Ki^ 8{.* Ejerforen i ngsafta le, ls3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ki^ 8{.* Ejerforen i ngsafta le, 2013. ls3"

Transkript

1 Ejerforen i ngsafta le, 2013 Aftale om leverlng af tv, internet o t lefonl Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgtet mellem pi den ene side: Bredb5nd Nord A/S CVR-nr H6ndvarkewel2T DK-9700 Bronderslev (hereft er benavnt "Fibernetselskabet") og pd den anden side: G ru ndejerforeningen Skovba kken v./ R*chFrfiert Skovbakken re 9240 Nibe ls3 Ki^ 8{.* (hereft er benavnt "Foreningen"). Til Foreningen h0rende antal installationsadresser ("lnstallationsadressef): 83 (beboere i lnstallationsadresserne benavnes "Beboere") (Fibernetselskabet og Foreningen benavnes hver for sig "Part" eller "Parten" og tilsammen "Parterne"). 1 Aftalens indhold 1.1 Narvarende Aftale bestir af denne hovedaftale {herefter benavnt "Hovedaftalen"), de vedlagte "almindelige betingelser for levering til foreninger, Ejerforening" og eventuelle bilag (samlet benevnt "Aftalen"). 1,.2 Ved denne Aftale tillagges Foreningens Beboere en ret til i Aftalens lobetid at indgl aftale med Fibernetselskabet om levering af fiberbaseret internet, tv og telefoni (samlet benevnt "Ydelserne") pi de vilkir, der er angivet i denne Aftale.

2 1.3 Denne Aftale skal anses som et tilbud fra Fibernetselskabet til Foreningen indtil den er tiltridt af Foreningen. Tilbuddet bortfalder, sifremt Aftalen ikke er underskrevet og modtaget af Fibernetselskabet senest 30 kalenderdage fra Fibernetselskabets underskrift p6 Aftalen. De i tilbuddet angivne priser kan frem til accept af tilbuddet reguleres af Fib?rnetselskabet efter principperne i Abonnementsbetingelserne.. De i tilbuddet angivne priser forudsatter, at 25yo at foreningens lnstallationsadresser indgar aftale med Fibernetselskabet om levering af TV og z5o/o at foreningens lnstallationsadresser indgir aftale med Fibernetselskabet om levering af internet. Sifremt Fibernetselskabet forud for Foreningens underskrift afaftalen har en berettiget forventning om, at en sidan penetration ikke opnis skal Parterne hurtigst muligt genforhandle de i punkt 2 angivne priser. 2 Aftalens lobetid 2.7 Nervarende Aftale trader i kraft fra Foreningens tiltradelse og underskrift af Aftalen. Den tekniske leverance af Ydelserne forventes p6begyndt ultimo Aftalen kan opsiges skriftligt af Parterne til udgangen af en msned med mindst 6 msneders forudgiende varsel herom. Ved Aftalens ophorer - uanset grund - ophprer alle serskilte aftaler med Beboerne. Foreningens opsigelse af Aftalen skal i videst muligt omfang begrundes. Fibernetselskabet er ved opsigelse af Aftalen berettiget til at komme med et tilbud, der imgdekommer eventuelle endrede behov og Onsker fra Foreningen, forudsat, at det er muligt for Fibernetselskabet at im6dekomme sidanne behov og Onsker. Priser 3.1 F0lsende priser er seldende ved kontraktens indeielse per m6ned oer lnstallationsadresse i Forenineen: Produkt Priser er inklusive moms og KODA/Copydan (DKK) Heraf udgpr KODA/Copydan (DKK} TV Grund pakke Listepris 199,00 - Rabat 70,00 = Nettopris 129,00 26,07 Underholdnings pakke Listepris 344,00 - Rabat 50,00 = Nettopris 294,O0 30,42 Stor Underholdnines oakke Listepris 444,00 - Rabat 30,00 = Nettopris 4L4,OA 42,57 Produkt Priser inklusive moms {Dl(K) lnternet 30/30 Listepris 269,00 - Rabat 20,00 = Nettopris 249,OO 4A/40 Listepris 299,00 - Rabat 20,00 = Nettopris 279,OA 6olso Listepris 399,00 - Rabat 20,00 = Nettopris 379,00 solso Listepris 499,00 Rabat 20,00 = Nettopris 479,00

3 Abonnement pi telefoni er inkluderet i ethvert internetabonnement. Telefoni forbrugsafregnes. Flatratetelefoni kan kobes for D(K 69,- (listepris DKK 99,-). De oplyste priser er g*h9nde for Nettoprisindekset for august 2012 er 13O5. En eventuelt ydet rabat til Foreningens Beboere er fast i hele Aftalens lobetid. 4 Gebyrer 4.1 De til enhver tid galdende gebyrer kan findes pl Fibernetselskabet yder folgende rabat pi gebyrer i hele Aftalens lobetid:. Gebyrer fremg&r af 5 Meddelelserogkontaktinformation 5.1 Meddelelser i medfor af nerverende Aftale skal rettes til: Fibernetselskabet: Navn: Peter Sperling, telefonnr.: , -adresse: Foreningen: Navn: Navn: telefonnr.:, telefonnr.:, -adresse:, -adresse:, eller 6 Sarlige bemerkninger 6.1 TV-grundpakken tilbydes til u9,- pr. rnd. (zo6-priser) Sflfremt en kunde onsker tv ttden ogsfl at have internet tillegges et "tv-uden-intemetgebyr" p& kr. 5o,- I afsnit 6 i de almindelige betingelser menes i denne kontrakt "beboer" - ikke "forening". Punkterne 6.4 og 6.S - i de almindelige betingelser - er ikke relevante i denne aftale. 7 Underskrift og eksemplarer 7.1 Foreningen indestsr ved underskrift pi n;ervarende Aftale for, at Foreningen kan handle pii vegne af Foreningens medlemmer, og at Foreningen har bemyndigelse til at indge nerverende Aftale pi vegne af alle Beboere. 7.2 Ved underskrift pi nervarende Aftale tiltreder Parterne "almindelige betingelser for levering til foreninger, Ejerforening", der er vedlagt narvarende Aftate. Foreningen erklerer ved sin underskrift at have foretaget en omhyggelig gennemgang af Aftalen, herunder dens bilag, og at vare fuldt bekendt med indholdet samt at have tiltrsdt vilk6rene heri. 7.3 Narvarende Aftale underskrives i 2 eksemplarer, hvoraf hver Part modtager et eksemplar.

4 ri,ti'#tr* ifl$bu,lffi Dato: 25/6-13 Navn(blokbogstaver): OLE ritet: i(a?z,ffzen Pste&o* src oetza vse&tr -bn/erl-< &),*"a.j*"

5 Almindelige betingelser for leuering til foreninger Ejerforening Aftatens indhotd og omf.ng Denne Aftale omhandler leverance af fiberbaseret internet, tv og telefoni fra Fibernetselskabet til lnstallationsadrester i Foreningen. Pe baggrund.fvilkerene i denne Altale kan Beboerne indge sarskilt aftalt med Fibernets bkab t om leveringatydels rne- Ved indgielsef, aten slden sarskilt aftale underlagg s B boern de til enhvertid geldende "Almindelige betingelser for privatkunder" (herefter benamt "Abonnementsbetingelserne"). Srfremt Foreningen har en hiemmeside,skal det si vidt mullgt indarbeides et link til Abmnementsbetingelserne p5 den ptgaldende hiemmeside, Det plhviler forening n at orientete Foreningens medlemmer om indglelsen af denne Aftrle ob om de rettigheder og forpligtelser, som Aftalen medforer for Foreningen. 2? Rettlgheder Den rysisk titslutnin& ef Foreningen til Fibemetselskebets fiberf,et muligegr leverif,e af intelnet, et narmere bestemt antel tv-kanaler samt lp-telefoni tit Forenitrgens lostallationsadresser. Det narmere indhold af leyerancen fra Fibernetsel;kabet til den enkelte g boer afhenger af, hvilke ydel*r den plgaldende Beboer onsker. Alle rettighed r til dlstribution af W-kanal rne, som teveres til Foreningens Installationsadresser, indehaves af Waool i samarbejde med Fibernetselskaberne, der eier Waoo!Offentlig tremvisning eller erhvqrvsmassit udnyttslre af de leverede?v- og radiopro6rammer er kun tilladt efter larlig aftalen med Flberoets lskabet og r ttighedshaverne. Eritatningskrav fra rettibhedshavere som Jolge af Fibernetsebkabets distribution til Foreningens ln5tallationsadresier er som udgangspunkt Foreningen uvedkommende Fibetnet6elskabsts Ydelser Fibernetselsk.bet leverer det til enhver tid varende produktsortiment udbudt af Waoo! og Fibernetselskahet, der ved Aftalens ikrafttraden bestir aftre tv-pakker (benavnt Grundpakken, Underholdningspakken ob Stor Underholdf,ingspakke), internet med forskellig up- og hastighed (som praciseret i Hovedrftalenl, telefoni samt diverse radiokanaler ti! Foreningens lnstallationsadresser, eller en kqmbination af disse. Undtaget er Ydelser som af tekniske eller administrative ibeger ikke umiddelbart kan lev res til Foreningens lnstallationsadresser. Ydelserne leveres som Fiber"ToIhe-Home, og afrluttes ved lnstallationsadressen i en CpE-boks. hvori dcr som minimum er monteret et datartik og et coex-stik, Tv-kanalerne leveres pl DVB-C og analog basis med tptv-boks iom tilvalg. Tilvalgsprodukter 56m eksempelvis W on demand, start.forfra og tilvalgte tvpakker lev res pl IPlv-boksen, Den til enhver tid teldende kanalsammeosetning pa u" og radiopakker kan findes pi ww.waoo,dk. Waool og Fibernetselskabet er berettiget til at ndre i kanalsammensatnlngen i overensstemmelse med Abonnementsbetingelserne. Fibernet5elskab t stillet fiberbageret internet til radighed i Foreningens lnstallationsadr sser. Priser for de forskellige forbindelseshastigheder, som de mette blive tilbudt i tnstdllatiorsadresserne fremgir af Hovedaftatefl. vilkar for Fibernetselskabets levering af lotem t til lnstallationsadre5sernes Beboere fremgir.f Abonnementsbetingelserne" Fibernetselskabet 5tiller telefoniboks 06 andet plkravet udstyr til rldighed i Foreniogens lnstallationsadresser til etablering af udtag til telefoni. Vilkir for Fiberoetselskabets levedng at telefoni til lnstallation5adressernes Beboere frerng3r af Abonnementsbetisgelseme, Afregnint og betalinbsbetingelse. Fibernetselskabet takturerer Beboerne i overeosstemmelse rned de i Hovedaftalen angivne priser og vilkar. Fibernetselskabets ifregning af Eeboerne folger herudovet Abonnementsbetingelserne, Til brug for afgivelse af tilbud til Beboerne er ForEningen forpligtet til at 4,3 fremsende en adresselist over gamtlige Forenifigens lnstallationsadresser. Fibernetrelskabet alregner afgiftel eksempelvis til KODA/Copydan EeBulerlng al priser fibernetselskabet kan ind ksregulere liitep/iserne for de leverede Ydelser en tang irligt deo 1. iaruar. lndeksreguleringen f6lger nettoprisindekset fot august mened det foreg6ende 5r. E&sempelvis folger prisregulering i.ianuer dermed indeksstigningen fra august 2011 til aubust Sefremt opgorelse fter nettoprisindekset ikke er mulig, er Fibernetselskebet berettiget til at valge et endet tilsvarende indeks som grundlag for indeksreguleringen af listepris rn. Fibernetselskabet er endvidere berettiget til at retulere lisrepriserne pi anden baggrund, herunder udefrakommende 5tigninter i priser fra indholdsleverandorer ller otfentlige afgift er. Prisretulering skal varsles med 30 dages varsel til Beboeren. En eventuelt ydet rabat er fast i A,ftalent lob tid ob vil ikke blive reguleret. NcwErL og udslyr Kablin6; fordelingsanlag ot andre lnstal,etioner og materiel, dermatte blive installeret i fast ejendom tllhor nde Foreningen i forbind lse med levering af Ydelserne, er fibernetselskabets ejendom. Fibernetselskabet eier ligeledes eventuel kabling og udtag i Forenin8ens ejendomme {herefter b nevnt "Eiendomsnettefl og ventuel kabling til brug for lremf ring af de leverede Ydelser til Foreninten eller kabling mellem flere af Foreningensejendomme ("Omr6denettet"). 5:frcmt Eeboeren eller Foreningen mod betaling har indgeet sarlib eftale med Fibemetselskabet om installering afyderligere udtag eller yderligere kabling i lnstallationsadres*n ere.iendomsretten til sidant kabling eller ldtat dog geboerens eller Foreningens. Ejendomstetten til infrastruktur og andet netverksudstyr, der m,tte blive installeret er tidsubebgenset og ophorer siledes ikke ved oph6r afaftalen. Foreningen ml ikke flytte. *ndre eller pl nogen mgde modificere kabling, eventuelle fordelirgsenlag og andre installationer og materiel, der m5tte blive installeret af Fibernetselikabet, hverken for ra vidt ang6r et eventrelt etebleret jendomsnet eller et eventuelt installeret Omridenet. Fifrernets lskabets adganb til at have Ejeddomsrettet, Omridenetlet og andet netverksudstyr pi Foreningens ejendom er tidsubebranset og ophorer saledes ikke ved ophor af Aftal n. Hvi5 udltyr, der tilsluttes at Foreningen til Iibernettei giver aflledning til forstynelse. af de leyerede Ydelser o&/eller {iberoettet, er Foref,inBen forpli8tet til straks efter plkrav herom fra Fibernet*lskabet ai frakoble udstyr, dergiver anledning til sldanne tor5tvrrelser. Foreningen skal tage alle rimelige forholdsrebler tor at undga tekriske forstyrrelser, herunder sikre, at der ikke foreteges indgreb eller andre foranstaltninger i forbindelse m d det installerede netverk eller Ejendomsaettet, der kan foldrsage tekniske forstyrrelse. eller besvere Fibernetselskabets udbud al Ydelserne i Foreffingen, Undlader Foreningen at efterkofirme sldanne pikrav fra Fibernetselskabet. anses dette for v*sentlib misligholdelse af denne Aftale. 55 vidt det er muligt skal Foreningen stille det nodveodibe antal afliselige rum til ridighed for Fibernetselskabet hvis dette mltte vare plkravet i forbindelse med en eventuel keblinb og installation af tretvdrksudstyr i e,iendom tilhorende Foreringen. Et sedent rum mi ikke vere offentligt tilbangeligt (dys. lkke cykelrum, barnevognsrum ob lignende). Rummet skal vare beskyttet mod skadegorende hindlinger og indtrengen samt aflsst med lls, som kun Foreringen og Fib rn tselskabet har adgang til. Fibernelselskabet yil i det p,galdsnde rum opstille raclskabe, hyortil kun Fibernetselskabet slal have adgang, 56fremt der ikke eksisterer en leveranceattale mellem Foreninten og Fibemetselskabet, vil Fibernetselskabet afregne markedsleje for den plads, der er stillet til ddighed for Flbernelselskabet i medlor afdenne bestemmelre. Slfremt Fibernetselskabet mltte installere diverse netvarksudstyr i iendom tilhorende Foreningen slal Foreningen stllle 230 V forsyning til ridighed, tigesom der etableres en separat!.3 ampere sikringsgruppe pi den pagaldende ejendoms hovedtavle per opsatrackskab (geldende ltandard i 2012). Sidan forsyning stlr til radighed for Fibernetselskabet i Aftalens lobetid. og Foreningen afholder atle drifts- og lorbrugsudgifter forbundet med det installerede oetvarkgudstyr i Foreningens ejendomme, herund r dlverse.fgifter og abonnementer forbundei m d driften. Seruice og vedligeholdelse af anl&g og inftastruktur i Foreningen skal foretages af Fibernetrelskabet. toraning n skal i den forbindelse tilsikre, at Fib rnetielskabet har den fornddoe adgane til et eventuelt installeret Ejendomsnet og omredenet, Fibernetselskrbet5 adgang til at 5eruicere Eiendomsnet, Omradenet og andet tretv-rksudstyr er tidsubegrenset og ophorer slledes ikke ved ophor afaft;len. Sefremt Fibernetselskabet h3r kablet e,ler installeret andet udstyr i e.iendom tilhorende Foreningen kan diise almindelige betingelsers psnkt 6 pl Fibernelsels,(abets foranledninb tinglyserpi Foreningens eiendomme Ior Fibernetselskabet, regnitrg.

6 6.8 Seruice og vedligeholdelse af anleg og infrastruktur i Fo.eningen skal faretages af Fibernets lskabet. 7 Mislighold lse ot rorce majeure 7.r 7"2 7,3 I tilfalde at den Fibernetselskabets v-senttige misligholdels atdenne Aftale kao Aftalen opsiges umlddelbart af Foreningen ved skriftlig orientering udefl forudglende varsel, Ved Forening ns vesentlige mislitholdelge af denne Aftale er FiberneGelskabet beretriget ril folgende misligholdelsesbetu!elrer: r Lukkefor leverede Ydelser til lnstallationsdresser i Foreniogen, indtil misligholdelsens ophrr. Gen5bning vil kee betaling af et tebyr.. Opsigelse afaftalen uden varsel red skriftligorientering til Forenin8en. forudgtende o Part er eodvidere altid b rettig t til at ophave Attaler, slfremt den anden Part erllares konkurs, tag s under rekonrtruktionsbehandting, tvan$opl6ses, likvideres eller lignende. slfrernt Parten/boet ikke har stillet fornoden sikkerhed inden for en ftistr:stsat afden anden partparterne er i tilleg til de i punkt 7.1 og punkt 7.2 angime mislisholdelsesb frielser erstatningsansyarlige i henhold til dansk rets altnindelige erstatninssregler tor tab som tolge af handlinger eller undladelgerfor{rsaget afen Part eller nogen, sorn den plgeldende part har ansvaret for, med de ned nfor antorte begrensninger:. Fibernetsebkabet er ikke ectatoingsansuerlig for tab, derer opst:et som folge ifrfbrydelsg fwstynelse eller abdrint forirsabet at Fib roetselskabet i torbindelse med roranstaltninger, der skdnnes nodvendige af tekniskg vedligeholdelsesmassige eller driftsme.sige Arsager ellerer pllatt at tilsynsflyndighederne,. P3rterne er ikke erstatning$nsvarlige for indirekte tab, medmindre der forelig&r fonet eller grov uagtsomhed. Fibemetselskabet er ikke forpligtet til at betale erstatning, slftemt den manglende levering af Ydelserna eller arbrydelse heraf skyldes forhold uden for Fibernetplskabets kontrol, herunder, men ikke begranset til. lynnedslag, oversvommelser, ildebrand, kfig, terrorantreb, streike, harverk p: fibernettet, ltrkout, herunder dgsl strgke ot lekout blandt Fibernetselskabets egne medarbejd re; f jl som beror pl Foreningens forhol4 fejl i andre newark, rystemnedbrud ell r uretmassig leverinb5nettelse ha Fibernetselskabets leverandprer. 8 Ovrrdr.gelse af r ttitheder 8.1 Foreningen r ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder o&/eller forpligtelser i henhold tilaftalen til en trediemnd, medmindre den erhvervende trediemand indtreder i samtlige rettigheder og lorpligtelser, og Fibernetselskebet pa forh6nd har samtyktet ikriftligt til overdragelsen. Fiberfietselskabet er til enhwr tid berettiget tilat mrdrage Fib rnetselshabet rettigheder og forpligtelser i medtgr af neruerende AftalE, herunderogsl elerkabet af det slutkundetdhold til Foreningens Eebere, der folgeraf denne Aftale, til tredjem6nd uden samtykke fra Foreningen Diversg bertemmeeer Naruarende Aftale erstatter i sin helhed eventuelle tidligere aftaler mellem Parterne om leverif,g af Fibernetselskabets Ydelser. AndtinE r eller tiltoielser til naruerende Aftale er ikke gvldibe, medmindre de er skri,tlige og underskrevet af Parterne, Serremt en ller llere bestemmels r i Aftalen, herunder dele sf bestemmelser, efterfpltende mitte blive erkl&ret ugyldig eller bortfalde, er Parterne forplibtet til at soge den eller de bestemmelser, ell r dele heraf, -ndret ssledes. at disse i vldest muli6t omfang pl lovlig vis alspeiler Parterner oprind lige itrtbntioner. En eventuel ugyldighed eller bortfald af en eller flere bestemmelser, herunder dele heraf, har ingen indvirkning pi gyldigheden af den resterende del afaftalen. forkolighed Hver af parterne har pligt til at holde indholdet af Aftalen fortroligt, medmindre der mitte foreligge en retlig forpligtelse ti{ kemlaggelse af oplysninger om Aftrlen og dens indh6ld. 1t Lowalg og varnetitrg Denne Aftale er undergivet og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk tet. Slfremt en tvist, der udspilngef af denne Aftale, ikke kan loses i mitrdelithed, afgores tvisten endeligt yed voldgift efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Voldgiftsinstituttet (Danish Arbiirationl". Voldgiftsretreo skal besti af tre voldgiftsdommere, som alle udpeges afvoldgiftrinstitutt t. Processproget skal vare dansk, ot voldgiftsretten skal hrve sade i Arhus.

Tilbud på GE Fibernet til grundejerforeningen Egen

Tilbud på GE Fibernet til grundejerforeningen Egen Inger Olesen Egevej 56 8680 Ry Galten, d. 10. januar 2014 Tilbud på GE Fibernet til grundejerforeningen Egen Efter aftale sender jeg hermed et tilbud på etableringen af GE Fibernet til grundejerforeningen

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej 05-02-2002

Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej 05-02-2002 II Kabel TV Etablering at TDC Kabel TV ejet an/ceg med returvej samt forsyningsaftale med individuelt tilvalg, Service og returvej 05-02-2002 Ejendommen/Foreningens navn: HF-nr.: 223-001-000 Anlcegsnr.:

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

SYSTEMAFTALE PRODUCENT

SYSTEMAFTALE PRODUCENT SYSTEMAFTALE PRODUCENT 1. Indledning: 1.1 Denne aftale omhandler levering af ordrebehandlingssystemet "DANPOT", som er indgået mellem DANPOT DATA A/S og Kunden tilsammen benævnt "Parterne". 2.Ydelsen:

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning

Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen Udstyr samt tilslutning Abonnementsaftale (gældende fra 1. april 2011) Aftalen 1. Disse almindelige abonnementsvilkår er gældende for abonnement på tjenester udbudt af Jaynet A/S samt datterselskaber/samarbejdspartnere (herefter

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Verdo Tele A/S Verdo Tele Erhverv

Salgs- og leveringsbetingelser for Verdo Tele A/S Verdo Tele Erhverv S i d e 1 Salgs- og leveringsbetingelser for Verdo Tele A/S ( Verdo ), CVR nr. 25559517, Agerskellet 7, 8920 Randers NV. Nærværende betingelser er gældende for de tjenester, som erhvervskunden ( Kunden

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere