januar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "januar 2014"

Transkript

1 Afgørelser med kritik af sundhedspersoner blev offentliggjort, op til halvandet år efter at de var truffet. Offentlighedsperioden på to år kunne ikke forkortes. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn havde i en række tilfælde truffet afgørelse, hvor nævnet udtalte kritik af sundhedspersoner for alvorlig eller gentagen forsømmelse m.v. Patientombuddet, som er sekretariat for disciplinærnævnet, havde ved en fejl ikke offentliggjort afgørelserne, umiddelbart efter at de var truffet, men derimod først op til halvandet år herefter. I forbindelse med den forsinkede offentliggørelse meddelte Patientombuddet de berørte sundhedspersoner, at afgørelserne nu ville forblive offentlige på de relevante hjemmesider i to år fra offentliggørelsestidspunktet. 28. januar 2014 Almindelige emner 1.2 Forvaltningsret Lægeforeningen klagede til ombudsmanden, bl.a. med henvisning til at afgørelserne var blevet offentliggjort i strid med forudsætningerne i lov om klageog erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lægeforeningen ønskede, at afgørelserne blev fjernet fra hjemmesiderne. Ombudsmanden udtalte, at det var særdeles beklageligt, at Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn ikke sørgede for offentliggørelse af afgørelserne, umiddelbart efter at de blev truffet, og at der efter det oplyste i hvert fald i nogle af sagerne gik op til halvandet år efter afgørelsestidspunktet, før afgørelserne blev offentliggjort. Ombudsmanden bad Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om en udtalelse om, hvorvidt ministeriet af hensyn til en tydeliggørelse af retstilstanden for borgere og retsanvendende myndigheder ville være indstillet på at ændre bekendtgørelsen om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet, således at det mere udtrykkeligt fremgår, at offentliggørelse af afgørelserne skal ske, umiddelbart efter at de er truffet. Ombudsmanden kunne derimod ikke kritisere, at myndighederne mente, at bekendtgørelsens krav om en offentlighedsperiode på to år ikke konkret kunne fraviges af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, ligesom ombudsmanden ikke havde grundlag for at antage, at ministeren i den foreliggende situation kunne være forpligtet til at dispensere fra dette krav i bekendtgørelsen. (Sag nr. 13/01061)

2 Af ombudsmandens udtalelse fremgår følgende: Ombudsmandens udtalelse Sagens baggrund Den 12. oktober 2012 skrev Patientombuddet som sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn til en række sundhedspersoner, at man var blevet opmærksom på, at man ved en fejl ikke havde offentliggjort afgørelser med kritik af de pågældende med angivelse af deres titel, navn og såkaldte autorisationsid. Patientombuddet oplyste, at afgørelserne nu var blevet offentliggjort på internettet, og at de ville forblive tilgængelige på internettet i to år. Lægeforeningen har bl.a. anført, at offentliggørelserne, som først er effektueret ca. halvandet år efter Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns afgørelser, er sket i strid med forudsætningerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lægeforeningen har også anført, at en læge, der i forbindelse med en afgørelse fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn får oplysning om, at afgørelsen bliver offentliggjort, må have en berettiget forventning om, at offentliggørelse finder sted umiddelbart efter afgørelsestidspunktet. Lægeforeningen har tillige anført, at offentliggørelsen af de pågældende afgørelser bør tilbagekaldes. Retsgrundlaget Af 17 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (lovbekendtgørelse nr af 7. november 2011) fremgår følgende: Offentliggørelse af afgørelser om sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed 17. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om, at der gives offentligheden adgang til oplysninger om Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns afgørelser, herunder om, at offentliggørelse sker uden anonymisering af oplysninger om den indklagede sundhedsperson, såfremt der er tale om sager, hvor der er givet kritik for alvorlig eller gentagen forsømmelse eller kritik i forbindelse med kosmetisk behandling. ( ) 2/20

3 Lovforarbejder Af betænkning afgivet den 7. juni 2005 af Folketingets Sundhedsudvalg over lovforslag nr. L 75 til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet fremgår bl.a. følgende om forslaget til bestemmelsen i 17 (ændringsforslag nr. 17): 1. Formålet med ændringsforslaget Det er formålet med ændringsforslaget med virkning fra den 1. januar 2006 at give borgerne øgede muligheder for indsigt i afgørelser vedrørende sundhedspersoners faglige virksomhed, idet det foreslås, at klagesager fra Patientklagenævnet ( ) kan offentliggøres uden anonymisering af oplysninger om den indklagede sundhedsperson i afgørelser med kritik af alvorlig eller gentagen karakter. Ved offentliggørelse af klagesager, hvor Patientklagenævnet ( ) har udtrykt kritik, skabes der større gennemsigtighed for den enkelte borger og dermed et mere kvalificeret grundlag for det frie valg. 2. Ændringsforslagets baggrund og indhold Ændringsforslaget bidrager til en mere gennemsigtig sundhedssektor, hvor nu også information om kvaliteten af den enkelte sundhedspersons behandling bliver offentligt tilgængelig. Endvidere bliver borgernes stilling over for sundhedsvæsenet styrket ved ændringsforslaget. Borgeren bliver i stand til at træffe et kvalificeret valg, f.eks. når der skal vælges praktiserende læge ( ), hvilket sikrer, at borgerne får den service og kvalitet, de har brug for og efterspørger. Ændringsforslaget indebærer ligeledes, at borgerne og medierne får indsigt i klageorganernes og tilsynsmyndighedernes arbejde og i baggrunden for vurderingen af sundhedspersoners fejl, ligesom offentliggørelsen vil bidrage til øget behandlingskvalitet. Erfaringsopsamling og evaluering Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil sammen med Patientklagenævnet løbende følge, hvordan reglerne om offentliggørelse af Patientklagenævnets afgørelser fungerer. Formålet med ordningen er som anført at give patienterne et bedre grundlag for at anvende de valgmuligheder, sundhedsvæsenet giver med hensyn til valg af egen læge, speciallæge og sygehus m.m. Det er derfor vigtigt at opsamle erfaringer om, hvordan patienterne anvender de offentliggjorte oplysninger, så der løbende kan arbejdes med at tilvejebringe en målrettet og brugbar information. Efter 3 år vil ministeriet sammen med Patientklagenævnet foretage en samlet evaluering af erfaringerne med ordningen. Heri vil også blive inddraget 3/20

4 spørgsmål om sundhedspersonalets erfaringer. De faglige organisationer og repræsentanter for patientforeningerne vil få tilbud om at deltage i dette arbejde. Specielle bemærkninger til det foreslåede: Vedrørende Patientklagenævnet Efter stk. 1 kan ministeren fastsætte regler om offentlighedens adgang til oplysninger om Patientklagenævnets afgørelser uden at oplysninger om sundhedspersonen anonymiseres. Patientklagenævnet har siden 1999 offentliggjort 20 anonymiserede afgørelser om måneden, der er valgt af nævnet ud fra, om de er vejledende, væsentlige eller principielle for praksis på området. Ved fastsættelse af regler i medfør af stk. 1 om offentliggørelse af ikkeanonymiserede afgørelser fra Patientklagenævnet, der alle har et indhold af alvorlighed eller gentagelse, vil ministeriet udmønte disse således: Afgørelsen renses/anonymiseres for alle andre identifikationsoplysninger (herunder patientens navn, afdeling, sygehus, stednavne samt andre sundhedspersoner), end navn og titel på den sundhedsperson, der har overtrådt lovgivningen. Afgørelsen offentliggøres på nævnets hjemmeside samt på en fælles internetside for alle 3 områder omfattet af lovforslaget (eventuelt den offentlige sundhedsportal Sundhed.dk ) umiddelbart efter at den er truffet og forbliver offentlig i 2 år, hvorefter den fjernes fra siden. Denne frist svarer i øvrigt til forældelsesfristen for indgivelse af klager over sundhedspersoners faglige virksomhed til nævnet. ( ) I medfør af den nævnte bestemmelse har ministeriet i bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet fastsat bl.a. følgende bestemmelser: Tid for offentliggørelse 8. Afgørelsen offentliggøres tidligst dagen efter, at den er sendt til vedkommende sundhedsperson. Afgørelsen skal indeholde oplysning om, at den vil blive offentliggjort. ( ) 4/20

5 9. Afgørelser omfattet af dette kapitel forbliver offentlige i 2 år. Afgørelserne fjernes herefter fra og Patientombuddets internetadresse. ( ) Ombudsmandens vurdering af sagen 1. Patientombuddet, som er sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, har i udtalelse af 17. maj 2013 anført, at den sene offentliggørelse af nævnets afgørelser i et antal konkrete sager beroede på en fejl, som man har beklaget. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i udtalelse af 21. juni 2013 anført, at det er ministeriets opfattelse, at 8, stk. 1, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet skal fortolkes i overensstemmelse med forarbejderne til klage- og erstatningslovens 17, således at en nævnsafgørelse skal offentliggøres, umiddelbart efter at den er truffet dog må offentliggørelse tidligst ske, dagen efter at afgørelsen er sendt til den berørte sundhedsperson. Ministeriet har også anført, at det forhold, at bestemmelsen ikke udtrykkeligt fastsætter nærmere retningslinjer for, hvornår en nævnsafgørelse senest skal offentliggøres, ikke er ensbetydende med, at nævnet er frit stillet med hensyn til valg af seneste offentliggørelsestidspunkt. Offentliggørelse forudsættes således at ske, umiddelbart efter at afgørelsen er truffet. Ministeriet har videre anført, at Patientombuddet som sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn i den foreliggende sag ved en fejl forsømte at overholde bekendtgørelsens 8, stk. 1, om offentliggørelsestidspunkt. Efter min gennemgang af sagen finder jeg, at det er særdeles beklageligt, at Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn ikke sørgede for offentliggørelse af de pågældende afgørelser, umiddelbart efter at de blev truffet, og at der efter det oplyste i hvert fald i nogle af sagerne gik op til halvandet år efter afgørelsestidspunktet, før afgørelserne blev offentliggjort. Jeg har ved min vurdering bl.a. lagt vægt på, at de pågældende sundhedspersoner (som også anført af Lægeforeningen) i overensstemmelse med forarbejderne til 17 i klage- og erstatningsloven havde en berettiget forventning om, at offentliggørelse ville finde sted umiddelbart efter afgørelsen. Jeg har gjort Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn bekendt med min opfattelse. 5/20

6 Jeg har ligesom ministeriet noteret mig, at Patientombuddet i udtalelsen af 17. maj 2013 har anført, at Patientombuddet har gennemgået og strammet op på sine procedurer, med henblik på at offentliggørelse sker, hurtigst muligt efter at der er truffet endelig afgørelse i en sag, og at det er vurderingen, at der fremover vil kunne ske offentliggørelse, ca. to uger efter at der er truffet endelig afgørelse i sagen. Jeg har i øvrigt noteret mig, at ministeriet har tilkendegivet, at offentliggørelse af de relevante afgørelser forudsættes at ske, umiddelbart efter at afgørelserne er truffet. Jeg har derfor samtidig med dette brev bedt ministeriet om en udtalelse om, hvorvidt ministeriet af hensyn til en tydeliggørelse af retstilstanden for borgere og retsanvendende myndigheder vil være indstillet på at ændre bekendtgørelsen, således at bekendtgørelsen på dette punkt mere udtrykkeligt afspejler ministeriets retsopfattelse. Jeg har i den forbindelse sendt ministeriet en kopi af Lægeforeningens brev af 18. juli 2013, således at det, som Lægeforeningen har skrevet i brevet, kan indgå i ministeriets overvejelser. Når jeg har modtaget ministeriets udtalelse, vil jeg vende tilbage til sagen. 2. Tilbage står, om jeg har grundlag for kritik af, at afgørelserne, som ved en fejl ikke blev offentliggjort, umiddelbart efter at de blev truffet, forbliver offentlige i to år fra det forsinkede offentliggørelsestidspunkt. Jeg bemærker indledningsvis, at der i bekendtgørelsens 8-9 ikke udtrykkeligt er taget stilling til, hvornår en afgørelse med kritik senest skal offentliggøres. Jeg har som nævnt ovenfor noteret mig, at ministeriet har tilkendegivet, at offentliggørelse af de relevante afgørelser forudsættes at ske, umiddelbart efter at afgørelserne er truffet. Jeg bemærker også, at der hverken i klage- og erstatningslovens 17, i forarbejderne hertil eller i bekendtgørelsens 8-9 er taget stilling til, hvilken betydning det har for længden af offentlighedsperioden, at offentliggørelse ikke finder sted, umiddelbart efter at afgørelsen er truffet Patientombuddet har som sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn anført, at reglerne om offentliggørelse ikke giver adgang til at fravige pligten til at lade afgørelserne forblive offentlige i to år, heller ikke selv om offentliggørelsen i nogle sager er sket for sent, i forhold til hvornår der bliver truffet afgørelse i sagen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har udtalt, at der ikke er tilstrækkelige holdepunkter for at fortolke 9, stk. 1, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet sådan, at kra- 6/20

7 vet om en offentlighedsperiode på to år konkret kan fraviges af Patientombuddet som sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Ministeriet har herved lagt vægt på, at det fremgår af forarbejderne til klage- og erstatningslovens 17, at det er formålet med ordningen at give borgerne øgede muligheder for indsigt i afgørelser vedrørende sundhedspersoners faglige virksomhed. Som det fremgår ovenfor, følger det af bekendtgørelsens 9, stk. 1, 1. pkt., at afgørelser omfattet af reglerne om offentliggørelse forbliver offentlige i 2 år. Endvidere fremgår det af forarbejderne til bemyndigelsesbestemmelsen i 17 i klage- og erstatningsloven, at det er forudsat, at afgørelsen offentliggøres på nævnets hjemmeside m.v. umiddelbart efter at den er truffet og forbliver offentlig i 2 år, hvorefter den fjernes fra siden. Jeg har som nævnt noteret mig, at ministeriet mener, at bekendtgørelsens 8, stk. 1, hvorefter afgørelsen offentliggøres, tidligst dagen efter at den er sendt til vedkommende sundhedsperson, skal fortolkes i overensstemmelse med forarbejderne til klage- og erstatningslovens 17, således at en nævnsafgørelse skal offentliggøres, umiddelbart efter at den er truffet. Jeg har forstået dette sådan, at ministeriet mener, at det uanset at det ikke udtrykkeligt fremgår af bekendtgørelsens 8, stk. 1 er en forudsætning for offentliggørelsesordningen, at offentliggørelse sker, umiddelbart efter at en afgørelse er truffet. Endvidere må jeg forstå forarbejderne til klage- og erstatningslovens 17 sådan, at der kan være en vis sammenhæng mellem forudsætningen om, at en afgørelse offentliggøres, umiddelbart efter at den er truffet, og forudsætningen om, at afgørelserne forbliver offentlige i to år. Jeg finder på denne baggrund, at der kan være holdepunkter for at fortolke bemyndigelsesbestemmelsen i klage- og erstatningslovens 17 sådan, at forudsætningen i forarbejderne om, at en afgørelse skal forblive offentlig i to år, kan fraviges, hvis forudsætningen om, at afgørelsen skal offentliggøres, umiddelbart efter at den er truffet, ikke er overholdt. Jeg mener imidlertid ikke, at disse holdepunkter er tilstrækkeligt sikre til at fortolke bekendtgørelsens 9, stk. 1, 1. pkt., sådan, at afgørelser i de omhandlede tilfælde skal forblive offentlige i kortere tid end to år. Jeg har herved lagt vægt på, at formuleringen af bekendtgørelsens 9, stk. 1, 1. pkt., ( Afgørelser ( ) forbliver offentlige i 2 år ) er klar, og at sammenhængen mellem de to forudsætninger i lovens forarbejder ikke er tilsvarende sikker. Hertil kommer, at selve formålet med offentliggørelsesordningen nemlig at styrke patienternes grundlag for valg af egen læge m.v. taler for, at offentliggørelse sker i hele den forudsatte periode, uanset at offentliggørelsen måtte være sket for sent. 7/20

8 Jeg kan herefter ikke kritisere myndighedernes opfattelse, hvorefter der ikke er tilstrækkelige holdepunkter for at fortolke 9, stk. 1, i bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet sådan, at kravet om en offentlighedsperiode på to år konkret kan fraviges af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Det er almindeligt anerkendt i forvaltningsretlig praksis, at en administrativ bestemmelse, f.eks. en ministeriel bekendtgørelse, inden for lovens rammer kan fraviges til fordel for borgeren af den myndighed, der har udstedt den, selv om der ikke er fastsat hjemmel hertil i bekendtgørelsen. Der henvises til Jon Andersen m.fl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), side 313 f., og Jens Garde m.fl., Forvaltningsret, Almindelige emner, 5. udgave (2009), side 171 f. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har udtalt, at der efter ministeriets opfattelse samlet set ikke er grundlag for at fortolke klage- og erstatningslovens 17 sådan, at ministeren i den foreliggende sag har bemyndigelse til administrativt at dispensere fra det almindeligt gældende krav om, at de omhandlede afgørelser skal forblive offentligt tilgængelige i to år. Jeg mener efter min gennemgang af bekendtgørelsens 8, stk. 1, og 9, stk. 1, og forarbejderne til klage- og erstatningslovens 17 i hvert fald ikke, at ministeren i den foreliggende situation kan være forpligtet til at dispensere fra bekendtgørelsens 9, stk. 1, 1. pkt. Jeg har herved lagt vægt på de samme forhold som anført under pkt. 2.1 ovenfor. Herefter finder jeg ikke grundlag for at foretage en vurdering af, om ministeren ville være berettiget til at dispensere fra bekendtgørelsens bestemmelse om, at afgørelserne skal forblive offentlige i to år. Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen. Sagsfremstilling Den 12. oktober 2012 skrev Patientombuddet som sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn til en række sundhedspersoner, at man var blevet opmærksom på, at man ved en fejl ikke havde offentliggjort afgørelser med kritik af de pågældende med angivelse af deres titel, navn og såkaldte autorisationsid. Patientombuddet oplyste, at afgørelserne nu var blevet offentliggjort på sundhed.dk og Patientombuddets hjemmeside, og at de ville forblive tilgængelige på internettet i to år. Patientombuddet henviste i den forbindelse til 9, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om offentliggørelse af afgørelser på internettet m.v. i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet. 8/20

9 I brev af 4. januar 2013 rettede Lægeforeningen henvendelse til Patientombuddet om sagen. Af brevet fremgår bl.a. følgende: Lægeforeningen har fra en række læger modtaget kopi af enslydende breve, som lægerne har modtaget fra Patientombuddet. Brevene drejer sig om, at Patientombuddet ved en fejl ikke har offentliggjort afgørelser vedrørende de respektive læger med angivelse af lægens titel, navn og autorisationsid. Offentliggørelsen sker i en række tilfælde ca. 1 ½ år senere end selve afgørelsestidspunktet. Reglerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 17 om offentliggørelse af afgørelser om sundhedspersoners sundhedsfaglige adfærd trådte i kraft den 1. januar Ifølge reglerne kan bl.a. klagesager fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn offentliggøres uden anonymisering af oplysninger om den indklagede sundhedsperson i afgørelser med kritik for alvorlig eller gentagen forsømmelse. Ifølge forarbejderne til nævnte bestemmelse offentliggøres afgørelsen umiddelbart efter at den er truffet og forbliver offentlig i 2 år, hvorefter den fjernes fra siden. Denne frist svarer ifølge forarbejderne til forældelsesfristen for indgivelse af klager over sundhedspersoners faglige virksomhed til nævnet. Det er på denne baggrund Lægeforeningens opfattelse, at de konkrete offentliggørelser, som først er effektueret ca. 1 ½ år senere end Disciplinærnævnets/Patientombuddets afgørelser, er sket i strid med forudsætningerne i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lægeforeningen skal derfor opfordre Patientombuddet til omgående og på fyldestgørende måde at fjerne de omhandlede offentliggjorte afgørelser vedrørende lægers sundhedsfaglige adfærd fra sundhed.dk og Patientombuddets hjemmeside. I brev af 18. februar 2013 rettede Lægeforeningen henvendelse til ombudsmanden om sagen. Af brevet fremgår bl.a. følgende: 9/20

10 I bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet fremgår det af 8, stk. 1, at afgørelsen offentliggøres tidligst dagen efter, at den er sendt til vedkommende sundhedsperson. Afgørelsen skal indeholde oplysning om, at den vil blive offentliggjort. Denne bestemmelse i bekendtgørelsen tillader efter Lægeforeningens opfattelse ikke, at Patientombuddet kan vælge offentliggørelsestidspunktet, når bare tidspunktet ligger senere end dagen efter, at afgørelsen er sendt til vedkommende sundhedsperson. Vi finder, at der fra Patientombuddets side er udvist alvorlig passivitet med hensyn til offentliggørelsen af en række afgørelser med navn m.v. De læger, som af Disciplinærnævnet i forbindelse med nævnets afgørelse har fået oplyst, at afgørelsen i medfør af klage- og erstatningslovens 17 og 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- og tilsynssager, vil blive offentliggjort på og Patientombuddets hjemmeside med angivelse af titel, navn og autorisationsid, må efter Lægeforeningens opfattelse have en berettiget forventning om, at offentliggørelsen finder sted umiddelbart efter afgørelsestidspunktet. I den forbindelse er det væsentligt at bemærke, at en offentliggørelse, som ikke ligger i umiddelbar forlængelse af sagens afgørelsestidspunkt, vil være en yderligere belastning for den berørte læge/sundhedsperson. Ordet tidligst skal efter Lægeforeningens opfattelse læses som en sikkerhed for, at afgørelsen er sendt til den sundhedsperson den vedrører og ikke af hensyn til det system, der anvendes af den myndighed, der har hjemmel til at offentliggøre. I de konkrete sager vil de offentliggjorte afgørelser ifølge det oplyste i øvrigt forblive tilgængelige i 2 år efter den forsinkede offentliggørelse. End ikke en kortere offentliggørelsesperiode, som en konsekvens af den forsinkede offentliggørelse, der ligger inden for en periode på 2 år fra afgørelsestidspunktet, kan efter Lægeforeningens opfattelse finde sted. Den 21. februar 2013 skrev ombudsmanden til Lægeforeningen og bad foreningen om at vente med at tage stilling til, om der var grundlag for at klage, til foreningen havde fået svar fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. I brev af 26. februar 2013 besvarede Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Lægeforeningens henvendelser. Nævnet skrev bl.a. følgende: 10/20

11 Det er Patientombuddets opfattelse, at en afgørelse, der offentliggøres i medfør af reglerne herom, skal være offentligt tilgængelig i 2 år. Det fremgår således af 9, i bekendtgørelse nr af 15. december 2010, at Afgørelser omfattet af dette kapitel forbliver offentlige i 2 år. Afgørelserne fjernes herefter fra og Patientombuddets internetadresse. Der er ikke i reglerne adgang for Patientombuddet til at fravige pligten til at lade afgørelsen forblive offentlig i 2 år. Patientombuddet har derfor efter ombuddets vurdering ikke mulighed for at imødekomme Lægeforeningens anmodning om at fjerne afgørelser fra sundhed.dk og Patientombuddets hjemmeside. Lægeforeningen har desuden anført, at de berørte læger må have en berettiget forventning om, at offentliggørelse finder sted umiddelbart efter afgørelsestidspunktet. Patientombuddet er enig i denne opfattelse. Som anført i brevene af 12. oktober 2012 beror den sene offentliggørelse i disse sager på fejl fra Patientombuddets side. Dette skal endnu engang beklages. Patientombuddet er opmærksomt på, at offentliggørelse udgør en belastning for de involverede sundhedspersoner. Patientombuddet har på baggrund af de konstaterede problemer gennemgået og strammet op på sine procedurer i forbindelse med offentliggørelse af afgørelser, hvor sundhedspersoner bliver offentliggjort med navn, og vi vil fremover bestræbe os på, at offentliggørelse sker hurtigst muligt efter, at der er truffet endelig afgørelse i en sag. Den 6. marts 2013 klagede Lægeforeningen til ombudsmanden over Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns svar af 26. februar Foreningen skrev bl.a. følgende i brevet: Lægeforeningen skal anføre, at vi er af den opfattelse, at en læge, der i forbindelse med en afgørelse fra Patientombuddet får oplysning om, at afgørelsen vil blive offentliggjort, må have en berettiget forventning om, at offentliggørelse herefter finder sted umiddelbart efter afgørelsestidspunktet. Det handler om lægens retssikkerhed. Lægeforeningen skal i det hele henvise til sine breve af henholdsvis 4. januar 2013 til Patientombuddet og 18. februar 2013 til Folketingets Ombudsmand med bilag og Patientombuddets brev af 26. februar 2013 til Lægeforeningen. På denne baggrund beder vi igen Ombudsmanden om at vurdere spørgsmålet om tidspunktet for offentliggørelse af afgørelser både kon- 11/20

12 kret og generelt og de afledte konsekvenser i relation til offentliggørelsesperioden på 2 år. I brev af 22. april 2013 bad jeg Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn om en udtalelse om sagen via Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Af brevet fremgik bl.a. følgende: Af afgørelsen af 26. februar 2013 fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn fremgår det bl.a., at det er nævnets opfattelse, at en afgørelse, der offentliggøres i medfør af reglerne herom, skal være offentligt tilgængelig i to år, jf. 9, stk.1, i bekendtgørelsen. Nævnet anførte videre, at der ikke i reglerne er adgang til at fravige pligten til at lade afgørelsen forblive offentlig i to år. Som det fremgår, tager bemyndigelsesbestemmelsen i lovens 17 hverken stilling til spørgsmålet om tidspunktet for offentliggørelse af en afgørelse eller til, i hvor lang tid en afgørelse skal være offentlig. Derimod angiver forarbejderne, som citeret ovenfor, at ministeriet vil udmønte bemyndigelsesbestemmelsen således, at afgørelsen skal offentliggøres umiddelbart efter, at den er truffet, og at den skal forblive offentlig i to år. Jeg beder nævnet og ministeriet om i udtalelserne at forholde sig til det, som Lægeforeningen har anført i sine breve af 18. februar og 6. marts 2013, og om i den forbindelse at udtale sig om, hvilken betydning det må tillægges for fortolkningen af bekendtgørelsens 9, stk. 1, og mulighederne for at fravige bestemmelsen, at forarbejderne til bekendtgørelsens hjemmelsbestemmelse forudsætter, at offentliggørelsen sker umiddelbart efter, at afgørelsen er truffet. I breve af 17. maj 2013 og 21. juni 2013 afgav henholdsvis Patientombuddet (som sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn) og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse deres udtalelser til mig. Af Patientombuddets (disciplinærnævnets sekretariat) udtalelse af 17. maj 2013 fremgår bl.a. følgende: Det fremgår ( ) af brevet af 26. februar 2013, at det som følge af reglerne var Patientombuddets vurdering, at det ikke var muligt at imødekomme Lægeforeningens anmodning om at fjerne afgørelser fra sundhed.dk og fra Patientombuddets hjemmeside inden udløbet af perioden på 2 år. Patientombuddet oplyste endvidere, at man er enig i Lægeforeningens opfattelse af, at de berørte læger må have en berettiget forventning om, at offentliggørelse finder sted umiddelbart efter afgørelsestidspunktet, og 12/20

13 at den sene offentliggørelse i et antal konkrete sager beroede på en fejl fra Patientombuddets side, hvilket blev beklaget. Patientombuddet skal desuden bemærke, at det blandt andet fremgår af lovens forarbejder (bemærkninger til nr. 17 i Betænkning afgivet den 7. juni 2005 af Folketingets Sundhedsudvalg over forslag til lov om klageog erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet) vedrørende formålet med ændringsforslaget, at man ønskede at give borgerne øgede muligheder for indsigt i afgørelser vedrørende sundhedspersoners faglige virksomhed ved at offentliggøre afgørelser med kritik af alvorlig eller gentagen karakter. Ved offentliggørelse af klagesager, hvor den daværende instans, Patientklagenævnet, udtrykte kritik, ville der skabes større gennemsigtighed for den enkelte borger og dermed et mere kvalificeret grundlag for det frie valg. Videre fremgår det om baggrunden for og indholdet af ændringsforslaget, at det bidrager til en mere gennemsigtig sundhedssektor, hvor nu også information om kvaliteten af den enkelte sundhedspersons behandling bliver offentligt tilgængelig. Endvidere styrkes borgerens stilling over for sundhedsvæsenet ved ændringsforslaget, idet borgeren bliver bedre i stand til at træffe et kvalificeret valg, for eksempel når der skal vælges praktiserende læge eller tandlæge, hvilket sikrer, at borgeren får den service og kvalitet, de har brug for og efterspørger. Efter at have gennemgået Lægeforeningens brev af 6. marts 2013 er det fortsat Patientombuddets opfattelse, at reglerne om offentliggørelse ikke giver adgang til at fravige pligten til at lade afgørelserne forblive offentlige i 2 år, heller ikke selvom offentliggørelsen i nogle sager er sket sent i forhold til, hvornår der blev truffet afgørelse i sagen. Efter Patientombuddets opfattelse bør de ovenfor beskrevne hensyn til patienternes stilling over for sundhedsvæsenet også tillægges en betydning, når offentliggørelsesperioden er genstand for behandling. Patientombuddet er dog også fortsat enig i, at offentliggørelse bør ske umiddelbart efter afgørelsestidspunktet. På baggrund af de problemer, som blev konstateret i forbindelse med Patientombuddets håndtering af afgørelser, hvor der skulle være sket offentliggørelse med navn, har Patientombuddet gennemgået og strammet op på sine procedurer med henblik på, at offentliggørelse sker hurtigst muligt efter, at der er truffet endelig afgørelse i en sag. Proceduren er således, at sager, som skal offentliggøres, efter behandlingen på et disciplinærnævnsmøde registreres i et Excel-ark. Samtidig gennemgås protokollen fra nævnsmødet for at sikre, at alle afgørelser om offentliggørelse er med på Excel-arket. Herefter sker der anonymise- 13/20

14 ring af patientens navn, behandlingsstedet mv. Derefter gennemgås afgørelsen for at sikre, at der ikke fremgår oplysninger, som ikke må offentliggøres. Afgørelsen er herefter klar til at blive lagt op på Patientombuddets hjemmeside, og i forbindelse hermed sker der i Excel-arket registrering af datoen for, hvornår sagen offentliggøres på hjemmesiden, og hvornår den sendes til sundhed.dk. Dette sker for at sikre, at offentliggørelsesperioden på 2 år overholdes. Det kontrolleres, at antallet af afgørelser på hjemmesiden svarer til antallet i Excel-arket. Det kontrolleres i samme forbindelse tillige, at ingen afgørelser er offentliggjort længere end 2 år. I sager, hvor der som følge af disciplinærnævnets beslutning skal ske yderligere sagsbehandling efter nævnsmødet, vil der forløbe længere tid, før den endelige afgørelse foreligger. Afgørelsen vil herefter gennemgå samme procedure som beskrevet ovenfor, inden der sker offentliggørelse. Det er dog Patientombuddets vurdering, at der fremover vil kunne ske offentliggørelse ca. 2 uger efter, at der er truffet endelig afgørelse i sagen. Af ministeriets udtalelse af 21. juni 2013 fremgår bl.a. følgende: Ministeriet er opmærksomt på, at Patientombuddet som sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn i den foreliggende sag ved en fejl har forsømt at overholde offentliggørelsesbekendtgørelsens 8, stk. 1, om offentliggørelsestidspunkt. Ministeriet har noteret sig, at Patientombuddet som sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har beklaget dette, og at der er fastsat nye procedurer med henblik på at undgå lignende fejl i fremtiden. Ministeriet kan videre udtale, at der efter ministeriets opfattelse ikke er tilstrækkelige holdepunkter for at kunne fortolke offentliggørelsesbekendtgørelsens 9, stk. 1, sådan, at kravet om offentliggørelse i to år konkret kan fraviges af Patientombuddet som sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, når offentliggørelse ved en fejl ikke er sket umiddelbart efter, at afgørelsen er truffet. Ministeriet kan yderligere udtale, at der efter ministeriets opfattelse samlet set ikke er grundlag for at fortolke klage- og erstatningslovens 17 sådan, at ministeren i den foreliggende sag har bemyndigelse til administrativt at dispensere fra det almindeligt gældende krav om, at de omhandlede afgørelser skal være offentligt tilgængelige i to år, jf. offentliggørelsesbekendtgørelsens 9, stk /20

15 Ministeriets bemærkninger Med henvisning til det ovenfor anførte kan ministeriet oplyse, at ministeren for sundhed og forebyggelse med hjemmel i klage- og erstatningslovens 17 i offentliggørelsesbekendtgørelsens 8, stk. 1 og 9, stk. 1, har fastsat nærmere regler om tidspunktet for offentliggørelse af afgørelser fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn samt offentliggørelsens varighed. Offentliggørelsestidspunktet Om tidspunktet for offentliggørelse fremgår det af offentliggørelsesbekendtgørelsens 8, stk. 1, at offentliggørelse af nævnets afgørelse tidligst kan ske dagen efter, at afgørelsen er sendt til den sundhedsperson, som afgørelsen vedrører. Det er ministeriets opfattelse, at bestemmelsen skal fortolkes i overensstemmelse med forarbejderne til klage- og erstatningslovens 17, således at en nævnsafgørelse skal offentliggøres umiddelbart efter, at den er truffet. Dog må offentliggørelse tidligst ske dagen efter, at afgørelsen er sendt til den berørte sundhedsperson. Formået med bestemmelsen er at sikre hurtig offentliggørelse, men uden at offentligheden får kendskab til nævnsafgørelsen før den berørte sundhedsperson. Det forhold, at bestemmelsen ikke udtrykkelig fastsætter nærmere retningslinjer for, hvornår en nævnsafgørelse senest skal offentliggøres, er ikke ensbetydende med, at nævnet er frit stillet med hensyn til valg af seneste offentliggørelsestidspunkt. Offentliggørelse forudsættes således som nævnt at ske umiddelbart efter, at afgørelsen er truffet. Ministeriet er opmærksomt på, at Patientombuddet som sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn i den foreliggende sag ved en fejl har forsømt at overholde offentliggørelsesbekendtgørelsens 8, stk. 1, om offentliggørelsestidspunkt. Ministeriet har noteret sig, at Patientombuddet som sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har beklaget dette, og at der er fastsat nye procedurer med henblik på at undgå lignende fejl i fremtiden. Offentliggørelsens varighed Det fremgår af offentliggørelsesbekendtgørelsens 9, stk. 1, at afgørelser truffet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, hvor der er givet kritik for alvorlig eller gentagen forsømmelse, skal forblive offentlige i to år. I det følgende tages der først stilling til, om Patientombuddet som sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kan fravige kravet i offentliggørelsesbekendtgørelsens 9, stk. 1, på baggrund af en fortolkning af bestemmelsen. Efterfølgende tages der ud fra en fortolkning af hjem- 15/20

16 melsbestemmelsen i klage- og erstatningslovens 17 stilling til, om ministeriet kan dispensere fra kravet i offentliggørelsesbekendtgørelsens 9, stk. 1. Fortolkning af offentliggørelsesbekendtgørelsen Der tages stilling til, om 9, stk. 1, i offentliggørelsesbekendtgørelsen kan fortolkes sådan, at kravet om to års offentliggørelse af de omhandlede afgørelser kan fraviges, når offentliggørelse ikke er sket umiddelbart efter, at afgørelsen er truffet. Det bemærkes hertil, at fastsættelsen af offentliggørelsens varighed i offentliggørelsesbekendtgørelsens 9, stk. 1, er sket i overensstemmelse med forarbejderne til hjemmelsbestemmelsen i klage- og erstatningslovens 17. Det følger af forarbejderne, at Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns afgørelser, hvor der er truffet afgørelse om alvorlig eller gentagen kritik, offentliggøres umiddelbart efter, at afgørelsen er truffet, og forbliver offentlige i 2 år. Det forudsættes således i bemærkningerne, at den almindelige administration af offentliggørelsesordningen tilrettelægges således, at offentliggørelse skal ske umiddelbart efter, at afgørelsen er truffet. Der henvises til det ovenfor anførte om offentliggørelsestidspunktet. Der er imidlertid efter ministeriets opfattelse ikke tilstrækkelige holdepunkter for at kunne fortolke offentliggørelsesbekendtgørelsens 9, stk. 1, sådan, at kravet om offentliggørelse i to år konkret kan fraviges af Patientombuddet som sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, når offentliggørelse ved en fejl ikke er sket umiddelbart efter, at afgørelsen er truffet. Ministeriet har herved lagt vægt på, at det fremgår af forarbejderne til bemyndigelsesbestemmelsen i klage- og erstatningslovens 17, at det er formålet med offentliggørelsesordningen at give borgere øgede muligheder for indsigt i afgørelser vedrørende sundhedspersoners faglige virksomhed. Videre fremgår det, at offentliggørelsesordningen bidrager til en mere gennemsigtig sundhedssektor, hvor borgernes stilling overfor sundhedsvæsenet styrkes, og at borgerne bliver i stand til at træffe kvalificeret valg af sundhedsperson, som sikrer, at borgerne får den service og kvalitet, de har brug for og efterspørger. Yderligere er det tillagt vægt, at borgere og medier får indsigt i klageorganernes arbejde og i baggrunden for vurderingen af sundhedspersoners fejl, og at offentliggørelsen vil bidrage til øget behandlingskvalitet. Endelig fremgår det af forarbejderne om baggrunden for offentliggørelsesordningen, at det er af væsentlig samfundsmæssig betydning, at den enkelte borger kan få oplysninger om, hvorvidt 16/20

17 en sundhedsperson, f.eks. vedkommendes praktiserende læge, har overtrådt lovgivningen i relation til patientbehandling. Dispensation fra regler i offentliggørelsesbekendtgørelsen I det følgende tages der stilling til, om ministeriet inden for rammerne af klage- og erstatningslovens 17 har hjemmel til i den foreliggende sag konkret at fravige kravet om offentliggørelse af de omhandlede afgørelser i 2 år, jf. offentliggørelsesbekendtgørelsens 9, stk. 1. Der henvises i denne sammenhæng til Forvaltningsret, Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., 2. udg., DJØF 2002, s. 313, hvoraf bl.a. følgende fremgår: Anordninger kan fraviges med hjemmel i loven eller med hjemmel i anordningen selv. Er der ikke indsat en sådan dispensationshjemmel, er hovedreglen at forvaltningen er bundet til at følge reglen. Den regeludstedende myndighed anses dog i praksis for beføjet til at dispensere fra reglerne til fordel for borgerne selv om der ikke er indsat en dispensationshjemmel i anordningen. Den konkrete dispensation skal dog ligge inden for lovens rammer. Denne opfattelse bygger på det praktiske synspunkt at når myndigheden kan ændre reglen, må den også kunne foretage den mindre vidtgående ændring som den konkrete dispensation udgør. Heroverfor kan dog anføres at ordensmæssige hensyn taler for at dispensationsadgangen fremgår af den kundgjorte regel, og at anerkendelse af en sådan adgang til dispensation kan føre til ulighed idet borgere der sætter sig ind i reglerne, kan få det indtryk at et regelsæt der ikke omtaler dispensation, er indispensabelt. I praksis er betænkelighederne ikke blevet anset for så tungtvejende at dispensationer fra anordninger er blevet anset for ulovlige. Den der ved lov er bemyndiget til administrativt at fastsætte regler kan således efter omstændighederne være berettiget til i konkrete tilfælde at fravige de almindelige, generelle regler fastsat i medfør af bemyndigelsen, hvis dispensationen er til fordel for borgerne, og hvis dispensationen ligger inden for lovens rammer. Ministeriet bemærker, at det følger af forarbejderne til klage- og erstatningslovens 17, at det er en almindelig forudsætning ved beskrivelsen af den måde, hvorpå ministeren administrativt vil udmønte reglerne om offentliggørelse af de omtalte nævnsafgørelser, at offentliggørelse i 2 år sker umiddelbart efter, at afgørelsen er truffet. Offentliggørelse er i den foreliggende sag ikke sket umiddelbart efter, at afgørelserne er truffet. 17/20

18 Der er på den baggrund efter ministeriets opfattelse grundlag for nærmere stillingtagen til, om der konkret i den foreliggende sag er hjemmel i klage- og erstatningslovens 17 til at dispensere fra det almindelige krav om to års offentliggørelse. Med støtte i forarbejderne og formålet med offentliggørelsesordningen er der efter ministeriets opfattelse samlet set ikke grundlag for at fortolke klage- og erstatningslovens 17 sådan, at ministeren i den foreliggende sag har bemyndigelse til administrativt at dispensere fra det almindeligt gældende krav om, at de omhandlede afgørelser skal være offentligt tilgængelige i to år. Ministeriet har herved lagt vægt på som ligeledes beskrevet ovenfor i forbindelse med fortolkning af offentliggørelsesbekendtgørelsens 9, stk. 1, at det fremgår af forarbejderne til bemyndigelsesbestemmelsen i klage- og erstatningslovens 17, at det er formålet med offentliggørelsesordningen at give borgere øgede muligheder for indsigt i afgørelser vedrørende sundhedspersoners faglige virksomhed. Videre fremgår det, at offentliggørelsesordningen bidrager til en mere gennemsigtig sundhedssektor, hvor borgernes stilling overfor sundhedsvæsenet styrkes, og at borgerne bliver i stand til at træffe kvalificeret valg af sundhedsperson, som sikrer, at borgerne får den service og kvalitet, de har brug for og efterspørger. Yderligere er det tillagt vægt, at borgere og medier får indsigt i klageorganernes arbejde og i baggrunden for vurderingen af sundhedspersoners fejl, og at offentliggørelsen vil bidrage til øget behandlingskvalitet. Endelig fremgår af forarbejderne om baggrunden for offentliggørelsesordningen, at det er af væsentlig samfundsmæssig betydning, at den enkelte borger kan få oplysninger om, hvorvidt en sundhedsperson, f.eks. vedkommendes praktiserende læge, har overtrådt lovgivningen i relation til patientbehandling. Det er endvidere tillagt vægt, at de afgørelser, der skal offentliggøres, vedrører sager, hvor sundhedspersonen har fået kritik for alvorlig eller gentagen forsømmelse eller i forbindelse med kosmetisk behandling. Oplysningerne, der skal offentliggøres, er derfor af væsentlig interesse for de pågældende sundhedspersoners patienter. Heroverfor står, at det forudsættes i bemærkningerne, at den almindelige administration af offentliggørelsesordningen tilrettelægges således, at offentliggørelse skal ske umiddelbart efter, at afgørelsen er truffet. De berørte sundhedspersoner må således kunne have en berettiget forventning om, at de omtalte nævnsafgørelser offentliggøres umiddelbart efter, at afgørelsen er truffet. 18/20

19 I forlængelse heraf bør også almindelige anerkendelsesværdige hensyn til de berørte sundhedspersoner indgå som led i fortolkningen af klageog erstatningslovens 17, herunder mulighederne for dispensation. Det må således anerkendes, at det i almindelighed vil blive opfattet som en belastning for en sundhedsperson, at der offentliggøres oplysninger om kritik af vedkommendes faglige virksomhed. Selv om oplysningerne vedrørende de af den konkrete sag berørte sundhedspersoner ikke er offentligt tilgængelige i længere tid end offentliggørelsesordningen foreskriver, nemlig 2 år, må de berørte sundhedspersoner vente i længere tid, før offentliggørelsen er overstået. Det må i forlængelse heraf antages, at der blandt de berørte sundhedspersoner er et generelt ønske om, at perioden med offentliggørelse af kritik overstås hurtigst muligt. De ovennævnte hensyn til de omhandlede sundhedspersoner ses imidlertid efter ministeriets opfattelse ud fra en samlet vurdering ikke at give tilstrækkeligt grundlag for at antage, at bestemmelsen i klage- og erstatningslovens 17 giver ministeriet hjemmel til ved dispensation at fravige offentliggørelsesperioden på 2 år, jf. offentliggørelsesbekendtgørelsens 9, stk. 1. Der er herved lagt vægt på, at de ovennævnte hensyn, der udtrykkeligt fremgår af forarbejderne til klage- og erstatningsloven, som vedrører ønsket om en gennemsigtig sundhedssektor, styrkelse af borgernes retsstilling overfor sundhedsvæsenet og den væsentlige samfundsmæssige interesse af, at en borger kan få oplysninger om, hvorvidt en sundhedsperson, som borgeren skal behandles af, har fået kritik for alvorlig eller gentagen forsømmelse af sin faglige virksomhed. Afslutningsvis bemærkes, at dersom der måtte antages at være hjemmel i klage- og erstatningslovens 17 til ved dispensation at fravige offentliggørelsesperioden på 2 år, jf. offentliggørelsesbekendtgørelsens 9, stk. 1, ville en sådan dispensation ikke entydigt være til fordel for borgerne. Dispensationen ville således være til fordel for de berørte sundhedspersoner. Dispensationen ville imidlertid være til ulempe for de borgere, for hvem det er af betydning at kunne få adgang til oplysninger om, hvorvidt en sundhedsperson, som borgeren skal behandles af, har fået kritik for alvorlig eller gentagen forsømmelse af sin faglige virksomhed. Ombudsmanden sendte den 27. juni 2013 kopi af myndighedernes udtalelser til Lægeforeningen og bad foreningen om at sende eventuelle bemærkninger til udtalelserne. Af Lægeforeningens brev af 18. juli 2013 til ombudsmanden fremgår bl.a. følgende: Både af hensyn til patienterne og til lægernes retssikkerhed giver et offentliggørelsestidspunkt, der, som det også er forudsat i lovens forarbej- 19/20

20 der, ligger umiddelbart efter, at en afgørelse er truffet, alt andet lige mulighed for en tilnærmelsesvis tidsmæssig sammenhæng med det hændelsesforløb, der har medført kritik og offentliggørelse heraf. På den måde tilgodeses både patienternes behov for aktuel viden om en sundhedspersons faglige virksomhed og lægens viden om, hvornår offentliggørelsen af den konkrete afgørelse vil finde sted. Et senere offentliggørelsestidspunkt medfører, at tidsspændet mellem selve den kritiserede sundhedsfaglige behandling og den offentliggjorte afgørelse bliver så langt, at lovens intentioner ikke opfyldes. De administrativt fastsatte regler vedrørende offentliggørelse af afgørelser m.v. i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet bør således efter Lægeforeningens opfattelse angive både hvor tidligt og hvor sent, dvs. hvor lang tid, der må gå efter afgørelsestidspunktet, f.eks. 2 uger, en afgørelse kan offentliggøres. På denne måde tilgodeses både retssikkerheden i relation til den enkelte læge, men også den tidsmæssige sammenhæng i relation til viden, læring mv. Lægeforeningen skal i det hele henvise til sine breve af 18. februar og 6. marts 2013 til Folketingets Ombudsmand. Særligt skal Lægeforeningen understrege, at en læge, der i forbindelse med en afgørelse fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn får oplysning om, at afgørelsen vil blive offentliggjort, må have en berettiget forventning om, at offentliggørelse herefter finder sted umiddelbart efter afgørelsestidspunktet og ikke på et vilkårligt senere tidspunkt. I de konkrete sager, hvor offentliggørelse har fundet sted op til ca. 1½ år senere end afgørelsestidspunktet, er det Lægeforeningens opfattelse, at denne offentliggørelse i strid med regelsættet, bør medføre en tilbagekaldelse af de pågældende offentliggørelser. Det handler om lægens retssikkerhed. 20/20

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høringsmaterialet: Høring over foreløbigt udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser

Læs mere

Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet

Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 46 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Den 20. oktober 2005. Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

2010 4-2. Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter

2010 4-2. Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter 2010 4-2 Pårørendes adgang til oplysninger om afdøde patienter I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på at der kunne være tvivl om omfanget af pårørendes ret til

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser. 11. oktober 2011

Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser. 11. oktober 2011 2011 20-9. Andre familiemedlemmers forhold skal inddrages ved tildeling af dagtilbudspladser Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om hvorvidt det var lovligt at en kommune ifølge sine retningslinjer

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013 2013-12 Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning Et ægtepar klagede til ombudsmanden over, at deres kommune havde meddelt dem, at en dispensation fra deltagelse i (og betaling til) den

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Udtalt, at der i mangel af en i bekendtgørelsesform fastsat og kundgjort frist for indgivelse af ansøgning om rentetilskud

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Forespurgt socialministeriet, om ministeriet ville udsende en vejledning til kommunerne om, hvorledes kommunerne skulle forholde sig med hensyn til udmåling

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Endelig kunne ombudsmanden ikke kritisere, at myndighederne ikke havde fundet grundlag for at dispensere fra SU-bekendtgørelsen i den konkrete sag.

Endelig kunne ombudsmanden ikke kritisere, at myndighederne ikke havde fundet grundlag for at dispensere fra SU-bekendtgørelsen i den konkrete sag. 2015-31 Ikke kritik af afslag på SU til uddannelse i udlandet spørgsmål om offentlig anerkendelse i studielandet En far klagede på vegne af sin søn over et afslag på SU til en uddannelse i Storbritannien.

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni 2013 13/05042-15 x x x NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE Vejdirektoratet har den 1. marts 2013 fra Kommunen modtaget klager, der vedrører Kommunens

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post.

Efter ombudsmandens opfattelse var Trafik- og Byggestyrelsen berettiget til at sende meddelelserne til mandens e-boks via Offentlig Digital Post. 2016-34 Meddelelser i bilsynssag, herunder administrative bødeforelæg, sendt via Offentlig Digital Post. God forvaltningsskik 29. juni 2016 Ombudsmanden modtog en klage over, at Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget A klagede over, at landbrugsministeren havde ændret hidtidig praksis ved som landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget at udpege en person,

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund

Nini Vind Schultz Damparken Toftlund Nini Vind Schultz Damparken 11 6520 Toftlund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Ministeriet for Sundheds og Forebyggelse Holbergsgade København K Att. Mads Kirkegaard Den 15. januar 2015 Ref.: SNR Medlems nr.: Sagsnr.

Ministeriet for Sundheds og Forebyggelse Holbergsgade København K Att. Mads Kirkegaard Den 15. januar 2015 Ref.: SNR Medlems nr.: Sagsnr. Ministeriet for Sundheds og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Att. Mads Kirkegaard Den 15. januar 2015 Ref.: SNR Medlems nr.: Sagsnr.: Dansk Sygeplejeråds høringssvar vedrørende: Høring over

Læs mere

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven

Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven 2016-64084 Udtalelse i sag om aktindsigt om lovgrundlaget for at opkræve betaling for udlevering af dokumenter mv. efter offentlighedsloven Statsforvaltningens vejledende udtalelse til en borger: Henvendelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 130 Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere