1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Uddannelsesmæssige forhold Sygeplejefaglige forhold 4. Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Uddannelsesmæssige forhold Sygeplejefaglige forhold 4. Indhold"

Transkript

1 Beskriivellse af det klliiniiske underviisniingssted og klliiniiske underviisniingsforlløb Anæstesiiollogiisk afdelliing Operratti ionssaffssni itt:: Parrenkymki irrurrgi i Karrki irrurrgi i Orrttopædki irrurrgi i Anæssttessi iaffssni itt:: Opvågning Ansvarlig Klinisk Underviser Laila Frederiksen tlf.: Revideret den 31. august 2016

2 Indhold 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatoriske forhold Plejepersonalet Operationsafsnittene Mave - tarm - karkirurgi Ortopædkirurgi Opvågningen 4 2. Sygeplejefaglige forhold Sygeplejen Sygeplejefaglige udviklingsområder 5 3. Uddannelsesmæssige forhold Studiemiljø Læringsredskaber og metoder Organisering af den kliniske vejledning Evaluering af det kliniske undervisningsforløb 9 2

3 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Organisatoriske forhold Slagelse Sygehus er akut sygehus med åben skadestue og fælles akutmodtagelse døgnet rundt. Du kan læse mere på: Slagelse Sygehus er administrativt lagt sammen med Næstved sygehus, som er et specialesygehus. Indtil videre er Ringsted sygehus (mammakirurgi) også en del af dette fællesskab. Sygehusene har en lineær ledelse, der er specialeopdelt med afdelingsledelse. Anæstesiologisk afdeling har en afdelingsledelse, der består af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. Anæstesiologisk afdeling består af følgende afsnit: Sterilcentral Anæstesi og opvågning Intensiv og Intermediær Operationsafsnit: Mave tarm - og karkirurgi Ortopædkirurgi Hvert afsnit har egen afdelingssygeplejerske og plejepersonale. 1.2 Plejepersonalet Erfarings og kompetencemæssigt skal en operationssygeplejerske helst have 2 års klinisk erfaring fra f.eks. sengeafsnit inden pågældende søger et operationsafsnit. Oplæringen i operationsafsnittet foregår ud fra oplæringsprogram, evalueringer, kompetencekort og for operationssygeplejersker, der ikke har operationserfaring, specialerettet undervisning for operationssygeplejersker, der er et 2 uger kursus. Operationssygeplejersken er efter 6 mdr. oplært i specialet, og kan indgå i vagtberedskabet. Efter ca. 2 år i operationsafsnittet er det muligt at uddanne sig i operationssygeplejen indenfor fagspecifikke moduler i diplomuddannelsen. En anæstesisygeplejerske skal man helst have 2 års klinisk erfaring fra anden afdeling / afsnit. Anæstesiuddannelsen er en specialeuddannelse. Sygeplejersken ansættes i kursusstilling, der varer 18 måneder. En opvågningssygeplejerske kan have erfaring fra medicinsk eller kirurgisk afsnit, eller være uddannet intensiv- eller anæstesisygeplejerske. Opvågningssygeplejen kræver et 6 ugers kursus i opvågningssygepleje. 1.3 Operationsafsnittene Mave - tarm - karkirurgi I det mave - tarmkirurgiske afsnit udføres akut - elektiv - og cancerkirurgi på patienter med sygdomme i mavetarmkanalen. Dette kan f. eks være: Sygdomme i mavesæk, galdeveje eller tarmgebet. 3

4 Cancerkirurgi, f.eks. i endetarm. Operationer, der har et akut forløb som f. eks ulykker og pludselig opstået sygdom som blindtarmsbetændelse. Operationerne foregår ved explorativ laparotomi (åben kirurgi) eller laparoskopisk (kikkertkirurgi). Det karkirurgiske afsnit er det eneste i Region Sjælland. Her opereres patienter med: Forsnævringer i arterierne (arteriosklerose) f. eks Aorta, a. femoralis etc Ortopædkirurgi Afsnittet har specialefunktion indenfor håndkirurgi. I ortopædkirurgisk afsnit opereres patienter med: Kroniske og akutte skader i bevægeapparatet som muskler, sener, nerver, og led. Elektive, akutte skader i hånden eller udskiftning af led på fingrene. Større eller akutte skader, som fraktur på de store knogler som f.eks. lårbensknoglen. 1.4 Opvågningen Operationerne i de forskellige afsnit foregår i universal anæstesi, spinal, epidural eller ledningsanalgesi. Opvågningen modtager fra samtlige afsnit patienter, der har været igennem en eller anden form for anæstesi. I opvågningen foregår helhedsplejen omkring operationspatienterne, som bliver observeret, til de er klar til at komme i sengeafsnit. Patientens habituelle tilstand bliver regelmæssigt kontrolleret samtidig med respiration, blodtryk, puls, temperatur, smerter, blødning fra operationssåret, operationsdræn, og/eller blærekateter. I operationsforløbet 1 er der et tæt samarbejde mellem plejepersonale og læger. Samtidig er der et tværfagligt samarbejde mellem portører, rengøringspersonale, sekretærer, sterilcentral og sengeafsnit. 2. Sygeplejefaglige forhold 2.1 Sygeplejen På hver operationsstue bliver der arbejdet i team. Hvert team består af anæstesipersonale (sygeplejerske og læge), operationspersonale (sygeplejersker og/eller sygehjælper) og kirurger. Teamet er ansvarlig for afvikling af dagens operationer og dermed også ansvarlig for tilrettelæggelse og gennemførelse af en individuel tilpasset sygepleje. Det betyder meget, at der er respekt, omsorg og etik omkring patienten i operationsforløbet. Derfor bliver patienten aldrig overladt til sig selv, men har altid en person ved sin side. Når patienten er bedøvet, er det altid et personale i teamet, der fuldstændig varetager patientens behov og skal handle til dennes bedste. 1 Ved operationsforløb forstår man tidsrummet fra patienten forberedes til operation og indtil forbindingen er anlagt på operationsstuen. Dansk Standard ,

5 Sygeplejen består af meget instrumentel sygepleje, som udføres i respekt for patienten. Der anvendes adskilligt medicoteknisk apparatur, som sygeplejersken skal kunne betjene kompetent for ikke at skade patienten. Hygiejne og aseptik er optimeret på en operationsstue. Der arbejdes efter aseptiske regler, som har stor betydning for patientens videre sygdomsforløb og helbredelse. Varme og ventilation under operationen er vigtige forudsætninger for at undgå postoperative komplikationer. For at sikre den højst mulige kvalitet er sygeplejerskerne specialiseret således, at hvert afsnit har eksperter på specielle områder. Eksperterne er ansvarlige for ajourføring, oplæring og undervisning af det øvrige personale, samtidig er de kontaktpersoner til læger og repræsentanter for medicinsk udstyr. 2.2 Sygeplejefaglige udviklingsområder Anæstesiologisk afdeling er med i implementering og akkreditering i forhold til de krav og forventninger, der er til sundhedsvæsenet i forbindelse med Den Danske Kvalitets Model (DDKM) Afdelingens kvalitetsteam mødes flere gange årligt for at planlægge udviklingstiltag og gennemgå resultater af intern survey i forbindelse med DDKM. Retningslinje for håndhygiejne og retningslinje for peroperativ infektionsprofylakse er en kvalitetssikring i patientforløbet i forhold til de personalekategorier, der kommer i forbindelse med den kirurgiske patient. Indikator for kvalitet sker flere gange årligt ved intern survey. Sygeplejen bliver kvalitetssikret ved hjælp af instrukser, der kontinuerligt bliver udviklet og revideret ud fra dokumenteret viden og/eller konsensus. Sygeplejen bliver i operationsforløbet dokumenteret i OPUS patient. Intermitterende miniprojekter og postoperative undersøgelser bliver foretaget i de forskellige afsnit. Dette er med til at forbedre/sikre sygepleje og bidrage til at kvaliteten bliver gjort synlig. Patientoplevet kvalitet er en af de seneste undersøgelser. Sygehusene arbejder med LEAN. Hele grundstenen i Lean er, at arbejde med løbende forbedringer, som handler om, at ingen proces er perfekt og derfor kan den forbedres. Operationsafsnittene holder hver tirsdag morgen møder, hvor KPI (key performance indicator) bliver gennemgået med henblik på forbedring af udvalgte problemstillinger, som personalet har udvalgt. Utilsigtede Hændelser bliver indberettet elektronisk. Indberetningen bliver brugt som refleksion over, hvordan handlingen er foregået og udvikler dermed en anden måde, handlingen kan foregå på. Registrering af utilsigtede hændelser er set ud fra det synspunkt at, mennesket altid træffer de bedste afgørelser, de kan, ud fra den viden og de ressourcer de har adgang til. 5

6 Sikker kirurgi er en udvidelse af de fem trin, som sundhedsstyrelsen anbefaler i forbindelse med operation. Sikker Kirurgi er anbefalet af WHO, og er et led i organisationens bestræbelser for at reducere antallet af dødsfald og komplikationer i forbindelse med operationer verden over. Det centrale i Sikker Kirurgi er en tjekliste, der skal anvendes i tre afgrænsede faser i forbindelse med operationen: 1) Tjek ind (før anæstesi), 2) Time out (før det kirurgiske indgreb påbegyndes) og Tjek ud (før patienten forlader operationsstuen). Anæstesiologisk afdeling har udarbejdet fagspecifikke kompetenceprofiler for alle afsnit. De fagspecifikke kompetenceprofiler kan bruges ved Medarbejder- Udviklings- Samtaler. De er samtidig også baggrund for udarbejdelse af kompetencekort for nyansatte operationssygeplejersker. 3. Uddannelsesmæssige forhold 3.1 Studiemiljø Hvert operationsafsnit og opvågning har minimum 2 uddannede kliniske vejledere, som hver studerende er tilknyttet, og som sammen med den studerende er ansvarlig for læringsmulighederne. De kliniske vejledere har alle 1/6 diplom uddannelse. Klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske har en Master i Voksenuddannelse, og er ansvarlig for at koordinere vejledning, undervisning, studieredskaber, læringsmetoder etc. Vejledergruppen holder sig a jour med nye læringsmetoder ved aktivt at deltage i kurser og temadage. Kliniske vejledere og ansvarlig klinisk underviser afholder årligt 1 temadag, hvor undervisningsforløbet bliver evalueret og nye tiltag udviklet. Anæstesiologisk afdeling er et aktivt uddannelsessted for falckreddere, medicinstuderende og sygeplejestuderende. Samtidig modtager vi studiebesøg fra andre afsnit på sygehuset, som SSA elever og sygeplejestuderende. Desuden foregår der kontinuerligt uddannelse af kursister, læger, anæstesi operationssygeplejersker. Operationsafsnittene og opvågning modtager sygeplejestuderende i modul 13. Der bliver sammensat et forløb ud fra den studerendes ønsker i 2 4 uger, som f.eks. opvågning anæstesi - og operationssygepleje. Forløbet kan kombineres med skadestue og/eller intensiv. Operationsafsnittene og opvågning modtager sygeplejestuderende i modul 11 og 12 i 10 eller 20 uger. I et 10 ugers forløb studerer den studerende den komplekse sygepleje i et af de udvalgte operationsafsnit. Selvstændig funktion i den usterile assistance er centrum for uddannelsesforløbet. Portfolio og studieplan er styrende for læringsudbyttet. I de første 5 uger er læringen observerende og interagerende. Den studerende har fokus på læringen i specialet og kan ikke koncentrere sig om ret meget andet. Efter 5 uger begynder den studerende at kunne se sammenhængen i operationsforløbet og patientforløbet. Det er nu tid for studiebesøg, opsøgning af ny viden etc. 6

7 I et 20 ugers forløb er de første 10 uger som ovenstående. Modul 12 handler især om patientforløb, ledelse og udvikling. De første uger af modulet giver plads til observationspraktik i anden afdeling/ afsnit, hvor den studerende har sat sig et mål for studiet. Patientforløbet kan give baggrund for fordybelse i et emne, hvor studeibesøg i relaterede afsnit er relevant f.eks. ambulatorium, opvågning etc. Ledelse, organisation og kompetencer er også et fokusområde, der bliver arbejdet meget med. Udviklings og forskningsarbejde er i fokus i modulet, som slutter med eget miniprojekt, som fremlægges til eksamen for udvalgte personaler, kliniske vejledere og eksaminatorer Læringsredskaber og metoder Undervisningsforløbet starter allerede ved valget af operationsafsnit. Vi forventer, at den studerende fra start prøver at være bevidst om, hvilken læring den studerende vil have ud af undervisningsforløbet. Vi forventer, den studerende er aktiv i at forberede sig til undervisningsforløbet, og sætter sig ind i dagens program ved at tilegne sig den viden, der er nødvendig til den aktuelle operation. Vi forventer også, at den studerende udfordrer de kliniske vejlederes sygeplejehandlinger - ikke kun, hvordan handlingen udføres, men også hvorfor, således at handlingen bliver italesat og viden bliver diskuteret. Vi forventer, den studerende møder i samme tidsrum, som klinisk vejleder for at opleve kontinuiteten i sygeplejen. D.v.s. deltagelse i vagter kunne blive aktuelt. Vi forventer, den studerende anvender portfolio og dermed udvikler sine evner til at forholde sig kritisk, analyserende og reflekterende til den somatiske sygepleje og handlinger. Vi er opmærksomme på, at der skal være tid og rum til læring, vejledning og evaluering. Derfor har den studerende mulighed for at trække sig tilbage og bruge portfolio til refleksioner, opsøgning af viden, og dermed danne grundlag for daglig fordybelse og refleksion. Efterfølgende kan vejlederen læse det skrevne og evaluere/reflektere over oplevelserne sammen med den studerende. Vi forventer, at den studerende hver uge afleverer en skriftlig refleksion. Refleksionen bliver efterfølgende brugt ved fælles refleksion sammen med øvrige studerende. Vi arbejder med kompetencekort og fokusemner. Formålet med kompetencekort er at italesætte og synliggøre de krav, der er til de studerendes kompetenceudvikling. Formålet med vurderingerne er, at den studerende får indsigt i sit eget faglige niveau, og hjælpe med til at få øje på, hvilke kompetencer der er stærke og hvilke, der skal arbejdes med. Kompetencekortene giver også de kliniske vejledere et overblik over, hvornår der er behov for vejledning. At arbejde med kompetencekort er en lille eksamen og er en god øvelse og forberedelse af handlekompetenceprøven. At arbejde med fokusemner er en god læringsmetode til aktivt at fordybe sig i et emne både ved hjælp af kompetencekortene, men også ved at være aktivt opsøgende f.eks. i D4 og kliniske retningslinjer. 3.3 Organisering af den kliniske vejledning Ca. fire uger inden start i afsnittet vil den studerende modtage en introduktionsmappe. Introduktionsmappen indeholder oplysninger om undervisningsforløbet, introduktionsugen, samtaler, undervisning, klinik etc. 7

8 Når den studerende starter i afsnittet, er der udarbejdet en oversigt over undervisningsforløbet. På oversigten vil det fremgå, hvem der er vejleder, hvornår samtaler / refleksioner, undervisning, klinik, etc. skal foregå. I løbet af undervisningsforløbet tilføjer den studerende fokus på læring, studiebesøg, studiefridag etc. Studieplanlægningssamtalen bliver foretaget indenfor den første uge. Udgangspunktet er præsentationsportfolio, læringsmetoder, udvikling af kompetencer, kompetencekort og læringsudbytte. Sammen planlægger vi det kliniske undervisningsforløb med udgangspunkt i den studerendes forudsætninger og læringsstil. Aftaler og konklusion på studieplanlægningssamtalen skriver den studerende på samtalearket, der underskrives af både klinisk vejleder og studerende, som opbevarer den i portfolio. Evalueringssamtaler og/eller refleksionssamtaler planlægges én gang om ugen. Kompetencekortene er i spil i begge samtaler. Evalueringen vurderer læringsindsatsen og læringsudbyttet ved hjælp af kompetencekort. Læringsmuligheder bliver evalueret og planlagt. Brug af portfolio bliver evalueret således, at den bliver medvirkende til læring og kompetenceudvikling. Refleksionen kobler teori og praksis, dvs. kan belyse en praksissituation ved hjælp af teoretisk viden. Refleksionsprocessen indebærer en intellektuel og følelsesmæssig bearbejdning af den studerendes erfaringer og skal danne basis for konstruktion af viden, forståelse og føre til udvikling af kompetencer. Refleksion sammen med vejleder kan være i relation til en skriftlig refleksion, som bliver uddybet ved den mundtlige. Kompetencekort kan være en del af refleksionen. Ikke planlagte evalueringer og refleksioner foregår kontinuerligt i løbet af studiet mellem den studerende og klinisk vejleder. Metoden er afhængig af hvor langt den studerende er kommet i sin læring. Vejledning og/eller refleksion kan foregå på operationsstuen eller andre steder, hvor der er en rolig periode. I modul 11 har vi planlagt 3 undervisningsdage og 4 fælles refleksionsdage. 1. undervisningsdag: Om formiddagen udarbejder vi i fællesskab en studieplan i relation til de studerendes oplevelser og udvalgte kompetencekort.. Eftermiddagen foregår i demonstrationsstue, og undervisningen handler om lejring af operationspatienter, aseptik, katheteranlæggelse og huddesinfektion. 2. undervisningsdag: Forberedelse til klinik, hvor de studerende om formiddagen reflekterer over en oplevelse/situation. De øvrige studerende spørger ind til fortællingen ud fra refleksionscirklen 2. I relation til refleksionen gives eksempler på hvordan denne kunne bruges til klinik. Eftermiddagen foregår i demonstrationsstue, hvor den sterile assistance under operationen bliver øvet. Mange studerende prøver under vejledning at assistance til operationer i den sidste del af studiet. 3. undervisningsdag: Hele dagen arbejder vi med evidensbaseret viden og kvalitetsudvikling. Vi arbejder med en instruks og undersøger kvalitet, evidens, forskning, DDKM etc., der ligger til grund for den instruks, som vi dokumenterer vores sygeplejehandlinger ud fra. Refleksionsdagene: indeholder refleksionsøvelse, hvor de studerende reflekterer med hinanden og vejledere. 2 I portfolioen er der en god beskrivelse af refleksion og refleksionscirklen. 8

9 I modul 12 har vi planlagt 1 undervisningsdag og 6 fælles refleksionsdage. Undervisningsdag: om formiddagen arbejder vi med et patientforløb og belyser de forskellige faser og samarbejdspartnere. Vi kommer ind på forskellige patientforløb. Om eftermiddagen kommer vi omkring ledelse, organisation og kompetencer. Refleksionsdagene: indeholder refleksionsøvelse de studerende imellem eller arbejde med en case, som er forberedt af de studerende fra ugen i forvejen. Fokusugen op til eksamen bliver en del af refleksionsdagene Klinik har vi planlagt i modul 11. Ud fra en kort skriftlig præsentation af miniprojektet fortæller den studerende om problemstilling, konklusion ud fra empiri og forskningsbaseret viden. Den studerende har valgfrihed til, hvordan klinikken afholdes og hvilke redskaber, der bruges. De studerende har mulighed for at invitere andre studerende. Klinikken planlægges inden de sidste 4 uger af undervisningsforløbet. Handlekompetenceprøven er afslutningen på modul 11. Det er her den studerende viser hvilke kompetencer, der er opnået i løbet af de sidste 10 uger. Vi har erfaring for, at hvis alle kompetencekort er gennemgået og bestået, bliver eksamen intet problem. Eksamenssituationen øver vi nogle gange. Dels for at afdramatisere prøven, og dels for at den studerende kan øve sig i at planlægge, vise og fortælle om sine kompetencer I modul 12 bliver eksamen en afslutning på miniprojektet, der er arbejdet med i fokusugen. De studerende har de sidste 2 uger inden eksamen til at arbejde med projektet. Eksamen består af fremlæggelse af projektet, spørgsmål fra kliniske vejledere og slutter af med en kort eksamination af eksaminatorerne. Projektet har de studerende arbejdet meget med og det er vores erfaring, at de studerende har en stor glæde ud af at præsentere deres arbejde. Et projektarbejde, som også er en udvikling i afsnittet. Nyd at være studerende. Du har lov til at stille alle de spørgsmål du vil også selv om du synes, de er dumme Du har lov til at udføre alle de handlinger, du har brug for i studiet. Du har lov til at lave fejl - det er kun ved at øve dig, du kan lære af dine fejl Det er vigtigt at huske det, du er god til det er ved at huske følelsen af succes, at du kan udvikle dig. 3.4 Evaluering af det kliniske undervisningsforløb De studerende evaluerer elektronisk undervisningsforløbet i den sidste uge i operationsafsnittene. Resultaterne af de elektroniske evalueringer registreres 1 gang årligt, og drøftes efterfølgende med de ansvarlige kliniske vejledere og med de ledende sygeplejersker. Herefter er uddannelseskoordinatoren ansvarlig for at iværksætte en handlingsplan til forbedring eller fastholdelse af niveauet for den kliniske undervisning. Laila Frederiksen Klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske. 9

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. 3. Uddannelsesmæssige forhold. 2. Sygeplejefaglige forhold. Indhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. 3. Uddannelsesmæssige forhold. 2. Sygeplejefaglige forhold. Indhold Beskriivellse af det klliiniiske underviisniingssted Anæstesiiollogiisk afdelliing Operratti ionssaffssni itt:: Parrenkymki irrurrgi i Karrki irrurrgi i Orrttopædki irrurrgi i Anæssttessi iaffssni itt::

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Uddannelsesmæssige forhold Sygeplejefaglige forhold 5. Indhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Uddannelsesmæssige forhold Sygeplejefaglige forhold 5. Indhold Beskriivellse af det klliiniiske underviisniingssted og klliiniiske underviisniingsforlløb Anæstesiiollogiisk afdelliing Operratti ionssaffssni itt:: Parrenkymki irrurrgi i Karrki irrurrgi i Ørre Næsse

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Uddannelsesmæssige forhold Sygeplejefaglige forhold 5. Indhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Uddannelsesmæssige forhold Sygeplejefaglige forhold 5. Indhold Beskriivellse af det klliiniiske underviisniingssted og klliiniiske underviisniingsforlløb Operatiionsafdelliingen Parrenkymki irrurrgi i Karrki irrurrgi i Ørre Næsse Halss kirrurrgi i Orrttopædki irrurrgi

Læs mere

KLINISK UDDANNELSESSTED OPERATIONSAFSNITTET Region Sjælland Nykøbing F.

KLINISK UDDANNELSESSTED OPERATIONSAFSNITTET Region Sjælland Nykøbing F. KLINISK UDDANNELSESSTED OPERATIONSAFSNITTET Region Sjælland Nykøbing F. beskrivelse af klinisk uddannelsessted og klinisk undervisning 2015 1 Forord Målet med beskrivelsen er, at danne grundlag for godkendelse

Læs mere

KLINISK UDDANNELSESSTED OPERATIONSAFSNITTET. Region Sjælland sygehus syd Nykøbing F.

KLINISK UDDANNELSESSTED OPERATIONSAFSNITTET. Region Sjælland sygehus syd Nykøbing F. KLINISK UDDANNELSESSTED OPERATIONSAFSNITTET Region Sjælland sygehus syd Nykøbing F. beskrivelse af klinisk uddannelsessted og klinisk undervisning 2011 1 Forord Målet med beskrivelsen er, at danne grundlag

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

O:\1. Anæstesiologisk Afdeling, Roskilde\Centraloperationsafsnittet\Sygeplejestuderende\Praktikstedsbeskrivelse for

O:\1. Anæstesiologisk Afdeling, Roskilde\Centraloperationsafsnittet\Sygeplejestuderende\Praktikstedsbeskrivelse for PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR SYGEPLEJESTUDERENDE PÅ 6. SEMESTER - MODUL 11 OG 12 - CENTRALOPERATIONSAFSNITTET ROSKILDE SYGEHUS ANÆSTESIOLOGISK AFDELING CENTRALOPERATIONSAFSNITTET ROSKILDE SYGEHUS KØGEVEJ

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Generel Klinisk Studieplan For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisning på Intensiv-/ Opvågningsafsnit, Sygeplejestuderende på Sygeplejeskolen Slagelse.

Beskrivelse af klinisk undervisning på Intensiv-/ Opvågningsafsnit, Sygeplejestuderende på Sygeplejeskolen Slagelse. Beskrivelse af klinisk undervisning på Intensiv-/ Opvågningsafsnit, Holbæk Sygehus. Sygeplejestuderende på Sygeplejeskolen Slagelse. 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted 1.1 Præsentation

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Fælles Kirurgisk Ambulatorium

Fælles Kirurgisk Ambulatorium Fælles Kirurgisk Ambulatorium Indgang 43 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Præsentation af afdelingen. Fælles Kirurgisk Ambulatorium blev dannet i 1997, og er bestående af 4 ambulatorier.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015.

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015. Anæstesiologisk afdeling Køge sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf. 47 32 64 16 Uddannelsesansvarlig:

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Revideret maj 2014. - 1 -

Revideret maj 2014. - 1 - Håber meget at det snart lykkes Beskrivelse af Skadestue/modtagelse ved Akutafdelingen i Slagelse. Revideret maj 2014. - 1 - Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. 3 2.0 Sygeplejefaglige

Læs mere

MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN:

MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN: MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN: At den enkelte patient og pårørendes individuelle fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov tilgodeses. Udføre grundlæggende og specifik sundheds-

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Afdelingstype,organisation og struktur 3 1.2. Overordnet

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 136: 7918 2142 Kæbekirurgisk Enhed 631 SVS Esbjerg Sydvestjysk sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted - Operationsafsnittet

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted - Operationsafsnittet Beskrivelse af klinisk uddannelsessted - Operationsafsnittet Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Næstved Afsnit: Anæstesiafdelingen

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Operationsafdelingen.

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Operationsafdelingen. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Operationsafdelingen. 1 Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet ledelse

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED O:\Kvalitet-_og_uddannelsesafdelingen\Uddannelsesenheden\Filer 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Operationsafdelingen.

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Operationsafdelingen. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Operationsafdelingen. 1 Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet ledelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen.

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen. BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF GASTROENTEROLOGISK AFDELING 252 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 32 (Parenkymkirurgi) og 79 18 3216 (Gastromedcin) Gastroenterologisk afdeling 252 Finsensgade 35,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2013 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2013 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2013 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 PRÆSENTATIONSPORTFOLIO...

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne-og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 Ny Østergade 12 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Thøgersen

Læs mere

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus 1. Præsentation af afsnittet 09-4 / 12-4 er et ortopædkirurgisk afsnit, som er en del af Sygehus Nord, Region Sjælland.

Læs mere

Beskrivelse af Skadestue/modtagelse ved Akutafdelingen.

Beskrivelse af Skadestue/modtagelse ved Akutafdelingen. Håber meget at det snart lykkes Beskrivelse af Skadestue/modtagelse ved Akutafdelingen. - 1 - Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. 3 2.0 Sygeplejefaglige forhold. 3 2.1 Samarbejdsrelationer.

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio

Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Portfolio Materialet er udarbejdet af repræsentanter fra UCSJ Sygeplejerskeuddannelsen og kliniske samarbejdspartnere. Indholdsfortegnelse: Portfolio som læringsredskab...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Sjællands Universitetshospital. Kirurgisk Afdeling, afsnit A1, Køge.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Sjællands Universitetshospital. Kirurgisk Afdeling, afsnit A1, Køge. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Sjællands Universitetshospital. Kirurgisk Afdeling, afsnit A1,. 24.05 2016 Kirurgisk Afdeling og Version 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Praktisk information side 2 2.0 Organisatoriske

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A2

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A2 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Afsnit A2 Sygehus Nord er medlem af Københavns Universitetshospital 21-11-2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Praktisk information side 2 2.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Beskrivelse af Akutafdelingen i Slagelse. Tlf

Beskrivelse af Akutafdelingen i Slagelse. Tlf Håber meget at det snart lykkes Beskrivelse af Akutafdelingen i Slagelse. Tlf 58559765 Revideret 08-09-2016. AKU SofieFrede. skfr@regionsjaelland.dk - 1 - Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd

Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder. Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Procedure for godkendelse af kliniske undervisningssteder Sygeplejerskeuddannelsen Region Syd Vedtaget af Lederrådet for Sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark Projektdeltagere: Gurli Harresø, underviser,

Læs mere

Beskrivelse af klinisk undervisningssted og kliniske undervisningsforløb. Kirurgisk afsnit 09-5 Holbæk Sygehus

Beskrivelse af klinisk undervisningssted og kliniske undervisningsforløb. Kirurgisk afsnit 09-5 Holbæk Sygehus Beskrivelse af klinisk undervisningssted og kliniske undervisningsforløb Kirurgisk afsnit 09-5 Holbæk Sygehus 1.0 ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD PÅ DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED 1.1 Præsentation

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 12 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS NORMERING Personalet består af: bruttonormering: 42,6 Normering 34,62 sygeplejersker 7,98 sygehjælpere, SSA er og teknikere Fordeling 1 afdelingssygeplejerske,

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted - Opvågningsafsnittet

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted - Opvågningsafsnittet Beskrivelse af klinisk uddannelsessted - Opvågningsafsnittet Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Næstved Afsnit: Anæstesiafdelingen

Læs mere

Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger

Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger Status for implementering af Kompetencevurdering i praksis FS SASMO Vejle Center Hotel 29. oktober 2013 Sidsel Nikolaisen, Klinisk sygeplejespecialist,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Medicinsk Ambulatorium SVS Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon Ellen Nielsen 79 18 35 37 eller Mobil: 51 18

Læs mere

Afdelingens mål for oplæringsperioden:

Afdelingens mål for oplæringsperioden: Afdelingens mål for oplæringsperioden: Målene for din oplæringsperiode er formuleret som henholdsvis mål for en samlet oplæringsperiode og delmål for de 4 delmål, som vi anbefaler dig at arbejde med. Rækkefølgen

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Holbæk Sygehus Anæstesiologisk afdeling PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Anæstesiologisk afdeling/operationsafsnittet. Holbæk Sygehus. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af det kliniske undervisningsforløb.

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Gynækologisk Dagkirurgisk Afsnit Gynækologisk ambulatorium Afsnit 9

Gynækologisk Dagkirurgisk Afsnit Gynækologisk ambulatorium Afsnit 9 Gynækologisk Dagkirurgisk Afsnit Gynækologisk ambulatorium Afsnit 9 NÆSTVED SYGEHUS BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED 1 Organisation og struktur Gynækologisk afsnit 9 skiftede pr. 1. januar 2014 status

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk afdeling O Slagelse Sygehus juni 2014 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Præsentation af afdeling O Sengeafdeling O er en del af

Læs mere

MaveTarm Kirurgisk Ambulatorium SLS

MaveTarm Kirurgisk Ambulatorium SLS MaveTarm Kirurgisk Ambulatorium SLS Indgang 51 AKU: Bettina D. Clausen Mail: bdc@regionsjaelland.dk Tlf: 58 55 98 40 Revideret Januar 2015 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Præsentation

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatri for Ældre og hukommelsesklinik Psykiatrien, Afdelingen for specialfunktioner Trekronercentervej 57, 2sal 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER 1

GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER 1 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL X MODUL GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus.

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Ortopæd Kirurgisk ambulatorium indg.51, stuen Slagelse Sygehus Ortopædkirurgisk Ambulatorium Ingemannsvej 18

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A33

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A33 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A33 Sygehus Nord er medlem af Københavns Universitetshospital Kirurgisk Afdeling 21-02-2014 Version 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Praktisk information side

Læs mere

Afsnit: Sammendagskirurgisk afsnit - SDK. Sygehus: Næstved. Kontaktperson:

Afsnit: Sammendagskirurgisk afsnit - SDK. Sygehus: Næstved. Kontaktperson: Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sammendagskirurgisk afsnit SDK Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Næstved Afsnit:

Læs mere

Retningslinjer for klinisk uddannelse af sygeplejestuderende Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune

Retningslinjer for klinisk uddannelse af sygeplejestuderende Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune Retningslinjer for klinisk uddannelse af sygeplejestuderende Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune April 2013 Dok.nr. 108149-13 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formål 3. Lovgivning

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Adresse Telefon til afdelingen: 79188285 / 79189565 Engparken 1,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH

Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Godkendelse af klinisk undervisningssted Anæstesiologisk afdeling, NOH Redegørelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Marts 2017 Uddannelsesleder Merete

Læs mere

Fokus på faglighed i sygeplejen

Fokus på faglighed i sygeplejen anæstesi Dokumentation. Ved audit har vi på nogle parametre fine resultater, men der er stadig plads til forbedringer. At sygeplejen dokumenteres. Inden udgangen af 20 Vi dokumenterer i EPJ via cheklister,

Læs mere