BETJENINGSVEJLEDNING AEROPUR RX HYBRID /2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING AEROPUR RX HYBRID /2016"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING AEROPUR RX HYBRID /2016

2 Indholdsfortegnelse: Garanti... 2 Sikkerhedsforskrifter... 3 Oversigt... 4 Påfyldning af anlæg... 4 Brug af anlægsinterface... 5 Første opstart... 5 Manuelle og programmerede varmetilstande, drift... 6 Varmeindstillinger... 6 Varmt brugsvand, indstillinger... 6 Hybridindstillinger... 6 Rumtemperatur, regulering... 7 Fejlkoder, tabel... 7 Frostbeskyttelsesfunktion... 7 Vedligeholdelse... 7 Kære Kunde Tak, fordi du har valgt et NIMBUS HYBRID-anlæg fra Ariston. Formålet med denne vejledning er at informere dig om, hvordan. NIMBUS HYBRID-anlægget installeres, bruges og vedligeholdes for at sikre bedst mulig anvendelse af alle funktioner. Opbevar dette hæfte, da det indeholder alle de oplysninger om. produktet, du har brug for, når det først er installeret. Det nærmeste tekniske servicecenter står også til din disposition,. hvis du har brug for det. Det nærmeste tekniske servicecenter finder du på vores hjemmeside Se også garantibeviset, som du finder i pakken, eller som din installatør har givet dig. CE-mærkning CE-mærkningen er din garanti for, at apparatet er i overensstemmelse med følgende direktiver: /108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet /95/EF om sikkerhed vedrørende elektrisk udstyr (LVD) Garanti Ariston yder 2 års garanti fra idriftsættelse af dit NIMBUS HYBRID-. anlæg. Læs oplysningerne i afsnittet "Garantibetingelser" for at få at vide, hvad garantien dækker. NIMBUS HYBRID-anlægget skal idriftsættes af et autoriseret teknisk servicecenter, der sender det udfyldte garantibevis til producenten. Kontrollér, at det tekniske servicecenter har fremsendt dit garantibevis. Garantibetingelser Ariston yder 2 års garanti fra idriftsættelse (og 3 år på den eksterne. enhedskompressor) af dit NIMBUS HYBRID-anlæg. Denne garanti dækker alle udskiftninger af komponenter, der anerkendes som defekte, bortset fra skade påført komponenter i forbindelse med fejl ved. installation og idriftsættelse. Denne garanti er betinget af, at vedligeholdelse foretages af en uddannet tekniker, der skal kontrollere, rengøre og udføre de nødvendige justeringer på anlægget mindst én gang årligt. Reparation eller udskiftning af komponenter, der tilbydes af producenten under garantiens gyldighedsperiode, medfører ikke fornyelse af den pågældende garanti. Producentens garanti anses for ikke at være gældende i tilfælde af mangelfuld installation af anlægget eller uegnede opbevaringsforhold, samt i tilfælde hvor en komponents fejlfunktion skyldes ukorrekt. brug eller manglende vedligeholdelse af anlægget. Garantien anses for at være gældende, hvis installation og efterfølgende vedligeholdelse udføres professionelt, iht. gældende standarder. og installationsvejledningen, samt af en uddannet tekniker. Producentens garanti dækker ikke, hvis: Beskadigelse af anlægskomponenter skyldes uautoriserede ændringer af anlægget, utilstrækkeligt eller ujævnt vandtryk, forhold,. der påvirker vandkvaliteten (kalk, snavs osv.) eller anvendelse af forskellige forsyningsspændinger Installation eller efterfølgende vedligeholdelse udføres af uuddannede teknikere 2 /

3 Denne vejledning udgør en integreret og afgørende del af produktet. Den skal opbevares omhyggeligt og altid forblive sammen med produktet ved evt. overdragelse til ny ejer eller bruger, eller ved overdragelse af anlægget. Læs instruktionerne og advarslerne i dette hæfte grundigt, da de giver vigtige oplysninger om drift og vedligeholdelse. Dette apparat er beregnet til at producere varmt vand til brug i boliger. Det skal tilsluttes et varmeanlæg og et fordelingsnet til varmt brugsvand, og begge skal være kompatible med apparatets ydelse og effektniveauer. Det er strengt forbudt at bruge apparatet til andre formål end de angivne. Producenten kan ikke gøres ansvarlig for skade, som skyldes fejlagtig, ukorrekt eller urimelig brug eller manglende overholdelse. af de oplysninger, der er angivet i denne vejledning. Installation, vedligeholdelse og andre indgreb skal udføres af fuldt uddannede medarbejdere iht. til alle gældende forskrifter og producentens instruktioner. I tilfælde af fejl og/eller fejlfunktion skal apparatet slukkes. Du må ikke selv forsøge at udføre reparationer. Kontakt i stedet for en uddannet fagmand. Reparationer skal udføres af en uddannet tekniker udelukkende ved hjælp af originale reservedele. Manglende overholdelse af ovennævnte kan være til fare for apparatets sikkerhed og medføre, at producentens ansvar bortfalder. I tilfælde af vedligeholdelse eller andet arbejde på konstruktioner i umiddelbar nærhed af kanaler eller anordninger til udledning af røggas og relevant tilbehør skal apparatet slukkes. Når arbejdet er afsluttet, skal du bede en uddannet tekniker om at kontrollere, at kanalerne. og anordningerne fungerer effektivt. Sluk for apparatet før rengøring af de udvendige dele. Brug eller opbevar ikke brændbare stoffer i nærheden af det sted, hvor dit NIMBUS HYBRID-anlæg er installeret. Hvis NIMBUS HYBRID-anlægget ikke skal anvendes i længere tid: Tag stikkontakten ud Luk hanen til det kolde brugsvand Tøm hele kredsen for at forebygge frost i rørsystemet Hvis du beslutter dig for permanent at bortskaffe dit NIMBUS. HYBRID-anlæg, så kontakt en uddannet tekniker, som kan demontere produktet. SIKKERHEDSREGLER Symboltekst: Hvis denne advarsel ikke følges, kan der opstå risiko for personskade, som under visse omstændigheder kan være livsfarlig Hvis denne advarsel ikke følges, kan der opstå risiko og under visse omstændigheder alvorlig risiko for skade på ejendom og anlæg eller på dyr Udfør ikke handlinger, der omfatter åbning af apparatet. Elektrisk stød fra kontakt med strømførende komponenter...personskade i form af forbrændinger pga. overhedede komponenter eller snitsår som følge af skarpe kanter...beskadigelse af apparatet. Udfør ikke handlinger, der omfatter fjernelse af apparatet fra installationsstedet. Elektrisk stød forårsaget af kontakt med strømførende ledninger. Oversvømmelse som følge af vand, der strømmer. ud fra et beskadiget rørsystem. Undgå at beskadige apparatets kabler...elektrisk stød fra kontakt med ubeskyttede strømførende komponenter. Læg ikke genstande på apparatet. Risiko for personskade som følge af genstande, der falder. ned fra apparatet pga. vibrationer. Beskadigelse af apparatet eller genstande placeret oven. på det. Kravl ikke på apparatet. Personskade som følge af fald fra apparatet. Beskadigelse af apparatet eller genstande anbragt. nær apparatet som følge af, at apparatet falder ned,. eller dets understøtninger går i stykker. Kravl ikke op på ustabile stole, taburetter, stiger eller andre genstande for at rengøre apparatet. Personskade som følge af fald fra højde eller pga. klemning (trappestige, der lukker ved et uheld). Rengør aldrig apparatet uden først at slukke det. Elektrisk stød forårsaget af kontakt med strømførende ledninger. Brug ikke insektgift, opløsningsmidler eller aggressive rengøringsmidler til rengøring af apparatet. Beskadigelse af plastdele eller lakerede dele. Brug ikke apparatet til andre end almindelige formål i hjemmet. Beskadigelse af apparatet forårsaget af driftsmæssig overbelastning. Beskadigelse af genstande forårsaget af forkert brug. Lad ikke børn eller uerfarne personer betjene apparatet. Beskadigelse af apparat på grund af forkert brug. Hvis du bemærker, at der lugter brændt, eller at der kommer røg ud af apparatet, skal du koble det fra strømforsyningen, åbne alle vinduer og kontakte teknikeren. Personskader forårsaget af forbrænding, indånding af røg. og forgiftning. / 3

4 Oversigt Interfacet til EXPERT CONTROL-systemet giver mulighed for nem og effektiv regulering af rumtemperatur og styring af varmt brugsvand. Det yder også indledende hjælp i tilfælde af fejlfunktion i det installerede anlæg med angivelse af registreret fejltype og forslag til handling for at løse problemet eller anbefaling om at ringe til servicecentret. for assistance. FORSIGTIG! Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller af personer med manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet tilstrækkeligt instrueret i apparatets drift. af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal altid være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Påfyldning NIMBUS HYBRID-anlægget fungerer kun, hvis der er fyldt tilstrækkeligt vand på installationen. Åbn hanen (L) for at påfylde vand. Vandtrykket er angivet på kedlens kontrolpanel. ADVARSEL Installation, første opstart og konfiguration må kun foretages af en kvalificeret tekniker iht. vejledningen. Producenten fraskriver sig alt ansvar for skader på mennesker, dyr og ejendele som følge af fejlagtig installation af apparatet. Hvis dit anlæg kræver jævnlig påfyldning (én gang om måneden eller oftere), er det tegn på et muligt problem med installationen (utætheder, problemer med ekspansionsbeholder). Kontakt din installatør for at få analyseret og løst problemet hurtigt, så der ikke opstår skader som følge af korrosion af komponenter, fordi vand skal påfyldes anlægget for ofte. NIMBUS HYBRID MGP DETTE PRODUKT ER I OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV 2002/96/EF Symbolet med den overstregede skraldespand på apparatet angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald efter endt levetid og indleveres til genbrugsplads for elektrisk. og elektronisk udstyr eller til forhandleren i forbindelse med køb. af et nyt apparat af samme type. Brugeren er ansvarlig for at indlevere det demonterede apparat. til en passende genbrugsplads. Korrekt sortering af det demonterede apparat for efterfølgende miljøvenlig genbrug, behandling og bortskaffelse af apparatet bidrager til at forhindre negative indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed, udover at tilskynde til genbrug af de materialer, der udgør produktet. Yderligere oplysninger om tilgængelige indsamlingssystemer for affald kan fås ved henvendelse til det kommunale kontor for bortskaffelse af affald eller ved henvendelse til den forhandler, som produktet blev købt af. L 4 /

5 Anlægsinterface, displaysymboler: - ( ) Sommer-/varmtvandsindstillinger - ( ) Vinter - ( ) Kun opvarmning/varmeindstillinger - ( ) FRA, anlæg fra - ( ) Programmering af tidsplan - ( ) Manuel drift - ( ) Ønsket rumtemperatur - ( ) Rumtemperatur, detekteret - ( ) Ønsket rumtemperatur, tilsidesættelse - ( ) Udetemperatur - ( ) AUTO-funktion aktiveret - ( ) FERIE-funktion aktiveret - ( ) Centralvarme aktiv - ( ) Varmt brugsvand aktiveret - ( ) Fejlindikation - ( ) Komplet menu: - ( ) Anlægsydelse - ( ) Displaymuligheder - ( ) Gulvvarmeanlæg - ( ) Cirkulationspumpe - ( ) Skifteventil - ( ST1) Gulvvarmeanlæg, termostat - ( ) Frostbeskyttelsesfunktion - ( ) Termisk sanitetsfunktion - ( ) Konfigurerbar enhed - ( ) Varmepumpe - ( ) Varmelegeme 1 - ( ) Varmelegeme 2 - ( ) Varmelegeme ikke inkluderet - ( ) Varmtvandskomfort i lavtakstperiode - ( )..Varmtvandskomfort i lavtakstperiode og sætpunkt reduceret til 40 C i fuldtakstperiode - ( ) BOOST-tilstand - ( ) Støjsvag drift - ( ) Særlige funktioner - ( ) Hybrid, driftstilstand Brug af anlægsinterface. Anlægsinterfacet er enkelt og intuitivt at bruge. Tekst, der vises på. de forskellige skærmbilleder, guider dig gennem menuen. Brug knappen "OK" til højre for at åbne menupunkter og bekræfte. indstillinger. Brug knappen til at vælge det ønskede menupunkt og ændre indstillingsværdier. Brug knappen " " til at gå tilbage til den forrige menu. FØRSTE OPSTART Første gang anlægsinterfacet tilsluttes, bliver du bedt om at vælge nogle få grundlæggende indstillinger. Du skal først vælge sprog for brugerinterfacet. Drej knappen, og vælg det ønskede sprog. Tryk derefter på OK for at bekræfte. Gå videre til indstilling af dato og klokkeslæt. Drej knappen for at vælge, og tryk på OK for at bekræfte dit valg. Drej knappen for at indstille værdien. Tryk på OK for at bekræfte valget. Gem indstillingerne ved at trykke på OK. Tryk på OK for at åbne menuen. Brug knappen i midten til at bladre gennem menulisten og vælge en parameter. Tryk derefter på OK for at bekræfte. OBS! Visse parametre er beskyttet med en adgangskode (sikkerhedskode), der beskytter kedelindstillinger mod uautoriseret brug. OK / 5

6 Tryk på OK på hovedskærmen for at åbne følgende menu: PROGRAMMERET/MANUEL definerer varmeaktiveringsdrift: - ( ) PROGRAMMERET varme arbejder iht. den programmerede tidsplan. - ( ) MANUEL varme arbejder i manuel drift. SOMMER/VINTER/FRA definerer anlægsstatus: - ( ) SOMMER varmt brugsvand produceret, varme fra. - ( ) VINTER varmt brugsvand produceret, varme til. - ( ) KUN VARME indirekte beholderopvarmning (hvis til stede) fra. - ( ) FRA anlæg fra, frostbeskyttelsesfunktion aktiveret. Når frostbeskyttelsesfunktionen er aktiveret, viser skærmen symbolet: " " Denne funktion beskytter rørsystemet mod tilfrysning. KOMPLET MENU gør det muligt at justere varme, produktion af varmt brugsvand, specifik styring af hybridanlæg og displayindstillinger. - ( ) VARMEINDSTILLINGER giver adgang til menu: - Tidsplan, programmering gør det muligt at indstille anlæggets driftstimer til komfort- eller. reduceret rumtemperatur for alle zoner ved drift i programmeret tilstand. Tekst, der vises på displayet, vejleder dig og gør. det nemt at programmere. - Feriefunktion Feriefunktionen deaktiverer varme fra det tidspunkt, den aktiveres (indstilling ON), indtil den indstillede returdato. Ikonet. " " vises på skærmen for aktive kilder, når feriefunktionen er aktiveret. - -funktion AUTO-funktionen indstiller automatisk anlæggets drift iht. installationstype og miljøforhold. Justering af temperaturen i en bygning omfatter opretholdelse af indetemperaturen på et konstant niveau, samtidig med. at udetemperaturen ændrer sig. Dit NIMBUS HYBRID-anlæg. er udstyret med en række AUTO-funktioner (automatisk justering). Ved hjælp af denne teknologi opretholder anlægget den ønskede temperatur gennem justering af parametrene for at begrænse. elforbruget. Kontakt din installatør eller det nærmeste tekniske servicecenter for at få alle de nødvendige oplysninger om konfiguration. og drift af anlægget. - ( ) VARMT BRUGSVAND, INDSTILLINGER giver adgang til menuen: - VBV, komforttemperatur Komforttemperatur, indstillinger. - Varmt brugsvand, programmering af tidsplan (kun til systemer med kedelanlæg og lagerbeholder) giver dig mulighed for at indstille indirekte beholderopvarmningstider til komfort- eller reduceret temperatur. - Komfortfunktion ADVARSEL! Vælg "Deaktiveret" til kombikedelinstallationer (uden varmtvandsbeholder). For kedelanlæg og lagerinstallation definerer dette, hvordan komforttemperaturen aktiveres (deaktiveret, tidsindstillet eller altid aktiveret). Når varmtvandsbeholderen. lader, viser kedeldisplayet det aktive varmesymbol " " - Beholder, ladefunktion (kun til systemer med kedelanlæg og lagerbeholder) definerer varmedriften for den indirekte beholder: STANDARD: Hybridanlægget aktiverer automatisk varmepumpe og kedel iht. økonomi- og komfortkriterier. KUN VARMEPUMPE: Kedlen er slukket. HURTIG: Kedlen aktiveres samtidig med varmepumpen for at opvarme den indirekte beholder hurtigst muligt. - ( ) HYBRIDINDSTILLINGER giver adgang til menuen: - Energy Manager-logik definerer driftslogikken for hybridanlægget: MAKSIMAL BESPARELSE: Kedel og varmepumpe aktiveres for at sikre de lavest mulige energiomkostninger baseret på de takster, der indstilles, når du installerer anlægget. MAKSIMAL MILJØINDSATS: Kedel og varmepumpe aktiveres for at sikre et minimumsforbrug af primær energi. - Hybriddrift gør det muligt at vælge den varmekilde (kedel eller varmepumpe), der skal bruges. AUTO: Systemet vælger automatisk at aktivere den mest hensigtsmæssige/miljøvenlige enhed. KUN KEDEL: Varmepumpen slukkes. KUN VARMEPUMPE: Kedlen slukkes. - SÆRLIGE FUNKTIONER definerer driftslogikken for hybridanlægget: - Støjsvag drift: Denne funktion begrænser anlæggets varmepumpeeffekt for. at reducere støjen i løbet af dagen. Aktivering heraf (TIL/FRA) skal defineres i menuen, og start- og deaktiveringstider angives. - Solceller, varmtvands-sætpunkt, delta T Denne funktion øger varmtvands-sætpunktet, når ekstra effekt er tilgængelig fra solcelleanlægget. Tryk på OK for at bekræfte. Tryk på returknappen " " for at gå tilbage til det foregående skærmbillede. - ANLÆGSYDELSE Giver adgang til visning af hybridanlæggets ydelse: Det målesystem for energiforbrug, der er integreret i dette produkt, er baseret på et skøn. Der kan derfor være forskel på det faktiske forbrug (eller det, der måles af et andet system) og det, der vises. - SKÆRMINDSTILLINGER gør det muligt at tilpasse skærmbilledet ved hjælp af følgende menupunkter: - Sprog - Dato og tid - Startskærm - Standby, lysstyrke - Baggrundsbelysning - Startskærm, tid 6 /

7 RUMTEMPERATUR, REGULERING Rumtemperaturen kan reguleres ud fra den valgte driftstilstand programmeret eller manuel. - Manuel drift, regulering af rumtemperatur Drej knappen for at indstille den ønskede værdi for rumtemperatur.. Den indstillede værdi vises på displayet. Tryk på OK for at bekræfte. Displayet går tilbage til at vise forrige skærmbillede. - Programmering af tidsplan, regulering af rumtemperatur I funktionen programmering af tidsplan kan den indstillede rumtemperatur ændres midlertidigt. Drej knappen for at indstille den ønskede værdi for rumtemperatur.. Tryk på OK. Displayet viser den indstillede temperatur og det tidspunkt, hvor du ønsker, at ændringen skal slutte. Drej knappen for at indstille sluttidspunktet for ændringen, og tryk på OK for at bekræfte. Displayet viser symbolet " " sammen med den ønskede temperaturværdi, der er indstillet for ændringsperioden. Tryk på tilbageknappen " " for at afslutte reguleringen uden at gemme ændringerne. Anlægsinterfacet opretholder temperaturværdien indtil det tidspunkt, hvor den indstillede tid slutter, og den forudindstillede rumtemperatur genskabes. FROSTBESKYTTELSESFUNKTION NIMBUS HYBRID-anlægget er udstyret med en frostbeskyttelsesfunktion, der styrer temperaturen af det vand, som udledes fra den interne enhed ved at aktivere anlægsenhederne, i tilfælde af. at temperaturen forbliver under 8 C i mere end to sammenhængende minutter. ADVARSEL Frostbeskyttelsesfunktionen fungerer korrekt, hvis: Det statiske anlægstryk er på mellem 0,6 og 3 bar Anlægget drives elektrisk Der ikke er driftsfejl, når anmodning om aktivering af frostbeskyttelse foretages VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelse af NIMBUS HYBRID-anlægget er obligatorisk og uundværlig for at sikre korrekt drift, sikkerhed og levetid for anlægget. GENOPRETTELSE AF DRIFT Hvis anlægget lukker ned, vises en kode på anlægsinterfacets display, der angiver type af nedlukning og årsagen til den. Normaldrift genoprettes ved at følge vejledningen på displayet eller ved at bede et autoriseret teknisk servicecenter om assistance, hvis fejlen fortsætter. FEJL BESKRIVELSE 1 14 Fejlbehæftet udeføler 4 20* Busstrømforsyning, overbelastning 7 01 Fejlbehæftet Z1-fremløbsføler 7 02 Fejlbehæftet Z2-fremløbsføler 7 03 Fejlbehæftet Z3-fremløbsføler (N/A) 7 11 Fejlbehæftet Z1-returføler 7 12 Fejlbehæftet Z2-returføler 7 13 Fejlbehæftet Z3-returføler (N/A) 7 22 Zone 2, overhedning 7 23 Zone 3, overhedning 9 02 Fejlbehæftet primær fremløbsføler 9 03 Fejlbehæftet primær returføler 9 10 Fejl i kommunikation med varmepumpe (RS 485) 9 23 Varmekreds, trykfejl 9 24 Fejl i kommunikation med varmepumpe (e-bus 2) 9 33 Primær kreds, overtemperatur (>90 C) 9 34 Fejlbehæftet føler, lagerbeholder. (NIMBUS HYBRID FLEX) 9 35 Lagerbeholder, overtemperatur. (NIMBUS HYBRID FLEX) (>85 C) 9 36 Gulvvarme, termostatfejl (ST1) 9 37 Vandcirkulation, fejl 9 38 Anodefejl (NIMBUS HYBRID FLEX) 9 39 Varmepumpefejl 9 40 Definer hydraulisk kredsløbsdiagram 9 41 Reduceret takstkontakt ikke til stede 9 42 Vælg electric load partialisation contact configuration 9 44 Køling, overtemperatur 9 45 Flowswitch sidder fast 9 46 Varmepumpekompressor, fejl 2 P2 Sanitetscyklus ikke gennemført 2 P3 BOOST-varmtvandsfunktion: Sætpunkt for. varmt vand ikke nået 2 P4 Elvarmelegeme, termostat (auto) 2 P5 Andet elvarmelegeme, termostat (manuel) 2 P6 Vælg kontaktkonfiguration for reduceret takst (FR) 2 P7 Forcirkulation, fejl 2 P8 Varmepumpe T, uden for driftsområde N/A = ikke relevant / 7

8 Service: ELCO Italia S.p.A. Viale Aristide Merloni, Fabriano (AN) Italy /2016

Quick Start Guide AEROPUR RX HYBRID

Quick Start Guide AEROPUR RX HYBRID Quick Start Guide AEROPUR RX HYBRID 420010744200-01/2016 KOMBIKEDEL, KONFIGURATION Driftsprincip Anlægget arbejder i "hybrid"-varmedrift i henhold til den valgte opsætning. Produktionen af varmt sanitetsvand

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 B R U G E R M A N U A L Kondenserende oliekedel AVS 37.390 Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 1 2 1 BETJENING 1.1 Betjeningselementer Lampe for overkog Overkogssikring

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning DK Montage og brugsanvisning cod. 5FI2146 07-2010 VETICO ORDIC A/S Holmegaardsvej 64 A - 4684 Holmegaard Telefon 5554 8181 - Telefax 5554 8686 www.ventico.dk - e-mail: ventico@ventico.dk Apparatet skal

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Brugsvejledning til systemet. Til brugeren. Brugsvejledning til systemet. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til systemet. Til brugeren. Brugsvejledning til systemet. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til systemet Til brugeren Brugsvejledning til systemet geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 DK INDHOLDSFORTEGNELSE LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG 1 Beskrivelse af apparatet...2

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT

BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT BRUGS- ANVISNING OLIEFYRET VÆGHÆNGT KEDELUNIT LB 1627u 31/07/2006 Kære kunde! Tak fordi du valgte vores produkt, som vi er sikker på, er et af de bedste og teknisk mest avancerede på markedet. Denne håndbog

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy Drifts- og vedligeholdelsesvejledning til Roth gulvvarmeanlæg Living full of energy Sådan virker dit anlæg Tillykke med dit nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne vejledning sikrer dig en optimal funktion

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I.

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I. BRUGER VEJLEDNING Super Exclusive Micromix C.S.I. caldaie GASKEDLER Super Exclusive Micromix C.S.I. er produceret i overensstemmelse med gældende normer, herunder: - 90/396/CEE - 92/42/CEE - 89/336/CEE

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK Elektrisk vandvarmer EWB 35/50/80/100 B Installations- og betjeningsvejledning DK 2 Indhold Indhold 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 1.1 Symbolforklaring 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 3 2 Specifikationer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Daikin Altherma jordvarmepumpe EGSQH10S18AA9W. Betjeningsvejledning Daikin Altherma jordvarmepumpe. Dansk

Betjeningsvejledning. Daikin Altherma jordvarmepumpe EGSQH10S18AA9W. Betjeningsvejledning Daikin Altherma jordvarmepumpe. Dansk EGSQH0S8AA9W Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om dette dokument Om systemet. Komponenter i et typisk systemlayout... Drift. Oversigt: Drift.... Overblik over brugergrænsefladen..... Knapper.....

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. Daikin Altherma jordvarmepumpe EGSQH10S18AA9W. Brugervejledning Daikin Altherma jordvarmepumpe. Dansk

Brugervejledning. Daikin Altherma jordvarmepumpe EGSQH10S18AA9W. Brugervejledning Daikin Altherma jordvarmepumpe. Dansk Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 2 1.1 Om dokumentationen... 2 1.1.1 Betydning af advarsler og symboler... 2 1.2 For brugeren... 2 2 Om dette dokument

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10 BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE Model GT-LCS-10 II/05/10 INDHOLDSFORTEGNELSE LEVERINGSOMFANG Side 1 TEKNISKE DATE Side 1 LEVERINGSOMFANG 1 Lyskæde til udendørs brug Adapter NFD-240010-IP44 Betjeningsvejledning

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning...

Indhold 1 Sikkerhed...25 2 Udførelser...26 3 Betjening...27 DAN NOR 4 Rengøring og afhjælpning af fejl...37 5 Ud-af-brugtagning... 23 Indhold 1 Sikkerhed...25 Anvendte signalord og informationer...25 Bestemmelsesmæssig brug...25 Generelle sikkerhedsinformationer...25 2 Udførelser...26 Tekniske data...26 Overensstemmelse...26 3 Betjening...27

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere