PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE"

Transkript

1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Paktiktbkivl btå af 4 hvl: A. Bkivl af paktiktt B. Ualpla f føt paktikpi C. Ualpla f a tj paktikpi a) Spcialiimulih f Datilbupæaik b) Spcialiimulih f Skl- fitipæaik c) Spcialiimulih f Scial- pcialpæaik Vjli til ufyll af paktiktbkivl m ualpla. Paktikitituti ufyl hvi flt m plyi m itituti. U klt paktikpi ufyl lvat pi m bkivl af hva ma abj i itituti m aiv vi- fæihmål. (D pcialiimå itituti ikk tilby, ka ltt). D yt kl ufyl af klt tu. D tu kiv, hva ha/hu vil abj m vi- fæih mål kkt i løbt af paktikk. Dtt kal k f hvt klt tu m bliv paktiktbkivl å læipla f klt tu m hl paktikfløbt. A. Bkivl af paktiktt Skiv i hvi flt: Itituti av: A: Ifjkl Vatåvj Hlbæk 1 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

2 Tlf.: a: Hjmmia: ifjkl.k Åbiti: maa-ta Fa Ititutil: Spcialiimulih på paktiktt: F hutit vblik æt ky v pcialiimulih, på paktiktt ( 3 fav å i i kabl f t fklli pcialii) Klau Vi Øaa Datilbu Pæaik (Sæt ky i t/ lvat flt) Skl- fitipæaik (Sæt ky i t/ lvat flt) Scial- pcialpæaik (Sæt ky i t/ lvat flt) Fyik amm, u i: Facilitt (hu facilitt i lkalmåt) Atal bø/u/vk: Alupp: Bkivl af målupp: Iatmå/ aktull pjkt: Abjmt: Bkivl af itituti ftuk pæaik mt bul hf. Tvæpfilt amabj: Faupp m itituti amabj m. St kl m mak, kv, blba af æ afalt, ltativ, bakk t lmå. vi bytt vi atukl iti mt. ca 250 bø i SFO/ikli 6-14 å m klubb Almili flkkl m blat atialitt vlat læpla vlat læpla 2 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

3 Palupp ammæti: Paktikvjl kvalifikati: Hvi fl vjl ætt atal u f fklli kvalifikati. Hvi vjl, ætt ky u fklli kvalifikati. Paktikvjlkuu (2 a kuu) Paktikvjlual (6-8 u ualfløb) b vjl ha ual At/a ual 3 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

4 F Bøt tilttlæl Hvl ia paktiktt fl. i fbøt: D tu fbl til fbøt Dial m paktiktbkivl ualpla Dial m ii fvti i paktikk tat Itukti til paktiktt Staff- bøattt, tavhplit, aættlbv til lø paktikk m.v. Paktiktt fvti til tu Døftl af kmptcmål, vi- fæihmål, ualpla målfmuli D tu møpla D tu ha 2 ituktimø I SFO. I aættl iht bøattt. Dt føt mø m paktikvjl. Nå tu ha fåt tillt paktikpla, ktakt paktiktt, h aftal t 1. mø. På møt ufyl aættlpapi fm til kmmu amm m kattkt. Aættl ft æl vkmt f tu. D tu mbi ualpla. D tu vil bliv jt bkt m tavhplit, få ulvt lvat papi m mt almili ti, ma kal vi m SFO. F.k. Iatmå, pcu v. Symli, akmli, fiplalæi mv. D it m møtuktu, hu SFO' mø, amt fællmø på kl. På t 2. mø vil tu bliv itt m timbi, møpla vjlitim. D tu vil bliv at uit i I alia m kal væ amm m paktikk. Dt fvt at tu ha jt i l vvjl m paktikk, m ka øft på møt. Du uvkl ii fvti til paktikk. D aftal m tu hva vjlitim kal fl. Vi fvt, at tu ikk piit a løabj, fm f paktikk, it paktikk kal btat m fultiabj. 4 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

5 5 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014 V at lta i alia m ka ihl abjti ka li i tiummt fa 6.30 til (f ). Paktikk vil btå i bå SFO-tim amt kllatt amabj m lv, pæa læ. D tu kal lta på li f m paktikvjl i tammø, SFO-mø, aflimø, LP PR-mø. D tu vil hav tilhøfhl til t af 4 ti m amm tam m paktikvjl. Paktikpav vil væ pcbkivl af paktik pav.skiftli. D tu vil få mulih f at tift bktkab m LPmll. Paktikvjli, plalæi haf amt a fat tilttlæ af tu, vt. i amabj m paktikvjl. D tu vil få mulih f at fyb i i klt bø ll må, fvt vi, at tu ætt i i i t at hav t abjpla ma bl i luft. I SFO vil tu iå i fklli tmamå. D t tmamå ihl hv upp pæa fa SFO'. Hv upp ha hv a plalat aktivitt m ka fløb v læ ll kt pi. I atuhut, ka t væ alt fa at lav bål itt i pi, til at plat tæ i hav fltt kuv. I kut ka t væ alt fa, at bæ hjmmlav Raku lkukk filt bch til at mal t mali y tamaj. I kp bvæl ka t væ alt

6 fa fbl tui køjttu til kaak mca æ. I æmåt, m t fæll ava, ka t væ alt fa cmputpil, fitik, t pil u ll put på åt fi. Dt fvt, at tu vil ætt i i i hva kfliktløi mllm bø ka væ, vvj hvilk ll tu lv ha i ampillt mllm mk, i kmmuikati i kfliktløi. Du kal i i paktikpi hav tim i kl u kal abj m fyblpi i f v tmamå u kal afpøv i i v i f t pæaik flt u vil plv bø cial lati, ampil i kl, bå i kla på tvæ af kla amt i fiti i SFO. På Ifj Skl SFO piit vi fi l højt, fi vi m at:l kab vkab l uvikl bat cial kmptc l hali på bø btil l kæv/kab fatai kativ tæki kpimt l viti, a t kab it f, at ftå iå i cialt ampil m a bø l læi f livt Du ka/kal ufk afpøv pæa ll i flkkl. Du kal afpøv i lv i it ampil m bø i fyblpi i t tmamå. Du ka læ v at iå, lta tøtt p m bø ampil lati i kl SFO, amt v at væ pø, bv 6 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

7 flkt i fhl til paki. Du ka øft tt m i paktikvjl amt m t øvi pal. D føt a på paktiktt plalat. Itukti til itituti, hva kultu aii. Oaii af ktakt til ualitituti i fbil m 2/3 utall Aflutt pøv Uyb hva paktiktt fhl i, hvi bkymi/pblm i paktikfløbt Dat f it vii: føt a, vil bliv tilttlat på 2. fmø, amm m tu I t tilfæl at paktikvjl ha bkymi mki tu, vil tt i føt ma bliv øftt m tu på t vjlimø. Hvi tt ikk lø pblmt vil b vjl tal m tu. I it vil t væ SFO l ta amtal m tu. Ualtt vil bliv ifmt u hl fa fa tat til lut B. Ualp la f føt paktikpi Tma: 7 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

8 Pæa paki Pæaik Gufalih - Pæa paki 1. paktik. Omåt tt i m ltal i pæaik paki if t pæaik abjmå. Kmptcmål: D tu ka bu, tilttlæ, mfø valu pæaik aktivitt m ltal i pæaik paki på paktiktt, hu vu læpc i paki. 8 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

9 Vimål: D tu ha vi m. Fæihmål: D tu ka.. Hva afpjl tt i pæa paki? Hvilk læimulih tilby vi? Hva utøtt vi tu læi if tt? Hva vil j m tu kkt abj m i vi fæihmål? paktiktt målupp amt paktiktt pæaik amfumæi pav, av vi m paktiktt amfumæi pav i tilttlæl af t pæaik abj, - D tu kal abj m fyblpi i f v tmamå. - tu kal afpøv i i v i f t pæaik flt. - tu vil plv bø cial lati, ampil i kl, bå i kla på tvæ af kla amt i fiti i SFO målæti, tilttlæl aii af pæaik paki, hu m pæaik mt ffkt, målætt, tilttlæ, mfø valu pæaik paki m ial af vi m ffkt af fklli pæaik mt, - D tu kal ufk afpøv pæa ll i flkkl. - tu kal afpøv i lv i t ampil m bø i fyblpi, i t tmamå. - tu kal iå, lta tøtt p m bø ampil lati i kl SFO. - tu kal væ pø, bv flkt i fhl til paki 9 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

10 Evalui-, uøl- kumtatifm, åvl uhmæi m almæi btyi af u mava, måltikultu, hyij iklima. Dkumt valu ltal i pæaik paki, hu flkt v kvalitt i læpc, av vi m uh uhfmm i tilttlæl af t pæaik abj. - D tu kal kiv lb, m kal a ula f vjlitim. - tu kal aflv kiftli pav, kal bkiv tu vvjl, læi kumtati. - tu kal ætt i i i bu af LP yli læi, ø bu af i i paktikpav - All pæa på Ifj Skl DGI ctifict. vi ha tt f øj å vi plalæ aktivitt - S vlat ktplitik Abfalt littatu: Sæli ifmati m 1. paktikpi Abjpla f tu: Hvilk tium kal tu fvt at abj if. Ka tu fvt at abj al? ali åbiti Sm uapukt tu ikk al D tu placi på paktiktt D tu føl vjl. 10 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

11 Tilkyti til upp/tu/afli. Oaii af paktikvjli Hva paktikvjli ait tilttlat? Hva ia tu lb? plalat 1 tim vjli hv u, hv t fvt at tu t 3 a fø vjli ha t i lb, amt pømål tu vil øft til vjl. Sål at all ka kmm fbt. Akutt pblmtilli ta m t amm. C. Ua lpla f a 11 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

12 tj paktikpi a) Datilbu Pæaik 12 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

13 Kmptcmå: Rlati kmmuikati 2. paktik Pæa m pcialii ha æli kmptc til at abj i f l af t pæaik abjmå, tt i m 0 5-åi. D vil i æli a hav kmptc til at kab uvikl pæaik miljø aktivitt, hv på t pæaik falit ula kab ptimal btil f t timul tyt bøliv. 13 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

14 Kmptcmåt tt i m lati, ampil kmmuikati i pæaik paki m 0-5-åi bø, hu btyi af bø fklli livbtil f tivl, lati kmmuikati. Kmptcmål: D tu ka kab lati til t klt ba bøupp, tøtt bø i at iå i lati til hia, tøtt uvikli af bø kmmuikativ kmptc, bhk pfil kmmuikati amt flkt v i v til at kmmuik iå i lati. 14 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

15 Vimål: D tu ha vi m. Fæihmål: D tu ka.. Hva afpjl tt i pæa paki? Hvilk læimulih tilby vi? Hva utøtt vi tu læi if tt? Hva vil j m tu kkt abj m i vi fæihmål? t 0-5 åi ba fuæti uviklimulih, hu bø m æli bhv, tilttlæ iffti pæaik aktivitt m aaly af bø fuæti, itakti kmmuikati, ampil itakti amt lati btyi f t 0-5 åi ba l, læi, cialii, tivl uvikli, kab ævæ lati utøtt t klt ba ufll- ltalmulih i fællkabt, ial pfil kmmuikati, kmmuik uact, pæcit ftålit m bø, famili kll, l, lti lkultu ammætt bø l, kpli, kativ, muik ættik læi ufll i pæaik paki målætt, tilttlæ valu pæaik aktivitt lt mtiv utøtt bø l ættik, muik kpli ufll m, uhfmm fby abj. tilttlæ, mfø valu iat f m, uh fbyl 15 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

16 Abfalt lvat littatu: Datilbu Pæaik 3. paktik Kmptcmå: Samabj uvikli 3. paktik Omåt tt i m ytmatik vibat flki v bia til uvikli ivati i pæaik paki. Kmptcmål: D tu kal målttt ku tilttlæ, mfø, kumt valu aktivitt læpc, tøtt bat tivl, læi, al uvikli. 16 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

17 I fbil kal tu på t falit ula ku uf kit paki, afø vu altativ mulih bia til uvikli af pæaik paki. Vimål: D tu ha vi m. F æ i h m ål : D t u H v a a f p j l t i p æ a H v a v i l j m t 17 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

18 k a.. p a k i? H vi lk l æ i m ul i h ti lb y u k k t a b j m i 18 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

19 vi? H v a u t ø tt vi t u v i f æ i h m å l? 19 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

20 amfumæi ititutill pblmtilli fbut m pæaik abj i atilbu, i t ifi c, a al y v u 20 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014 l æ i i f t t?

21 a m fu m æ i a m m i ti tu ti k ul tu 21 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

22 b t y i f a m a b j, p æ a i k u vi kli 22 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

23 l, bvæl, atu- kultuplvl, iital mi amt kab aktivitt btyi f 0-5 åi al, tivl, læi uvikli, kv ali t t, u vi k l t fy i k, p y ki k, ci a l æ t t i 23 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

24 faipc ivati, k b ø m ilj ø, bi a til u vi kli af p æ a i k 24 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

25 p a k i m i v at iv k p i m t 25 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

26 ial af bø fæl ppktiv i uvikli- faipc, til ta, i a b ø f æ l i k at ivi 26 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

27 t t m l af p æ a i k u vi kli - f a 27 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

28 iaktik pæaik mt til uvikli af pæaik paki, hu kumtati valui, i p c, æ tt m å l, a v k u m t at i 28 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

29 - v al u i m t u vi kl vi 29 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

30 m l ta l, y t m at i k fa i p a m li fl 30 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

31 føthjælp. k i v p æ a i k p a k i u fø u l æ 31 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

32 Abfalt littatu: fø t hj æ lp. Sæli ifmati m paktikpi Abjpla f tu: Hvilk tium kal tu fvt at abj if. Ka tu fvt at abj al? D tu ka fvt at kull abj mllm (fa til 16.30) m uapukt abj tu ikk al D tu placi på paktiktt Tilkyti til upp/tu/ afli. tu tilkyttt afli/må hv vjl 32 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

33 Oaii af paktikvjli Hva paktikvjli ait tilttlat? Hva ia tu lb? utli vjlitim. D tu lb amt t tu vil tal m. Dtt ø t 3 a fø vjlitim. C. Ualp 33 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

34 la f a tj paktikpi b) Skl- fitipæa ik 34 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

35 Kmptcmå: Uvikli- læium 2. paktik. Pæa m pcialii ha æli kmptc til at abj i f l af t pæaik abjmå, tt i m bø u i 6-18 å al. D ha i æli a vi m bø u uvikli, læi amt iaktik al. Pæa ha kmptc til at iå i kl aml aktivittmå, hu i uvii amt i t fitipæaik må. 35 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

36 Kmptcmåt tt i m pæaik abj i fklli uvikli- læium v. kl fitiitituti, hu tilttlæl mføl af kmmuikati m pæaik aktivitt i pæaik paki. Kmptcmål: D tu ka kab ammhæ mllm fklli uvikli- læium vata pæaik iaktik pav i fititilbu kl amt iå i pfil kmmuikati hm. 36 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

37 Vimål. D tu ha vi m Fæihmål: D tu ka.. Hva afpjl tt i pæa paki? Hvilk læimulih tilby vi? Hva utøtt vi tu læi if tt? Hva vil j m tu kkt abj m i vi fæihmål? pfifali kmmuikati, aumtati amabj kmmuik amabj pfilt m fæl, kll, læ a lvat aktø, Paktikk vil btå i bå tim i SFO kl amt kllatt amabj m lv pæa læ. Hvilkt å vil ihl fælktakt amabj m fivilli fa klubb iv pæaik uc. D tu kal lta i fælmø, amtal fællaamt. ll af uvikli- læium, hu m klaumll, iaktik mtik kyttt til læi, mtiv, l aml bø u m kkt læi, ø f ammhæ mllm mtik iaktik vvjl pæaik paki, På Ifjkl abj vi m CL mll tu vil få iblik i kal abj m CL i fklli pjkt pc i bøupp tu kal tilttlæ ufø aktivitt/pjkt u fa CL 37 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

38 bvælmæi, muik, ættik kativ pc btyi f tivl, læi uvikli, tilttlæ, mfø valu iffti læpc i f uvalt må, hu ia bø u ppktiv, - tu kal abj m fyblpi i f v tmamå. - tu kal afpøv i i v i f t pæaik flt. - tu vil plv bø cial lati, ampil i kl, bå i kla på tvæ af kla amt i fiti i SFO. vi i SFO læpla m, uhfmm fby abj 6-18 åi fuæti uviklimulih, hu bø m æli bhv. Abfalt lvat littatu: tilttlæ, mfø valu iat, tyk fbyl amt bø u m uh, tilttlæ iffti pæaik aktivitt m aaly af bø u fuæti uviklimulih Tm Ritchi & Ditt Ttf: Pæa i kl fiti All pæa på Ifjkl DGI ctific kl ha ktplitik. Duv abj vi mt m bø tivl iklui D tu kal plalæ ufø (måk fl) aktivitt/pjkt i f t af v tmamå, u fa fuæti lta bø ihl Chaltt Højhlt. mfl. Fitipæaik, falih fællkab Nahl, Thma: Abjt m LP- 38 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

39 mll Nahl, Thma:LP-mll viula Kaa Spc: cpativ Lai fitipæaik Kmptcmå: Samabj uvikli 3. paktik. Omåt tt i m tvæpfilt amabj t lvivimæi aiatik ula f pæa ava pav. Kmptcmål: D tu ka abj tvæpfilt m uvikli af kl- fitipæaik, å bø 39 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014 Skl-

40 u tivl, uvikli læi fmm. Vimål. D tu ha vi Fæihmål: D tu ka.. Hva afpjl tt i pæa paki? Hvilk læimulih tilby vi? Hva utøtt vi tu læi if tt? Hva vil j m tu kkt abj m i vi fæihmål? ititutill aiatik amm f t kl- fitipæaik abj, a pfilt i f iv ititutill aiatik amm f måt,. Vi fvt at tu i paktik ætt i i i hva t vil i at abj på kl/itituti m abj m iklui. tu få mulih f at uø, væ yi flkt i fhl til bø vk i kmmual kl/itituti. M uapukt i læimål, fi vi må i SFO m tu lvtæit kal tå f i paktikpi. D tu vil i føt pi (ca. 2 u) af paktikk, føl i vjl. Dt fvt at tu kiv i paktikptfli m hl paktikpi. D tu vjl vil i amabj uabj 40 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

41 læimål vil fæiø m på miait fatatt at. Mål vil løb bliv tat p til valui, ca 1. a m må af tu vt. m hjælp af paktikvjl. Vjlitim, plalæi haf a htil, tilttlæ af tu, vt. i amabj m paktikvjl. tvæpfilt amabj m læ a faupp, hu tamamabj kllabativ fællkab, aaly, vu a på fali ufi i amabjt m læ a faupp, D tu ka fvt at vi a i paktikfløbt. D vil bliv ivt ktuktiv kitik. Vjlitim ka bl.a. ihl: ii ktuktiv kitik, amt ak m aktivitt, alia, pæaik hli hali,amt, m ii øk fvti ifit. Dlta i alia, m ka ihl abjti, ka li i tiummt fa til Paktikk vil btå af bå kl SFO tim, amt kllatt amabj m lv, pæa læ. Hvilkt å vil ihl fælktakt amabj m fivilli fa klubb iv. pæaik uc. 41 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

42 paktiktt aiati i fhl til tvæpfilt amabj, iå i amt aaly vu paktiktt tvæpfill amabjpaki, Vi fvt tu kab ktakt til bø lta aktivt mki bø: - till pømål i palupp - abj m pjkt/pc i bøupp - mavali i tø pjkt - yli i palupp - fhl i u, løb it m hva u fta i - lta i fælmø, amtal fællaamt å vit t mulit - ta ktakt til fæl D tu vil få mulih f at fyb i i klt bø ll må, vil t fvt at tu ætt i i i t, at hav t abjpla ma bl i luft, amt tift bktkab til t tmamå i SFO m tu vt. ka væ tilkyttt m ftmia. D tu vil få mulih f t mø m v kll Mtt Huahl Sf l Klau Vi Øå amt t mø m v tillima ikkhpætat faipc ivati, 42 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014 lta i uvikli af pæaik paki m ivativ

43 iaktik pæaik mt til uvikli af pæaik paki, hu kumtati valui, føthjælp. Abfalt littatu: kpimt tilta, ætt mål, av kumtati valuimt uvikl vi m ltal, ytmatik faipamli flki v pæaik paki ufø ulæ føthjælp Skl lta i t fkipjkt h + (ti 1) vi abj hl kl m cpativ lai. Vi fvt at tu flkt v paki - vjlitim - kiftli pav - kumtati m kiftli pav ptfli Tm Ritchi & Ditt Ttf: Pæa i kl fiti Chaltt Højhlt. mfl. Fitipæaik, falih fællkab Nahl, Thma: Abjt m LPmll Nahl, Thma:LP-mll viula Kaa Spc: cpativ Lai Sæli ifmati m 43 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

44 2. 3. paktikpi Abjpla f tu: Hvilk tium kal tu fvt at abj if. Ka tu fvt at abj al? Dlta i alia, m ka ihl abjti, ka li i tiummt fa til D tu placi på paktiktt Tilkyti til upp/tu/ afli. Ikli 1 ftt i t p vjl tilkyttt. Oaii af paktikvjli Hva paktikvjli ait tilttlat? Hva ia tu lb 44 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

45 C. Ual pla a tj paktikpi c) Scial- pcialpæai k 45 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

46 Kmptcm å: Rlati kmmuikati - 2. paktik Pæa m pcialii ha æli kmptc til at iå i cial- pcialpæaik abj m mk i fhl til t v målupp: A. Bø u m æli bhv. B. Mk m cial vaklih. C. Mk m pykik /ll fyik fuktiættl 46 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

47 Kmptcmåt tt i m pæa lati, pfill kmmuikati pæaik aktivitt mil i pæaik paki. Kmptcmål: D tu ka kmmuik pfilt i lati til målupp kll ka på bau mfø pæaik aktivitt på t tik fvalit ula. 47 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

48 Vimål: D tu ha vi m. Fæihmål: D tu ka.. H v a a f p j l t t i p æ a H v a v i l j m t u k 48 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

49 p a k i? H v i l k l æ i m u l k t a b j m i v i 49 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

50 i h t i l b y v i? H v a u f æ i h m å l? 50 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

51 t ø t t v i t u l æ i 51 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

52 i f t t? kmmuikatifm latial, hu m pfill amtal pfitik pæaik væi, kflikt- vlfbyl, kflikttapi uaa afæ, kmmuik pfilt, tabl iå i pfill lati til mk i uatt piti, aaly vu tik, mat livæ i i a tila til t klt mk til fællkab, vu kflikt, fby håt kflikt amt valu ib i kflikt- vlpi, 52 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

53 bvælmæi, muik, ættik kativ pc btyi i cialpæaik paki hjælpmil pfi tkli i t læi- uviklippktiv. Abfalt lvat littatu: tilttlæ, mfø valu pæaik aktivitt i f uvalt må, hu ia bø, u vk kativitt ppktiv vu av hjælpmil pfi tkli i amabj m mk m æli bhv m hblik på at utøtt uvikli læi. Scial- pcialpæaik 3.paktik Kmptcmå: Samabj uvikli 3. paktikpi. Omåt tt i m amabjlati i uvikli af cial- pcialpæaik paki i ampil m målupp. Kmptcmål: D tu ka m uvikli af pæaik paki utøtt t målupp 53 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

54 læi-, uvikli- mbhv ppktiv i amabj m lvat aktø. Vimål: D tu ha vi m. Fæihmål: D tu ka.. Hva afpjl tt i pæa paki? Hvilk læimulih tilby vi? Hva utøtt vi tu læi if tt? Hva vil j m tu kkt abj m i vi fæihmål? ititutill, aiatik llmæi amm f cial pcialpæaik iat, a pfilt i f iv ititutill, aiatik llmæi amm, fklli cial- pcialpæaik tila mt, fta fali vui af mt, m av på paktiktt tilæ falih amm f tvæpfilt amabj, iå i tvæpfilt amabj m løi af kkt pav /ll pblmtilli, pav- avafli mllm målupp, pfill, fivilli påø, ø f falih, pav ava i t mafacttt amabj faipc ivati, 54 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014 lta i uvikli af pæaik paki m ivativ kpimt

55 iaktik pæaik mt til uvikli af pæaik paki, hu kumtati valui, føthjælp. tilta, ætt mål, av kumtati- valuimt uvikl vi m ltal, ytmatik faipamli flki v pæaik paki ufø ulæ føthjælp Abfalt littatu: Sæli ifmati m paktikpi Abjpla f tu: Hvilk tium kal tu fvt at abj if. Ka tu fvt at abj al? D tu placi på paktiktt Tilkyti til upp/tu/afli. Oaii af paktikvjli Hva paktikvjli ait tilttlat? 55 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

56 Hva ia tu ptfli/lb? 56 Paktiktbkivl UCSJ. Uabjt 3.jui 2014

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24.

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. Si t, u. S oå i i bo. i 23. i 24. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D å ao. D åb t iu. D

Læs mere

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse.

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. E ti. Si t, u. S oå i i bo. E bi. i 23. i 24. E bi. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D

Læs mere

Kerneprocesser barseldagpenge

Kerneprocesser barseldagpenge pc lp lp håt øi 4.1 Mt l P 4.1.1 hl l P 4.1.2 fø l P 4.1.3 øi tll ppl Opli 4.1.2.1 lp ftt Rfi 4.2 iitti i lp Håt lø æi 4.5 Mt hl æi til l P 4.5.1 fø æi til l P 4.5.2 tll æi Opli 4511 4.5.1.1 *ø på lt fil

Læs mere

Kerneprocesser Familieydelser

Kerneprocesser Familieydelser c Filil Filil øi 5.1 M øi filil 5.1.1 Ol ll filil øi 5.1.2 Afø filil øi 5.1.3 Aø i Ol ll Ol ll Ol ll øi øi øi hli øil ø l 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 F høi f ilii 5.1.3.1 Filil øi 5.2 Filil hå lø æi 5.5 M

Læs mere

lære tiviteter Guide til læringsforløb og aktiviteter

lære tiviteter Guide til læringsforløb og aktiviteter l i t i t i p I i læ tivitt k Gui til læifløb ktivitt Ipiti til t pllæ læifløb -ktivitt m mll Hlhitt uvii på hvvkl Ihl Om ui til læifløb ktivitt 3 Skbl f pbyi f læifløb 2 Ekmpl: Gufløb: Støm, Styi IT,

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. Af Mi M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 8-10 li FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅ: S, il fæi- iål fløb fyl. ÆRINGSMÅ OG TEGN PÅ ÆRING: S i læiål l å å læi. D jli ii il fløb Bifi i isi. il byi. Vjli å yb fløb, l ø i

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal:

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal: Af M M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 1 Sv l vby. Vjl må yb fløb, lv mø.

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af M M B J NIVEAU: 8.-10. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 2 Sv. l vby. Vjl må yb fløb, lv

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

Eleverne præsenteres for forløbets læringsmål og får en kort præsentation af genren. Her er læringsmålene, som eleverne møder dem:

Eleverne præsenteres for forløbets læringsmål og får en kort præsentation af genren. Her er læringsmålene, som eleverne møder dem: Af Mi M B J TRIN: 7.-9. kl VARIGHED: 6-8 lki FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, hvilk fæih- viål fløb fyl h. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S vi v læiål kl å å læi h. D vjli iuki il fløb Øjvibi i iskiv.k il vbyi.

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk December 2015. sådan!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk December 2015. sådan! MuliH wwwi-b Dcb 2015 å! Så! T å å 12 i ui M ié bl l Du i u i u f u i MuliH i hå Ku l bløb, MuliH iå l f bl D by i, i hl æ ii yb l i D by hll i, i hl fæll l i Vi fæ f ful ublæi T il ll h ill il iiw l ié,

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 44 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 47

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 44 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 47 Si 4 D i å ikk kpi Glæ & Bø v/li Ti Ihlfl O ff 6 F 7 Piiv pykli yk 7 Mil ål 8 D 24 yk 8 Hvf bj yk? 11 Så b il 13 Læ ll 15 Iki il fløb 17 Øvl 1: D 24 yk 18 Øvl 2: Sykpill 20 Øvl 3: Sykl 21 Øvl 4: Sykhii

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film.

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film. K APITEL 3 HANDLINGEN DEN GODE FORTÆLLING Tyi L Rx I pil l I læ H pby hli i fil. Kll bll. H b pæ il hli. G. F 46 D lø f. Vi på hl æl, f yl y p. Hli, i på h. På b f å h cp l fili. H il?, pø h ø. D j i hl.

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

STATIONS MODERNI- SERINGER

STATIONS MODERNI- SERINGER T- 2015-16 TRU. 372 Offi STTIOS MOERI- SERIER PLER FOR 2017-2019 I EOL TIL KOTRKT MELLEM TRSPORT- O BYISMIISTERIET O SB OM TRFIK UFRT SOM OFFETLI SERICE I PERIOE 2015-2024 1 Rih: R i hi SB h f i i i i

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE F hh @j_h HEDENSTEDERNE Bfu Ku fæb A æ, å bv jb u Bu f p hjæp M v ø 46.000 fæb 4 Kpv Sc O Læ Bæf F & Fæb Chf y pv: pf fp v v b Af A T, c.pych. u., EhvvPh, UKON Muvh fchf p p p u f h c f h c, p M. æ v

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

Så er der fest i Det lille Elevråd

Så er der fest i Det lille Elevråd Hovå kol o kolfitioi Apil 2011 Elv fa Søvi bøt y kol Oa. 9. at va Søvi 6. kla på bø i Hovå. D ko kl. 9.00. Vi tat at bliv lt op i 4 upp 20 lv på hvt hol, 5 fa 6.a, 5 fa 6.b, 5 fa 6.c o 5 fa Søvi 6.kla.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg.

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg. 2014-17 Rf Kmmuby : 7. vmb 2016 Tpuk: 17:00.: S: D: Fb Ik C T y A A - k k L b T b S m S v S K Å P m K m A C B P E m B c p V b k c k O u F k K N S S u k b m C u B S c j A m P A Fvæ: Afbu: Kmmuby 2014-17,

Læs mere

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted

Facebook.com/TTDM2015. VELKOMMEN Entré: 75 kr. Egne mad- og drikkevarer må ikke medbringes. Lørdag d. 5/9 kl. 11.00 DMDyrskuepladsen i Thisted Facbc/TTD215 VKON é: 75 a- ia å i bi øa 5/9 l 11 DDypla i Thi TRAKTORTRÆK 215 U b U b l l i Bl U b Bli Bli l U bu b U b l i Bl l l bu i Bli Bl l U b U b l il Bl Bli U U b U b l U b b l i Bl l l i i Bl

Læs mere

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT POJKT V f t å g y H H y f Jægp POJKT pjktpæg - Fmt Lk - Tmg- 29. p 205 Fku Kmmu t yg H H Fku ygg: 44.343 : 248,63 km2 H H ygg: c. 6.200 (u ) : c. 5 km2 y: 6 æg y zy yzy Lkkktmt Kytæhz Pv z zt mugh v. gæg

Læs mere

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/ Kulumiljø Kolæi o ii f bvivæi Nv N. Do 5 To io fo bo æ boliomå m mmby hu æy på Fæø o i Tóhv. 9 2 6 21 22 23 25 9 18 19 4 26 27 11 5 28 9 8 2 1 Ii á G Mi i 195 blv opf æhubbyl f.. i øby v Bóbi o l Jó Puo;

Læs mere

DSAM s årsmøde 2007 børn i almen praksis. 31. årgang

DSAM s årsmøde 2007 børn i almen praksis. 31. årgang Mlmbl f Dk Slkb F Alm Mici bt, ul, fki kvlittuvikli DSAM åmø 2007 bø i lm pki Si 167 D pkti læ plittl mllm mpæt tilim ptititt humim. Læ l. Si 168 Om mtliibbt liv Si 173 Si 176 Si 178 E y mbjpt uhkult åt

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Familiebogen. Vores hverdag. type 2-diabetes. med

Familiebogen. Vores hverdag. type 2-diabetes. med Familibo Vo hva m typ 2-iabt Mo Fa FAMILIEBOGEN "Vo hva m typ 2-iabt" Uivlå: 2016 1. uav, 1. opla Oplæ, viula, uvikli o uivl Sto Diabt Ct Diabtfoi Rio Hovta Rio Syamak Tat Stoøt Okl Lillbo Kocptuvikli

Læs mere

Tilbageblik og fremsyn. Indhold. 16 Dagligvarer når det passer. 10 Udnyt hullet i markedet

Tilbageblik og fremsyn. Indhold. 16 Dagligvarer når det passer. 10 Udnyt hullet i markedet 4 6 10 14 16 20 Ihl 4 DLF åæf 2015 Scb k il f ilæ, å il Åæf 2015, h l ku l å Tili Hl & C C. Fcifikk bku, kull læ, lb iækkl. Tilbblik fy 14 Fkuå 2015 Ekki f DLF il 2015-2018 ll i ful. Få k æi f l f å,.

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste!

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste! R T N L A T Y N Slåt 2012 2013 l DM l f Pwtl O f tl A S æ j Aaa Sf Jl stø AMas V sa va v ltst å als s 8S Pll Mat ljlø DM lv ltstat DM z TX DM-sølv f T Røssl S a L tl U18 U16 Kvalfat ltst wwwlst K læ s

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

TEMA. Det gode samarbejde. 3 prisvindere Mit bedste råd til et godt samarbejde. Co-teaching Sådan kommer du selv i gang med metoden

TEMA. Det gode samarbejde. 3 prisvindere Mit bedste råd til et godt samarbejde. Co-teaching Sådan kommer du selv i gang med metoden N. 3 2017 TEMA Dt g mbj 3 pivi Mit bt å til t gt mbj C-tchig Så kmm u lv i gg m mt Fæll fbl Sæt lv læig i ctum f tmmbjt EVA Dmk Evluigititut L Smbj gt, å... Ihl Smbj gt, å t gø læ g pægg ygtig til bj.

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

En fælles kommunal rammearkitektur

En fælles kommunal rammearkitektur E fæ kmmu mmkku Kkuc,, kk f P Eu CIO/Pjkkø CEDI væku, 8. fbu 2012 13.02.2012 KOMBIT / Rmmkku 1 Bhv f fæ mmkku D fm kmmu kkumå D, um mmhæ Ufhæh f vø / mbu Dfkkh å væ (å ) f f vø Hu y vv Ikk b f f mm bu

Læs mere

retning Ind i gymnasiet: Ud af gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UUvejleder.

retning Ind i gymnasiet: Ud af gymnasiet: Hvis du har spørgsmål om optagelseskrav til gymnasiet, skal du kontakte din UUvejleder. I i ymsit: U f ymsit: Hvis u h spøsmål m ptlsskv til ymsit, skl u ktkt i UUvjl. Spøsmål m skv til viå uls ft ymsit skl stills til Stuivl Fy. Du vil få l vjli f pæstt f Stuivl Fy im ll t å i ymsit. D su

Læs mere

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S SOMMER KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S D Tj Ty Ø S U H K S I Scwz F R j S 474 C Sw C ø y B f f y f B f S f Sw E C f f y Cc By ø y C y R BLU C**** G S& j j Njy P D H*** I Pø w I y M D f Njy: Bø S G Rj

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD.

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD. DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD www.. 2. å N 1 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDAKTIONEN b@-. N N -.. - 22 77 53 54 T Kpp M Kpp Iæ UGERLØSE

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Guide til. uddannelsesledere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. uddannelsesledere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler H æ Gi i E æøj i bj Hhi ii å h Ih O Gi i 3 Afæ fi - få bi ci 6 Afæ c 6 Fi iii i ci i bi Eci å i 18. 6 Oi å å b f ci 6 Tiæ i f yå 7 Oii c i æbj 8 T iæi? 8 Sb f bj 9 O f æ 11 E bj æ bi ø f 11 Qic-i i fb

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg G G ol by j, y h l o h ø, o D D? h o D. o l l o, h o l h h o p l o b å øj u å l h, på bu hu h,, h bu,. ø b 2 G D Røl Op J p op o o l ol l h bo: Cl Vlh. D ocll oo ho øl Cl, h l æ på u u o øl bo o ob, o

Læs mere

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. A M M B J TRIN: 8.-9. VARIGHED: 6-8 FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S h æh- å øb py h. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S æå p på på æ h. D j øb Dbæ S. by. Vj å yb øb ø. L h øb bå : K Læå Uø Op Pæ S E KOM GODT

Læs mere

Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive.

Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive. Sd d-vjd 1 2 3 D fø ap hæf v v få, a h a abjd a. D åd, d abjd d, å baa, a a v a væ d hav udb af d. Va a Sd 2-8 Læå f d fø ap, a v æ: a d a væ va hv av. a d a d d av, å d a. a av d d f a fd udd. Ud abjd

Læs mere

Retshistorie, retslære og retssociologi

Retshistorie, retslære og retssociologi R, æ c V 2001/02 1 Lu Hb: Iuk Nu Fk-R Kukb (Kb 1716; 5 u, 1751), Cp XI [Sp ] Ffy [f æ] k å, f æ,,, å, å é kk B å æ, u bf fæ bå pf p L fæ f b f H å k b u [ f u f ækb] Sæ k kk å b, kk fæ å k På k fk på ff

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Lokalplanforslag 611. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev.

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013. Randers Kommune. Lokalplanforslag 611. rup. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev Gassum Øster Tørslev. Tillæ r. 14 til Kommupla 2013 asu ssu su su Sy Sy Ou Ou O u rup alsår a als lså s år år Kilstrup Ki K i l p Sti Sti S ii smi ørby ø ørrrby byy b Skol Skolby Sk S kko ol lb by by b by Asss As A sssss s

Læs mere

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06 L K ILBU BÆI P 4 KL. 24 K 30 KU I VIKL 3 V. OB30 // B. 06 69 KU I L K 74 V. K4 // B. 69 KU BILLI BLIV IKK!!! BÆK 6 K! OV 100 FØ L IL Ø IF K BØ O V KØB P d 2-3 6 J BOBØ 175 V. OB6 // B. 35 99 KU IKK KVLIFYVÆKI

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos

PIGERNES AFTEN. TORSDAG DEN 5. MARTS...er der super gode tilbud og forkælelse til pigerne helt frem til kl. 21.00 hos Lokalavis H OS KV IC K LY & S U P E R B E S T 11 ias4you.k PIGERNES AFTEN TORSDAG DEN 5. MARTS... sup go ilbu og fokælls il pig hl fm il kl. 21.00 hos A L mo, Buik Chalo, Ca4you, C Pøls, Ckiosk/Skjol Bu,

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

FORÅRET er på vej DIT KØKKEN. Vi vover pelsen: ERHVERVSPROFIL. Ryomgård Slotsgade 18 Tlf. 86 39 50 00

FORÅRET er på vej DIT KØKKEN. Vi vover pelsen: ERHVERVSPROFIL. Ryomgård Slotsgade 18 Tlf. 86 39 50 00 DIT KØKKEN ERHVERVSPROFIL Vi vv p: FORÅRET på vj Ihv f Ivit Rymå, Kj Chiti, y å, t vit h vt æ, u h ti t ictt 2013 m m f æy øi ti p pi i f: - ø - b - b I buti i hjtt f bå Rymå Dju på St i jih ti t i på

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE FORSVAR FOR NATUREN

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE FORSVAR FOR NATUREN ORSVARTS BYNINS- O TABLISSMNTSTJNST ORSVAR OR NATURN yvtti u it- 2012-2026 2 yvtti Ku it- 2012-2026 3 KLOON Ku Å æ yvtti Ku øt. Tit Uiv U yvtti Ku, it- 2012-2026 vt Byi- tittt (B) ut, iut St R. Bt t Ntuut

Læs mere

Her kommer jeg DANSK. Vejledning

Her kommer jeg DANSK. Vejledning daat dv ft v udt f v fø bd bdata udt bd d t bd æ æ dæ vtæd æ ætat æt æv H j aabjd at æ udv t ca tc fæd tt da d bd ct f vd vd D d ht v d, hut æ ud t ø t tt, bd,, dhd, f udt abjd d futt btavabjd fbvdthd

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

Fokus på lokaler. Læsning sat læseprojektet Vnd. fektiv ventilation!! une A 6. kort-version. Årets skriftlige beretning i

Fokus på lokaler. Læsning sat læseprojektet Vnd. fektiv ventilation!! une A 6. kort-version. Årets skriftlige beretning i 011-10 10 Å f b GF Fu på I hu f på ² M fhøj på h 1 ³ uf D by, S b høj å æ 1 p y I få u- æ f009 f!! u p f hu K f Df ÅL f F, b p y hpå, byå å æ æ-f fpø, fæy p b D ÅLF p u h f F u f æ bh f p S h u å byff

Læs mere

Velkommen til Film- og Kulturfest i Svendborg MAGASIN 12 SIDERS TILLÆG OM SVEND13. AUGUST 2013 4. årgang

Velkommen til Film- og Kulturfest i Svendborg MAGASIN 12 SIDERS TILLÆG OM SVEND13. AUGUST 2013 4. årgang MAGASIN AUGUST 2013 4. å Vlkmm til Film- Kultuft i Sb DANMARKS FILM - OG KULTURDAGE 12 SIDERS TILLÆG OM SVEND13 Læ å m: Cyklby Rck ll i 20 å Bbybt Hi:fi 20 å m Hmi 2020 li m jøt INDHOLD LEDER Fttik fmml

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse!

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse! CSI Kiilkik uøl ici D blv bå fbyl! Bviføl fø... Vi kl fi ly p, k pkl fbyl! Hv h bå fbyl hv få? Sæ flih på fi! Bliv ipi f kiil v-kii, læ i uvii kl ll fiki viklih i pæ pklibj. D hæf ihl ipii il ækk pæ fø

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingssamarbejdet samt forholdene i udviklingslandene

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingssamarbejdet samt forholdene i udviklingslandene anskernes holdninger og kendskab til udviklingssamarbejdet samt forholdene i udviklingslandene 2016 apport udarbejdet af Wilke for anida 1 HOL OVBLK ndledning Om undersøgelsen ammendrag af undersøgelsen

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere