Intern evaluering af organisationsstrukturen i KulturKANten - En realistisk evaluering af KulturKANtens interne ressourceafhængighedsforhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intern evaluering af organisationsstrukturen i KulturKANten - En realistisk evaluering af KulturKANtens interne ressourceafhængighedsforhold"

Transkript

1 Intern evaluering af organisationsstrukturen i KulturKANten - En realistisk evaluering af KulturKANtens interne ressourceafhængighedsforhold 1

2 Metodisk fremgangsmåde I fremlæggelsen af følgende data er der adspurgt 12 personer tilknyttet KulturKANtens organisation. Nærværende data er hovedsagligt baseret på kvantitativ data, der er indsamlet ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse med både lukkede og åbne svarkategorier. 2

3 Overordnet domænekonsensus Svar på spørgsmålet om KulturKANtens vigtigste formål Adm.styr 1 At styrke kulturområdet i Nordjylland samt, at styrke samarbejdet mellem kommunerne - på tværs af kommunegrænser, mellem kommuner og stat/region. Bedre ressourceudnyttelse. Adm.styr 2 At skabe flere kulturbruger i Nordjylland. Ind.grp. Talent 1 At sikre at kunst af høj kvalitet præsenteres i Nordjylland. At sikre at borgerne i hele Nordjylland har mulighed at deltage aktivt i kulturelle og kunstneriske aktiviteter. At sikre at der præsenteres en bred vifte af kulturelle genrer og stilarter. At skabe kultur på tværs af regionen. At satse stort på netværk, professionelt og visionært - skabe fyrtårne. Give sparring uddannelse og rådgivning. Skabe vækst og udvikle talent(er). At udvikle det nordjyske kulturliv, herunder understøtte rekruttering og talentudvikling. Skabe sammenhæng i kulturlivet på tværs af kommunegrænser. At understøtte allerede eksisterende aktører til at "produktudvikle" deres aktivitet/aktiviteter. Pol.styr 1 At skabe muligheder for at fremme den "spirende" kultur i Nordjylland, som det er beskrevet med mødet med kulturen, mulighederne for kulturel "spiring", og mangfoldighed i kulturen. Pol.styr 2 Nytænkning og fællesudfordringer! Styr.grp. KONTRAST 1 KulturKANtens vision er at skabe kulturelle møder, muligheder og mangfoldighed. Aftalen skal styrke og udvikle Nordjyllands position på Danmarkskortet, som et sted, hvor kulturens potentiale både udfordres og udfordrer omgivelserne og som et sted, hvor du møder kvalitetskultur både når du aktivt vælger det, og hvor og når du mindst venter det. KulturKANten vil et synligt og markant kulturliv! Styr.grp. KONTRAST 2 At skabe en relevant ramme om kommunernes kultursamarbejde således, at der kan skabes kulturindsatser, der er tværgående. Styr.grp. Kunst 1 At samle kommuner og region under et fælles mål. At inspirere kulturen i Nordjylland. At vise flaget for Nordjysk kultur. At løfte og skabe nye muligheder. Styr.grp. Kunst 2 At styrke samarbejdet om udviklingen af kulturen på tværs af geografiske og organisatoriske skel (kommuner/region Nordjylland). 3

4 Overordnet domænekonsensus Sammenhæng mellem formål og arbejdsopgaver i KulturKANten Antal af Organisatorisk led Sammenhæng mellem formål og arbejdsopgaver Organisatorisk led Ja Nej Hovedtotal Adm.styr Adm.styr Ind.grp. Drivkraft Ind.grp. Talent Pol.styr Pol.styr Styr.grp KONTRAST Styr.grp KONTRAST Styr.grp Kunst Styr.grp Kunst Hovedtotal Ovenstående tabel i venstre side, viser den eksakte fordeling af de 12 adspurgte fra KulturKANtens organisation, hvoraf 10 ud af 12 har svaret, at de oplever sammenhæng mellem KulturKANtens formål, og de arbejdsopgaver de sidder med Oplevet sammenhæng mellem formål og arbejdsopgaver 83,3% Ja 16,7% Nej Det udslagsgivende i tabellen er, at de 2 adspurgte, som ikke oplever en sammenhæng mellem KulturKANtens formål, og de arbejdsopgaver de sidder med, er 2 medlemmer af den politiske styregruppe. Det udledes på denne baggrund, at der ikke i høj grad er domænekonsensus tilstede. En plausibel forklaring på den manglende domænekonsensus skyldes manglende ejerskab. Det er et fortal af de politiske medlemmer, som selv har været med til at skabe KulturKANtens vision. Dette kontekstuelle element kan tænkes at have en rolle i dette, men data fortæller ikke noget om denne sammenhæng. 4

5 Overordnet domænekonsensus KulturKANtens vigtigste formål ifølge adspurgte Adm.styr.1 At styrke kulturområdet i Nordjylland og styrke samarbejdet mellem kommunerne - på tværs af kommunegrænser og mellem kommuner og stat/region. Bedre ressourceudnyttelse. (Samme svar som tidligere spørgsmål). Adm.styr. 2 At skabe flere kulturbrugere i Nordjylland. (Samme svar som tidligere spørgsmål). Ind.grp. Drivkraft 1 At genoprette balancen mellem stat, marked og civilsamfund, hvor der de seneste årtier er sket en forskydning mod effektivitet og økonomisk vækst. Ved at KulturKANten styrker civilsamfundets fokus på kunst og evne til at skabe kunst, styrkes dets evne til at sætte sig i mod, når de rationelle samfundsnormer presser på. At skabe regional koordinering af kulturområdet. Sikre adgang til tilbud og talentudvikling på tværs af kommunerne. Højne kvaliteten i kulturudbuddet. Udviklet nye tilbud - gerne i alternative arenaer. Pol.styr. 1 At give muligheder for nye kulturideér bl.a. i "Mødet". Pol.styr. 2 Nytænkning og udbredelse af kendskabet til vores kulturskatte. Styr.grp. KONTRAST 1 For mig er KulturKANtens vigtigste formål: At skabe nye kulturprojekter på tværs af kommunerne. At få kulturprojekterne ud til et nyt/større publikum. At lave nogle nye og spændende projekter, som ellers ikke ville blive til noget (minus drift). At medvirke til at hæve det faglige niveau i kulturafdelingerne i kommunerne. Styr.grp. KONTRAST 2 At gennemføre de 3 satsninger, hvor KONTRAST forekommer at være den med størst umiddelbart potentiale jf. arbejdet med nye arenaer. Styr.grp. Kunst 1 At samle kommuner og region under et fælles mål. At inspirere kulturen i Nordjylland. At vise flaget for Nordjysk kultur. At løfte og skabe nye muligheder. (Samme svar som tidligere spørgsmål). Ind.grp. Talent 1 Styr.grp. Kunst 1 At sikre at kunst af høj kvalitet præsenteres i Nordjylland. At sikre at borgerne Styrke samarbejdet om udviklingen af kulturen på tværs af geografiske i hele Nordjylland har mulighed at deltage aktivt i kulturelle og kunstneriske organisatoriske skel (kommuner/region Nordjylland). (Samme svar som aktiviteter. At sikre at der præsenteres en bred vifte af kulturelle genrer og tidligere spørgsmål). stilarter i Nordjylland. At skabe kultur på tværs af regionen. At satse stort på netværk, professionelt og visionært - skabe fyrtårne. Give sparring uddannelse og rådgivning. Skabe vækst og udvikle talent(er). (Samme svar som tidligere spørgsmål). For en selv at skabe personligt netværk og samarbejde. 5

6 Overordnet domænekonsensus opsamling Operationel definition: Der skal være en fælles overordnet konsensus omhandlende målsætning med dannelse af kulturbrugere i region Nordjylland. Spørgeskema Generelt set bliver der bl.a. lagt vægt på at sikre en forankring af kulturen gennem tværkommunalt samarbejde og derigennem også sikre en bedre ressourceudnyttelse. Flere af de adspurgte nævner direkte, målet om dannelsen af flere kulturbrugere. Dette indikerer, at der er fokus på et af KulturKANtens hovedmålsætninger dannelsen af kulturbrugere. Målet om at sikre at kulturen trives er også et af de områder, som mange af de adspurgte nævner, og som kan tænkes at korrespondere med, at der også skabes flere kulturbruger, hvis man får selve kulturlivet til at trives. Der spores endvidere en generel tilkendegivelse af, at kulturen skal være mangfoldig, ikke blot i temaer, men også mangfoldig ift. hvilke brugere vi når ud til således at den er for alle. Ligeledes udtrykkes det generelt, at kulturen også skal nå ud på tværs af kommunerne, sideløbende med at der sikres en høj kvalitet i det kultur, der udbydes samlet set i hele region Nordjylland. 6

7 Intern domænekonsensus Klarhed omkring arbejdsopgaver Antal af Organisatorisk led Er din rolle klar? Organisatorisk led Ja Nej Hovedto tal Adm.styr Adm.styr Ind.grp. Drivkraft Ind.grp. Talent Pol.styr Pol.styr Styr.grp KONTRAST Styr.grp KONTRAST Styr.grp Kunst Styr.grp Kunst Hovedtotal Klarhed over rolle Nej 33% Ja 67% Ovenstående tabel i venstre side viser den eksakte fordeling af de 12 adspurgte. 2/3 dele af de adspurgte oplever klarhed om, hvilken rolle de har i det pågældende led, de sidder i. 7

8 Intern domænekonsensus Svar på spørgsmål om hvordan følgende opgaver bl.a. varetages i de forskellige led Adm.styr. 1 At udvikle og drifte aftalen. Adm.styr 2 At varetage de enkelte projekter, som er sat i gang i KulturKANten. Ind.grp.Drivkraft 1 At udvælge projekter til drivkraft og føre dem frem til behandling i grupperne. Overordnet set, at styre puljen af midler på området. Rådgive ansøgere ift. puljen. Vurdere indkomne ansøgninger. Sammensætte vurderingerne og lave indstillinger til administrativ- og politisk styregruppe. Sætte de forskellige ansøger sammen, der har fået bevilling, så der kan skabes synergi mellem projekterne. Ind.grp. Talent 1 At medvirke til udviklingen af talentudviklingsprojekter i Nordjylland ved bevillinger, faglig støtte og evaluering af igangsatte aktiviteter samt at sikre en stor bredde af tilbud både genremæssigt og stilmæssigt til nordjyske talenter. Nu er jeg helt ny, så mine svar er muligvis farvet heraf. Vi skal finde, udvikle og fremme talent og talenter og talentudvikling i regionen. Sørge for at der er netværk og samarbejde omkring talenter, der gerne vil prøve nyt og udvikle sig. Give råd og vejledning til de projekter og være med til at facilitere de bedst mulige rammer for de talentprojekter der er. Pol.styr.1 At prioritere på bedste vis, vi politikere har ikke nødvendigvis heldigvis ingen specifik viden om god eller dårlig kunst osv. Og det er efter min mening OK, at vi bare er "almindelige" medborgere. Pol.styr.2 At drøfte nye tiltag, komme med input og forslag til anderledes ting udvikle Nordjylland til en kulturperle. Styr.grp.KONTRAST 1 I styregruppen har vi haft 2 opgaver. Vi har behandlet de ansøgninger, der er kommet til den pulje på kr. pr år. styregruppens opgave har været at give en faglig sparring. Vi har haft til opgave at etablere en Land Art-festival, hvor den første løber at stablen snart. Det har været en enorm opgave. Styr.grp.KONTRAST 2 Mål og retning for den 4-årige periode. Styr.grp. Kunst 1 Vi skal vise at kunstnere kan bruges i mange andre sammenhænge end de gængse. Vi skal bidrage til at formidle samarbejde mellem kunstnere og erhvervsliv m.fl. Vi skal bidrage til at skabe flere kulturelle- og kunsterarbejdspladser. Styr.grp. Kunst 2 Igangsætte initiativer inden for fokusområdet "Kunst og kultur i det offentlige rum" samt operationalisere og markedsføre ordning "Kulturel Innovation til 1/4 pris. 8

9 Intern domænekonsensus Andre forventninger til Antal af Organisatorisk led hvilke opgaver du skal løse? Organisatorisk led Ja Nej Hovedtotal Administrativ Administrativ Ind.grp. Drivkraft Ind.grp. Talent Indt.grp. Overraskende1 1 1 Pol.grp Pol.grp Styr.grp KONTRAST Styr.grp KONTRAST Styr.grp Kunst Styr.grp Kunst Hovedtotal Ovenstående tabel i venstre side viser den eksakte fordeling af svar. Den viser, at 2 ud af de 4 adspurgte fra de 3 indstillingsgrupper oplever, at der er andre forventninger til, hvilke opgaver deres organisatoriske led skal løse. Indtryk af at der er andre forventninger i forbindelse med løsning af opgaver 50% 50% Faktaboks: Grundet fejl i indberetning er styregruppen for Styr.grp. KONTRAST 2 fjernet i nærværende åbne svar fra survey, omhandlende hvilke andre forventninger der opleves. Hvilke andre forventninger der opleves: Ovenstående model viser at 50% af de adspurgte har svaret at de har indtryk af at der er andre forventninger i forbindelse med løsningen af opgaver i det pågældende organisatoriske led de er placeret i. Her slår de to adspurgte medlemmer fra administrativ styrgruppe især på vigtigheden af at løfte kulturen Administrativ 1 Faglighed på kulturområdet generelt og omkring kunstformer/udtryksformer. Dette stemmer ikke overens med egne forventninger og hvad jeg kan læse mig til i selve aftalen. Administrativ 2 At vi løfter kulturen. Overordnet set viser tabellen endvidere, at begge adspurgte fra administrativ styregruppe, den adspurgte fra indstillingsgruppen Drivkraft, den adspurgte fra indstillingsgruppen Det Overraskende Møde, én fra politisk styregruppe og én fra styregruppen Kunst & Kultur har svaret, at de oplever, at der er andre forventninger til, hvilke opgaver deres organisatoriske led skal løse. Således har 6 ud af de 12 adspurgte svaret ja. Ind.grp. Drivkraft 1 Min egen forventning gik på, at jeg skulle lave mere "hands on" projetudvikling i gruppen og følge mere til dørs ud i erfaringsopsamling og dokumentation for effekt. Jeg forventer af mig selv, at jeg kan være med til at "koordinere" Region Nordjyllands Kulturpulje med projekterne under KONTRAST". Pol.styr.1 Jeg føler ikke, at jeg har en bestemt rolle, men jeg føler, at jeg er en del af " flokken/holdet. Jeg oplever ikke, at vores forskellige politiske ståsteder er særlig markante i gruppen. 9

10 Intern domænekonsensus Har opgaver der med fordel kan løses andet sted i organisationen Ja en gang i Ja ofte mellem Nej Nej Ja en gang i mellem Ja ofte Oplever at opgaver med fordel kan løses andet sted i organisationen 0% 25% Ovenstående tabel viser den eksakte fordeling af, hvorvidt de 12 adspurgte oplever, at der er opgaver i deres organisatoriske led, som med fordel kan løses et andet sted i organisationen. 3 ud af de 12 adspurgte har nikket til at de oplever at der er opgaver der med fordel kan løses andet sted i organisationen. Det er især de to øverste led i KulturKANtens hierarkiske organisationsstruktur, som vurderer at nogle opgaver med fordel kunne løses andet sted i organisationen. 75% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Ovenstående model viser, at 75 % af de adspurgte i organisationen ikke oplever opgaver, der med fordel kan løses andet sted i organisationen, men at 25 % af de adspurgte gør. Grundet fejl i indberetning er det desværre ikke muligt at belyse, hvilke opgaver det drejer sig om. Hvor kunne det have været løst? Adm. styr. 1 Adm. styr. 2 Pol. styr. 2 Indstillingsgruppen for Det overraskende møde & alternative arenaer Styregruppe for KONTRAST Indstillingsgruppen For Talentudvikling Styregruppe for Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst Indstillingsgruppen for Kulturel innovation til 1/4 pris Indstillingsgruppen for Kunst og kultur som drivkraft for nytænkning af det offentlige rum Bevillingsgruppen for Udover-KANten-puljen Tovholdergruppen for Børnekultur Administrativ styregruppe Politisk styregruppe Kommunikations- og koordineringsgruppe KulturKANtens Sekretariatet Total Ovenstående tabel viser, den eksakte fordeling af de tre adspurgtes bud på, om hvor opgaverne kunne have været løst. Tendensen hos f.eks. adm. styr. 1 er, at de påtænkte opgaver med fordel kunne løses i indstillingsgrupperne, men hvilke opgaver det drejer sig om vides ikke grundet fejl i indberetning. 10

11 Intern domænekonsensus Klarhed om hvilke opgaver der skal løses i eget organisatorisk led Klarhed om hvilke opgaver der skal løses i eget organisatorisk led Delvis (oplever Organisatorisk led kun delvis klarhed) Ja (oplever klarhed) Hovedtotal Adm.styr Adm.styr Ind.grp. Drivkraft Ind.grp. Talent Pol.styr Pol.styr Styr.grp KONTRAST Styr.grp KONTRAST Styr.grp Kunst Styr.grp Kunst Hovedtotal % 50% Ja (oplever klarhed) Nej (oplever ingen klarhed) Delvis (oplever kun delvis klarhed) Ovenstående tabel viser, at alle de 12 adspurgte oplever enten klarhed eller delvis klarhed om, hvilke opgaver der skal løses i eget organisatorisk led. Dette betragtes som et udtryk for, at de adspurgte oplever, at de ved hvad de skal i deres eget organisatoriske led. Ingen af de 12 adspurgte har svaret at de ikke oplever klarhed om, hvilke opgaver der skal løses i eget organisatorisk led. 11

12 Intern domænekonsensus Klarhed Adm.styr.1 Uklarheden går måske mere på, hvilke kompetencer jeg som medlem af administrativ styregruppe skal besidde. Vi er jo embedsmænd, de fleste administrative, som ikke har dyb faglig indsigt. Af og til løser vi dog opgaver, f.eks i forbindelse med indstillinger, hvor faglig indsigt ville være en fordel. Ind.grp. Drivkraft 1 Der er klarhed med det forbehold, at jeg havde en anden forestilling i udgangspunktet. I reference til et tidligere spørgsmål forklarede jeg, at opgaven primært går på at vurdere ansøgerfeltet med henblik på udvælgelse for grupperne oppe i organisationen. Jeg er ny, og det er derfor min manglende klarhed. Gruppen virker utrolig velorganiseret og professionel, og det håber jeg også at være en del af på sigt. Pol. Styr. 1 Det kan være, når der er disse "runder" med tilskud til specifikke projekter. Pol.styr. 2 Se på tværs af kommuner og regionen. Styr.grp. KONTRAST 2 Ved ikke. Faktaboks: Ingen af de 12 adspurgte fra KulturKANtens organisation har svaret, at de oplever uklarhed omkring, hvilke opgaver de skal løse i deres organisatoriske led. Klarhed Adm.styr.2 Alle opgaver. Ind.grp. Talent 1 At medvirke til udviklingen af talentudviklingsprojekter i Nordjylland ved bevillinger, faglig støtte og evaluering af igangsatte aktiviteter samt at sikre en stor bredde af tilbud, genremæssigt og stilmæssigt, til nordjyske talenter. Da Jammerbugt/Ulla overtog koordineringen og skrivningen af indstillinger mv., blev arbejdsdelingen klar. Styr.grp. KONTRAST 1 Efter vi har fået snakket formål osv. Igennem, er vi klar over opgavefordelingen og ikke mindst formålet med tingene. Det var vi absolut ikke i starten. Det krævede stor fortolkning af det, som er beskrevet i programmet, det er meget upræcist. Styr.grp. Kunst & kultur 1 Ja opgaver i relation til vores formål. Altså at bidrage til at midlerne afsat til området bruges bedst muligt ift. formålet: At udbrede kunsten til nye områder og at skabe flere jobs for kunstnere samt at bidrage til at finde samarbejdspartnere samt at prioritere midlerne. Styr.grp. Kunst & kultur 2 Som formand for styregruppen er det min opgave at administrere begge indsatsområder, dvs. sørge for dels at der skabes interesse for dem, således at relevante aktører indsender projektforslag og dernæst sikre en god og effektiv sagsbehandling af indkomne projektforslag, så der skabes et godt beslutningsgrundlag for styregruppen samt den administrativ - og politisk styregruppe. 12

13 Intern domænekonsensus Intern domænekonsensus Ikke klarhed Hvad oplever du at der er mest fokus på? Adm.styr.1 Uklarheden går måske mere på, hvilke kompetencer jeg som medlem af administrativ styregruppe skal besidde. Vi er jo embedsmænd, de fleste administrative, som ikke har dyb faglig indsigt. Af og til løser vi dog opgaver, f.eks. i forbindelse med indstillinger, hvor faglig indsigt ville være en fordel. (Samme svar som sidst). Ind.grp. Drivkraft 1 Der ikke klarhed over tovholder funktion i gruppen og procedurer. Hvad det er, der præcist er forventet af mig. Pol. Styr. 1 Som menig medlem, så stilles der ikke særlige krav til den enkelte. I dette "bestyrelses" arbejde. Pol.styr. 2 Jeg synes ikke man bliver ordentlig introduceret. Styr.grp. KONTRAST 2 Ved ikke. Adm.styr. 1 Mest fokus på: Behandling af ansøgninger og indstillinger. Adm.styr 2 Mest fokus på: Kultur. Ind.grp.Drivkraft 1 Mest fokus på: At udvikle administrative procedurer for udvælgelse og administration Mest fokus på: Geografisk spredning, kvalitet i projekterne, vurdering af om budgetter er realistiske og gennemførlighed. Ind.grp. Talent 1 Mest fokus på: Bevillinger, faglig støtte og evaluering af igangsatte aktiviteter samt sikring af en stor bredde af tilbud både genremæssigt og stilmæssigt til nordjyske talenter. Mest fokus på: Organisering, sparring og faglig udvikling. Pol.styr.1 Mest fokus på: Mors. Pol.styr.2 Mest fokus på: Landart Styr.grp.KONTRAST 1 Mest fokus på: Land art festivalen. Styr.grp.KONTRAST 2 Mest fokus på: Den store satsning LandShape. Styr.grp. Kunst 1 Mest fokus på: At gå nye veje og at optimere effekten af de ganske små midler vi reelt disponerer. Herudover på at vidensdele og skabe netværk. Styr.grp. Kunst 2 Mest fokus på: Inden for området Kunst og kultur i det offentlige rum har der været flest møder. 13

14 Delkonklusion Intern domænekonsensus Operationel definition: Der skal til hvert domæne være tydelige opgavebeskrivelse til nøglepersonerne, således at der er en klar forståelse af, hvilke opgaver hvert suborganisatoriske domæne skal varetage for at opnå interne målsætninger. Generelt set udledes det, at den interne domænekonsensus har været - og er - i en løbende proces. De 12 adspurgte personer bidrager generelt med nogle gode beskrivelser af, hvilke opgaver de skal løse i deres forskellige organisatoriske led. Fokus er ikke blot på, hvad de tre forskellige indsatsområder skal nå af interne mål, men også hvordan det administrativt løses. Det bliver yderliger tydeligt, at den interne domænekonsensus er en løbende proces og ikke helt er opnået alle steder i organisationen, ift. hvem der skal varetage de forskellige opgaver. Indstillingsgruppen for det Overraskende møde og alternative arenaer skriver bl.a., at koordineringen og tovholderfunktionen først blev klar da Jammerbugt kommune overtog koordineringen og skrivningen af indstillinger. Indstillingsgruppen for Kunst og kultur som drivkraft til nytænkning af det offentlige rum gør også opmærksom på, at der endnu hersker uklarhed om, hvem der har tovholderfunktionen. Dette anses som et udtryk for, at der på nuværende tidspunkt ikke er klarhed om, hvem der skal varetage opgaverne - der er således klarhed om, hvilke opgaver der skal løses, men udfordringen er, hvem der skal løse hvilke opgaver. Endvidere spores det, at en af de adspurgte fra KONTRAST styregruppe også er opmærksom på, at selve den interne domænekonsensus afspejler en løbende proces, hvor det fra start ikke var klart defineret, hvad arbejdsopgaven indebar. Det skrevne materiale i Kulturaftalen krævede stor fortolkning, førend man nåede frem til operationelle definitioner, som var mulig for konsulenterne at arbejde videre med. Den samme problematik spores ikke i indsatsområdet for talentudvikling. Indsatsområdet udtrykker en klar og afgrænset intern domænekonsensus, og indstillingsgruppen har en klar opgavefordeling. Dog har gruppen været underlagt stor udskiftning, hvilket potentielt kan udfordre den etablerede domænekonsensus. Empirien indikerer tilstedeværelsen af intern domænekonsensus i organisationens forskellige organisatoriske led. Denne har været en processuel udvikling, selvom opgavernes mål fra start har været klare, har det ikke været klart, hvordan de i praksis skulle løses og varetages. Det illustreres, hvordan en mere fokuseret tilgang til indsatsområderne og dets mål udvikles med tiden, hvorfor domænekonsensussen ligeså løbende udvikler sig og tager form derefter. 14

15 Ressourceudvekslingsretning Procentvis fordeling over om der udveksles materiale med andre led i organisationen Delvis 25% Nej 17% Ja 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ja Adm.styr. 1 Adm.styr. 2 Ind.grp. Drivkraft 1 Ind.grp. Talent 1 Pol.styr. 2 Styr.grp. Kunst 1 Delvis Styr.grp KONTRAST 1 Styr.grp KONTRAST 2 Styr.grp. Kunst 2 Nej Pol.styr. 1 Ovenstående data viser, først den procentvise fordeling over om de 12 adspurgte har svaret, at der udveksles materialer og informationer med andre led i KulturKANtens organisation. Heraf har 83 % af de adspurgte svaret ja eller delvis, mens 17 % har svaret nej, svarende til 2 ud af de 12 adspurgte. I de tre tabeller findes fordelingen over, hvilke organisatoriske led der udveksler, og hvilke der ikke gør. 15

16 Ressourceudvekslingsretning - Hvilke led der udveksles med Hvilke forskellige led udveksler I materialer, informationer osv. med? Adm.styr. 1 Adm.styr. 2 Ind.grp. Drivkraft 1 Ind.grp. talent. 1 Ind.grp. Talent. 2 Pol.styr. 2 Styr.grp. KONTRAST 1 Styr.grp. KONTRAST 2 Styr.grp. Kunst 1 Styr.grp. Kunst 2 Indstillingsgruppen for Det overraskende møde & alternative arenaer Styregruppe for KONTRAST Indstillingsgruppen For Talentudvikling Styregruppe for Kunst og kultur som erhverv og kilde til vækst Total Indstillingsgruppen for Kulturel innovation til 1/4 pris Indstillingsgruppen for Kunst og kultur som drivkraft for nytænkning af det offentlige rum Bevillingsgruppen for Udover-KANten-puljen 1 1 Tovholdergruppen for Børnekultur Administrativ styregruppe Politisk styregruppe Kommunikations- og koordineringsgruppe KulturKANtens Sekretariatet Ovenstående tabel viser, at Adm.styr.1 udveksler med samtlige led i organisationen. Det led der udveksles flest informationer med er generelt administrativ styregruppe hvoraf 7 af de 10 adspurgte, har markeret dette led, som et led der udveksles informationer og materiale med. De to styregrupper for henholdsvis KONTRAST og Kunst & kultur som erhverv og kilde til vækst, alle har markeret at de udveksler materiale og informationer med administrativ styregruppe. Tabellen viser også at ind.grp. Drivkraft 1 udveksler til deres nærmeste led, nemlig til deres styregruppe og til den anden indstillingsgruppe i deres indsatsområde ind.grp.innovation. At styregruppen for KONTRAST ikke markerer at den udveksler med indstillingsgruppen det overraskende møde og alternative arenaer, giver i praksis fin, mening, da styregruppen med tiden kom til at handle om fyrtårnsprojektet med LandArt. 16

17 Ressourceudveksling Materiale- og informationsudveksling Adm.styr. 1 Adm.Styr. 2 Ind.grp. Drivkraft 1 Ind.grp. Talent 1 Ind.grp. Talent 2 Pol.styr. 2 Styr.grp. KONTRAST 1 Styr.grp.KON TRAST 2 Styr.grp. Kunst 1 Styr.grp. Kunst 2 Tota l Intranet KulturKANtens hjemmeside Mail Telefon Dagsordner Indstillinger Møder (Andet) Konferencer ect. 1 1 Ovenstående tabel viser, at 8 ud af de 10 adspurgte medarbejdere i KulturKANten har svaret, at de bruger mail til at udveksle materiale og information mellem hinanden på. Den viser også, at kun 2 ud af de 10 adspurgte bruger KulturKANtens hjemmeside. Tabellen viser endvidere, at de mindst brugte kanaler, til udveksling af materialer og informationer er; intranettet, KulturKANtens hjemmeside og indstillinger. De mest brugte kanaler, til udveksling af materialer og informationer er mail og møder. 17

18 Ressourceudveksling Hvilken betydningen materiale- og informationsudveksling har Adm.styr. 1 Det betyder en proces i retning af bedre og mere ensartet sagsbehandling i puljerne. Ind.grp. Drivkraft 1 Det er helt nødvendigt for Kulturkantens virke, med den organisationsstruktur man har valgt at opbygge. Ind.grp. Talent 1 Oftest sker det for at sikre en ensartethed i organisationen. Det er meget væsentligt, da det er der, jeg får mere viden og også får adgang til et fagligt netværk, jeg ikke har i egen kommune. Pol.styr. 2 Det er alt afgørende for gode beslutninger. Faktaboks: De 2 adspurgte som havde svaret, at de ikke udvekslede materialer og informationer med andre led i organisationen har efterfølgende svaret således at: Ind.grp. Overraske 1: Ja - det hæmmer løsningen af opgaverne, at der ikke deles materiale og informationer på tværs af organisationen. Pol.styr. 1: Nej - det hæmmer ikke løsningen af opgaver, at der ikke deles materiale og informationer på tværs af organisationen. Styr.grp. KONTRAST 1 Med den organisationsstruktur vi har i dag, er det vigtigt, at vi ind i mellem mødes og får status gennemgået. Ellers er der meget, der går tabt. Det er specielt vigtigt, at der også er arrangementer, hvor kulturkonsulenterne deltager. Styr.grp. KONTRAST 2 Potentielt set har det en meget stor betydning. Vi kan blive meget bedre til dette, men opgaven er kompleks, og måske er det ikke realistisk? Styr.grp. Kunst 1 Det er afgørende, men ofte overset. Styr.grp. Kunst 2 Det har meget stor betydning. Det er vigtigt for sammenhængskraft og synergi. Faktaboks: Adm.styr. 2 er fjernet grundet fejl i indberetning. 18

19 Ressourceudvekslingsretning Faktaboks: Grundet deres tidligere besvarelser er 4 ud af 12 blevet spurgt til, hvordan det kommer til udtryk, at manglende informations- og materialedeling hæmmer løsningen af opgaver. Det er meget svært at få en fornemmelse af/overblik over, hvor de andre puljer "bevæger sig hen", når der er så lidt kontakt mellem "søjlerne" i organisationen. Faktisk er det vanskeligt at danne sig et overblik generelt med den meget indviklede organisationsstruktur... Styr.grp. KONTRAST 1 1. Ved ikke. Delkonklusion på ressourceudveksling Operationel definition: Den joint/fælles udvekslingsretning belyses i forhold til tilstedeværelsen af effectiveness samt adfærdsinterdependens, hvilke afspejler nøglepersonernes forståelse samt tilvejebringelse af andre suborganisatoriske domæners nødvendige ressourcer og tilmed afklaring omkring, hvilke opgaver andre må løse for at egne målsætning kan indfries. Tilstedeværelsen af ressourceudvekslingsretning, effectiveness samt adfærdsinterdependens, betragtes som begreber der komplementerer hinanden i skabelsen af et nødvendigt ressourceafhængighedsforhold i KulturKANten. Generelt spores det, at de fleste adspurgte udveksler materialer og informationer mellem hinanden. Kun 2 af de 12 adspurgte har svaret, at de ikke udveksler, hvoraf én af dem anser den manglende udveksling som et problem. Styr.grp. KONTRAST 2 Ved ikke. Styr.grp. Kunst 2 Ved ikke. Faktaboks: Former for udvekslingsretning: 1. Ensidig udveksling betinger at elementer der udveksles, kun bevæger sig en vej fra en organisation til en anden, uden nogle elementer gives tilbage. 2. Gensidig udveksling betinger at elementer bevæger sig fra en organisation til en anden, hvor man til gengæld får elementer tilbage uden en fælles målsætning. 3. Joint/fælles udveksling betinges af at elementer bevæger sig fra to organisation som handler unisont mod et fælles mål eller en tredje part, hvilket fordrer en høj konsensus mellem suborganisationer. Det viser sig også, at den mest brugte formidlingsplatform er mail. KulturKANten opererer til daglig med et intranet, som kun få gør brug af. Faktisk har kun 3 ud af de 10 adspurgte svaret, at de bruger denne platform til at udveksles informationer og vidensdele på. Der er generelt set meget stor opmærksomhed på vigtigheden af at få delt informationer, og hvilken betydning det har at disse informationer ikke går tabt. Fokus går heriblandt på at sikre ensartethed i sagsbehandlingerne. Dog udtrykkes der også en vis bekymring for, at informationsudvekslingen ikke altid lykkes fuldt ud i praksis, og at det er noget der skal arbejdes videre med fremover. Selve tabellen om, hvilke led der udveksler med hinanden, indikerer også, at der ikke er meget kontakt puljerne imellem. I forlængelse af forestående gør en informant ligeledes opmærksom på, at der er meget lidt kontakt på tværs af søjlerne, hvilket gør det svært at få et overblik over organisationen. Dette udsagn understøttes også af tabellen på slide 16, som viser fordelingen af hvilke led, de der tages kontakt, til, hvoraf kun ganske få inden for de respektive søjler/puljer i organisationen markerer andre søjler/puljer som led, de udveksler med. 19

20 Effectiveness Faktaboks: Adm.styr.2 udgår nu fra de resterede besvarelse, grundet manglende indberetning. Kendskab til hvilke opgaver andre led i organisationen er afhængig af at pågældende led løser Delvis Ja Nej 45% 10% 45% Faktaboks: Grundet fejl i indberetning er ind.grp. Drivkraft 1 fjernet. Hvilke opgaver andre led i organisationen er afhængige af, at pågældende organisatoriske led løser, før de kan løse deres egne opgaver. Adm.Styr. 1 Politisk styregruppe er afhængig af, at administrativ styregruppe behandler indstillinger fra puljerne. Indstillingsgrupperne er afhængige af, at administrativ styregruppe behandler indstillinger og giver feedback og retningslinjer til indstillingsgrupper. Sekretariat er afhængige af, at administrativ styregruppe giver feedback og retningslinjer. Administrativ og politisk styregruppe er afhængig af, at vi kommer med indstillinger. Ind.grp. Talent 1 Opgaverne omkring udviklingen af talentudviklingsprojekter i Nordjylland ved bevillinger, faglig støtte og evaluering af aktiviteter samt sikring af en stor bredde af tilbud, genremæssigt og stilmæssigt, til nordjyske talenter er en forudsætning for virket i administrativ og politisk styregruppe samt for opfyldelse af KulturKANtens formål. Har stor tillid til gruppen som virker meget kompetent. Pol.styr.1 Hele organisationen er afhængig af, hvad der bevilges samt hvad der bevilges af penge i politiske styregruppe. Styr.grp. KONTRAST 1 Ved ikke. Den ovenstående model viser, at 90 % af de 11 adspurgte oplever, at deres organisatoriske led har kendskab eller delvis kendskab til, hvilke opgaver andre led i organisationen er afhængige af, at de løser. Styr.grp. KONTRAST 2 Styregruppen for KONTRAST skal løbende sætte rammen om opgaveløsningen, før projektledelsen kan arbejde hensigtsmæssigt. Styr.grp. Kunst 1 De skal vide, hvad vi arbejder hen imod, og hvorledes vi har tænkt at gøre det. Herudover informeres om beslutninger. Styr.grp. Kunst 2 Sagsbehandling og indstillingsmateriale til den administrative og politiske styregruppe. 20

21 Effectiveness Delkonklusion på effectivness Faktaboks: Grundet deres tidligere besvarelser er 6 ud af 11 blevet spurgt til, hvilke udfordringer der er forbundet med, at der i deres pågældende led ikke er kendskab til, hvad andre led i organisationen har behov for. Adm.Styr. 1 Det medfører risiko for, at sagsbehandling bliver uensartet, f.eks. hvis der ikke gives feedback og retningslinjer: F.eks. omkring markedsføring og afholdelse af infomøder for ansøgere, synes jeg at det er en udfordring, at der ikke er den store tværgående sammenhængskraft puljerne imellem. Desuden "forvaltes" puljerne meget forskelligt. Ved ikke. Pol.styr. 1 Langsommelighed, vi venter! Pol.styr. 2 Så kan vi ikke lave vores arbejde - nå vores mål. Operationel definition: De organisatoriske domæners forståelse for og tilvejebringelsen af hinandens ressourcebehov. Klarhed over opgaver, som eget organisatorisk led skal løse, som andre organisatoriske led er afhængige af de løser. Generelt set spores tilstedeværelsen af effectiveness i de forskellige adspurgte organisatoriske led. De fleste angiver, hvilke opgaver andre led er afhængige af at de skal løse for andre. Der udvises således forståelse for og opmærksomhed på, hvilke opgaver det konkret er, at de skal løse, som andre er afhængige af for at kunne gøre deres arbejde i organisationen. Omvendt udtrykkes det også af de 6 ud af 11 adspurgte, hvilke udfordringer der er med manglende kendskab til, hvad andre led er afhængige af. Bl.a. skriver et medlem fra administrativ styregruppe om potentiel risiko for uensartet sagsbehandling mellem de forskellige puljer. Og her kan det netop være en udfordring, at der ikke er megen kontakt mellem de forskellige søjler/puljer. Materialet, der når frem til både administrativ og politisk styregruppe, skal være sammenligneligt. Det udtrykkes endvidere en anden adspurgt at puljerne forvaltes meget forskellige, hvilket giver en reel risiko for, at der kan forekomme forskellige sagsgange fra pulje til pulje. Styr.grp. KONTRAST 2 Manglende forankring i administrativ og politisk styregruppe i de lokale kommuner m.v. 21

22 Adfærdsinterdependens Hvordan pågældende led oplever at være afhængig af, at andre led i organisationen løser deres opgaver Er der f.eks. nogen ting, som ikke kan udføres, før et andet led har gjort noget først? Adm.Styr. 1 Indstillingsgrupperne skal have taget stilling til ansøgninger, før administrativ styregruppe behandler dem. Ind.grp. Drivkraft 1 Nej. Kan ikke komme i tanke om konkrete eksempler - så det er nok ikke et problem. Ind. grp. Talent 1 Sekretariatets udmeldinger og bidrag er altafgørende for talentudviklingsgruppen arbejde. Delkonklusion på adfærdsinterdependens. Operationel definition Nøglepersonernes opfattelse af, hvilke opgaver de andre domæner må løse for at muliggøre løsning af egne opgave i målet mod dannelsen af kulturbrugere i region Nordjylland. Klarhed over opgaver eget led er afhængige af at andre organisatorisk led løser, førend løsning af egne opgaver er mulig. Generelt spores det, at der er kendskab til, hvilke opgaver eget led er afhængig af, at andre led i organisationen løser. Men det må også erkendes, at det kan være svært at opnå fuld kendskab til selvsamme. Der hersker klarhed over, at man er afhængig, at visse opgaver løses, men potentielt kan det være svært, at udpege præcis hvem det er, som skal løse opgaven, når den interne domænekonsensus er underlagt en processuel udvikling. Ved ikke. Pol.styr. 1 Indstillinger mm. skal færdiggøres. Pol.styr. 2 Vi kan ikke handle, hvis ikke vi får viden. Styr.grp. KONTRAST 1 Det handler med om, hvorvidt man har kendskab til de ansøgninger, som andre har modtaget. Styr.grp. KONTRAST 2 Ved ikke. Styr.grp. Kunst 1 Vi skal have et mandat og en bevillingsramme, og så skal vi have vore indstillinger etc. besluttet hurtigst muligt. Herudover hjælp til at synliggøre. Styr.grp. Kunst 2 Ved ikke. Faktaboks: Adm.styr.2 udgår nu fra de resterede besvarelse, grundet manglende indberetning. 22

23 Afsluttende kommentarer Ind.grp. Drivkraft 1 I forhold til andre opgaver jeg har (uden for Kulturkantsregi), er der rigtig meget administration. Formålet med puljen var jo defineret fra dag et, så man skulle jo bare delegere alt ansvar for at finde, udvikle og erfaringsopsamle på projekterne. Man kunne overveje: 1) at arbejde for en større "egalitet" [ensartethed] i opgavevaretagelsen mellem de forskellige indstillingsgrupper (dog ikke udover-kanten-puljen). 2) at simplificere den meget komplicerede organisationsstruktur, så den bliver mere overskuelig og gennemskuelig. Ind.grp. Talent 1 Nuværende: I organisationen er der for mange led, som beslutningerne skal igennem, før at de kan realiseres. Det gælder især i forbindelse med bevilling af støtte til projekter. Processen er alt for tidskrævende og kan være demotiverende for ansøgerne/projektmagerne. Ligeledes er der for mange indstillingsudvalg med for mange medlemmer. Forslag til kommende organisering: A: En politisk ledelse der er sammensat som den nuværende. B: En mindre administrativ ledelse (1-3 personer). C: 2-3 fagudvalg med fagkonsulenter (kulturkonsulenter som medlemmer). D: Der oprettes 2-3 quick-puljer med 2-3 fagkonsulenter til varetagelse af hver pulje. Principperne for tilskud til projekter fastsættes af den politiske ledelse. Efterfølgende er det fagudvalgene som på baggrund af de politiske beslutninger bevilger tilskud til projekter m.m. med godkendelse af den administrative ledelse. Der oprettes maks. 3 indstillingsgrupper. F.eks. oprettes talentudvikling og 1-2 indsatsområder yderligere. Fagudvalgene sammensættes af 3-5 personer, som har en grundig indsigt i området, og som har kompetence til at tage beslutninger omkring bevillinger. Kommunikationen på tværs i organisationen styrkes ved f.eks. 2 årlige samlinger af fagkonsulenterne. Jeg glæder mig til at lære mere. Pol.styr. 1 Det er vanskeligt at se, om organisationen ikke fungerer ok. Jeg må også formode at de/i ansvarlige medarbejde kommer til den politiske styregruppe med ændringsforslag. Nu er jeg ikke fra kommunen, så jeg tror måske, at dem i kommunerne har lidt mere "nærhed, med det der foregår. Pol.styr. 2 Det er en meget forvirrende organisation. Styr.grp. KONTRAST 1 På den positive side er der, at administrativ styregruppe er blevet mere beslutningsdygtig. Der var mange medlemmer i gruppen før. Der er også kommet noget mere økonomioverblik i de enkelte sager - det kan dog blive bedre. På den negative side synes jeg, at der ikke er det samme teamspirit som i sidste periode, hvor kulturkonsulenterne var med til møderne. Jeg synes, at det gav noget positivt til kvaliteten af vores diskussioner og til det kulturpolitiske område i kommunen. Der var meget erfaringsudveksling at hente. Styr.grp. Kunst 1 Vi har for mange led, styregruppen burde kunne beslutte mere - detaljerne bør administrativ og politisk styregruppe ikke blande sig i. Vi har også brug for, at der afsættets tid/midler til, at styregruppen kan blive en enhed og kan networke samt udvikle sit kommissorium. 23

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016

Kommunikationsstrategi for KulturKANten 2013-2016 Kommunikationsstrategi for 2013-2016 Mål Internt: Sikring af ejerskab, vi-følelse og gejst Sikring af kendskab til og at der arbejdes efter - vedtaget vision og mål sikring af interne informationsstrømme

Læs mere

KulturKANten budget og regnskab. Side 1 af 13

KulturKANten budget og regnskab. Side 1 af 13 Side 1 af 13 Indtægter Budget note Vedr. gl. Kulturaftale Overførte midler bevilget til projekter i 2012 eller før 2.274.138,30 2.274.138,30 I alt 2.274.138,30 2.274.138,30 Midler til tilbagebetaling til

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Oplæg til procesbeskrivelse for ny kulturaftale

Oplæg til procesbeskrivelse for ny kulturaftale Oplæg til procesbeskrivelse for ny kulturaftale Kulturregion Nordjylland Oktober 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Tel.: +45 3311 0111 www.manto.dk CVR: 2867 2322 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø

Kulturregion Fyn. Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Kulturregion Fyn Ni fynske kommuner: Assens Faaborg-Midtfyn Kerteminde Langeland Nordfyns Nyborg Odense Svendborg Ærø Om kulturaftalerne Vision Fynsk kultur skal ses, høres og mærkes. Alle skal have mulighed

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig

Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Kulturaftale Sønderjylland- Schleswig Sønderjylland-Schleswig - en europæisk kulturaftale Den dansk-tyske grænseregion med Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg samt kommunerne

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland. Kompetenceplatformen Vejledning til ansøgningsskema Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 vku@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning til

Læs mere

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner Hemmelige Stier Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner og Region Hovedstaden Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Budget 2014 (udarbejdet efter budgetter vedtaget i kulturaftaleteksten) Korrigeret budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016

Budget 2014 (udarbejdet efter budgetter vedtaget i kulturaftaleteksten) Korrigeret budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Vedr. gl. Kulturaftale Overførte midler fra tidligere år 650.500 240.000 240.000 650.500 240.000 240.000 2012-37 Playform 190.000 2009-22 CreaBiz Vendsyssel 40.000 2009-1 UAK 40.000 2010-23 Platform4 in

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag 2016

Budget 2015 Budgetoverslag 2016 Indtægter Reserve-ret Indtægter Reserve-ret Vedr. gl. Kulturaftale Overførte midler fra tidligere år 320.000 0 320.000 0 2009-22 CreaBiz Vendsyssel 40.000 40.000 0 0 2009-1 UAK 40.000 40.000 0 0 2010-41

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort.

De store internationale idrætsbegivenheder skal markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort. NOTAT Kommissorium og vedtægter for Sport Event Denmark gældende for 2014 2. december 2013 Kommissorium Det fremgår af regeringsgrundlaget fra oktober 2011, at det er vigtigt at fortsætte indsatsen for

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer

Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Børn og Unges Leadership Pipeline de 5 ledelsesniveauer Niveau 1: Direktør - Det vi skal kunne Arbejde proaktivt og konstruktivt i et politisk system og samtidig være direktør for Børn og Unge, og sikre

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl

Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl Møde i politisk styregruppe onsdag den 9. januar 2013 kl. 09.30-10.30 Sted Nordsøen Oceanarium, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals - mødelokale: Stornoway Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Mungo Park TeaterBattle Status 2014

Mungo Park TeaterBattle Status 2014 Mungo Park TeaterBattle Status 2014 KMØ Mungo Park TeaterBattle er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1 Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november Sund By Netværkets strategi for 2017-2020 Side 1 Disponering Sådan er strategien blevet til Mission, vision og strategiske indsatsområder Eksempler på det

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Strategi for frivilligsamarbejde

Strategi for frivilligsamarbejde Strategi for frivilligsamarbejde Lokalbibliotekerne i Aarhus kommune Baggrund Lokalbibliotekerne i Aarhus Kommune ønsker at styrke, og udvikle samarbejdet med frivillige. De frivillige er, og vil også

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab Projektplan Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Indledning...3 Kommunale bevillinger og støtte...3 Statsligt bloktilskud:...4 Kortlægning - Frivillighed

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET

Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Idé: Planeten teatermiljøets vækstscene i HUSET Der er et stort behov og ønske om højere vægtning af vækstlaget i det københavnske teatermiljø: Der er brug for en scene og et miljø, der sikrer og skaber

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius Når kommune og frivillige skaber sammen

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius   Når kommune og frivillige skaber sammen Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius E-mail: nif@ishoj.dk Når kommune og frivillige skaber sammen At lære af andres erfaringer Når det kommer til udvikling af den offentlige sektor

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Odense Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Den samlede model for plansystemet Revideret oktober 2013

Den samlede model for plansystemet Revideret oktober 2013 Den samlede model for plansystemet Revideret oktober 2013 Overordnet beskrivelse Grundidéen i plansystemet er, at der er en lige linje fra vision over politikker, målsætninger og indsatsområder til budget.

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat af ekstraordinært møde Fredag den 21. september 2007 kl. 15:30 i Biblioteket Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra mødet den 05.09.12 og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til mødet d.d.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 05.09.12 og eventuelle tilføjelser til dagsordenen til mødet d.d. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. december kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred

Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel 9/11 2012. Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred Børnekulturens Netværk Att. Stine Engel Ansøgning vedr. modelforsøg: Tværæstetisk musical for unge i Odsherred 9/11 2012 Formål At unge i alderen 12-19 år fra Odsherred opsætter en årligt tilbagevendende

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 2011-2014

Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 2011-2014 Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 20112014 Tirsdag d. 9. marts kl. 16.0020.30 på spillestedet Posten, Østre Stationsvej 35, 5000 Odense C. Nye ideer ny energi Det fynske kultursamarbejde

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere