RESUMÉ AF BASISPROSPEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ AF BASISPROSPEKT"

Transkript

1 RESUMÉ AF BASISPROSPEKT Dette resumé skal læses som en introduktion til dette Basisprospekt, og enhver beslutning om at investere i Obligationerne bør være baseret på en vurdering af Basisprospektet i sin helhed, herunder ethvert dokumenter, der er integreret ved henvisning i Basisprospektet. Efter implementeringen af de relevante bestemmelser i Prospektdirektivet i de enkelte EØS-medlemslande, kan Udsteder ikke blive erstatningspligtig for civile krav i noget sådant medlemsland udelukkende på baggrund af dette resumé, herunder nogen oversættelse heraf, medmindre det er misvisende, unøjagtigt eller uoverensstemmende, når det læses i sammenhæng med de øvrige dele af Basisprospektet. Hvis et krav vedrørende oplysningerne i Basisprospektet indbringes for en domstol i et EØS-medlemsland, kan sagsøger, i henhold til den nationale lovgivning i det medlemsland, hvor kravet indbringes, blive tilpligtet at betale omkostningerne til oversættelse af Basisprospektet, inden retssagen indledes. Ord og udtryk, der er defineret i Vilkår for Obligationerne ( Terms and Conditions of the Notes ) nedenfor eller andetsteds i dette Basisprospekt, har samme betydning i dette resumé. Væsentlige karakteristika og risici forbundet med Udsteder Koncernen udbyder en lang række bank-, realkreditfinansierings- og forsikringsprodukter samt andre finansielle ydelser, og er den førende udbyder af finansielle ydelser i Danmark og en af de største i Norden målt på samlede aktiver pr. 31. december Danske Bank er repræsenteret gennem filialer i de nordiske lande, Irland, Storbritannien (London), Tyskland, Polen og i de baltiske lande samt gennem datterselskaber i Finland, Nordirland, Luxembourg og Rusland. Koncernen har i øjeblikket cirka fem millioner kunder. Omtrent 2,1 millioner kunder bruger koncernens netbank. Koncernen har frem til den 1. juni 2012 drevet sin forretning gennem følgende fem forretningsområder: Bankaktiviteter, Danske Markets og Treasury, Danske Capital, Danica Pension og Andre Aktiviteter. Fra den 1. juni 2012 har koncernen implementeret en ny organisationsstruktur bygget op omkring tre forretningsenheder: Personal Banking, Business Banking og Corporates & Institutions. Som en koncern med aktiviteter i hele verden er Udsteder udsat for en række forskellige risici. Udsteder anser risikostyring som værende en af sine kernekompetencer. Der anvendes betydelige ressourcer på at udvikle procedurer og værktøjer, der lever op til best practice på risikostyringsområdet. Danske Bank identificerer og styrer følgende hovedkategorier af risici: kreditrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko, operationel risiko, forsikringsrisiko og pensionsrisiko. Væsentlige karakteristika og risici forbundet med Obligationerne Udsteder kan forudsat, at det er i overensstemmelse med alle relevante love, forordninger, direktiver og krav fra centralbanker, til enhver tid udstede Obligationer i en hvilken som helst valuta. Betalinger vedrørende Obligationer kan, forudsat overholdelse som anført ovenfor, foretages i og/eller knyttes til hvilken som helst valuta eller valutaer ud over den valuta, de pågældende Obligationer er udstedt i. Følgende typer Obligationer kan udstedes: (i) fast- eller variabelt forrentede Obligationer, (ii) ikke-rentebærende Obligationer og (iii) Obligationer, der forrentes og/eller hvis indløsningskurs beregnes med henvisning til en specifik faktor som f.eks. bevægelser i et indeks, en valutakurs eller inflationsrate eller ændringer i aktiekurser eller råvarepriser (eller andre faktorer). Ligeledes kan der udstedes Obligationer, som har en kombination af ovenstående. Renteperioder, rentesatser og vilkårene og/eller beløb, der skal betales eller leveres ved indfrielse, kan variere afhængigt af de Obligationer, der udstedes, og sådanne vilkår vil være angivet i de relevante Endelige Vilkår ( Final Terms ). Den samlede hovedstol i udestående Obligationer vil på intet tidspunkt overstige EUR (eller et tilsvarende beløb i andre valutaer) med forbehold for en eventuel behørigt autoriseret forhøjelse. Obligationerne kan udstedes til ihændehaver, med eller uden rentekupon, eller, for så vidt angår VP System Obligationer ( VP Systems Notes ), i elektronisk og dematerialiseret form, i alle tilfælde i de stykstørrelser, der er angivet i de relevante Endelige Vilkår. Obligationerne vil blive udstedt i Serier. De enkelte Serier kan omfatte en eller flere Trancher udstedt på - 1 -

2 forskellige udstedelsesdatoer. Obligationer udgør direkte, ubetingede, ikke-efterstillede og usikrede fordringer på Udsteder, er ligestillet ( pari passu ) uden nogen indbyrdes præference og er ligestillet ( pari passu ) med alle Udsteders andre ikke-efterstillede og usikrede fordringer, herunder passiver i form af indlån (bortset fra visse lovbestemte præceptive undtagelser). Obligationer kan indebære en høj grad af risiko. Der er visse faktorer, som er væsentlige med henblik på at vurdere de markedsrisici, der er forbundet med at investere i enhver udstedelse af Obligationer, herunder uden at være udtømmende det faktum, at Obligationer udgør usikrede forpligtelser for Udsteder, at der kan forekomme en tidsforskydning mellem værdiansættelse og afregning vedrørende en Obligation, at der kan forekomme potentielle interessekonflikter, at der kan opstå markedsforstyrrelser eller andre begivenheder vedrørende de(t) relevante underliggende instrument(er) (som defineret under Risici relateret til strukturen for en specifik udstedelse af Obligationer ( Risks related to the structure of a particular issue of Notes ) i Risikofaktorer ( Risk Factors )), som eventuelt er relateret til de beløb, der skal betales og/eller leveres, alt efter omstændighederne, på de relevante Obligationer, og som angivet i de relevante Endelige Vilkår, at der kan forekomme skatterisici, at der kan forekomme manglende likviditet i Obligationerne på det sekundære marked, at der kan være risiko for, at Udsteders opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til Obligationerne bliver ulovlig, at der kan forekomme valutarisici og valutakontrol samt at markedsværdien af Obligationerne kan blive påvirket af Udsteders kreditværdighed og en række yderligere faktorer. Derudover bør potentielle investorer i Obligationer, der er knyttet til underliggende instrument(er) (som defineret i Risici relateret til strukturen for en specifik udstedelse af Obligationer ( Risks related to the structure of a particular issue of Notes ) i Risikofaktorer ( Risk Factors )), forstå de risici, der er forbundet med transaktioner, der involverer sådanne Obligationer, og bør alene træffe en investeringsbeslutning efter nøje overvejelse, og i samråd med deres rådgivere, af egnetheden af sådanne Obligationer set i lyset af deres specifikke økonomiske forhold, de heri anførte oplysninger samt oplysningerne vedrørende de relevante Obligationer, og de(t) specifikke underliggende instrument(er), som værdien af, eller betalinger vedrørende, de relevante Obligationer, eventuelt relaterer sig til, som angivet i de relevante Endelige Vilkår. Hvis de relevante Endelige Vilkår angiver et eller flere underliggende instrument(er), udgør de relevante Obligationer en investering, der er knyttet til resultatet af de(t) pågældende underliggende instrument(er), og potentielle investorer bør bemærke, at et eventuelt afkast på deres investering i Obligationerne vil afhænge af resultatet af de(t) relevante underliggende instrument(er), jf. Risici relateret til strukturen for en specifik udstedelse af Obligationer i Risikofaktorer nedenfor. DET BELØB, DER BETALES, ELLER VÆRDIEN AF DE(T) UNDERLIGGENDE INSTRUMENT(ER), DER SKAL LEVERES VED INDFRIELSE AF OBLIGATIONERNE KAN VÆRE MINDRE END OBLIGATIONERNES NOMINELLE VÆRDI MED EVENTUELT PÅLØBNE RENTER OG KAN I VISSE TILFÆLDE VÆRE NUL. POTENTIELLE KØBERE AF OBLIGATIONER, DER ER KNYTTET TIL UNDERLIGGENDE INSTRUMENT(ER), SKAL GENNEMGÅ DE RELEVANTE ENDELIGE VILKÅR FOR AT FÅ KENDSKAB TIL DE(T) RELEVANTE UNDERLIGGENDE INSTRUMENT(ER), HVORDAN BÅDE EVENTUELLE KONTANTBELØB OG/ELLER AKTIVER ( ASSET AMOUNT ) FORFALDER TIL BETALING ELLER LEVERING, HVORDAN EVENTUELLE PERIODISKE RENTEBETALINGER FASTSÆTTES, OG HVORNÅR SÅDANNE BELØB FORFALDER TIL BETALING OG/ELLER LEVERING, ALT EFTER OMSTÆNDIGHEDERNE, FØR DE TRÆFFER BESLUTNING OM AT KØBE SÅDANNE OBLIGATIONER, DER ER KNYTTET TIL UNDERLIGGENDE INSTRUMENT(ER). Betaling af rente på Obligationer med Indeksrelateret Rente foretages med henvisning til et enkelt indeks eller en kurv af indeks og/eller en sådan formel, som er angivet i de relevante Endelige Vilkår. Betaling af hovedstol på Obligationer med Indeksrelateret Indfrielse vil blive beregnet med henvisning til et enkelt indeks eller en kurv af indeks. Hvert nominelt beløb af Obligationer svarende til det Beregningsbeløb, der er angivet i de relevante Endelige Vilkår, vil blive indløst ved betaling af den Indekserede Indløsningskurs, der er angivet i de relevante Endelige Vilkår, eller hvis et sådant beløb ikke er angivet, som defineret i Vilkår for Obligationerne. Hvis en Indeksreguleringsbegivenhed (som kort beskrevet er en væsentlig ændring i formlen for eller metoden til beregning af et relevant indeks, enhver anden væsentlig ændring af det relevante indeks, en suspendering af det - 2 -

3 relevante indeks eller manglende beregning og offentliggørelse af et relevant indeks) indtræffer, kan Udsteder vælge at justere Obligationerne eller substituere det relevante indeks med et erstatningsindeks, eller Udsteder kan vælge at indløse Obligationerne, som nærmere beskrevet i Vilkår for Obligationerne. Betaling af rente vedrørende Obligationer med Aktierelateret Rente beregnes med henvisning til en enkelt aktie eller en kurv af flere aktier på sådanne vilkår, som er angivet i de relevante Endelige Vilkår. Betaling af hovedstol på Obligationer med Aktierelateret Indfrielse beregnes på baggrund af en enkelt aktie eller en kurv af flere aktier. Hvert nominelt beløb af Obligationer svarende til det Beregningsbeløb, der er angivet i de relevante Endelige Vilkår, vil blive indløst ved betaling af den Aktierelaterede Indløsningskurs, der er angivet i de relevante Endelige Vilkår, eller hvis et sådant beløb ikke er angivet, som defineret i Vilkår for Obligationerne. Obligationer med Aktierelateret Indfrielse kan også angive, at indløsning vil ske ved fysisk levering af et givent antal underliggende instrumenter. En investering i Obligationer med Aktierelateret Indfrielse kan således indebære risici svarende til de risici, der er knyttet til en direkte aktieinvestering, og investorer bør rådføre sig desangående. Hvis Potentielle Reguleringsbegivenheder ( Potential Adjustment Events ) (som kort beskrevet er visse virksomhedsbegivenheder, som kan have en udvandende, koncentrerende eller anden indvirkning på den teoretiske værdi af de relevante aktier) og/eller Ekstraordinære Begivenheder ( Extraordinary Events ) (som kort beskrevet omfatter afnotering, fusion, købstilbud, nationalisering eller insolvens, som hver især påvirker de relevante aktier) er angivet som gældende i de relevante Endelige Vilkår, kan Obligationerne være underlagt justering, eller hvis Ekstraordinære Begivenheder ( Extraordinary Events ) er angivet som gældende i de relevante Endelige Vilkår, kan Udsteder indløse Obligationerne, som nærmere beskrevet i Vilkår for Obligationerne. For så vidt angår Aktierelaterede Obligationer, der knytter sig til en aktie eller aktier, der oprindeligt er noteret, børsnoteret og/eller handles med virkning fra handelsdagen i en valuta for et EU-medlemsland, der ikke deltager i euro-samarbejdet, hvis en sådan aktie eller aktier på noget tidspunkt efter handelsdagen noteres, børsnoteres og/eller handles udelukkende i euro, vil Obligationerne blive underlagt justering, som nærmere beskrevet i Vilkår for Obligationerne. Hvis der i de relevante Endelige Vilkår, udelukkende i forbindelse med Indeksrelaterede Obligationer og Aktierelaterede Obligationer, angives at Øvrige Markedsforstyrrelser ( Additional Disruption Events ) (herunder bl.a. visse markedsforstyrrelser, der påvirker Udsteders og/eller Udsteders koncernforbundne selskabers og/eller en Afdækningsmodparts ( Hedging Party ) afdækningsaktiviteter) er gældende, vil Obligationerne være underlagt justering, eller de vil kunne indløses, hvis nogen af de Øvrige Markedsforstyrrelser, der er angivet som gældende i de relevante Endelige Vilkår, indtræffer, som nærmere beskrevet i Vilkår for Obligationerne. Hvis Obligationerne er Indeksrelaterede Obligationer eller Aktierelaterede Obligationer, kan Beregningsagenten bestemme, at en Handelsforstyrrende Dag ( Disrupted Day ) er indtruffet eller eksisterer på et givent tidspunkt. Enhver sådan beslutning kan påvirke værdien af Obligationerne og/eller forsinke afregningen vedrørende Obligationerne. Potentielle investorer bør gennemse Vilkår for Obligationerne og de relevante Endelige Vilkår med henblik på at konstatere om og hvordan sådanne bestemmelser gælder for Obligationerne. Hvis Aktierelaterede Obligationer skal afregnes ved Fysisk Levering, kan Beregningsagenten bestemme, at der foreligger en Afviklingshindring ( Settlement Disruption Event ) (og/eller, hvis Manglende Levering på grund af manglende likviditet ( Failure to deliver due to Illiquidity ) er angivet som gældende i de relevante Endelige Vilkår, at levering ved forfald ikke er mulig eller ikke praktisk gennemførlig med hensyn til nogle eller alle de aktiver, der skal leveres, på grund af manglende likviditet i det relevante marked. Enhver sådan beslutning kan påvirke værdien af de Aktierelaterede Obligationer og/eller forsinke afregningen vedrørende Obligationerne og/eller resultere i hel eller delvis kontant afregning af de Aktierelaterede Obligationer. Potentielle investorer bør gennemse Vilkår for Obligationerne og de relevante Endelige Vilkår med henblik på at få kendskab til om og hvordan sådanne bestemmelser gælder for de Aktierelaterede Obligationer. Betaling (enten af hovedstol eller renter og/eller ved udløb eller i øvrigt) på Valutarelaterede Obligationer foretages i de valutaer, og på grundlag af de valutakurser, der måtte være angivet i de relevante Endelige Vilkår. Hvert - 3 -

4 nominelt beløb af Obligationer svarende til det Beregningsbeløb, der er angivet i de relevante Endelige Vilkår, vil blive indløst ved betaling af den Valutarelaterede Indløsningskurs, der er angivet i de relevante Endelige Vilkår. Betaling af rente på Obligationer med Inflationsrelateret Rente foretages på grundlag af et enkelt inflationsindeks eller en kurv af flere inflationsindeks og/eller på grundlag af en beregningsmetode som nærmere angivet i de relevante Endelige Vilkår. Betaling af hovedstol på Obligationer med Indeksrelateret Indfrielse, beregnes på baggrund af et enkelt inflationsindeks eller en kurv af flere inflationsindeks. Hvert nominelt beløb af Obligationer svarende til det Beregningsbeløb, der er angivet i de relevante Endelige Vilkår, vil blive indløst ved betaling af det Indeksrelaterede Indløsningsbeløb, der er angivet i de relevante Endelige Vilkår. Hvis (i) der er en forsinkelse i publiceringen af et inflationsindeks, vil Beregningsagenten fastsætte et alternativt niveau for det relevante inflationsindeks for den Berørte Betalingsdag (Affected Payment Date) eller (ii) inflationsindekset ophører med at blive publiceret, vil Beregningsagenten finde et erstatningsindeks til det relevante inflationsindeks, eller beslutte at Obligationerne kan indfries førtidigt, som nærmere beskrevet i Vilkår for Obligationerne. Betaling af rente på Obligationer med Råvareindekseret Rente foretages på grundlag af en enkelt råvare eller en kurv af flere råvarer og/eller på grundlag af en beregningsmetode som nærmere angivet i de relevante Endelige Vilkår. Betaling af hovedstol på Obligationer med Råvareindekseret Indfrielse, beregnes på baggrund af en enkelt råvare eller en kurv af flere råvarer. Hvert nominelt beløb af Obligationer svarende til det Beregningsbeløb, der er angivet i de relevante Endelige Vilkår, vil blive indløst ved betaling af det Råvareindekserede Indløsningsbeløb, der er angivet i de relevante Endelige Vilkår. Hvis Obligationerne er Råvareindekserede Obligationer, kan Beregningsagenten bestemme, at en Markedsforstyrrelse ( Market Disruption Event ) er indtruffet eller eksisterer på et givent tidspunkt. Enhver sådan beslutning kan påvirke værdien af Obligationerne og/eller forsinke afregningen vedrørende Obligationerne eller Udsteder kan vælge at indløse Obligationer som nærmere beskrevet i Vilkår for Obligationerne. Potentielle investorer bør gennemse Vilkår for Obligationerne og de relevante Endelige Vilkår med henblik på at konstatere om og hvordan sådanne bestemmelser gælder for Obligationerne. Hvis Obligationerne er Råvareindekserede Obligationer og Betingelse ( Condition ) 12.F.4 er angivet som gældende i de relevante Endelige Vilkår, vil vilkårene vedrørende Indeksjusteringsbegivenheder ( Index Adjustment Events ) og/eller Øvrige Markedsforstyrrelser ( Additional Disruption Events ) (som nærmere angivet i de relevante Endelige Vilkår) ligeledes gælde for Obligationerne. For at undgå tvivl, kan Obligationer relateret til et Råvareindeks eller en kurv af flere Råvareindeks være enten Indeksrelaterede Obligationer eller Råvareindekserede Obligationer som nærmere angivet i de relevante Endelige Vilkår. Hvis Beregningsagenten i god tro bestemmer, at opfyldelsen af Udsteders forpligtelser i forhold til en Serie af Obligationer, eller at eventuelle transaktioner indgået for at afdække Udsteders risiko i forhold til sådanne Obligationer, er eller vil blive ulovlig eller på anden måde helt eller delvis forbudt, kan Udsteder, efter at have give meddelelse herom til Obligationsindehaverne, indløse alle, men ikke kun en del af Obligationerne i den pågældende Serie, idet hver enkelt Obligation indløses til Indløsningskursen ved Førtidig Indløsning med påløbende renter, hvis dette er angivet i de relevante Endelige Vilkår. Hvis Betingelse ( Condition )10.1 er angivet som gældende i de relevante Endelige Vilkår, vil alle betalinger vedrørende Obligationerne blive foretaget uden fradrag af udbytteskat i Danmark med forbehold af det i Betingelse 10.1 anførte. Hvis der foretages et sådant fradrag, skal Udsteder betale yderligere beløb til dækning af de således fradragne beløb. Hvis Betingelse 10.3 er angivet som gældende i de relevante Endelige Vilkår, er Udsteder ikke ansvarlig for eller på anden måde forpligtet til at betale skatter, afgifter, indeholdelse eller anden betaling, som måtte opstå som følge af ejerskab, overdragelse, forevisning og overgivelse til betaling, eller tvangsinddrivelse af en Obligation, og alle - 4 -

5 betalinger foretaget af Udsteder er med forbehold af enhver skat, afgift, indeholdte beløb eller anden betaling, som måtte kræves betalt, indeholdt eller fratrukket. Hvis Fysisk Levering ( Physical Delivery ) er angivet i de relevante Endelige Vilkår som gældende for enhver Aktierelateret Obligation, skal alle Leveringsomkostninger i forbindelse med levering af et Aktiv for en sådan Obligation betales af den relevante Obligationsindehaver, og levering af et Aktiv kan ikke finde sted, før den relevante Obligationsindehaver har betalt alle Leveringsomkostninger til berigtigelse af Udsteder. Obligationerne vil ikke være begunstiget af en negativ pantsætningserklæring ( negative pledge ) eller af krydsmisligholdelsesvilkår ( cross default ). Der er ansøgt om, at Obligationer kan optages til handel på det regulerede marked på Luxembourgs Fondsbørs og listes på Luxembourgs Fondsbørs officielle liste. Luxembourgs Fondsbørs regulerede marked er et reguleret marked i henhold til Markeder for Finansielle Instrumenter direktivet ( Markets in Financial Instruments Directive ) 2004/39/EF. Der kan dog tillige udstedes Obligationer, hvorefter de vil blive optaget til notering og/eller handel af andre noteringsmyndigheder, fondsbørser og/eller noteringssystemer, eller de kan udstedes som følge af, at de ikke vil blive optaget til notering og/eller handel af sådanne andre noteringsmyndighed, fondsbørs eller noteringssystem. Ihændehaver Obligationerne i New Global Note form giver mulighed for, at sådanne obligationer kan udstedes og opbevares på en måde, der tillader dem at være anerkendt som værende kvalificeret sikkerhed for pengepolitiske operationer i det europæiske centralbanksystem i euro (the Eurosystem ) og for intra-dag kreditoperationer udført i Eurosystemet, enten på udstedelsestidspunktet eller på et andet tidspunkt, eller i hele deres løbetid. Imidlertid vil anerkendelsen i hvert enkelt tilfælde afhænge af en kvalificeret opfyldelse af Eurosystemets krav på det relevante tidspunkt

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne

Læs mere

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

Resume af prospekt for JB Vækst og Valuta 2013

Resume af prospekt for JB Vækst og Valuta 2013 Resume af prospekt for JB Vækst og Valuta 2013 Dette resume skal læses som introduktion til serieprospektet. Beslutning om at investere i obligationerne bør baseres på en vurdering af dette serieprospekt

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023)

Finansministeriet STATSOBLIGATIONER. 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) Finansministeriet STATSOBLIGATIONER 0,1 pct. inflationsindekseret lån 2023 (DGBi 2023) STATSOBLIGATIONER April 2012 INFLATIONSINDEKSEREDE STATSOBLIGATIONER 24. maj 2012 åbnes en ny serie inflationsindekserede

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

JB Eurostoxx Airbag 2010

JB Eurostoxx Airbag 2010 JB Eurostoxx Airbag 2010 Omslag_JB_eurostoxx.indd 1-2 13-05-2008 15:31:44 Strukturerede Løsninger 16.05.2008 Investering i europæiske aktier JB Eurostoxx Airbag 2010 er et godt alternativ for investorer,

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

RESUMÉ AF BASISPROSPEKTET. Afsnit A Indledning og advarsler

RESUMÉ AF BASISPROSPEKTET. Afsnit A Indledning og advarsler RESUMÉ AF BASISPROSPEKTET Resuméer består af oplysningskrav, der benævnes Elementer. Disse Elementer er nummereret i afsnit A E (A.1 E.7). Dette Resumé indeholder alle de Elementer, der skal være indeholdt

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd 1. Sammendrag Sammendraget består af informationskrav, der redegøres for i et antal punkter. Punkterne er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette sammendrag indeholder alle de punkter, der kræves i et

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 17.12.2016 L 344/117 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/2299 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af

Læs mere

Afsnit A - Indledning og advarsler. A.1 Dette resumé bør læses som en indledning til Basisprospektet og de relevante Endelige Vilkår.

Afsnit A - Indledning og advarsler. A.1 Dette resumé bør læses som en indledning til Basisprospektet og de relevante Endelige Vilkår. AFSNIT A- RESUMÉ Resuméer består af oplysningskrav, der benævnes Elementer. Disse Elementer er nummereret i afsnit A E (A.1 E.7). Dette Resumé indeholder alle de Elementer, der skal være indeholdt i et

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

To: Nasdaq Copenhagen A/S. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 15. maj 2017

To: Nasdaq Copenhagen A/S. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 15. maj 2017 To: Nasdaq Copenhagen A/S Vores ref.: SAG-2017-01516/JIBA Deres ref.: 12. september 2017 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 15. maj 2017 I forbindelse med åbningen af ny

Læs mere

RESUMÉ AF PROGRAMMET Udsteder: ( Municipality Finance Selskabet Municipality Finance Programmet eller Gældsprogrammet Garant: Garantinævnet )

RESUMÉ AF PROGRAMMET Udsteder: ( Municipality Finance Selskabet Municipality Finance Programmet eller Gældsprogrammet Garant: Garantinævnet ) RESUMÉ AF PROGRAMMET Nærværende resumé skal læses som en introduktion til nærværende basisprospekt, og enhver beslutning om at investere i gældsinstrumenterne bør baseres på en overvejelse af basisprospektet

Læs mere

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION

KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION KK STOXX 2015 - KØB NU OG SÆLG PÅ TOPPEN EN AKTIERELATERET OBLIGATION ALM. BRAND BANK KK STOXX 2015 er en obligation, hvor afkastet er afhængigt af kursudviklingen på aktierne i 50 af de største virksomheder

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 9. september 2014 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets

Brochure final version. NB Højrente II. Marts 2006. Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Brochure final version NB Højrente II Marts 2006 Nykredit Bank A/S Debt Capital Markets Præsentation af NB Højrente II Nykredit Bank tilbyder et EUR denomineret obligation, hvor renten fastsættes på baggrund

Læs mere

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds).

Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 1. marts 2012 Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen...

Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto - Globale aktier Sæt aktier på kontoen... Aktiekonto med 3½ års bindingsperiode Mulighed for et højt afkast hvis aktiekursen stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Hvo intet vover,

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12.

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25%

JB Kina-Konsum 2010. Der er rift om råvarerne. Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% JB Kina-Konsum 2010 Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 100 Loft for afkast: 25% Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks råvareeksperter har peget

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3

Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2. Førtidige indfrielser... s. 2. Status på PLUS-obligationer... s. 3 Indhold Indfrielse af lån/konkurs i Eircom Limited... s. 2 Førtidige indfrielser... s. 2 Status på PLUS-obligationer... s. 3 Førtidig, delvis nedlukning af Optioner i PLUS 7 Index 2012 og... s. 4 Status

Læs mere

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft

JB Kina-Konsum 2010 - uden loft JB Kina-Konsum 2010 - uden loft Der er rift om råvarerne Mindste kurs ved udløb: 85 Ubegrænset potentiale for afkast Råvarer med kul på Kul, aluminium og soja stærkt efterspurgt af kineserne Jyske Banks

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. november 2015 6. november 2015. Nr. 1257. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Børsnoterede certifikater Bull & Bear

Børsnoterede certifikater Bull & Bear Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Endelige retningslinjer for satsen for konvertering af gæld til egenkapital ved bail-in 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument

Læs mere

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr.

Debitor: Svendborg Kommune DKK ,00 GÆLDSBREV. erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: J. nr. K-479 CVR Kontrakt nr. GÆLDSBREV Debitor: Svendborg Kommune erkender at skylde KommuneKredit eller ordre: DKK 16.053.050,00 J. nr. K479 CVR 29189730 Kontrakt nr. Aftalelån Variabel rente (model C) 6MDKKCIBOR 0,03 procentpoint

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0040 Senere ændringer til

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. udløbsår, samme pålydende rente og samme antal årlige terminer. Udsteder og hæftelsesgrundlag Endelige vilkår til prospekt for udbud af realkreditobligationer i Nykredit Realkredit A/S i serie 51D, 55D, 52D og 53D (konverterbare annuitetsobligationer i euro) Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

RESUMÉ AF PROGRAMMET VEDRØRENDE PD OBLIGATIONER

RESUMÉ AF PROGRAMMET VEDRØRENDE PD OBLIGATIONER RESUMÉ AF PROGRAMMET VEDRØRENDE PD OBLIGATIONER Resuméer udgøres af oplysningsforpligtelser, der kaldes "bestemmelser". Disse bestemmelser er nummereret i afsnit A E (A.1 E.7). Dette resumé indeholder

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev REGULERING AF INVESTERINGS RÅDGIVERE 31.5.2017 Folketinget har den 30. maj 2017 vedtaget et lovforslag, hvorefter reguleringen af investeringsrådgivere

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side 1 af

Læs mere

Vedtægt Udgave april 2011

Vedtægt Udgave april 2011 Vedtægt Udgave april 2011 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag

er undtaget af Nykredits begrænsning af en uhensigtsmæssig påvirkning af udtrækningsrisikoen Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter G i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016 Selskabsmeddelelse Nr. 21/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse

Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Markedsføringsmateriale af 22. august 2014 Amerikanske Renter Efterår 2019 Investering i udviklingen i amerikanske renter med hovedstolsbeskyttelse Nordea tilbyder nu en renteindekseret obligation med

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR KAPITALBEVISERNE

VILKÅR OG BETINGELSER FOR KAPITALBEVISERNE BILAG 2 VILKÅR OG BETINGELSER FOR KAPITALBEVISERNE (MED FRIVILLIG KONVERTERING) OVERSIGT OVER VILKÅR: Udsteder: Aarhus Lokalbank Aktieselskab Udstedelsens Totale Beløb: DKK 150.200.000 Udstedelsesdag:

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende Lån nr. 5014. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende Lån nr. 5014 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For Lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 7. juni 2007

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 21.1.2016 L 14/25 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/64 af 18. november 2015 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske

Læs mere