Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune"

Transkript

1 Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./ Telefon

2 Indhold Lovgrundlag Ansøgning Depositum Driftsgaranti Vedtægter Virksomhedsregistrering Tilbagekaldelse af godkendelse ved misligholdelse De fysiske rammer Pædagogiske rammer Pædagogiske læreplaner Pædagogiske indsatsområder Sprogvurdering og sprogstimulering Børn med særlige behov Personalesammensætning Økonomi Tilskud Udbetaling af tilskud Tilskuddet ophører Åbningstid og lukkedage Drift af privatinstitution Optagelseskriterier Udmeldelsesregler Forældreindflydelse Forældrebestyrelse Tilsyn Indhold i anmeldt tilsyn Øvrige bestemmelser

3 Lovgrundlag Dagtilbud kan drives af private leverandører som privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens 19, stk. 5. Ifølge Dagtilbudslovens 20, stk 1 skal Esbjerg Kommune godkende privatinstitutioner som etableres i kommunen, hvis institutionen opfylder lovgivningens krav og kommunens kriterier for godkendelse. Hvis samme private leverandør opretter flere privatinstitutioner, skal hver privatinstitution godkendes hver for sig. Esbjerg Kommunes godkendelseskriterier er fastsat i overensstemmelse med Dagtilbudslovens 20 stk Ansøgning Alle private leverandører, som ønsker at oprette en privatinstitution, skal på officielt skema indsende en elektronisk ansøgning om godkendelse til Dagtilbud: Leverandøren skal skriftlig beskrive, hvordan privatinstitutionen vil leve op til samtlige godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud i Esbjerg Kommune (privatinstitutioner). Der kan ansøges om godkendelse som privatinstitution hele året. Der er en sagsbehandlingstid på op til 3 måneder. 1.1 Depositum Der skal betales et depositum på kr. i forbindelse med ansøgningen om godkendelse af oprettelse af en privatinstitution. Beløbet tilbagebetales, når der er truffet en endelig afgørelse om godkendelse af privatinstitutionen. 1.2 Driftsgaranti Privatinstitutionens bestyrelse og ejer er ansvarlig for institutionens økonomi og skal opfylde de grundlæggende krav til faglig og økonomisk ordentlighed. Formålet med driftsgaranti er at sikre, at privatinstitutionen kan yde den fornødne forsyningssikkerhed, da det er Byrådets ansvar at sikre det nødvendige antal pladser, såfremt en privatinstitution pludselig ophører. Driftsgarantien er dermed en sikkerhed i de tilfælde, hvor kommunen påføres et tab ved ophør af privatinstitutionen. Privatinstitutionens pengeinstitut skal udstede en anfordringsgaranti, der svarer til den aftalte driftslikviditet. Driftsgarantien skal jf. Dagtilbudslovens 20. stk. 2 være sagligt begrundet i forhold til den konkrete institution. Esbjerg Kommune har en differentieret driftsgaranti, der nedtrappes i takt med privatinstitutionens eksistens. 3

4 Driftsgarantien / barn / måned Privatinstitutionens alder (eksisterende driftsaftale) 0 2 år 3 år til skolestart 0 1 år (3 måneders garanti) år (2 måneders garanti) år (1 måneds garanti) I 2014 udgør driftsgarantien (nyeste tal findes til enhver tid på kommunes hjemmeside). Der kan veksles mellem vuggestue- og børnehavepladser, så længe det holdes inden for den samlede driftsgaranti, og betinget af de fysisk godkendte rammer. Privatinstitutionen skal i den forbindelse være godkendt til pasning af børn i såvel aldersgruppen 0-2 år som 3 år - skolestart. Garantien afhænger af institutionens faktiske børnetal (+/- 10%). Der skal ved ansøgning om oprettelse af en privatinstitution anføres, hvilket børnetal der søges godkendelse til. Driftsgarantien opgøres / revideres to gange årligt pr. 1.april samt 1. oktober. Privatinstitutionen er forpligtet til at meddele ændringer til Dagtilbud. Sammen med ansøgningen fremsendes budget for de første 12 måneder. Esbjerg Kommune beregner driftsgarantien på baggrund af budgettet. 1.3 Vedtægter Der skal udarbejdes vedtægter for privatinstitutionen. Vedtægterne skal blandt andet indeholde oplysninger om: Privatinstitutionens formål og målgruppe Bestyrelsens sammensætning og kompetencer Forældreindflydelse Den ledelsesmæssige konstruktion Optagelseskriterier Udmeldelsesregler Åbningstid Det maksimale antal børn Lokale faciliteter Anvendelse af evt. overskud Esbjerg Kommune godkender vedtægterne sammen med ansøgningen. 4

5 1.4 Virksomhedsregistrering Før den endelige godkendelse af privatinstitutionen kan gives, skal der foreligge et virksomhedsregistreringsbevis fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, CVR-nr. 1.5 Tilbagekaldelse af godkendelse ved misligholdelse Hvis Esbjerg Kommune efter godkendelsen af privatinstitutionen vurderer, at privatinstitutionen ikke længere opfylder godkendelseskriterierne, kan Esbjerg Kommune tilbagekalde godkendelsen, og stoppe driftstilskuddet uden varsel. Det gælder også, hvis privatinstitutionen anvender et evt. overskud til ulovligt formål. Ved ny lovgivning og ved nye byrådsbeslutninger, som har konsekvenser for dagtilbudsområdet, skal privatinstitutionerne leve op til de nye krav. Lukning af en privatinstitution skal ske med mindst tre måneders varsel til den første i måneden. Esbjerg Kommunes godkendelse til at drive privatinstitution kan ikke overdrages til en anden fysisk eller juridisk person. 2. De fysiske rammer Den private leverandør er selv ansvarlig for at indhente samtlige nødvendige tilladelser fra relevante myndigheder, herunder fra Esbjerg Kommunes byggemyndighed, Teknik & Miljøs afdeling Plan & Byggeri. Esbjerg Kommune godkender den fysiske placering samt muligheden for at drive daginstitution på den pågældende adresse, hvilket skal fremgå af en gyldig ibrugtagningstilladelse. Ibrugtagningstilladelse skal præcist beskrive, hvordan fordelingen af børn på aldersgrupperne er (maksimum antal børn / børnegruppe): Antal børn i alderen 0-2 år Antal børn i alderen 3 år - skolestart Privatinstitutionen skal opfylde Bygningsreglementet, brand- og sundhedsmyndighedernes krav mv. Privatinstitutionens legeplads skal til enhver tid være godkendt i overensstemmelse med legepladsreglerne DS /EN 1176 og DS / EN 1117 og der skal foretages en inspektion ved en certificeret legepladsinspektør af legepladsen hvert andet år. 5

6 Privatinstitutionen skal endvidere, i forbindelse med indretning af de fysiske rammer efterleve samme myndighedskrav og standarder som Esbjerg kommunes kommunale daginstitutioner i forhold til: Bygningsforhold Brand- og sikringsforhold Arbejdsmiljøforhold APV mm Sundhedsmæssige forhold Hygiejnemæssige forhold / indretning af køkken / badeværelser Lokalerne skal leve op til kravene i Sundhedstyrelsens Vejledning om Hygiejne i daginstitutioner. 3. Pædagogiske rammer Privatinstitutionen er omfattet af Formålsbestemmelsen for dagtilbud jfr. Dagtilbudslovens 1 og 7 Bestemmelserne om pædagogiske læreplaner jfr. Dagtilbudslovens 8-10 Sprogvurdering / sprogstimulering jfr. Dagtilbudslovens 11 og 12 Intentionerne om den gode overgang samt børn med særlige behov fra dagpleje til børnehave / fra børnehave til skole jfr. Dagtilbudslovens 7 stk. 5 Frokostordningen jfr. Dagtilbudslovens 16 og Pædagogiske læreplaner Privatinstitutionen skal udarbejde skriftlige pædagogiske læreplaner fordelt på aldersgrupperne: 0-2 år og 3 år-skolestart. Ved udarbejdelse af læreplaner skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning med rum for leg, læring og udvikling. Læreplanerne skal beskrive privatinstitutionens formål for børnenes læring herunder en beskrivelse af pædagogisk metode, aktivitet, mål og evalueringsmetode. Privatinstitutionen skal benytte samme redskab til evaluering af den pædagogiske læreplan, som de kommunale dagtilbud benytter. 3.2 Pædagogiske indsatsområder Dagtilbud har hvert år med udgangspunkt i Børn & Ungepolitikken valgt nogle indsatsområder. Privatinstitutionen skal til enhver tid leve op til Esbjerg Kommunes mål og rammer for børns ophold i dagtilbud. Privatinstitutionen er forpligtet til selv løbende at holde sig ajour med politisk vedtagne beslutninger af betydning for dagtilbudsområdet. 6

7 3.3 Sprogvurdering og sprogstimulering Privatinstitutionen skal sikre overholdelse af de lovbestemte krav til sprogstimulering af tosprogede småbørn og følge retningslinjer for sprogstimulering jfr. Dagtilbudlovens 11. Privatinstitutionen har pligt til at give Esbjerg Kommune de informationer som er nødvendige for at Esbjerg kommune i øvrigt kan leve op til sit ansvar i henhold til Dagtilbudslovens Børn med særlige behov Privatinstitutionen skal i lighed med andre dagtilbud være tilgængelig for alle børn, og den skal samarbejde med relevante kommunale instanser. Det er Esbjerg Kommune som efter en individuel vurdering træffer beslutning om behovet for særlig støtte i forhold til Dagtilbudsloven. Såfremt et barn vurderes at have behov for tildeling af ekstra ressourcer, kan privatinstitutionen i en periode tildeles ekstra ressourcer udover driftstilskuddet. Tildeling af ekstra ressourcer sker på baggrund af ansøgning fra privatinstitutionen til Dagtilbud og en konkret individuel vurdering foretaget af et visitationsudvalg i Dagtilbud. Ansøgningsskema til ekstra ressourcer ligger på kommunes hjemmeside. Privatinstitutionen kan i samarbejde med forældrene søge vejledning vedr. børn med særlige behov hos fagpersoner som psykologer og talepædagoger i Pædagogik & Undervisning og Familie & Forebyggelse. Privatinstitutionen kan søge oplysning om det tværfaglige samarbejde via Esbjerg Kommunes TVÆRS-samarbejde. 3.5 Personalesammensætning Privatinstitutionens ledelse skal have pædagogisk indsigt i form af relevant faglig uddannelse som f.eks. pædagog, lærer eller lignende. Der kan i særlige tilfælde dispenseres herfra under forudsætning af, at der er ansat en daglig pædagogisk leder med fornøden pædagogisk indsigt. Der skal være sammenhæng mellem serviceniveauet i kommunale daginstitutioner og privatinstitutioner i Esbjerg Kommune. Serviceniveauet afspejles blandt andet i minimums personalenormering og sammensætning af personaleressourcer. Der er krav om, at minimum 50 % af personalet inklusiv ledelsen i privatinstitutionen er pædagogisk uddannet. Opgørelsen sker på baggrund af den faktuelle personalenormering. 7

8 Esbjerg Kommune skal have indsigt i privatinstitutionens arbejds-/vagtplaner eller lignende med henblik på at få overblik over privatinstitutionens personaleforbrug og personalesammensætning. 4. Økonomi 4.1 Tilskud Privatinstitutioner har ret til driftstilskud, et administrationsbidrag og et bygningstilskud pr. barn, der er optaget i institutionen. Tilskuddet ydes først på det tidspunkt et barn er berettiget til en plads i en kommunal institution. I Esbjerg Kommune er der pasningsgaranti fra barnet er 26 uger til skolestart. Vuggestue 0 2 år Børnehave 3 år til skolestart Driftstilskud Administrationsbidrag Bygningstilskud Tilskud i alt kr kr. Tilskud barn/år i Esbjerg Kommune i 2014 (nyeste tal findes til enhver tid på Esbjerg Kommunes hjemmeside). I beregningsgrundlaget for driftstilskuddet indgår privatinstitutionens åbningstid med afsæt i en minimums åbningstid på 52 timer. Privatinstitutioner, der udelukkende er godkendt som børnehave vil ved optagelse af barn / børn under 3 år modtage tilskud svarende til beløbet for børnehave (3 år skolestart). Driftstilskuddet nedsættes proportionalt for deltidspladser / reduceret åbningstid. Ved øget åbningstid vil der ikke være ekstra driftstilskud. Børn optaget i privatinstitutioner er omfattet af regler om søskende- og fripladstilskud se nærmere på kommunes hjemmeside. 8

9 4.2 Udbetaling af tilskud - Tilskud ydes fra det tidspunkt, hvor forældrene er berettiget til en plads i et dagtilbud i Esbjerg kommune og barnet er optaget i en privatinstitution. - Barnet skal have bopæl i Esbjerg kommune. - Ifølge Dagtilbudsloven kan et barn kun råde over 1 plads, og derfor kan der ikke ydes tilskud til en plads i privat-/puljeinstitution, så længe barnet er tilmeldt en plads i et dagtilbud under den kommunale forsyning. - Starter barnet alligevel i privatinstitutionen før udmeldelsesdatoen fra den kommunale plads, udbetales der ikke tilskud i udmeldelsesperioden. Det er et mellemværende mellem forældre og privatinstitutionen. 4.3 Tilskuddet ophører - når barnet ikke længere er optaget i privatinstitutionen - når barnet opnår plads i et dagtilbud under den kommunale forsyning og opsigelsesvarslet i privatinstitutionen er overholdt (se under opsigelsesvarsler) - når barnet ikke længere har bopæl i Esbjerg kommune. 4.3 Åbningstid og lukkedage Privatinstitutionen kan indføre lukkedage, men det fritager ikke institutionen for pasningsforpligtelsen i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen. 5. Drift af privatinstitution Ifølge Dagtilbudslovens 27 stk. 3 skal privatinstitutionen fastsætte regler om optagelse af børn i institutionen. 5.1 Optagelseskriterier Privatinstitutionen fastsætter selv kriterier for og træffer afgørelse om optagelse af børn i institutionen. Privatinstitutionen fører selv evt. venteliste. Privatinstitutionen skal meddele Dagtilbud, hvilke børn der bliver optaget i og udmeldt af privatinstitutionen. Dette skal ske kontinuerligt i fastlagte og aftalte terminer. Der kan ikke fastsættes optagelsesregler, der udelukker særlige grupper for optagelse i privatinstitutionen. Dette betyder, at privatinstitutionen skal være tilgængelig for alle børn med afsæt i en inkluderende praksis. Privatinstitutionen er forpligtet til at optage børn, der ønsker en plads i privatinstitutionen og opfylder retningslinjerne for optagelse, såfremt der er en ledig plads i institutionen. Optagelsesreglerne skal fremgå af privatinstitutionens vedtægt. 9

10 5.2 Udmeldelsesregler Det skal fremgå af privatinstitutionens vedtægter eller af en aftale mellem forældre og privatinstitution med hvilke varsler, henholdsvis forældrene og privatinstitutionen kan opsige aftalen. Som hovedregel kan børn ikke overflyttes til anden institution før opsigelsesvarslet i henholdsvis det kommunale dagtilbud og privatinstitutionen er overholdt. Opsigelsesvarslerne er ikke ens i privatinstitutionerne. Esbjerg kommune anbefaler, at privatinstitutionerne følger samme rimelige opsigelsesfrister som kommunen i de tilfælde hvor et barn skal overflyttes. Det vil sige 1 måned fra en vilkårlig dato. Hvis et barn af pædagogiske årsager eller uoverensstemmelse skal overflyttes hurtigst muligt, kan der ved enighed mellem kommunen og privatinstitutionen aftales en kortere opsigelse end 1 måned. Nedlæggelse af en privatinstitution opfattes som en opsigelse af aftalen, og de aftalte varsler skal derfor overholdes. I forbindelse med opsigelse fra en privatinstitution er børn, der har været optaget i en privatinstitution, berettigede til en plads i en kommunal daginstitution inden for de gældende optagelsesregler, som findes på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Hvis privatinstitutionen går konkurs, eller på anden måde pludselig ophører, er Esbjerg Kommune forpligtet til omgående at skaffe plads til børnene andre steder i de kommunale dagtilbud. 6. Forældreindflydelse Forældrene i privatinstitutioner skal sikres indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner jfr. Dagtilbudslovens 14 stk Forældrebestyrelse Det betyder, at forældrene skal have adgang til at oprette en forældrebestyrelse med et flertal af forældrerepræsentanter. Forældrebestyrelsen skal som minimum have indflydelse på Principperne for privatinstitutionens arbejde Principperne for anvendelse af budgetrammen Indstillingsret ved ansættelse af personale 10

11 7. Tilsyn Dagtilbud, Esbjerg Kommune fører tilsyn med privatinstitutioner efter regler om tilsyn med dagtilbud jfr. Dagtilbudslovens 5. Dagtilbud har i kraft af sin tilsynspligt til enhver tid mulighed for at aflægge besøg i privatinstitutionen. Der er tale om et årligt anmeldt tilsynsbesøg og et antal uanmeldte tilsynsbesøg. Dagtilbud afholder minimum en gang årligt informationsmøde med privatinstitutionerne. Privatinstitutionen er forpligtet til at samarbejde med Esbjerg Kommune bl.a. i forhold til det pædagogiske tilsyn, hvor nødvendig dokumentation er en forudsætning. Privatinstitutionen skal give tilsynet fuld og uhindret fysisk adgang til institutionen. Privatinstitutionen har pligt til at oplyse om enhver ændring, som kan have betydning for Esbjerg Kommunes godkendelsesgrundlag. Tilsynet udføres i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes Retningslinjer for tilsyn, som findes på kommunens hjemmeside. 7.1 Indhold i anmeldt tilsyn Tilsynet skal sikre at godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution opfyldes. Det sker ved bl.a. at have fokus på: Pædagogiske læreplaner Børn med særlige behov Esbjerg kommunes indsatsområder Personalenormering Fordelingen: ansatte med pædagogisk uddannelse / pædagogisk assistentuddannelse / andet personale. De fysiske rammer herunder hygiejne Legepladsrapport 8. Øvrige bestemmelser Privatinstitutionen skal til enhver tid leve op til den gældende lovgivning på området Privatinstitutionen er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og Offentlighedsloven i relation til den opgave den udfører for Esbjerg Kommune jfr. Retssikkerhedslovens 43 stk.1. Privatinstitutionens bestyrelse og ansatte er omfattet af reglerne om tavshedspligt jfr. 27 i Forvaltningsloven samt reglerne om underretningspligt jfr. Servicelovens 153 og

12 I forbindelse med ansættelse af personale skal der indhentes børne- og straffeattester jf. bekendtgørelse 627 af 15. juni Privatinstitutionen skal overholde lov om røgfrie miljøer. Privatinstitutionen er forpligtet til at oplyse, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget. Eventuelle ændringer i vedtægterne skal forelægges og godkendes af Esbjerg Byråd. 12

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure Indhold Indledning...2 1. Lovgivning...2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure...2 2.1 Depositum...4 3. Vedtægter...4 4. Fysiske ramme...5 5. Pædagogisk ramme...6 5.1 Pædagogiske læreplaner...6 5.2 Sprogvurdering

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatpasningsordning i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august 2012-1 -

DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX. 01. august 2012-1 - DRIFTSOVERENSKOMST OG KONTRAKT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION XXX 01. august 2012-1 - Indholdsfortegnelse Overordnet formål med kontrakten... 3 Del I... 4 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden

Retningslinier. Godkendelses- og Tilsynsenheden Retningslinier Godkendelses- og Tilsynsenheden 1 Indhold: Opgaver tillagt enheden... 3 Lovgivning... 4 Kompetenceplan... 5 Godkendelse... 7 Behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere