Ki^ 8{.* Ejerforen i ngsafta le, ls3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ki^ 8{.* Ejerforen i ngsafta le, 2013. ls3"

Transkript

1 Ejerforen i ngsafta le, 2013 Aftale om leverlng af tv, internet o t lefonl Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgtet mellem pi den ene side: Bredb5nd Nord A/S CVR-nr H6ndvarkewel2T DK-9700 Bronderslev (hereft er benavnt "Fibernetselskabet") og pd den anden side: G ru ndejerforeningen Skovba kken v./ R*chFrfiert Skovbakken re 9240 Nibe ls3 Ki^ 8{.* (hereft er benavnt "Foreningen"). Til Foreningen h0rende antal installationsadresser ("lnstallationsadressef): 83 (beboere i lnstallationsadresserne benavnes "Beboere") (Fibernetselskabet og Foreningen benavnes hver for sig "Part" eller "Parten" og tilsammen "Parterne"). 1 Aftalens indhold 1.1 Narvarende Aftale bestir af denne hovedaftale {herefter benavnt "Hovedaftalen"), de vedlagte "almindelige betingelser for levering til foreninger, Ejerforening" og eventuelle bilag (samlet benevnt "Aftalen"). 1,.2 Ved denne Aftale tillagges Foreningens Beboere en ret til i Aftalens lobetid at indgl aftale med Fibernetselskabet om levering af fiberbaseret internet, tv og telefoni (samlet benevnt "Ydelserne") pi de vilkir, der er angivet i denne Aftale.

2 1.3 Denne Aftale skal anses som et tilbud fra Fibernetselskabet til Foreningen indtil den er tiltridt af Foreningen. Tilbuddet bortfalder, sifremt Aftalen ikke er underskrevet og modtaget af Fibernetselskabet senest 30 kalenderdage fra Fibernetselskabets underskrift p6 Aftalen. De i tilbuddet angivne priser kan frem til accept af tilbuddet reguleres af Fib?rnetselskabet efter principperne i Abonnementsbetingelserne.. De i tilbuddet angivne priser forudsatter, at 25yo at foreningens lnstallationsadresser indgar aftale med Fibernetselskabet om levering af TV og z5o/o at foreningens lnstallationsadresser indgir aftale med Fibernetselskabet om levering af internet. Sifremt Fibernetselskabet forud for Foreningens underskrift afaftalen har en berettiget forventning om, at en sidan penetration ikke opnis skal Parterne hurtigst muligt genforhandle de i punkt 2 angivne priser. 2 Aftalens lobetid 2.7 Nervarende Aftale trader i kraft fra Foreningens tiltradelse og underskrift af Aftalen. Den tekniske leverance af Ydelserne forventes p6begyndt ultimo Aftalen kan opsiges skriftligt af Parterne til udgangen af en msned med mindst 6 msneders forudgiende varsel herom. Ved Aftalens ophorer - uanset grund - ophprer alle serskilte aftaler med Beboerne. Foreningens opsigelse af Aftalen skal i videst muligt omfang begrundes. Fibernetselskabet er ved opsigelse af Aftalen berettiget til at komme med et tilbud, der imgdekommer eventuelle endrede behov og Onsker fra Foreningen, forudsat, at det er muligt for Fibernetselskabet at im6dekomme sidanne behov og Onsker. Priser 3.1 F0lsende priser er seldende ved kontraktens indeielse per m6ned oer lnstallationsadresse i Forenineen: Produkt Priser er inklusive moms og KODA/Copydan (DKK) Heraf udgpr KODA/Copydan (DKK} TV Grund pakke Listepris 199,00 - Rabat 70,00 = Nettopris 129,00 26,07 Underholdnings pakke Listepris 344,00 - Rabat 50,00 = Nettopris 294,O0 30,42 Stor Underholdnines oakke Listepris 444,00 - Rabat 30,00 = Nettopris 4L4,OA 42,57 Produkt Priser inklusive moms {Dl(K) lnternet 30/30 Listepris 269,00 - Rabat 20,00 = Nettopris 249,OO 4A/40 Listepris 299,00 - Rabat 20,00 = Nettopris 279,OA 6olso Listepris 399,00 - Rabat 20,00 = Nettopris 379,00 solso Listepris 499,00 Rabat 20,00 = Nettopris 479,00

3 Abonnement pi telefoni er inkluderet i ethvert internetabonnement. Telefoni forbrugsafregnes. Flatratetelefoni kan kobes for D(K 69,- (listepris DKK 99,-). De oplyste priser er g*h9nde for Nettoprisindekset for august 2012 er 13O5. En eventuelt ydet rabat til Foreningens Beboere er fast i hele Aftalens lobetid. 4 Gebyrer 4.1 De til enhver tid galdende gebyrer kan findes pl Fibernetselskabet yder folgende rabat pi gebyrer i hele Aftalens lobetid:. Gebyrer fremg&r af 5 Meddelelserogkontaktinformation 5.1 Meddelelser i medfor af nerverende Aftale skal rettes til: Fibernetselskabet: Navn: Peter Sperling, telefonnr.: , -adresse: Foreningen: Navn: Navn: telefonnr.:, telefonnr.:, -adresse:, -adresse:, eller 6 Sarlige bemerkninger 6.1 TV-grundpakken tilbydes til u9,- pr. rnd. (zo6-priser) Sflfremt en kunde onsker tv ttden ogsfl at have internet tillegges et "tv-uden-intemetgebyr" p& kr. 5o,- I afsnit 6 i de almindelige betingelser menes i denne kontrakt "beboer" - ikke "forening". Punkterne 6.4 og 6.S - i de almindelige betingelser - er ikke relevante i denne aftale. 7 Underskrift og eksemplarer 7.1 Foreningen indestsr ved underskrift pi n;ervarende Aftale for, at Foreningen kan handle pii vegne af Foreningens medlemmer, og at Foreningen har bemyndigelse til at indge nerverende Aftale pi vegne af alle Beboere. 7.2 Ved underskrift pi nervarende Aftale tiltreder Parterne "almindelige betingelser for levering til foreninger, Ejerforening", der er vedlagt narvarende Aftate. Foreningen erklerer ved sin underskrift at have foretaget en omhyggelig gennemgang af Aftalen, herunder dens bilag, og at vare fuldt bekendt med indholdet samt at have tiltrsdt vilk6rene heri. 7.3 Narvarende Aftale underskrives i 2 eksemplarer, hvoraf hver Part modtager et eksemplar.

4 ri,ti'#tr* ifl$bu,lffi Dato: 25/6-13 Navn(blokbogstaver): OLE ritet: i(a?z,ffzen Pste&o* src oetza vse&tr -bn/erl-< &),*"a.j*"

5 Almindelige betingelser for leuering til foreninger Ejerforening Aftatens indhotd og omf.ng Denne Aftale omhandler leverance af fiberbaseret internet, tv og telefoni fra Fibernetselskabet til lnstallationsadrester i Foreningen. Pe baggrund.fvilkerene i denne Altale kan Beboerne indge sarskilt aftalt med Fibernets bkab t om leveringatydels rne- Ved indgielsef, aten slden sarskilt aftale underlagg s B boern de til enhvertid geldende "Almindelige betingelser for privatkunder" (herefter benamt "Abonnementsbetingelserne"). Srfremt Foreningen har en hiemmeside,skal det si vidt mullgt indarbeides et link til Abmnementsbetingelserne p5 den ptgaldende hiemmeside, Det plhviler forening n at orientete Foreningens medlemmer om indglelsen af denne Aftrle ob om de rettigheder og forpligtelser, som Aftalen medforer for Foreningen. 2? Rettlgheder Den rysisk titslutnin& ef Foreningen til Fibemetselskebets fiberf,et muligegr leverif,e af intelnet, et narmere bestemt antel tv-kanaler samt lp-telefoni tit Forenitrgens lostallationsadresser. Det narmere indhold af leyerancen fra Fibernetsel;kabet til den enkelte g boer afhenger af, hvilke ydel*r den plgaldende Beboer onsker. Alle rettighed r til dlstribution af W-kanal rne, som teveres til Foreningens Installationsadresser, indehaves af Waool i samarbejde med Fibernetselskaberne, der eier Waoo!Offentlig tremvisning eller erhvqrvsmassit udnyttslre af de leverede?v- og radiopro6rammer er kun tilladt efter larlig aftalen med Flberoets lskabet og r ttighedshaverne. Eritatningskrav fra rettibhedshavere som Jolge af Fibernetsebkabets distribution til Foreningens ln5tallationsadresier er som udgangspunkt Foreningen uvedkommende Fibetnet6elskabsts Ydelser Fibernetselsk.bet leverer det til enhver tid varende produktsortiment udbudt af Waoo! og Fibernetselskahet, der ved Aftalens ikrafttraden bestir aftre tv-pakker (benavnt Grundpakken, Underholdningspakken ob Stor Underholdf,ingspakke), internet med forskellig up- og hastighed (som praciseret i Hovedrftalenl, telefoni samt diverse radiokanaler ti! Foreningens lnstallationsadresser, eller en kqmbination af disse. Undtaget er Ydelser som af tekniske eller administrative ibeger ikke umiddelbart kan lev res til Foreningens lnstallationsadresser. Ydelserne leveres som Fiber"ToIhe-Home, og afrluttes ved lnstallationsadressen i en CpE-boks. hvori dcr som minimum er monteret et datartik og et coex-stik, Tv-kanalerne leveres pl DVB-C og analog basis med tptv-boks iom tilvalg. Tilvalgsprodukter 56m eksempelvis W on demand, start.forfra og tilvalgte tvpakker lev res pl IPlv-boksen, Den til enhver tid teldende kanalsammeosetning pa u" og radiopakker kan findes pi ww.waoo,dk. Waool og Fibernetselskabet er berettiget til at ndre i kanalsammensatnlngen i overensstemmelse med Abonnementsbetingelserne. Fibernet5elskab t stillet fiberbageret internet til radighed i Foreningens lnstallationsadr sser. Priser for de forskellige forbindelseshastigheder, som de mette blive tilbudt i tnstdllatiorsadresserne fremgir af Hovedaftatefl. vilkar for Fibernetselskabets levering af lotem t til lnstallationsadre5sernes Beboere fremgir.f Abonnementsbetingelserne" Fibernetselskabet 5tiller telefoniboks 06 andet plkravet udstyr til rldighed i Foreniogens lnstallationsadresser til etablering af udtag til telefoni. Vilkir for Fiberoetselskabets levedng at telefoni til lnstallation5adressernes Beboere frerng3r af Abonnementsbetisgelseme, Afregnint og betalinbsbetingelse. Fibernetselskabet takturerer Beboerne i overeosstemmelse rned de i Hovedaftalen angivne priser og vilkar. Fibernetselskabets ifregning af Eeboerne folger herudovet Abonnementsbetingelserne, Til brug for afgivelse af tilbud til Beboerne er ForEningen forpligtet til at 4,3 fremsende en adresselist over gamtlige Forenifigens lnstallationsadresser. Fibernetrelskabet alregner afgiftel eksempelvis til KODA/Copydan EeBulerlng al priser fibernetselskabet kan ind ksregulere liitep/iserne for de leverede Ydelser en tang irligt deo 1. iaruar. lndeksreguleringen f6lger nettoprisindekset fot august mened det foreg6ende 5r. E&sempelvis folger prisregulering i.ianuer dermed indeksstigningen fra august 2011 til aubust Sefremt opgorelse fter nettoprisindekset ikke er mulig, er Fibernetselskebet berettiget til at valge et endet tilsvarende indeks som grundlag for indeksreguleringen af listepris rn. Fibernetselskabet er endvidere berettiget til at retulere lisrepriserne pi anden baggrund, herunder udefrakommende 5tigninter i priser fra indholdsleverandorer ller otfentlige afgift er. Prisretulering skal varsles med 30 dages varsel til Beboeren. En eventuelt ydet rabat er fast i A,ftalent lob tid ob vil ikke blive reguleret. NcwErL og udslyr Kablin6; fordelingsanlag ot andre lnstal,etioner og materiel, dermatte blive installeret i fast ejendom tllhor nde Foreningen i forbind lse med levering af Ydelserne, er fibernetselskabets ejendom. Fibernetselskabet eier ligeledes eventuel kabling og udtag i Forenin8ens ejendomme {herefter b nevnt "Eiendomsnettefl og ventuel kabling til brug for lremf ring af de leverede Ydelser til Foreninten eller kabling mellem flere af Foreningensejendomme ("Omr6denettet"). 5:frcmt Eeboeren eller Foreningen mod betaling har indgeet sarlib eftale med Fibemetselskabet om installering afyderligere udtag eller yderligere kabling i lnstallationsadres*n ere.iendomsretten til sidant kabling eller ldtat dog geboerens eller Foreningens. Ejendomstetten til infrastruktur og andet netverksudstyr, der m,tte blive installeret er tidsubebgenset og ophorer siledes ikke ved oph6r afaftalen. Foreningen ml ikke flytte. *ndre eller pl nogen mgde modificere kabling, eventuelle fordelirgsenlag og andre installationer og materiel, der m5tte blive installeret af Fibernetselikabet, hverken for ra vidt ang6r et eventrelt etebleret jendomsnet eller et eventuelt installeret Omridenet. Fifrernets lskabets adganb til at have Ejeddomsrettet, Omridenetlet og andet netverksudstyr pi Foreningens ejendom er tidsubebranset og ophorer saledes ikke ved ophor af Aftal n. Hvi5 udltyr, der tilsluttes at Foreningen til Iibernettei giver aflledning til forstynelse. af de leyerede Ydelser o&/eller {iberoettet, er Foref,inBen forpli8tet til straks efter plkrav herom fra Fibernet*lskabet ai frakoble udstyr, dergiver anledning til sldanne tor5tvrrelser. Foreningen skal tage alle rimelige forholdsrebler tor at undga tekriske forstyrrelser, herunder sikre, at der ikke foreteges indgreb eller andre foranstaltninger i forbindelse m d det installerede netverk eller Ejendomsaettet, der kan foldrsage tekniske forstyrrelse. eller besvere Fibernetselskabets udbud al Ydelserne i Foreffingen, Undlader Foreningen at efterkofirme sldanne pikrav fra Fibernetselskabet. anses dette for v*sentlib misligholdelse af denne Aftale. 55 vidt det er muligt skal Foreningen stille det nodveodibe antal afliselige rum til ridighed for Fibernetselskabet hvis dette mltte vare plkravet i forbindelse med en eventuel keblinb og installation af tretvdrksudstyr i e,iendom tilhorende Foreringen. Et sedent rum mi ikke vere offentligt tilbangeligt (dys. lkke cykelrum, barnevognsrum ob lignende). Rummet skal vare beskyttet mod skadegorende hindlinger og indtrengen samt aflsst med lls, som kun Foreringen og Fib rn tselskabet har adgang til. Fibernelselskabet yil i det p,galdsnde rum opstille raclskabe, hyortil kun Fibernetselskabet slal have adgang, 56fremt der ikke eksisterer en leveranceattale mellem Foreninten og Fibemetselskabet, vil Fibernetselskabet afregne markedsleje for den plads, der er stillet til ddighed for Flbernelselskabet i medlor afdenne bestemmelre. Slfremt Fibernetselskabet mltte installere diverse netvarksudstyr i iendom tilhorende Foreningen slal Foreningen stllle 230 V forsyning til ridighed, tigesom der etableres en separat!.3 ampere sikringsgruppe pi den pagaldende ejendoms hovedtavle per opsatrackskab (geldende ltandard i 2012). Sidan forsyning stlr til radighed for Fibernetselskabet i Aftalens lobetid. og Foreningen afholder atle drifts- og lorbrugsudgifter forbundet med det installerede oetvarkgudstyr i Foreningens ejendomme, herund r dlverse.fgifter og abonnementer forbundei m d driften. Seruice og vedligeholdelse af anl&g og inftastruktur i Foreningen skal foretages af Fibernetrelskabet. toraning n skal i den forbindelse tilsikre, at Fib rnetielskabet har den fornddoe adgane til et eventuelt installeret Ejendomsnet og omredenet, Fibernetselskrbet5 adgang til at 5eruicere Eiendomsnet, Omradenet og andet tretv-rksudstyr er tidsubegrenset og ophorer slledes ikke ved ophor afaft;len. Sefremt Fibernetselskabet h3r kablet e,ler installeret andet udstyr i e.iendom tilhorende Foreningen kan diise almindelige betingelsers psnkt 6 pl Fibernelsels,(abets foranledninb tinglyserpi Foreningens eiendomme Ior Fibernetselskabet, regnitrg.

6 6.8 Seruice og vedligeholdelse af anleg og infrastruktur i Fo.eningen skal faretages af Fibernets lskabet. 7 Mislighold lse ot rorce majeure 7.r 7"2 7,3 I tilfalde at den Fibernetselskabets v-senttige misligholdels atdenne Aftale kao Aftalen opsiges umlddelbart af Foreningen ved skriftlig orientering udefl forudglende varsel, Ved Forening ns vesentlige mislitholdelge af denne Aftale er FiberneGelskabet beretriget ril folgende misligholdelsesbetu!elrer: r Lukkefor leverede Ydelser til lnstallationsdresser i Foreniogen, indtil misligholdelsens ophrr. Gen5bning vil kee betaling af et tebyr.. Opsigelse afaftalen uden varsel red skriftligorientering til Forenin8en. forudgtende o Part er eodvidere altid b rettig t til at ophave Attaler, slfremt den anden Part erllares konkurs, tag s under rekonrtruktionsbehandting, tvan$opl6ses, likvideres eller lignende. slfrernt Parten/boet ikke har stillet fornoden sikkerhed inden for en ftistr:stsat afden anden partparterne er i tilleg til de i punkt 7.1 og punkt 7.2 angime mislisholdelsesb frielser erstatningsansyarlige i henhold til dansk rets altnindelige erstatninssregler tor tab som tolge af handlinger eller undladelgerfor{rsaget afen Part eller nogen, sorn den plgeldende part har ansvaret for, med de ned nfor antorte begrensninger:. Fibernetsebkabet er ikke ectatoingsansuerlig for tab, derer opst:et som folge ifrfbrydelsg fwstynelse eller abdrint forirsabet at Fib roetselskabet i torbindelse med roranstaltninger, der skdnnes nodvendige af tekniskg vedligeholdelsesmassige eller driftsme.sige Arsager ellerer pllatt at tilsynsflyndighederne,. P3rterne er ikke erstatning$nsvarlige for indirekte tab, medmindre der forelig&r fonet eller grov uagtsomhed. Fibemetselskabet er ikke forpligtet til at betale erstatning, slftemt den manglende levering af Ydelserna eller arbrydelse heraf skyldes forhold uden for Fibernetplskabets kontrol, herunder, men ikke begranset til. lynnedslag, oversvommelser, ildebrand, kfig, terrorantreb, streike, harverk p: fibernettet, ltrkout, herunder dgsl strgke ot lekout blandt Fibernetselskabets egne medarbejd re; f jl som beror pl Foreningens forhol4 fejl i andre newark, rystemnedbrud ell r uretmassig leverinb5nettelse ha Fibernetselskabets leverandprer. 8 Ovrrdr.gelse af r ttitheder 8.1 Foreningen r ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder o&/eller forpligtelser i henhold tilaftalen til en trediemnd, medmindre den erhvervende trediemand indtreder i samtlige rettigheder og lorpligtelser, og Fibernetselskebet pa forh6nd har samtyktet ikriftligt til overdragelsen. Fiberfietselskabet er til enhwr tid berettiget tilat mrdrage Fib rnetselshabet rettigheder og forpligtelser i medtgr af neruerende AftalE, herunderogsl elerkabet af det slutkundetdhold til Foreningens Eebere, der folgeraf denne Aftale, til tredjem6nd uden samtykke fra Foreningen Diversg bertemmeeer Naruarende Aftale erstatter i sin helhed eventuelle tidligere aftaler mellem Parterne om leverif,g af Fibernetselskabets Ydelser. AndtinE r eller tiltoielser til naruerende Aftale er ikke gvldibe, medmindre de er skri,tlige og underskrevet af Parterne, Serremt en ller llere bestemmels r i Aftalen, herunder dele sf bestemmelser, efterfpltende mitte blive erkl&ret ugyldig eller bortfalde, er Parterne forplibtet til at soge den eller de bestemmelser, ell r dele heraf, -ndret ssledes. at disse i vldest muli6t omfang pl lovlig vis alspeiler Parterner oprind lige itrtbntioner. En eventuel ugyldighed eller bortfald af en eller flere bestemmelser, herunder dele heraf, har ingen indvirkning pi gyldigheden af den resterende del afaftalen. forkolighed Hver af parterne har pligt til at holde indholdet af Aftalen fortroligt, medmindre der mitte foreligge en retlig forpligtelse ti{ kemlaggelse af oplysninger om Aftrlen og dens indh6ld. 1t Lowalg og varnetitrg Denne Aftale er undergivet og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk tet. Slfremt en tvist, der udspilngef af denne Aftale, ikke kan loses i mitrdelithed, afgores tvisten endeligt yed voldgift efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Voldgiftsinstituttet (Danish Arbiirationl". Voldgiftsretreo skal besti af tre voldgiftsdommere, som alle udpeges afvoldgiftrinstitutt t. Processproget skal vare dansk, ot voldgiftsretten skal hrve sade i Arhus.

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni 1 Ejerforeningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: GE Erhverv A/S (GE Fibernet) CVR-nr. 21504300

Læs mere

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Rammeaftale, 2013 11. december 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: EnergiMidt A/S CVR-nr. 28 33 19

Læs mere

Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Individuel foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: [SYD ENERGI Bredbånd A/S ] CVR-nr.

Læs mere

Kollektiv foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni

Kollektiv foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Kollektiv foreningsaftale, 2013 Aftale om levering af tv, internet og telefoni Denne aftale om levering af tv, internet og telefoni er indgået mellem på den ene side: SEAS-NVE CVR-nr. 24213528 Hovedgaden

Læs mere

Tilbud på GE Fibernet til grundejerforeningen Egen

Tilbud på GE Fibernet til grundejerforeningen Egen Inger Olesen Egevej 56 8680 Ry Galten, d. 10. januar 2014 Tilbud på GE Fibernet til grundejerforeningen Egen Efter aftale sender jeg hermed et tilbud på etableringen af GE Fibernet til grundejerforeningen

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Entrepriseaftale om installation af fibernet, 2013 Denne aftale er indgået mellem på den ene side:

Entrepriseaftale om installation af fibernet, 2013 Denne aftale er indgået mellem på den ene side: Entrepriseaftale om installation af fibernet, 2013 Denne aftale er indgået mellem på den ene side: SEAS-NVE CVR-nr. 24213528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge (herefter benævnt Fibernetselskabet ) og på den

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB

AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 AFTALE OM TILSLUTNING TIL DDB Aftale (herefter Aftalen ) mellem Danskerens Digitale Bibliotek /v Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V (herefter

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste Kontrakt Nr. 46-xxxx Kommentar [F1]: Korrigeres efter Vedrørende rettelse af søkort Mellem Forsvarets Materieltjeneste Lautrupbjerg 1-5 DK-2750 Ballerup Danmark Herefter benævnt

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser K O N T R A K T vedrørende Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser 1. Parterne Imellem undertegnede, Net- eller Distributionsselskab: Virksomhed xx Adresse CVR-nr.: xx Kontaktperson:

Læs mere

Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Opstaldningssted:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR eller CVR-nr.) og Opstalder:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om opstaldning af Hesten:...

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

Kontrakt. Rackinstallation KUBE 2 Mellem Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR]

Kontrakt. Rackinstallation KUBE 2 Mellem Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR] Kontrakt Rackinstallation KUBE 2 Mellem Region Syddanmark CVR 29190909 Damhaven 12 7100 vejle (herefter benævnt kunden) og [Leverandør] [CVR] [adresse] [postnummer, by] (herefter benævnt leverandøren)

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kommuneaftale om køb af brugsret til xxxxxxxxx kommunes FOT data.

Kommuneaftale om køb af brugsret til xxxxxxxxx kommunes FOT data. Kommuneaftale om køb af brugsret til xxxxxxxxx kommunes FOT data. Aftalens parter: xxxxxx firma yyyyyy adresse zzzzzzz postnr xxxxx kommune yyyyyy adresse zzzzzzz postnr Kommuneaftalen erstatter tidligere

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Kontrakt om levering af træflis til Måbjergværket

Kontrakt om levering af træflis til Måbjergværket Notat Kontrakt om levering af træflis til Måbjergværket DONG Energy Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Tlf 99 55 11 11 Fax 76 22 19 62 Kontraktnr.: www.dongenergy.dk CVR-nr. 18 93

Læs mere

Investeringsaftale og Samarbejdsaftale

Investeringsaftale og Samarbejdsaftale Bilag 7 til Investeringsaftale Tiltrædelsesaftale Investeringsaftale og Samarbejdsaftale (Store projekter) Projektnavn Side 1 af 5 Mellem [navn] Adresse Postnr. og by CVR-nr.: (herefter benævnt [navn]

Læs mere

UDKAST Samarbejdsaftale

UDKAST Samarbejdsaftale UDKAST Samarbejdsaftale Mellem Roskilde Kommune Køgevej 80 4000 Roskilde (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

Bilag 1. Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Semler IT A/S GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER Version 1.0 Den 17. maj 2006 GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER 1 ANVENDELSESOMRÅDE 1.1 Disse Generelle Vilkår og Betingelser gælder for alle Semler IT A/S' leverancer,

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Kontrakt. Leverancesystemet. Mellem. Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 Vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR] [adresse]

Kontrakt. Leverancesystemet. Mellem. Region Syddanmark CVR 29190909. Damhaven 12. 7100 Vejle. (herefter benævnt kunden) [Leverandør] [CVR] [adresse] Kontrakt Leverancesystemet Mellem Region Syddanmark CVR 29190909 Damhaven 12 7100 Vejle (herefter benævnt kunden) og [Leverandør] [CVR] [adresse] [postnummer, by] (herefter benævnt leverandøren) [1] Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub.

Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 15. marts 2016 USS/ACH Vilkår for adgang til og brug af DataHub Tredjepart Vilkårene gælder for tredjeparter, som ønsker at indhente stam- og måledata via den kundestyrede adgang til data i DataHub. 1.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter. Kontrakt

Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter. Kontrakt Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter Kontrakt Dato: 05-09-2017 Dokument id.: 70349 Version: 0.1 Udarbejdet af: RAO Kontrol: Godkendt af: side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser

KAMPAGNETILBUD. En verden af oplevelser KAMPAGNETILBUD En verden af oplevelser Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland. Vi er i fuld gang med at udbrede

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense

BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense BILAG A 1 UDKAST TIL KONTRAKT Delaftale 1 Odense 1. Parterne Mellem Socialstyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver) og Tilbudsgiver CVR-nr. (i det følgende benævnt leverandøren ) er dags dato indgået

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Leveringsbestemmelser EF Fiber

Leveringsbestemmelser EF Fiber din daglige energi Leveringsbestemmelser EF Fiber Indholdsfortegnelse FORORD... 1 3. Etablering og ændring af anlæg... 1 4. Forbrugsstedet... 1 7. Ansvar... 2 8. Priser... 2 BILAG - supplerende bestemmelser

Læs mere

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder.

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder. Aftale om erhvervskopiering 1 Anvendelsesområde Denne aftale omfatter Kundens kopiering af lovligt erhvervede udgivne lydoptagelser (f.eks. CD er og Mp3-filer) herefter skæringerne, til anvendelse på Kundens

Læs mere

BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk

BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 5790000275847 (herefter SKI ) og (Herefter Leverandøren

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter

Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter Nejst Vindmøllelaug 2 I/S Vedtægter 1 VEDTÆGTER FOR NEJST VINDMØLLELAUG I/S 1. Navn 1.1 Interessentskabets navn er Nejst Vindmøllelaug 2 I/S. 2. Formål 2.1 Interessentskabets formål er at eje og drive

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

AFTALE OM FÆLLES UDBUD AF INDSAMLNG AF RENOVATION

AFTALE OM FÆLLES UDBUD AF INDSAMLNG AF RENOVATION Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 162945 AFTALE OM FÆLLES UDBUD AF INDSAMLNG AF RENOVATION MELLEM OG SOLRØD KOMMUNE GREVE

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016

Kontrakt Generalsekretær. Amnesty International Danmark Januar 2016 Kontrakt Generalsekretær Amnesty International Danmark Januar 2016 Parter Der er dags dato indgået ansættelsesaftale mellem: Amnesty International Danmark (i det følgende kaldet AIda) Gammeltorv 8, 1457

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

Aftale om handel med foder

Aftale om handel med foder Aftale om handel med foder Køber Navn: Adresse: Postnr. og by: Aut.nr.: CVR.nr.: Sælger Navn: Adresse: Postnr. og by: Aut.nr.: CVR.nr.: Side 1 af 8 1. Formål at sikre køber en forsyning af foder i et omfang

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere