Læreplaner 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreplaner 2011/2012"

Transkript

1 Læreplaner 2011/2012

2 FRA DAGTILBUDDETS UDVIKLINGSPLAN Dagtilbudslederen har det overordnede ansvar for de pædagogiske lærerplaner. Pædagogisk Leder har det direkte ansvar for udarbejdelsen og evaluering af afdelingens pædagogiske læreplaner. Konceptet for afdelingernes pædagogiske læreplaner er bygget op omkring Smtte-modellen (se bilag) og vil i kommende år tænkes ind i Århus kommunes Virksomhedsmodel: Roye-modellen. (Ressourcer Organisering Ydelse Effekt) Lærerplanerne sættes i sammenhæng dagtilbuddets sprogindsats vedr. dialogisk oplæsning, skriftssprog, rim og remser, samt sprogvurderinger og Status- og udviklingssamtalerne. I dagtilbuddet indgår de 6 læreplanstemaer i 3 læringsrum: den almindelige pædagogiske praksis, i planlagte aktiviteter, samværsformer Den enkelte afdeling redegør i sine pædagogiske læreplaner for alle 6 læreplanstemaer for Sammenhæng,, Tiltag og Tegn og Evalueringsplan, samt plan for dokumentation og formidlingen. Læreplanstemaerne indgår i statussamtalerne med forældrene. Den enkelte afdeling fremsender én gang årligt (maj / juni) til dagtilbuddets ledelsesteam sin samlede evaluering og dokumentation. Evalueringerne vil indgå som videndeling afdelingerne imellem og danne grundlag for de fremadrettede læreplaner såvel i afdelingerne som i dagtilbud og som justering af dagtilbuddets Udviklingsplan. I 2011 og 2012 vil der være særligt fokus på læreplanstemaerne Sproglig udvikling og Krop og bevægelse. Dagtilbuddets beskrivelse af læreplanstemaerne vil blive udarbejdet efter ROYE-modellen med grundlag i afdelingernes evalueringer og dokumentation i maj / juni Arbejdet på det konkrete niveau vil således påvirke Dagtilbuddets overordnede mål og indikatorer. Institutionsafdelingernes og dagplejeafdelingens læreplaner findes på BørneIntra under den enkelte afdeling. Vedr. børn med særlige behov, herunder Udsatte børn og børn med handicap indgår de i de almindelige læreplanstemaer, aktiviteter og samvær i den samlede børnegruppe. Eventuelle særlige fokusområder for læring og udvikling vil fremgå af individuelle og konkret aktuelle handlerplaner. Dagtilbuddets overordnede læreplaner Dagtilbuddets læreplaner tager afsæt i Dagtilbudsloven, Aarhus Kommunes Børn og Ungepolitik, budgetmål, strategier og indikatorer. Dagtilbuddets afdelinger udarbejder læreplaner med afsæt i dagtilbuddets overordnede læreplan. 1

3 Barnets alsidige personlighedsudvikling Temaområde Robusthed, Selvfølelse, selvværd, selvtillid, empati, fantasi, selvhjulpenhed, nysgerrighed og egenomsorg. At barnets individualitet respekteres og barnets selvværd styrkes og derved bliver psykisk robust. At det enkelte barn udvikler evnen til at tage et selvstændigt initiativ i.f.t. at indfri sit umiddelbare behov, samtidig med at kunne have forståelse / indleve sig i andres. At det enkelte barn udvikler evnen til at løse konflikter med ord og ved forhandling, samtidig med at det tager vare på sin egen integritet. Sådan gør vi Anerkendelse, omsorg, nærhed, tid og rum til fordybelse, succesoplevelser, medbestemmelse, se, høre og forstå den enkelte, mangfoldighed, voksenrollemodel, tid, ro og rum til interaktionen og inklusionen. Barnet mødes med en anerkendende tilgang, og vi møder barnet i den nærmeste udviklingszone, det Befinder sig i. Barnet skal føle sig set, hørt, forstået og inkluderet. Trivsel At det enkelte barn har troen på det kan selv (jeg kan, jeg vil, jeg tør). At det enkelte barn oplever sig selv som afholdt og værdsat individ, der er beskyttet af et fællesskab. At det enkelte barn kan mærke dets egne grænser - kunne sige til og fra - og på samme tid indgå som en social del af et større fællesskab. Læring Børn har behov for at lære at håndtere de mange forskellige følelser, der opstår i fællesskabet lige fra engagement, venskab og kærlighed til ligegyldighed og konkurrence. At børnene udvikler evnen til at løse konflikter med ord og ved handling. For at der overhovedet kan finde læring sted, arbejder vi på at gøre barnet tryg i gruppen, så det også ser sig selv som en betydningsfuld del deraf. Give barnet mulighed for at kunne deltage i og afkode kammeraternes lege, og være en legekammerat gruppen forholder sig til. Dette mener vi, er forudsætningen for, at børn kan udvikle deres kompetencer. Plads til mangfoldighed, kreativitet, nysgerrighed og fordybelse. Sundhed Glade, trygge børn der kan, vil og tør både at være sig selv og være en del af det sociale fællesskab. At barnet oplever sig som værdifulde deltager i et socialt og kulturelt fællesskab. At barnet kan vise forskellige sider af sig selv. At barnet kan udtrykke sine tanker, følelser og give sin menig til kende. At barnet har tiltro til sig selv. Udvikling Børn har brug for at udfolde sig og afprøve deres potentialer. Muligheden for at forfølge små ideer, skabe egne projekter og opleve, at de børn og voksne, de er sammen med i dagtilbuddet anerkender dem for deres indsats, styrker selvværdet. Give barnet mulighed for at kunne deltage i og afkode kammeraternes lege, og være en legekammerat gruppen forholder sig til. Dette mener vi, er forudsætningen for, at børn kan udvikle deres kompetencer. 2

4 Sociale kompetencer Temaområde Tilegnelse af sprog, rummelighed, samarbejde, kunne sige til og at kunne sige fra, forståelse af forskellighed. At børnene lærer at se og respekterer hinandens grænser. At børnene udvikler evnen til at være en del af fællesskabet. At børnene udvikler evnen til at indgå i og fastholde venskaber med flere børn. Sådan gør vi Tilgodeser legen og dens vilkår, tydelige voksne, bevidstgørelse af forskellige sociale kodekser (regler, værdier, kulturer), se, høre, og forstå hinanden. Det enkelte barn skal møde synlige voksne, der tør og vil tage ansvar. De voksne skal være vejledende i forhold til barnet hjælpe det med at sætte ord på handlingerne. Trivsel Udviser livsglæde. Evne at have respekt og omsorg og udvikle konstruktive tilknytningsrelationer til andre børn og voksne, herunder lære at give og tage. At møde andres følelsesmæssige udtryk og behov og selv vise det samme. At sætte grænser for sig selv ved at vise andre, hvor langt de kan eller vil gå. At være nysgerrigt udforskende sammen med andre og kunne sætte sig spor i form af unikke bidrag til det fælles At indgå i relationer med andre børn og voksne, hvor alle forpligter sig, viser ansvar og er parate til at løse konflikter At have indflydelse på sit hverdagsliv, herunder at foretage valg og argumentere for sine meninger. Læring At have empati. At det enkelte barn evner at danne venskaber. Evnen til at danne sociale tilknytningsrelationer. At barnet kan udfolde sig i leg, i samarbejde med andre om at løse opgaver og realisere drømme. At det enkelte barn kan deltage aktivt i både et mindre og et større fællesskab. At det enkelte barn spontant går i gang med at lege med andre børn. At det enkelte barn kan opretholde en leg over længere tid uden voksendeltagelse. At det enkelte barn kan samarbejde om en aktivitet. At det enkelte barn ikke mobber eller udelukker et andet barn fra fællesskabet. Sundhed At det enkelte barn oplever sig som værdifulde deltager i et fællesskab. At det enkelte barn evner at dannevenskaber og komme med i grupper, hvor det kan give og opnå anerkendelse fra andre. At det enkelte barn har troen på det kan selv (jeg kan, jeg vil, jeg tør). Udvikling Børn skal i omsorg og respekt have mulighed for at udvikle konstruktive og nære relationer til andre mennesker. Der skal være plads til at give udtryk for egne følelser og behov samtidig med, at børnene også forstår, at andre har de samme behov. Børn skal drage sig erfaringer med at sætte grænser for sig selv og sige til og fra. 3

5 Krop og bevægelse Temaområde Motorisk udvikling, sanseintegration, kendskab til egen krop og fysisk formåen. Børnene skal opleve glæde og tilfredsstilles ved at bruge kroppen. De skal have lyst til at bevæge sig ude og opholde sig i naturen. At børnene er selvhjulpne og aktive f.eks i forbindelse med af og påklædning, toiletbesøg osv. At børnene udvikler udholdenhed, og mestre koordinering af grundbevægelserne Sådan gør vi Fokus på at der er gode bevægelsesmuligheder både ude og inde. Trivsel At det enkelte barn opleve glæde ved sin krop og ved at være i bevægelse. At det enkelte barn selv tager initiativ til motoriske lege og udfordringer, vi ser ligeledes, at det tager del i de lege, de voksne tager initiativ til. At det enkelte barn udforsker, afprøver, nyder og forstår det fysiske miljø, naturen og kulturen gennem kropslig handling. Læring Det enkelte barn skal have mulighed for at opleve glæde ved sin krop og ved at være i bevægelse samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner og bevægelser i både fri leg og tilrettelagte fysiske udfordringer. Børnene sætter perler på snor, bygger med klodser og andet konstruktionslegetøj, holder på en blyant, laver puslespil m.m. De kravler, løber, hopper, står på hovedet, slår koldbøtter, cykler, kaster, griber, sparker til en bold, går balancegang m.m. At børnene selv kan tage tøj af og på, knapper, lyner lynlåse, snører sko og holder orden i garderoben. Selvhjulpenhed ved toiletbesøg, Deltager i borddækning og oprydning, spiser ordentligt, hælder op, rækker hinanden tingene. Sundhed Børns læring knytter sig altid til kroppen. Kroppen er fundamentet for læring, hvor det igennem sansesystemet får erfaring, viden, følelsesmæssig og sociale processer og kommunikation. At det enkelte barn er bevidst om ens egen krop. At det enkelte barn er aktiv med kroppen. Sund ernæring. God søvn. God hygiejne. Udvikling At det enkelte barn udvikler motoriske kompetencer, styrke, udholdenhed og bevægelighed. At det enkelte barn afprøver mangfoldige bevægelsesudfordringer i dagligdagen. At det enkelte barn udfordres i varierede bevægelsesmiljøer, og udnytter de muligheder, der ligger i leg, i naturen og i årstiderne. At det enkelte barn bruger og stimuler alle sanser gennem brug af forskellige materialer og redskaber. 4

6 Sprog Temaområde Udvikling af et godt og nuanceret sprog med stort ordforråd. At børnenes ordforråd øges og udtrykker sig nuanceret. De skal kunne lytte til andre og sætte ord på følelser, samt lære at kommunikere med sin omverden At børnene udvikler evnen til at aflæse andres kropslige kommunikation. At børnene eksperimenterer med sproget herunder skriftsproget Sådan gør vi Sproggrupper, dialogisk oplæsning, eventyrfortælling, højtlæsning, genfortælling, rim og remser og samtale. Den voksne hjælper børnene med at sætte ord på konflikter bruge ord i stedet for at slå. Den voksne spejler børnene ved at sætte ord på de følelser børnene har, samt ved at vise egne følelser og sætter ord på dem. Eksempelvis læses der højt, fortælles historier og materialet Trin for trin inddrages. De voksne sætter ord på det, de gør de fortæller og forklarer. Børnene opfordres ligeledes til at fortælle og forklare. Historielæsning, sang, rim og remser, drama, mm. integreres i de forskellige aktiviteter, vi iværksætter. Trivsel At det enkelte barn evner at skabe kontakt og kommunikere i mimik, kropssprog og talesprog. Spontant synger / digtesynger og fortæller historier Læring Det enkelte barn skal have mulighed for at udvikle sit sprog gennem hverdags aktiviteter. At sætte ord på tanker, følelser, handlinger og oplevelser. At støtte og udvikle det enkelte barns interesse for og nysgerrighed i forhold til tegn, symboler, bogstaver og tal. Sundhed Indgår i samtaler med voksne eller andre børn, hvor der både tales, lyttes, stilles spørgsmål og gives svar, eller hvor der i fællesskab planlægges fælles handlinger. At det enkelte barn evner at formidle egen forståelse, mening, tvivl, følelser og tanker. At det enkelte barn eksperimenterer med forskellige udtryksformer som fx pjattesnak, digte, rim og remser. Udvikling At udvikle ordforråd og forståelse for sprogets regler udvikle sproglig kompetence. Forstå de begreber og regler, der gælder for det talte sprog. At blive fortrolig med sammenhæng mellem kropssprog, mimik og det talte sprog. At blive støttet i at udvikle dels deres ordforråd og begreber, dels deres interesse for det skrevne sprog, eksempelvis gennem de større børns legeskrivning og de mindres højtlæsning af kendte billedbøger. At de voksne støtter det enkelte barn i at udvikle et varieret og korrekt sprog samt en evne til at bruge sproget, så det passer i forskellige situationer. 5

7 Natur og naturfænomener Temaområde Forståelsen for forskelligt vejr og årstider, dyr og plantelivet, forhold til vind, vand, ild og jord. Vi ønsker, at børnene vil opleve glæde ved at opholde sig i naturen og følge årets gang. At de får viden om natur, dyr og naturvidenskab samt lærer at respektere naturen. At børnene udvikler interesse for at være i naturen på alle årstider i al slags vejr. At børn udvikler respekt for natur og miljø. Sådan gør vi Bruger legepladsen i alle slags vejr, udture til skov, eng, strand og å i vores nær miljø, samt bålaktiviteter. Trivsel At det enkelte barn er kropsligt aktivt, er medoplevende, nysgerrig, vidende og viser gælde ved at være ude i naturen uanset vejr og vind. Læring At det enkelte barn kan håndtere og få førstehåndsoplevelser med naturens dyr, planter og materialer. At det enkelte barn stiller spørgsmål til egne erfaringer og få udfordret dets viden om naturfænomener. At det enkelte barn får erfaringer med årsag, virkning og sammenhæng. At det enkelte barn får udviklet sin evne til at bygge, skabe og konstruere ved hjælp af forskellige materialer og teknikker. At det enkelte barn erfare naturen med alle sanser og opleve den som et rum for leg og fantasi, og som rum for både vilde og stille aktiviteter. At det enkelte barn udviser respekt og ansvarlighed for natur og miljø. Sundhed Frisk luft. Et aktiv udeliv giver sunde, robuste, nysgerrige børn med gå på mod. Oplever vind og vejr og de fire årstider. Udvikling Udvikler det enkelte barns fantasi, skaberevne og kompetencer ved at eksperimentere med: jord, ild, vand og luft. Pirrer det enkelte barns nysgerrighed. Udvikler taktilsans, rum- og retningssans. Udvikler det enkelte barns motorik og sansestimulering. 6

8 Kulturelle udtryksformer og værdier Temaområde Forståelse for forskellige værdier og kulturer, socialisering, kreativitet og aktivt medskaber, samt udvikling af den æstetiske sans. At børnene lærer om dansk kultur og de danske traditioner, der er i relation hertil. Børnene skal ligeledes lære om andre landes kulturer og traditioner. De skal præsenteres for forskellige kunstarter og eksperimentere med forskellige udtryksformer. At børnene udvikler evnen til at anvende sig selv som kulturel udtryksform. Sådan gør vi Opretholder og finder nye traditioner, rollelege, musiske aktiviteter, sanglege, højtlæsning, eventyrfortælling, kreative udtryksformer (male, tegne mv.), ture ud af huset, teater, cirkus, fokus på mad i dagligdagen, mad fra forskellige kultur. Trivsel Fordybelse. Glæde. Kreativitet. Leg. Læring Børnekulturen i institutionen skal give alle børn lige muligheder for deltagelse i fællesskabet ud fra deres forudsætninger og potentialer. Kendskab til forskellige kulturelle udtryksformer og værdier. Præsenteres for forskellige udfordrende materialer og måder at bruge disse på i en skabende, æstetisk læreproces. Formidle danske traditioner. Inspirere til at forstå egen og andres kultur og æstetiske udtryksformer. Sundhed Fantasi, spontanitet og vildskab Omverdensbevidsthed. Sansepåvirkning. Eksperimentere og afprøver i.f.t. egne styrker og erfaring. Udvikling Selvværd jeg kan, jeg vil og jeg tør. Kendskab til kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud. 7

9 De 6 læreplanstemaer: DAGTILBUDDETS OVERORDNEDE På vej mod 3 år Tema udvikler begyndende kompetence til: Indikatorer Som eksempler kan ses ved, at barnet: Alsidig personlig udvikling - at have indlevelse i andre - at handle selvstændigt - at være psykisk robust Smiler ved ros og anerkendelse Trøster andre som er kede af det og smiler, når andre er glade Hjælper spontant Spørge uopfodret til andre Kalder, kontakter spontant andre for at de kan se høre, mærke eller være med Afprøver uopfordret nye roller i legen Går hen til det nye i nærmiljøet Forsøger sprogligt og kropsligt at få sin vilje Trøstes ved, falder til ro og glædes over andres succes Sociale kompetencer - at etablere venskaber - at indgå i fællesskabets sociale spilleregler - at kommunikere med følelser Udtrykker glæde ved synet af bestemte børn Spørger bestemte børn om de vil være med til at lege ect. Hjælper, opsøger, roser, efterligner, trøster, savner og omtaler positivt de samme konkrete børn gentagne gange Forsøger at fastholde kontakt med dem, det kender også på trods af uenigheder og modsætninger Bestræber sig på selv at overholde aftaler og regler i adfærd, leg og spil Fortæller, morer sig og udtrykker sin ked-af-det-hed med tale- og kropssprog Responderer ved at blive bange ved ængstelse og glad ved glæde Fortæller, hvem det har lyst til at lege med i en rolleleg Krop og bevægelse - at være selvhjulpen i hverdagen - at have kropsbevidsthed og glæde ved egen krop - at være rutineret med sine grundbevæglser Klare stort set af- og påklædning selv Vasker hænder og børster tænder Forsøger selv at gå på toilet og at gøre sig færdig Gøre det rigtige, når barnet bliver bedt om at gå op, ned, hen, over og under Er stille for at fokusere på og koncentrere sig om at benytte henholdsvis høre-, smags-, syns-, lugte- og følesansen Forsøger at efterligne andres bevægelser med kroppen Mestre gang, løb, hop, kravle, slå kolbøtter og trille Øver sig succesfuldt i at balancere ved at stå på ét ben og på et bræt samt skifte mellem højre og venstre ben Løber eller går over en længere distance uden at give op Sproglig udvikling - at etablere sproglig kontakt - at kommunikere med sin omverden - at forstå sprogets regler Snakker spontant til andre Snakker til andre for at få dem til at se eller høre noget bestemt Siger til over fra over for det, det ønsker / ikke ønsker sig Trøster, glædes eller skælder ud under leg og samvær Kommenterer på det som andre siger Danser, leger, bruger mimik, fortæller og synger spontant Smiler, eksperimenterer og leger med lyde, ordrim og remser Skriver sit navn med kruseduller eller lignende Fortæller om sine oplevelser og refleksioner i korte sammenhængende sætninger Natur og naturfænomener - at have glæde ved oplevelser i naturen - at have kendskab til dyr, planter og materialer i naturen - at være nysgerrig over for naturen og dens fænomener Gemmer sig, løber, hopper, ler og snakker i og om naturen Smiler og morer sig ved at løbe op ad skråninger, ned i grøfter samt ved at klatre. Begejstres ved at se dyrespor, bosteder for dyr og ved at bygge og lege med sand, sten, pinde, vand ect. Kikker i bøger om dyr og planter og kommenterer, hvad det ser Undersøger, eksperimenterer og leger med planter og insekter Genkender og sætter navne eller begreber på nogle dyr, planter og naturfænomener Vender sten, kigger under blade og iagttager dyr og deres adfærd Spørger spontant til regn, sne, ild, sol, måne og stjerne Ved noget om og spørger til dyrenes boliger og til, hvad de spiser Kulturelle udtryksformer og værdier - at være kreativ - at være opmærksom på egen kultur - at deltage i kulturelle fællesskaber Undersøger og eksperimenterer med materialer til kreativt brug Finder på nye og anderledes måder at være roller i lege, danse, synge, male, tegne og lege med legetøj på Spørger til det som er anderledes og fremmed Leger enkle og traditionelle rolleleget og leger med oplevelser fra de nære omgivelser Klæder sig ud og prøver at være andre identiteter som princesser og cowboyer Kikker fokuseret på andres påklædninger, sprog og adfærd Med krop og sprog er aktivt i mindre konkurrencer og cirkus Overholder reglerne for, hvis tur det er, hvad der er det rigtige og forkerte at gøre i spil og i lege Viser med mimik, fagter og deltagelse i sanglege og sange, at kende til traditioner og højtider 8

10 De 6 læreplanstemaer: DAGTILBUDDETS OVERORDNEDE På vej mod 6 år Tema udvikler kompetence til: Indikatorer Som eksempler kan ses ved, at barnet: Alsidig personlig udvikling - at have indlevelse i andre - at tage vare på egen personlig integritet - at være psykisk robust Lytter aktivt, er opmærksom på og er spontant hjælpsom på baggrund af andres kropssprog og signaler Venter på tur og udsætter egne behov til fordel for andre Hjælper til med, at andre inkluderes i det sociale fællesskab Siger fra og til og viser klart, hvad det vil være med til og ikke med til Fordyber sig målrettet i noget som det har sat sig for og finder betydningsfuldt Insisterer på at blive lyttet til Tager nye initiativer og eksperimenterer med andre relationer og aktiviteter Giver udtryk for sine følelser og meninger, samt forsvarer og står ved dem Deltager i aktiviteter, lege og læringsmiljøer på andres (børn/voksen) betingelser Sociale kompetencer - at etablere og fastholde venskaber - at indgå i samspil med andre - at handle i sociale fællesskaber Tager kontakt til andre børn og opfodre til at lege, snakke og være sammen Fortæller noget positivt om andre børn Holder på hemmeligheder, hjælper, er loyal, trøster og tilgiver andre Snakker med andre om sine tanker og følelser Lytter, fortæller, svarer og spørger i cirkulære processer Er anerkendende, interesseret og åben i sine relationer Samarbejder, søger fælles løsninger og indgår i kompromisser Udtrykker, at det er nødvendigt at overholde aftaler og regler i lege, spil og samværsformer Hjælper andre, når de mobbes, og mobber ikke selv Krop og bevægelse - at være selvhjulpen i hverdagen - at have kropsbevidsthed og glæde ved egen krop - at mestre koordinering af grundbevægelserne Klare af- og påklædning selv Er selvstændig ved toiletbesøg Hjælper til med det praktiske, når der skal spises og sættes på plads Siger, hvad der gør ondt, og peger på, hvor det er det gør ondt Beskriver de kropslige fornemmelser af glæde, frygt, vrede og ked-af-det-hed Beskriver sin krops høre-, smags-, syns-, lugte- følesans Løber og sparker samtidigt Stopper en bevægelse, som er i fart, finter og kan skifte retning Er udholdende og overvinder en længerevarende fysisk udfordring Sproglig udvikling - at forstå og bruge sproget situationsuafhængigt - at kommunikere med sin omverden - at eksperimentere med skriftsporget Svarer relevant på spørgsmål om hvordan, hvorfor, hvem og hvad, samt skelne mellem dansk og andre sprog Gengiver en fortælling eller en hændelse og fortæller om noget, som kan eller skal finde sted Leger, pjatter, eksperimenterer med sproget og finder på rim og remser digtesynger o.lign. Benytter mimik, kropssprog og kulturelle udtryksformer Anvender sproget til problem- og konflikthåndtering Spørger interesseret og nysgerrigt Leger og lader, som om at det skriver og læser Afkoder sit eget navn, navnene på nære personer samt logoer Skriver småord, eget navn og ord for nogen eller noget, det er optaget af Natur og naturfænomener - at eksperimentere nysgerrigt med naturens materialer - at have indsigt i dyrs og planters livsbetingelser - at efterleve adfærdsregler i naturen, forståelse og respekt for naturen Afprøver og udvider sine grænser ved at klatre og bygge huler Afprøver, hvad naturens materialer kan anvendes til, tåle og holde til Anvender og forstår begreber som vægt, form, længde og antal Fortæller om nogle dyrs levesteder og levemåder Fortæller, hvad det er tegn på, at bladene falder af træerne, og fortæller, at forskellige insekter lever på bestemte årstider Undersøger og fortæller om dyrs og planters livsbetingelser Smider affald i affaldspanden, knækker ikke umotiveret grene af træer og ødelægger ikke dyrs bosteder Går ikke ud på tynd is og kravler ikke ud på rådne grene Beskriver forskellen på og har en tilpasset adfærd på henholdsvis legepladser, parker, marker, haver, skov og strand Kulturelle udtryksformer og værdier - at være kreativ - at forstå egen og andres kulturer - at forstå etiske og moralske emner og dilemmaer Deltager i og igangsætter rollelege, regellege og andre aktiviteter inspireret af TV og eventyr og med forskellige virkemidler, udklædninger samt handlinger Beskriver de forskellige virkemidler i billedkunst, musik, dans, teater samt former i ler, tegner, fortæller historier og kan kombinere nogle af disse Frembringer og beskriver forskellige visuelle udtryk Leger regellege, gamle børnelege og fortæller om måltider Udtrykker begyndende kendskab til, respekt for og åbenhed over for andre kulturer og traditioner Fortæller om og viser sin interesse for og nysgerrighed efter at deltage i kulturelle aktiviteter Viser i sin adfærd og udtrykker i sine erkendelser, at det kan skelne mellem godt og ondt, mellem rigtigt og forkert og mellem sandhed og løgn Er spørgende til, reflekterende over og filosoferende om livet og døden Spørger og snakker om sit forhold til retfærdighed og rimelighed og leger 9

11 rollelege med politi og røvere eller i organisering og fordeling af roller og temaer i far & mor-legen 10

12 11

13 Skema til brug FOR AFDELINGERNES beskrivelse af de 6 læreplanstemaer efter metoden smtte-modelen Læreplanstema: Alsidig personlig udvikling Smttemodel Derfor gør vi følgende Tekst Aldersgruppe: Sammenhæng Vi skal Vi vil Tiltag Vi vil se Tegn Hvornår og hvordan til hvem Evaluering og dokumentation H-børn 12

14 Skema til brug FOR AFDELINGERNES af de 6 læreplanstemaer efter metoden smtte-modelen Læreplanstema Sociale kompetencer Smttemodel Derfor gør vi følgende Tekst Aldersgruppe: Sammenhæng Vi skal Vi vil Tiltag Vi vil se Tegn Hvornår og hvordan til hvem Evaluering og dokumentation H-børn 13

15 Skema til brug FOR AFDELINGERNES af de 6 læreplanstemaer efter metoden smtte-modelen Læreplanstema: Krop og bevægelse Smttemodel Derfor gør vi følgende Tekst Aldersgruppe: Sammenhæng Vi skal Vi vil Tiltag Vi vil se Tegn Hvornår og hvordan til hvem Evaluering og dokumentation H-børn 14

16 Skema til brug FOR AFDELINGERNES beskrivelse af de 6 læreplanstemaer efter metoden smtte-modelen Læreplanstema: Sproglig udvikling Smttemodel Derfor gør vi følgende Tekst Aldersgruppe: Sammenhæng Vi skal Vi vil Tiltag Vi vil se Tegn Hvornår og hvordan til hvem Evaluering og dokumentation H-børn 15

17 Skema til brug FOR AFDELINGERNES beskrivelse af de 6 læreplanstemaer efter metoden smtte-modelen Læreplanstema: Natur og naturfænomener Smttemodel Derfor gør vi følgende Tekst Aldersgruppe: Sammenhæng Vi skal Vi vil Tiltag Vi vil se Tegn Hvornår og hvordan til hvem Evaluering og dokumentation H-børn 16

18 Skema til brug FOR AFDELINGERNES beskrivelse af de 6 læreplanstemaer efter metoden smtte-modelen Læreplanstema: Kulturelle udtryksformer og værdier Smttemodel Derfor gør vi følgende Tekst Aldersgruppe: Sammenhæng Vi skal Vi vil Tiltag Vi vil se Tegn Hvornår og hvordan til hvem Evaluering og dokumentation H-børn 17

19 Skema til brug FOR MEDARBEJDERNES beskrivelse af læreplansfokus efter metoden smtte-modelen Læreplanstema: Smttemodel Tekst Aldersgruppe: Læringsrum: I alm. pædagogiske praksis Planlagt aktivitet I alm. samvær Derfor gør vi følgende Sammenhæng Vi skal Vi vil Tiltag Vi vil se Tegn Hvornår og hvordan til hvem Evaluering og dokumentation H-børn 18

20 Skema til brug FOR MEDARBEJDERNES beskrivelse af læreplansfokus efter metoden smtte-modelen Læreplanstema: Smttemodel Tekst Aldersgruppe: Læringsrum: I alm. pædagogiske praksis Planlagt aktivitet I alm. samvær Derfor gør vi følgende Sammenhæng Vi skal Vi vil Tiltag Vi vil se Tegn Hvornår og hvordan til hvem Evaluering og dokumentation H-børn 19

21 Skema til brug FOR MEDARBEJDERNES beskrivelse af læreplansfokus efter metoden smtte-modelen Læreplanstema: Smttemodel Tekst Aldersgruppe: Læringsrum: I alm. pædagogiske praksis Planlagt aktivitet I alm. samvær Derfor gør vi følgende Sammenhæng Vi skal Vi vil Tiltag Vi vil se Tegn Hvornår og hvordan til hvem Evaluering og dokumentation H-børn 20

22 Skema til brug FOR MEDARBEJDERNES beskrivelse af læreplansfokus efter metoden smtte-modelen Læreplanstema: Smttemodel Tekst Aldersgruppe: Læringsrum: I alm. pædagogiske praksis Planlagt aktivitet I alm. samvær Derfor gør vi følgende Sammenhæng Vi skal Vi vil Tiltag Vi vil se Tegn Hvornår og hvordan til hvem Evaluering og dokumentation H-børn 21

23 Skema til brug FOR MEDARBEJDERNES beskrivelse af læreplansfokus efter metoden smtte-modelen Læreplanstema: Smttemodel Tekst Aldersgruppe: Læringsrum: I alm. pædagogiske praksis Planlagt aktivitet I alm. samvær Derfor gør vi følgende Sammenhæng Vi skal Vi vil Tiltag Vi vil se Tegn Hvornår og hvordan til hvem Evaluering og dokumentation H-børn 22

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Læreplaner 2015/2016 Dagtilbuddets Ramme og Retning. Åbyhøj Dagtilbud

Læreplaner 2015/2016 Dagtilbuddets Ramme og Retning. Åbyhøj Dagtilbud Læreplaner 2015/2016 Dagtilbuddets Ramme og Retning Åbyhøj Dagtilbud Version (2) 2015/2016. Revideret juli 2015 1 Indhold DAGTILBUDDETS RAMME OG RETNING FOR LÆREPLANERNE 3 RAMME FOR LÆREPLANERNE 4 Aarhus

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Alfer Vuggestue/Børnehave

Alfer Vuggestue/Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Alfer Vuggestue/Børnehave Krop og bevægelse Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og kommunikation.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset

De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset V De Pædagogiske Læreplaner i Børneuniverset e rv ste old Vestervold Hedevang Sønderallé é Sønderall H ed e v a ng Vores pædagogiske arbejde tager afsæt i Børneuniversets værdier, som er ansvarlighed anerkendelse

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Barnets alsidige personlige udvikling Barnets sociale kompetencer Barnets sproglige udvikling Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Pædagogiske læreplanstemaer. Børnehaven kernehuset

Pædagogiske læreplanstemaer. Børnehaven kernehuset Pædagogiske læreplanstemaer Børnehaven kernehuset Pædagogisk læreplan for Dagtilbud 2525 den selvejende institution Kernehuset Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal alle dagtilbud udarbejde en pædagogisk læreplan.

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod fire år

Mål og indikatorer på vej mod fire år Mål og indikatorer på vej mod fire år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen Pædagogisk læreplan O 2 år Afdeling: DII Stationsvangen Sociale kompetencer 0 2 år Det er i samspillet med andre barnets sociale kompetencer øves og udvikles. Barnets sociale ansvar og kompetencer udvikles

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO . materiale. Fra børnehave til tidlig SFO Læringstemaer Den personlige og følelsesmæssige udvikling 1. Sætte ord på følelser, eller det, der er svært 2. Kan vise og udtrykke forskellige følelser som vrede,

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod to år

Mål og indikatorer på vej mod to år Mål og indikatorer på vej mod to år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Sammenhæng Hvad er vilkårene og nuværende status? Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring,

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Vejledning til personalets arbejde status- og udviklingssamtaler Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 0 6 år Indhold Indhold Hvad er en status- og

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Sammenhæng Hvad er vilkårene og nuværende status? Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring,

Læs mere

Bodil s Bodil dagpleje

Bodil s Bodil dagpleje Bodil s dagpleje Bodils dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Bodil Aaskov Overmarken 1 6670 Holsted Tlf.: 75393081 Mobil nr.: 51327985 Bodil Aaskov Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil:

Evas dagpleje Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej Bække Tlf.: Mobil: Eva s dagpleje Evas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Eva Julius Kristensen Petreavej 14 6622 Bække Tlf.: 75 38 91 74 Mobil: 23 44 39 88 Eva Julius Kristensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Hvad er Læring? I Trekløveret forstår vi begrebet læring som en udviklingsproces, der foregår i alle livets sammenhænge. Læring er tilegnelse

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder ørn som er på vej til eller som er begyndt i dagpleje eller vuggestue og Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer, når det kommunikerer

Læs mere

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard

Åses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58. Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Åse s dagpleje Åses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Åse Clausen Byagervej 68 6650 Brørup Tlf.: 21 35 87 58 Åse Clausen Redigeret af Maria Moesgaard Hej forældre! Velkommen i dagplejen. Jeg glæder mig

Læs mere

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16

Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Langsø Vuggestue. De pædagogiske læreplaner 2015-16 Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til, at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

OBSERVATIONSGRUPPE 4-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 4-årige

OBSERVATIONSGRUPPE 4-ÅRIGE. Indberetning > Observationsgruppe 4-årige Indberetning > Observationsgruppe 4-årige 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om de observerede kompetencer hos en gruppe af 4- årige børn. Som observatør har du aftalt med din leder at observere

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny s dagpleje Annys Dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny Schlünsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven.

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. Lærerplanernes udmøntning i Spurven Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. I arbejdet med de 6 læreplanstemaer bruger vi status og udviklingsmaterialet som ramme for vores

Læs mere

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord 2013 og 2014 Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord Indholdsfortegnelse Vision for børns læring 3 Indledning 3 Arbejdsmetode og evalueringsstrategi 4 1.Hvad er sociale kompetencer og hvordan vil jeg arbejde

Læs mere

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Anne s dagpleje Annes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej 45 6600 Vejen Tlf.: 40893753 Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard

Heidis dagpleje. Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk. Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard Heidi s dagpleje Heidis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Heidi Birk Petreavej 9 6622 Bække Tlf.: 24 67 10 08 hjj-birk@mail.dk Heidi Birk Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Kettys dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Ketty Marie Askou Byagergade Brørup Tlf.:

Kettys dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Ketty Marie Askou Byagergade Brørup Tlf.: Ketty s dagpleje Kettys dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Ketty Marie Askou Byagergade 35 6650 Brørup Tlf.: 75382821 Ketty Marie Askou Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Udkast læringsmål det ca. 6 årige barn

Udkast læringsmål det ca. 6 årige barn De pædagogiske processer, i samarbejde med barnets forældre, skal lede henimod, at barnet ved slutningen af tiden på Spilopstuen, med lyst, har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter barnet i stand

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere