministeriet. Erhvervsstyrelsen, herunder Team Effektiv Regulering. Foreningen af Vandværker i Danmark.

2 Svarene har primært berørt følgende emner: 1. Udbudsreglerne. 2. Dokumentationskrav til bæredygtigt krav, herunder certifikationsordninger. 3. Cirkulærets omfang og undtagelsesbestemmelser til cirkulærets forpligtelser. 4. Genbrugstræ. 5. FLEGT-licenstræ. 6. International høring. 7. Øvrige emner. Foruden de ændringer, der fremgår af dette notat, er der foretaget enkelte præciseringer i vejledningen på baggrund af interne bemærkninger i Miljøministeriet, herunder fra rådgiver. I det følgende gennemgås høringssvar til de ovennævnte punkter og Miljøministeriets kommentarer hertil. Kommentarer er anført i kursiv. Ad 1) Udbudsreglerne Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter henviser til tilbudsloven, der i vidt omfang er fri for procedurekrav, hvorfor det synes uhensigtsmæssigt at være forpligtet til at stille mindstekrav i forhold til træ, når det er under EU s tærskelværdi. Det vurderes derfor, at overvejelser om et evt. mindstekrav burde være tilstrækkeligt. Dansk Industri mener, at vejledningen skal uddybes for så vidt angår, at bæredygtigt træ kan benyttes som et tildelingskriterium. Dansk Industri mener også, at vejledningens anbefaling om at mindre kontrakter, som kan have grænseoverskridende interesse, skal håndteres som var det et større udbud, pålægger ordregiveren større proceskrav og flere transaktionsomkostninger end nødvendigt. Det er tilstrækkeligt for ordregivere at gennemføre en simpel annoncering. Til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters synspunkter bemærkes, at cirkulæret gælder for samtlige ministerier og statslige institutioner under ministrenes instruktionsbeføjelse og fastlægger de nærmere regler for sikring af bæredygtigt træ i statens aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder. Baggrunden er strategien for intelligent offentligt indkøb, som ikke er begrænset til udbud over EU s tærskelværdi. Til Dansk Industri s bemærkninger er Miljøministeriet enige i, at ordregiver ikke skal pålægges større proceskrav og flere transaktionsomkostninger end nødvendigt. På baggrund af ovenstående giver de fremkomne bemærkninger fra Dansk Industri anledning til en justering af udkast til vejledning. De øvrige bemærkninger har ikke givet anledning til ændring af cirkulære eller vejledning. Ad 2) Dokumentationskrav til bæredygtigt krav, herunder certificeringsordninger Dansk Træforening og Danske Byggecentre savner indblik i grundlaget for Naturstyrelsens vurdering og anerkendelse af certificeringsordninger. Samtidig anføres, at det er uhensigtsmæssigt og uigennemskueligt at de bagvedliggende kriterier for bedømmelsen ikke lægges frem. Det understreges også, at træ godt 2

3 kan være dokumenteret bæredygtigt uden at være certificeret, og at vejledningen ikke i tilstrækkelig grad tager hånd om den alternative dokumentation. PEFC Danmark anfører, at kriterierne for, hvornår der er tale om bæredygtigt træ, er essentielle at kende for certificeringsordningerne. Dansk Træforening og Danske Byggecentre frygter, at der vil udvikle sig en praksis, hvor ordregiver i ethvert tilfælde, hvor tilbudsgiver ikke leverer certificeret træ, som den lette løsning spiller omkostningen over til leverandøren ved at forlange en verifikation af en uafhængig tredjepart. Verdens Skove og Det Økologiske Råd opfordrer til, at interessenter inviteres til at bidrage med dokumentation for en revurdering af de anførte certificeringsordningers status som garanter for bæredygtigt træ Træ- og Møbelindustrien anfører, at dokumentation for bæredygtigt træ er en bekostelig investering for virksomhederne, og derfor mener Træ- og Møbelindustrien, at undtagelserne for vejledningen bør være bedre defineret, så statens institutioner rent faktisk vælger at købe de dokumenterede bæredygtige træprodukter, og virksomhederne dermed får udbytte af den investering, de har foretaget i dokumentationen. Dansk Skovforening finder vejledningens krav om dokumentation problematisk, da der reelt stilles krav om, at der skal foreligge en skovstandard som skovene drives efter, førend træet kan betragtes som bæredygtigt. Kun en lille del af det danske private skovareal er certificeret og med de beskrevne krav til dokumentation vil det kunne betyde, at en stor del af det danske træ pt. ikke vil kunne indgå i statens forbrug af træ. Foreningen finder det ikke rimeligt, at en indkøbspolitik for træ på den måde ender med at drive dansk skovpolitik. Der henvises også til cirkulærets 6 om krav om dokumentation, som ønskes præciseret. Kravet om dokumentation bør stilles i udvælgelsesfasen og ikke i kontraktafslutningen. Videre anfører Dansk Skovforening, at kriterierne for bæredygtigt træ bør være kendte og gennemsigtige. BAT-kartellet er enig i, at de to certificeringsordninger FSC og PEFC vil opfylde kravene til bæredygtigt træ. BAT-kartellet finder imidlertid, at de bagvedliggende kriterier for skovarbejderes vilkår er uambitiøse set i forhold til certificeringsordningernes egne krav. BAT-kartellet frygter, at hvis der ikke strammes op på de sociale krav vedr. skovarbejdernes vilkår, vil vejledningen komme til at modarbejde udbredelsen af certificeret bæredygtigt træ efter de gældende certificeringsstandarder. Verdens Skove og Det Økologiske Råd anfører, at graden af bæredygtighed er forskellig mellem de anerkendte certificeringsordninger, og der bør gives særlige point til FSC i udbud, da denne ordning bedst sikrer bæredygtighed. For så vidt angår Dansk Træforenings, Danske Byggecentres og PEFC s bemærkninger om offentliggørelse af grundlaget for Naturstyrelsens vurdering og anerkendelse af certificeringsordninger som dokumentation for opfyldelse af krav om bæredygtigt træ bemærkes, at grundlaget vil blive offentliggjort på Naturstyrelsens hjemmeside. For så vidt angår bemærkningerne om utilstrækkelig vejledning om anden dokumentation end certificering bemærkes, at der generelt skal være metodefrihed til tilbudsgiver til dokumentation af 3

4 opfyldelse af mindstekrav. Vejledningen opridser de grundlæggende elementer, som dokumentationen som udgangspunkt bør dække i forhold til skovstandarden, sporingssystemerne, kontrolmekanismer mv. For så vidt angår bemærkningerne om risikoen for udvikling af en praksis, hvor der rutinemæssigt kræves uafhængig tredjepartsverificering af anden dokumentation end certificering, bemærkes, at en sådan praksis i givet fald ville være i strid med vejledningen, idet denne slår fast, at indhentet dokumentation skal vurderes konkret, og at anmodning om tredjepartsverificering kun vil være aktuel i situationer, hvor fremsendt dokumentation ikke af ordregiver har været anset for passende og fyldestgørende. Til Verdens Skove og Det Økologiske Råd s synspunkter om invitation til interessenter til fremsendelse af dokumentation bemærkes, at Miljøministeriets kriterier og vurderingsgrundlag ligger tæt op af grundlaget og vurderingerne i det britiske ekspertcenter CEPT, Central Point of Expertise on Timber. CPETs kriterier og vurderinger ligger også til grund for anerkendelsen af certificeringsordninger under den nationale indkøbspolitik for bæredygtigt produceret træ i UK. Naturstyrelsen forventer også fremadrettet at følge udviklingen i vurderingskriterier og konkrete bedømmelser i CPET og vil i dialog med Naturstyrelsens rådgivende følgegruppe i lyset heraf løbende vurdere behovet for evt. revurderinger af anerkendte ordninger. Det bemærkes i øvrigt, at Naturstyrelsens anerkendelse af ordninger er baseret på ordningernes internationale rammestandarder, ikke de enkelte nationale standarder. Til Træ og Møbelindustrien s synspunkter om undtagelserne bemærkes, at udgangspunktet er, at der stilles krav om bæredygtigt træ, og at dette krav kun ud fra en konkret markedsvurdering kan undtages.. Til Dansk Skovforenings bemærkning om, at dokumentation for en skovstandard er problematisk for ucertificerede ejendomme, bemærkes, at kriterierne for bæredygtigt produceret træ ikke forudsætter, at ucertificerede ejendomme udvikler en selvstændig standard. Dokumentation for, at ejendommen drives efter en for ejendommen relevant standard, der er udviklet i andet regi i overensstemmelse med kriterierne for standardudvikling, vil også blive accepteret i EU-udbud. For mindre kontrakter peger vejledningen på muligheden for at stille mindstekrav om brug af træ, der er eller har været certificeret efter en af Naturstyrelsen anerkendt certificeringsordning. Hvis denne mulighed benyttes, vil træ fra ucertificerede skovejendomme alene kunne bidrage til leverancerne til den pågældende kontrakt i det omfang de enkelte anerkendte certificeringsordninger tillader sammenblanding af træ fra ucertificerede skovejendomme med træ fra certificerede ejendomme. Den tilladte grænse herfor er typisk max 30 %. Det må bero på en konkret afvejning af de administrative fordele og ulemper, hvilken metode, der benyttes. På langt sigt finder Miljøministeriet, at certificering er den nemmeste og billigste løsning for både indkøbere og udbydere, når udgangspunktet er mindstekrav om dokumenterbart bæredygtigt træ. For så vidt angår BAT-kartellet s synspunkter om anden passende form for dokumentation bemærkes, at grundprincippet i EU-udbud er, at krav skal være tilstrækkeligt knyttet til kontraktgenstanden. Ved brug af alle krav fra certificeringsordninger vil dette grundprincip ikke nødvendigvis kunne antages at være opfyldt. De benyttede kriterier er udtryk for en minimumsramme, som forudsættes udfyldt mere detaljeret i de inddragende standardsættende processer, hvor der også kan tages højde for forskelle enkelte lande imellem. 4

5 Kriterierne flugter med tilsvarende kriterier, der er lagt til grund for bedømmelse af certificeringsordninger i UK. Til Verdens Skove og Det Økologiske Råd holdning om at graden af bæredygtighed er forskelig bemærkes, at Miljøministiet mener, at der er lagt en høj standard for bæredygtighed, der er på niveau med eller over de kriterier, der anvendes af CEPT. Henset til, at kun ca. 25 % af statens indkøb af træprodukter er baseret på dokumenterbart bæredygtigt træ i dag, finder Miljøministeriet, at det er mere hensigtsmæssigt at arbejde for, at mere træ løftes op på en bæredygtighedsstandard end at gradbøje bæredygtighedsstandarden. Dertil kommer, at de enkelte certificeringsordninger har både styrker og svagheder på forskellige områder, og at en eventuelt gradbøjning af bæredygtighedsstandarden i forhold hertil kunne komplicere indkøbsforretningerne betydeligt og vanskeliggøre den fornødne sikring af ligebehandling, gennemskuelighed mv. i udbuddene. På baggrund af ovenstående giver de fremkomne bemærkninger fra Dansk Træforening og Danske Byggecentre anledning til en justering og præcisering af udkast til vejledning, således at afsnittet om alternativ dokumentation uddybes. De øvrige bemærkninger har ikke givet anledning til ændring af cirkulære eller vejledning. Ad 3) Cirkulærets omfang og undtagelsesbestemmelser til cirkulærets forpligtelser Verdens Skove og Det Økologiske Råd stiller sig uforstående overfor, hvorfor træ til energiformål ikke er omfattet af cirkulæret. De anfører, at træ til bioenergi medfører et stadigt stigende pres på verdens skove, og den danske stat burde aktivt sikre, at bæredygtighed i denne sektor bliver en afgørende konkurrenceparameter. Endelig mener Verdens Skove og Det Økologiske Råd, at en fravigelse af mindstekravene ikke bør kunne finde sted uden forudgående godkendelse fra den myndighed, som er ansvarlig for at administrere cirkulæret. FSC Danmark og BAT-kartellet vurderer, at cirkulærets 4, stk. 4, giver risiko for, at indkøb bliver delt op i mindre portioner for at undgå et udbud eller indhentning af tilbud. Videre mener FSC Danmark og BAT-kartellet, at undtagelserne i cirkulærets 5 gør det muligt at undgå mindstekrav som anført i 4, stk. 1 og 2, i alt for stort omfang. FSC Danmark og BAT-kartellet frygter, at det i praksis bliver det enkelte ministerium eller den enkelte styrelse, som afgør, hvorvidt det er nødvendigt at købe certificerede produkter. Hvis undtagelserne fastholdes foreslås en stramning af dokumentationen forbundet med en fravigelse. I stedet for udkastets forudgående konkrete markedsvurdering foreslår FSC Danmark en analyse, som indeholder en begrundelse og en angivelse af den større økonomiske eller administrative byrde. PEFC Danmark henviser til cirkulærets 4 og 5 og anfører, at det er vigtigt at undtagelsesreglerne ikke ender med at blive anvendt som en generel undtagelsesmulighed, så de virksomheder og skove der har gjort sig anstrengelser for at være klar til at kunne dokumentere bæredygtigheden gennem en certificering, ikke risikerer at arbejdet og omkostningerne har været spildte. Dette vil udvande de ellers gode intentioner i cirkulæret og indkøbsvejledningen. PEFC Danmark mener, at det bør sikres, at undtagelsesmulighederne kun anvendes i særlige tilfælde. Dansk Industri mener, at der er overladt et relativt stort rum for ordregivere til at fravige mindstekravet om bæredygtighed. Dansk Industri mener, at det er vigtigt 5

6 at afveje to hensyn: 1) hensynet til at opnå en tilstrækkelig konkurrence i de enkelte udbud og til proportionerne i de ekstra omkostninger, der kan være forbundet med krav om bæredygtigt træ på specifikke vareområder, og 2) hensynet til de leverandører der har brugt ressourcer på at sikre sig et bredt sortiment indenfor bæredygtige varer i forventning om en vis afsætning af disse. Mindstekravet på min 90 % af det samlede trævolumen, som beskrevet i vejledning, kan være en måde, som kan balancere disse hensyn. Til Verdens Skove og Det Økologiske Råds bemærkning om energitræ bemærkes, at energitræ ikke er en del af aftalen i Strategi for intelligent offentlig indkøb, og energitræ er derfor ikke omfattet af cirkulæret. Vejledningen dækker derimod også energitræ. Med hensyn til bemærkningen om den ansvarlige myndighed, skal det fremhæves, at det fremgår af cirkulæret, at de omfattede institutioner er ansvarlige for gennemførslen af cirkulærets bestemmelser, herunder organiseringen af indsatsen. Det er det enkelte ministerium, som er ansvarlig for reglernes overholdelse, hvilket følger af almindelige forvaltningsretlige principper. Til FSC Danmark, BAT-kartellet, PEFC og Dansk Industri s synspunkter om cirkulærets 4-5 bemærkes, at udgangspunktet er, at der stilles mindstekrav om bæredygtigt træ. På baggrund af FSC Danmark, BAT-kartellet, PEFC og Dansk Industri s bemærkninger præciseres vejledningen for så vidt angår cirkulærets 4 og for så vidt angår den konkrete markedsvurdering. De øvrige bemærkninger har ikke givet anledning til ændring af cirkulære eller vejledning. Ad 4) Genbrugstræ Dansk Træforening og Danske Byggecentre spørger om der er konsistens i definitionen af genbrugstræ i forhold til fx EU s tømmerforordning, og om der findes en international anerkendt standard for genbrugstræ. Træ- og Møbelindustrien mener, at indkøbsvejledningen bør være mere uddybende omkring definitionen af genbrugstræ, og bør som udgangspunkt være konsistent med den definition af genbrugstræ, der gøres brug af i EU s tømmerforordning. Dansk Skovforening spørger om genbrugstræ kun kan betragtes som bæredygtigt træ, hvis det indblandes i certificerede produkter, eller om det er ok at anvende rene genbrugsprodukter. Til Dansk Træforening, Danske Byggecentre og Træ- og Møbelindustriens synspunkter om definitionen af genbrugstræ bemærkes, at denne ligger i tråd med definitionen af genbrugstræ i de relevante certificeringsordninger. Det anses indtil videre for mest hensigtsmæssigt at fastholde den nuværende definition. Med hensyn til Dansk Skovforenings bemærkning om rene genbrugsprodukter bemærkes, at mindstekrav om bæredygtigt træ som defineret i vejledningen godt vil kunne indfries ved udelukkende at anvende rene genbrugsprodukter. 6

7 På baggrund af ovenstående giver de fremkomne bemærkninger ikke anledning til ændring af udkast til cirkulære eller vejledning. Ad 5) FLEGT-licenstræ Dansk Skovforening spørger ind til dokumentationskravet til FLEGT-licenstræ. Dansk Træforening og Danske Byggecentre noterer med tilfredshed, at FLEGTtræ indgår i definitionen af Bæredygtigt træ. De finder, at det er et vigtigt signal at sende til eksisterende FLEGT-partnerlande og fremhæver, at det kan animere flere producentlande til at indgå partnerskabsaftaler. Det fremhæves samtidig som et fint eksempel på helhedstænkning af de forskellige skovpolitiske instrumenter, der er en del af EU s FLEGT-handlingsplan. FSC Danmark anfører, at FLEGT-licens træ alene bør accepteres, hvis der er licenser og det bør være klart, at sporheden fra import til EU skal sikres og verificeres ved tredjepart. Verdens Skove og Det Økologiske Råd mener, at det er meget uhensigtsmæssigt, at FLEGT-træ sidestilles med bæredygtigt produceret træ. Det anføres, at en FLEGTlicens sikrer lovlighed, men ikke bæredygtighed, og derved kan der ske afskovning og menneskerettighedskrænkelser, selv om der forefindes en FLEGT-licens. Verdens Skove og Det Økologiske Råd anbefaler at ekskludere FLEGT-licens træ fra en del af definitionen af bæredygtigt træ. Til Dansk Skovforenings spørgsmål om dokumentationskravet til FLEGTlicenstræ bemærkes, at FLEGT-træ endnu ikke er på markedet. Arbejdet med at dokumentere FLEGT-træ vil typisk kunne begrænses til at dokumentere træets vej fra importen til EU til slutleverancen, idet FLEGT-træ, der eksporteres fra et FLEGT-partnerland til EU ikke vil kunne frigives til fri omsætning på det indre marked, hvis det ikke er dækket af en gyldig FLEGT-licens. Til FSC Danmark s synspunkt om verificering ved tredjepart bemærkes, at ordregiver vil have mulighed for at forlange verifikation fra uafhængig tredjepart, hvis en af leverandøren fremlagt dokumentation ikke af ordregiver anses for passende og fyldestgørende. Verificering ved tredjepart bliver derfor alene aktuelt ved evt. tvivl. Til Verdens Skove og Det Økologiske Råd bemærkning om uhensigtsmæssigheden af at sidestille FLEGT-træ med bæredygtigt produceret træ anerkendes, at FLEGT-træ ikke nødvendigvis vil opfylde vejledningens kriterier for bæredygtigt produceret træ. Henset til, at der endnu ikke er FLEGTtræ i markedet og for at undgå mulig usikkerhed om vejledningens bæredygtighedsstandard for træ er FLEGT-træ udtaget som del af vejledningens definition af bæredygtigt træ. På baggrund af ovenstående giver de fremkomne bemærkninger anledning til ændring af udkast til cirkulære eller vejledning, således at FLEGT-træ ikke medtages i bæredygtighedsbegrebet og udtages fra vejledning og cirkulære. Ad 6) International høring 7

8 Dansk Træforening, Danske Byggecentre, Dansk Skovforening og PEFC Danmark undrer sig over, at der ikke gennemføres en international høring af de bagvedliggende kriterier. Til Dansk Træforening, Danske Byggecentre, Dansk Skovforening og PEFC Danmark s synspunkt om den manglende internationale høring bemærkes, at der i 2007 var en omfattende international høring vedrørende udkast til kriterier for bæredygtigt træ. Høringsrapporten er offentlig tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside. Dette arbejde har været af væsentlig betydning for arbejdet med den nye vejledning. Derudover har Naturstyrelsen udvekslet erfaringer via internationale fora mv. Miljøministeriet har vurderet, at det beskrevne grundlag er tilstrækkeligt på nuværende tidspunkt. Fremadrettet vil der tillige blive udvekslet erfaringer internationalt og nationalt og på baggrund deraf vil evt. nødvendige tilpasninger kunne foretages. På baggrund af ovenstående giver de fremkomne bemærkninger ikke anledning til ændring af udkast til cirkulære eller vejledning. Ad7) Øvrige emner BAT-kartellet foreslår, at det indgår i Naturstyrelsens og regeringens fremtidige overvejelser også at forpligte kommuner og regioner til at sikre sig bæredygtigt træ ved indkøb af varer og tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder. BAT-kartellet finder det ærgerligt, at kommuner og regioner ikke er forpligtet, da en stor del af det samlede statslige indkøb sker i kommuner og regioner. Verdens Skove og Det Økologiske Råd mener, at cirkulæret burde dække, ikke blot statslige indkøb, men alle offentlige indkøbsaftaler. De finder det også uhensigtsmæssigt, at statsligt ejede selskaber og offentlige virksomheder ikke er omfattet af cirkulæret. Træ- og Møbelindustrien ønsker, at tidspunktet for ikrafttrædelse af alle produktområder fastsættes til 1. januar 2016, da alle virksomheder, som er omfattet af cirkulæret, bør have tid til at indfase kravene i deres produkter. Samtidig ønskes en mere indgående beskrivelse af, hvordan den kompetente myndighed vil kontrollere, at alle parter lever op til cirkulærets bestemmelser, samt hvilken sanktion, der træder i kraft for alle parter, hvis bestemmelserne ikke efterleves. Der udtrykkes særligt en bekymring for, hvordan man som offentlig indkøber vil sikre sig at møbler, der indeholder del-elementer af træ sikrer at overholde kravene og særligt på den mængde af møbler, som importeres til EU. FSC Danmark ønsker en præcisering af ikrafttrædelsestidspunktet ved eksempler i vejledningen. Det anføres videres, at vejledningen bør være tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside. Vejledning og cirkulære bør suppleres med en oplysningskampagne og træning af offentlige indkøbere. Kommuner bør aktivt opfordres til frivilligt at implementere cirkulæret og følge vejledningen. PEFC Danmark, Dansk Træforening og Danske Byggecentre anbefaler oprettelse af en hjælpetjeneste et kontaktpunkt i lighed med CPET i UK som kan vejlede konkret om alternativ dokumentation, herunder i de tilfælde hvor der blot mangler enkelte led for at opretholde en ubrudt sporbarhedskæde. 8

9 PEFC Danmark anbefaler også, at der udformes og tilbydes træning til indkøbere og leverandører i brug af vejledningen. Videre anbefales, at der gennemføres en baseline-måling af brugen af vejledning og at der opsættes mål for, hvor megen den skal bruges fremover for at kunne betragtes som virkningsfuld. Endelig anbefales, at der igangsættes et projekt med at indføre mindstekrav om bæredygtigt træ i en lille udvalgt gruppe test-kommuner for derigennem at teste de økonomiske og praktiske omkostninger og fordele ved en bindende vejledning for andet end de statslige indkøb. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter anfører, at vejledningen flere steder er formuleret således, at der kan opstå tvivl om, hvorvidt det er frivilligt eller en forpligtelse. Dansk Træforening, Danske Byggecentre, Dansk Skovforening, BAT-kartellet, Verdens Skove og Det Økologiske Råd og FSC Danmark har anført en række tekstnære forslag til præciseringer til enten vejledning eller cirkulære eller begge. Verdens Skove og Det Økologiske Råd foreslår, at økonomiske sanktioner i forbindelse med en evt. overtrædelse skal anvendes til at støtte udbredelsen af bæredygtigt træ, eksempelvis ved støtte til forskning, oplysning eller undervisning. Dansk Træforening, Danske Byggecentre, Dansk Skovforening og FSC Danmark anfører at der på visse punkter savnes klarere anvisninger og afgrænsninger i relation til vejledning og cirkulære. Transportministeriet har henholdt sig til bemærkninger fra Banedanmark, hvoraf det fremgår, at Banedanmarks bevilling er afsat med udgangspunkt i de gældende priser på bl.a. træ, og er herefter reduceret med de effektiviseringskrav, som fremgår af Finansloven. Derfor vil Banedanmark gøre opmærksom på, at det ikke uden videre vil være muligt, at finansiere en merudgift på 2-3 pct. indenfor den nuværende ramme. Til BAT-kartellet, Verdens Skove og Det Økologiske Råds holdning til, hvem cirkulæret skal forpligte, bemærkes, at Miljøministeriet forventer, at kravet om bæredygtigt træ i vejledning og cirkulære får en afsmittende effekt på kommuner, regioner og statslige ejede selskaber. Med hensyn til Træ- og Møbelindustriens synspunkt om ikrafttrædelsestidspunktet bemærkes, at for de produkter, hvor cirkulæret vil træde i kraft fra den 1. januar 2015, er de allerede i dag i vid udstrækning omfattet af statslige indkøbsaftaler. Miljøministeriet vurderer derfor ikrafttrædelsestidspunktet for realistisk. Til FSC Danmark, PEFC Danmark, Dansk Træforening og Danske Byggecentres synspunkter om udbredelsen af anvendelsen af vejledningen bemærkes, at Miljøministeriet cirkulære og vejledning vil fremgå af Miljøministeriets hjemmeside, og Miljøministeriet vil i efteråret 2014 via målrettet information udbrede kendskabet til vejledningen, herunder til regioner og kommuner. Miljøministeriet vil desuden fortsat bruge den allerede nedsatte følgegruppe aktivt og løbende. 9

10 Til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters tvivl om, hvad der er frivilligt eller en forpligtelse fremågr dette af vejledningen. Til Verdens skove og Det Økologiske Råds forslag om at økonomiske sanktioner skal anvendes til at støtte udbredelsen af bæredygtigt træ mv. bemærkes, at cirkulæret og vejledningen ikke forholder sig til, hvordan de enkelte institutioner skal disponere et eventuelt provenu fra sanktioner. For så vidt angår Transportministeriets bemærkning om økonomi bemærkes, at cirkulæret og vejledningen implementerer regeringens beslutning i Strategi for intelligent offentlig indkøb, og at det er besluttet at meromkostninger afholdes af de omfattede institutioner. På baggrund af ovenstående giver de fremkomne tekstnære bemærkninger fra Dansk Træforening, Danske Byggecentre, Dansk Skovforening, BAT-kartellet, Verdens Skove, Det Økologiske Råd og FSC Danmark til vejledning og cirkulære anledning til præciseringer i vejledning og cirkulære. Bemærkningerne er i overvejende grad taget til følge. De øvrige bemærkninger har ikke givet anledning til ændring af cirkulære eller vejledning. 10

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Att: Christian Lundmark Jensen. Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk. 6.

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Att: Christian Lundmark Jensen. Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk. 6. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Att: Christian Lundmark Jensen Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Danmark Telefon 3324 4266 info@skovforeningen.dk

Læs mere

Nyt cirkulære og ny vejledning

Nyt cirkulære og ny vejledning Nyt cirkulære og ny vejledning - om sikring af bæredygtigt træ i det offentliges aftaler INFO- og ERFA-møde om EUTR og off. indkøb af træ Århus, den 2. december 2014 Christian Lundmark Jensen Sikring af

Læs mere

Nyt cirkulære og ny vejledning

Nyt cirkulære og ny vejledning Nyt cirkulære og ny vejledning - om sikring af bæredygtigt træ i det offentliges aftaler INFO- og ERFA-møde om EUTR og off. indkøb af træ København den 4. december 2014 Mads Brinck Lillelund Sikring af

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende Forslag til lov om administration af visse af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter

Høringsnotat. vedrørende Forslag til lov om administration af visse af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter Miljøudvalget 2012-13 L 18 Bilag 1 Offentligt Naturplanlægning og biodiversitet J.nr. NST-959-00003 Ref. NIBOE Den 15. august 2012 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om administration af visse af

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt Notat Ministersekretariatet J.nr. SNS- Ref. CLJ Miljøministerens besvarelse af spørgsmål DF, DG og DH fra Folketingets Miljø- og

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Opdatering af vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ

Opdatering af vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ , 8. oktober 2008 Opdatering af vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt 1 Opdatering af eksisterende vejledning 2 Evaluering af den eksisterende vejledning Styregruppens anbefalinger på baggrund

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ

Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Miljøtemadag Danske Havne 11. Januar 2006 Christian Lundmark Jensen Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Baggrund 50 grønne indkøbsvejledninger

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler September 2014 Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler Indhold: 1. Formål... 3 2. Udbud... 3 3. Den tekniske dialog... 4 5. Kravspecifikation... 5 6. Tildelingsfasen...

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023362 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 K E N D E L S E Østermose BioEnergi A/S (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, bygge- og anlægsarbejder. Vejledning

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, bygge- og anlægsarbejder. Vejledning Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Vejledning 2014 Titel: Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud.

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud. Til Skanderborg Kommune FOA Silkeborg-Skanderborg takker Skanderborg Kommune for henvendelsen vedrørende input i forbindelse med kommunens Standard for brug af arbejdsklausuler i forbindelse med udbud.

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Vejledning og tjekliste til vurdering af. klar grænseoverskridende interesse

Vejledning og tjekliste til vurdering af. klar grænseoverskridende interesse Vejledning og tjekliste til vurdering af klar grænseoverskridende interesse Når et indkøb fra 0 til 1.000.000 kr. har klar grænseoverskridende interesse, skal EU-Traktratens principper om ligebehandling

Læs mere

Generelt. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af:

Generelt. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af: Høringsnotat Ekstern høring om ny bekendtgørelse om indsendelse af indlægssedler til Lægemiddelstyrelsen og om udkast til cirkulære om ændring af variationsvejledningen, marts 2011. Link til høringen på

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N58 Nordby Bakker

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N58 Nordby Bakker NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01170 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N58 Nordby Bakker Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 24. april 2007 Sag nr. 4 Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet bilag 3 NOTAT REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLING Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf.

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Status på den nye danske udbudslov

Status på den nye danske udbudslov Status på den nye danske udbudslov Datid, nutid og fremtid Jesper Fabricius Advokat, partner 17. juni 2015, IKA Datid udbudsreglernes historik i en nøddeskal EU-udbudsregler for byggeri og vareindkøb siden

Læs mere

I lov om landdistriktsfonden, jf. lov nr af 16. december 2014, foretages følgende ændring:

I lov om landdistriktsfonden, jf. lov nr af 16. december 2014, foretages følgende ændring: EU & Erhverv J.nr. Ref. Oen Den 1. februar 2017 Udkast til forslag til ændring af lov om landdistriktsfonden (mulighed for at undtage støtteordninger med standardomkostninger fra tilbudslovens regler)

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer Miljøteknologi MST-5201-00056 Ref. EVNST Den 26. september 2016 Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer Et udkast til bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg

18. marts Aalborg Kommune Boulevarden Aalborg 18. marts 2014 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Høringssvar om brug af arbejds- og uddannelsesklausuler i Aalborg Kommune DI Aalborg takker for muligheden for at kommentere på kommunens udspil.

Læs mere

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær"

Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende én aktionær Finanstilsynet 20. februar 2014 BØRS J.nr. 6373-0033 /mbd Beslutning om ophør af administrativ praksis vedrørende "én aktionær" Efter indstilling fra Finanstilsynet har Det Finansielle Råd den 19. februar

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab

EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab EU s udbudsdirektiver fokus skal tilbage på det gode købmandskab KL og Danske Regioners mærkesager EU-Kommissionen har igangsat en revidering af EU s udbudsregler. Det er tiltrængt. For der er behov for

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter

Forslag til folketingsbeslutning om information til Folketinget vedrørende implementering af EU-direktiver, forordninger og administrative forskrifter Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Eva Kjer Hansen (V), Pia Adelsteen (DF), Mette Bock (LA) og Lars Barfoed (KF) Forslag til folketingsbeslutning om information

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v.

Høringsnotat. Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer for busterminaler m.v. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om klageadgang og tilsyn med transportører og forvaltningsorganer

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18)

Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18) Skabelon til høringssvar Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglementet 2018 (BR18) Afsender: Bygherreforeningen Borgergade 111 1300 København K Henrik L. Bang Mobil 4042 5575 hlb@bygherreforeningen.dk

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Vejledning Juni 2014 Foreløbig udgave Ved optagelse på www.retsinfo.dk er det versionen på Retsinfo,

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp Skjal 4, undirskjal a Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal, Postboks 53, 1002 København K Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Att.: Hans B. Thomsen Dato DF J.nr.

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014.

Administrationen Specialsektoren. Jurist Susanne Kortegård Direkte: februar 2014. Svar vedrørende høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning Indledning Det fremsendte

Læs mere