6. Brugerservice. Publicering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Brugerservice. Publicering"

Transkript

1 Opgaverne Brugernes behov er forskellige Brugerservice har ansvaret for de tværgående servicefunktioner IT, formidling, bibliotek og information, forskningsservice og international rådgivning. Der er således tale om service over for både interne og eksterne brugere, men det er de eksterne brugere af statistikken, der først og fremmest er i fokus. Danmarks Statistik skal formidle statistikken sådan, at den er tilpasset de forskellige brugergruppers behov. Medier og præsentationsformer skal udvælges og anvendes ud fra professionelle kriterier. Nogle brugere skal have helt færdige produkter, mens andre skal have tilbud om mere fleksibilitet, så informationen udsøges og tilpasses af brugeren. Samtidig skal hele formidlingen være sammenhængende. For at få kendskab til behovene gennemfører Danmarks Statistik løbende undersøgelser, hvor brugere og potentielle brugere spørges om deres tilfredshed med de eksisterende ydelser og ønsker om nye. Publicering Klar profil i presse og offentlighed Pressen spiller en central rolle for formidlingen af statistikken til den brede offentlighed. Derfor styrkes pressepolitikken i 2001 med det mål at gøre Danmarks Statistik til en stadig mere attraktiv kilde for pressen. Danmarks Statistik lancerede i 2000 et nyt tidsskrift Bag tallene, der giver såvel professionelle brugere som bredere kredse en nyhedspræget information om Danmarks Statistik. Bladet er også tilgængeligt i en netversion på hjemmesiden. Danmarks Statistik er i gang med en omfattende fornyelse af den måde, hvorpå statistikken formidles til brugerne, og fornyelsen fortsætter i de kommende år. Danmarks Statistik vil sætte endnu større fokus på den professionelle formidling og har derfor besluttet, at statistikfaglige og formidlingsfaglige hensyn skal sidestilles, ikke mindst i de bredeste publikationer som Nyt fra Danmarks Statistik. I 2000 gennemførtes en generel modernisering af designlinien. Fornyelsen omfattede i første omgang års- og temapublikationer samt Statistisk Tiårsoversigt og Statistisk Årbog, men vil fra 2001 også omfatte de øvrige udgivelser, hjemmesiden, brevpapir mv. Samspil elektronisk og papir Den elektroniske publicering, først og fremmest gennem Internet, får større og større betydning, men skal samtidig spille godt sammen med publikationer på papir, som derfor også skal udvikles. Bøger udkommer i stigende omfang med en tilhørende database på cd-rom. I

2 indeholdt flg. publikationer en database: Statistisk Tiårsoversigt, Miljø og Transport. Det kommende år vil der desuden komme en cd-rom i bl.a. Befolkningens bevægelser. Alle elektroniske udgivelser benytter samme programsystem som de nye databanker på Internet, nemlig PC-AXIS. Flere publikationer på Internet Nye udgivelser forhåndsannonceres Nyt og Efterretninger Tiårsoversigt og Årbog Nordisk statistik Fra 2001 udkommer Statistiske Efterretninger ligesom Nyt fra Danmarks Statistik på Internet, og interesserede kan tegne abonnement via e-post. Konjunkturstatistik vil ligeledes udkomme på Internet, hvor abonnenterne får mulighed for at læse den, før den trykte udgave udkommer. Danmarks Statistik forhåndsannoncerer altid udgivelse af nye statistikker, og Danmark har tilsluttet sig IMF's specielle publiceringsstandard SDDS, som for dele af den økonomiske statistik kræver en forpligtende forhåndsannoncering med en tre-måneders horisont. Forhåndsannonceringerne og metadata kan både ses på IMF's og Danmarks Statistiks hjemmeside, og fra slutningen af 2000 er der et link herfra til selve tallene. Som nævnt ovenfor vil Nyt fra Danmarks Statistik og årspublikationer fremover blive forudannonceret ét år frem, bl.a. på Danmarks Statistiks hjemmeside. Centralt i formidlingen står Nyt fra Danmarks Statistik, som udkommer med ca. 520 numre om året. Herigennem får offentligheden - især via pressen - i kort form kendskab til nye resultater. Offentliggørelsestidspunktet er præcis klokken Nyt fra Danmarks Statistik tilbydes som post, avispost, fax, e-post og på Internet. De mere detaljerede tal udgives i Statistiske Efterretninger og Statistikservice. Statistisk Tiårsoversigt er Danmarks Statistiks mest solgte publikation, og den udsendes i en dansk og en engelsk version. Den udkom i 2000 med et tema om børn. Det klassiske opslagsværk Statistisk Årbog gennemgik i 2000 en redaktionel og indholdsmæssig fornyelse med henblik på at gøre bogen lettere tilgængelig for læserne. Det betyder, at Statistisk Årbog nu udgives i en ren dansk og en ren engelsk udgave - den engelske dog kun i elektronisk version. Begge er som noget nyt gratis tilgængelige på hjemmesiden. Danmarks Statistik vedligeholder en database med sammenlignelig nordisk statistik, som stilles til rådighed af de nordiske landes statistikkontorer. På grundlag af databasen udarbejdes Nordisk Ministerråds statistiske årbog, Nordic Statistical Yearbook, som udgives på engelsk og svensk og ledsages af en cd-rom med databasen og udtræksprogrammet PC-AXIS. 48

3 Herudover produceres i samarbejde mellem de nordiske statistikkontorer en cd-rom, Statistik uden grænser - Nordisk regionalstatistik, som indeholder detaljeret, regionalfordelt statistik for de nordiske lande. Hjemmesiden Danmarks Statistikbank på Internet Internettet bliver stadig vigtigere som indgang for borgerne til statistikken. Brugergrænsefladen for Danmarks Statistiks hjemmeside opdateres i 2001 med nyt design og forbedret funktionalitet - bl.a. vil det kun være nødvendigt at logge på én gang for at få adgang til alle betalte tjenester. Samtidig forberedes en markant styrkelse af den engelske del af hjemmesiden. Danmarks Statistikbank er den offentligt tilgængelige del af Danmarks Statistiks store produktionsdatabase, Sumdatabasen, som i sin helhed kun er tilgængelig internt i Danmarks Statistik. Sumdatabasen skal danne grundlag for alle publiceringer, enten det er på papir, cd-rom eller Internet. Danmarks Statistikbank er tilgængelig på Internettet og indeholder detaljeret statistik fra stort set alle statistikområder i Danmarks Statistik. Indholdet udbygges løbende, ligesom flere individuelt tilpassede servicemuligheder etableres. Fx kan en bruger via datashooting få udvalgte tabeller sendt til sin e-post hver gang tallene er opdaterede. Den vigtigste service er on-line adgang til statistikken. Statistikbanken indeholder informationer svarende til ca bind af Statistisk Årbog, og brugerne kan udtrække statistikkerne i næsten ubegrænsede kombinationer. Statistikbanken indeholder altid de nyeste, opdaterede tal. Samtidig med offentliggørelsen i Nyt fra Danmarks Statistik findes mere detaljerede oplysninger i Statistikbanken. For at gøre eksterne brugere fortrolige med både indhold og udtræksmuligheder i Statistikbanken, afholdes årligt ca. 10 én-dags kurser. Årlige brugermøder sikrer, at der tages hensyn til brugernes synspunkter på både indhold og form. Gratis adgang til statistik på Internet Som led i regeringens initiativ Danmark på nettet er der fra 1. januar 2001 åbnet for gratis adgang til Danmarks Statistikbank. Der er ligeledes fra 1. januar gratis adgang på Internet til Nyt fra Danmarks Statistik. Statistisk Årbog 2000 er for første gang gratis på Internet i både dansk og engelsk udgave, og i de kommende år vil stadig flere publikationer blive gratis tilgængelige på nettet. Også konjunkturdatabanken KIDS og Øresundsdatabanken vil være gratis fra 1. januar

4 Statistikdage og seminarer For at øge brugernes kendskab til de mange statistiske muligheder afholder Danmarks Statistik brugerfinansierede statistikdage og seminarer, som tilrettelægges efter de forskellige målgruppers behov. Bibliotek og informationsservice Dansk og udenlandsk statistik Danmarks Statistiks bibliotek er landets største bibliotek for dansk og udenlandsk statistik. Biblioteket er offentligt tilgængeligt og tilbyder hjælp til informationssøgning. Der er adgang til over bind samt Danmarks Statistiks egne databanker og et stort antal on-line databaser og cd-rom'er med statistiske oplysninger. Et udstrakt kontaktnet til udenlandske statistikbureauer gør det muligt at fremskaffe detaljerede informationer, som ikke findes i bibliotekets samling. For at sikre, at Biblioteket giver en service, der svarer til brugernes behov, blev der i 2000 gennemført en skemaundersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne. Nyt bibliotekssystem Markedsovervågning Data Shop Telefonservice Indførelsen af et nyt bibliotekssystem påbegyndtes i Systemet der registrerer bibliotekets materiale, giver øgede muligheder for brugerne. Endvidere sikrer det nye system, at der fortsat er sammenhæng med de øvrige danske biblioteker, og at Danmarks Statistiks Bibliotek og Information bidrager til den igangværende udvikling af Det Elektroniske Forskningsbibliotek. Bibliotekets internationale markedsovervågning er en virksomhedsrettet service, der på abonnementsbasis leverer aktuelle tal om fx udenrigshandel, prisindeks og lønninger. Informationerne hentes fra internationale og nationale on-line databaser, cd-rom samt omkring tidsskrifter og årbøger. Ud over Danmarks Statistiks egne publikationer sælger biblioteket også bøger, databaser og cd-rom produkter fra Eurostat. Denne service udbygges inden for rammerne af bibliotekets Data Shop. Her kan også leveres ikke-publicerede data fra Eurostat efter kundens ønske samt publikationer fra lande uden for EU. Danmarks Statistik vil også i 2001 gennemføre en undersøgelse af institutionens telefonservice. Undersøgelsen skal denne gang sætte særlig fokus på de enkelte afdelingers telefonservice. 50

5 Elektronisk dokumenthåndtering Biblioteket har ansvaret for journalisering og arkivering af Danmarks Statistiks sager og dokumenter. I 2001 vil der blive gennemført en undersøgelse af, hvordan procedurerne kan blive forbedret og effektiviseret ved brug af elektronisk journalsystem og elektronisk dokumenthåndtering. Forskningsservice Kontakt til forskningsmiljøet Ekstern adgang til mikrodata Århusfilialen IDA Andre databaser Danmarks Statistik er hovedleverandør af data til mange forskningsprojekter. I visse tilfælde forudsætter forskningsprojekterne adgang til data, der - selv om de ikke indeholder identifikation af personer eller virksomheder - er så detaljerede, at de af hensyn til den statistiske fortrolighed ikke kan videregives. Danmarks Statistik har i adskillige år givet mulighed for, at forskere kunne få adgang til sådanne mikrodata fra en fysisk arbejdsplads i Danmarks Statistik i København eller Århus (forskerplaceringsordningen). Det skal understreges, at der kun kan gives adgang til afidentificerede data. Fra 1. marts 2001 åbnes der mulighed for, at forskere fra autoriserede forskningsmiljøer fra deres egen arbejdsplads under skærpede sikkerhedsforanstaltninger kan få adgang til afidentificerede mikrodata, som befinder sig i Danmarks Statistik. Tilslutning til ordningen kræver, at forskeren påtager sig et fortrolighedsansvar, og at forskningsinstitutionen afgiver garanti for, at alle sikkerheds- og fortrolighedskrav overholdes. Danmarks Statistik driver med finansiel støtte fra Danmarks Grundforskningsfond en filial i tilknytning til Århus Universitet. Der er i 2000 opnået enighed med fonden om flytning og videreførelse af filialen, idet der etableres et tæt samarbejde mellem filialen og Center for Registerforskning, som er flyttet til nye lokaler i Århus. IDA (Integreret Database for Arbejdsmarkedsforskning) giver mulighed for forløbsanalyser af virksomhederne og deres ansatte over tiden. Der er fortsat en meget stor interesse for at gøre brug af denne mulighed, også til ministeriernes udredningsopgaver og kommissionsarbejder. Databasen opdateres løbende og vil i løbet af 1. halvår 2001 være opdateret, så den beskriver forløbet på arbejdsmarkedet frem til 1. januar Danmarks Statistik opretter databaser til særlige forskningsområder med finansiering fra de forskerkredse, der har interesse i brugen af data. I 2000 er der etableret en omfattende demografisk database. 51

6 Metode og dokumentation Statistiske metoder Kvalitetsprojekter Dokumentation Der arbejdes fortsat på nye og forbedrede metoder til fejlsøgning og rettelse af fejl i statistikkens grundmaterialer. Endvidere styrkes arbejdet med metoder til udvælgelse og estimation i stikprøveundersøgelser, ligesom der arbejdes med at indføre forbedrede metoder til sæsonkorrigering. Metodeenheden giver uddannelse og vejledning til medarbejderne. En vigtig del af metodearbejdet udføres i de såkaldte kvalitetsprojekter, hvor de anvendte metoder inden for en statistik gennemgås i samarbejde mellem fagstatistikere og metodespecialister. Formålet er at klarlægge, om der kan opnås forbedring af kvaliteten af processerne, og dermed produktet, ved anvendelse af best practice. Arbejdet med at dokumentere alle statistikdata i det fælles metadatasystem Times er ved årsskiftet langt fremskredent. Resten af de statistiske grundoplysninger skal dokumenteres i Times i løbet af Sideløbende fortsættes den videre udbygning af Times med henblik på en stadig tættere integration med Sumdatabasen og en ny klassifikationsdatabase. Varedeklarationer for alle statistiske produkter er tilgængelige på Internettet og har fra 2000 dannet grundlag for en kvalitetsrapport, som gør rede for forbedringer og forringelser af statistikprodukterne i forhold til året før. Fra sommeren 2001 gøres varedeklarationerne også tilgængelige på engelsk på Internet. International Rådgivning Voksende international rådgivning Danmark har et internationalt ry for at have en effektiv statistikproduktion. Sammenlignet med de fleste andre lande er omkostningerne lave, produktiviteten er høj, og anvendelsen af statistiske metoder og informationsteknologi foregår på et avanceret niveau. På denne baggrund har Danmarks Statistik en voksende international rådgivningsvirksomhed, som udføres af udstationerede medarbejdere og af korttidsrådgivere. Der bliver udover generel rådgivning i stort omfang også gennemført seminarer, kurser og studiebesøg. I 2000 og 2001 gennemføres større projekter i Uganda, Mocambique, Litauen, Letland og Armenien. Herudover rådgiver Danmarks Statistik statistikkontorer i en række andre lande. Projekterne finansieres for den største del af danske bistandsmidler, i mindre grad af EU. Samarbejdet mellem de nordiske landes statistik- 52

7 kontorer i den internationale rådgivning er blevet intensiveret. Danmarks Statistik udgiver et lille engelsksproget nyhedsblad, Newsletter on International Consulting. Informationsteknologi Danmarks Statistiks formål er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistisk information, og det er derfor klart, at informationsteknologien er i fokus. Medarbejdernes effektivitet er helt afhængig af, at der stilles værktøjer til rådighed, som kan bruges både til produktion og formidling af statistikken og til kommunikation og administration. Samtidig ønsker kunderne, at Danmarks Statistiks produkter bygger på avanceret og brugervenlig teknologi. Statistikproduktion Ny IT-strategi Informationsteknologien benyttes i alle de statistiske processer fra indsamlingen af statistikkens grundoplysninger, til det færdige resultat når frem til brugeren. Derved forøges statistikkens kvalitet, hurtighed og anvendelighed. Retningslinjerne for udvikling af informationsteknologien fremgår af Danmarks Statistiks teknologipolitik fra For bedst muligt at understøtte Strategi 2005 udarbejdes en ny IT-strategi, der skal vedtages i løbet af Alle medarbejdere har via pc adgang til et lokalt netværk og Internettet. Netværket omfatter specielle program-servere, database-servere samt et kraftigt hovedanlæg (mainframe). Overalt i systemerne lægges der den største vægt på effektiv beskyttelse af de fortrolige grundoplysninger. Moderne teknologi Det båndløse kontor Danmarks Statistik anvender tidssvarende teknologi for til stadighed at kunne leve op til ændrede krav om ydelser. I efteråret 2000 påbegyndtes en modernisering af netværksinfrastrukturen. Projektet forventes færdig i starten af 2001 og vil blive efterfulgt af et projekt, der omhandler overgangen til Microsofts nye operativsystem Windows2000. I den forbindelse vil en del ældre servere blive udskiftet. Projektet forventes at strække sig fra ultimo 2001 til primo Endvidere forventes godt en tredjedel af arbejdsstationerne at blive udskiftet for at kunne understøtte de nye systemer. Den del af statistikproduktionen, som foregår på hovedanlægget, er under forandring. Under titlen Det båndløse kontor er der i gennemført et projekt, der omlægger tællingsopgaverne, så de ikke 53

8 længere anvender magnetbånd, men bruger diskplads i stedet. Herved kan opgaverne afvikles på kortere tid, og produktionstiden kan nedskæres. Udbud År 2000-problemet Med det formål at vurdere, om drift og vedligeholdelse af eget hovedanlæg er konkurrencedygtig, har Danmarks Statistiks ledelse besluttet at igangsætte en udbudsforretning på dette område. Primo 2001 forventes de afgivne tilbud at kunne vurderes med henblik på mulig overdragelse til en ekstern leverandør medio Danmarks Statistik vil selv afgive et kontrolbud. Danmarks Statistik foretog forud for årtusindskiftet en målrettet gennemgang af alle de mange forskellige edb-systemer m.m. med henblik på mulige år 2000-problemer, og institutionen gik som følge heraf uden problemer ind i det ny årtusinde. 54

Brugerservice. Årsværk og indtægter pr. 1. januar i arbejdsplan 2001 og 2002

Brugerservice. Årsværk og indtægter pr. 1. januar i arbejdsplan 2001 og 2002 Opgaverne Brugerservice har ansvaret for de tværgående servicefunktioner: IT, Formidling, Bibliotek og Information, Forskning og Metode samt International Rådgivning. Der er således tale om service over

Læs mere

Brugerservice. Årsværk og indtægter i arbejdsplanerne for Brugerbetalte. årsværk

Brugerservice. Årsværk og indtægter i arbejdsplanerne for Brugerbetalte. årsværk Brugerservice har ansvaret for de tværgående servicefunktioner: It, Formidling, Bibliotek og Information, Forskning og Metode samt International Rådgivning. Der er således tale om service over for både

Læs mere

2. Danmarks Statistiks målsætninger i 2002

2. Danmarks Statistiks målsætninger i 2002 Fra Strategi 2006 til konkrete mål Strategi 2006 beskriver den udvikling Danmarks Statistik ønsker at gennemføre i perioden 2000-2006. Inden for de udvalgte strategiområder, som er statistik, formidling,

Læs mere

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004 Brugerservice omfatter administrative og tekniske tværgående funktioner: Administration, It samt Information og Service. Brugerservice varetager således administrative opgaver for både interne og eksterne

Læs mere

Vejviser. i statistikken Guide to the statistics

Vejviser. i statistikken Guide to the statistics Vejviser i statistikken 2001 Guide to the statistics Vejviser i statistikken 2001 Udgivet af Danmarks Statistik November 2001 ISBN 87-501-1224-4 ISSN 0109-8314 ISBN 87-501-1225-2 (Internet udgaven) ISSN

Læs mere

OM STATISTIKBANKEN. 2004:2 December Om Statistikbanken nr. 2. Indhold i nr. 2:

OM STATISTIKBANKEN. 2004:2 December Om Statistikbanken nr. 2. Indhold i nr. 2: OM STATISTIKBANKEN 2004:2 December 2004 Om Statistikbanken nr. 2 Indhold i nr. 2: Lej en Statistikbank Læs om de nye muligheder for at oprette din egen databank. Brugerundersøgelse af Statistikbanken Her

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Udgivet af Danmarks Statistik November 2000 104. årgang ISBN 87-501-1125-6 ISSN 0070-3567 Redaktion Figurer Stikord Cand. polit. Ulla Agerskov

Læs mere

DEFF Licensers servicedeklaration

DEFF Licensers servicedeklaration DEFF Licensers servicedeklaration Indholdsfortegnelse 1. DEFF Licensers samarbejde med institutionerne...3 2. Licensbetingelser...4 3. Indsamling af FTE (Full-Time Equivalent)...4 4. Licensforhandling...4

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Om Statistikbanken nr 2: Velkommen til det andet nummer af Om Statistikbanken. Læs mere om seminarerne inde i bladet.

Om Statistikbanken nr 2: Velkommen til det andet nummer af Om Statistikbanken. Læs mere om seminarerne inde i bladet. OM STATISTIKBANKEN 2002:2 Maj 2002 Om Statistikbanken nr 2: 2002 Velkommen til det andet nummer af Om Statistikbanken. Statistikbanken og Danmarks Statistiks hjemmeside har i februar og marts måned været

Læs mere

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2005

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2005 Brugerservice omfatter formidling, information og service, administration samt it. Brugerservice varetager således formidlingsmæssige, administrative og tekniske opgaver for både eksterne og interne brugere

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Notat LHP /-

Notat LHP /- Notat 12-04-2010 LHP /- Vedrørende: Materialeplatformen 2009 2010 (Udkast 2) Fordeling: Styregruppen for Materialeplatformen, UNI C Skrevet af: Leo Højsholt-Poulsen Version nr.: 0.92 Materialeplatformen

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2003 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2003 Udgivet af Danmarks Statistik Juni 2003 107. årgang ISBN 87-501-1271-6 ISSN 0070-3567 ISBN 87-501-1344-5 (Internet udgave) ISSN 1601-104x

Læs mere

BIBZOOM WORLD STRATEGI

BIBZOOM WORLD STRATEGI BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 WORLD STRATEGI 2013 SIDE 2 BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 GODKENDT AF LEDELSEN DEN JANUAR 2013. INDHOLD Mission... 3 Vision... 3 Mål... 3 Rammer... 3 Finansiering... 3 Målgrupper...

Læs mere

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration

DEFF Licenssekretariatets servicedeklaration DEFF Licenssekretariatet DEFF Licenssekretariatet er et sekretariat under Styrelsen for Bibliotek og Medier. DEFF Licenssekretariatet er finansieret af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet

Læs mere

Regler for adgang til afidentificerede mikrodata under Danmarks Statistiks forskerordninger

Regler for adgang til afidentificerede mikrodata under Danmarks Statistiks forskerordninger Danmarks Statistik 18. juni 2008 JPL/KWI Akt.nr. Regler for adgang til afidentificerede mikrodata under Danmarks Statistiks forskerordninger Styrelsen har på sit møde 18. juni 2008 fastsat flg. regler

Læs mere

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk

It-strategi for Danmarks Statistik. Torben Søborg, tus@dst.dk It-strategi for Danmarks Statistik Torben Søborg, tus@dst.dk Agenda Danmarks Statistik en kort intro Forretningsmæssige mål og it-strategi Interessenters krav og forventninger Administrative byrder skal

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

NYT. Indholdsfortegnelse. Opdateringer af registre i Forskningsservice FRA FORSKNINGSSERVICE

NYT. Indholdsfortegnelse. Opdateringer af registre i Forskningsservice FRA FORSKNINGSSERVICE NYT FRA FORSKNINGSSERVICE Nr. 2/2011 Indholdsfortegnelse Opdateringer af registre i Forskningsservice... 1 Status på LPR-leverancer... 2 IDA databasen 2008-2009... 2 Højkvalitetsdokumentation... 3 Bedre

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og omfanget i udenlandske ejede firmaer i Danmark. Statistikken blev udarbejdet

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Udvidet forskeradgang til projektdatabaser under Danmarks Statistiks forskerordninger.

Udvidet forskeradgang til projektdatabaser under Danmarks Statistiks forskerordninger. Danmarks Statistik, Forskningsservice 20. august 2010 ITH /JKP/FLP Akt.nr. Til Forskningsudvalgsmødet den 20. november 2009 Udkast Udvidet forskeradgang til projektdatabaser under Danmarks Statistiks forskerordninger.

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken

Læs mere

Personstatistik. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2005

Personstatistik. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2005 Personstatistikken beskriver befolkningen, dens udvikling og levevilkår. Den giver således en statistisk belysning af en række forhold, der vedrører det enkelte menneske og samfundet. 4.1 Ressourcer I

Læs mere

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

4. Interessenterne. 4.1 Brugerne

4. Interessenterne. 4.1 Brugerne 4. Interessenterne 4.1 Brugerne Forskellige brugere Brugerne er årsagen til, at Danmarks Statistik eksisterer. De mange forskellige brugere har imidlertid et meget forskelligt statistikbehov. Nogle statistikker

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

Centrale registre relateret til Sundhed i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice

Centrale registre relateret til Sundhed i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice Centrale registre relateret til Sundhed i Danmarks Statistik Jørn K. Petersen Forskningsservice Danmarks Statistiks forskerordning Danmarks Statistik råder over helt unikke registerdata af høj kvalitet

Læs mere

Velkommen til visuel demo på SOSWEB

Velkommen til visuel demo på SOSWEB Velkommen til visuel demo på SOSWEB SOSWEB er en web- baseret totalløsning til styring af alle de aktiviteter, som nutidens virksomheder skal håndtere indenfor miljø- og sikkerhed. Både når det gælder

Læs mere

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand

Hvidbog om dansk forskningsformidling. Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand Hvidbog om dansk forskningsformidling Viden giver velstand af Jørgen Burchardt Dansk forskningsformidling Copyright - forfatteren 2007/2014. Forlaget

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser

Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser Figur 5.1 Befolkningen og virksomhedernes brug af offentlige digitale ydelser 7 6 5 3 2 61 53 35 29 37 38 Informationssøgning Downloade blanketter Indsende webformularer Elektronisk selvbetjening Informationssøgning

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver

Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver Dansk standard DS/INSTA 810 1. udgave 2011-08-08 Krav og anbefalinger vedrørende udbud af rengøringsopgaver Requirements and recommendations for the provision of cleaning services DS/INSTA 810 København

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. 2

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2002 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2002 Udgivet af Danmarks Statistik November 2002 106. årgang ISBN 87-501-1270-8 ISSN 0070-3567 ISBN 87-501-1317-8 (Internet udgave) ISSN 1601-104x

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

DanmarKS statistik >> Tal TIl TIDen

DanmarKS statistik >> Tal TIl TIDen tal til tiden danmarks statistik indhold 3 Tal til tiden 4 6 7 8 9 PRODUKTER Tal er til for brugerne [Formidling] Salg af data og analyse [Serviceopgaver] Livet i Danmark [Personstatistik] Erhvervslivet

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Varedeklaration for De danske skove og deres sundhedstilstand

Varedeklaration for De danske skove og deres sundhedstilstand Danmarks Statistik 14. januar 2015 Varedeklaration for De danske skove og deres sundhedstilstand 0 Administrative oplysninger om statistikproduktet 0.1 Navn De danske skove og deres sundhedstilstand 0.2

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2016

Brugerundersøgelsen 2016 Marts 2017 Formidlingscenter Brugerundersøgelsen 2016 Danmarks Statistik arbejder målrettet på at udvikle sig i takt med brugernes krav. Vores strategi udstikker målsætningerne for, hvordan denne udvikling

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2014

Statistikdokumentation for Arkiver 2014 Statistikdokumentation for Arkiver 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. I første omgang omfatter statistikken kun de statslige

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Introduktion til Forskningsservice i Danmarks Statistik

Introduktion til Forskningsservice i Danmarks Statistik Danmarks Statistik, Forskningsservice 19. maj 2014 Kontorets ledelse og fællesopgaver KAE/CLN/JKP/ITH Introduktion til Forskningsservice i Danmarks Statistik 1. Mikrodata til forskning Danmarks Statistik

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag

Notat. Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Notat Vurdering af professions- og erhvervsrettede uddannelsers videngrundlag Ved en ændring af institutionslovgivningen er der fra januar 2014 indført krav om, at professionshøjskoler og erhvervsakademier

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik

Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BILAG 2 Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik 2011-2012 UDVALG: Økonomiudvalget Tværgående målsætninger 3.1.6 Tilgængelighed Status 2012 Økonomi Evt. videreførelse Initiativ 1: Sikring

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

Visionen #2: Integrerede metadata

Visionen #2: Integrerede metadata >> Introduktion til metadata Møde i Forsknings-udvalget 14. maj 2013 Danmarks Statistik 1 Visionen #1 1. Statistik- og forskningsdata skal hjælpe brugerne i informations-havet et fyrtårn 2. Metadata skal

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT

Test vores telefoni systemer GRATIS BILLIGT SMART PÅLIDELIGT BILLIGT SMART PÅLIDELIGT Test vores telefoni systemer GRATIS Med et Comtalk telefonanlæg får du markedets bedste IP-telefoni løsning, når det gælder funktionalitet og kvalitet. Og oven i købet får du en

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken over indvandrere og efterkommere indførtes i 1991. Formålet med statistikken var, at kunne belyse den del af

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange af elever med afgang fra grundskolen følges år for år på deres

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Figur 1. Arbejdspladser fordelt på erhverv i procent af alle arbejdspladser i 1997. Kilde: Statistikbanken. Erhvervsbeskæftigelsen.

Figur 1. Arbejdspladser fordelt på erhverv i procent af alle arbejdspladser i 1997. Kilde: Statistikbanken. Erhvervsbeskæftigelsen. 2 2 1 1 Hele landet København Odense Århus Figur 1. Arbejdspladser fordelt på erhverv i procent af alle arbejdspladser i 1997. Kilde: Statistikbanken. Erhvervsbeskæftigelsen. 4 4 3 3 2 2 1 1 København

Læs mere

Danske virksomheders brug af it 2006

Danske virksomheders brug af it 2006 Bedes indsendt til Danmarks Statistik senest CVR-nr. Danske virksomheders brug af it 2006 Spørgsmålene skal besvares ud fra virksomhedens it-anvendelse i januar 2006, hvis intet andet fremgår. Generel

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015

Udviklingskurser. - for frivillige i fritids- og foreningslivet. Sæson 2014-2015 Udviklingskurser - for frivillige i fritids- og foreningslivet Sæson 2014-2015 Praktisk om udviklingskurserne I samarbejde med DGI Nordsjælland tilbyder Rudersdal Kommune udviklingskurser. Fokus for disse

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige

Læs mere

SIMPLIFYSCAN. Et stærkt valg til intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. Et stærkt valg til intelligent scanning SIMPLIFYSCAN Et stærkt valg til intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: ET STÆRKT VALG TIL INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan giver kontormedarbejdere let adgang til at gemme dokumenter og distribuere kopier

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg Videncenter for diakoni og pædagogikp Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg g Oversigt Hvorfor et videncenter? Formål Centrale aktiviteter Struktur Aktører Hvorfor et videncenter? Uddannelse

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested DAKOFA Dansk Kompetencecenter for Affald er en medlemsorganisation for centrale og lokale myndigheder, forskningsinstitutioner, affaldsselskaber, affaldsproducenter,

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere