LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012"

Transkript

1 LIC Mobilics Generelle Vilkår Oktober 2012

2 LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste, grundlaget for aftalen mellem dig og LIC. Alle vilkårene på de næste sider gælder i deres helhed for aftalen mellem LIC og dig som medlem. Vilkår for levering og drift af LIC s telefonitjenester For aftaler om abonnement hos LIC Mobilic gælder Generelle Vilkår for levering og drift af LIC s telefonitjenester (herefter LIC Mobilics Generelle Vilkår), som gælder for alle tjenester under LIC Mobilic. De tjenestespecifikke vilkår (LIC Fastnet Abonnementsvilkår, LIC Mobil Abonnementsvilkår, LIC ADSL Abonnementsvilkår og LIC IP Abonnementsvilkår) gælder som supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår. Ved modstrid mellem vilkårene går de tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC telefonitjenester forud. LIC Mobilic benytter TDC s installationer og net for levering af telefonitjenester. Al henvendelse vedr. telefonitjenesterne skal ske til LIC Mobilic på telefon eller på En kort beskrivelse af nogle af de vigtigste punkter i abonnementsvilkårene Du har under visse betingelser fortrydelsesret i 14 dage efter aftalen er indgået. Læs mere i LIC Mobilics Generelle Vilkår pkt. 1.A. Du er bundet af din aftale med LIC i 6 måneder fra den dag, hvor du kan bruge din telefonforbindelse/internetforbindelse - medmindre du benytter din fortrydelsesret. Du kan i øvrigt opsige aftalen med en måneds varsel. Læs mere i LIC Mobilics Generelle Vilkår pkt. 17. Ændring af priser, gebyrer og abonnementsvilkår varsles normalt ved annoncering i LIC s kataloger, på LIC s hjemmeside eller på udsendte fakturaer eller betalingsoversigter. LIC Mobilkunder kan endvidere varsles ved udsendelse af en sms. Væsentlige ændringer varsles dog pr. eller skriftligt, eventuelt sammen med din regning eller som tekst på betalingsoversigten fra din bank eller PBS. Læs mere i LIC Mobilics Generelle Vilkår pkt. 19. Du kan abonnere på Saldomaks, så din telefonforbindelse spærres for forbrug, herunder indholdstakserede tjenester, når forbruget overskrider et beløb, som du selv bestemmer. Læs mere i de tjenestespecifikke abonnementsvilkår under Tillægstjenester, funktioner og faciliteter. LIC skal videregive oplysning om dit navn, adresse og telefonnummer til alle, der ønsker det. Hvis du har hemmeligt eller udeladt nummer videregiver LIC dog ikke oplysningerne. Læs mere i de tjenestespecifikke abonnementsvilkår under Nummeroplysningsdata. Hvis der opstår fejl i TDC s net, så din telefonforbindelse /internetforbindelse ikke virker, retter LIC fejlen. Læs mere om LIC s fejlretning og erstatningsansvar i LIC Mobilics Generelle Vilkår pkt. 15 og i de tjenestespecifikke abonnementsvilkår. Det er dig, der som kunde hæfter for betalingen for alle ydelser, som LIC leverer i henhold til abonnementsaftalen. Bl.a. skal du betale for alle opkald, der sker fra din telefonforbindelse samt for køb af indholdstakserede tjenester. Læs mere i LIC Mobilics Generelle Vilkår pkt. 2. LIC lukker for din telefonforbindelse/internet-forbindelse, hvis din regning ikke bliver betalt. Læs mere i LIC Mobilics Generelle Vilkår pkt. 14. Du skal straks meddele LIC Mobilic (døgntelefon ) hvis SIM-kortet bortkommer, så dit nummer kan blive spærret. Du hæfter ikke for forbrug, der herefter registreres i forbindelse med abonnementet. Læs mere i de tjenestespecifikke abonnementsvilkår pkt. 7.A. 2

3 LIC Mobilics Generelle Vilkår Indholdsfortegnelse 1. Aftalen 4 1.A Fortrydelsesret for forbrugere 4 2. Aftalens parter 4 2.A. Registrering og ændring af adresseoplysninger 5 3. Kvalitets- og serviceniveau 5 4. Leveringstidspunkt 5 5. TDC s udstyr og faste installationer 5 5.A. Fast installation og nettermineringspunkt (telefonstik mv.) 5 5.B. Særligt om tilslutningsudstyr 6 5.C. Ejendomsret og ansvar for udstyr og installationer 6 6. Medlemmets udstyr og interne net, medlemmets brug af tjenesten mv Nummertildeling 7 8. Behandling af medlemsoplysninger, opkalds- og regningsdata 7 9. Tillægsydelser og abonnementsformer Flytning Priser Betaling 8 12.A. Ændring af opkrævningsinterval og straksbetaling Sikkerhedsstillelse og kreditvurdering 9 13.A Forbrugsmaksimum Medlemmets misligholdelse (LIC s lukkeret) LIC s misligholdelse A. Fejlafhjælpning B. Afslag i abonnementsafgiften C. Erstatningsansvar D. Force majeure Overdragelse af aftalen Opsigelse og bindingsperiode Ændringer af TDC's offentlige telenet og teletjenester Ændring af vilkår og priser Tvister og klager Ikrafttrædelse 14 3

4 Generelle Vilkår for levering og drift af LIC s tjenester Oktober Aftalen Disse generelle vilkår gælder for aftaler om levering og drift af LIC s teletjenester og datatjenester (herefter tjenester), der udbydes af LIC. Sådanne aftaler kaldes også abonnementsaftaler. For hver af LIC s tjenester gælder tjenestespecifikke abonnementsvilkår i supplement til nærværende generelle vilkår (herefter tjenestespecifikke abonnementsvilkår). For visse abonnements-former/produkter, rabataftaler og tillægsydelser, jf. pkt. 9, gælder endvidere særskilte tillægsvilkår i tillæg til de tjenestespecifikke abonnementsvilkår og/eller nærværende generelle vilkår (herefter tillægsvilkår). Ved modstrid mellem vilkårene gælder, at tillægsvilkår går forud for tjenestespecifikke abonnementsvilkår, som igen går forud for nærværende generelle vilkår. En aftale om levering og drift af tjenesten (et abonnement) omfatter følgende: Etablering af én eller flere forbindelser til tjenesten. Mulighed for at bruge tjenesten med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter, der hører til det abonnement, som medlemmet har valgt. Adgang til at indgå aftale om levering af tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser), jf. pkt. 9. Det fremgår af LIC s ordrebekræftelse, hvad aftalen omfatter. Sammen med ordrebekræftelsen modtager medlemmet oplysninger om gældende vilkår, priser og eventuel produktinformation. Ordrebekræftelsen er sammen med vilkår og priser grundlaget for aftalen mellem medlemmet og LIC. Senere bestilling af ydelser i tilknytning til aftalen kan ske ved henvendelse til LIC, som sender en ordre-bekræftelse på bestillingen til medlemmet. Hvis der er registreret en særskilt installationsadresse, jf. pkt. 2.A, sendes ordrebekræftelsen også hertil. 1.A Fortrydelsesret for forbrugere Hvis medlemmet er privatkunde (forbruger), kan medlemmet fortryde en bestilling i 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Dette gælder dog ikke, hvis bestillingen er sket ved fremmøde på LIC s forretningssted. Hvis medlemmet ved bestillingen har accepteret, at LIC påbegynder levering af tjenesten/tillægsydelsen inden fortrydelsesfristens udløb, ophører medlemmets fortrydelsesret dog allerede, når LIC påbegynder leveringen, jf. pkt Aftalens parter Parterne i denne aftale om levering og drift af tjenesten er medlemmet (abonnenten) og LIC. Medlemmet er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af vilkårene. Tjenesten må ikke stilles til rådighed eller anvendes til formidling af trafik for andre end medlemmet eller dennes husstand eller en eventuel bruger. Medlemmet hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, også i de tilfælde, hvor der er registreret en særskilt bruger/installationsadresse, jf. pkt. 2.A, som er forskellig fra medlemmet/medlemmets adresse. Medlemmet hæfter også i de tilfælde, hvor brugen af abonnementet overlades til andre. 4

5 2.A. Registrering og ændring af adresseoplysninger Medlemmet skal ved aftaleindgåelsen give LIC oplysning om medlemmets navn og adresse (folkeregisteradresse). LIC kan endvidere kræve oplysning om CPR-nummer til brug for løbende validering af medlemmets oplysninger. Kun myndige personer kan indgå aftale med LIC. For tjenester med fast installation skal medlemmet oplyse eventuelle særskilte installationsadresser (f.eks. medlemmets fritidsbolig eller en registreret brugers adresse). Medlemmet skal efter LIC s anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. LIC kan kræve bopælsattest og/eller billedlegitimation forevist, hvis det skønnes nødvendigt. Oplysningerne og LIC s registreringer heraf lægges til grund for aftalen, indtil der meddeles ændringer heraf. Ved adresseændring skal medlemmet straks give LIC meddelelse herom. 3. Kvalitets- og serviceniveau Oplysning om det til enhver tid værende kvalitets- og serviceniveau, herunder leveringstider og fejlretningstider, kan fås ved henvendelse til LIC. 4. Leveringstidspunkt Ved levering af ydelser i henhold til aftalen fastlægger LIC på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang mv. et leveringstidspunkt, som meddeles medlemmet i LIC s ordrebekræftelse. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter medlemmets ønske. Levering har fundet sted, når forbindelsen til tjenesten er idriftsat. 5. TDC s udstyr og faste installationer 5.A. Fast installation og nettermineringspunkt (telefonstik mv.) For tjenester med fast installation udpeger medlemmet en installationsadresse, hvor TDC etablerer et nettermineringspunkt (NTP), som udgør medlemmets tilslutning til TDC's offentlige telenet. Nettermineringspunktet kan f.eks. bestå af et telefonstik. Hvis tjenesten kræver NT-udstyr, jf. pkt. 5.B, udgør udgangsstikket i NT-udstyret nettermineringspunktet. Installationsadressen skal være en sædvanlig adresse, som udgør medlemmets bolig eller fritidsbolig. Hvis installationsadressen er en usædvanlig adresse (som udgangspunkt telte, campingvogne, skurvogne, kajpladser (kajstik), markedspladser eller lignende), sker levering og drift efter særskilt omkostningsbestemt betaling. TDC bestemmer den nærmere placering af nettermineringspunktet under hensyntagen til stikledningens placering, eventuel eksisterende installation på adressen og i videst muligt omfang efter medlemmets ønske. Hvis der i forvejen er installeret et nettermineringspunkt på adressen, anvendes dette. Hvis medlemmet ønsker en anden placering af nettermineringspunkter end den, som TDC har valgt, etablerer TDC om muligt - dette efter særskilt betaling. Hvis LIC leverer flere forbindelser til medlemmet på samme installationsadresse, og medlemmet benytter forbindelserne i erhvervsøjemed, installerer LIC kun ét samlet nettermineringspunkt for alle forbindelserne. Hvis medlemmet i øvrigt ønsker en placering af nettermineringspunktet eller en ledningsføring, der afviger fra, hvad der er økonomisk og teknisk hensigtsmæssigt (f.eks. skjult fremføring eller placering af nettermineringspunktet i vådrum), etablerer LIC om muligt - dette efter særskilt betaling. 5

6 Hvis medlemmet senere ønsker nettermineringspunktets placering og ledningsføring ændret, etablerer LIC om muligt - dette efter særskilt betaling. Medlemmet skal sørge for, at der er uhindret adgang for TDC til at installere nettermineringspunktet og ledningsføring. Gives der ikke TDC uhindret adgang på det aftalte leveringstidspunkt, jf. pkt. 4, er LIC berettiget til at fakturere medlemmet for den forgæves anvendte tid og kørsel. Eventuelle bygningsreparationer som f.eks. maling, pudsning og tapetsering, eller genetableringer efter byggetekniske forskrifter, der er en nødvendig følge af opsætning, nedtagning eller flytning af installationer, skal medlemmet sørge for. 5.B. Særligt om tilslutningsudstyr Samtidig med TDC s etablering af nettermineringspunkt, jf. pkt. 5.A, opsætter LIC mod betaling eventuelt tilslutningsudstyr hos medlemmet, herunder f.eks. nettermineringsudstyr (NT-boks, skillefilter og/eller modem). Udstyret placeres som udgangspunkt i umiddelbar tilknytning til den faste installation, jf. pkt. 5.A. Hvis medlemmet ønsker en anden placering, udfører LIC om muligt - dette efter særskilt betaling. LIC har ejendomsretten til tilslutningsudstyret. Ved aftalens ophør, eller hvis udstyret er defekt, kan LIC kræve, at medlemmet returnerer udstyret til LIC. Grænsefladen mellem medlemmets eget udstyr, jf. pkt. 6, og LIC's udstyr udgør medlemmets tilslutning til tjenesten, og LIC har ansvaret for driften af tjenesten indtil denne grænseflade. Medlemmet sørger for eventuel nødvendig elforsyning til brug for tilslutningsudstyret og driften af dette. Eventuelle udgifter hertil påhviler medlemmet. Hvis medlemmet vælger, at tjenesten skal fremføres via medlemmets interne net (telenet til eget brug), jf. pkt. 6, er LIC uden ansvar for forstyrrelse i driften af tjenesten, som skyldes fejl i medlemmets interne net. 5.C. Ejendomsret og ansvar for udstyr og installationer Medlemmet kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) TDC's udstyr og installationer og må ikke foretage indgreb i disse. Medlemmet er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader på TDC's udstyr og installationer på installationsadressen, som medlemmet - eller nogen, som medlemmet har ansvar for - forvolder. For TDC s udstyr og installationer på installationsadressen bærer medlemmet desuden risikoen for tyveri, bortkomst og hændelige skader, f.eks. brandskader, vandskader og direkte lynnedslag. Medlemmet skal godtgøre TDC's tab i de nævnte tilfælde. LIC bærer risikoen for hændelige skader i form af lynskader som følge af overspænding i nettet. 6. Medlemmets udstyr og interne net, medlemmets brug af tjenesten mv. Medlemmet skal sikre, at forbindelsen til TDC's offentlige telenet benyttes på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for trafikken i det offentlige telenet. Indtræder sådanne forstyrrelser mv., skal medlemmet straks træffe foranstaltninger herimod, f.eks. regulere mængden af indkommende og udgående teletrafik eller abonnere på yderligere forbindelser til TDC's offentlige telenet, eller standse den adfærd, der forårsager forstyrrelserne mv. Medlemmet er forpligtet til ikke at udøve chikane mod LIC og TDC eller deres medarbejdere. Medlemmet skal sikre, at udstyr, der tilsluttes TDC's offentlige telenet, er CE-mærket i overensstemmelse med reglerne i lov om radio- og teleterminaludstyr mv. Samtidig skal medlemmet sikre, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes TDC's offentlige telenet og tjenester, og at udstyret bruges i overensstemmelse med sit formål. 6

7 Hvis udstyr eller interne net (telenet til eget brug), der tilsluttes eller bruges i forbindelse med TDC's offentlige telenet, giver anledning til forstyrrelser i telenettet på grund af fejl eller lignende i udstyret eller det interne net, er medlemmet forpligtet til straks at afbryde tilslutningen. 7. Nummertildeling LIC tildeler medlemmet et telefonnummer, kredsløbsnummer eller anden form for identifikation for hver forbindelse til tjenesten. LIC er i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre nummeret, hvis det er påkrævet af tekniske eller driftsmæssige grunde. Medlemmet informeres om ændringen med længst muligt varsel. Nummerændring efter medlemmets anmodning kan sædvanligvis finde sted. LIC er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. LIC kan opkræve ekstra betaling for tildeling af udvalgte telefonnumre. 8. Behandling af medlemsoplysninger, opkalds- og regningsdata LIC registrerer medlemsoplysninger samt forbrugs- og regningsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for medlemmets forbrug af tjenesten, jf. pkt. 12, og med henblik på opfyldelse af reglerne i logningsbekendtgørelsen. Arten af de registrerede oplysninger afhænger af, hvilken tjeneste aftalen vedrører, og omfatter bl.a. medlemmets navn og adresse, medlemmets eget nummer eller ip-adresse, det kaldte nummer, tidsregistrering af forbruget (begyndelsestidspunkt og varighed) samt størrelsen af den overførte datamængde målt i Megabytes (MB). For mobiltjenester registreres endvidere SIM-kortets nummer (IMSI/ICC), mobiltelefonens nummer (IMEI) og lokaliseringsdata. For internettjenester registrerer LIC endvidere ip-adresser på medlemmer, der opfanges i TDC s virus- og spamfiltre. 9. Tillægsydelser og abonnementsformer For tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser) gælder i visse tilfælde særskilte tillægsvilkår i tillæg til de tjenestespecifikke abonnementsvilkår og/eller nærværende generelle vilkår, jf. pkt. 1. Vilkår for tillægsydelser kan endvidere indgå i de tjenestespecifikke abonnementsvilkår. Et abonnement kan indgå i en særlig abonnementsform eller være omfattet af en rabataftale, hvor der gælder særskilte tillægsvilkår i tillæg til de tjenestespecifikke abonnementsvilkår og/eller nærværende generelle vilkår, jf. pkt Flytning For tjenester med fast installation kan medlemmet bestille flytning af forbindelsen til tjenesten mod betaling af et gebyr. Ved flytning finder pkt. 4 (leveringstidspunkt) og pkt. 5 (installation af nettermineringspunkt) tilsvarende anvendelse. Hvis flytning medfører ændring af telefonnummer, kredsløbsnummer eller anden form for identifikationsnummer finder pkt. 7 tilsvarende anvendelse. 11. Priser LIC fastsætter priser for ydelser i henhold til abonnementsaftalen, jf. pkt. 1. LIC kan opkræve oprettelsesafgift, abonnementsafgift og forbrugsafgifter. Derudover kan LIC opkræve specifikke afgifter og gebyrer for tillægsydelser og engangsydelser mv. Oplysning om de til enhver tid gældende listepriser kan fås på LIC Mobilics hjemmeside eller ved henvendelse til LIC. 7

8 12. Betaling Opkrævninger i henhold til aftalen sker ved fremsendelse af en regning med angivelse af en betalingsfrist. Hvis betalingen sker via Betalingsservice, fremgår oplysninger vedrørende regningen af udskriften fra medlemmets bank eller Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS). Oprettelsesafgift opkræves i forbindelse med indgåelse af aftalen. Abonnementsafgift opkræves fra leveringstidspunktet, jf. pkt. 4, og opkrævningen sker enten månedsvis eller kvartalsvis. Forbrugsafgifter, øvrige afgifter og gebyrer opkræves bagud., LIC kan i henhold til gældende regler herom foretage efteropkrævning af afgifter og gebyrer, der f.eks. ved en fejl ikke er opkrævet tidligere. LIC kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt kræve forudbetaling af abonnementsafgiften for den aftalte uopsigelighedsperiode, jf. pkt. 17. Betaling sker i danske kroner. Ved forsinket betaling er LIC berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. LIC er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. LIC er berettiget til på samme regning at opkræve betaling vedrørende medlemmets aftaler om andre teletjenester, der udbydes af LIC, og vedrørende andre ydelser, herunder ydelser leveret af tredjemand, hvor LIC varetager opkrævningen på dennes vegne. Hvis medlemmet kun delvis betaler en regning omfattende flere krav uden angivelse af, hvad betalingen vedrører, afskrives betalingen forholdsmæssigt på de enkelte krav. 12.A. Ændring af opkrævningsinterval og straksbetaling LIC kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt ændre opkrævningsintervallet, herunder kræve betaling straks, såfremt der er begrundet anledning til at antage, at medlemmets betalings-forpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt. LIC kan blandt andet i følgende situationer ændre opkrævningsintervallet eller kræve betaling straks: A. Medlemmet har misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til aftalen eller har i øvrigt forfalden gæld til LIC i forbindelse med en anden aftale. B. Medlemmets forbrug af forbrugs-takserede tjenester skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug af tjenesten eller udviser meget betydelig og pludselig stigning i forhold til tidligere. C. Medlemmet har ikke hjemstedsadresse i Danmark. D. Medlemmet er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller i et advarselsregister. E. Medlemmets forbrugstakserede abonnement anvendes efter aftale med LIC - til formidling af teletrafik for andre end medlemmet eller en bruger. F. Medlemmets forbrugstakserede abonnement benyttes efter aftale med LIC - fast af flere i forening, der ikke er nærtstående. G. Medlemmet har standset betalingerne, begæret forhandlinger om akkord eller gældssanering eller er taget under konkursbehandling. 8

9 Opkrævningsintervallet kan som udgangspunkt efter begæring fra medlemmet ændres til det sædvanlige, når grundlaget for det ændrede opkrævningsinterval er bortfaldet. Hvis opkrævningsintervallet er ændret i henhold til pkt. A, kan opkrævningsintervallet efter anmodning fra medlemmet ændres til det sædvanlige, når medlemmet har betalt sin gæld til LIC, og der i 1 år herefter ikke har været grundlag for at opretholde ændret opkrævningsinterval. Hvis opkrævningsintervallet er ændret i henhold til pkt. B, kan opkrævningsintervallet efter begæring fra medlemmet ændres til det sædvanlige, når der i en periode på 1 år ikke på ny har været grundlag for et ændret opkrævningsinterval. For så vidt angår opkrævninger i henhold til pkt. G, dækker disse kun betaling vedrørende aftalen i perioden efter betalingerne er standset, akkordforhandling er åbnet, gældssaneringssag er indledt, eller konkursdekret er afsagt. 13. Sikkerhedsstillelse og kreditvurdering LIC kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kredit-vurdering af medlemmet og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Hvis LIC ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at medlemmets betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er LIC berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i en bank eller kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af LIC. LIC kan blandt andet stille krav om sikkerhedsstillelse i følgende situationer: A. Medlemmet har misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til aftalen eller har i øvrigt forfalden gæld til LIC i forbindelse med en anden aftale. B. Medlemmets forbrug af forbrugstakserede tjenester skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug af tjenesten eller udviser meget betydelig og pludselig stigning i forhold til tidligere. C. Medlemmet har ikke hjemstedsadresse i Danmark. D. Medlemmet er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller i et advarselsregister. E. Medlemmets forbrugstakserede abonnement anvendes efter aftale med LIC - til formidling af teletrafik for andre end medlemmet eller en bruger. F. Medlemmets forbrugstakserede abonnement benyttes efter aftale med LIC - fast af flere i forening, der ikke er nærtstående. G. Aftalen overdrages til tredjemand, jf. pkt. 16. H. Medlemmet ønsker at oprette et abonnement i et tilfælde, hvor en anden kundes forbindelse til tjenesten er blevet afbrudt på grund af misligholdelse, og hvor medlemmet har tilhørt denne anden kundes husstand i den periode, hvor restancen er opstået, og fortsat tilhører denne husstand. I. Medlemmet har standset betalingerne, begæret forhandlinger om akkord eller gældssanering eller er taget under konkursbehandling. Ved sikkerhedsstillelse i henhold til pkt. A fastsættes størrelsen af sikkerhedsstillelsen til et beløb svarende til det dobbelte af det beløb, som medlemmet er i restance med, dog mindst kr. 9

10 Ved sikkerhedsstillelse i henhold til pkt. B, C, D, E, F, G eller H fastsættes størrelsen af sikkerhedsstillelsen til et beløb svarende til, hvad LIC forventer at fakturere medlemmet i to (2) kvartaler, dog mindst kr. Ved sikkerhedsstillelse i henhold til pkt. I fastsættes størrelsen af sikkerhedsstillelsen til et beløb svarende til, hvad LIC forventer at fakturere medlemmet i to (2) kvartaler, dog mindst kr. Sikkerhedsstillelsen dækker kun betaling vedrørende aftalen i perioden efter betalingerne er standset, akkordforhandling er åbnet, gældssaneringssag er indledt, eller konkursdekret er afsagt. Medlemmets forpligtelse til at stille sikkerhed ophører som udgangspunkt, når det forhold, der lå til grund for sikkerhedsstillelsen, ikke længere er aktuelt. Når medlemmets forpligtelse til at stille sikkerhed er ophørt, frigives sikkerhedsstillelsen af LIC efter begæring fra medlemmet. Hvis der er stillet sikkerhed i henhold til pkt. A, ophører medlemmets forpligtelse til at stille sikkerhed, når medlemmet har betalt sin gæld, og der i en periode på 1 år efter gældens indfrielse ikke har været anledning for LIC til at søge sig fyldestgjort i sikkerhedsstillelsen. Hvis der er stillet sikkerhed i henhold til pkt. B eller H, ophører medlemmets forpligtelse til at stille sikkerhed, når der i en periode på 1 år efter sikkerhedsstillelsen ikke har været anledning for LIC til at søge sig fyldestgjort i sikkerhedsstillelsen. Hvis der er stillet sikkerhed i henhold til pkt. I, ophører medlemmets forpligtelse til at stille sikkerhed, når det forhold, der lå til grund for sikkerhedsstillelsen, ikke længere er aktuelt, og der i en periode på 1 år herefter ikke har været anledning for LIC til at søge sig fyldestgjort i sikkerhedsstillelsen. Medlemmet afholder alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Kontant depot forrentes ikke over for medlemmet. 13.A Forbrugsmaksimum For forbrugstakserede telefonitjenester, herunder mobiltelefonitjenester, kan LIC som et supplement eller som et alternativ til krav om sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 13, tildele medlemmet et forbrugsmaksimum. Et forbrugsmaksimum indebærer, at LIC kontakter medlemmet og/eller afbryder medlemmets forbindelse, hvis det tildelte forbrugsmaksimum overskrides. LIC kan blandt andet tildele medlemmet et forbrugsmaksimum i de i pkt. 13 nævnte situationer. Størrelsen af forbrugsmaksimum fastsættes til et beløb svarende til tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug i et kvartal, dog mindst 500 kr. 14. Medlemmets misligholdelse (LIC s lukkeret) For forbrugstakserede telefonitjenester, herunder mobiltelefonitjenester, er LIC berettiget til at afbryde medlemmets forbindelser til tjenesten, hvis medlemmets forbrug skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug eller udviser meget betydelig eller pludselig stigning i forhold til tidligere. I tilfælde af medlemmets væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen er LIC endvidere berettiget til at afbryde medlemmets forbindelser til tjenesten eller begrænse medlemmets mulighed for brug af tjenesten. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: A. Medlemmet undlader rettidigt at opfylde LIC s krav om sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 13. B. Opkrævning af oprettelsesafgift betales ikke rettidigt. C. Opkrævning af abonnementsafgifter og forbrugsafgifter mv. betales ikke efter LIC s fremsendelse af et rykkerbrev eller et krav om straksbetaling, jf. pkt. 12.A. 10

11 D. Medlemmet undlader efter krav fra LIC herom at træffe foranstaltninger med henblik på at afhjælpe forstyrrelser mv. af trafikken i TDC's offentlige telenet, jf. pkt. 6. E. Medlemmets udøver chikane mod LIC og TDC eller LIC s og TDC s medarbejdere, eller forårsager ved sin adfærd forstyrrelser i TDC s offentlige telenet, jf. pkt. 6. F. Medlemmet bruger udstyr, der ikke er CE-mærket eller beregnet til tilslutning til TDC's offentlige telenet, jf. pkt. 6, og undlader efter krav fra LIC herom at frakoble eller afbryde udstyret. G. Medlemmet undlader efter krav fra LIC herom at afbryde tilslutning af udstyr eller interne net, der på grund af fejl eller lignende i udstyret eller det interne net giver anledning til forstyrrelser i TDC's offentlige telenet, jf. pkt. 6. H. TDC og LIC afskæres fra at få adgang til egne anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning mv., jf. pkt. 15.A. I. Medlemmet afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om ændring af adresse, jf. pkt. 2.A. J. Medlemmet er taget under konkurs-behandling. K. Abonnementet anvendes til formidling af trafik for andre end medlemmet eller dennes husstand/virksomhed eller en eventuel registreret bruger, jf. pkt. 2, og dette forhold bringes ikke til ophør umiddelbart efter påtale fra LIC. Afbrydelse af medlemmets forbindelser i henhold til pkt. A, B eller C kan kun ske for de forbindelser, der ikke er betalt for, medmindre der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling. Afbrydelse af medlemmets forbindelse medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Hvis medlemmet retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager LIC snarest genåbning af forbindelsen. LIC er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Hvis medlemmet ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan LIC opsige aftalen uden varsel, jf. pkt. 17. LIC er i øvrigt berettiget til at afbryde medlemmets forbindelse til tjenesten, begrænse medlemmets mulighed for brug af tjenesten eller ophæve aftalen helt eller delvist ved medlemmets konkurs, betalings-standsning, åbning af forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt. Et medlem, der har misligholdt aftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale om abonnement på LIC s teletjenester eller tillægsydelser, før gælden er betalt. 15. LIC s misligholdelse 15.A. Fejlafhjælpning LIC og TDC afhjælper fejl i egne anlæg og installationer i overensstemmelse med de gældende fejlretningstider, jf. pkt. 3. Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag - fredag fra kl til kl ). Medlemmet skal sikre, at LIC og TDC med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få adgang til anlæg og installationer på installationsadressen. Gives der ikke TDC uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, er LIC berettiget til at fakturere medlemmet for den forgæves anvendte tid og kørsel. Medlemmet er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i medlemmets anlæg og installationer på installationsadressen. 11

12 Hvis medlemmet anmelder en fejl, og det viser sig, at der ikke er fejl i TDC's offentlige telenet eller tjenesten, eller at fejlen ligger i medlemmets udstyr eller interne net, er medlemmet forpligtet til at dække LIC s udgifter til fejlsøgning. 15.B. Afslag i abonnementsafgiften Hvis LIC ved ændring eller flytning af eksisterende forbindelser til tjenesten ikke overholder det fastlagte leveringstidspunkt, jf. pkt. 4, eller hvis der opstår fejl i TDC's offentlige telenet eller tjenesten, der medfører afbrydelse af forbindelsen, foretager LIC efter henvendelse fra medlemmet et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Afslaget ydes dog kun, hvis afbrydelsen har varet i mere end 3 døgn i træk fra fejlmeldingstidspunktet. For tjenester der ikke er omfattet af TDC s forsyningspligt (ADSL-tjenester og IP-tjenester) gælder at forsinket levering eller afbrydelse af forbindelsen pga. fejl i TDC s offentlige telenet eller tjenesten, ikke berettiger til afslag i abonnementsafgiften. For tjenester uden fast installation (mobiltjenester og internetadgang via WIFI/Hotspot)) gælder, at afbrydelser, som skyldes manglende dækning eller lokal overbelastning af nettet, ikke berettiger til afslag i abonnementsafgiften. Beløbet fratrækkes ved en efterfølgende opkrævning af abonnementsafgift. 15.C. Erstatningsansvar LIC er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatnings-regler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af LIC eller nogen, som LIC har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger: A. LIC er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af TDC's offentlige telenet og tjenester i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne, medmindre LIC og TDC har forsømt at begrænse ulemperne herved. B. LIC er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at tjenesten ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende. C. LIC er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af ændring af indholdet af data, modtaget eller afsendt fra medlemmet, som skyldes kommunikationsfejl. D. LIC er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til medlemmet eller som følge af medlemmets tab af personlige data eller installeret software. E. LIC er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til medlemmets data og/eller systemer eller for uvedkommendes aflytning af medlemmets forbindelser til tjenesten. 15.D. Force majeure LIC er ikke forpligtet til at yde erstatning, jf. pkt. 15.C, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold uden for LIC s kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt LIC s og TDC s medarbejdere og eventuelle underleverandører. 16. Overdragelse af aftalen Medlemmet kan med LIC s samtykke overdrage (abonnements)aftalen til et andet LIC medlem, jf. pkt. 2. LIC kan forlange, at både det hidtidige og det fremtidige medlem skriftligt tiltræder overdragelsen. LIC kan endvidere forlange, at det hidtidige medlem betaler forfalden gæld eller stiller sikkerhed, jf. pkt. 13, for betaling af sin gæld vedrørende aftalen, indtil gælden er betalt. 12

13 Det nye og det gamle medlem og LIC aftaler et tidspunkt for overdragelsen, dog således at overdragelsen først sker, når det nye medlem har modtaget en ordrebekræftelse. På dette tidspunkt opgøres LIC s mellemværende med det hidtidige medlem. Det fremtidige medlem hæfter i henhold til aftalen for alle betalingsforpligtelser, der opstår efter overdragelsestidspunktet. LIC er i forbindelse med overdragelse af aftalen berettiget til at opkræve et gebyr herfor af det fremtidige medlem. 17. Opsigelse og bindingsperiode Hvis der er aftalt en bindingsperiode (uopsigeligheds-periode) er aftalen uopsigelig fra medlemmets side i 6 måneder fra aftalens ikrafttrædelse, jf. pkt. 21. Det fremgår af LIC s skriftlige ordrebekræftelse og/eller af en særskilt aftale mellem medlemmet og LIC, om der er aftalt en bindingsperiode. Medlemmet kan med et varsel på mindst 1 måned opsige aftalen til udgangen af bindingsperioden. Medlemmet kan endvidere - mod betaling af et beløb, der dækker abonnementsafgift og eventuelt minimumsforbrug i bindingsperioden - opsige aftalen med et varsel på mindst 1 måned, inden der er gået 6 måneder fra aftaleindgåelsen. Medlemmet kan i øvrigt opsige aftalen med et varsel på mindst 1 måned eller med omgående virkning mod betaling af et beløb, der dækker abonnementsafgift og eventuelt minimumsforbrug frem til opsigelsesperiodens udløb. Ved LIC s varsling af ændring af vilkår og priser, jf. pkt. 19, kan medlemmet i varslingsperioden opsige aftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse. LIC opgør parternes mellemværende på tidspunktet for aftalens udløb og tilbagebetaler eller opkræver et eventuelt differencebeløb. Medlemmet kan derudover til enhver tid opsige tillægsaftaler om abonnements-former eller tillægsydelser mv. med et varsel på mindst 1 måned. LIC bekræfter skriftligt medlemmets opsigelse. LIC kan opsige aftalen uden varsel, hvis medlemmets forbindelse til tjenesten er afbrudt som følge af misligholdelse i henhold til pkt. 14. Derudover er aftaler omfattet af TDC's forsyningspligt som udgangspunkt uopsigelige fra LIC s side. Hvis TDC's forsyningspligt vedrørende tjenester eller tillægstjenester omfattet af TDC's forsyningspligt ophæves, kan LIC opsige aftalen eller dele heraf med mindst 6 måneders varsel. Hvis det er nødvendigt som led i ændringer af TDC s offentlige telenet og teletjenester, kan LIC endvidere opsige en aftale omfattet af TDC s forsyningspligt med et varsel på 3 måneder, og tilbyde medlemmet en anden tilsvarende aftale, som opfylder TDC s forsyningspligt. Aftaler, der ikke er omfattet af TDC's forsyningspligt, kan fra LIC s side opsiges med et varsel på 3 måneder, herunder hvis TDC ophører med at udbyde tjenesten. Hvis LIC helt eller delvist ophører med at udbyde abonnementsformer eller tillægsydelser, som TDC ikke er forpligtet til at udbyde, kan LIC opsige aftalen herom eller dele heraf med mindst 1 måneds varsel. 18. Ændringer af TDC's offentlige telenet og teletjenester TDC er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af TDC's offentlige telenet og teletjenester for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav. LIC tilstræber at informere medlemmet om ændringer med passende varsel, hvis LIC skønner, at ændringen har væsentlig betydning for medlemmets brug af tjenesten. 13

14 19. Ændring af vilkår og priser LIC kan ændre disse vilkår, supplerende tjenestespecifikke abonnementsvilkår, særskilte tillægsvilkår samt abonnementsafgifter, forbrugsafgifter og gebyrer, jf. pkt. 11, med et varsel på mindst 1 måned. Ændringerne varsles ved annoncering i LIC s kataloger, på LIC Mobilics hjemmeside (www.mobilic.dk) eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt sammen med en regning eller som tekst på betalingsoversigten fra medlemmets bank eller PBS. LIC Mobilkunder kan endvidere varsles ved udsendelse af en sms. Væsentlige ændringer varsles dog ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt sammen med en regning eller som tekst på betalingsoversigten fra medlemmets bank eller PBS. Ændringer, herunder væsentlige ændringer, kan endvidere varsles pr. til medlemmet, hvis medlemmet har oplyst adresse til LIC. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel. Ændring af éngangsafgifter, herunder oprettelsesafgifter og flytteafgifter mv. kan ske uden varsel ved indførelse i LIC s prislister. 20. Tvister og klager I tilfælde af tvist mellem medlemmet og LIC om forhold, der udspringer af aftalen, kan medlemmet klage til LIC. LIC træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. LIC s afgørelse kan indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K, tlf Hvis Teleankenævnet ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i muligt omfang videresende klagen til den rette myndighed. Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler herom. 21. Ikrafttrædelse Aftalen mellem medlemmet og LIC træder i kraft ved levering, jf. pkt. 4. Disse vilkår træder i kraft den 1. oktober

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Bilag 10. Abonnements vilkår. Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25

Bilag 10. Abonnements vilkår. Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25 Bilag 10. Abonnements vilkår Gensalg fastnet Bilag 10 Abonnements vilkår v standard 23 10 2012.doc Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 3 1.A. Elektronisk kommunikation... 4 1.B. Fortrydelsesret

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for kunder i Dansk Kabel TV Oktober 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Kort præsentation af Vilkår for DANSK KABEL TV's tjenester På de næste sider

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester

April 2010. Vilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Vilkår for TDC s mobiltjenester Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester April 2010 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009

Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Vilkår for TDC s mobiltjenester September 2009 Generelle vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Erhvervskunder Abonnementsvilkår for TDC s mobiltjenester Tillægsvilkår Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

SimService generelle betingelser

SimService generelle betingelser SimService generelle betingelser Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Aftalens partere og indgåelse 3 3. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne 3 4. Registrering af Kunden og adresseoplysning

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement

Generelle vilkår og betingelser. Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Generelle vilkår og betingelser Vigtig information om dit nye CLEVER opladningsabonnement Version 1.1. Ikrafttrædelse pr. 8. juni 2012 På denne og de følgende sider kan du læse de vilkår, som gælder for

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

Generelle vilkår for Service

Generelle vilkår for Service Generelle vilkår for Service 1. Generelt Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler om serviceydelser. For hver af NetDesigns serviceydelser gælder produktspecifikke vilkår i supplement til nærværende

Læs mere

betingelser for Signalforsyning

betingelser for Signalforsyning betingelser for Signalforsyning Almindelige betingelser for forsyning fra GVD Antenneforening På de følgende sider kan du læse de vilkår, som er gældende for din aftale om leverance af tv og/eller andre

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår, som er gældende fra 1. september 2015 for din Stofa Telefoni aftale. Aftalevilkårene er sammen med de gældende

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser Abonnementsbetingelser Telefoni, Internet, TV Gældende pr. 15. maj 2007 Indhold 1.Kort præsentation af abonnementsvilkår hos ComX Networks A/S 2. Tilslutning til ComX og fortrydelsesret 3. Forudsætninger

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor.

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor. Vilkår for køb og brug af tjenester på sitet Kort præsentation af vilkår (Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR 1 Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for ekstra kanaler og Stofa SmartTv 3 Velkommen til Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler! Du får her et overblik

Læs mere

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat

Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat Standardbetingelser for Telia Bredbånd privat 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser gælder for Kundens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Betingelserne gælder for Telias levering af tilslutning

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon (Signafon) og kunden og gælder således for Signafons levering

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Ta springet til fremtidens fibernetforbindelse

Ta springet til fremtidens fibernetforbindelse Velkommen som kunde hos SYD ENERGI Hvad er dine rettigheder og forpligtelser som kunde hos SYD ENERGI? Det kan du få svar på i denne folder om dine aftalevilkår. Her giver vi dig et overblik over de betingelser,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 Indholdsoversigt Afsnit 1. Aftaleindgåelse, aftalefortrydelse og aftaleopsigelse Afsnit 2. Behandling

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Fastnet (herunder ForeningsKombi) Erhvervskunder Oktober 2010 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på fastnettelefoni hos TDC,

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år Bilag13 BINDINGS KONTRAKT Stamdata Firmanavn: CVR nr: Ean nr: Gade/vej: Husnummer: Etage Enhed (TH/TV/MF) Postnummer: By: IP-telefoni: Samtlige Uni-tel mobiler Mobil bindingsperiode JA NEJ 1 ÅR 2 ÅR 3

Læs mere

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR

Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR 1 Velkommen til Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler! Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din aftale om Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler.

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Bilag 1 - Generelle vilkår for levering af bredbånd

Bilag 1 - Generelle vilkår for levering af bredbånd Bilag 1 - Generelle vilkår for levering af bredbånd 1. Indledning og aftalens parter 1.1 Disse generelle aftalevilkår (Aftalevilkår) gælder for aftaler, der er indgået mellem Fiberby ApS ("Fiberby") og

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv

Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Tilmelding for foreningsmedlemmer til TDC Foreningsrabat Dansk Erhverv Bestilling vedrørende TDC ForeningsRabat Fastnet Valg af rabataftale: Sæt kryds Aftaleperiode Forbrug pr. år Fastnet til fastnet Fastnet

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32

Oprettelse 79,20. Abonnement pr. måned 48,00. Standard minuttakst* 0,80. Servicenumre pr. minut** 1,00. Standard SMS takst*** 0,32 Priser Grundpriser Oprettelse 79,20 Abonnement pr. måned 48,00 Forbrug Standard minuttakst* 0,80 Opkald til udlandet/modtaget i udlandet Gældende udlandspriser, se www.telenor.dk Servicenumre pr. minut**

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

Vilkår: OiSTER Tank Selv Mobilt Bredbånd Version 1.2 - September 2013

Vilkår: OiSTER Tank Selv Mobilt Bredbånd Version 1.2 - September 2013 Vilkår: OiSTER Tank Selv Mobilt Bredbånd Version 1.2 - September 2013 1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.1. Aftalen generelt... 2 1.2. OiSTER og Dig ved køb af Startpakke.... 2 1.3. Gyldighed... 2

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012

LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 LIC Mobil Abonnementsvilkår Oktober 2012 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC mobiltjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Mobil Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet A/S Marts 2012 1. Generelle bestemmelser 1.1 Disse Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet ( Abonnementsvilkår ) omfatter vilkårene for Abonnentens Tilslutning til Fibernet

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Cirque Almindelige vilkår og betingelser 2014

Cirque Almindelige vilkår og betingelser 2014 Cirque Almindelige vilkår og betingelser 2014 CIRQUE A/S KRONPRINSESSEGADE 4 1306 KØBENHAVN K 7733 7171 CVR 21653349 Indhold 1 Generelt... 3 2 Særligt om mobiltelefoni... 3 3 Særligt om datatjenester og

Læs mere