Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EU-sekr. 27. november 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EU-sekr. 27. november 2000"

Transkript

1 Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 346 Offentligt Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Europaudvalget (Alm. del - bilag 346) energiministerråd (Offentligt) Bilag Journalnummer Kontor C.2-0 EU-sekr. 27. november 2000 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg den 1. december 2000 {{SPA}} dagsordenspunkt rådsmøde (industri- og energiministre) {{SPA}} energidelen den 5. december 2000 {{SPA}} vedlægges Miljøog Energiministeriets aktuelle notat om de punkter, der forventes optaget på dagsordenen for rådsmødet. Den 22. november 2000 Rådsmøde (energi) den 5. december Foreløbig dagsorden Oliemarkedet Præsentation ved Kommissionen og udveksling af synspunkter side 3 1. Grønbog om de forskellige energikilders fremtidige rolle i relation til en forbedret forsyningssikkerhed. Præsentation ved Kommissionen Grønbogen vil ikke blive fremsendt til rådet før rådsmødet. side 4 1. Forslag til direktiv om adgang for el fra vedvarende energikilder til det indre elmarked KOM(2000)279 Politisk enighed side 5 1. Fællesskabets handlingsplan med hensyn til energieffektivitet KOM(200)247 Vedtagelse af Rådskonklusioner

2 side 9 1. Meddelelse fra Kommissionen om middelhavsdimensionen af de europæiske politikker vedrørende energi og transport Mundtlig orientering ved Kommissionen Meddelelsen vil ikke blive fremsendt til rådet før rådsmødet. side Indre marked for el og gas {{SPA}} opfølgning på Lissabon-konklusionerne Mundtlig orientering ved Kommissionen side Den Europæiske Energicharter-traktat Status for arbejdet side Strategi for integration af miljø og bæredygtig udvikling i energipolitikken Information om resultaterne af COP6 ( november 2000) og om status for arbejdet side Ikrafttrædelse af SYNERGY-programmet Orientering ved Kommissionen og udveksling af synspunkter side Oliemarkedet Præsentation ved Kommissionen og udveksling af synspunkter Baggrund OPEC indledte i marts 1999 en produktionsbegrænsningspolitik, som gik ud på at holde de løbende olieforsyninger på et niveau under det løbende forbrug. Det tvang forbrugerlandene til at reducere deres lagre og det har bevirket en tredobling af råoliepriserne. OPEC har i løbet af 2000 sat eksporten i vejret, så tilførslerne til markedet nu er i niveau med forbruget, men forbrugerlandene går ind i vinteren med historisk små kommercielle olielagre. Dersom vinteren bliver kold, er der risiko for forsyningsvanskeligheder, i hvert fald i visse områder. I den forløbne sommer var benzin det kritiske produkt, nu er det fyringsgasolie. IEA-landene (som omfatter samtlige EU-lande) har ikke vist interesse for at trække på kriselagrene i den nuværende situation. Denne mulighed forbeholdes en egentlig krise forårsaget af tab af vigtige forsyningsstrømme. Den november 2000 afholdtes der et møde mellem olieforbrugende og {{SPA}}producerende lande i Riyad, Saudi Arabien. Formandskabet gentog på dette møde på EU{{PU2}}s vegne, at EU stod fast på sin forpligtelse til en fortsat dialog med producentlandene, som bl.a. også måtte indebære en forstærket indsats med hensyn til investeringer og økonomisk

3 udvikling. Formandskabet gav samtidig udtryk for EU-landenes alvorlige beky et nuværende olieprisniveau og prisustabiliteten. Formål Der foreligger ikke dokumenter til belysning af intentionerne bag dagsordenspunktet. Det forventes, at Kommissionen under dette dagsordenspunkt vil orientere om den seneste udvikling på oliemarkedet, og at Formandskabet vil orientere om forløbet af mødet i Riyad. Blandt de spørgsmål, der kan tænktes drøftet ved rådsmødet, vil være iværksættelse af træk på kriselagrene, neds&a elig;ttelse af afgifterne på olieprodukter samt kontakter til OPEC-landene og dialog mellem de olieproducerende og olieforbrugende lande. Konsekvenser for Danmark Lovgivningsmæssige konsekvenser. Lagertræk: Der er ingen lovgivningsmæsige konsekvenser. Lagertræk kan foretages med hjemmel i lov om forsyningsmæssige foranstaltninger, der giver miljø- og energiministeren vidtgående beføjelser i tilfælde af, at han i forening med Folketingets Energipolitiske Udvalg finder, at der foreligger mangel på vigtige (energi)varer eller udsigt til mangel på disse varer. Det vil være nærliggende at koordinere eventu elle danske kriseforanstaltninger som f.eks. træk på de pligtige lagre med ikke alene EU, men tillige det Internationale Energi Agentur (IEA), hvis medlemskreds udover samtlige EU-lande omfatter USA og Japan foruden Australien, Canada, New Zealand, Tjekkiet og Ungarn. Nedsættelse af afgifterne: Sænkelse af afgiftsniveauet med hensyn til olieprodukter vil kræve ændring af afgiftslovene. Økonomiske og administrative konsekvenser. Lagertræk: Der er ikke økonomiske virkninger for de offentlige myndigheder, men administration af kriseindgreb vil kræve indsats fra Energistyrelsen, om end af mindre omfang i en kortere periode. Olieselskaberne skal deltage i kriseindgrebene, men de kan opnå lettelser i forsyningssituationen, hvis der f.eks. sker træk på de pligtige olielagre. Det øvrige erhvervsliv har udsigt til, at kriseindgreb umiddelbart fører til noget lavere priser. Det samme gælder de almindelige forbrugere, ikke mindst forbrugere af fyringsolie. Afgiftsnedsættelse: Sænkelse af afgifterne på olieprodukter vil medføre provenuetab. Beskyttelsesniveau: I det omfang, de høje oliepriser virker dæmpende på olieforbruget, vil der være gunstige miljømæssige virkninger i form af reduceret emission af CO2 og andre skadelige stoffer forbundet med afbrænding af og motordrift baseret på olieprodukter. Nedsættelse af afgiftsniveauet vil medføre svækkelse af disse virkninger. Det samme gælder lagertræk, i det omfang det fører til prisf ald på olieprodukterne. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen er tidligere forelagt Folketingets Europaudvalg den 6. oktober i forbindelse med Rådsmødet (generelle anliggender) den oktober Grønbog om de forskellige energikilders fremtidige rolle i relation til en forbedret forsyningssikkerhed [ikke modtaget] Præsentation ved Kommissionen 1. Baggrund og indhold Kommissionen har ved flere lejligheder signaleret, at den agtede at fremlægge en meddelelse om EU{{PU2}}s forsyningssikkerhedssituation med hensyn til energi. Fra formandskabets side lægges der vægt på, at forsyningssikkerhedsaspektet, som i en række år ikke har haft særlig vægt på den energipolitiske dagsorden i EU, nu kommer i fokus igen. Kommissionens grønbog er imidlertid blevet forsinket og vil formentlig ikke blive fre til rådet førend i starten af det nye år. På rådsmødet forventes der derfor alene at blive tale om en præsentation af linjen i grønbogen. Nærheds- og proportionalitetsprincippet Det er p.t. uvist, om Kommissionen udtaler sig om nærheds- og proportionalitetsprincippet i grønbogen.

4 Konsekvenser for Danmark Grønbogen forventes ikke at få umiddelbare lovgivningsmæssige eller økonomiske konsekvenser for Danmark, ejheller forventes der umiddelbare konsekvenser for beskyttelsesniveauet. Høring Høring om grønbogen vil blive iværksat når den er modtaget. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg. 3. Forslag til direktiv om adgang for el fra vedvarende energikilder til det indre elmarked KOM(2000) 279 Politisk enighed 1. Status EU-Kommissionen tog første skridt til en strategi for vedvarende energi (VE) ved hvidbogen for vedvarende energi (KOM(97)599), som blev fremlagt den 26. november Hvidbogens mål er at fordoble andelen af VE til 12 pct. af energiforbruget i år Rådet erklærede sig i sin resolution fra 8. juni 1998 enig i, at der var behov for denne betydelige vækst i VE-produktionen. Kommissionen sendte den 5. juni 2000 ovennævnte forslag til Rådet. Forslaget har hjemmel i artikel 95 i TEF (tidligere artikel 100A) og skal derfor vedtages af Rådet med kvalificeret flertal efter proceduren med fælles beslutningstagen i artikel 251 i TEF (tidligere artikel 189B). Sagen var på dagsordenen for rådsmødet den 30. maj 2000 med henblik på en første orienterende drøftelse. Europa- Parlamentet vedtog sin udtalelse den 16. november Formandskabet lægger op til vedtagelse af politisk enighed. 1. Formål og indhold Kommissionen anfører, at formålet er at skabe en ramme som vil gøre det lettere på mellemlangt sigt at opnå en betydelig vækst i VE-baseret elektricitet inden for EU. Direktivet er en væsentlig del af de instrumenter, der skal bidrage til at reducere drivhusgasemissionerne og dermed indfri Kyoto-forpligtelserne. Desuden må direktivet ses i lyset af EU{{PU2}}s indikative målsætning om en fordobling af VE{{PU2}}s andel fra de ende 6% til 12% af bruttoenergiforbruget i EU i 2010, fremlagt i Hvidbogen om vedvarende energi fra december 1997 og godkendt af Rådet i maj Den i direktivet omtalte fordobling af VE-andelen fra 6 til 12% er indikativ, og de 12% er således hverken en øvre eller nedre grænse for den fremtidige andel af VE-baseret elproduktion i Fællesskabet. Direktivet kræver, at medlemslandene skal udmelde nationale målsætninger for VE-andelen af elproduktionen, som skal være i overensstemmelse med deres klimaforpligtelser og med Hvidbogen om vedvarende energi. Kommissionen vil efterfølge nde vurdere de udmeldte målsætninger, og hvis Kommissionen konkluderer, at de ikke er i overensstemmelse med klimaforpligtelserne/ve-hvidbogen vil Kommissionen fremlægge forslag om individuelle og bindende målsætninger, som så skal vedtages af Rådet og Europa- Parlamentet. Til forskel fra tidligere (lækkede) direktivudkast kræver forslaget ikke en harmonisering af medlemslandenes VEstøttesystemer men udskyder stillingtagen hertil i 5 år fra ikrafttrædelsestidpunktet. Landene får med andre ord en "grace period", hvor der vil kunne indhøstes erfaringer med de forskellige støttesystemer, som medlemslandene anvender. Navnlig erfaringer med støttesystemer baseret på grønne certifik atmarkeder vil være i fokus. Inden 5 år efter ikrafttrædelsestidspunktet skal Kommissionen fremlægge en rapport om erfaringerne med de forskellige støttesystemer og heri om nødvendigt foreslå et harmoniseret regelsæt, baseret på en række principper, der allerede defineres i direktivudkastet. Det hedder således, at et sådant eventuelt kommende regelsæt for VE-støtte skal:

5 være i overensstemmelse med statsstøttereglerne være i overensstemmelse med principperne for det indre elmarked tage hensyn til de forskellige VE-teknologiers karakteristika være effektivt og enkelt rumme overgangsregler der sikrer investortillid og som forhindrer stranded costs Rapporten skal {{SPA}} ud over virkningerne af støtte til VE - også vurdere virkningerne af støtten til konventionel elproduktion (kul og kernekraft). Direktivforslaget kræver, at medlemslandene skal etablere et certificeringssystem for oprindelsesgaranti (som ikke må forveksles med det grønne certifikat-system). Oprindelsesgaranti-certifikaterne skal anerkendes gensidigt af medlemslandene (men det indebærer ikke, at der hermed åbnes op for grænseoverskridende adgang til støtteordninger, baseret på grønne certifikater i forbindelse med obligatoriske kvoter for grøn el). El fra vandkraftværker over 10 MWe ("Large hydro") er inkluderet i certificeringssystemet for oprindelsesgaranti og kan også indgå i beregningen af opfyldelsen af den national målsætning. Derimod vil large hydro ikke kunne deltage i støttesystemer, baseret på grønne certifikater, hvilket fremgår af bemærkningerne til direktivforslaget. Ud over disse nøglebestemmelser rummer forslaget en række bestemmelser om administrativ forenkling, strømlinede procedurer for etableringstilladelser og om VE-strømmens prioriterede adgang til nettet mv. samt for netforstærkning. 1. Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Kommissionen har tidligere peget på, at der er et klart behov for en ramme af regler på fællesskabsniveau om VE {{PU2}}s adgang til elmarkedet, jf. Kommissionens første rapport til Rådet og Europa-Parlamentet om harmoniseringsbehovene, KOM(98)167 af Konsekvenser for Danmark Lovgivningsmæssige konsekvenser Området er reguleret af elforsyningsloven og Lov om tilskud til vedvarende energi. Forslaget forventes ikke at ville kræve lovændringer. Økonomiske og administrative konsekvenser Forslaget forventes ikke at få økonomiske konsekvenser for forbrugerne eller for offentlige myndigheder. Det kan give anledning til en vækst i EU{{PU2}}s anvendelse af VE og dermed muligheder for øget dansk eksport af VEteknologi. Der forventes ingen administrative konsekvenser. Beskyttelsesniveau Forslaget forventes at have en neutral indvirkning på beskyttelsesniveauet i Danmark, idet det ikke vil føre til øgede krav til dansk VE-politik. Derimod kan det få en positiv indvirkning på beskyttelsesniveauet i EU, idet det kan medvirke til en øget udbredelse af VE i flere andre medlemslande. 2. Høring Forslaget blev sendt i høring den 27. juli 2000 til 68 høringsparter med svarfrist den 18. august Energistyrelsen har modtaget 15 høringssvar, hvoraf de 11 indeholdte kommentarer. Definition af VE Organisationen for Vedvarende Energi (OVE) fremfører, at definitionen af VE udelukker animalsk affald fra eksempelvis fødevareindustrien. Da fiskeolieaffald og lignende anvendes til fremstilling af biogas, bør definitionen af VE justeres. Nationale målsætninger for VE-strøm

6 Danmarks Vindmølleforening (DV), Danske Energiselskabers Forening (DEF), Energimiljørådet (EMR), Forbrugerrådet (FR), Kommunernes Landsforening (KL), Det Økologiske Råd (DØR), Vindmølleindustrien (VI) og OVE fremfører alle, at de nationale målsætninger for andelen af VE-el skal være bindende. Indikative målsætninger er ikke tilstrækkeligt til at sikre opnå elsen af EU{{PU2}}s samlede målsætning, eller at landenes aktører har samme økonomiske vilkår, anføres det. Handelskammeret nævner, at omkostningerne skal fordeles ligeligt imellem landene, således at danske virksomheder ikke stilles dårligere end andre landes virksomheder. Elkraft System (ES) fremfører, at der bør være en særlig ordning for de lande, som overholder de nationale målsætninger. Kommissionens meddelelse "Handlingsplan for større energieffektivitet i Det Europæiske Fællesskab" blev fremsendt til Rådet den 27. april Meddelelsen skal ses på baggrund af, at Rådet i sin resolution om energieffektivitet af 7. december 1998 opfordrede Kommissionen til snarest at fremsætte forslag til en prioriteret handlingsplan for energieffektivitet. Resolutionen indeholdt en række forslag til foranstaltninger, peged e på det bidrag, som andre VI, DV og DØR fremfører, at EU{{PU2}}s samlede målsætning for VE-el bør øges. DV og VI nævner, at EU{{PU2}}s Hvidbog om VE forudsætter 23,5 % VE-el for at opnå en fordobling af VE-andelen i EU, men de indikative målsætninger kan maksimalt sikre en VE-el andel på 22,1 %. DØR finder, at der skal stilles krav om øget anvendelse af VE inden for også varme og trans Oprindelsescertifikater for VE-el VI, DV, DEF, OVE, EMR, KL, FR og DØR fremfører, at certificering efter fælles standarder er nødvendigt og en betingelse for generel forbrugertillid. DØR, OVE, DV og VI finder, at alle former for el bør certificeres, således at forbrugerne også oplyses om el fra fossile brændsler og a-kraft m.v. Nationale støtteordninger OVE, DØR og DV fremfører, at en harmonisering af nationale støtteordninger efter 5 år er en for kort tidshorisont. Der kan ikke indhøstes reelle erfaringer med denne tidsfrist, anføres det, og DV foreslår en længde på 10 år. DEF og ES finder, at der er behov for en hurtigere afklaring af, hvordan den fremtidige harmonisering kunne forventes at tage form. ES næ ;vner, at enkelte lande bør kunne indlede et samarbejde inden for 5 års perioden, hvis enkelte landes støttesystemer harmoniseres. ES ønsker i den forbindelse en afklaring af grønne certifikaters juridiske status, således at handel med VE-beviser mellem enkeltlande kan finde sted inden 5 år. VI, OVE og DØR fremfører, at der ved harmonisering af VE-støtte skal tages hensyn til, at støtten ikke er et subsidie, men en kompensation til udligning af de fossile brændslers miljøomkostninger. Danske Fjernvarmeværkers Forening (DFF) finder, at hvis en kommende liberalisering og harmonisering udformes uden sikring af den kombinerede el- og varmeproduktion og uden sikring af de små kraftvarmeproducenter vil det kunne få uoverskuelige følger for varmeforbrugerne tilknyttet små biomassekraftvarmeværker. Regler og administrative procedurer DV, OVE, DØR,ES, DEF og VI fremfører, at det er væsentligt at etablere fælles regler og administrative procedurer for VE-strøm. VI, DV og OVE finder, at de danske regler for deling af omkostninger ved nettilslutning og netforstærkning bør danne model for et EU-regelsæt på området. DEF og ES finder, at regler for udpegning af VE-områder og VEstrøms gara nterede adgang til elnettet bør sikres og harmoniseres. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen har tidligere været nævnt i Folketingets Europaudvalg, senest ved møde i udvalget den 26. maj 2000 vedrørende Rådsmødet (energi) den 30. maj Udvalget blev orienteret med aktuelt notat af 23. maj 2000, sendt til udvalget den 23. maj Udvalget er senest blevet orienteret med grundnotat af 8. september 2000, sendt til udvalget den 13. september Fællesskabets handlingsplan med hensyn til energieffektivitet KOM(200)247 Vedtagelse af Rådskonklusioner 1. Status

7 fællesskabspolitikker kan yde til fremme af energieffektiviteten, og slog fast, at handlingsplanen skulle anvise Fællesskabets og medlemsstaternes ansvarsområder og navnlig indeholde oplysninger om finansiering og tidsplaner. Resolutionen var selv et svar på Kommissionens meddelelse om energieffektivitet, som indeholdt en EU-strategi for energieffektivitet, herunder en vejledende målsætning om en årlig forbedring af energiintensiteten på et procentpoint, ud over det resultat, der ville være opnået uden nogen særskilt indsats. Ved det seneste rådsmøde (energi) den 30. maj 2000 vedtog rådet et sæt konklusioner om handlingsplanen. Medlemslandene har i rådsregi i opfølgning heraf drøftet en fastlæggelse af de højest prioriterede områder og mål, og formandskabet har på basis af resultatet af disse drøftelser fremlagt et nyt sæt rådskonklusioner som tjener som rådets rekommendation til Kommissionen med hensyn til den konkrete gennemførelse af handlingsplanen. 1. Formål og indhold Formålet med handlingsplanen er generelt at rette opmærksomheden på ny mod fremme af energieffektiviteten og at aktivere de berørte parter. Formålet er først og fremmest at pege på, at medlemslandene selv må levere hovedindsatsen for at fremme energieffektiviteten. I handlingsplanen fremlægges dog endvidere forslag til fælles og samordnede politikker og foranstaltninger, som skal iværksættes på baggrund af Kyoto-aftalen, og som bidrager til emissionsreduktioner for drivhusgasser på 8% inden og til at nå andre af EU's energi- og miljøpolitiske mål. Endelig er formålet at realisere det økonomiske potentiale for forbedring af energieffektiviteten i overensstemmelse med den foreslåede målsætning om at reducere energiintensiteten med 1 % pr. år sammenlignet med en "business-as-usual"-trend, som anslås nu at være tæt på nul. Hvis denne målsætning opfyldes, kan man realisere to tredjedele af besparelsespotentialet på 18% i Det ville betyde en reduktion af energiforbruget på over 100 mio. toe og en reduktion af CO 2 -emissionerne på 200 mio. t/år eller ca. 40% af EU's Kyoto-forpligtelser. Opfyldelse af EU-målsætningen om at fordoble anvendelsen af kraftvarme til 18% af elproduktionen i 2010 forventes at føre til yderligere sparede CO 2 -emissioner på over 65 mio. t. CO 2 /år i Handlingsplanen indeholder en meget bred vifte af forslag til en lang række initiativer inden for flere forskellige sektorer. Initiativerne vil skulle gennemføres såvel på Fællesskabsplan som på medlemsstatsniveau, men landenes egen indsats er imidlertid hovedomdrejningspunktet. I formandskabets forslag til rådskonklusioner opfordres Kommissionen til bruge en række generelle kriterier og instrumenter i den konkrete gennemførelse af handlingsplanen. Særlig vigtig er konklusionernes præcisering af de koordinerede og fælles aktioner og foranstaltninger på fællesskabsplan, som Rådet giver særlig prioritet til. Disse prioriteter omfatter på kort sigt en udvidelse af den nuværende mærkningso rdning, nye initiativer på bygningsområdet, fremme af kraftvarme, og informationsaktiviteter. På længere sigt giver Rådet prioritet til retningslinier for offentlige indkøb, effektivitetsstandarder og aftaler med industrien. 2. Nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet I rådskonklusionerne redegøres ikke for forholdet til nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. Principperne må imidlertid i praksis siges at være fuldt ud respekteret, idet der skelnes mellem foranstaltninger, der bedst kan gennemføres på fællesskabsniveau, og foranstaltninger, der bør overlades til medlemsstaterne. 3. Konsekvenser for Danmark Rådskonklusionerne har ingen direkte lovgivningsmæssige, økonomiske eller miljømæssige konsekvenser for Danmark. 4. Høring Rådskonklusionerne har ikke været sendt i høring 5. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg. 5. Meddelelse fra Kommissionen om middelhavsdimensionen af de europæiske politikker vedrørende energi og transport

8 Orientering ved Kommissionen Meddelelsen vil ikke blive fremsendt til rådet før rådsmødet. Middelhavsdimensionen af energipolitikken har ved flere lejligheder været drøftet i rådsregi, således senest på rådsmødet (energi) den 30. maj 2000, hvor der blev vedtaget rådskonklusioner, der støttede øget samarbejde mellem EU-landene og øvrige lande omkring Middelhavet, herunder gennem udbygning af en fælles infrastruktur (el- og gasledninger). Der foreligger ikke dokumenter til belysning af intentionerne bag dagsordenspunktet. Det forventes, at Kommissionen under dette dagsordenspunkt vil orientere om status for arbejdet med en meddelelse, der også vil inkludere transportsektoren. Indholdet af meddelelsen kendes ikke. 6. Indre marked for el og gas {{SPA}} opfølgning på Lissabon-konklusionerne Orientering ved Kommissionen 1. Baggrund og indhold Under dette punkt forventes Kommissionen at orientere om arbejdet med opfølgning på konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Lissabon, marts 2000, hvori Kommissionen opfordredes til at fremlægge forslag til hvordan gennemførelsen af det indre marked for el- og gas kan fremskyndes. Kommissionen har i den forbindelse annonceret, at den agter at fremlægge en meddelelse om energimarkederne, som vil rumme et første forslag til et direktiv sigtende på en fremskyndelse af gennemførelsen af det indre energimarked. Kommissionen vil endvidere fremlægge dels en rapport om beskæftigelsesvirkningerne af liberaliseringen af energimarkederne, dels en rapport nr. 2 om harmoniseringsbehovene som følge af gennemførelsen af gasdirek tivet. Endelig har Kommissionen tilkendegivet, at den har til hensigt at fremlægge en meddelelse om forpligtelserne til offentlige tjenester inden for energi- og transportsektorerne. Ingen af disse rapporter og meddelelser forventes forelagt inden rådsmødet. 1. Nærheds- og proportionalitetsprincippet Det vides ikke, om Kommissionen udtaler sig om nærheds- og proportionalitetsprincippet, men da initiativerne navnlig skyldes opfølgning på en beslutning, truffet af Det Europæiske Råd i Lissabon, marts 2000, synes kravene om nærhed og proportionalitet at være tilgodeset. Kommissionen har i sit oplæg til mødet i Det Europæiske Råd peget på, at der er behov for en fremskyndelse af liberaliseringen af energimarkede rne for at sikre, at der skabes ét sammenhængende liberaliseret marked på fællesskabsplan og ikke blot 15 individuelle, nationale markeder, og Det Europæiske Råd har tilsluttet sig denne vurdering. 1. Konsekvenser for Danmark Et kommende direktiv om fremskyndelse af liberaliseringen af energimarkederne vil {{SPA}} naturligvis afhængigt af forslagets udformning {{SPA}} kunne kræve ændringer af el- og gaslovgivningen. Der skønnes ikke at være umiddelbare økonomiske konsekvenser af en fremskyndet liberalisering, og der vurderes heller ikke at være konsekvenser for beskyttelsesniveauet. 2. Høring Kommissionens meddelelse mv. vil blive sendt i høring efter modtagelsen. 3. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 7. Den Europæiske Energicharter-traktat Status for arbejdet

9 1. Status Energicharterets øverste myndighed, Charterkonferencen, gav på sit møde i december 1999 arbejdsgruppen for transit til opgave at forhandle et udkast til protokol om transit af energi og at afslutte forhandlingerne inden udgangen af indeværende år. Transitarbejdsgruppen har den tidligere leder af Det Internationale Energiagentur, IEA, tyskeren Helga Steg, som formand. EU-medlemslandene, Norge, Island, Schweiz, Tyrkiet, alle østeuropæiske EU -ansøgerlandene, Rusland og de tidligere nu selvstændige Sovjetrepublikker samt Japan deltager. Tidligere næstformand for EU-Kommissionen, Henning Christophersen, er formand for Charterkonferencen. Der stiles efter at få afsluttet forhandlingerne i løbet af april Lykkes det, vil protokollen kunne lægges frem til underskrivelse på en Charterkonference på ministerniveau i december Formål og indhold Formålet med en transitprotokol er at udfylde de rammer som energichartertraktaten (Chartertrak-tatens artikel 7) angiver for transit af energi gennem 3. land. Klare bestemmelser om transit har afgørende betydning for en pålidelig og sikker transport af først og fremmest olie og naturgas, men også el, fra Rusland og landene omkring Det Kaspiske Hav til Vesteuropa. 2. Nærhed og proportionalitet EU-medlemslandene koordinerer sine forhandlingspositioner indbyrdes og tilstræber bestemmelser i en fremtidig transitprotokol i overensstemmelse med EU{{PU2}}s regelsæt. 3. Konsekvenser for Danmark Lovgivningsmæssige konsekvenser Bestemmelserne i en fremtidig transitprotokol forventes at ligge inden for rammerne af EU{{PU2}}s regelsæt og forventes derfor ikke at ville få lovgivningsmæssige konsekvenser for Danmark. Økonomisk og Administrative konsekvenser En kommende transitprotokol forventes ikke at få økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark, men vil øge EU-landenes energiforsyningssikkerhed. Derved vil protokollen indirekte have positive økonomiske konsekvenser for Danmark. 4. Høring Når der foreligger et endeligt udkast til protokoltekst, vil den blive sendt i høring. 5. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Orientering om Energicharteret er nærmest et fast punkt på rådsmøderne (energi) og var senest på Rådets dagsordenen i forbindelse med Rådsmødet (energi) 30. maj Folketingets Europaudvalg blev orienteret med notat af 23. maj 2000, sendt til udvalget den 23. maj Integration af miljø og bæredygtig udvikling i energipolitikken Information om resultaterne af COP6 ( november 2000) og om status for arbejdet Den 13. {{SPA}} 24. november 2000 afholdes i Haag den 6. partskonference for deltagerne i FN{{PU2}}s rammekonvention om klimaforandring, den såkaldte COP6. Hovedformålet med COP6 er at udfylde en række "huller" i Kyoto-protokollen, navnlig for så vidt angår de såkaldt fleksible mekanismer i protokollen og et efterlevelses-regime ("compliance mechanism").

10 Dette formål gør COP6 til en vigtig begivenhed for Kyoto-processens fremtid. De beslutninger, der skal træffes, vil have stor betydning for de industrialiserede landes parathed til at ratificere protokollen og for hvor hurtigt den vil kunne træde i kraft. På rådsmødet forventes Kommissionen også at orientere om status for arbejdet med at integrere miljøhensyn i alle fællesskabets politikker, herunder energipolitikken, jf. beslutningen herom på Det Europæiske Råds møde i Cardiff i juni 1998, fulgt op på senere møder i Det Europæiske Råd, samt i forskellige rådsformationer. Sagen har været drøftet på en række møder i rådet af energiministre og var senest på dagsordenen den 30. maj Ikrafttrædelse af SYNERGY-programmet Orientering ved Kommissionen og udveksling af synspunkter 1. Baggrund Som led i Kommissionens rationalisering og effektivisering har Kommissionen gennemført ændringer i tilskudsordningerne på energiområdet, SYNERGY, SAVE og ALTERNER. Kommissionen har foretaget ændringerne uden at rådføre sig med medlemslandene på trods af, at der dels er etableret en tværgående rådgivende komite og rådgivende komiteer for hver af de tre tilskudsordninger, hvor medlemslandene er repræsentered e. Med henblik på at formindske det administrative arbejde har Kommissionen ændret kravet til de projekter, som kan opnå støtte. Det er gjort ved at hæve minimumsstørrelsen for tilskudsberettigede projekter eller, som i SAVEprogrammet, at erstatte et tidligere maksimumsbeløb for tilskud med et højere minimumsbeløb. For SAVE og ALTENER har ændringerne ikke så vidtgående konsekvenser, fordi Kommissionen accepterer, a t projektansøgninger slås sammen, således at de tilsammen opfylder mindstekravet, men i SYNERGY-programmet, som yder tilskud til samarbejde med tredjelande som f.eks. Rusland og de baltiske lande, accepterer Kommissionen ikke en sådan gruppering. Desuden har Kommissionen besluttet at aflyse 1999-runden, hvor projektansøgningerne var indsendt efter de gamle regler. Kommissionens forlanger, at ansøgerne i 1999-runden skal indsende nye projektansøgninger efter de nye regler. Den væsentligste forskel på de gamle og nye regler er, at mens man i 1999 og tidligere højst kunne opnå euro i støtte og maksimalt 50% af de godkendte udgifter, vil man efter de nye regler ikke acceptere projekter, som har et støttebehov under euro ved et tilskud på 50%. Man er således gået fra et loft på euro til et gulv på euro. Medlemslandene er utilfredse over Kommissionens handlemåde i denne sag og formandskabet har derfor på vegne af medlemslandene fremlagt et forslag til udtalelse, hvori Kommissionen opfordres til at afstå fra en aflysning af 1999-ansøgningsrunden. Nordisk Ministerråds embedsmandskomite for energi og Det Baltiske Ministerråds energikomite søgte i 1999 om et tilskud på euro (som den gang var det højest mulige støttebeløb) til drift af et energisekretariat mv. tilknyttet Østersørådets sekretariat. Danmark støtter denne ansøgning. Kommissionen har endnu ikke behandlet ansøgningen. 1. Konsekvenser for Danmark Kommissionens ønskede ændringer i SYNERGY programmet får hverken økonomiske eller lovgivningsmæssige konsekvenser for staten eller kommunerne, men kravet om større projekter vil alt andet lige være en fordel for større virksomheder og organisationer, som bedre kan administrere den type projekter. Det kan indebære, at det bliver sværere for danske virksomheder, at opnå støtte fra SYNERGY programmet. 1. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.

11

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om det europæiske

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2873 - RIA Bilag 3 Offentligt Dagsordenspunkt 2: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3321 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3321 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3321 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt SAMLENOTAT Rådsmøde (Energi) 13. juni 2014 - Politisk drøftelse KOM(2014) XX final - Nyt notat. 2.b. EU Kommissionens meddelelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann

GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 285 Offentligt GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann Side 1/5 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt G R UNDNO T AT 9. december 2009 J.nr. 2505/1232-0004 Ref. LHO/svf Forslag til forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjer

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Kontor Sagsbehandler Dato 22. september 2008 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2004 2629 - transport, tele og energi Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 1. december 2004 Med

Læs mere

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark. Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 2 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 22. august 2008 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØ- OG PLAN- LÆGNINGSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 9. Marts 2011 Pesticider & genteknologi JL/japed(dep) GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådsdirektiv

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 01. juli 2016 Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 8. oktober

Læs mere

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 4. november 2005 Med

Læs mere

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2657 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. april 2005 Med henblik

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0074 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. april 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 296 Offentligt 28. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2004 2633 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. december 2004 Med henblik

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 185 Offentligt Notat 4. juni 2015 J.nr. 14-5111896 Moms, Afgifter og Told Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Rådets afgørelse om

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

Europaudvalget Almindelige anl. Bilag 7 Offentligt

Europaudvalget Almindelige anl. Bilag 7 Offentligt Europaudvalget 2004 2630+2631 - Almindelige anl. Bilag 7 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 6. december 2004 Med henblik

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

Rådsmøde (energidelen af Transport, Telekommunikation og Energi) den 1. december 2005

Rådsmøde (energidelen af Transport, Telekommunikation og Energi) den 1. december 2005 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 57 Offentligt 16. november 2005 J.nr.: Ref.: SVF Samlenotat Rådsmøde (energidelen af Transport, Telekommunikation og Energi) den 1. december 2005 Foreløbig

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget.

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget. Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 281 Offentligt Notat GRUNDNOTAT til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 73 Offentligt G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om delegeret forordning der implementerer

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0532 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0532 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0532 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 25. oktober 2004 Til underretning for

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet EU og Internationalt Den 14. oktober 2015 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (miljø) den 26. oktober 2015 1. Miljø

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 12 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 11. februar 2005 /EBR/PVS Forslag til ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde RIA Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3085 - RIA Bilag 4 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. april 2011 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Sanne Jensen Dok.: SJE44657 Samlenotat vedrørende den

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 16. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Klima-, EU-konsulenten Energi- og Bygningsudvalgets EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Notat til Folketinget om ecodesignkrav til professionelt køleudstyr KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) No /.. of XXX der implementerer Europa-Parlamentet

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0018 Bilag 2 Offentligt Miljøstyrelsen 1. marts 2007 Industri og Transport MST/DK; MIM/VIBEJ Miljøministeriet Miljøpolitisk område, EU-Koordinationen DEP-251-00008 GRUNDNOTAT

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. september 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Europaudvalget. Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 31. EUROPAUDVALGSMØDE

Europaudvalget. Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt REFERAT AF 31. EUROPAUDVALGSMØDE Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Offentligt referat Offentligt Europaudvalget REFERAT AF 31. EUROPAUDVALGSMØDE Mødedato: Fredag den 3. april 2009 Tidspunkt: Kl. 10.00 Sted: Vær. 2-133 Dagsorden Den 14.

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land og fisk) den 13. juli miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land og fisk) den 13. juli miljødelen Europaudvalget 2009 2956 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Notat MILJØMINISTERIET 29. juni 2009 EU og Internationalt politisk sekretariat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208/Dep. sagsnr. 14890 Den 25. september 2009 FVM 695 REVIDERET

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0241 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0241 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0241 Bilag 2 Offentligt Supplerende grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01347/Dep. sagsnr. 16346 Den 3. juli 2012 FVM 052 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 77 Offentligt Lovafdelingen Dato: 28. november 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Christian Andersen- Mølgaard Sagsnr.: 2016-3051/01-0043 Dok.: 2145187 Supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 3052 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 10. november 2010 J. nr. 2010-4249 Internationalt Kontor Supplerende samlenotat: Rådsmødet (Transport,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (51/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Bulgariens nationalforsamling om forslag til Rådets direktiv om ændring

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0261 Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 12. august 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Europaudvalget 2006-07 EUU Alm.del Bilag 488 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. september 2007 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2007-3060-0062 Dok.: CHA41406 G R U N D N O T A T

Læs mere

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 229 Offentligt GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere