Texart ink, SBL3-CY. Sikkerhedsdatablad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Texart ink, SBL3-CY. Sikkerhedsdatablad"

Transkript

1 Texart ink, SBL3-CY Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Texart ink, SBL3-CY 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Inkjet-print 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producentens navn: Roland DGN A/S Adresse: Engholm Parkvej 5 DK-3450 Alleroed Denmark Telefon: Fax: adresse: Revideret dato: 1.4 Nødtelefon: 2. Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Dette produkt er ikke klassificeret som farligt ifølge GHS-kriterier. 2.2 GHS-mærkningselementer, inklusive sikkerhedssætninger Produktet skal ikke mærkes i henhold GHS-kriterier. 2.3 Andre farer Potentielle sundhedsvirkninger: Øjne: Hud: Indånding: Indtagelse: Kroniske sundhedsfarer: Kræftfremkaldende egenskaber: Kontakt med øjet kan være mildt irriterende. Kontakt med huden kan forårsage irritation, hævelse eller rødme. Eksponering for dampe (tåge) vil forårsage luftvejsirritation og bevidstløshed. Kan give mavebesvær. Ingen kendt. Ingen af indholdsstofferne i dette blæk er anført af IARC som kræftfremkaldende. (1,2A og 2B) 1/ 56

2 Texart ink, SBL3-CY 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Kemisk art: blanding Sammensætning CAS-nr. EF-nr. Dispersionsfarvestof C.B.I. C.B.I. Polyalkohol C.B.I. C.B.I. Glycerolblanding C.B.I. C.B.I. Tensid C.B.I. C.B.I. Triethanolamin EUregistrerings nr. % (vægt/v ægt) EF-klassificeringsnr. 1272/ Ikke klassificeret som farligt Ikke klassificeret som farligt 1-10 Ikke klassificeret som farligt 0,5-5 Ikke klassificeret som farligt 0,5 Ikke klassificeret som farligt Vand Slukning Ikke klassificeret som farligt *C.B.I.: Fortrolig forretningsinformation 4. Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Øjne: I tilfælde af kontakt med øjnene: Skyl straks øjnene med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hold øjenlågene åbne under skylningen. Ring til en læge. Hud: Indånding: Indtagelse: I tilfælde af kontakt skylles omgående med rigeligt vand, mens tilsmudset tøj og fodtøj tages af. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Ring til en læge, hvis der opstår hævelse eller rødme. Ved indånding flyttes personen til et sted med frisk luft. Ved manglende vejrtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Ved vejrtrækningsbesvær: Giv ilt. Ring til en læge. I tilfælde af indtagelse: FREMKALD IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Øjne: Kontakt med øjet kan være mildt irriterende. Hud: Indånding: Indtagelse: Kontakt med huden kan forårsage irritation, hævelse eller rødme. Eksponering for dampe (tåge) vil forårsage luftvejsirritation og bevidstløshed. Kan give mavebesvær. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Ingen oplysninger 5. Brandbekæmpelse Egnede slukningsmidler: Pulver, skum, carbondioxid, sand, store mængder sprøjtevand. Uegnede slukningsmidler: 2/ 56

3 Texart ink, SBL3-CY 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ikke brandfarlig, flammepunkt: >100 C. Da produktet indeholder brændbare organiske bestanddele, vil branden skabe en tæt, sort røg, der indeholder skadelige forbrændingsprodukter. Eksponering for forbrændingsprodukter kan være heldbredskadelig. Afkøl lukkede beholdere, eksponeret for brand, ved oversprøjtning med vand. Indsaml forurenet brandslukningsvand særskilt. Det må ikke udledes i afløb. Brandaffald og brugt brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til lokale forskrifter. 5.3 Anvisninger for brandmandskab Brug trykluftforsynet åndedrætsværn (SCBA) og fuldt beskyttelsesudstyr. Direkte påføring af vand kan være farligt, da branden kan brede sig til omgivelserne. 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld Generelt: Underret omgående de relevante myndigheder. Træf alle yderligere foranstaltninger for at forebygge og afhjælpe de negative virkninger af udslippet. Opsug spild med sand eller jord, og anbring det i en beholder til kemisk affald. 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Evakuér området, ventilér området grundigt, anvend luftforsynet åndedrætsværn og egnede personlige værnemidler. 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Aftør spild. Undgå at væske løber i kloakker, vandløb eller lavtliggende områder. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Fej materialet op, og bortskaf det som affald i henhold til lokale regler. Skrub det forurenede område med rengøringsmiddel og vand. 6.4 Henvisning til andre punkter Se "punkt 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler " og "punkt 13 Bortskaffelse", hvor det er relevant. 7. Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Anvend korrekt ventilation, og undgå åben ild på arbejdsstedet. Opbevares utilgængeligt for børn og må ikke drikkes. Posen må ej brydes. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Produktet må ikke opbevares ved høje temperaturer eller i frostgrader. Hold produktet ude af direkte sollys. Produktet må ikke opbevares med oxidationsmidler eller sprængstoffer. 7.3 Særlige anvendelser: Inkjet-print 3/ 56

4 Texart ink, SBL3-CY 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering: USA: bestanddele OSHA: PEL ACGIH:TLV Triethanolamin 5mg/m 3 Australien: OEL bestanddele TWA STEL Triethanolamin 5mg/m Eksponeringskontrol: Kontrol af erhvervsmæssig eksponering: Personlige værnemidler: Åndedrætsværn: Beskyttelse af hænder: Beskyttelse af øjne: Beskyttelse af hud: Hygiejneforanstaltninger: Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Hold de luftbårne koncentrationer under eksponeringsgrænseværdierne. Brug kun med tilstrækkelig ventilation. patronen på printeren. Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. patronen på printeren. Anvend dog beskyttelseshandsker ved direkte kontakt med blæk. patronen på printeren. Anvend dog sikkerhedsbriller eller heldækkende briller mod kemikaliesprøjt ved direkte kontakt med blæk. patronen på printeren. Anvend dog beskyttelsestøj ved direkte kontakt med blæk. Vask hænderne grundigt efter brug. Forurenet tøj skal vaskes, før det bruges igen. Undgå at spise, drikke eller ryge i brugs- eller lagerområder. Undgå udledning til miljøet. 9. Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende: Mørkeblå væske Lugt: Let ph: Ca. 7,5-9,5 Kogepunkt: Flammepunkt: > 100 C Selvantændelsestemperatur ( C): Antændelighed (fast stof, luftart): Eksplosive egenskaber: Oxiderende egenskaber: Damptryk: 4/ 56

5 Texart ink, SBL3-CY Relativ massefylde: Tæthed: Ca. 1,08 g/cm 3 Opløselighed: Vandopløselighed (farvestof: næsten uopløseligt, andre bestanddele: opløselige) Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand): Viskositet: Ca. 2-8 cps (ved 20 ) Dampmassefylde: Fordampningshastighed: Vægtprocent faste stoffer: Smeltepunkt: 9.2 Andre oplysninger: Ingen oplysninger 10. Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet: 10.2 Kemisk stabilitet: Stabil under normale temperatur 10.3 Risiko for farlige reaktioner: Forventes ikke 10.4 Forhold, der skal undgås: 10.5 Materialer, der skal undgås: Forventes at være farlig ved kontakt med oxidationsmiddel, reduktionsmiddel, peroxid, stærk syre, stærk base Farlige nedbrydningsprodukter: 11. Toksikologiske oplysninger 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Overeksponeringsveje: Øje, hud, indånding og oral Akut toksicitet Oral LD 50 (Triethanolamin : LD 50 = mg/kg (rotte)) Dermal LD 50 Indånding LC 50 Hudætsning/-irritation: Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Kimcellemutagenicitet: Reproduktionstoksicitet: Kræftfremkaldende egenskaber: Ingen af indholdsstofferne i dette blæk er anført af IARC som kræftfremkaldende. (1,2A og 2B) STOT-enkelt eksponering: STOT-gentagen eksponering: Aspirationsfare: 12. Miljøoplysninger 12.1 Toksicitet: 12.2 Persistens og nedbrydelighed: 12.3 Bioakkumulationspotentiale: 12.4 Mobilitet i jord: 5/ 56

6 Texart ink, SBL3-CY 12.5 Resultater af PBT- og vpvb-vurdering: 12.6 Andre negative virkninger: 13. Bortskaffelse 13.1 Metoder til affaldsbehandling: Behandling, opbevaring, transport og bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende forbundsstatslige, statslige/regionale og lokale bestemmelser. Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloakker. 14. Transportoplysninger 14.1 UN-klasse/UN-nummer: 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse: 14.3 Transportfareklasse(r): 14.4 Emballagegruppe: 14.5 Miljøfarer: 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden: 15. Oplysninger om regulering Transport og opbevaring af dette produkt i overensstemmelse med generelle forsigtighedsregler og anvisninger nævnt i dette sikkerhedsdatablad. EU-information: Kemikaliesikkerhedsvurdering ifølge (EF) 1907/2006: Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering på dette tidspunkt. Amerikansk information: TSCA (Toxic Substances Control Act): Alle bestanddele af dette produkt er anført i TSCAfortegnelsen. California Proposition 65: ADVARSEL: Dette produkt indeholder et kemikalie som staten Californien har kendskab til forårsager fosterskader eller andre skader i forhold til reproduktionsevne. SARA Titel III: Australsk information: Faresætning: Ikke klassificeret som farligt ifølge GHS-kriterier. International information: Ingen af indholdsstofferne i dette produkt er anført af IARC som kræftfremkaldende. (1,2A og 2B) 6/ 56

7 Texart ink, SBL3-CY 16. Andre oplysninger Liste over relevante H-sætninger i punkt 3: Intet Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte ifølge vores bedste viden, oplysninger og overbevisning på datoen for dets offentliggørelse. De givne oplysninger er kun tiltænkt som en vejledning i sikker håndtering, anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og udledning og skal ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Oplysningerne vedrører kun det specifikt betegnede materiale og gælder ikke nødvendigvis for sådant materiale anvendt i kombination med et andet materiale eller i en proces, medmindre dette er angivet i teksten. Ret til ændringer forbeholdes, efterhånden som der opnås yderligere viden og erfaring. Roland DGN A/S garanterer ikke de heri indeholdte oplysningers fuldstændighed eller nøjagtighed.roland DGN A/S garanterer ikke de heri indeholdte oplysningers fuldstændighed eller nøjagtighed. 7/ 56

8 Texart ink, SBL3-MG Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Texart ink, SBL3-MG 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Inkjet-print 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producentens navn: Roland DGN A/S Adresse: Engholm Parkvej 5 DK-3450 Alleroed Denmark Telefon: Fax: adresse: Revideret dato: 1.4 Nødtelefon: 2. Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Dette produkt er ikke klassificeret som farligt ifølge direktiv 1999/45/EF. Dette produkt er ikke klassificeret som farligt ifølge GHS-kriterier. 2.2 GHS-mærkningselementer, inklusive sikkerhedssætninger Produktet skal ikke mærkes i henhold GHS-kriterier. 2.3 Andre farer Potentielle sundhedsvirkninger: Øjne: Hud: Indånding: Indtagelse: Kroniske sundhedsfarer: Kræftfremkaldende egenskaber: Kontakt med øjet kan være mildt irriterende. Kontakt med huden kan forårsage irritation, hævelse eller rødme. Eksponering for dampe (tåge) vil forårsage luftvejsirritation og bevidstløshed. Kan give mavebesvær. Ingen kendt. Ingen af indholdsstofferne i dette blæk er anført af IARC som kræftfremkaldende. (1,2A og 2B) 8/ 56

9 Texart ink, SBL3-MG 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Kemisk art: blanding Sammensætning CAS-nr. EF-nr. Dispersionsfarvestof C.B.I. C.B.I. Polyalkohol C.B.I. C.B.I. Glycerolblanding C.B.I. C.B.I. Tensid C.B.I. C.B.I. Triethanolamin EUregistrerings nr. % (vægt/v ægt) EF-klassificeringsnr. 1272/ Ikke klassificeret som farligt Ikke klassificeret som farligt 1-10 Ikke klassificeret som farligt 0,5-5 Ikke klassificeret som farligt 0,6 Ikke klassificeret som farligt Vand Slukning Ikke klassificeret som farligt *C.B.I.: Fortrolig forretningsinformation 4. Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Øjne: I tilfælde af kontakt med øjnene: Skyl straks øjnene med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hold øjenlågene åbne under skylningen. Ring til en læge. Hud: I tilfælde af kontakt skylles omgående med rigeligt vand, mens tilsmudset tøj og fodtøj tages af. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Ring til en læge, hvis der opstår hævelse eller rødme. Indånding: Ved indånding flyttes personen til et sted med frisk luft. Ved manglende vejrtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Ved vejrtrækningsbesvær: Giv ilt. Ring til en læge. Indtagelse: I tilfælde af indtagelse: FREMKALD IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Øjne: Kontakt med øjet kan være mildt irriterende. Hud: Kontakt med huden kan forårsage irritation, hævelse eller rødme. Indånding: Eksponering for dampe (tåge) vil forårsage luftvejsirritation og bevidstløshed. Indtagelse: Kan give mavebesvær. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Ingen oplysninger 5. Brandbekæmpelse Egnede slukningsmidler: Pulver, skum, carbondioxid, sand, store mængder sprøjtevand. Uegnede slukningsmidler: 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ikke brandfarlig, flammepunkt: >100 C. 9/ 56

10 Texart ink, SBL3-MG Da produktet indeholder brændbare organiske bestanddele, vil branden skabe en tæt, sort røg, der indeholder skadelige forbrændingsprodukter. Eksponering for forbrændingsprodukter kan være heldbredskadelig. Afkøl lukkede beholdere, eksponeret for brand, ved oversprøjtning med vand. Indsaml forurenet brandslukningsvand særskilt. Det må ikke udledes i afløb. Brandaffald og brugt brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til lokale forskrifter. 5.3 Anvisninger for brandmandskab Brug trykluftforsynet åndedrætsværn (SCBA) og fuldt beskyttelsesudstyr. Direkte påføring af vand kan være farligt, da branden kan brede sig til omgivelserne. 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld Generelt: Underret omgående de relevante myndigheder. Træf alle yderligere foranstaltninger for at forebygge og afhjælpe de negative virkninger af udslippet. Opsug spild med sand eller jord, og anbring det i en beholder til kemisk affald. 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Evakuér området, ventilér området grundigt, anvend luftforsynet åndedrætsværn og egnede personlige værnemidler. 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Aftør spild. Undgå at væske løber i kloakker, vandløb eller lavtliggende områder. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Fej materialet op, og bortskaf det som affald i henhold til lokale regler. Skrub det forurenede område med rengøringsmiddel og vand. 6.4 Henvisning til andre punkter Se "punkt 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler " og "punkt 13 Bortskaffelse", hvor det er relevant. 7. Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Anvend korrekt ventilation, og undgå åben ild på arbejdsstedet. Opbevares utilgængeligt for børn og må ikke drikkes. Posen må ej brydes. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Produktet må ikke opbevares ved høje temperaturer eller i frostgrader. Hold produktet ude af direkte sollys. Produktet må ikke opbevares med oxidationsmidler eller sprængstoffer. 7.3 Særlige anvendelser: Inkjet-print 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering: USA: bestanddele OSHA: PEL ACGIH:TLV Triethanolamin 5mg/m 3 10/ 56

11 Texart ink, SBL3-MG Australien: OEL bestanddele TWA STEL Triethanolamin 5mg/m Eksponeringskontrol: Kontrol af erhvervsmæssig eksponering: Personlige værnemidler: Åndedrætsværn: Beskyttelse af hænder: Beskyttelse af øjne: Beskyttelse af hud: Hygiejneforanstaltninger: Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Hold de luftbårne koncentrationer under eksponeringsgrænseværdierne. Brug kun med tilstrækkelig ventilation. patronen på printeren. Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. patronen på printeren. Anvend dog beskyttelseshandsker ved direkte kontakt med blæk. patronen på printeren. Anvend dog sikkerhedsbriller eller heldækkende briller mod kemikaliesprøjt ved direkte kontakt med blæk. patronen på printeren. Anvend dog beskyttelsestøj ved direkte kontakt med blæk. Vask hænderne grundigt efter brug. Forurenet tøj skal vaskes, før det bruges igen. Undgå at spise, drikke eller ryge i brugs- eller lagerområder. Undgå udledning til miljøet. 9. Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende: Rød væske Lugt: Let ph: Ca. 7,5-9,5 Kogepunkt: Flammepunkt: > 100 C Selvantændelsestemperatur ( C): Antændelighed (fast stof, luftart): Eksplosive egenskaber: Oxiderende egenskaber: Damptryk: Relativ massefylde: Tæthed: Ca. 1,09 g/cm3 Opløselighed: Vandopløselighed (farvestof: næsten uopløseligt, andre bestanddele: opløselige) Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand): 11/ 56

12 Texart ink, SBL3-MG Viskositet: Ca. 2-8 cps (ved 20 ) Dampmassefylde: Fordampningshastighed: Vægtprocent faste stoffer: Smeltepunkt: 9.2 Andre oplysninger: Ingen oplysninger 10. Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet: 10.2 Kemisk stabilitet: Stabil under normale temperatur 10.3 Risiko for farlige reaktioner: Forventes ikke 10.4 Forhold, der skal undgås: 10.5 Materialer, der skal undgås: Forventes at være farlig ved kontakt med oxidationsmiddel, reduktionsmiddel, peroxid, stærk syre, stærk base Farlige nedbrydningsprodukter: 11. Toksikologiske oplysninger 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Overeksponeringsveje: Øje, hud, indånding og oral Akut toksicitet Oral LD 50 Dispersionsfarvestof: LD 50 >5000 mg/kg (rotte) (Triethanolamin : LD 50 =8000~9000mg/kg (rotte)) Dermal LD 50 Indånding LC 50 Hudætsning/-irritation: Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Kimcellemutagenicitet: Reproduktionstoksicitet: Kræftfremkaldende egenskaber: Ingen af indholdsstofferne i dette blæk er anført af IARC som kræftfremkaldende. (1,2A og 2B) STOT-enkelt eksponering: STOT-gentagen eksponering: Aspirationsfare: 12. Miljøoplysninger 12.1 Toksicitet: 12.2 Persistens og nedbrydelighed: 12.3 Bioakkumulationspotentiale: 12.4 Mobilitet i jord: 12.5 Resultater af PBT- og vpvb-vurdering: 12.6 Andre negative virkninger: 12/ 56

13 Texart ink, SBL3-MG 13. Bortskaffelse 13.1 Metoder til affaldsbehandling: Behandling, opbevaring, transport og bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende forbundsstatslige, statslige/regionale og lokale bestemmelser. Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloakker. 14. Transportoplysninger 14.1 UN-klasse/UN-nummer: 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse: 14.3 Transportfareklasse(r): 14.4 Emballagegruppe: 14.5 Miljøfarer: 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden: 15. Oplysninger om regulering Transport og opbevaring af dette produkt i overensstemmelse med generelle forsigtighedsregler og anvisninger nævnt i dette sikkerhedsdatablad. EU-information: Kemikaliesikkerhedsvurdering ifølge (EF) 1907/2006: Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering på dette tidspunkt. Amerikansk information: TSCA (Toxic Substances Control Act): Alle bestanddele af dette produkt er anført i TSCAfortegnelsen. California Proposition 65: ADVARSEL: Dette produkt indeholder et kemikalie som staten Californien har kendskab til forårsager fosterskader eller andre skader i forhold til reproduktionsevne. SARA Titel III: Australsk information: Faresætning: Ikke klassificeret som farligt ifølge GHS-kriterier. International information: Ingen af indholdsstofferne i dette produkt er anført af IARC som kræftfremkaldende. (1,2A og 2B) 13/ 56

14 Texart ink, SBL3-MG 16. Andre oplysninger Liste over relevante H-sætninger i punkt 3: Intet Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte ifølge vores bedste viden, oplysninger og overbevisning på datoen for dets offentliggørelse. De givne oplysninger er kun tiltænkt som en vejledning i sikker håndtering, anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og udledning og skal ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Oplysningerne vedrører kun det specifikt betegnede materiale og gælder ikke nødvendigvis for sådant materiale anvendt i kombination med et andet materiale eller i en proces, medmindre dette er angivet i teksten. Ret til ændringer forbeholdes, efterhånden som der opnås yderligere viden og erfaring. Roland DGN A/S garanterer ikke de heri indeholdte oplysningers fuldstændighed eller nøjagtighed.roland DGN A/S garanterer ikke de heri indeholdte oplysningers fuldstændighed eller nøjagtighed. 14/ 56

15 Texart ink, SBL3-YE Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Texart ink, SBL3-YE 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Inkjet-print 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producentens navn: Roland DGN A/S Adresse: Engholm Parkvej 5 DK-3450 Alleroed Denmark Telefon: Fax: adresse: Revideret dato: 1.4 Nødtelefon: 2. Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Dette produkt er ikke klassificeret som farligt ifølge GHS-kriterier. 2.2 GHS-mærkningselementer, inklusive sikkerhedssætninger Produktet skal ikke mærkes i henhold GHS-kriterier. 2.3 Andre farer Potentielle sundhedsvirkninger: Øjne: Hud: Indånding: Indtagelse: Kroniske sundhedsfarer: Kræftfremkaldende egenskaber: Kontakt med øjet kan være mildt irriterende. Kontakt med huden kan forårsage irritation, hævelse eller rødme. Eksponering for dampe (tåge) vil forårsage luftvejsirritation og bevidstløshed. Kan give mavebesvær. Ingen kendt. Ingen af indholdsstofferne i dette blæk er anført af IARC som kræftfremkaldende. (1,2A og 2B) 15/ 56

16 Texart ink, SBL3-YE 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Kemisk art: blanding Sammensætning CAS-nr. EF-nr. Dispersionsfarvestof C.B.I. C.B.I. Polyalkohol C.B.I. C.B.I. Glycerolblanding C.B.I. C.B.I. Tensid C.B.I. C.B.I. Triethanolamin EUregistrerings nr. % (vægt/v ægt) EF-klassificeringsnr. 1272/ Ikke klassificeret som farligt Ikke klassificeret som farligt 1-10 Ikke klassificeret som farligt 0,5-5 Ikke klassificeret som farligt 0,3 Ikke klassificeret som farligt Vand Slukning Ikke klassificeret som farligt *C.B.I.: Fortrolig forretningsinformation 4. Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Øjne: I tilfælde af kontakt med øjnene: Skyl straks øjnene med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hold øjenlågene åbne under skylningen. Ring til en læge. Hud: I tilfælde af kontakt skylles omgående med rigeligt vand, mens tilsmudset tøj og fodtøj tages af. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Ring til en læge, hvis der opstår hævelse eller rødme. Indånding: Ved indånding flyttes personen til et sted med frisk luft. Ved manglende vejrtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Ved vejrtrækningsbesvær: Giv ilt. Ring til en læge. Indtagelse: I tilfælde af indtagelse: FREMKALD IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Øjne: Kontakt med øjet kan være mildt irriterende. Hud: Kontakt med huden kan forårsage irritation, hævelse eller rødme. Indånding: Eksponering for dampe (tåge) vil forårsage luftvejsirritation og bevidstløshed. Indtagelse: Kan give mavebesvær. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Ingen oplysninger 5. Brandbekæmpelse Egnede slukningsmidler: Pulver, skum, carbondioxid, sand, store mængder sprøjtevand. Uegnede slukningsmidler: 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ikke brandfarlig, flammepunkt: >100 C. 16/ 56

17 Texart ink, SBL3-YE Da produktet indeholder brændbare organiske bestanddele, vil branden skabe en tæt, sort røg, der indeholder skadelige forbrændingsprodukter. Eksponering for forbrændingsprodukter kan være heldbredskadelig. Afkøl lukkede beholdere, eksponeret for brand, ved oversprøjtning med vand. Indsaml forurenet brandslukningsvand særskilt. Det må ikke udledes i afløb. Brandaffald og brugt brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til lokale forskrifter. 5.3 Anvisninger for brandmandskab Brug trykluftforsynet åndedrætsværn (SCBA) og fuldt beskyttelsesudstyr. Direkte påføring af vand kan være farligt, da branden kan brede sig til omgivelserne. 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld Generelt: Underret omgående de relevante myndigheder. Træf alle yderligere foranstaltninger for at forebygge og afhjælpe de negative virkninger af udslippet. Opsug spild med sand eller jord, og anbring det i en beholder til kemisk affald. 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Evakuér området, ventilér området grundigt, anvend luftforsynet åndedrætsværn og egnede personlige værnemidler. 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Aftør spild. Undgå at væske løber i kloakker, vandløb eller lavtliggende områder. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Fej materialet op, og bortskaf det som affald i henhold til lokale regler. Skrub det forurenede område med rengøringsmiddel og vand. 6.4 Henvisning til andre punkter Se "punkt 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler " og "punkt 13 Bortskaffelse", hvor det er relevant. 7. Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Anvend korrekt ventilation, og undgå åben ild på arbejdsstedet. Opbevares utilgængeligt for børn og må ikke drikkes. Posen må ej brydes. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Produktet må ikke opbevares ved høje temperaturer eller i frostgrader. Hold produktet ude af direkte sollys. Produktet må ikke opbevares med oxidationsmidler eller sprængstoffer. 7.3 Særlige anvendelser: Inkjet-print 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering: USA: bestanddele OSHA: PEL ACGIH:TLV Triethanolamin 5mg/m 3 17/ 56

18 Texart ink, SBL3-YE Australien: OEL bestanddele TWA STEL Triethanolamin 5mg/m Eksponeringskontrol: Kontrol af erhvervsmæssig eksponering: Personlige værnemidler: Åndedrætsværn: Beskyttelse af hænder: Beskyttelse af øjne: Beskyttelse af hud: Hygiejneforanstaltninger: Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Hold de luftbårne koncentrationer under eksponeringsgrænseværdierne. Brug kun med tilstrækkelig ventilation. patronen på printeren. Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. patronen på printeren. Anvend dog beskyttelseshandsker ved direkte kontakt med blæk. patronen på printeren. Anvend dog sikkerhedsbriller eller heldækkende briller mod kemikaliesprøjt ved direkte kontakt med blæk. patronen på printeren. Anvend dog beskyttelsestøj ved direkte kontakt med blæk. Vask hænderne grundigt efter brug. Forurenet tøj skal vaskes, før det bruges igen. Undgå at spise, drikke eller ryge i brugs- eller lagerområder. Undgå udledning til miljøet. 9. Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende: Gul væske Lugt: Let ph: Ca. 7,5-9,5 Kogepunkt: Flammepunkt: > 100 C Selvantændelsestemperatur ( C): Antændelighed (fast stof, luftart): Eksplosive egenskaber: Oxiderende egenskaber: Damptryk: Relativ massefylde: Tæthed: Ca. 1,09 g/cm3 Opløselighed: Vandopløselighed (farvestof: næsten uopløseligt, andre bestanddele: opløselige) Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand): 18/ 56

19 Texart ink, SBL3-YE Viskositet: Ca. 2-8 cps (ved 20 ) Dampmassefylde: Fordampningshastighed: Vægtprocent faste stoffer: Smeltepunkt: 9.2 Andre oplysninger: Ingen oplysninger 10. Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet: 10.2 Kemisk stabilitet: Stabil under normale temperatur 10.3 Risiko for farlige reaktioner: Forventes ikke 10.4 Forhold, der skal undgås: 10.5 Materialer, der skal undgås: Forventes at være farlig ved kontakt med oxidationsmiddel, reduktionsmiddel, peroxid, stærk syre, stærk base Farlige nedbrydningsprodukter: 11. Toksikologiske oplysninger 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Overeksponeringsveje: Øje, hud, indånding og oral Akut toksicitet Oral LD 50 Dispersionsfarvestof: LD 50 >5000 mg/kg (rotte) (Triethanolamin : LD 50 = mg/kg (rotte)) Dermal LD 50 Indånding LC 50 Hudætsning/-irritation: Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Kimcellemutagenicitet: Reproduktionstoksicitet: Kræftfremkaldende egenskaber: Ingen af indholdsstofferne i dette blæk er anført af IARC som kræftfremkaldende. (1,2A og 2B) STOT-enkelt eksponering: STOT-gentagen eksponering: Aspirationsfare: 12. Miljøoplysninger 12.1 Toksicitet: 12.2 Persistens og nedbrydelighed: 12.3 Bioakkumulationspotentiale: 12.4 Mobilitet i jord: 12.5 Resultater af PBT- og vpvb-vurdering: 12.6 Andre negative virkninger: 19/ 56

20 Texart ink, SBL3-YE 13. Bortskaffelse 13.1 Metoder til affaldsbehandling: Behandling, opbevaring, transport og bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende forbundsstatslige, statslige/regionale og lokale bestemmelser. Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloakker. 14. Transportoplysninger 14.1 UN-klasse/UN-nummer: 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse: 14.3 Transportfareklasse(r): 14.4 Emballagegruppe: 14.5 Miljøfarer: 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden: 15. Oplysninger om regulering Transport og opbevaring af dette produkt i overensstemmelse med generelle forsigtighedsregler og anvisninger nævnt i dette sikkerhedsdatablad. EU-information: Kemikaliesikkerhedsvurdering ifølge (EF) 1907/2006: Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering på dette tidspunkt. Amerikansk information: TSCA (Toxic Substances Control Act): Alle bestanddele af dette produkt er anført i TSCAfortegnelsen. California Proposition 65: ADVARSEL: Dette produkt indeholder et kemikalie som staten Californien har kendskab til forårsager fosterskader eller andre skader i forhold til reproduktionsevne. SARA Titel III: Australsk information: Faresætning: Ikke klassificeret som farligt ifølge GHS-kriterier. International information: Ingen af indholdsstofferne i dette produkt er anført af IARC som kræftfremkaldende. (1,2A og 2B) 20/ 56

21 Texart ink, SBL3-YE 16. Andre oplysninger Liste over relevante H-sætninger i punkt 3: Intet Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte ifølge vores bedste viden, oplysninger og overbevisning på datoen for dets offentliggørelse. De givne oplysninger er kun tiltænkt som en vejledning i sikker håndtering, anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og udledning og skal ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Oplysningerne vedrører kun det specifikt betegnede materiale og gælder ikke nødvendigvis for sådant materiale anvendt i kombination med et andet materiale eller i en proces, medmindre dette er angivet i teksten. Ret til ændringer forbeholdes, efterhånden som der opnås yderligere viden og erfaring. Roland DGN A/S garanterer ikke de heri indeholdte oplysningers fuldstændighed eller nøjagtighed.roland DGN A/S garanterer ikke de heri indeholdte oplysningers fuldstændighed eller nøjagtighed. 21/ 56

22 Texart ink, SBL3-BK Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Texart ink, SBL3-BK 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Inkjet-print 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producentens navn: Roland DGN A/S Adresse: Engholm Parkvej 5 DK-3450 Alleroed Denmark Telefon: Fax: adresse: Revideret dato: 1.4 Nødtelefon: 2. Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Dette produkt er ikke klassificeret som farligt ifølge GHS-kriterier. 2.2 GHS-mærkningselementer, inklusive sikkerhedssætninger Produktet skal ikke mærkes i henhold GHS-kriterier. 2.3 Andre farer Potentielle sundhedsvirkninger: Øjne: Hud: Indånding: Indtagelse: Kroniske sundhedsfarer: Kræftfremkaldende egenskaber: Kontakt med øjet kan være mildt irriterende. Kontakt med huden kan forårsage irritation, hævelse eller rødme. Eksponering for dampe (tåge) vil forårsage luftvejsirritation og bevidstløshed. Kan give mavebesvær. Ingen kendt. Ingen af indholdsstofferne i dette blæk er anført af IARC som kræftfremkaldende. (1,2A og 2B) 22/ 56

23 Texart ink, SBL3-BK 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Kemisk art: blanding Sammensætning CAS-nr. EF-nr. Dispers blå Polyalkohol C.B.I. C.B.I. Glycerolblanding C.B.I. C.B.I. Tensid C.B.I. C.B.I. Triethanolamin EUregistrerings nr. % (vægt/v ægt) 1-10 EF-klassificeringsnr. 1272/2008 Brandf. fast 1: H228 Aquatic chronic 4: H Ikke klassificeret som farligt 1-10 Ikke klassificeret som farligt 0,5-5 Ikke klassificeret som farligt 1,0 Ikke klassificeret som farligt Vand Slukning Ikke klassificeret som farligt *C.B.I.: Fortrolig forretningsinformation 4. Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Øjne: I tilfælde af kontakt med øjnene: Skyl straks øjnene med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hold øjenlågene åbne under skylningen. Ring til en læge. Hud: I tilfælde af kontakt skylles omgående med rigeligt vand, mens tilsmudset tøj og fodtøj tages af. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Ring til en læge, hvis der opstår hævelse eller rødme. Indånding: Ved indånding flyttes personen til et sted med frisk luft. Ved manglende vejrtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Ved vejrtrækningsbesvær: Giv ilt. Ring til en læge. Indtagelse: I tilfælde af indtagelse: FREMKALD IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Øjne: Kontakt med øjet kan være mildt irriterende. Hud: Kontakt med huden kan forårsage irritation, hævelse eller rødme. Indånding: Eksponering for dampe (tåge) vil forårsage luftvejsirritation og bevidstløshed. Indtagelse: Kan give mavebesvær. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Ingen oplysninger 5. Brandbekæmpelse Egnede slukningsmidler: Pulver, skum, carbondioxid, sand, store mængder sprøjtevand. Uegnede slukningsmidler: 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ikke brandfarlig, flammepunkt: >100 C. 23/ 56

24 Texart ink, SBL3-BK Da produktet indeholder brændbare organiske bestanddele, vil branden skabe en tæt, sort røg, der indeholder skadelige forbrændingsprodukter. Eksponering for forbrændingsprodukter kan være heldbredskadelig. Afkøl lukkede beholdere, eksponeret for brand, ved oversprøjtning med vand. Indsaml forurenet brandslukningsvand særskilt. Det må ikke udledes i afløb. Brandaffald og brugt brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til lokale forskrifter. 5.3 Anvisninger for brandmandskab Brug trykluftforsynet åndedrætsværn (SCBA) og fuldt beskyttelsesudstyr. Direkte påføring af vand kan være farligt, da branden kan brede sig til omgivelserne. 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld Generelt: Underret omgående de relevante myndigheder. Træf alle yderligere foranstaltninger for at forebygge og afhjælpe de negative virkninger af udslippet. Opsug spild med sand eller jord, og anbring det i en beholder til kemisk affald. 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Evakuér området, ventilér området grundigt, anvend luftforsynet åndedrætsværn og egnede personlige værnemidler. 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Aftør spild. Undgå at væske løber i kloakker, vandløb eller lavtliggende områder. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Fej materialet op, og bortskaf det som affald i henhold til lokale regler. Skrub det forurenede område med rengøringsmiddel og vand. 6.4 Henvisning til andre punkter Se "punkt 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler " og "punkt 13 Bortskaffelse", hvor det er relevant. 7. Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Anvend korrekt ventilation, og undgå åben ild på arbejdsstedet. Opbevares utilgængeligt for børn og må ikke drikkes. Posen må ej brydes. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Produktet må ikke opbevares ved høje temperaturer eller i frostgrader. Hold produktet ude af direkte sollys. Produktet må ikke opbevares med oxidationsmidler eller sprængstoffer. 7.3 Særlige anvendelser: Inkjet-print 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering: USA: bestanddele OSHA: PEL ACGIH:TLV Triethanolamin 5mg/m 3 24/ 56

25 Texart ink, SBL3-BK Australien: OEL bestanddele TWA STEL Triethanolamin 5mg/m Eksponeringskontrol: Kontrol af erhvervsmæssig eksponering: Personlige værnemidler: Åndedrætsværn: Beskyttelse af hænder: Beskyttelse af øjne: Beskyttelse af hud: Hygiejneforanstaltninger: Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Hold de luftbårne koncentrationer under eksponeringsgrænseværdierne. Brug kun med tilstrækkelig ventilation. patronen på printeren. Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. patronen på printeren. Anvend dog beskyttelseshandsker ved direkte kontakt med blæk. patronen på printeren. Anvend dog sikkerhedsbriller eller heldækkende briller mod kemikaliesprøjt ved direkte kontakt med blæk. patronen på printeren. Anvend dog beskyttelsestøj ved direkte kontakt med blæk. Vask hænderne grundigt efter brug. Forurenet tøj skal vaskes, før det bruges igen. Undgå at spise, drikke eller ryge i brugs- eller lagerområder. Undgå udledning til miljøet. 9. Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende: Sort væske Lugt: Let ph: Ca. 7,5-9,5 Kogepunkt: Flammepunkt: > 100 C Selvantændelsestemperatur ( C): Antændelighed (fast stof, luftart): Eksplosive egenskaber: Oxiderende egenskaber: Damptryk: Relativ massefylde: Tæthed: Ca. 1,08 g/cm 3 Opløselighed: Vandopløselighed (farvestof: næsten uopløseligt, andre bestanddele: opløselige) Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand): 25/ 56

26 Texart ink, SBL3-BK Viskositet: Ca. 2-8 cps (ved 20 ) Dampmassefylde: Fordampningshastighed: Vægtprocent faste stoffer: Smeltepunkt: 9.2 Andre oplysninger: Ingen oplysninger 10. Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet: 10.2 Kemisk stabilitet: Stabil under normale temperatur 10.3 Risiko for farlige reaktioner: Forventes ikke 10.4 Forhold, der skal undgås: 10.5 Materialer, der skal undgås: Forventes at være farlig ved kontakt med oxidationsmiddel, reduktionsmiddel, peroxid, stærk syre, stærk base Farlige nedbrydningsprodukter: 11. Toksikologiske oplysninger 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Overeksponeringsveje: Øje, hud, indånding og oral Akut toksicitet Oral LD 50 (Triethanolamin : LD 50 = mg/kg (rotte)) Dermal LD 50 Indånding LC 50 Hudætsning/-irritation: Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Kimcellemutagenicitet: Reproduktionstoksicitet: Kræftfremkaldende egenskaber: Ingen af indholdsstofferne i dette blæk er anført af IARC som kræftfremkaldende. (1,2A og 2B) STOT-enkelt eksponering: STOT-gentagen eksponering: Aspirationsfare: 12. Miljøoplysninger 12.1 Toksicitet: 12.2 Persistens og nedbrydelighed: 12.3 Bioakkumulationspotentiale: 12.4 Mobilitet i jord: 12.5 Resultater af PBT- og vpvb-vurdering: 12.6 Andre negative virkninger: 26/ 56

27 Texart ink, SBL3-BK 13. Bortskaffelse 13.1 Metoder til affaldsbehandling: Behandling, opbevaring, transport og bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende forbundsstatslige, statslige/regionale og lokale bestemmelser. Må ikke ledes ud i overfladevand eller kloakker. 14. Transportoplysninger 14.1 UN-klasse/UN-nummer: 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse: 14.3 Transportfareklasse(r): 14.4 Emballagegruppe: 14.5 Miljøfarer: 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden: 15. Oplysninger om regulering Transport og opbevaring af dette produkt i overensstemmelse med generelle forsigtighedsregler og anvisninger nævnt i dette sikkerhedsdatablad. EU-information: Kemikaliesikkerhedsvurdering ifølge (EF) 1907/2006: Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering på dette tidspunkt. Amerikansk information: TSCA (Toxic Substances Control Act): Alle bestanddele af dette produkt er anført i TSCAfortegnelsen. California Proposition 65: ADVARSEL: Dette produkt indeholder et kemikalie som staten Californien har kendskab til forårsager fosterskader eller andre skader i forhold til reproduktionsevne. SARA Titel III: Australsk information: Faresætning: Ikke klassificeret som farligt ifølge GHS-kriterier. International information: Ingen af indholdsstofferne i dette produkt er anført af IARC som kræftfremkaldende. (1,2A og 2B) 27/ 56

28 Texart ink, SBL3-BK 16. Andre oplysninger Liste over relevante H-sætninger i punkt 3: H228 Brandfarligt fast stof. H413 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte ifølge vores bedste viden, oplysninger og overbevisning på datoen for dets offentliggørelse. De givne oplysninger er kun tiltænkt som en vejledning i sikker håndtering, anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og udledning og skal ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Oplysningerne vedrører kun det specifikt betegnede materiale og gælder ikke nødvendigvis for sådant materiale anvendt i kombination med et andet materiale eller i en proces, medmindre dette er angivet i teksten. Ret til ændringer forbeholdes, efterhånden som der opnås yderligere viden og erfaring. Roland DGN A/S garanterer ikke de heri indeholdte oplysningers fuldstændighed eller nøjagtighed.roland DGN A/S garanterer ikke de heri indeholdte oplysningers fuldstændighed eller nøjagtighed. 28/ 56

29 Texart ink, SBL3-LC Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Texart ink, SBL3-LC 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Inkjet-print 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producentens navn: Roland DGN A/S Adresse: Engholm Parkvej 5 DK-3450 Alleroed Denmark Telefon: Fax: adresse: Revideret dato: 1.4 Nødtelefon: 2. Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Dette produkt er ikke klassificeret som farligt ifølge GHS-kriterier. 2.2 GHS-mærkningselementer, inklusive sikkerhedssætninger Produktet skal ikke mærkes i henhold GHS-kriterier. 2.3 Andre farer Potentielle sundhedsvirkninger: Øjne: Hud: Indånding: Indtagelse: Kroniske sundhedsfarer: Kræftfremkaldende egenskaber: Kontakt med øjet kan være mildt irriterende. Kontakt med huden kan forårsage irritation, hævelse eller rødme. Eksponering for dampe (tåge) vil forårsage luftvejsirritation og bevidstløshed. Kan give mavebesvær. Ingen kendt. Ingen af indholdsstofferne i dette blæk er anført af IARC som kræftfremkaldende. (1,2A og 2B) 29/ 56

30 Texart ink, SBL3-LC 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Kemisk art: blanding Sammensætning CAS-nr. EF-nr. Dispersionsfarvestof C.B.I. C.B.I. Polyalkohol C.B.I. C.B.I. Glycerolblanding C.B.I. C.B.I. Tensid C.B.I. C.B.I. Triethanolamin EUregistrerings nr. % (vægt/v ægt) EF-klassificeringsnr. 1272/2008 0,5-5 Ikke klassificeret som farligt Ikke klassificeret som farligt 1-10 Ikke klassificeret som farligt 0,5-5 Ikke klassificeret som farligt 0,3 Ikke klassificeret som farligt Vand Slukning Ikke klassificeret som farligt *C.B.I.: Fortrolig forretningsinformation 4. Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Øjne: I tilfælde af kontakt med øjnene: Skyl straks øjnene med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hold øjenlågene åbne under skylningen. Ring til en læge. Hud: I tilfælde af kontakt skylles omgående med rigeligt vand, mens tilsmudset tøj og fodtøj tages af. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Ring til en læge, hvis der opstår hævelse eller rødme. Indånding: Ved indånding flyttes personen til et sted med frisk luft. Ved manglende vejrtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Ved vejrtrækningsbesvær: Giv ilt. Ring til en læge. Indtagelse: I tilfælde af indtagelse: FREMKALD IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Øjne: Kontakt med øjet kan være mildt irriterende. Hud: Kontakt med huden kan forårsage irritation, hævelse eller rødme. Indånding: Eksponering for dampe (tåge) vil forårsage luftvejsirritation og bevidstløshed. Indtagelse: Kan give mavebesvær. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Ingen oplysninger 5. Brandbekæmpelse Egnede slukningsmidler: Pulver, skum, carbondioxid, sand, store mængder sprøjtevand. Uegnede slukningsmidler: 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Ikke brandfarlig, flammepunkt: >100 C. 30/ 56

31 Texart ink, SBL3-LC Da produktet indeholder brændbare organiske bestanddele, vil branden skabe en tæt, sort røg, der indeholder skadelige forbrændingsprodukter. Eksponering for forbrændingsprodukter kan være heldbredskadelig. Afkøl lukkede beholdere, eksponeret for brand, ved oversprøjtning med vand. Indsaml forurenet brandslukningsvand særskilt. Det må ikke udledes i afløb. Brandaffald og brugt brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til lokale forskrifter. 5.3 Anvisninger for brandmandskab Brug trykluftforsynet åndedrætsværn (SCBA) og fuldt beskyttelsesudstyr. Direkte påføring af vand kan være farligt, da branden kan brede sig til omgivelserne. 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld Generelt: Underret omgående de relevante myndigheder. Træf alle yderligere foranstaltninger for at forebygge og afhjælpe de negative virkninger af udslippet. Opsug spild med sand eller jord, og anbring det i en beholder til kemisk affald. 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Evakuér området, ventilér området grundigt, anvend luftforsynet åndedrætsværn og egnede personlige værnemidler. 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Aftør spild. Undgå at væske løber i kloakker, vandløb eller lavtliggende områder. 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Fej materialet op, og bortskaf det som affald i henhold til lokale regler. Skrub det forurenede område med rengøringsmiddel og vand. 6.4 Henvisning til andre punkter Se "punkt 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler " og "punkt 13 Bortskaffelse", hvor det er relevant. 7. Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Undgå kontakt med øjne, hud og tøj. Anvend korrekt ventilation, og undgå åben ild på arbejdsstedet. Opbevares utilgængeligt for børn og må ikke drikkes. Posen må ej brydes. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Produktet må ikke opbevares ved høje temperaturer eller i frostgrader. Hold produktet ude af direkte sollys. Produktet må ikke opbevares med oxidationsmidler eller sprængstoffer. 7.3 Særlige anvendelser: Inkjet-print 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering: USA: bestanddele OSHA: PEL ACGIH:TLV Triethanolamin 5mg/m 3 31/ 56

32 Texart ink, SBL3-LC Australien: OEL bestanddele TWA STEL Triethanolamin 5mg/m Eksponeringskontrol: Kontrol af erhvervsmæssig eksponering: Personlige værnemidler: Åndedrætsværn: Beskyttelse af hænder: Beskyttelse af øjne: Beskyttelse af hud: Hygiejneforanstaltninger: Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Hold de luftbårne koncentrationer under eksponeringsgrænseværdierne. Brug kun med tilstrækkelig ventilation. patronen på printeren. Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn. patronen på printeren. Anvend dog beskyttelseshandsker ved direkte kontakt med blæk. patronen på printeren. Anvend dog sikkerhedsbriller eller heldækkende briller mod kemikaliesprøjt ved direkte kontakt med blæk. patronen på printeren. Anvend dog beskyttelsestøj ved direkte kontakt med blæk. Vask hænderne grundigt efter brug. Forurenet tøj skal vaskes, før det bruges igen. Undgå at spise, drikke eller ryge i brugs- eller lagerområder. Undgå udledning til miljøet. 9. Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende: Mørkeblå væske Lugt: Let ph: Ca. 7,5-9,5 Kogepunkt: Flammepunkt: > 100 C Selvantændelsestemperatur ( C): Antændelighed (fast stof, luftart): Eksplosive egenskaber: Oxiderende egenskaber: Damptryk: Relativ massefylde: Tæthed: Ca. 1,09 g/cm3 Opløselighed: Vandopløselighed (farvestof: næsten uopløseligt, andre bestanddele: opløselige) Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand): 32/ 56

ECO-SOL MAX2, ESL4-CY ECO-SOL MAX2, ESL4-4CY. Sikkerhedsdatablad

ECO-SOL MAX2, ESL4-CY ECO-SOL MAX2, ESL4-4CY. Sikkerhedsdatablad ECO-SOL MAX2, ESL4-CY ECO-SOL MAX2, ESL4-4CY Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator ECO-SOL MAX2, ESL4-CY ECO-SOL MAX2, ESL4-4CY

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 19062015 Redigeret: 16062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 22082016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 601 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 2

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 2 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Brake Fluid DOT3 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD020115 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks

Sikkerhedsdatablad. Tarkett vaskemiddel med voks Sikkerhedsdatablad Revision: 02-07-2012 Erstatter: Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tarkett vaskemiddel med voks

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Flashband Grå. Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Revision: 26-11-2012 Erstatter: 05-02-2009 Version: 01.00 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Flashband

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER ARDECA MOLYTEMP EP 2 Udarbejdet: 09112015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: ARDECA MOLYTEMP EP 2 Varenummer: ARD060015400

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 03-10-2012 Version: V001,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 51212 Varenummer:

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60300 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Oliekridt. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 09032011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Oliekridt 12 Relevante identificerede

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: 1 Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 02042014 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Børneværelse Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Shimano fedt. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Dansk versionsdato: 30/6 2015. Shimano fedt. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Smøremiddel 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 21-10-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Fabric Softener 12 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 27052016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2

SIKKERHEDSDATABLAD KOBBERSUPPORT 20/KOBBERCHELAT 2 Side 1 af 9 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: MIKROSUPPORT Synonymer: KobberSupport 20, KobberChelat 2 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HLP HM 46 Version 2.0 Udarbejdet: 13.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel

Sikkerhedsdatablad. Opticare Desinfektionsmiddel Sikkerhedsdatablad Revision: 28-06-2012 Erstatter: 24-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Desinfektionsmiddel

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: ASZT Udarbejdelsesdato: 24-07-2013 Revisionsdato: 24-07-2013 1.2. Relevante

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 02072015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 05/09/2008 Revision: 19/08/2011 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6014

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 09-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse ph-plus Stofnavn: Varenummer:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 17-05-2013 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: BorSupport 150F 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700021, 40700052, 40700054 500 ml, 750 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PROTEC 15W40 Udarbejdet: 30012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: PROTEC 15W40 ARD010022 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

êff+ : Yderst brandfarlige

êff+ : Yderst brandfarlige Side : 1 / 7 êff+ : Yderst brandfarlige PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : 100% Silicone Lubricant 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus

Sikkerhedsdatablad. Danfugestenmel Ørkengrus Sikkerhedsdatablad Revision: 25052011 Erstatter: 04032008 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Danfugestenmel

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: lepd Udarbejdelsesdato: 10-06-2016 Revisionsdato: 10-06-2016 Synonymer:

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1. Prodtidentifikator

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1. Prodtidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør 1.1. Prodtidentifikator Handelsnavn: Kongerslev Havekalk 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15052013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 2962266 Puder med nµringsbuffer til respirometrisk biokemisk iltforbrug Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2 Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2 Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Datablad nummer: 3-3034 1. 0. 0 Produktkode:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere