AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD DOW DANMARK A/S Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning (EU)nr. 453/2010 Produktnavn: DOWEX MB20 Mixed Ion Exchange Resin Revisionsdato: 2015/05/26 Trykdato: 2016/07/14 DOW DANMARK A/S opfordrer til og forventer, at du har læst og forstået hele dette (M)SDS, idet der findes vigtige oplysninger i hele dette dokument. Vi forventer, at du følger de forholdsregler, der står anført i dette dokument, med mindre brugerbetingelserne kræver andre passende fremgangsmåder eller tiltag. AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: DOWEX MB20 Mixed Ion Exchange Resin 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede anvendelser: Ionbytning- og/eller adsorptionsprocess 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet IDENTIFIKATION AF VIRKSOMHEDEN DOW DANMARK A/S SORGENFRIVEJ LYNGBY DENMARK Kundens informationsnummer: (31) NØDTELEFON Lokal kontakt for nødsituationer: + 46 / Giftinformationen: AFSNIT 2. FAREIDENTIFIKATION 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008: Alvorlig øjenskade - Kategori 1 - H318 For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF: Lokalirriterende - Xi - R41 Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. Varemærke for The Dow Chemical Company ("Dow") eller datterselskab af Dow Side 1 af 13

2 2.2 Mærkningselementer Mærkater i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]: Farepiktogrammer Signalord: FARE Faresætninger H318 Forårsager alvorlig øjenskade. Sikkerhedssætninger P280 Bær øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. P305 + P351 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern + P338 + eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til P310 en GIFTINFORMATION eller en læge. Indeholder Styren, Divinylbenzen og Ethylstyrencopolymer, sulfoneret, hydrogen form; Benzen, diethenyl-, polymer med ethenylbenzen ogethenylethylbenzen, chlormethyleret, 2.3 Andre farer AFSNIT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Kemisk karakterisering: Kvatenar ammonium divinylbenzen/styren copolymer., Sulfoneret divinylbenzen/styren copolymer. 3.2 Blandinger Produktet er en blanding. CAS-nummer / EF-Nr. / Indeks-Nr. REACH Registreringsnum mer Koncentration Komponent Klassificering: FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 CAS-nummer EF-Nr. Polymer Indeks-Nr. _ >= 20,0 - < 25,0 % Styren, Divinylbenzen og Ethylstyrencopolym er, sulfoneret, hydrogen form Eye Dam H318 Side 2 af 13

3 CAS-nummer EF-Nr. polymer Indeks-Nr. _ >= 20,0 - < 25,0 % Benzen, diethenyl-, polymer med ethenylbenzen ogethenylethylbenz en, chlormethyleret, trimethylaminkvaterneret, hydroxid For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16. Eye Dam H318 CAS-nummer / EF-Nr. / Indeks-Nr. Koncentration Komponent Klassificering: 67/548/EØF CAS-nummer EF-Nr. Polymer Indeks-Nr. CAS-nummer EF-Nr. polymer Indeks-Nr. >= 20,0 - < 25,0 % Styren, Divinylbenzen og Ethylstyrencopolymer, sulfoneret, hydrogen form >= 20,0 - < 25,0 % Benzen, diethenyl-, polymer med ethenylbenzen ogethenylethylbenzen, chlormethyleret, trimethylaminkvaterneret, hydroxid Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit. Xi - R41 Xi - R41 AFSNIT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Hudkontakt: Vask med sæbe og vand. Søg læge, hvis hudirritationen vedvarer. Øjenkontakt: Skyl øjeblikkelig øjet med rigeligt vand i mindst 10 minutter, medens øjet holdes åbent. Få omgående lægebehandling. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede: Udover de oplysninger, der står anført under Beskrivelse af førstehjælpstiltag (ovenfor) samt Indikation for akut lægehjælp og specialbehandling nødvendig (nedenfor), findes evt. yderligere vigtige symptomer og følgevirkninger beskrevet i Afsnit 11: Toksikologisk information. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særligbehandling er nødvendig Meddelelse til læge: Behandling bør sigtes på at forhindre absorption, plejelse af eventuelle symptom og støttende terapi. AFSNIT 5. BRANDBEKÆMPELSE 5.1 Slukningsmidler Side 3 af 13

4 Egnede slukningsmidler: Anvend folgende midler til bekæmpelse af brand hvor dette materiale indgår: Vandtåge Kulsyre (CO2) Skum Pulver Uegnede slukningsmidler: 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Farlige forbrændingsprodukter: Brand- og eksplosionsfarer: Afkøl lukkede beholdere i nærheden af branden med vandtåge. Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet. Støv i tilstrækkelige koncentrationer, kan danne eksplosive blandinger med luft. 5.3 Anvisninger for brandmandskab Brandslukningsprocedurer: Bliv stående i modvind. Undgå indånding af rog. Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet: I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. AFSNIT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer: Tilstrækkeligt bekyttelsesudstyr bor anvendes ved håndtering af spildprodukt. Se Sektion 8, Eksponeringkontrol/personlige værnemidler, for anbefalinger. Ved udsættelse for produktet under rengoring, se Sektion 4, Forsthjælpsforanstaltninger, for passende forholdsregler. 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: ADVARSEL: UNNDGÅ UDLØB AF SPILD AF PRODUKTET I LEVERINGSSTAND OG RENGØRINGSREST, TIL KOMMUNALE KLOAKKER OG VANDVEJE. Undgå udledning til jord, grøfter, kloakker, vandveje og/eller grundvand. Se afsnit 12, Miljøoplysninger. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Hold tilskuere på afstand. Gulve kan være glatte; udvis forsigtighed for atundgå at falde. Overfor spildprodukt til passende beholdere til genindvinding eller destruktion. 6.4 Henvisning til andre punkter: Henvisninger til andre sektioner, hvis det er relevant, er tilvejebragt i det tidligere underafsnit. AFSNIT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering: Undgå gentagne fryse-tøperioder; partikler kan briste. Hvis produktet frysit, optø i rumstemperatur. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Ætsende på øjnene Se Sektion 8, EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLET, f r håndtering. Korrekt konstrueret udstyr er af vital betydning hvis ionbyttermassen skal bruges sammen med stærke oxiderende stoffer såsom salpetersyre, for at undgå hurtig trykforøgelse og mulig eksplosion. Rådfør med ekspert før håndtering. Side 4 af 13

5 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed: Opbevares på et tørt, køligt sted. Hold beholderen tæt lukket. 7.3 Særlige anvendelser: Se teknisk datablad for yderligere information. Andre oplysninger: ADVARSEL: Overfyld ikke beholderen med tør harpiks. Tørre partikler udvider sig når de fugtes og denne udvidelse kan forårsage splintring af glasbeholder. AFSNIT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1 Kontrolparametre Grænseværdier er listede neden, hvis data findes. 8.2 Eksponeringskontrol Tekniske kontroller: Ventilation ikke nødvendig under normale arbejdsforhold. Beskyttelsesforanstaltninger: Øjenvaskeflaske bør forefindes i lager såvel som i arbejdsområde. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger Beskyttelse af øjne / ansigt: Kemikalieresistent brille skal anvendes. Øjenværn skal være kompatibel med det anvendte åndedrætsværn. Beskyttelse af hud Beskyttelse af hænder: Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Åndedrætsværn: Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Se Afsnit 7: Håndtering og opbevaring samt Afsnit 13: Forhold vedrørende bortskaffelse for at læse om foranstaltninger for at forhindre overeksponering af miljøet i forbindelse med anvendelse og affaldshåndtering. AFSNIT 9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Fysisk form Perler Farve Ravgul eller brun Lugt Lugt som af amin Lugttærskel ph-værdi 5,0-9,0 Vandigt slam Smeltepunkt/Smeltepunktsinterv al Frysepunkt Kogepunkt (760 mmhg) 100,00 C Vand Flammepunkt Fordampningshastighed (Butylacetat = 1) Antændelighed (fast stof, luftart) Laveste eksplosionsgrænse Ikke anvendelig Højeste eksplosionsgrænse Ikke anvendelig Side 5 af 13

6 Damptryk 22 HPa ved 20 C Relativ dampvægtfylde (luft = 1) <1,0000 Relativ massefylde (vand = 1) 1,0800-1,2000 Vandopløselighed praktisk talt uopløselig Fordelingskoefficient: n- oktanol/vand Selvantændelsestemperatur 500,00 C skønsmæssig Dekomponeringstemperatur Kinematisk viskositet Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber 9.2 Andre oplysninger Molekylvægt Flygtigheds procent 59,00-64,00 % Partikel størrelse 0,300-1,200 mm BEMÆRK:Fysiske og kemiske data i sektion 9 er typiske værdier for denne produkt og skal ikke betragtes såsom produktspecifikationer. AFSNIT 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet: 10.2 Kemisk stabilitet: 10.3 Risiko for farlige reaktioner: Stabil under normale forhold. Produktet polymeriserer ikke Forhold, der skal undgås: 10.5 Materialer, der skal undgås: Undgå kontakt med følgende: Stærke iltningsmidler Salpetersyre 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Termisk nedbrydning kan danne folgende: monomerdampe AFSNIT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Toksikologiske oplysninger vises i dette afsnit, hvis sådanne oplysninger er til rådighed Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Akut oral toksicitet Akut dermal toksicitet Side 6 af 13

7 Akut toksicitet ved indånding Hudætsning/-irritation Alvorlig øjenskade/øjenirritation Risiko for alvorlig øjenskade. Sensibilisering Specifik systemtoxicitet for målorgan (enkelt eksponering). Systemtoxicitet for specifike målorgan (gentageneksponering). Kræftfremkaldende egenskaber Fosterbeskadigelse Reproduktionstoksicitet Mutagenicitet Aspirationsfare Yderligere oplysninger Der findes ikke nogen data for dette material. Vist information er baseret på profiler for til sammensætning lignende materialer. Laboratorieforsøg viste en stigning af ph værdi inden for et minuts eksponering til stærk syre kation i hydrogenform (SAC H) og stærk base anion i hydroxylform (SBA OH) blandede filter resiner til en 1 % NaC1 opløsning. Denne ph effekt resulterer sandsynligvis i alvorlig irritation af øjnene ved eksponering til produktet som det leveres FORBINDELSER DER INFLUERER PÅ TOKSIKOLOGIEN: Styren, Divinylbenzen og Ethylstyrencopolymer, sulfoneret, hydrogen form Akut oral toksicitet Typisk for materialer af denne familie: LD50, Rotte, > mg/kg Akut dermal toksicitet LD50 for hudkontakt er ikke bestemt. Side 7 af 13

8 Hudætsning/-irritation Kortvarig kontakt er ikke irriterende for huden. Sensibilisering Ved hudsensibilisering (overfølsomhed): For luftvejssensibilisering: Specifik systemtoxicitet for målorgan (enkelt eksponering). Evaluering af de foreliggende data tyder på, at dette materiale ikke er et STOT-SE giftstof. Systemtoxicitet for specifike målorgan (gentageneksponering). Kræftfremkaldende egenskaber Fosterbeskadigelse Reproduktionstoksicitet Mutagenicitet Omvend mutationstest med bacteria: Ikke - mutagen med och uden metabolisk aktivering Aspirationsfare Baseret på fysiske egenskaber, forventes ingen fare for aspiration. Benzen, diethenyl-, polymer med ethenylbenzen ogethenylethylbenzen, chlormethyleret, Akut oral toksicitet Data for lignende materiale(r): LD50, Rotte, hun, > mg/kg Der var ingen dødelighed ved denne koncentration. Akut dermal toksicitet LD50 for hudkontakt er ikke bestemt. Akut toksicitet ved indånding LC50 er ikke bestemt. Hudætsning/-irritation Kortvarig kontakt er ikke irriterende for huden. Sensibilisering Ved hudsensibilisering (overfølsomhed): For luftvejssensibilisering: Side 8 af 13

9 Specifik systemtoxicitet for målorgan (enkelt eksponering). Tilgængelige data er utilstrækkelige til at bestemme organtoksicitet ved en enkelt eksponering af et specifikt mål. Systemtoxicitet for specifike målorgan (gentageneksponering). Kræftfremkaldende egenskaber Fosterbeskadigelse Reproduktionstoksicitet Mutagenicitet Dette materiale var ikke mutagent i en Ames bakteriel analyse. Aspirationsfare Baseret på fysiske egenskaber, forventes ingen fare for aspiration. AFSNIT 12. MILJØOPLYSNINGER Økotoksikologiske oplysninger vises i dette afsnit, hvis sådanne oplysninger er til rådighed. Generel information Begrænsede effekter forventes for miljøn ved eksponering af store oløselige ( mikroner diameter) plastikkorn Toksicitet Styren, Divinylbenzen og Ethylstyrencopolymer, sulfoneret, hydrogen form Akut toxicitet for fisk. Forventes ikke at være akut giftigt, men materiale i partikelform eller perleform, kan mekanisk forårsage uønskede virkninger, hvis indtages af vandfugle eller vandlevende organismer. Benzen, diethenyl-, polymer med ethenylbenzen ogethenylethylbenzen, chlormethyleret, Akut toxicitet for fisk Persistens og nedbrydelighed Styren, Divinylbenzen og Ethylstyrencopolymer, sulfoneret, hydrogen form Biologisk nedbrydelighed: Benzen, diethenyl-, polymer med ethenylbenzen ogethenylethylbenzen, chlormethyleret, Side 9 af 13

10 Biologisk nedbrydelighed: 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Styren, Divinylbenzen og Ethylstyrencopolymer, sulfoneret, hydrogen form Bioakkumulering: Biokoncentration forventes ikke på grund af høj molekylevægt (MW højere end 1000). Benzen, diethenyl-, polymer med ethenylbenzen ogethenylethylbenzen, chlormethyleret, Bioakkumulering: 12.4 Mobilitet i jord Styren, Divinylbenzen og Ethylstyrencopolymer, sulfoneret, hydrogen form I det jordiske miljø forventes produktet at forblive i jorden. I det vandige miljø vil produktet synke til bunds og forblive i bundfaldet. Benzen, diethenyl-, polymer med ethenylbenzen ogethenylethylbenzen, chlormethyleret, 12.5 Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vpvb) ved niveauer på 0,1% eller højere Andre negative virkninger Styren, Divinylbenzen og Ethylstyrencopolymer, sulfoneret, hydrogen form Dette stof er ikke i bilag I til forordning (EF)2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget. Benzen, diethenyl-, polymer med ethenylbenzen ogethenylethylbenzen, chlormethyleret, Dette stof er ikke i bilag I til forordning (EF)2037/2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget. AFSNIT 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE 13.1 Metoder til affaldsbehandling Kan forbrændes i overensstemmelse med lokale foreskrifter. Den definitive tildelning af rigtig Euorpeisk affaldsgruppe (EWC) og dermed den rigtige affaldskod, er afhængig af produktets anvendelseområde. Kontakt renovationsvæsenet. Forurenet emballage: Tom emballage bør bortskaffes ved levering til lokale regenereringsanstalter. Folg nationale bestemmelser. AFSNIT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER Side 10 af 13

11 Klassificering for VEJ- og JERNBANE-transport (ADR/RID): 14.1 UN-nummer Ikke anvendelig 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Ikke reguleret for transport 14.3 Klasse Ikke anvendelig 14.4 Emballagegruppe Ikke anvendelig 14.5 Miljøfarer Betragtes ikke som miljøfarligt, baseret på tilgængelige data Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen data tilgængelig. Transportklassificering for Søtransport (IMO-IMDG): 14.1 UN-nummer Ikke anvendelig 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Not regulated for transport 14.3 Klasse Ikke anvendelig 14.4 Emballagegruppe Ikke anvendelig 14.5 Miljøfarer Betragtes ikke som havforurenende, baseret på tilgængelige data Særlige forsigtighedsregler for brugeren 14.7 Bulktransport i henhold til I eller II i MARPOL 73/78 og IBC- eller IGC-koden. Ingen data tilgængelig. Transportklassificering for FLYGtransporter (IATA/ICAO): 14.1 UN-nummer Ikke anvendelig 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Consult IMO regulations before transporting ocean bulk Not regulated for transport 14.3 Klasse Ikke anvendelig 14.4 Emballagegruppe Ikke anvendelig 14.5 Miljøfarer Ikke anvendelig 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren Ingen data tilgængelig. Denne information er ikke beregnet til at give alle specifikke lovgivningsmæssige eller driftsmæssige krav / oplysninger om dette produkt. Transportklassificeringer kan variere afhængigt af beholder volumen og kan påvirkes af regionale eller nationelle variationer i reglerne. Yderligere transportsystemoplysninger kan fås via en autoriseret salgs-eller kundeservicemedarbejder. Det er transportorganisationens ansvar at følge alle gældende love og regler vedrørende transport af materialet. Side 11 af 13

12 AFSNIT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACh) Dette produkt indeholder kun komponenter der enten er blevet præ-registreret, registreret, er fritaget for registrering eller betragtes som registreret i henhold til forordning (EF) 1907/2006 (REACH)., Polymerer er undtaget fra registrering i REACH. Alle relevante udgangsmaterialer og additiver er enten førregisreret, registreret eller er undtaget fra registrering i henhold til Forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)., De ovennævnte indikationer om REACH registreringsstatus er givet i god tro og anses for at være korrekte per ovenstående gyldighedsdato. Der ydes imidlertid ingen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende. Det er køberens/brugerens ansvar at sikre, at vedkommendes forståelse af produktets reguleringsstatus er korrekt. Seveso II - Direktiv 96/82/EF ændret ved Direktiv 2003/105/EF: Opført i forordningen: Direktiv 96/82/EF gælder ikke 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering Ikke anvendelig AFSNIT 16. ANDRE OPLYSNINGER Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3 R41 Risiko for alvorlig øjenskade. Klassifikation og procedure, der anvendes til at opnå klassificeringen for blandinger i henhold til forordning (EF) nr 1272/2008 Eye Dam H318 - På grundlag af testdata. Revidering Identifikationsnummer / A324 / Udstedelsesdato: 2015/05/26 / De seneste opdateringer er markeret med en fremhævet dobbelt streg i venstre margen. Informationskilde samt henvisninger Dette SDS er blevet udarbejdet af Product Regulatory Services- og Hazard Communications grupper ud fra oplysninger, der tilvejebringes via interne henvisninger i vores virksomhed. DOW DANMARK A/S opfordrer kunder eller modtagere af dette sikkerhedsdatablad til at læse det omhyggeligt og konsultere behørig ekspertise om nødvendigt, for at forstå oplysninger angivet i dette sikkerhedsdatablad samt enhver evt. fare forbundet med produktet. Informationerne er givet i god tro og formodet at være rigtige på den ovenfor angivne dato. Der gives dog ingen garanti, udtrykt eller antydet. Lovmæssige krav ændres løbende, og kan være forskellige fra land til land. Det er køberens/brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i nationale og lokale Side 12 af 13

13 lovgivninger/bestemmelser. Informationerne givet heri vedrører kun produktet, som det leveres. Da brugerens arbejdsforhold er uden for producentens kontrol, er det køberens/brugerens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler for sikker anvendelse af dette produkt. Da der findes et stort antallet af informationskilder såsom producent-specifikke sikkerhedsdatablade er vi, og kan vi ikke være ansvarlige for sikkerhedsdatablade fra andre kilder end os. Hvis I har fået sikkerhedsdatabladet fra en anden kilde, eller hvis I ikke er sikre på at sikkerhedsdatabladet er seneste version, kontakt os da venligst for den nugældende udgave. Side 13 af 13

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD ROHM AND HAAS EUROPE TRADING APS Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning (EU)nr. 2015/830 Produktnavn: AMBERLITE MB9L ION EXCHANGE RESIN Revisionsdato: 2015/07/06 Trykdato: 2016/06/25

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD ROHM AND HAAS EUROPE SALES APS Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning (EU)nr. 453/2010 Produktnavn: AMBERLITE XAD1180N POLYMERIC Trykdato: 2016/06/25 ROHM AND HAAS EUROPE SALES

Læs mere

Mærkater i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]: Ikke et farligt stof eller en blanding i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008.

Mærkater i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]: Ikke et farligt stof eller en blanding i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008. SIKKERHEDSDATABLAD DOW DANMARK A/S Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning (EU)nr. 2015/830 Produktnavn: AMBERJET 4600 Cl Resin Revisionsdato: 2017/05/24 Trykdato: 2017/05/25 DOW DANMARK A/S opfordrer

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD DOW DANMARK A/S Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning (EU)nr. 453/2010 Produktnavn: OPULYN 305 OPACIFIER Revisionsdato: 2014/12/08 Trykdato: 2016/07/14 DOW DANMARK A/S opfordrer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD DOW DANMARK A/S Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning (EU)nr. 453/2010 Produktnavn: DOWEX MARATHON WBA Anion Exchange Trykdato: 2015/10/13 DOW DANMARK A/S opfordrer til og forventer,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD ROHM AND HAAS EUROPE SALES APS Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning (EU)nr. 453/2010 Produktnavn: ACUSOL 497 N Polymer Revisionsdato: 2015/03/10 Trykdato: 2015/03/11 ROHM AND

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 31-10-2016 Version: 01.01 / DK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Cembrit Construction,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD DOW DANMARK A/S Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning (EU)nr. 2015/830 Produktnavn: PARALOID BPMS-265 Processing Aid Revisionsdato: 2016/04/25 Trykdato: 2016/04/26 DOW DANMARK

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 21-10-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Fabric Softener 12 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 27052016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD DOW DANMARK A/S Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning (EU)nr. 453/2010 Produktnavn: ACUDYNE SCP Hair Fixitive Polymer Revisionsdato: 2014/12/29 Trykdato: 2016/09/02 DOW DANMARK

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Revisions)dato: NO LITHURIN SEAL Udgave: 1 Erstatter:

SIKKERHEDSDATABLAD (Revisions)dato: NO LITHURIN SEAL Udgave: 1 Erstatter: 1.1 Produktidentifikator NO LITHURIN SEAL Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version:

Sikkerhedsdatablad. Reparationsmaling til lakeret zink (Giftlinien) Udstedelsesdato: Version: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 27-01-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Reparationsmaling til lakeret zink

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Kleenex Ultraeffektiv flydende håndsæbe (6330)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Kleenex Ultraeffektiv flydende håndsæbe (6330) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan F 2014-10-01 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan F 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Radiator Stop Leak Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Akustiksystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Akustiksystem. Disse oplysninger foreligger ikke. Ref. 130000003660/E Rev. nr. 1.1 Behandlet den 16.03.2015 Trykdato 29.03.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 03-10-2012 Version: V001,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 51212 Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Shimano fedt. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Shimano fedt. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Smøremiddel 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: - Emballage: Cat. No. 40300076 100 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

INDFARVET SANDSPARTEL

INDFARVET SANDSPARTEL 1 Sikkerhedsdatablad Indfarvet Sandspartel INDFARVET SANDSPARTEL Revideret: 2017.03.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Indfarvet Sandspartel/Naturmaling

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 3

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 3 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Brake Fluid DOT 5.1 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 03/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD020115 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Rex.

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Rex. Socko Rex. Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Rex. SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1. Prodtidentifikator

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1. Prodtidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1. Prodtidentifikator Handelsnavn: Kongerslev Havekalk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 2K Reaktiv Komp. B PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 2K Reaktiv Komponent B 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse ph-plus Stofnavn: Varenummer:

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AquaDes Jod Udgave 2.0 Printdato 29.11.2012 Revisionsdato / gyldig fra 28.11.2012 Afsnit 1: Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret. Vandige blæk - Cyan

Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret. Vandige blæk - Cyan Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Vandige blæk

Læs mere