Ribe Amts Sygeplejeskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ribe Amts Sygeplejeskole"

Transkript

1 Ribe Amts Sygeplejeskole Af Ida Anders Ribe Amts Sygeplejeskole (RAS), Haraldsgade 7 A, Esbjerg, blev bygget i period D officielle indvielse fandt sted 10. oktober Skol, som ved tilbygninger i hholdsvis 1973 og 1980 på det nærmeste fik fordoblet sit areal,eksisterede som sygeplejeskole indtil 1992, da d blev beslaglagt til sygehusformål. På det te tidspunkt flyttede sygeplejeskol ud i Es bjergs periferi til Gjesing Skole, der stod tom, m da havde jeg forlængst forladt d aktive sygepleje. Udvikling kort fortalt Jeg skal ikke her beskrive sygeplejs historie - d er godt fortalt i andre sammhænge, m jeg vil blot nævne vor faglige organisation, Dansk Sygeplejeråd (DSR), der blev stiftet i 1899 og som således i år fejrer 100 års jubilæum, og som sid start har arbejdet på at etablere og forbedre uddannels - m der skulle allige vel gå mange år før egtlige realiteter kom på bordet. To store verdskrige kom imellem - det vil sige vi kommer frem til 1940'erne før der kom rigtig skred i uddannelsesspørgsmå let. Noget der dog sket, idet Lov om Statsau torisation blev vedtaget i Det betød, at der skulle foreligge et bevis for 3-årig ud dannelse - og at stat i princippet overtog an set. Det på d tid et stort fremskridt, m derikke uddannelsesmæssigt faste ram mer for, hvad uddannels skulle indeholde udover et cirkulære fra Sundhedsstyrels fra 1939, som angav et beskedt antal timer i syg domslære og sygepleje. Under og efter 2. Verdskrig der stor mangel på sygeplejersker, og d faglige bag grund for de færdige sygeplejersker særde les usartet. Der på dette tidspunkt ca. 100 sygehuse, der gav 3-årig uddannelse, samt nogle mindre sygehuse, der blot gav et eller to års uddannelse, der så skulle følges op af pe riode på et større sygehus. Det vil sige, der fandtes ikke egtlige syge plejeskoler, m sygehuse antog og uddan nede elever som slags bijob. Dog bør det til føjes, at der også dgang mange dygtige sygeplejersker, der havde samlet erfaring g nem mangeårigt arbejde, og som forstod at for midle deres vid til datids elever. D teoretiske undervisnings omfang ie rede dog fra ca. 700 timer til 24 timer over de tre år på de sygehuse, der gav hholdsvis det højeste og laveste samlede timetal. Noget måtte der gøres, så i 1946 nedsatte Indrigsministeriet et udvalg til at afbøde sy geplejerskemangl og forbedre uddannels. Med udgangspunkt i to betænkninger fra hholdsvis 1949 og 1954 blev der udarbejdet retningslinjer for oprettelse af sygeplejeskoler, og nye regler for uddannelse og autorisation blev nedfældet i Kongelig anordning af 30. ja nuar

2 Ribe Amts Sygeplejeskole h6 Oversigtskort. Årstalle viser opførelsesårfor de kelte bygninger. (Tegning: Forfatter) Ifølge dne anordning blev uddannelses stederne reduceret til ca. 30 sygeplejeskoler. Der blev givet retningslinjer for timetal, p sum, karakterskala, prøver, eksaminer, omprø ver, fravær etc. Afdelingernes normering, sko ls personale, skolebygningerne m.m. Der skulle oprettes et skoleråd, som skulle være rådgivde i spørgsmål vedrørde eleverne, f.eks. godkde antagelse og afskedigelse af ele ver m.m. Ved uddannelss afslutning blev der sdt redegørelse for hver kelt elevs hele ud dannelsesforløb til Sundhedsstyrels - og først da blev hun autoriseret. Dne ændring af sygeplejerskeuddannel s mægtig reform, som i første omgang skræmte mange, m som dog i løbet af nogle år fandt sin plads. Dog fulgte andre problematikker med, idet eleverne jo hidtil havde været arbejdskraft i fuld udstrækning, da al undervisning fore gået i elevs eg tid. Nu skulle d foregå i arbejdstid, hvilket medførte reduktion af elevs løn samt ansættelse af erstatningspersonale. Ribe Amts Sygeplejeskole Her i Ribe Amt blev det efter mange forhand linger vedrørde skols geografiske place ring vedtaget, at d skulle placeres ved det største sygehus - altså i Esbjerg. Der skulle bygges skole - allerede tidligt der kontakt med arkitekt, m alligevel gik byggeriet ikke i gang før Skol skulle samarbejde med samtlige syge huse i amtet, dvs. forad Ctralsygehuset, sy- 46

3 Ribe Amts Sygeplejeskole 195h-1986 Indgang til Sygeplejeskol i Esbjerg. (Foto: Privateje). gehuse i Varde, Grindsted, Ribe og Brørup. I Esbjerg desud med Set. Joseph Hospital og Spangsbjerg Hospital. De to sidstnævnte ejet af hholdsvis Set. Joseph Ord og Natio nalforing til Tuberkuloss Bekæmpelse. Da alle elever skulle have uddannelse på det psykiatriske område, fik skolerne sere tildelt uddannelsespladser på statshospitalerne via Sundhedsstyrels. RAS fik tildelt pladserne på Statshospitalet i Vester Vedsted (nu Hviding) og desud syv pladser på Statshospitalet i Vi borg. Hvert sygehus havde d gang eg besty relse, og RASs bestyrelse blev sammsat af for mænde i de lokale bestyrelser samt Ctral sygehusets inspektør, der også RASs admi nistrator på det økonomiske område. Det mange instanser at samarbejde med. Noget klere blev det, da Ctralsygehuset overtog Set. Joseph Hospital samt Spangsbjerg Hospital - og yderligere lettede det rt administrativt, da al le sygehuse samt skol ved reform i 1970 kom under amtets sygehusudvalg. RAS er dog efter min tid flyttet over i skoleog kulturudvalget i lighed med landets øvrige sygeplejeskoler. Min eg ansættelse fra januar 1962 til december Det vil sige åre fra har jeg ikke personligt kdskab til, m har forsøgt at rekonstruere forløbet ved hjælp af amtsrådsreferater fra åre, RASs arkiv samt ved samtaler med tidligere ansatte. RAS blev etableret som institution med eget budget pr. april 1957 med uddannelsesstart i juli Skols første forstander, Birthe Fog-Peters, blev ansat i 1958 med tilbagevirkde kraft 47

4 Ribe Amts Sygeplejeskole Anatomiundervisning på Ribe Amts Sygeplejeskole. (Foto: Privateje). til april Birthe Fog-Peters havde i år række været ansat på Ctralsygehuset som un dervisde sygeplejerske og afløser for sygehu sets forstander. Det fremgår afarkivalierne, at hun har været igangsætter, har etableret samarbejde med diverse sygehuse, har udarbejdet planer for te ori og praktik og sdt det til godkdelse i Sundhedsstyrels. Skol blev godkdt til at antage 24 elever to gange årligt. Birthe Fog-Peters forlod imidlertid RAS i løbet af Af amtsrådsreferat fremgår, at man ikke øn skede at opslå stilling på dette tidspunkt, m i stedet konstituere Ctralsygehusets for stander for ikke afgrænset periode, så hun samm med eget job også skulle etage sy geplejeskols ledelse. D næste skoleforstander blev ansat i okto ber 1960 og hed Ell Ginger-Morts. En 48

5 Ribe Amts højt kvalificeret sygeplejerske med mange års erfaring i undervisning og ledelse. Efter knap et års prøvetid ønskede bestyrels at forlænge prøvetid med dnu et år. Hun rejste omgå de og så stilling ledig ig. - Ribe Amts På dette Sygeplejeskole efter 1962 tidspunkt jeg ansat som sygepleje lærer i Randers Amt ( ). Skol havde fået rimelig god start, og personligt havde jeg egtlig ikke planer om at flytte. For at gø re lang historie kort, så blev jeg opfordret fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole i Århus til at søge. Jeg gjorde det - og fik stilling (som este ansøger!) med tiltrædelse d 1. januar Jeg fik orlov fra Randers og drog til Es bjerg, som på det tidspunkt et absolut ukdt sted for mig på Danmarkskortet - det er det ikke længere! Sygeplejeskol dnu ikke færdig, dog kunne et elevhold og jeg flytte ind i d vestli ge boligfløj. Skolelokalerne blev taget i brug i marts og d sidste fløj klar i oktober sam - år. me De første måneder skols kontorer i gammel karantænebygning, der forlængst er revet ned. Personalet rundt to sygeplejelærere omkring på Ctralsygehusets områ de så det bare dejligt, da vi i marts flyttede over i Haraldsgade 7 A. Vi flyttede over gad, og det at komme i bygning, der bygget til formålet lød foijættde. Dog bar d præg af at være bygget ud at fremtidige brugere taget med på råd muligvis medvirkde årsag til de mange skift på post som leder. Til ggæld der på dette tidspunkt god vilje til at ændre det mest uhsigtsmæssige ind for det muli - - ges grænser. fulgte jo også små overraskelser med. husassistter, m de vidste ellers ikke noget om, hvad de skulle. Så pludse lig jeg også planlægger af rgøring og madservering. Eleverne boede på skol - de første år der boligpligt - og kost hørte og så til. Ydermere kost og logi grads for ele verne de første to måneder af uddannels. Skol som nævnt godkdt til 24 elever to gange årligt, på daværde tidspunkt det totale elevtal i alt, det burde have været 140. ca. Uddannels I oktober 1962 stod begge boligfløje færdige, og vi ved at få skol i rimelig god gænge. Det lykkedes at få tilstrækkelige ansøgere, så holde nåede det godkdte antal. Det høje antal nåede vi sidst i 1970'erne, da havde vi godt 800 ser. ansøgere til ca. 60 uddannelsesplad Efter aftale med skolerådet havde vi nemlig øget holdstørrels for at modvirke evtuel afgang. Altid der nog, der tabte lyst, nogle blev gift og flyttede til andre skoler, nog le klarede ikke krave. I tilfælde af børnefødsler havde eleverne ret til orlov efter og se kretær. Skolelokaler i de første måneder fand tes Der Der mødte et par ste Sygeplejeskole gældde regler, m det betød oftest, at de ikke kunne følge eget hold i d resterde del af uddannels. På der Det landsplan afgang på 8-10%. ov for nævnte skoleråd oprettet fra skols start, ligeledes ifølge Sundhedssty relss cirkulære. Det mt som hjælp og støtte for skols ledelse. Ansættelser og afske digelser blev forelagt skolerådet, ligeledes æn dringer i skols planer, klager og evtuelle andre problemer. Skolerådets medlemmer formand for sygehusudvalget, der ligeledes formand her, repræstanter for læger og ledde syge plejersker fra de samarbejdde sygehuse, em49

6 Ribe Amts Sygeplejeskole fra skolevæset, der ligeledes vurderede resul forelagde disse for skolerådet. Begrundels for prøvs afholdelse må nok søges i adgangsbetingelserne, der i d konge lige anordning ret løst formuleret, idet der blot fordredes gode skolekundskaber i de fire nævnte discipliner. Selvfølgelig hændte det, at elev ikke be stod, og ofte medførte det gråd og tænders gnid sel, for dermed brast hdes håb om at begyn de på uddannelse, som hun dog faktisk hav de brugt fem måneder på og glædet sig til. Alle vi derfor glade, da vi i 1973 startede det første forskolehold, efter der bygget tredje værelsesfløj til skol. taterne Biblioteket på Ribe Amts Sygeplejeskole. (Foto: Privateje). og Rt driftsøkonomisk betød det ikke noget, idet eleverne bedslæg, amlssundhedsplejersk, skoledi rektør, direktør og forstander for Ctralsy gehuset, overlæge fra Ctralsygehuset, repræstant for lærerne samt skols leder. Sere kom der også elevrepræstant med. Det ganske stor forsamling, der afholdt møder ca. fire gange årligt. RAS havde planer om eg forskole, da jeg kom, blev ve m det ede trods alt 11 år, ind d realitet. Med forskol inkluderet i sel uddannels havde man eleverne fra start nu modtog fri kost og logi de før seks måneder, ms RAS tidligere i lighed med andre skoler skulle refundere eleverne ste udgifterne fra højskol. Sundhedsvæset i stadig udvikling og også ændringer i planerne - og alt skulle godkdes i Sundhedsstyrels. Blandt andet skulle eleverne lære diætmadlavning. Lokaler til dette fag måtte vi låne på Boldes ager Skole - oplevelse der til ringe gsi dig glæde - og heldigvis blev dette strøget efter ret kort tid for samdige sygeplejeskolers ved det betød og dermed god mulighed for at vejlede helt fra begyndels, stimulere dem om kommde. vdigt eller i andre situationer spore på and uddannelse. De første mange år fik vi ansøgere fra fem til otte forskellige sygeplejehøjskoler, og selv om højskolerne havde et tildelt psum (fra Sund hedsstyrels) kunne der være visse diverg stitutioner for raske børn. D gang der ikke ret mange institutioner, og aldeles ikke dem nød dem ind ser. m det værste, at der skulle holdes optagelsesprøve ind start på sygeplejesko l. Prøv i dansk, regning og fysik/kemi. De to første fag foregik skriftligt, fysik/kemi munddigt. Prøverne blev forestået af faglærere 50 Eleverne skulle også tre-fire dage på børnein ud for Esbjerg. I d tid, det stod på, velvilje fra institutionerne, m led udgik også efterhånd. D primæ mange mødte vi stor dette sundheds-sygepleje blev derimod udviklet i det et område eleverne oftest imødeså med stor forvtning. D store spredning af elevflokk i praktik tid gjorde, at mange af dem kun mødtes, når de med ca. et års mellemrum kom ind på skore tids løb, og

7 Ribe Amts Sygeplejeskole 195k-i<wh l til læsekurserne - så blev der glæde ogjubel. også disse kurser lagde beslag på elever nes tid skoleugerne på ca. 30 timer - og det ede ganske længe ind vi kunne holde lør dag fri for undervisning. Forud de ansatte sygeplejelærere på skol havde vi meget stor flok timelærere, der gav undervisning på specialområder: Læger, præster, psykologer, er goterapeut, fysioterapeut, farmakologer, syge plejersker fra specialområder m.fl. Standpunktsprøver i såvel teori som praktik der hele vej gnem uddannels - samt del obligatoriske prøver. Efter de otte uger på skol gik tur atter ud i praktik, og eleverne ig spredt. I de første mange år havde eleverne som nævnt boligpligt, og de flyttede rigtig mange gange med alt deres gods. RAS betalte flyttegodtgørelse til samdige elever, m det dog ikke de store summer eleverne fik i godtgørelse. Jeg mindes M - elev, der fortalte, at hun havde boet 12 for skellige steder i løbet af elevtid. M jeg må sige, de tog det med godt humør. Sere blev boligpligt ophævet, mange flyttede ud i væ relser og lejligheder - og fik bil! udsdte Sundhedsstyrels ny og noget ændret Anordning nr. 31 af 29. januar, som fremover blev kaldt d justerede uddan nelse, idet d ret gnemgribde æn dring og modernisering af d tidligere fra Forholdet mellem teori og praktik blev ændret så der nu 89 ugers praktikuddan nelse og 72 ugers teori. Karakterskala blev ændret til 13-skala, for både teori og Ved de praktik. obligatoriske prøver 6 nu mind stekarakter for at kunne fortsætte et normalt forløb. Forud de teoretiske prøver der prøver i praktikområdet. D første fandt sted efter seks måneders praktik tre det obligatoriske grundlæggde afsnit. Elev fik her Kantin på Ribe Amts Sygeplejeskole. (Foto: Privateje). afgrænset opgave, hvor hun skulle tilret telægge og udføre kelt funktion i forbin delse med patitpleje. De to sidste prøver ved afslutning af hholdsvis medicinsk- og ki rurgisk sundheds-/sygepleje. Her skulle elev tilrettelægge arbejdsgang på f.eks. min dre stue, udføre behandlinger og motivere dis se. Prøv begyndte kl morg og slutte de ved middagstid. En sygeplejelærer deltog samm med afdelingspersonale i evaluerin g og vurdering. Der tidlig afgang fra Esbjerg, når vi skulle ud til de mere perifere sy gehuse - og det både sommer og vinter. En væstlig ændring også uddannels i forbindelse med d primære sundheds-/sy gepleje. Dette afsnit nu på otte uger, og vi måtte derfor i gang med at drøfte sprøgsmålet med primærkommunerne, som efterhånd meget havde udbygget godt på dette område, og vi fik et udmærket samarbejde med alle 14 kommuner og de ansatte sundhedsplejersker og sygeplejersker, for det trods alt belast etableret ning at have elev med. Dette er nok i store til træk, som uddannels artede sig frem 51

8 Ribe Amts Sygeplejeskole iaw.wfi Efter dt uddannelse blev der, som tidlige sdt et kardexkort over hver este elevs data: Turnus, ferie, sygedage, opnåede re re nævnt, sultater på samdige områder m.m. til Sund hedsstyrels samt indstilling til autorisa tion fra sygeplejeskol - og så hun syge plejerske. Jeg har hidtil konsekvt brugt»hun«om elev. Sid 1951 har mænd haft ligestilling med kvinder på sygeplejeområdet. Vi havde til to mænd på del af holde - på landsplan regner man med fem, 7% mandlige sygeplejer sker. Ved ændring i 1979 fik vi monopol på tid»sygeplejerske«- måske til lidt irritation for de mandlige, der også autoriseres som syge plejerske. I forbindelse med d ret store reform af uddannels i 1958 opstod der et arbejdskraft problem. Hidtil havde sygehuse taget - ofte rigeligt - antal elever til uddannelse. Det samtidig god og billig arbejdskraft, og der gik ikke særlig meg tid fra til undervisning, idet dne foregik i elevs fritid, m her kom mer så sygehjælper ind i billedet. Sygehjælperuddannels Med d igangværde uddannelse forsvandt elev af og til, når læsekurserne på skol skulle passes ind, og ligeledes der pålagt sys tematisk afdelingsundervisning. Sygeplej stadig slags mesterlære, m der også lagt loft over elevs tjeste i nattevagt - alt dette mindskede arbejdskraft. Fra begyndel s havde man reduceret elevlønning, da man regnede med at indsats blev mindsket, m der manglede stadig erstatningspersonale. Sid d store mangel på personale blev et faktum i 1940'erne fandtes der antal et beskedt sygehjælpere i del afdelinger. Fra 1960 uddannede de fleste sygehuse sygehjælpere til eget behov. I 1960 blev uddannels fastlagt til 52 måneders praktik og ca. 90 teoritimer. Så foregik det frem til 1973, da der kom et cir kulære om dne uddannelse, og resultatet, at også dne uddannelse blev ctralise ret til 24 sygeplejeskoler. Sygehjælperuddan nelss længde blev et år, med 12 ugers teori og 40 ugers praktik. I Ribe Amt blev det vedtaget at placere også dne uddannelse på RAS. Da uddannels skulle begynde i 1975 der absolut ing dis ponible lokaler på sygeplejeskol. Resultatet blev, at amtet lejede d gamle tekniske skole i Torvegade, som stod ledig (nu Byhistorisk Ar kiv). D blev gjort nødtørftigt i stand, for se nere skulle vi flytte tilbage til Haraldsgade i stor flot tilbygning, der planlagt. Det ede fem år, og selv om forholde undervisningsmæssigt ret ringe ligesom toi letforholde etc. så tog alle det med godt hu mør, og trods alt der atmosfære og hygge over et gammelt hus. I 1980 stod d meget store tilbygning langs hele sygeplejeskols nordside klar til at vi kun ne flytte ind i dejlige nye lokaler - og det stor lettelser for os alle på udelig mange må der. Vi antog fire hold sygehjælperelever om året med 30 elever på hvert hold. Tilsynelad de det meget populær uddannelse - an søgertallet ormt - et år fik vi godt ansøgninger - hvilket arbejde at gå bunk ignem og sortere! Selv om der blev færre med åre, oplevede jeg ikke, at vi havde un der ansøgere til de 120 pladser. Behovet for sygehjælpere stort, ikke mindst på de mange plejehjem, der efterhånd blev opret tet. Afgang på dne uddannelse beske d, og der mange velmotiverede elever. Også sygehjælperne skulle have væsdig del af deres praktiske uddannelse på de me dicinske og kirurgiske afdelinger, så der blev trængsel, da der i forvej mange sygeplejeotte dan

9 Ribe Amts Sygeplejeskole i958-i9h6 Solgård. Der undervises uddørs. (Foto: Privateje). elever. Afdelingerne sled i det og bør roses for deres indsats i uddannels af de mange elever af forskellig art og på forskellige uddannelses trin - for først og fremmest havde de dog pati terne at tænke på. M de dygtige til at få det til at glide. Fra bestyrels og skoleråd blev der bestan digt presset på for at uddanne flere. Et år lyk kedes det at klemme et ekstra hold sygehjælpe re ignem - m også sygeplejerskeuddan nels skulle helst øges. D bedste mulighed på dette tidspunkt at tage 20 elever ind fire gange årligt. Dette begyndte vi med i 1983, og da jeg forlod skueplads i 1986 omlæg ning slut - m det ikke aktuelt i lang tid, idet hele sygeplejeskeuddannels blev ændret i hvor d kom til at høre under de kor te, videregåde uddannelser. D blev et stu dium, og eleverne blev studerde. Dne æn dring må andre udtale sig om. Plejeruddannels Der hører dog mere til RAS i min tid fik vi også overdraget plejeruddannels. Plejerne havde ret kort uddannelse, som udelukk de kvalificerede dem til at arbejde på psykia triske afdelinger - hvor også uddannels hidtil havde fundet sted. M de psykiatriske hospitaler ændrede og så karakter - i høj grad dda - i løbet af åre. 53

10 Ribe Amts Sygeplejeskole iron-i98t; Færdiguddannede sygeplejerskerfotograferet ved dimission fra Ribe Amts Sygiflejeskole d. 28. februar Bemærk knaphulsblomsterne, kapperne, skoe og d mannequinlignde siddestilling. Foto: Tonni) Sørs. (Esbjerg Byhistoriske Arkiv. B 8.428) I de følgde tre år uddannede vi bare et hold årligt, og det dækkede behovet. En ny og ændret uddanelse nemlig på vej, og det betød, at plejerne skulle fremover have sygehjælperuddannelse og derefter et halvt års uddannelse på psykiatrisk hospital med såvel teori som praktik. På dette område arbejdede vi samm med psykiatrisk hospital i Hviding (tidligere Vester Vedsted). Med dne ændring fik plejerne bedre muligheder for at observere patiterne som helhed - det vil sige både psykisk og somatisk. Personalet Som åre gik fik vi heldigvis mere personale - og velkvalificerede og dygtige medarbejdere. Efterhånd som skols funktioner øgedes, skete det tilsde med personalormerin g af sygeplejelærere og sekretærer. For at blive sygeplejelærer kræves der et års videreuddannelse ved Danmarks Sygeplejer skehøjskole i Århus. Gerelt der uddannet alt for få, da re form gnemførtes i og Esbjergs pla cering i udkant af Danmark gjorde sig også 54

11 Ribe Amts gældde dgang. Mange stillinger blev der undervisningsinteresserede syge plejersker, som sled bravt i det - mange tog så sere videreuddannels for at kvalificere sig fuldt ud. Ms vi i utrolig mange år altid kørte med personalemæssigt underskud, så det egtlig fornøjelse at konstatere, at netop da jeg slap tømm, havde vi for første gang samdige stillinger besat. Der meget at holde styr på, og ud dygtige sekretærer havde det næppe været muligt at klare de store udvi delser, m gnem alle åre må jeg være glad for, at såvel lærere som sekretærer havde interesse i deres arbejde og fik det efterhånd store skolevæs med de mange samarbejds partnere over hele amtet til at glide. for besat med Cirkulærebelagte efteruddannelser Et kapitel for sig er det ganske store antal obli gatoriske efteruddannelser, som vi måtte klem me ind, når der kapacitetsmæssigt mulig hed. For tidligere uddannede sygehjælpere og plejere det cirkulærebelagt med hsyn til ighed og timetal. På mange måder det helt and form for uddannelse, for det elever med indtil mange års erfaring fra prak få hel del sat på plads - og også ivrige efter at lære. Fra 1975 og frem til begyndels af 1980'erne blev der efteruddannet 32 hold sygehjælpe re å 24 elever i fire uger, ni hold plejere å 20 sis, som havde behov for at elever i fire uger. Efteruddannelse for sygeplejersker sygeplejersker ikke ob ligatorisk, m et tilbud til amtets sygeplejer sker-og dne uddannelse hørte ikke hjemme i skols budget, m afholdtes på skol, som også stillede kursusleder til rådighed i 2 x 6 uger årligt. Efteruddannelse for Sygeplejeskole der i alt afholdt 21 kurser på dette område. Endelig bør også nævnes, at der skulle afsæt tid til kurser og efteruddannelse af skols personale. På landsplan der årligt flere kor tere møder/kurser, hvor man kunne slappe af og drøfte problemer, få inspiration ved at træf fe kolleger fra andre skoler. Selv havde jeg blandt andet d oplevelse at sidde, som sygeplejeskolernes repræstant, i et rådgivde udvalg i Bruxelles fra i forbindelse med fastlæggels af kriterier for EF-sygeplejersk. Forud skolerne Sund hedsstyrels og Dansk Sygeplejeråd også re tes præsteret. Slutning Når jeg nu mange år sere ser tilbage, er der nok meget, der kunne være gjort anderledes og bedre, m mange gode minder er til tid og de friskes stadig op, når jeg knyttet træffer tidligere medarbejdere og elever i området, el ler når jeg evtuelt inviteres til et 25-års jubi læum. Da mindes vi, når sygehusforstander og jeg på besøg på Set. Josephs Hospital i et eller andet ærinde og fik serveret kaffe. Det foregik på d måde, at søstre stod i deres pæne, hvide forklæder og så på. En or- dssøster drak ikke kaffe i utide eller samm med andre. Vi mindes også, da vi i slutning af 1960'erbesøg af mand i Adams kostume, der frejdigt gik rundt, tog sig et bad og åbnede døre til de sygeplejersker, der ik ke havde låst. Han styrtede derefter af sted. Det arbejdsomme og travle år, med mange lange dage, m takket være dygtige og interesserede medarbejdere fik vi det til at gå rundt. Fra 1990 er alt, der er beskrevet her, gå ne havde jævnlige et over i histori. 55

12 Ribe Amts Sygeplejeskole Piet Hein har et lille vers, som jeg ofte har haft i tankerne, når arbejdet begyndte at hobe sig op: Overkomsomhed (psykologisk iagttagelse) Det nyttigste taltjeg ved, er faktisk overkomsomhed: det greb som gør, at ting bliver gjort, før bøvlet med dem gror sig stort. Kilder Ribe Amts Sygeplejerskoles arkiv. Indrigsministeriets betænkning om sygeplejerskemang l Indrigsministeriets betænkning nr. 100 om uddannelse af sygeplejersker m.m Kongelig anordning af 30. januar Kongelig anordning af 29. januar 1979.»Sygeplejs udvikling og kulturhistoriske baggrund«v/ Inger Gøtzsche og Kar Nygaard. Amtsrådsprotokol fra Ribe Amt Samtaler med tidligere medarbejdere. Ida Marie Anders. GI. Vardevej 90,6700 Esbjerg, født Uddannet sygeplejerske og sygeplejelærer. Leder af Ribe Amts Sygeplejeskole i Esbjerg

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn

Rejsebeskrivelse. 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Rejsebeskrivelse 6 sem. udveksling på G4 i Tórshavn Jeg har længe drømt om at bruge sygeplejeuddannelsen i udlandet, det var blandt andet også derfor jeg valgte uddannelsen i sin tid. Dette både for at

Læs mere

Billeder af Charlotte Munck: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Copyright Dansk Sygeplejeråd. Alle rettigheder forbeholdes

Billeder af Charlotte Munck: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Copyright Dansk Sygeplejeråd. Alle rettigheder forbeholdes Charlotte Muncks instrukser En gengivelse af et kladdehæfte med indklæbede instrukser fra Bispebjerg Hospital ca. 1913 1915 Kladdehæftet tilhører Dansk Sygeplejehistorisk Museum Billeder af Charlotte Munck:

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Socialog sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Lære sammen Arbejde med mennesker LÆRE SAMMEN SOCIAL- OG SUNDHEDS- UDDANNELSEN UDDANNELSE

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Konsekvenser ved indførelsen af de nye social- og sundhedsuddannel ser pr

Konsekvenser ved indførelsen af de nye social- og sundhedsuddannel ser pr 4. 81.39.10 P 21 Nye social- og sundhedsuddannelser Konsekvenser ved indførelsen af de nye social- og sundhedsuddannel ser pr. 1.1.1991 Uddannelsesreformen for plejeuddannelserne er vedtaget i Folketin

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Navn: Grith Walløe E-mail: Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: Slagelse sygeplejeskole Holdnummer:Sep05C Rejsebrev fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Rumænien Navn: Kristina Kaas Sørensen E-mail: Kristinakaas@gmail.com Tlf. nr. 31373249 Evt. rejsekammerat: Mai Dalsgaard Lassen Hjem-institution: VIA University

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent I medfør af 6, 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sygeplejerske

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Rumænien, Pitesti. Navn: Mai Dalsgaard Lassen E-mail: Mai_lassen19@hotmail.com Tlf. nr. 29464708 Evt. rejsekammerat: Kristina Kaas Sørensen Hjem-institution:

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 321 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål AK: Hvilke initiativer vil ministrene

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad tid lukker museet i januar? 2. Hvad koster entreen for børn? 3. Hvor længe varer

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Udveksling til Bodø, Norge Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Cecilie Kragh Jespersen E-mail: cecilie_kragh3@hotmail.com Tlf. nr. 2878 1830 Evt. rejsekammerat: Betina Winsig Hansen og Ditte Struwe Bødker

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør 10-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Christian Harlang vedrørende ejendommen matr.nr. 2 ap Hellebækgård, Hellebæk, beliggende Nordre Strandvej 92, kommunens

Læs mere

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt.

Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Sygehuset pakket ind i sne, lige før det bliver rigtig mørkt. Turen til Norge, Mo i Rana Jeg havde glædet mig meget til at komme til Norge i min specialepraktik. Jeg ville gerne udnytte muligheden, at

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Cirkulære nr.626 af september 2005 J.nr. APV

Cirkulære nr.626 af september 2005 J.nr. APV Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr.626 af september 2005 J.nr. APV3238-134127 VEJLEDENDE RETNINGSLINIER OM GODKENDELSE I UDDANNEL- SESMÆSSIG HENSEENDE TIL

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

De fleste kommer hurtigt i gang

De fleste kommer hurtigt i gang De fleste kommer hurtigt i gang skrevet af redaktionschef Anne Guldager - 22.09.2015 Ledigheden blandt nyuddannede er stigende, men en ny undersøgelse viser, at langt de fleste trods alt kommer hurtigt

Læs mere

Bilag 4: Konkrete tiltag i videreudviklingen af Den fælles Lederuddannelse - DOL

Bilag 4: Konkrete tiltag i videreudviklingen af Den fælles Lederuddannelse - DOL Bilag 4: Konkrete tiltag i videreudviklingen af Den fælles Lederuddannelse - DOL Med henblik på at styrke den ønskede effekt af DOL følger her en række konkrete initiativer, som indgår i videreudviklingen

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Rejsebrev Valgfagsperioden 7. semester

Rejsebrev Valgfagsperioden 7. semester Rejsebrev Valgfagsperioden 7. semester Udvekslingssted: Thailand, Phuket. Phuket International Hospital. Observationsstudier på bl.a. skadestue, operationsgang, dialyseafsnit og forskellige sengeafsnit.

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Rejsebrev Uganda modul 6

Rejsebrev Uganda modul 6 Malene Schwarz Primær klinik 1 Rejsebrev Uganda modul 6 Vejen fra vores hjem i Awir, Apac til hospitalet Forberedelse: Jeg havde inden min studiestart besluttet at tage en del af uddannelsen i udlandet.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Nanna Elisa Wermuth jensen E-mail: wermuth1@hotmai.dk Tlf. nr. 2258 0003 Hjem-institution: VIA University College, Århus Sygeplejeskole Holdnummer:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Aftencafé et tilbud til friske beboere

Aftencafé et tilbud til friske beboere Aftencafé et tilbud til friske beboere - Evaluering af aftencaféprojektet på Betaniahjemmet Aftencafé et tilbud til friske beboere Indledning Ideen til projekt Aftencafé- et tilbud til friske beboere udsprang

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer.

NOTAT. Allerød Kommune. Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer. NOTAT Den reviderende sygeplejerskeuddannelse - og estimeret behov for kliniske vejlederressourcer. Allerød Kommune Ældre og Sundhed Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Tekst: Karen Grøn, Sys Matthiesen Illustration og layout: Stine Sørensen Redaktør: Thomas B. Wilckens Bogen er sat med Arial Designeventyr Lær og leg med

Læs mere

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde

Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Udtalelse fra tilsynsførende for Karrebæksminde Privatskole, Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde Skolekode 280813 Tilsynsførende Klaus Eusebius Jakobsen, rektor emeritus. Undervisningen på Karrebæksminde

Læs mere

Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet 100 år

Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet 100 år Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet 100 år Sygeplejebolig og sygeplejeskole De første f to forstanderinder Judith Vang & Eli Magnusson undervisning, arbejde og festlig samvær 25. November 2010 100 års jubilæum

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet?

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af JydskeVestkysten i samarbejde med FOA Sønderjylland. Figur 1 Figur 2: I alt har 516 svarpersoner svaret

Læs mere

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet

Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Guide: Sådan kommer I videre efter krisen i parforholdet Mange parforhold drukner i en travl hverdag og ender i krise. Det er dog muligt at håndtere kriserne, så du lærer noget af dem og kommer videre,

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

August Projektbeskrivelse

August Projektbeskrivelse August 2009 Projektbeskrivelse En god indflytning et godt liv på plejehjem! Med udgangspunkt i beboerens resurser, frem for svagheder. Et opgør med den gamle plejekultur. Connie Engelund Direktør Holmegårdsparken

Læs mere

Norge Stavanger. Modul 6 forår Rikke Juul Olsen. Camilla le Févre Simonsen. UCC Nordsjælland - Sygeplejerskeuddannelsen

Norge Stavanger. Modul 6 forår Rikke Juul Olsen. Camilla le Févre Simonsen. UCC Nordsjælland - Sygeplejerskeuddannelsen Norge Stavanger Modul 6 forår 2017 Rikke Juul Olsen Camilla le Févre Simonsen UCC Nordsjælland - Sygeplejerskeuddannelsen Hvorfor tog vi på udveksling? Vi ville begge gerne ud i verden og se en anden kultur

Læs mere

Selvevalueringsrapport 2011

Selvevalueringsrapport 2011 Selvevalueringsrapport 2011 1 Indledning Dette års selvevaluering tager udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan gør vi vores elever til bedre studerende? Som oplæg til arbejdet blev personalet i første

Læs mere

Periode: 2 Nov - 31 Jan 2010 Modul 6: Primær sektor Hospital: Lira referal Hospital Skrevet af: Anika Dahl og Eva Galbiati Må gerne udleveres til

Periode: 2 Nov - 31 Jan 2010 Modul 6: Primær sektor Hospital: Lira referal Hospital Skrevet af: Anika Dahl og Eva Galbiati Må gerne udleveres til Periode: 2 Nov - 31 Jan 2010 Modul 6: Primær sektor Hospital: Lira referal Hospital Skrevet af: Anika Dahl og Eva Galbiati Må gerne udleveres til andre og offentliggøres Forberedelsen: For os har drømmen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Kirurgisk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske Udarbejdet af studieleder Jytte Gravenhorst

Læs mere

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80 Region Syddanmark Antal besvarelser: 1.885 MTU 2013 Svarprocent: 80 RESUMÉ Svarprocenten er 80 (76 i 2012). Svarprocent er dermed med på niveau med den samlede svarprocent for Region Syddanmark (ligeledes

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej,

31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej, 31-10-2013, 10:10:00 Mads: Ungdomsuddannelse 31-10-2013, 10:10:00 Vejleder Pernille er nu klar til at chatte med dig. 31-10-2013, 10:10:49 Mads: Hej, Kan det lade sig gøre at man kommer ud som elev, efter

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 9. nov. 2012. Flittige hænder, rappe fødder og én i kassen!

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 9. nov. 2012. Flittige hænder, rappe fødder og én i kassen! Århus Friskoles Fredagsbrev d. 9. nov. 2012 Flittige hænder, rappe fødder og én i kassen! 1 Kære børn, forældre og øvrige venner af Friskolen. Efter mange grundige overvejelser, har jeg i dag fortalt skolens

Læs mere

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016.

1.1 Baggrund Uddannelsesvisitationsnævnet blev oprettet efter beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016. NOTAT RÅDHUSET Kultur, Miljø og Vækst Arbejdsmarkedsafdelingen Faglig konsulent: Henriette Darlie Dyring Sagsnr.: 15/33587 Dato: 31-01-2017/hdd Evaluering af Uddannelsesvisitationsnævnet - 2016 1. Indledning

Læs mere

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter

Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Fra skolen: Afbud: Drøftelsespunkter Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Tirsdag 17 februar 2015 Deltagere: Irene Winter, Bente Juulsgaard, Kasper Soelberg, Ilse Rasmussen Fra skolen: Else Ravn Rasmussen, Lotte Herskind, Lonnie

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Thailand, Bangkok Udvekslingsperiode: D. 25.01.14 24.04.14 Navn: Malene Hjort Knudsen Email: 167839@viauc.dk & malenehjort@hotmail.com Tlf. nr. Evt. rejsekammerat: Line Axelsen &

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice Hospice Randers Danmarks første kommunale hospice Historien bag Hospice Randers Politisk beslutning i 2007: at der skulle være et tilbud til alvorligt syge borgere at stedet skulle hedde Hospice Randers

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til England: Navn: Pernille Paulsen Evt. rejsekammerat: - Hjem-institution: VIAUC Thisted Holdnummer: STS2010 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: Southampton University

Læs mere

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen åbnede konferencen om Beskæftigelsesreformen. DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesreformen er vedtaget, og lovgivningen er på plads. Nu gælder

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig.

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. 22.s.e.trin.B. 2016 Matt 18,1-14 Salmer: 750-289-593 52-423-31 Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. Havde de ikke forstået noget som helst. Men det er jo såre

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A)

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Budget 2014 Borgerrepræsentationens 1. budgetmøde, 2. september 2013 Da jeg startede i skole for snart mange år siden, fortalte min mor mig

Læs mere

Tale til Hanne Mette Ridder

Tale til Hanne Mette Ridder Som pensioneret musikterapeut overværede Synnøve Friis i juni 2003 forsvaret af den første ph.d.-afhandling indenfor musikterapi med demensramte. Afhandlingen Singing Dialogue. Music Therapy with persons

Læs mere

University College Lillebælt

University College Lillebælt Notat Afdeling/enhed Ledelsessekretariatet Oprettelsesdato 23-jun-2014 Udarbejdet af BMHJ Journalnummer 8000-476-2016 Dokumentnavn Forretningsorden for bestyrelsen for University College Lillebælt Dokumentnummer

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE.

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. Revideret foråret 2008 Gl. Hasseris skoles støttegruppe består af: 2 lærere 1 sundhedsperson 1 pædagog skolens leder 1

Læs mere