Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fåborg Træer. Domme. la ksati ons kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fåborg Træer. Domme. la ksati ons kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fåborg Træer Domme la ksati ons kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 Fredning i Fyn s amt. \o" 2.00 Lokalitet: Træer ved Fåborg kirke Kommune: Få borg Sogn Fåborg Reg. nr.: /,, 1: Ejer Offentlig Areal Fredet Forlig 13/ Formål Bevaring af træer. Indhold De på ~ladsen foran Fåborg kirke stående 10 lindetræer, de på kirkegarden syd for kirken stående 2 asketræer, hvoraf det ene er en hængeask, fredes. Træerne må ingensinde fælde~ og kapning af grene må kun finde s~ed med fredningsnævnets samtykke. Træerne må ikke ved gravning eller lignende udsættes for behandling, der kan føre til deres ødelæggelse. 44

4 Fredning i Fyns amt. \ (e Lokalitet: Poppeltræ på Fåborg gamle Assi'stens kirkegård Kommune: Få borg Sogn Fåborg ReO. nr.: , ;- r) r,,, \, /... J \ \ ~.;- -,..., /... / H en\ l' \ I r- I /... J './ \ / I - " / ',, Ejer Offentlig.' Areal Fredet Forlig 13/ Formål Bevaring af poppeltræ. Indhold Et på Fåborg gamle Assistens kirkegård stående poppeltræ fredes. Træet må ingensinde fældes, og kapning af grene må kun finde sted med fredningsnævnets samtykke. Træet må iøvrigt ikke ved gravning eller lignende udsættes for en behandling, der kan føre til dets ødelæggelse. 45

5 Fredning i Fyns amt. \ Lokalitet: Valnøddetræ, e Kommune: Fåborg Sogn Fåborg Reg. nr.: / r,- I I, J I..-.- / /,. -, '-..., / / " ().I I \ I J l,,., J " '- \ " /, \ '- ",..- I \ " \ " " 1: Ejer Areal Fredet Formål Privat Forlig 13/ Bevaring af valnøddetræ. Indhold Det på ejendommen matr. nr. 271~ og 271 b Fåborg købstads bygrunde stående valnøddetræ fredes. Træet må ikke fældes, og kapning af grene må kun finde sted med fredningsnævnets samtykke. Træet må iøvrigt ikke ved gravning eller lignende udsættes for en behandling, der kan føre til dets ødelæggelse. Nævnet har ved skr. af 11/ givet tilladelse til kapning af grene, som virker generende for naboerne. 46

6 Fredning i Fyn s amt. \ Lokalitet: Kommune: Lindetræ Få borg Sogn Fåborg Reo. nr.: , -. ~~-. i'- Ejer Areal Fredet Privat Forlig 13/ Formål Bevaring af lindetræ. Indhold Et på ejendommen matr. nr. 304 Fåborg købstads bygrunde stående lindetræ fredes. Træet står ud mod muren til Holkegade som det nordligste af 2 lindetræer. Træet må ingensinde fældes, og kapning af grene må kun finde sted med fredningsnævnets tilladelse. Træet må iøvrigt ikke ved gravning eller på anden måde udsættes for en behandling, der kan føre til dets Ødelæggelse. 47

7 t-redning i Fyns amt. 10(0 '2.00 Lokalitet: Egetræ e Kommune: Fåborg Sogn Fåborg ReQ. nr.: II i /,, /... r -, II /./.r "-.- I, ~ \... I... HJI_n, \ I l'... " \ I r \ 1'... J,...,.- / I l... '", " \ \."1'" ØsteQl~de... "... Fyr " "" ~~... _ "-J:..~.~~~r;, \ ~,-I-; 1 1: Ejer Areal Fredet Privat Forlig 13/ Formål Bevaring af egetræ. Indhold Det på ejendommen matr. nr. 97~ Fåborg købstads bygrunde stående egetræ fredes. Træet må ingensinde fældes, og kapning af grene må kun finde sted med fredningsnævnets samtykke. Træet må iøvrigt ikke ved gravning eller på anden måde udsættes for en behandling, der kan føre til dets ødelæggelse. 48 1'... - In-- ~ ~ - -,p

8 I\LU. PT 1\-., TII\JGL'<ST 22/1\ \0)'16 E X T R A K T - U D S K p I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Svendborg Amtsraadskreds. IX. 'I Aar 1946 den 13.November holdt Nævnet Møde i Feaborg i Anledning af 14/1946 Begæring fra Nsturfredningskomiteen for Faaborg og Omegn om Fredning af en Del Træer i Faaborg. Til Stede var Nævnets Formand, Don~er Waage Jensen og det kommunevalgte Medlem, Kunstmaler Bans Rasmussen, hvorimod det amtsvalgte Medlem, Gaardejer Keilgaard havde meldt Forfald Der fremlagdes; l. Begæring om Fredning. 2. To Ark Papir med Rids udf~rdiget af Landinspektør Tind Christensen, Faaborg. Mødet fortsattes Kl paa Matr.Nr. 304 Bygrundene, Faaborg Apotek, tilhørende Pharmaceut Georg Vilhelm Eduard Ferdinand Johansen. For Pharmaceut Johansen mødte Landsretssagfører Vilhelm Larsen, Faaborg. løvrigt var ingen ~ødt. De mødte besaa de 2 i Begæringen omhandlede Træer, der staer som vist paa den under Nr. 2 fremlagte Tegning. Der var Enighed om at ~rede det nordligste af Træerne (det Tr~, der staar længst væk fra Bygningen, og som paa 'regningen afmærkes med et "A"), og der blev herom indgaaet saalydende F o r l i g: Ejeren af Matr.Nr. 304 Faaborg Købstads Bygrunde Pharmaceut Georg Vilhelm Eduard Ferdinand Johansen forpligter sig til med bindende Virkning for sig og senere Ejere af Ejendommen at holde det paa Ejendommen staaende Lindetræ, der staar ud mod Muren til Holkegade som det nordligste af 2 Lindetræer, og S)ID paa den Wjder Sagen fremlagte Tegning er betegnet "A" fredet. Træet maa inger.sinde f~ldes, oe Kapning af Jrene maa kun finde Sted med Fredningsnævnets Sa~tykke. Træet maa iøvrigt ikke ved Gravninger eller paa anden Maade udsættes for en Behandling, der kan føre til dets Ødelæggelse. For Fredningen ydes ingen Erstatning. Forliget vil være at tinglyse pas E~endommen. Paataleretten tilkommer Fredningsnævnet for Svendborg Amtsraadskreds. Pas Ejerens Vegne. Vilh. Larsen. O.Waage Jensen. Hans Rasmussen, I

9 EXTRAKT-UDSKRIFT af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Svendborg Amtsraadskreds. I ning Aar 1946 den 13.November holdt Nævnet Møde i Faaborg i Anled- af 14/1946 Begæring fra Naturfredningskomiteen for Faaborg og Omegn om Fredning af en Del Træe: i Faaborg. Til Stede var Nævnets Formand, Dommer Waage Jensen og det kommunevalgte Medlem, Kunstmaler Hans Rasmussen, hvorimod det amtsvalgte Medlem, Gaardejer Keilgaard havde meldt Forfald. Der fremlagdes; l. Beb~ring om Fredning 2. To Ark Papir med Rids udfærdiget af Landinspektør Tind Christensen, Faaborg x. Mødet fortsattes Kl. 14,45 paa N.atr.Nr. 97a Byerundene tilhørende Fru Dagmar Elisabeth Møller. For Fru Yøller og som administrator for Ejendo~men i Anledning af, at Fru Møllers Ægtefælle, Blikkenslager Ehlert Møller sietes for Værnemageri, mødte Landsretssagfører Knud Waldorff. løvrigt var ingen mødt. De modte besaa det i Begæringen omhandlede E~etræ, der staer paa Matr.Nr. 97a, saaledes som angivet paa den under Nr. 2 fremlagte Tegning. Der var Enighed om at frede Træet, hvorefter der blev indgaaet saalydende F o r l i g ; Ejeren af Matr.Nr. 97a Faaborg Købstads Bygrunde, Fru Dagmar Elisabeth Møller forplif,ter sig til med bindende VirkninE for sig og senere Ejere af Ejendommen at holde det paa Ejendommen staaende Egetræ fredet. Træet maa ingensinde fældes, og Kapning af Grene maa kun finde Sted med Fredningsn~vnets Samtykke. Træet maa iøvrigt i~ke ved Gravninger eller pao anden Maade udsættes for en Behandling, der kan føre til dets Zdelæg~else. For Fredningen ydes ingen Erstatning. Forliget vil være at tinglyse paa Ejendommen. Paataleretten tilkommer Frednin~snævnet for Svendborg Amtsraadskreds. Paa Ejerindens Vegne og som Administrator. Knud Waldo rff. o. Waage Jensen. Hans "Rasml.lssen. 111_11._ 1111 _

10 E X T R A K T - U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Svendborg Amtsraadskreds. I ledning Aar 1946 af 14/1946 den 13.November holdt N~vnet Møde i Faaborg i An- Beg~ring fra Naturfredningskomiteen for Faaborg og Omegn om Fredning af en Del Træer i Faaborg. Til Stede var Nævnets Formand, Dommer Waage Jensen og det Kommunevalgte Medlem, Kunstmaler Hans Rasmussen, hvorimod det amtsvalgte Medlem, Gaardejer Keilgaard havde meldt Forfald. Der fremlagdes; l. Begæring om Fredning. 2. To Ark Papir med Rids udfærdiget af Landinspektør Tind Christensen, Faaborg VI. Mødet forsattes Kl paa Viceinspektør Th.A.Engelunds Bopæl Paa Christian d. IX Vej No. 13. Viceinspektør T~.A.Engelund var mødt. Iøvrigt var ingen mødt. De mødte besaa det i Sagen omhandlede Træ, et Valnøddetræ, der staar 1 Ejendommens Have, saaledes som angivet paa de under No. 2 fremlagte Tegninger. Der blev indgaaet et ssalydende FORLIG; Ejeren af Matr.Nr. 271a og ~71b af Fasborg Købstads Bygrunde, Viceskoleinspektør Th.A.Engelund, Fasborg, forpligter sig til for sin Ejertid at holde det paa Ejendommen sta~ende Valnøddetræ fredet. Træet maa ikke i EJerens Ejertid fældes og Kapning af Grene maa kun finde Sted med Fredningsnævnets Samtykke. Træet maa iøvrigt ikke ved Gravninger eller lignende udsættes for en Behandling, der kan føre til dets Ødelæggelse. Saafremt Ejendo~men til sin Tid ønskes afhændet eller paa anden Maade skal overgaa til en ny Ejer, vil der i god Tid forinden Salget e~ler Ejendomsoverdrafelsen være at give fornøden Meddelelse til Nævnet, for at Fredningssagen eventuelt kan blive genoptaget. Nærværende Forlig vil være at tin~lyse pas Ejendommen Paataleretten tilkommer Fredningsnævnet for Svendborg Amtsreadskreds. Th. Engelund. Hans Rasmussen. O.l'"aageJensen.

11 E X T R A K T - U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for FredningsnÆvnet for Svendborg Amtsraadskreds. I V. ledning Aar 1946 af 14/1946 den 13.November holdt Nævnet Møde i Faaborg i An- Begæring fre Naturfredningskomiteen for Faaborg og Omegn om Fredning af en Del Træer i Faaborg. Til Stede var Nævnets Formand, Dommer O.Waage Jensen og det ko~~unevelgte Medlem, Kunstmaler Hans Rasmussen, hvorimod det smtsvalgte Medlem, Gqardejer Keilgaard havde meldt Forfald. Der fremlagdes ; l. Begæring om Frednine. 2. To Ark Papir med Rids udfærdiget af Landinspektør Tina Christensen, Faaborg. Mødet fortsattes derefter ved den gamle Assistenskirkegaard. For Menighedsraadet mødte Byraadsmedlem Salmberg Hansen, Skrædermester Ra~sbo samt Kirkeværge Emanuel Petersen. De mødte besaa det i Sagen omhandlede Træ, et Sølvpoppeltræ, der staar som paa de under Nr. 2 fremlagte Tegninger angivet, nemlig i det sydvestlige Hjørne af Kir~egaarden. Jer blev indgaaet saalydende F O R L I G : Faaborg Menighedsraad forpligter sig til at holde det paa Faaborg gamle Assistents i:irkegaard staaende Poppeltræ fredet. Træet msa ingensinde fældes, og Kapning af Grene maa kun finde Sted med Fredningsn~vnets Samtykke. Træet maa iøvrigt ikke ved ~ravninger eller lignende udsættes for en Behandling, der kan føre til dets 0delæg:else. Paataleretten tilkommer Fredningsn~vnet for Svendborg Amtsraadsj{reds. Paa ~enighedsraadets Vegne Salmberg Hansen. Hans Rasmussen. O. Waage Jensen 1 _ 4 I

12 E Y. T R A K T - U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Svendborg Amtsraadskreds. I Anledning Aar 1946 den 13.November holdt Nævnet Møde i Faaborg i af 14/1946 Beg~ring fra Naturfredningskomiteen for Faaborg og Omegn om Fredning af en Del Træer i Faeborg. Til Stede var Nævnets Formand, Dommer Waage Jensen og det kommunevalgte Medlem, Kunstmaler Hans Rasmussen, hvorimod det amtsvalgte Medlem, Gaardejer Keilgaard havde meldt Forfald. Der fremlagdes: l. Beg~ring om Fredning. 2. To Ark Papir med Ride udfærdiget af Landinspektør Tind Christensen, Faa.borg.... IV. Mødet forsattes Kl ved Kirken. For Menighedsraadet mødte Byraadsmedlem Sal~berg Hansen, Skræd~ dermester Ramsbo samt Kirkeværge Emanuel Petersen. De mødte besaa de i Sagen omhandlede Træer, der staar som pas de under 2 fremlagte Tegninger ansivet. Det d~ejer sig om la Lindetræer paa Pladsen foran Kirken samt en Ask og l Hængeask Syd for Kirken. Der blev indgaaet sa~lydende F o r l i g : Faaborg ~enighedsraad forpligter sig til at holde de paa Pladsen foran Faaborg Kirke staa~nde 10 Lindetræer og de paa Kirkegaarden Syd for Kirken staaende 2 Asketræer, hvoraf det ene er en Hængeask, fredet. Træerne maa ingensinde fældes, og Kapning af Grene maa kun finde Sted med Fredningsnævnets Samtykke. Træerne maa iøvrigt ikke ved Gravning eller lignende udsættes for en Behandling, der kan føre til deres 0delæggelse. Paataleretten tilkommer Fredningsnævnet for Svendborg Amtsraads kreds. Paa ~eni~hedsraadets Vegne: Salmberg Hansen. Hans Rasmussen. O.Waage Jensen. " " l' I I

13 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

14 / FREDNINGSNÆVNET e '~, FOR FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS Egensevej D - Telefon (09) I'lan 1'1e11emgade \ Modtaget I frednlngeetyrolsen 5700 SVENDBORG, den 12/ har d.d. tilskre~et apoteker V_rn~r l, 5600 Fåborg, således: 1 3 MAJ \98Z Journal nr.:fra. 67/1982 REG.NR. Faurby, Løve Apoteket, lo~~ IJ " I skrivelse af 17. marts 1982 har De indstillet, at der,., meddeles Dem tilladelse til at foretage en beskæring af det fredede lindetræ på ejendommen matr. nr. 304 Fåborg bygrunde, stående ud mod muren mod Holkegade, idet De har anført, at grene fra træet i blæsevejr kan falde ned på apotekets bygning og volde omfattende skader. Træet er fredet ved overenskomst af 13. november 1946, hvorefter det ingen sinde må r~des, og kapning af grene må kun finde sted med fredningsnævnets samtykke. Fredningsnævnet har om sagen brevveks1et med Fyns amtskommunes fredningsafde1ing og medlemmer af nævnet har besigtiget træet. Fredningsafdelingen har blandt andet udtalt følgende: "Det pågældende lindet~ har for mange år siden ~et skåret ned til 4-5 mis højde, eller i det mindste er der fjernet nogle meget store grene i denne højde. Ved beskæring af lind, hvorved der fjernes meget store grene, gælder generelt, at der normalt vil optræde råd, som breder sig fra kapningsstedet centralt nedad i træet. Dette indebærer, at der om- ' kring tidligere kapningssted af store grene opstår svage zoner, som er særlig udsatte for at b~e eller for f~ afhængig af råddenskabets omfang. Det må derfor generelt påregnes, at hvis et lindetræ en gang er kappet, må der også i fremtiden foretages kapninger med års mellemrum for ikke at risikere flæk eller brækkede grene. Ldnd har iøvrigt en meget god regenerationsevne, så man kan regne med et træ kan beskæres mange gange. Hos det pågældende træ optræder der noget råd i den tidligere bes~ingszone, men det kan ikke uden nøjare undersøgelse konstateres, i hvilket omfang træet har råd. Det er dog fredningsafdelingens opfattelse, at der næppe er umiddelbar fare for, at grene knækker af. På den anden side må man regne med, at en ny beskæring nok bør foretages inden for de nærmere år, og fredningsafdelingen

15 , vil derfor anbefale, at der gives den fornødne tilladelse til at foretage beskæring. Af hensyn til en harmonisk kroneudvikling bør bes~ngen omfatte hele t~t og ikke kun de grene, der hænger ind over den ved siden af træ t stående fredede bygning. Kapningen bør efter fredningsafdelingens opfattelse udføres indtil ca. l m over det gamle kapningssted." Heller ikke fredningsnævnets sagkyndige medlem har ment, at der er nogen umiddelbar fare for, at grene vil falde af træet, men man finder det dog efter omstændighederne hensigtsmæssigt,at der foretages en vis beskæring. Herefter tillades det i medfør af naturfredningslovens }4, at det fredede lindetræ underkastes beskæring, dog således at det påses, at beskæringen som indstillet af fredningsafdelingen kommer til at omfatte hele træet og ikke kun de grene, som hænger ind over apoteksbygningen. Kapningen må kun udføres indtil ca. l m over det gamle kapningssted. På den ved besigtigelsen givne foranledning, nemlig iagttagelse af den måde beskæring af andre træer i haven var grebet an, understreges det, at kapningen kun må foretages af en kyndig person, der er fortrolig med beskæring på professionel vis. Nævnet har underrettet Fåborg kommune, Fyns amtskommunes fredningsafdeling m.fl.om foranstående." hvilket herved meddeles - -,/ ~.r-- / - c:~- r/o\.--..:'-... ~~.-: - _' / " Jul. Faulsen formand (. \_./I.-r/I;.!-I. d-~(t~

16 FREDNINGSNÆVNET FOR FYNS AMT Toftevej 31, 5610 Assens Tlf Telefax Dato: Journal nr.: Frs. 55/1996 Apoteker Verner Faurby Faaborg Apotek Mellemgade Faaborg REt.. NR.!ob.l. O O Ved skrivelse af 30. oktober 1996 har De anmodet fredningsnævnet om tilladelse til at fælde et lindetræ i apotekets have under henvisning til, at træet berører en gammel mur og er år~ag til revner i muren. Muren blev for 2 år siden renoveret for ca ,00 kr. på grund af skader forårsaget af træet. Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen. Træet er fredet ved forlig af 13. november 1946, hvoraf bl.a. fremgår, at træet ingensinde må fældes, og at kapning af grene kun må finde sted med fredningsnævnets samtykke. Træet må i øvrigt ikke ved gravninger eller på anden måde udsættes for en behandling, der kan føre til dets ødelæggelse. Under mødet udtalte Statsskovdistriktets repræsentant og Fyns Amts repræsentant, at der er tale om et sundt og godt træ. Træet svajer ikke og er derfor ikke af den grund årsag til revnerne i muren. Repræsentanterne kunne ikke udelukke, at træets rødder nede fra bevirker revner i muren. Skaderne på et nærliggende hus blev af de forstmæssige eksperter anset for ikke at stamme fra træet. Fyns Amts repræsentant udtalte herefter, at, hvis træets rødder SNI"I'\b- 1211/,,- 3\, CICiOI

17 gør skade på muren, vil man ikke fra amtets side modsætte si~ fjernelse af træet på betingelse af, at der plantes et pænt stort træ i stedet. Statsskovdistrktets repræsentant og Danmarks Naturfredningsforenings repræsentant udtalte sig imod en fældning af træet, idet træet ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko. Træet er et vigtigt i- slæt i byen, og det vil være synd, såfremt træet bliver fjernet. Kommunens repræsentant tilsluttede sig ovennævnte synspunkter og henviste til, at man kunne overveje beskæring. De forstkyndige afviste, at en beskæring vil hjælpe på problemet. Fredningsnævnet skal udtale: Fredningsnævnet meddeler herved afsla~ på det ansøgte, idet fredningsnævnet lægger til grund, at der er tale om et sundt og godt træ. Der er herefter ikke fremført sådanne særlige omstændigheder. som kan medføre, at fredningsnævnet meddeler dispensation til fældning af træet. Afgørelsen, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, er enstemmig. Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens 78, stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede. s. RaunhOlt~ næstformand

18 FREDNINGSNÆVNET FOR FYNS AMT Toftevej 31, 5610 Assens Tlf Telefax Dato: 23. juli 1999 Journal nr.: Frs. 7/97 Formand Erik Dibbern Strandgade Faaborg REG..NR. I ob~. 00 Ved skrivelse af 27. januar 1997 har De på foranledning af 15 beboere i Stiftelsen af 2. Januar, Kirkestræde 9 A, B og C, Faaborg, ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til, at et fredet egetræ bliver beskåret. Det fredede egetræ er plantet i en privat have i Hospitalstræde overfor Stiftelsen. De har anført, at en af egetræets grene er ved at vælte et pæretræ på stifteisens grund. Beboerne er meget glade for pæretræet og dets frugter. Egetræet er fredet den 13. november 1946, således at træet ingensinde må fældes, og kapning af grene må kun finde sted med fredningsnævnets samtykke. Træet må i øvrigt ikke ved gravninger eller på anden måde udsættes for en behandling, der kan føre til dets ødelæggelse. Fredningsnævnet har afholdt møde og besigtigelse i sagen. Under besigtigelsen konstateredes det, at der er tale om et meget gammelt, markant, flot byegetræ. Statsskovdistriktets repræsentant udtalte under mødet, at det vil være synd at beskære det flotte egetræ. Amtets og kommunens repræsentanter tilsluttede sig statsskovdistriktets synspunkter. Dog var der enighed om at meddele tilladelse til, at en af de offentlige tilstedeværende myndigheder kunne beskære og fjerne 2 rådne grene på egetræet. Under mødet blev der fremsat anmodning fra amtet og statsskovdistriktet om, at man i stedet beskar pæretræet, idet dette var ved at vokse sig ind i egetræet. Sagen blev herefter udsat og forelagt for Skov- og Naturstyrelsen, der i skrivelse af 3. november 1998 bl.a. har udtalt: " Styrelsen skal i den anledning anføre, at formålet med deklarationen er at forhindre, at træet fældes eller på anden måde udsættes for en behandling, f.eks. ved gravning eller lignende, der kan føre til dets ødelæggelse. Deklarationen er alene tinglyst på ejendommen matr. nr. 97,a og kan efter styrelsens opfattelse kun håndhæves på denne ejendom og ikke på naboejendommen. Efter styreisens opfattelse kan det derfor ikke med hjemmel i deklarationen pålægges naboen at beskære sit pæretræ af hensyn til beskyttelsen af det fredede egetræ. " Sl\I \ '1"'1), -lez l \h-000 I.

19 - 2 - Fredningsnævnet skal udtale: Fredningsnævnet finder ikke, at der er fremført synspunkter, som kan bevirke, at fredningsnævnet undtagelsesvis skal meddele tilladelse til beskæring af det meget flotte og markante byegetræ udover tilladelsen til fjernelsen af de ovenfor nævnte 2 rådne grene. Ansøgningen om yderligere beskæring af egetræet tages derfor ikke til følge. Fredningsnævnet fmder ikke, at der er hjemmel i fredningsdeklarationen til at pålægge naboen at beskære pæretræet, hvorfor denne anmodning heller ikke tages til følge. Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1. Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens 78, stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til e fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

20 'I NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K 71/: Fax: X400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk DEC J.nr.: / JAV Afgørelse i sagen om beskæring af fredet egetræ i Fåborg Kommune. Fredningsnævnet for Fyns Amt har den 23. juli 1999 afslået at meddele dispensation efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. l, til beskæring af fredet egetræ på ejendommen matr.nr. 97a Fåborg Købstads Bygrunde, beliggende Hospitalstræde i Fåborg. Afgørelsen er påklaget til Naturklagenævnet af Stiftelsen af 2. Januar. :. Egetræet blev fredet den 13. november Det bestemmes, at træet ingensinde må fældes, at kapning af grene kun må finde sted med fredningsnævnets samtykke, og at træet i øvrigt ikke ved gravninger eller på anden måde må udsættes for en behandling, der kan føre til dets ødelæggelse. Der er tale om et ca. 160 år gammelt by træ, der ifølge Fyns Statsskovdistrikt besidder stor skønhed og vurderes at kunne blive meget gammelt; træet er sundt og livskraftigt, deler sig i fire stammer og har en stor og ret ensartet krone. Ved statsskovdistriktets besigtigelse omkring l. marts 1997 blev der ikke observeret råd eller andre skader på træet. Fyns Amt og Fåborg Kommune har udtalt sig imod, at der gives tilladelse til beskæring af egetræet som ansøgt. Miljø- og Energiministeriet J.nr. SN /2-1 '/7 ~.=J:::>? J e -6 DEC Akt.nro )!..te:;

21 2 Egetræet står ved det ca. 2 m brede Hospitalstræde. på en nabogrund syd for Hospitalstræde vokser et pæretræ med en ret skæv krone. Statsskovdistriktet har i 1997 vurderet, at pæretræet voksede op, mens egetræet var et meget stort træ, og at pæretræet - hvis det overhovedet eksisterede - var et ret lille træ, da egetræet i 1946 blev fredet. Pæretræet er vokset op i kronen på egetræet, primært i en ca. 15 cm tyk gren, der er en sidegren til en af de fire stammer. Pæretræet ser ikke ud til at have været beskåret som frugttræ i adskillige år; tværtimod er de nederste grene skåret af, så kronudviklingen sker højt. Hvis pæretræet var blevet beskåret, havde der næppe været et problem mellem de to træer. Stiftelsen ønsker egetræet beskåret, da en af egetræets grene er ved at vælte pæretræet. Efter besigtigelse fandt fredningsnævnet ikke undtagelsesvis at kunne meddele tilladelse til beskæring af det meget flotte og markante byegetræ; dog måtte en af de offentlige myndigheder fjerne to rådne grene på træet. Stiftelsen har i sin klage oplyst, egetræets stamme er 120 cm i diameter; i 250 cm's højde deler træet sig i fem sidegrene og en vissen midterstamme. Den gren, der vokser tværs over Hospitalstræde, som ifølge klager på dette sted er 4'm bred, og 8 m ind over StifteIsens grund, ønsker klager fjernet, da grene~ vokser ind i pæretræet og måske om nogle år vælter det. En række fotos illustrerer egetræet og dets placering i byrummet. Afgørelse Naturklagenævnets formand har på nævnets vegne, jf. naturbeskyttelseslovens 81, stk. 3, truffet følgende afgørelse: Efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra fredningsbestemmelser, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Fredningens formål er at bevare egetræet

22 3 Naturklagenævnet er enig med fredningsnævnet i, at der fortsat er tale om et meget flot, markant og beskyttelsesværdigt byegetræ. Ansøgte beskæring findes at være uheldig for den samlede oplevelse af det fredede egetræ. Det forhold, at grenene er vokset ind over skellet til stifteisens ejendom og der er kommet i karambolage med et i forhold til egetræet yngre, ikke beskyttelsesværdigt pæretræ, findes ikke at være tilstrækkeligt grundlag for at dispensere fra fredningen og tillade yderligere beskæring end tilladt af fredningsnævnet. Fredningsnævnets afgørelse af 23. juli 1999 stadfæstes herefter. Olaf viceformand / Øder fuldmægtig Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jt: naturbeskyttelseslovens 82. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens 88, stk. l.

23 ., FREDNINGSNÆVNET FOR FYNS AMT Toftevej 31, 5610 Assens Tlf Telefax Dato: 26. september 2002 Journal nr.: Frs. 9/2002 Erik Dibbern Strandgade Faaborg Ved skrivelse af 17. februar 2002 har De overfor fredningsnævnet arunodet om, at nævnet forårsager bortskæiing af fredet egetræs grene, som er vokset ind på Stiftelsen af 2. Janu- ars grund, hvor der nu er givet tilladelse til opførelse af 8 pensionistboliger. Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse af Faaborg kommune, der i skrivelse af 18. marts 2002 har udtalt: " Servicecenter Teknik og Miljø har besigtiget forholdene og konstateret, at træet ganske rigtigt er vokset ind over Stifteisens grund, hvor der er givet tilladelse til opførelse af 8 boliger. Teknik og Miljø har samtidig konstateret, at de grene som hænger ind over Stifteisens grund, formodentlig har en højde over terræn, som overstiger de maksimale 8,5 meter, som den kommende bebyggelse må være i højden. Teknik og Miljø anbefaler derfor, at der ikke gives tilladelse til af beskære det fredede ege-træ, som har stor betydning for gadebilledet. Sammen med den nye bebyggelse vil det store egetræ være et karakterfuldt islæt i gadebilledet. Teknik og Miljø gør opmærksom på, at anbefalingen beror på et skøn, hvad højderne angår, og at forvaltningen vil anbefale en begrænset beskæring, hvis det viser sig, at grenene kommer i konflikt med bebyggelsen. " Endvidere har Fyns Statsskovdistrikt i skrivelse af 24. april 2002 udtalt: " Der henvises til brev af 28. februar Træet blev besigtiget 6. april På daværende tidspunkt var der så vidt det kunne vurderes ikke byggeri i gang i Stiftelsen af 2. Januars grund. Der er visne grene midt i trækronen, som ikke er beskåret/fjernet. Der kunne ikke ved besigtigelsen konstateres visne grene, som rager ind over stifteisens 'grund. "

24 '- Fyns Amt har i skrivelse af 1. juli 2002 udtalt: Side 2/3 " Egetræet er fredet, og det må ifølge fredningen ingensinde fældes, og kapning af grenene må kun finde sted med fredningsnævnets samtykke. Træet må ikke ved gravning eller på anden måde udsættes for en behandling, der kan føre til dets ødelæggelse. Fyns Amt har den 27. juni 2002 besigtiget egetræet. Byggeriet er allerede godt i gang på ejendommen matr. nr. 128 Faaborg Bygrunde. Egetræet er sundt, og der er kun enkelte visne grene, som evt. kan fjernes. Egetræet er lidt skævt i kroneformen som følge af tidligere tiders beskæringer. Træet udgør umiddelbart ingen fare for sine omgivelser. Egetræet er et meget smukt træ, som præger bybilledet positivt - træet giver bybilledet sjæl. Fyns Amt finder det beklageligt, at der ikke, inden byggeriet blev påbegyndt, var fundet en løsning i forhold til fredningskendelsen. Opføres bygningen som ønsket, vil der fremover kunne forventes yderligere ønsker om beskæringer pga. frygt for knækkede grene i forbindelse med stærk blæst, samt skygge- og udsigtsgener for fremtidige beboere i pensionistboiigerne. Faaborg Kommune har haft en landinspektør til at vurdere og foretage opmåling af hvilke dele af træets krone, der kommer i konflikt med byggeriet. Der er indtil videre tale om en enkelt gren. Fyns Amt indstiller hermed til fredningsnævnet, at der gives tilladelse til, at træet beskæres efter kommunens anvisning. Vi henstiller til, at beskæringen bliver foretaget af en fagkyndig person og i mindst muligt omfang. Der er herved lagt vægt på hensyn til den ønskede udvidelse af bybebyggelsen i forhold til den forholdsvis beskedne beskærin~. " Fredningsnævnet skal udtale: Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til, at Faaborg kommune kan foretage beskæring af egetræet. Beskæringen skal foretages så nænsomt og så lidt som muligt og således, at der kun sker beskæring af grene nærmere huset/taget end 1 meter. Det henstilles, at beskæringen, der som nævnt foretages efter anvisning af Faaborg kommune, foretages af fagkyndige personer. Fredningsnævnets afgørelse, der er enstemmig, er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1. Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens 78, stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

25 Side 3/3 Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede. Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

26

27

28

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: -----_ Bøgetræer. Domme. la ksations kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: -----_ Bøgetræer. Domme. la ksations kom m iss ionen. -----_. ----- 00854.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00854.00 Fredningen vedrører: Bøgetræer I e Domme la ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 11-11-1942 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melchiorske Have. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melchiorske Have. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00185.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00185.00 Fredningen vedrører: Melchiorske Have Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-09-1926 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen.

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen. 00893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00 Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde Domme la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-10-1943, 13-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hesselager Træ. Domme. Taksations kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hesselager Træ. Domme. Taksations kom m iss ionen. I e 01060.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01060.01 Fredningen vedrører: Hesselager Træ e Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet le Fredningsnævnet 23-10-1946 Kendelser Dekla ratione

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 02348.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00. Fredningen vedrører: Asum Alleer. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet

I. Domme 02348.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00. Fredningen vedrører: Asum Alleer. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet ., 02348.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02348.00 I. Domme Fredningen vedrører: Asum Alleer Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet I Fredningsnævnet 03-04-1957 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pibe Møllegård. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Pibe Møllegård. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 00869.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00869.00 Fredningen vedrører: Pibe Møllegård Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-02-1943 Kendelser Deklarationer 'e

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Engelsholm Slot. Taksationskomm issionen.

I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Engelsholm Slot. Taksationskomm issionen. 00881.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00881.00 I. Domme Fredningen vedrører: Engelsholm Slot Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-07-1943 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00840.00. Fredningen vedrører: Næsbyhovedskoven. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00840.00. Fredningen vedrører: Næsbyhovedskoven. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00840.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00840.00 Fredningen vedrører: Næsbyhovedskoven e Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-06-1942 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01019.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01019.00. Fredningen vedrører: Strårup Skov. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01019.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01019.00. Fredningen vedrører: Strårup Skov. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01019.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01019.00 Fredningen vedrører: Strårup Skov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-03-1946 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 00875.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00. Fredningen vedrører: Ordrup Mose. la ksations kom m iss ionen.

I. Domme 00875.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00. Fredningen vedrører: Ordrup Mose. la ksations kom m iss ionen. - ---------- 00875.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00875.00 I. Domme Fredningen vedrører: Ordrup Mose la ksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet le Fredningsnævnet 26-05-1943 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørbølling Stendige. Domme. la ksations kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørbølling Stendige. Domme. la ksations kom miss io nen. le 00890.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00890.00 Fredningen vedrører: Nørbølling Stendige Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 22-09-1943 Kendelser Deklarationer

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen.

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen. 00100.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00 Fredningen vedrører: Espergærde Strand le Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 18-01-1922

Læs mere

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01543.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00. Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke 17-04-1951. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. 01543.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01543.00 Fredningen vedrører: Hornbæk Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNING~NÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg--:-nr.: Fredningen vedrører: Linde Alle. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg--:-nr.: Fredningen vedrører: Linde Alle. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet ,e 02708.00 - Afgørelser - Reg--:-nr.: 02708.00 Fredningen vedrører: Linde Alle e Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-08-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET> UDSKRFT af REG. NR. r:f"~ (/

Læs mere

01070.00. Afgørel.ser - Reg. nr.: 01070.00. Fredninge n vedrører: Sollerupgård Træer. Domme. Taksations kom m iss ion en.

01070.00. Afgørel.ser - Reg. nr.: 01070.00. Fredninge n vedrører: Sollerupgård Træer. Domme. Taksations kom m iss ion en. 01070.00 Afgørel.ser - Reg. nr.: 01070.00 Fredninge n vedrører: Sollerupgård Træer Domme Taksations kom m iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 20-03-1948 Fredningsnævnet 20-12-1946 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.:

Afgørelser - Reg. nr.: 00639.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00639.00 Fredningen vedrører: Kærup Ege Domme Ta ksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer mangler 13-07-1940

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Søbysøgård Træer. Domme. Taksations komm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Søbysøgård Træer. Domme. Taksations komm iss ione n. 04921.01 Afgørelser - Reg. nr.: 04921.01 Fredningen vedrører: Søbysøgård Træer Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-12-1969 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00. Fredningen vedrører: SkolIerhøje. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00745.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00745.00 Fredningen vedrører: Skolerhøje Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 16-04-1940 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Afgørelse i sagen om en 13,5 m høj kornsilo inden for beskyttelseszonen omkring Krummerup Kirke i Fuglebjerg Kommune.

Afgørelse i sagen om en 13,5 m høj kornsilo inden for beskyttelseszonen omkring Krummerup Kirke i Fuglebjerg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. august 2003 J.nr.: 03-132/300-0009 bol Afgørelse i sagen

Læs mere

04554.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00. Fredningen vedrører: Storå. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04554.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00. Fredningen vedrører: Storå. Domme. la ksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04554.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04554.00 Fredningen vedrører: Storå Domme la ksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-11-1967 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ! UDSKRIFTaf Forhandlingsprotokollen

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Prices Have. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Prices Have. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 01234.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01234.00 Fredningen vedrører: Prices Have Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-11-1950 Fredningsnævnet 13-09-1949 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

00535.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00. Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 00535.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00535.00 Fredningen vedrører: Strandvej Udsigt Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-08-1937 Fredningsnævnet 16-12-1936 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

02310.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02310.00. Fredningen vedrører: Ærøhus Træer. Domme. la ksatio nskom mission en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02310.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02310.00. Fredningen vedrører: Ærøhus Træer. Domme. la ksatio nskom mission en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02310.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02310.00 Fredningen vedrører: Ærøhus Træer e Domme la ksatio nskom mission en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-05-1956 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en.

01977.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00. Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke. Domme. Taksati ons kom miss ion en. 01977.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01977.00 Fredningen vedrører: Nørre Åby Kirke Domme Taksati ons kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02417.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02417.00 Fredningen vedrører: Rørvig Skov Domme Taksationskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-10-1958 Kendelser Deklarationer , FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02328.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00. Fredningen vedrører: Mesinge Kirke 31-10-1956. Domme. Taksations kom miss io nen.

02328.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00. Fredningen vedrører: Mesinge Kirke 31-10-1956. Domme. Taksations kom miss io nen. 02328.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02328.00 Fredningen vedrører: Mesinge Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-03-1957, 06-11-1956, 31-10-1956 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. februar 2004 J.nr.: 03-31/700-0059 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af to 11,5 m høje kornsiloer indenfor beskyttelseszonen omkring Alsted Kirke i Sorø Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af to 11,5 m høje kornsiloer indenfor beskyttelseszonen omkring Alsted Kirke i Sorø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. februar 2003 J.nr.: 97-132/300-0057 bol Afgørelse i sagen

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013 Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Fredningsnævnet for Vestsjælland Vestensborg Allé 8 4800 Nykøbing F. Att. Janus Storland Høhne Tlf. 99 68 44 68 vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø. Domme. Taksationskom missionen. 01005.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01005.01 Fredningen vedrører: Mølleådalen, Bure Sø Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 12-12-1952

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. november 2008 NKN-121-00130 jav Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01841.00 Fredn'ingen vedrører: Tved Kirke Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. juni 2006 J.nr.: 03-33/800-0496 SNI Afgørelse

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn. Domme. la ksations kom miss ionen. 05509.02 Afgørelser - Reg. nr.: 05509.02 Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-09-1983 Kendelser Deklarationer

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rutsker Højlyng - Rokkestene. Domme. Taksationskommissionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rutsker Højlyng - Rokkestene. Domme. Taksationskommissionen. 00263.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00263.00 Fredningen vedrører: Rutsker Højlyng - Rokkestene e Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00365.00. Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00. Fredningen vedrører: Jomfruens Egede. Domme. Taksations kom m iss ionen.

00365.00. Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00. Fredningen vedrører: Jomfruens Egede. Domme. Taksations kom m iss ionen. 00365.00 Afgørelser - Reg. ~r.: 00365.00 Fredningen vedrører: Jomfruens Egede Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-12-1932 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet

o~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet I. Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 9 ang. facadehøjde på ejendommen matr. nr. 33CP Hune By, Hune, beliggende Bregnehøjvej 7A, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 9 ang. facadehøjde på ejendommen matr. nr. 33CP Hune By, Hune, beliggende Bregnehøjvej 7A, 9492 Blokhus. Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 21-11-2017

Læs mere

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen.

02800.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00. Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer. Domme. Taksations kom miss ionen. 02800.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02800.00 Fredningen vedrører: Nørre Lyndelse Træer Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-06-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 8. december 2004 J.nr.: 03-33/200-0216 JP Afgørelse

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole. Domme. Taksations kom missionen. 00832.00.Afgørelser - Reg. nr.: 00832.00 Fredningen vedrører: Skolebakken, Høsterkøb Skole Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet. 19-10-1942 fe Fredningsnævnet 07-05-1942

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tinglysningsafgiften er for tiden kr. 1.400, der i medfør af planlovens 55 vil blive opkrævet hos ejendommens ejer.

Tinglysningsafgiften er for tiden kr. 1.400, der i medfør af planlovens 55 vil blive opkrævet hos ejendommens ejer. Klaus Christian Specht Olsen Longen 10, Sneslev 4100 Ringsted Dato: 16. marts 2015 Dispensation fra Lokalplan 174 til fjernelse og genetablering af bevaringsværdige træer Ringsted Kommune har modtaget

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

00342.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00342.00. Fredningen vedrører: Solrød Strandpark. Domme. la ksations kom miss ione n.

00342.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00342.00. Fredningen vedrører: Solrød Strandpark. Domme. la ksations kom miss ione n. 00342.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00342.00 Fredningen vedrører: Solrød Strandpark Domme la ksations kom miss ione n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-07-1932 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om kirkebyggelinje omkring Egedal Kirke i Karlebo Kommune.

Afgørelse i sagen om kirkebyggelinje omkring Egedal Kirke i Karlebo Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 26. oktober 2006 J. nr. NKN-1321-00022 Tidl. J.nr.: 03-132/200-0106

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 07-07-2017

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen. 01752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01752.00 Fredningen vedrører: Nydam sommersøen Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> .' 1,./#7'" r 1a tr.nr.: 5052 Kvarter:

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. juni 2004 J.nr.: 03-132/800-0008 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05700.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05700.00. Fredningen vedrører: Fuglegården Alle. Domme. Taksatio ns komm iss ionen.

05700.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05700.00. Fredningen vedrører: Fuglegården Alle. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. 05700.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05700.00,. Fredningen vedrører: Fuglegården Alle Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-12-1973 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 1.43 til fornyet skiltning på ejendommen matr. nr. 24Q Åby By, Åby, beliggende Nordstjernevej 2, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 1.43 til fornyet skiltning på ejendommen matr. nr. 24Q Åby By, Åby, beliggende Nordstjernevej 2, 9440 Aabybro CIRCLE K DANMARK A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine

Læs mere

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg Carsten Klausen Rafns Alle 10 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune.

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. juni 2007 NKN-33-00429 LER Afgørelse i sagen om bibeholdelse

Læs mere

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n.

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. 02790.07 Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07 Fredningen vedrører: Øregårds Park Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-06-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20).

Dispensation fra Lokalplan 161 til udvidelse af eks. sommerhus matr.nr. 69BT HUNE BY, HUNE beliggende Sdr. Strandvej 17 (Planlovens 19 og 20). Erik Jacobsen Koldingvej 165 8800 Viborg Byg Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Poul Erik Nielsen Direkte 7257 7376 pon@jammerbugt.dk 04-06-2015

Læs mere

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2015 Sag NMK-522-00219 Natur- og Miljøklagenævnet har tru et afgørelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2004 J.nr.: 03-31/700-0111 03-132/700-0035 KPA Afgørelse

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere