Ki^ 8{.* Ejerforen i ngsafta le, ls3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ki^ 8{.* Ejerforen i ngsafta le, 2013. ls3"

Transkript

1 Ejerforen i ngsafta le, 2013 Aftale om leverlng af tv, internet o t lefonl Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgtet mellem pi den ene side: Bredb5nd Nord A/S CVR-nr H6ndvarkewel2T DK-9700 Bronderslev (hereft er benavnt "Fibernetselskabet") og pd den anden side: G ru ndejerforeningen Skovba kken v./ R*chFrfiert Skovbakken re 9240 Nibe ls3 Ki^ 8{.* (hereft er benavnt "Foreningen"). Til Foreningen h0rende antal installationsadresser ("lnstallationsadressef): 83 (beboere i lnstallationsadresserne benavnes "Beboere") (Fibernetselskabet og Foreningen benavnes hver for sig "Part" eller "Parten" og tilsammen "Parterne"). 1 Aftalens indhold 1.1 Narvarende Aftale bestir af denne hovedaftale {herefter benavnt "Hovedaftalen"), de vedlagte "almindelige betingelser for levering til foreninger, Ejerforening" og eventuelle bilag (samlet benevnt "Aftalen"). 1,.2 Ved denne Aftale tillagges Foreningens Beboere en ret til i Aftalens lobetid at indgl aftale med Fibernetselskabet om levering af fiberbaseret internet, tv og telefoni (samlet benevnt "Ydelserne") pi de vilkir, der er angivet i denne Aftale.

2 1.3 Denne Aftale skal anses som et tilbud fra Fibernetselskabet til Foreningen indtil den er tiltridt af Foreningen. Tilbuddet bortfalder, sifremt Aftalen ikke er underskrevet og modtaget af Fibernetselskabet senest 30 kalenderdage fra Fibernetselskabets underskrift p6 Aftalen. De i tilbuddet angivne priser kan frem til accept af tilbuddet reguleres af Fib?rnetselskabet efter principperne i Abonnementsbetingelserne.. De i tilbuddet angivne priser forudsatter, at 25yo at foreningens lnstallationsadresser indgar aftale med Fibernetselskabet om levering af TV og z5o/o at foreningens lnstallationsadresser indgir aftale med Fibernetselskabet om levering af internet. Sifremt Fibernetselskabet forud for Foreningens underskrift afaftalen har en berettiget forventning om, at en sidan penetration ikke opnis skal Parterne hurtigst muligt genforhandle de i punkt 2 angivne priser. 2 Aftalens lobetid 2.7 Nervarende Aftale trader i kraft fra Foreningens tiltradelse og underskrift af Aftalen. Den tekniske leverance af Ydelserne forventes p6begyndt ultimo Aftalen kan opsiges skriftligt af Parterne til udgangen af en msned med mindst 6 msneders forudgiende varsel herom. Ved Aftalens ophorer - uanset grund - ophprer alle serskilte aftaler med Beboerne. Foreningens opsigelse af Aftalen skal i videst muligt omfang begrundes. Fibernetselskabet er ved opsigelse af Aftalen berettiget til at komme med et tilbud, der imgdekommer eventuelle endrede behov og Onsker fra Foreningen, forudsat, at det er muligt for Fibernetselskabet at im6dekomme sidanne behov og Onsker. Priser 3.1 F0lsende priser er seldende ved kontraktens indeielse per m6ned oer lnstallationsadresse i Forenineen: Produkt Priser er inklusive moms og KODA/Copydan (DKK) Heraf udgpr KODA/Copydan (DKK} TV Grund pakke Listepris 199,00 - Rabat 70,00 = Nettopris 129,00 26,07 Underholdnings pakke Listepris 344,00 - Rabat 50,00 = Nettopris 294,O0 30,42 Stor Underholdnines oakke Listepris 444,00 - Rabat 30,00 = Nettopris 4L4,OA 42,57 Produkt Priser inklusive moms {Dl(K) lnternet 30/30 Listepris 269,00 - Rabat 20,00 = Nettopris 249,OO 4A/40 Listepris 299,00 - Rabat 20,00 = Nettopris 279,OA 6olso Listepris 399,00 - Rabat 20,00 = Nettopris 379,00 solso Listepris 499,00 Rabat 20,00 = Nettopris 479,00

3 Abonnement pi telefoni er inkluderet i ethvert internetabonnement. Telefoni forbrugsafregnes. Flatratetelefoni kan kobes for D(K 69,- (listepris DKK 99,-). De oplyste priser er g*h9nde for Nettoprisindekset for august 2012 er 13O5. En eventuelt ydet rabat til Foreningens Beboere er fast i hele Aftalens lobetid. 4 Gebyrer 4.1 De til enhver tid galdende gebyrer kan findes pl Fibernetselskabet yder folgende rabat pi gebyrer i hele Aftalens lobetid:. Gebyrer fremg&r af 5 Meddelelserogkontaktinformation 5.1 Meddelelser i medfor af nerverende Aftale skal rettes til: Fibernetselskabet: Navn: Peter Sperling, telefonnr.: , -adresse: Foreningen: Navn: Navn: telefonnr.:, telefonnr.:, -adresse:, -adresse:, eller 6 Sarlige bemerkninger 6.1 TV-grundpakken tilbydes til u9,- pr. rnd. (zo6-priser) Sflfremt en kunde onsker tv ttden ogsfl at have internet tillegges et "tv-uden-intemetgebyr" p& kr. 5o,- I afsnit 6 i de almindelige betingelser menes i denne kontrakt "beboer" - ikke "forening". Punkterne 6.4 og 6.S - i de almindelige betingelser - er ikke relevante i denne aftale. 7 Underskrift og eksemplarer 7.1 Foreningen indestsr ved underskrift pi n;ervarende Aftale for, at Foreningen kan handle pii vegne af Foreningens medlemmer, og at Foreningen har bemyndigelse til at indge nerverende Aftale pi vegne af alle Beboere. 7.2 Ved underskrift pi nervarende Aftale tiltreder Parterne "almindelige betingelser for levering til foreninger, Ejerforening", der er vedlagt narvarende Aftate. Foreningen erklerer ved sin underskrift at have foretaget en omhyggelig gennemgang af Aftalen, herunder dens bilag, og at vare fuldt bekendt med indholdet samt at have tiltrsdt vilk6rene heri. 7.3 Narvarende Aftale underskrives i 2 eksemplarer, hvoraf hver Part modtager et eksemplar.

4 ri,ti'#tr* ifl$bu,lffi Dato: 25/6-13 Navn(blokbogstaver): OLE ritet: i(a?z,ffzen Pste&o* src oetza vse&tr -bn/erl-< &),*"a.j*"

5 Almindelige betingelser for leuering til foreninger Ejerforening Aftatens indhotd og omf.ng Denne Aftale omhandler leverance af fiberbaseret internet, tv og telefoni fra Fibernetselskabet til lnstallationsadrester i Foreningen. Pe baggrund.fvilkerene i denne Altale kan Beboerne indge sarskilt aftalt med Fibernets bkab t om leveringatydels rne- Ved indgielsef, aten slden sarskilt aftale underlagg s B boern de til enhvertid geldende "Almindelige betingelser for privatkunder" (herefter benamt "Abonnementsbetingelserne"). Srfremt Foreningen har en hiemmeside,skal det si vidt mullgt indarbeides et link til Abmnementsbetingelserne p5 den ptgaldende hiemmeside, Det plhviler forening n at orientete Foreningens medlemmer om indglelsen af denne Aftrle ob om de rettigheder og forpligtelser, som Aftalen medforer for Foreningen. 2? Rettlgheder Den rysisk titslutnin& ef Foreningen til Fibemetselskebets fiberf,et muligegr leverif,e af intelnet, et narmere bestemt antel tv-kanaler samt lp-telefoni tit Forenitrgens lostallationsadresser. Det narmere indhold af leyerancen fra Fibernetsel;kabet til den enkelte g boer afhenger af, hvilke ydel*r den plgaldende Beboer onsker. Alle rettighed r til dlstribution af W-kanal rne, som teveres til Foreningens Installationsadresser, indehaves af Waool i samarbejde med Fibernetselskaberne, der eier Waoo!Offentlig tremvisning eller erhvqrvsmassit udnyttslre af de leverede?v- og radiopro6rammer er kun tilladt efter larlig aftalen med Flberoets lskabet og r ttighedshaverne. Eritatningskrav fra rettibhedshavere som Jolge af Fibernetsebkabets distribution til Foreningens ln5tallationsadresier er som udgangspunkt Foreningen uvedkommende Fibetnet6elskabsts Ydelser Fibernetselsk.bet leverer det til enhver tid varende produktsortiment udbudt af Waoo! og Fibernetselskahet, der ved Aftalens ikrafttraden bestir aftre tv-pakker (benavnt Grundpakken, Underholdningspakken ob Stor Underholdf,ingspakke), internet med forskellig up- og hastighed (som praciseret i Hovedrftalenl, telefoni samt diverse radiokanaler ti! Foreningens lnstallationsadresser, eller en kqmbination af disse. Undtaget er Ydelser som af tekniske eller administrative ibeger ikke umiddelbart kan lev res til Foreningens lnstallationsadresser. Ydelserne leveres som Fiber"ToIhe-Home, og afrluttes ved lnstallationsadressen i en CpE-boks. hvori dcr som minimum er monteret et datartik og et coex-stik, Tv-kanalerne leveres pl DVB-C og analog basis med tptv-boks iom tilvalg. Tilvalgsprodukter 56m eksempelvis W on demand, start.forfra og tilvalgte tvpakker lev res pl IPlv-boksen, Den til enhver tid teldende kanalsammeosetning pa u" og radiopakker kan findes pi ww.waoo,dk. Waool og Fibernetselskabet er berettiget til at ndre i kanalsammensatnlngen i overensstemmelse med Abonnementsbetingelserne. Fibernet5elskab t stillet fiberbageret internet til radighed i Foreningens lnstallationsadr sser. Priser for de forskellige forbindelseshastigheder, som de mette blive tilbudt i tnstdllatiorsadresserne fremgir af Hovedaftatefl. vilkar for Fibernetselskabets levering af lotem t til lnstallationsadre5sernes Beboere fremgir.f Abonnementsbetingelserne" Fibernetselskabet 5tiller telefoniboks 06 andet plkravet udstyr til rldighed i Foreniogens lnstallationsadresser til etablering af udtag til telefoni. Vilkir for Fiberoetselskabets levedng at telefoni til lnstallation5adressernes Beboere frerng3r af Abonnementsbetisgelseme, Afregnint og betalinbsbetingelse. Fibernetselskabet takturerer Beboerne i overeosstemmelse rned de i Hovedaftalen angivne priser og vilkar. Fibernetselskabets ifregning af Eeboerne folger herudovet Abonnementsbetingelserne, Til brug for afgivelse af tilbud til Beboerne er ForEningen forpligtet til at 4,3 fremsende en adresselist over gamtlige Forenifigens lnstallationsadresser. Fibernetrelskabet alregner afgiftel eksempelvis til KODA/Copydan EeBulerlng al priser fibernetselskabet kan ind ksregulere liitep/iserne for de leverede Ydelser en tang irligt deo 1. iaruar. lndeksreguleringen f6lger nettoprisindekset fot august mened det foreg6ende 5r. E&sempelvis folger prisregulering i.ianuer dermed indeksstigningen fra august 2011 til aubust Sefremt opgorelse fter nettoprisindekset ikke er mulig, er Fibernetselskebet berettiget til at valge et endet tilsvarende indeks som grundlag for indeksreguleringen af listepris rn. Fibernetselskabet er endvidere berettiget til at retulere lisrepriserne pi anden baggrund, herunder udefrakommende 5tigninter i priser fra indholdsleverandorer ller otfentlige afgift er. Prisretulering skal varsles med 30 dages varsel til Beboeren. En eventuelt ydet rabat er fast i A,ftalent lob tid ob vil ikke blive reguleret. NcwErL og udslyr Kablin6; fordelingsanlag ot andre lnstal,etioner og materiel, dermatte blive installeret i fast ejendom tllhor nde Foreningen i forbind lse med levering af Ydelserne, er fibernetselskabets ejendom. Fibernetselskabet eier ligeledes eventuel kabling og udtag i Forenin8ens ejendomme {herefter b nevnt "Eiendomsnettefl og ventuel kabling til brug for lremf ring af de leverede Ydelser til Foreninten eller kabling mellem flere af Foreningensejendomme ("Omr6denettet"). 5:frcmt Eeboeren eller Foreningen mod betaling har indgeet sarlib eftale med Fibemetselskabet om installering afyderligere udtag eller yderligere kabling i lnstallationsadres*n ere.iendomsretten til sidant kabling eller ldtat dog geboerens eller Foreningens. Ejendomstetten til infrastruktur og andet netverksudstyr, der m,tte blive installeret er tidsubebgenset og ophorer siledes ikke ved oph6r afaftalen. Foreningen ml ikke flytte. *ndre eller pl nogen mgde modificere kabling, eventuelle fordelirgsenlag og andre installationer og materiel, der m5tte blive installeret af Fibernetselikabet, hverken for ra vidt ang6r et eventrelt etebleret jendomsnet eller et eventuelt installeret Omridenet. Fifrernets lskabets adganb til at have Ejeddomsrettet, Omridenetlet og andet netverksudstyr pi Foreningens ejendom er tidsubebranset og ophorer saledes ikke ved ophor af Aftal n. Hvi5 udltyr, der tilsluttes at Foreningen til Iibernettei giver aflledning til forstynelse. af de leyerede Ydelser o&/eller {iberoettet, er Foref,inBen forpli8tet til straks efter plkrav herom fra Fibernet*lskabet ai frakoble udstyr, dergiver anledning til sldanne tor5tvrrelser. Foreningen skal tage alle rimelige forholdsrebler tor at undga tekriske forstyrrelser, herunder sikre, at der ikke foreteges indgreb eller andre foranstaltninger i forbindelse m d det installerede netverk eller Ejendomsaettet, der kan foldrsage tekniske forstyrrelse. eller besvere Fibernetselskabets udbud al Ydelserne i Foreffingen, Undlader Foreningen at efterkofirme sldanne pikrav fra Fibernetselskabet. anses dette for v*sentlib misligholdelse af denne Aftale. 55 vidt det er muligt skal Foreningen stille det nodveodibe antal afliselige rum til ridighed for Fibernetselskabet hvis dette mltte vare plkravet i forbindelse med en eventuel keblinb og installation af tretvdrksudstyr i e,iendom tilhorende Foreringen. Et sedent rum mi ikke vere offentligt tilbangeligt (dys. lkke cykelrum, barnevognsrum ob lignende). Rummet skal vare beskyttet mod skadegorende hindlinger og indtrengen samt aflsst med lls, som kun Foreringen og Fib rn tselskabet har adgang til. Fibernelselskabet yil i det p,galdsnde rum opstille raclskabe, hyortil kun Fibernetselskabet slal have adgang, 56fremt der ikke eksisterer en leveranceattale mellem Foreninten og Fibemetselskabet, vil Fibernetselskabet afregne markedsleje for den plads, der er stillet til ddighed for Flbernelselskabet i medlor afdenne bestemmelre. Slfremt Fibernetselskabet mltte installere diverse netvarksudstyr i iendom tilhorende Foreningen slal Foreningen stllle 230 V forsyning til ridighed, tigesom der etableres en separat!.3 ampere sikringsgruppe pi den pagaldende ejendoms hovedtavle per opsatrackskab (geldende ltandard i 2012). Sidan forsyning stlr til radighed for Fibernetselskabet i Aftalens lobetid. og Foreningen afholder atle drifts- og lorbrugsudgifter forbundet med det installerede oetvarkgudstyr i Foreningens ejendomme, herund r dlverse.fgifter og abonnementer forbundei m d driften. Seruice og vedligeholdelse af anl&g og inftastruktur i Foreningen skal foretages af Fibernetrelskabet. toraning n skal i den forbindelse tilsikre, at Fib rnetielskabet har den fornddoe adgane til et eventuelt installeret Ejendomsnet og omredenet, Fibernetselskrbet5 adgang til at 5eruicere Eiendomsnet, Omradenet og andet tretv-rksudstyr er tidsubegrenset og ophorer slledes ikke ved ophor afaft;len. Sefremt Fibernetselskabet h3r kablet e,ler installeret andet udstyr i e.iendom tilhorende Foreningen kan diise almindelige betingelsers psnkt 6 pl Fibernelsels,(abets foranledninb tinglyserpi Foreningens eiendomme Ior Fibernetselskabet, regnitrg.

6 6.8 Seruice og vedligeholdelse af anleg og infrastruktur i Fo.eningen skal faretages af Fibernets lskabet. 7 Mislighold lse ot rorce majeure 7.r 7"2 7,3 I tilfalde at den Fibernetselskabets v-senttige misligholdels atdenne Aftale kao Aftalen opsiges umlddelbart af Foreningen ved skriftlig orientering udefl forudglende varsel, Ved Forening ns vesentlige mislitholdelge af denne Aftale er FiberneGelskabet beretriget ril folgende misligholdelsesbetu!elrer: r Lukkefor leverede Ydelser til lnstallationsdresser i Foreniogen, indtil misligholdelsens ophrr. Gen5bning vil kee betaling af et tebyr.. Opsigelse afaftalen uden varsel red skriftligorientering til Forenin8en. forudgtende o Part er eodvidere altid b rettig t til at ophave Attaler, slfremt den anden Part erllares konkurs, tag s under rekonrtruktionsbehandting, tvan$opl6ses, likvideres eller lignende. slfrernt Parten/boet ikke har stillet fornoden sikkerhed inden for en ftistr:stsat afden anden partparterne er i tilleg til de i punkt 7.1 og punkt 7.2 angime mislisholdelsesb frielser erstatningsansyarlige i henhold til dansk rets altnindelige erstatninssregler tor tab som tolge af handlinger eller undladelgerfor{rsaget afen Part eller nogen, sorn den plgeldende part har ansvaret for, med de ned nfor antorte begrensninger:. Fibernetsebkabet er ikke ectatoingsansuerlig for tab, derer opst:et som folge ifrfbrydelsg fwstynelse eller abdrint forirsabet at Fib roetselskabet i torbindelse med roranstaltninger, der skdnnes nodvendige af tekniskg vedligeholdelsesmassige eller driftsme.sige Arsager ellerer pllatt at tilsynsflyndighederne,. P3rterne er ikke erstatning$nsvarlige for indirekte tab, medmindre der forelig&r fonet eller grov uagtsomhed. Fibemetselskabet er ikke forpligtet til at betale erstatning, slftemt den manglende levering af Ydelserna eller arbrydelse heraf skyldes forhold uden for Fibernetplskabets kontrol, herunder, men ikke begranset til. lynnedslag, oversvommelser, ildebrand, kfig, terrorantreb, streike, harverk p: fibernettet, ltrkout, herunder dgsl strgke ot lekout blandt Fibernetselskabets egne medarbejd re; f jl som beror pl Foreningens forhol4 fejl i andre newark, rystemnedbrud ell r uretmassig leverinb5nettelse ha Fibernetselskabets leverandprer. 8 Ovrrdr.gelse af r ttitheder 8.1 Foreningen r ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder o&/eller forpligtelser i henhold tilaftalen til en trediemnd, medmindre den erhvervende trediemand indtreder i samtlige rettigheder og lorpligtelser, og Fibernetselskebet pa forh6nd har samtyktet ikriftligt til overdragelsen. Fiberfietselskabet er til enhwr tid berettiget tilat mrdrage Fib rnetselshabet rettigheder og forpligtelser i medtgr af neruerende AftalE, herunderogsl elerkabet af det slutkundetdhold til Foreningens Eebere, der folgeraf denne Aftale, til tredjem6nd uden samtykke fra Foreningen Diversg bertemmeeer Naruarende Aftale erstatter i sin helhed eventuelle tidligere aftaler mellem Parterne om leverif,g af Fibernetselskabets Ydelser. AndtinE r eller tiltoielser til naruerende Aftale er ikke gvldibe, medmindre de er skri,tlige og underskrevet af Parterne, Serremt en ller llere bestemmels r i Aftalen, herunder dele sf bestemmelser, efterfpltende mitte blive erkl&ret ugyldig eller bortfalde, er Parterne forplibtet til at soge den eller de bestemmelser, ell r dele heraf, -ndret ssledes. at disse i vldest muli6t omfang pl lovlig vis alspeiler Parterner oprind lige itrtbntioner. En eventuel ugyldighed eller bortfald af en eller flere bestemmelser, herunder dele heraf, har ingen indvirkning pi gyldigheden af den resterende del afaftalen. forkolighed Hver af parterne har pligt til at holde indholdet af Aftalen fortroligt, medmindre der mitte foreligge en retlig forpligtelse ti{ kemlaggelse af oplysninger om Aftrlen og dens indh6ld. 1t Lowalg og varnetitrg Denne Aftale er undergivet og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk tet. Slfremt en tvist, der udspilngef af denne Aftale, ikke kan loses i mitrdelithed, afgores tvisten endeligt yed voldgift efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Voldgiftsinstituttet (Danish Arbiirationl". Voldgiftsretreo skal besti af tre voldgiftsdommere, som alle udpeges afvoldgiftrinstitutt t. Processproget skal vare dansk, ot voldgiftsretten skal hrve sade i Arhus.

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: EnergiMidt A/S CVR-nr. 28 33 19

Læs mere

Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: [SYD ENERGI Bredbånd A/S ] CVR-nr.

Læs mere

Kollektiv foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Kollektiv foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Kollektiv foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: SEAS-NVE CVR-nr. 24213528 Hovedgaden

Læs mere

Tilbud på GE Fibernet til grundejerforeningen Egen

Tilbud på GE Fibernet til grundejerforeningen Egen Inger Olesen Egevej 56 8680 Ry Galten, d. 10. januar 2014 Tilbud på GE Fibernet til grundejerforeningen Egen Efter aftale sender jeg hermed et tilbud på etableringen af GE Fibernet til grundejerforeningen

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR VEDTtr-GTER FOR AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO s 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". s2. Formil Foreningens formal er at erhverve, eje og administrerejendommen matr.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET. Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum. Klager:

FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET. Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum. Klager: FonaRucERsrYRELsEN AFGORBLSE FRA FORB RU GERKLA GEN'E VNET Sag 08Y0{596 Martine Kkling Klager: Frank Grosch Munkehgjvenge 33 3520 Farum Indklagede: YouSee A/S (tidligere TDC Kabel TV AiS) Strandlodsvej

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Administrationsaftale for andelsboligforeningen

Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sagstype: ADM Administrationsaftale for andelsboligforeningen Sag-vedr. (Herefter foreningen ) og ADLEX Ejendomsadministration ApS Cvr.nr. 31332036 (Herefter ADLEX ) Senest opdateret den 1. januar 2013

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 mellem: Natur- og

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening.

Danmarks bedste bredbånd. Få det som du vil. Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Få det som du vil Med Waoo! Forening fra SEAS-NVE kan du bestille ekstra kanaler og tv-pakker med din fjernbetjening. Danmarks bedste Fiber Tv Telefoni TV Pakker Waoo! Forening TV Pakker

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI

Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI Parterne Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune, Conventus og DGI 1 Denne aftale finder anvendelse mellem parterne Fredericia Kommune, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, som den ene part og Conventus

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47

Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47 Ny'virk Iverksattercenter ApS C\ZR. nr. 27 77 50 47 Afsluttende regmskab for projekt tr,fyske I ry'nske Indvandrekvinder" for perioden 01.04.2008-31.12.2009,,four.nr. 20021229-4717 Modt:cer ili Ick'r.l

Læs mere

AFTALE OM SALGSSTADER

AFTALE OM SALGSSTADER Vadehavet J.nr. Ref. Anhra Den 26. februar 2015 AFTALE OM SALGSSTADER AFTALENS PARTER Følgende aftale om opstilling af salgsvogn på Lakolk Strand (Sønderstrand), Rømø, indgås mellem: Miljøministeriet,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren)

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) Mellem Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) og Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende betegnet Gasleverandøren) er der dags dato indgået følgende KONTRAKT om levering af naturgas

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

L Å N E K O N T R A K T

L Å N E K O N T R A K T Side 1 af 9 L Å N E K O N T R A K T Mellem [ejer] Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende): Adresse: Postnr/by: E-mail: Telefonnr.: (i det følgende benævnt ejer) og [låntager] Navn: CPR-nr.: CVR-nr.

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv. 1.2. Betingelserne

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S

Samarbejdsaftale. mellem. Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S Samarbejdsaftale mellem Grundejerforeningen Øresund Strandpark Øresund Parkvej/Sundby Parkvej 2300 København S Herefter kaldet kunden og ParkZone A/S Valhøjs Alle 174-176 2610 Rødovre CVR-nr.: 27 39 66

Læs mere

Leveringsbestemmelser

Leveringsbestemmelser din daglige energi Leveringsbestemmelser Indholdsfortegnelse FORORD... 1 3. Etablering og ændring af anlæg... 1 4. Forbrugsstedet... 1 7. Ansvar... 2 8. Priser... 2 BILAG - supplerende bestemmelser BILAG

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Kontrakt d.18.11.2013

Kontrakt d.18.11.2013 Kontrakt d.18.11.2013 mellem Sport & Energy v/niklas Jønsson CVR.nr.: 35259252 Godthåbsvej 188, 1. tv. 2720 Vandløse og KIWIWEB CVR.nr.: 33236506 KIWIWEB Frederiksberg Alle 32, 5 1860 Frederiksberg 1.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere