Lad også din stemme blive hørt! HUSK: Medlemmer, der måtte være i restance ved en generalforsamling, er ikke stemmeberettigede.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lad også din stemme blive hørt! HUSK: Medlemmer, der måtte være i restance ved en generalforsamling, er ikke stemmeberettigede."

Transkript

1 PRISER OG GEBYR: Forslag til TAKSTBLAD for 2005 Kontingent fuld pakke 30 tv-kanaler 2005 *) 2.265,00 Kontingent grundpakke 10 tv-kanaler 2005 *) 920,00 Grundkontinent, uden signallevering 770,00 Rykkergebyr 150,00 Service-/Administrations-/Ejerskifte-/Internet-lukkegebyr 250,00 Pakkeskiftgebyr 500,00 Fra-/Tilkobling - dagspris 650,00 Tilslutningsafgift til Tune Kabelnet **) 3.000,00 Etablering Internet på eksisterende TV-tilslutning, eks. router 900,00 Flytning Internet til eksisterende internet-tilslutning 250,00 Internet afgift pr. måned 125,00 Fast offentlig IP adresse (pr. måned) 50,00 Router til Internet, inkl. installation - dagspris 2.400,00 Stikledning fra stander til hus, samt montering af én stikdåse 1.500,00 inde i huset, inkl. op til 30 mtr kabel, eks. gravearbejde, cirka dagspris pr : *) Kontingentet for fuld pakke vil udgøre kr kr 220 = kr Grundpakken vil udgøre kr kr 220 = kr 920. Grund-kontingent udgør kr kr 220 = kr 770 og er uden signallevering. Alle er inkl. gebyr for fuld UHF. **) Tilslutningsafgift dækker alene tilslutning til Tune Kabelnet. Herudover skal den enkelte betale for stikledning. M.h.t. tilslutningspris i den Gl. Bydel gælder andre takster. Se også hent en folder på biblioteket eller kontakt os. Internet firmafakturering (til anden adresse end abonnenten) eller regninger som er ej tilmeldt PBS koster kr 15,00 i servicegebyr per faktura. Ved ejerskifte: henstiller, at ejerskifte meddeles Tune Kabelnet med oplysning om fraflytningsdato og ny ejers navn. HUSK ved flytning at afmelde BetalingsService via dit pengeinstitut, selvom du flytter indenfor Tune Kr. Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 31. marts 2005, kl. 19:30 i Tune Menighedscenter Dagsorden i følge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer 5. Fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen På valg er: Knud Reinhardt og Peter Thornemann 7. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen På valg er: Lene Wiisbye og Flemming Grønager 8. Valg af revisor og revisorsuppleant På valg er: John Stampe (revisor) og Inger Jensen (revisor suppleant) 9. Eventuelt Ekstraordinær Generalforsamling Under henvisning til lovenes 6 finder bestyrelsen det formålstjenligt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse 10. maj Indkaldelsen begrundes i lovenes 7 til behandling af de på den ordinære generalforsamling fremlagte forslag til vedtægtsændringer. D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent. 2. Vedtægtsændringer jfr. forslag på dagsordenen til den ordinære generalforsamling torsdag den 31. marts Lad også din stemme blive hørt! HUSK: Medlemmer, der måtte være i restance ved en generalforsamling, er ikke stemmeberettigede. Postboks Roskilde Giro Telefon/Fax TUNE KABELNET

2 FORSLAG FRA BESTYRELSEN: 1) Forslag om ændring af lovenes 5: Fjerde afsnit foreslås udvidet med en tilføjelse, således at afsnittet kommer til at lyde: Forslag fra medlemmer, eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 35 dage før generalforsamlingen afholdes. Der kan ikke fremsættes forslag om ændringer i det jfr. 17 og 5 stk. 5 fastlagte programvalg. 2) Forslag om ændring af lovenes 6: Den nuværende tekst foreslås ændret til: Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning på ordinær generalforsamling, når bestyrelsen skønner det formålstjenligt, eller når det skriftligt kræves af mindst 50 stemmeberettigede medlemmer som angiver hvad de ønsker behandlet, hvorefter bestyrelsen senest 30 dage efter modtagelsen af medlemmernes krav udsender indkaldelse med mindst 14 og højst 30 dages varsel. 3) Forslag om ændring af lovenes 7: Sidste afsnit foreslås ændret, således at afsnittet kommer til at lyde: Er det foreskrevne antal medlemmer ikke tilstede, indkaldes inden 30 dage med mindst 30 og højst 60 dages varsel til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken, der uden hensyn til de fremmødtes antal, kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. 4) Forslag om ændring af lovenes 17: Der foreslås indsat et nyt afsnit efter det første store afsnit, der slutter med ordene:...nye programmer og eventuelle prøveudsendelser. Herefter foreslås teksten: I tilfælde af programophør kan bestyrelsen, under samme budgetforudsætninger, træffe beslutning om at erstatte dette med et nyt program, frem til næste programvalg. Der foreslås indsat et nyt afsnit for Generalforsamlingen kan beslutte, at der skal afholdes programvalg i det kommende foreningsår., således at paragrafen kommer til at være: Generalforsamlingen kan beslutte, at der skal afholdes programvalg i det kommende foreningsår. Kriteriet for hvilken pakke man kan deltage i, i afstemningen, bestemmes af hvilken pakke man er tilknyttet eller har bestilt, på afstemningstidspunktet. (Dette betyder, at medlemmer med grundpakke kan kun stemme på ikke programafgiftspligtige programmer). FORSLAG FRA MEDLEMMERNE: 1) Tune Kabelnet Grundpakken som blev vedtaget på generalforsamlingen 2003 genetableres med det størst mulige antal programmer som ikke indebærer programafgift, men kun Copy-dan / Koda afgift. På generalforsamlingen i 2003 blev der stemt om en grundpakke med 12 programmer samt en prøvekanal. Det blev dengang understreget, at hvis en af disse stationer indførte programafgift, ville den blive flyttet til fuld pakke. I januar blev vores grundpakke nedskåret med grundlag i, at svensk TV4 ville indføre programafgift. Dette forhold har jeg ved henvendelse til TV 4 fået afkræftet. Kun programudbydere kan indføre programafgift, og da TKN selv er programudbyder, gennemhulles derfor bestyrelsens argumentation. Af andre argumentationer for fjernelse af ZDF og TV5 France ( TV 5 er fuldstændig gratis, da stationen selv betaler ophavsretsafgift) skulle være, at pladsen i grundpakken skulle bruges til DAB-radio. Ja, DAB lægger beslag på 3 programpladser (K11, K12 & S11), men da der stadig er S8, S9, S12, S15, S16, S18, S19 og S20 ledige dags dato, bortfalder bestyrelsens argument også på dette område. Vi kan have 18 kanaler i grundpakken. Tune, den 9. marts 5) Lysleder/Fiberlevering af programmer foreslår at få signallevering gennem lysleder. Tilbuddet er indhentet på baggrund at kunne tilbyde flere radio- og tv-kanaler end i dag til cirka samme pris.

3 2) Tune Kabelnet 3) Tune Kabelnet Generalforsamlingen opfordres til at beslutte indførelsen af Greve Kommunes krav om et kontingent uden signalforsyning som er kemisk renset for andet end TKN s årlige faste udgifter til vedligeholdelse af vort kabelnet. Heri må hverken medregnes omkostninger til Copy-dan eller Koda samt selve programdistributionen. Kun rene dokumenterede driftsomkostninger må indgå heri. Ved en tidligere ordinær samt ekstraordinær generalforsamling blev et forslag om indførelse af et kontingent for folk, som af den ene eller anden grund, ønskede at stå helt udenfor antenneforeningen. Dette forslag blev, på bestyrelsens opfordring, nedstemt. Selv om ingen af os ønsker at melde os ud, er Greve Kommunes krav til en sådan forening, at der alligevel skal eksistere en mulighed for passivt medlemskab uden signalforsyning. Hvis det ikke indføres, vil Greve Kommune enten ophæve tinglysningerne om medlemspligt af TKN eller, i enkelte tilfælde se sig nødt til at dispensere for pligten. Der gives dog ikke dispensation til opførelse af egne antenner udover de parabolantenner planloven giver den enkelte lodsejer lov til at have. Hvis kontingentet ikke indføres, indebærer det i sin yderste konsekvens fare for TKN s fremtidige beståen. Tune, den 9. marts pålægges at indhente og forhandle skriftlige tilbud fra alternative kabel-servicefirmaer, så den service TKN i fremtiden får, vil komme til at afspejle et lavere prisleje på service end det nuværende niveau. Igennem snart mange år er det administrationsbeløb vi betaler kun blevet større og større. En af årsagerne kan være det faste valg af fast servicepartner. Når kunden er i hus kan der skrues på priserne. Ved flere generalforsamlinger er bestyrelsen blevet opfordret til, på foreningens vegne, at få sig en anden serviceleverandør som er billigere og bedre. Formanden har flere gange afvist dette forslag og har udtalt, at Dansk Kabel TV er den bedste der findes. Denne påstand må stå for hans egen regning. Men min påstand er, at der ved indhentning af tilbud hos lignende servicefirmaer samt hårde forhandlinger med samme tilbudsgivere kan opnås store besparelser på vedligeholdelse af vort net. På denne måde opnår vi at kunne udnytte konkurrencen imellem de forskellige servicefirmaer optimalt. Dette kan kun være til gavn for medlemmerne og derved vores forening, Tune Kabelnet. Tune, den 9. marts

4 4) Tune Kabelnet Forslag til vedtægtsændring (tilføjelse) i 5 Fjerde afsnit foreslås udvidet med en tilføjelse som indsættes efter fjerde afsnit (efter bestyrelsens forslag). Således at afsnittet tilføjes: Alle rettidigt indkomne forslag fra medlemmer skal uredigeret og i sin helhed udsendes sammen med indkaldelser til generalforsamling / ekstraordinær generalforsamling i normal læselig stand. Dette forslag har til hensigt, at sikre alle medlemmernes demokratiske ret til at blive hørt af alle andre medlemmer. Som det sikkert er flere af jer bekendt, havde jeg for nogle år siden udarbejdet 2 sider med forslag og argumentation til generalforsamling. Disse blev fuldstændigt negligeret af bestyrelsen og kortet ned til én linie. havde selv et lignende forslag var argumentet, men dette forslag viste sig at være milevidt fra mine forslag. Andre argumenter var, at bestyrelsen ikke ville udgive medlemmernes private aviser! For at undgå, at noget lignende sker senere, fremsættes derfor dette forslag til vedtægtstilføjelse. Tune, den 10. marts 5) Tune Kabelnet Der indføres et enkelt betalingsprogram i grundpakke som prismæssigt holder sig under den begrænsning loven hjemler tilladelse til. Det er ifølge loven således, at der er en mulighed for at lægge programmer med programafgift i grundpakken så længe prisen for denne/disse kanalers afgift holder sig under summen af de ophavsretsafgifter (Copy-dan / Koda) som i øvrigt er pålagt grundpakkens andre programmer. Hvis vi regner med f. eks. 16 programmer i grundpakke, betales for de første 15 programmer: ca. 135,60. Derfor kan et afgiftsbelagt program som koster 45,00 rimeligvis og lovmedholdeligt placeres her. Uddrag af Lov om radio og fjernsynsvirksomhed. 6 stk. 4. 2) der skal være mulighed for alene at købe en pakke, som enten alene indeholder de i stk. 1, 3 og 5 nævnte programmer, eller som alene indeholder disse programmer og andre programmer, for hvilke der betales en så begrænset pris, at prisen for disse supplerende programmer alene udgør en begrænset del af den samlede pris for pakken. Begrænset pris tolkes i praksis som % af den i øvrigt samlede pris for pakken. Tune, den 9. marts Mogens Christiansen yagervej 13, Tune.

5 4 forslag samt et forslag til vedtægtstilføjelser. Først forslag, der næst motivation 1. DET skal undersøges, hvilke muligheder der er for at forsyne TKNs medlemmer med digitale signaler helt frem til eget stik. Herunder skal der indhentes tilbud fra flere leverandører, inklusive muligheden af at TKN selv sammensætter ét eller flere egne digitale multipleks for de vigtigste programmer (der kan være 6-8 kanaler i ét multipleks). Herunder tillige sikre, hvordan der kan indgås samarbejde med eventuelle leverandører om dette, således at medlemmerne ikke er tvungne til at melde sig som kunder på sådanne leverandørers set top boks løsninger. Hvis der indgås aftale om set top boks løsning, skal vi ikke godtage krav om eksklusivadgang fra én leverandør. Tune Kabelnet har i en årrække forstået og formået at holde sig uafhængig af leverandører af ny teknologi og samtidigt kunnet være førende med indførelse heraf. Dette er sket samtidig med, at Tune Kabelnet har sikret sine medlemmer en prisbillighed i disse leverancer, der er uden sidestykke sammenlignet med mange andre antenneforeninger. Digital signalforsyning er fremtiden. Den, der kontrollerer dette, kontrollerer nettet og tjener pengene. Når vi nu skal til at indføre digital signalforsyning på tv-siden frem til brugernes eget stik, skal vi fortsat sikre denne uafhængighed og prisbillighed. Dette kan kun sikres ved, at kontrol og initiativ forbliver hos Tune Kabelnet. 2. Det skal undersøges, hvordan der kan skaffes mere plads til funktionerne i antennehuset uden at opgive selvstændig signalmodtagelse. Teknikken vokser og Tune Kabelnets hovedstation er sammenlignet med andre antenneforeninger og set i forhold til vort behov for lille. Jeg skønner, at der til de rent tekniske installationer er behov for en forøgelse af pladsen med 100%. Dette kan ske ved en udbygning af antennehuset mod vest så det fortsat er delvist nedgravet; eller ved at leje sig ind i butikker i centret. 3. Der skal undersøges mulighed for alternativ signalforsyning, der kan tilbydes via fiber fra TDC. må ikke indgå aftale om at overgå til signalforsyning, uden at dette er debatteret grundigt mellem medlemmerne hvilket indebærer sammenligning mellem flere lignende ydelser fra flere leverandører. Beslutning skal derefter træffes af en generalforsamling. Når Tune Kabelnet køber ydelser, skal det sikres, at der opretholdes reel konkurrence mellem leverandører. Om nødvendigt inddrages professionel rådgiverassistance for at sikre dette. Tilbud fra leverandører skal fremlægges og skal være udformet så vi kan sammenligne priserne på leverancer fra forskellige leverandører, således at diskussionen ikke sker på grundlag af en samlepris. Overgang til modtagelse af signaler via fiber betyder én signalleverandør i det væsentlige og dermed reel opgivelse af drift og vedligehold af egne modtagefaciliteter. Dette betyder afhængighed af én leverandør, og ufrihed til valg af programleverance fra anden side, og samtidigt at vi overlader initiativer på den digitale front til én, ekstern leverandør. 4. TKN skal retablere en grundpakke med mindst 15 programmer, hvorom gælder, at de er programafgiftsfrie og indeholder must carry kanalerne. De følgende programmer, der således pr 17. januar kom i fuld pakke: TV4, ZDF, TV5 Europe, føres tilbage til grundpakke. Endvidere flyttes SAT1 til grundpakken. Endelig tilføjes NRK1, som er et skandinavisk nabolands hovedkanal, til grundpakken. Dette er efterlevelse af beslutning på generalforsamling august Det har beroet på misforståelser omkring krav fra Greve Kommune, da vi indskrænkede grundpakken i januar 2005 til 10 programmer. Tilføjelse til vedtægterne, formentlig 16 og/eller a. Ved anlægsarbejder i Tune Kabelnet skal der indgås detaljeret leveranceaftale (entrepriseaftale). som følger bestemmelserne i AB92. Denne skal som minimum indeholde aftale om leveringsfrist, tilsyn og kontrol, betalingsplan, garanti- og bodsbestemmelser, samt varsling af berørte parter. b. Finansiering skal ske uafhængigt af den leverende entreprenør. Dette beror på erfaringer fra udbygningen i 2004, samt fra rådgivningsvirksomhed. 2. a. Ved nytilslutninger til Tune Kabelnet skal medlemmets installation udføres med mulighed for tilslutning af kabelmodem uden yderligere ombygning af husinstallation. Tune Kabelnet kan bistå medlemmer med den mere detaljerede udformning heraf.

6 Alle nytilslutninger udføres i dag på denne måde, og det er en formalisering af gældende praksis, således at det sikres, at den meget høje standard med støjfrihed vi har på vort net, opretholdes. Med bistand menes alt lige rådgivning via instruktive forslag på hjemmeside konkret praktisk bistand ydet af serviceinstallatør. Der kan derfor opkræves vederlag for denne bistand. b. Hvor det er relevant og muligt, skal Tune Kabelnets installationer overholde Vejledende Tekniske Retningslinjer For Fælles antenne anlæg, fra AFO, Aftale for Fællesantenneområdet. Dette er også en formalisering af gældende praksis. Indsendt af Tage Lauritsen, Agerstien 14, 8. marts 2005 Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling 31.marts ) Forslag 1:Vedtægtsændring. 4 andet afsnit linie 5 Ændres fra: Udmeldelsen kan kun ske, såfremt medlemmet indbetaler et beløb, der svarer til medlemmets andel af foreningens samlede nettoformue, Ændres til: Udmeldelsen kan kun ske, såfremt medlemmet indbetaler et beløb, der svarer til medlemmets andel af foreningens samlede eventuelle negative egenkapital, Som vedtægternes 4 er udfærdiget i dag, er den uklar og let at misforstå. Da nettoformue = egenkapital skal et udtrådt medlem indbetale på trods af, at nettoformuen er positiv. Det er vel ikke rimeligt, og nok ikke det der var tiltænkt. 2) Forslag 2:Vedtægtsændring. 17 tredie afsnit Ændres fra: Generalforsamlingen kan beslutte, at der skal afholdes programvalg i det kommende foreningsår. Ændres til: Der skal afholdes programvalg hvert andet år, og generalforsamlingen kan beslutte, at det evt. skal være i dette foreningsår. Der sker så meget på programområdet, så det er vel rimeligt, at man har fingeren på pulsen med hensyn til nye programmer og gamle, der er blevet for dyre. 3) Forslag 3:Vedtægtsændring. 17 nyt afsnit seks tilføjes:, skal ved optællingen, tage behørigt hensyn til gennemsnitsprisen der fremkommer, + et tillæg for fornyelser og prisstigninger på max. 15 %. har pligt til at udarbejde et budget, der følger den fremkomne gennemsnitspris, og derved bestemmer valget og rækkefølgen af programmer, dog skal der altid tages hensyn til, at der tages mindst en børnekanal med for de 4-10 årige. kan godt udarbejde flere budgetter, hvor de tager bestyrelsens oplæg til det antal kanaler, de mener skal med. Alle budgetter fremlægges på generalforsamlingen til afstemning. Afsnit otte annulleres herefter: har pligt til at udarbejde et har med nuværende regler, frie hænder til at tage alle de kanaler med de ønsker. Dette kan ikke være rigtig, for kommer bestyrelsen med et forslag, og det falder, fordi det er for dyrt, så står vi uden retningslinier. Det betyder, at det gamle kontingent fortsætter, men der er måske i mellemtiden indført nye kanaler, som måske skal tages af nettet igen. Forslaget indfører en valgmulighed, og måske derved ikke en stor prisforhøjelse. Af fornyelser tænkes bl.a. på flere kanaler, der kan fremføres analogt i 16:9 format, samt samtidig i det normale format 4:3. Dette har vi plads til i vores net efter opgradering til fuld UHF. 4) Forslag 4:Etablering af kontorlokale for Tune kabelnet. Her kan man møde op, stille spørgsmål til bestyrelsen eller dennes udsendte, som også kan være folk fra installationsgruppen eller en efterlønner. Fordelen ved dette lokale er mange. Alle arkiver samles et sted, alt udstyr stik, forstærkere og reservedele til kabelnettet flyttes også til lokalet. Der skal være mulighed for at købe netværksting, og kabler kan fremstilles, PC er kan konfigureres til nettet. Kassereren kan have en bestemt mødedag, hvor man kan stille spørgsmål samt tilrette databasen. Man kan også indføre en kontrakt skrivedag, hvor nye Internet medlemmer kan stille spørgsmål og underskrive kontrakter. Dette foregår i dag hos flere andre Antenneforeninger. 5) Forslag 5: Formuen nedbringes til det absolut minimale, f.eks. max kr ,00. Vi skylder et stort beløb væk efter opgradering til fuld UHF. Da dette beløb skal nedbringes hurtigst mulig, skal vi bruge af vores beholdning, da vi ikke er en sparekasse. Skulle der evt. mangle penge i kassen, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor man kan få godkendt en ekstra indbetaling fra medlemmerne til betaling af lige den specifikke udgift. 6) Forslag 6: Ændring af kontrakt for internetabonnement, så man binder sig for 12mdr., og abonnementet kan derefter opsiges med en mdr. varsel uden yderligere udgifter for medlemmet., Flemming Grønager, Hyrdestien 3

TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7

TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7 Tune Kabelnet 2008 Forkortet internet-version. Det er ikke er tilladt at distribuere, kopiere, gengive eller på anden vis anvende (f.eks.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2007 Side 1 af 7 Generalforsamling Tune Kabelnet 2007 Her følger referatet fra Tune Kabelnets Generalforsamling, afholdt torsdag den 26. april 2007 i Tune Menighedscenter

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00

Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00 DIANALUND ANTENNEFORENING Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 22. marts 2010 kl. 19,00 1. Valg af dirigent Dagsorden: Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. 2009 var for os tv-seere et skelsættende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningen i det forgangne år Antal stemmesedler udleveret: 82. Formand Bernt Freiberg byder velkommen til Tune Kabelnet generalforsamling 2004. 1. Valg af dirigent Frede Kruse-Christiansen bliver valgt som dirigent. Iflg. 5 af vedtægterne

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

STENSTRUP ANTENNEFORENING

STENSTRUP ANTENNEFORENING VEDTÆGTER FOR STENSTRUP ANTENNEFORENING NAVN, HJEMSTED OG HJEMSTED. 1 Foreningens navn er Stenstrup Antenneforening, og dens hjemsted er 5771 Stenstrup. 2 Foreningens formål er at eje og drive et antenneanlæg,

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 2 Ekstraordinær Generalforsamling Dato: Mandag, den 30/01-2012 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Vedtægtsændringer

Læs mere

REFERAT AF TUNE KABELNETs EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

REFERAT AF TUNE KABELNETs EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING REFERAT AF TUNE KABELNETs EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 14. august 2003, Tune Menighedscenter TUNE KABELNET Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 3.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00

GENERALFORSAMLING. Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 11. maj 2009 Til Husejeren Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Torsdag d. 28. maj 2009 kl. 19.00 i festsalen, Københavns Erhvervsakademi, Lersø Park Alle 2 Bemærk mødestedet! DAGSORDEN 1.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening

Gjessø Antenneforening. 8600 Silkeborg. Tlf. 9712 12 01. www.gpaf.dk. Love for Gjessø Antenneforening Love for Gjessø Antenneforening 1 1. Foreningens navn er Gjessø Antenneforening. 2. Hjemsted Them Kommune 2 Foreningens formål er at eje og drive et kabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: 1.

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1.

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1. Hvis du sidder og bliver irriteret over at have firkanter, streger, striber eller sne på en kanal, er det højst sandsynligt dit antennekabel og dine antennestik der er problemet. Alt for mange har stadig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 24.-25. marts 2012. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING

SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING. Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING SKOVSVINGET OG SKOVLEDET GRUNDEJERFORENING Vedtægter VEDTÆGTER FOR SKOVSVINGET- OG SKOVLEDETS GRUNDEJERFORENING 1 Grundejerforeningens navn er Skovsvinget- og Skovledets Grundejerforening. Grundejerforeningens

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug.

Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Navn Hjemsted. 1. Vedtægter for Vemmelev Antennelaug. Foreningens navn er: Vemmelev Antennelaug. Foreningens interesseområde er: Vemmelev by og omegn. Foreningens adresse er: Ved den til enhver tid værende

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

BK Trekanten KIF s Vedtægter

BK Trekanten KIF s Vedtægter BK Trekanten KIF s Vedtægter Dato: 24. januar 2015 BK Trekanten KIF Side: 1 af 8 03-02-15 BK Trekanten - KIF Stiftet 1. juni 1978 1 BK Trekanten KIF s navn og hjemsted 1. Klubbens navn er BK Trekanten

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere