Brugerbetingelser for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerbetingelser for LE@N"

Transkript

1 Brugerbetingelser for 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr Ved forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det muligt for de tilknyttede brugere af systemet at sende, modtage og behandle forretningsmeddelelser i elektronisk form. 1.3 Ved forretningsmeddelelse forstås ordrer, fakturaer, forsendelsesadvis og kvitteringer, der i elektronisk form overføres og udveksles via 1.4 Ved bruger forstås enhver person eller virksomhed, som har indgået aftale med GS1 om tilslutning til og brug af 2. Formål 2.1 Nærværende vilkår har til formål at beskrive vilkårene for den enkelte brugers tilslutning til og anvendelse af 2.2 Ud over disse brugerbetingelser gælder Generelle betingelser for medlemskab af GS1 Denmark (www.gs1.dk) 3. Tilmelding og registrering 3.1 For at blive oprettet som bruger af skal der tegnes abonnement hos GS1 Denmark. 3.2 For at blive registreret som bruger skal man i første omgang udfylde og afsende den on-line tilmeldingsblanket, som fremkommer, når der klikkes på "OK"-knappen. 3.3 Når tilmeldingen er modtaget og registreret hos GS1, udsender GS1 en fakturaopkrævning til den opgivne adresse. Fakturaopkrævningen omfatter en tilslutningspris samt et driftsabonnement dækkende en periode på ét år. 3.4 Det er en forudsætning for tilmeldingen til at virksomheden har et gældende abonnement på et GLN hos GS1. Har virksomheden ikke et abonnement på et GLN omfatter tilmeldingen et GLN-abonnement hos GS Når GS1 har modtaget og registreret indbetalingen oprettes den pågældende som bruger. Brugernavn og passwords skal opfattes som fortrolige og må kun anvendes af brugeren og dennes medarbejdere. Misbrug af brugernavn og/eller passwords, som kan henføres til brugerens eller dennes medarbejderes uforsvarlige adfærd, betragtes som væsentlig misligholdelse.

2 3.6 En bruger, der har mistet/glemt sit password, kan henvende sig hos GS1 med anmodning om udlevering af nyt password. Omkostninger ved udlevering af nyt password faktureres til brugeren. 4. Priser 4.1 For at blive registreret og oprettet som bruger af skal der betales for tilslutning. Tilslutning forudsætter at virksomheden har rådighed over et Globalt Lokations Nummer (GLN). Abonnement på et GLN fås hos en GS1 organisation, eksempelvis, GS1 Denmark. 4.2 Herudover opkræver GS1 et fast driftsabonnement hos brugeren. Det faste driftsabonnement dækker op til gennemsnitligt 40 sendte/modtagne forretnings-meddelelser ekskl. kvitteringer pr. bruger pr. måned opgjort pr. år. For forretningsmeddelelser herudover opkræver GS1 et nærmere fastsat beløb pr. forretningsmeddelelse. 4.3 Det faste driftsabonnement opkræves forud for ét år ad gangen regnet fra tidspunktet for den enkelte brugers tilslutning. 4.4 Ved udgangen af hver betalingsperiode foretages en opgørelse over det faktiske antal sendte/modtagne forretningsmeddelelser for den enkelte bruger, hvorefter der i henhold til pkt. 4.2 snarest og senest ved udgangen af den første måned i den efterfølgende betalingsperiode vil blive udsendt en særskilt opkrævning til brugeren, såfremt det faktiske antal sendte/modtagne forretningsmeddelelser ekskl. kvitteringer overstiger det gennemsnit, som er omfattet af det faste driftsabonnement 4.5 Samtlige priser reguleres på grundlag af udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte nettoprisindeks. Reguleringen sker med virkning fra 1. oktober på grundlag af nettoprisindekset for juli måned. 4.6 De til enhver tid gældende priser og satser kan ses på 5. Krav til brugerens programmel 5.1 For at kunne benytte i forbindelse med Internettet, skal den af brugeren anvendte webbrowser være en af følgende: - Microsoft Internet Explorer version 5.0 eller nyere 6. Systemændringer 6.1 GS1 forbeholder sig ret til at foretage systemmæssige ændringer i

3 6.2 Systemmæssige ændringer, der indebærer, at ikke længere vil kunne afvikles som hidtil under en af de forudsatte web-browsere, kan dog alene gennemføres, såfremt tidspunktet for de planlagte systemændringer meddeles brugerne med et rimeligt varsel. 7. Sikkerhed 7.1 er etableret og afvikles under iagttagelse af sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger til sikring af systemet mod tab og utilsigtede ændringer af data og mod uvedkommendes adgang til de oplysninger, som systemet indeholder. Dette indebærer bl.a. sikkerheds- og kontrolforanstaltninger omkring adgangsprocedurer (logon-ident og password) samt anvendelse af moderne krypteringsværktøjer i forbindelse med overførsel af data via Internettet. 8. Arkivering og gendannelse af fakturamateriale 8.1 IBM registrerer indholdet i samtlige fakturaer, som den enkelte bruger sender/modtager via Oplysningerne lagres og opbevares elektronisk af IBM i 5 år og 11 måneder fra registreringstidspunktet, hvorefter oplysningerne automatisk slettes. Den enkelte bruger har via adgang til oplysninger vedrørende egne sendte/modtagne fakturaer for hele denne periode, og de pågældende oplysninger kan til enhver tid udskrives af brugeren i klarskrift, jf. dog pkt På brugerens anmodning og efter nærmere aftale kan GS1 gennemføre udskrivninger fra systemet og fremsende disse i papir- eller elektronisk format til bruger, idet brugeren afholder samtlige omkostninger forbundet hermed. 8.3 Uanset pkt. 8.1 bærer den enkelte bruger selv ethvert ansvar for overholdelse af den til enhver tid gældende regnskabs- og bogføringslovgivning, og GS1 er således ikke ansvarlig for, at opbevarede oplysninger opfylder kravene i denne lovgivning, herunder med hensyn til indhold og format. 8.4 I tilfælde af, at en bruger ophører med at være tilsluttet gælder bestemmelserne i pkt HelpDesk 9.1 Der er etableret en HelpDesk vedrørende HelpDesk'en har til formål at registrere og ekspedere alle henvendelser fra brugere, når disse konstaterer tekniske eller systemmæssige spørgsmål vedrørende GS1 prioriterer behandlingen af henvendelser efter en nærmere fastlagt procedure og i øvrigt efter karakteren af den enkelte henvendelse.

4 10. Systemadministration 10.1 GS1 er berettiget til som led i sin daglige administration af at lade kvalificerede medarbejdere, eller underleverandører få adgang til samtlige dele af systemet, herunder oplysninger indlagt om og/eller af den enkelte bruger De pågældende medarbejdere er underlagt tavshedspligt som angivet i pkt Tilgængelighed 11.1 vil normalt være tilgængelig 24 timer i døgnet, 365 dage om året, jf. dog pkt vil dog normalt ikke være tilgængeligt i følgende tidsrum: - Tidsrummet fra lørdag kl til søndag kl gange om året, hvor lukkes ned i forbindelse med større tekniske vedligeholdelsesopgaver - 2 gange om året i forbindelse med skift til sommer-/vintertid Der vil ske behørig advisering af brugerne senest 14 dage inden udførelse af planlagt vedligeholdelse. 12. Ansvarsfraskrivelse 12.1 GS1 er under ingen omstændigheder ansvarlig for brugerens direkte eller indirekte tab, herunder tab af data, tabt avance eller andre følgeskader, eller nogen anden form for skade, der påføres brugeren og/eller dennes virksomhed, og som opstår ved eller som følge af brugerens anvendelse af eller som skyldes dette systems ydeevne eller manglende tilgængelighed. 13. Tavshedspligt 13.1 GS1 og GS1s medarbejdere samt underleverandører har tavshedspligt vedrørende ethvert forhold, som de måtte få kendskab til hos en bruger eller hos tredjemand, hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver dem foreskrevet af brugeren. Tavshedspligten vedvarer efter, at brugeren ophører med at være tilsluttet 14. Immaterielle rettigheder

5 14.1 Samtlige rettigheder til systemet herunder ejendomsret og ophavsret til programmel samt retten til varemærket " med tilhørende logo, tilhører, med respekt af tredjemands rettigheder, GS1, og skal derfor respekteres af bruger i henhold til gældende lovgivning. 15. Force majeure 15.1 GS1 er ikke ansvarlig for forhold, der skyldes omstændigheder, over hvilke GS1 ikke er herre, herunder - men ikke begrænset til - arbejdskonflikter (strejke og lockout), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder afbrydelse af el eller svigt i energiforsyning samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører. 16. Ikrafttrædelse og ophør 16.1 Brugerens adgang til og nærværende vilkår træder i kraft i forhold til den enkelte bruger, når GS1 har modtaget og registreret den pågældende brugers indbetaling af tilslutning samt første periodes driftsabonnement Abonnementet kan opsiges af brugeren med 6 måneders varsel til udgangen af abonnementsperioden GS1 er berettiget til at opsige en brugers adgang til med 6 måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår I tilfælde af, at en bruger misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til nærværende betingelser, eller hvis en bruger i øvrigt gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende betingelser, herunder ved misbrug eller medvirken til misbrug af er GS1 berettiget til at lukke for brugerens adgang til 16.5 GS1 er berettiget til med virkning fra det tidspunkt, hvor brugerens adgang til ophører, at slette samtlige lagrede data med relation til den pågældende bruger, herunder fakturamateriale. Der henvises dog til pkt Brugeren vil i opsigelsesperioden ved ophør efter pkt og i en periode på 30 dage regnet fra datoen for afsendelse af meddelelsen ved ophør efter pkt og 16.4 have adgang til at læse og udskrive egne data fra som beskrevet ovenfor under pkt. 8. Herefter er GS1 berettiget til at slette samtlige lagrede data vedrørende den pågældende bruger, herunder fakturamateriale Forudbetalt driftsabonnement vil - uanset årsagen til ordningens ophør - ikke blive refunderet På brugerens anmodning og efter nærmere aftale kan GS1 i de under pkt nævnte perioder gennemføre udskrivninger fra og fremsende disse i papir- eller elektronisk format til bruger, idet brugeren afholder samtlige omkostninger forbundet hermed.

6 16.9 Abonnementer på pr. 30/ bliver med virkning fra 1/ abonnementer i GS1 Denmark med det GLN som de er tildelt i Den samlede pris for GLN abonnement og abonnement stiger ikke i Disse brugerbetingelser kan ændres med 2 måneders varsel, ved annoncering på Disse betingelser træder i kraft 1/ og erstatter brugerbetingelserne af 14/ Betingelserne er udsendt til samtlige abonnementer i juni Tvister 17.1 Dansk ret finder anvendelse i forbindelse med enhver tvist som måtte udspringe af disse bestemmelser eller deres fortolkning, og enhver retssag vil efter GS1's valg kunne anlægges ved Retten i København. EAN-WEB er dog berettiget til at kræve voldgiftsbehandling efter dansk rets almindelige regler herom.

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S

Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S Vilkår for leje af stand-alone terminaler fra Nets A/S 1. Vilkårenes omfang 1.1. Vilkårene regulerer forholdet mellem parterne Nets A/S (herefter kaldet Leverandøren) og lejer af terminaler og serviceydelser

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon (Signafon) og kunden og gælder således for Signafons levering

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

SYSTEMAFTALE PRODUCENT

SYSTEMAFTALE PRODUCENT SYSTEMAFTALE PRODUCENT 1. Indledning: 1.1 Denne aftale omhandler levering af ordrebehandlingssystemet "DANPOT", som er indgået mellem DANPOT DATA A/S og Kunden tilsammen benævnt "Parterne". 2.Ydelsen:

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Tillægsaftale om Mobilpenge

Tillægsaftale om Mobilpenge Side 1 af 6 Dokumentnummer 2012-03-14-15.09.56.836195 Tillægsaftale om Mobilpenge A. Kontohaver og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk har dags dato i henhold til Aftale om

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Generelt Når ServerEksperten.dk har modtaget bestilling på et produkt, udsendes der automatisk en ordrebekræftelse pr. mail til kunden. ServerEksperten.dk s bogholderi, sender en

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

ComX Networks A/S. Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S Generelle abonnementsbetingelser. Privatkunder. Internet, telefoni, TV. Gældende pr. 1. juli 2009. Generelle abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder, 1. juli 2009 side

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING

GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING GENERELLE BETINGELSER FOR HOSTING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer hosting til sine kunder. Disse betingelser udgør sammen med det

Læs mere