DK Betjeningsvejledningen HIGHSTREAM DF800 Eco HIGHSTREAM DF600 Eco

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK Betjeningsvejledningen HIGHSTREAM DF800 Eco HIGHSTREAM DF600 Eco"

Transkript

1 DK Betjeningsvejledningen HIGHSTREAM DF800 Eco HIGHSTREAM DF600 Eco

2 2

3 HIGHSTREAM DF 800 Eco / DF600 Eco 3

4 DK Om betjeningsvejledningen Oversættelse af den originale driftsvejledning Inden du tager CasaFan-ventilatoren i brug, skal betjeningsvejledningen læses omhyggeligt igennem. Gem betjeningsvejledningen, så den altid er ved hånden. Overdrag aldrig ventilatoren uden betjeningsvejledning til en anden person. Signaturforklaring: Farlig elektrisk spænding Advarsel Advarer brugeren mod skader forårsaget af Særlig advarsel til brugeren. elektrisk spænding. Beskrivelse af CasaFan-Ventilatoren Ventilatoren anvendes til cirkulation af luft i et rum. Anvendelse i maskiner, ubeskyttet i det fri, i garager samt i fugtige, våde, brand- og eksplosionsfarlige omgivelser er ikke tilladt. Rotoren drives af en kraftig motor. Technical data: Vindmaskine DF600 Eco Vindmaskine DF800 Eco Netspænding V, 50 Hz Effekt: 123 Watt 123 Watt Beskyttelsesklasse I / IP44 Antal hastighedstrin : 2 Dimensioner Ø x H (mm) 760 x 300 x x 340 x 960 Vægt: (kg): 15 kg 22,5 kg Advarsel! - Apparatet må først tages i drift efter at montagen er afsluttet. - CasaFan-ventilatoren pakkes ud og kontrolleres for fuldstændighed (se illustration) og synlige skader. - Emballagen bortskaffes miljørigtigt og utilgængeligt for børn. 22

5 Sikkerhedsoplysningerne i denne vejledning kan ikke tage højde for alle faremomenter ved omgangen med elektrisk spænding. De kan ikke erstatte fornuftig adfærd og forsigtighed, som skal udvises ved idriftsættelse og drift af ventilatoren. Ved anvendelsen af elektriske apparater af enhver art skal der altid overholdes visse grundregler, herunder i særdeleshed: Generelt - Spændingen på mærkepladen skal svare til den aktuelle netspænding. - Husinstallationen skal have jordforbindelse. - Apparatet må først tages i drift efter at montagen er afsluttet. Betjening - Apparatet skal anvendes på et plant og stabilt underlag. - Netledningen skal placeres således, at der ikke er fare for at snuble eller vælte apparatet og rive det ned. Tilslutningsledningen må ikke lægges hen over skarpe kanter eller varme objekter. - Der må ikke stikkes objekter gennem beskyttelsesgitteret. Løse genstand, som kunne suges til, fjernes fra sugeområdet, inden ventilatoren startes. Løst tøj som fx halstørklæder med frynser må ikke komme i nærheden af beskyttelsesgitteret. - apparaterne må aldrig berøres med våde eller fugtige hænder. - Anvend aldrig apparaterne, hvis du er barfodet. - Apparaterne må ikke anvendes på badeværelset eller i brusekabine ved hjælp af forlængerledninger, medmindre man udviser yderste forsigtighed. - Træk aldrig i ledningen eller i apparatet for at trække stikket ud af stikkontakten. - Apparatet må ikke udsættes for skadeligt vejrlig (regn, kraftig solindfald osv.) - Apparatet må aldrig benyttes af børn uden opsyn eller af ukyndige personer. - Et elektrisk apparat må aldrig nedsænkes i vand. - De generelle sikkerhedsregler ved omgangen med elektriske apparater skal altid overholdes. DK Vedligeholdelse og rengøring - Inden der foretages rengøring eller vedligeholdelse af enhver art, skal apparatet frakobles nettet ved at trække stikket ud eller afbryde det elektriske anlæg. - Apparatet skal kobles fra netværket under vedligeholdelse og udskiftning af dele. - Det Træk stikket ud af stikkontakten, skal være sådan, at operatøren kan være tilfredse på enhver tid og på ethvert sted, er, at netstikket trækkes ud. - Kontroller regelmæssigt, men mindst før hver anvendelse, at netledningen og stikket er uskadt. - Såfremt der er synlige skader, må apparatet ikke sættes i drift. - Ved fejl og/eller mangelfuld funktion skal apparatet slukkes og må ikke manipuleres. - Hvis det er nødvendigt med en reparation, så henvend dig venligst til et af producenten anvist autoriseret serviceværksted. - Kabinettets overflade og beskyttelsesgitteret rengøres med en tør rengøringsklud og en blød pensel. - Der må ikke anvendes rensebenzin eller lignende brandfarlige væsker. - Efter rengøring skal ventilatoren genmonteres komplet. 23

6 DK Opbevaring - Hvis ventilatoren ikke benyttes i længere tid, skal den opbevares et tørt sted. - Det anbefales desuden at overdække apparatet for at beskytte det mod støv og snavs. Bortskaffelse Når produktet er udtjent og skal kasseres skal følgende iagttages: Farlig elektrisk spænding - Træk stikket ud! - Netledningen skæres over før stikket. - Apparatet skal bortskaffes forsvarligt Afhjælpning af fejl Fejl Årsag Afhjælpning Rotor kører ikke. Omdrejningstal på trin Apparatet tændes. 0. Stikket er ikke sat i. Stikket sættes i stikkontakten. Stikket sættes i stikkontakten. Smeltesikringen er sprunget p.g.a. overlast (overophedning af motor). Sikringen i husinstallationen kontrolleres. Apparatet frakobles nettet. Stikket trækkes ud af stikkontakten, og apparatet repareres af en fagmand eller af et serviceværksted. Kan fejlen ikke afhjælpes ved de nævnte tiltag, skal stikket trækkes ud. Det skal derefter være en fagmand, der undersøger fejlen og foretager en eventuel reparation. Såfremt netledningen på dette apparat beskadiges, må det kun udskiftes af et af producenten anvist værksted, da der kræves specialværktøj. Advarsel: Apparatet må kun åbnes og repareres af en fagmand! 24

7 DE ACHTUNG Dieses Gerät entspricht der EG -Richtlinie 2002/96/EG. Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne am Gerät bedeutet, dass das Gerät nach seiner Aussonderung nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden darf, sondern an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte oder beim Kauf eines gleichwertigen Neugerätes beim Händler abzugeben ist. Der Benutzer hat Sorge zu tragen, dass das Gerät nach seiner Aussonderung an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben wird. Ein Nichtbeachten dieser Vorschrift ist gemäß der geltenden Abfallordnung strafbar. Das geeignete Sortieren von Abfall und nachfolgende Recyceln des aussortierten Gerätes zur umweltverträglichen Entsorgung trägt zum Schutz von Umwelt und Gesundheit bei und dient der Wiederverwendung der recyclingfähigen Materialien, aus denen das Gerät besteht. Für detailliertere Informationen bezüglich der verfügbaren Sammelsysteme wenden Sie sich an lhre örtliche Behörde oder an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Die Hersteller und Importeure kommen ihrer Verpflichtung zum umweltfreundlichen Recycling, Verarbeiten und Entsorgen sowohl direkt als auch durch Teilnahme an einem Kollektivsystem nach. GB IMPORTANT This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncollected waste disposal, recycle it resposibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collect system or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling. This product conforms to EU Directive 2002/96/EC. This appliance bears the symbol of the barred waste bin. This indicates that, at the end of its useful life, it must not be disposed of as domestic waste, but must be taken to a 58 collection centre for waste electrical and electronic equipment, or returned to a retailer on purchase of a replacement. It is the user s responsibility to dispose of this appliance through the appropriate channels at the end of its useful life. Failure to do so may incur the penalties established by laws governing waste disposal. Proper differential collection, and the subsequent recycling, processing and environmentally compatible disposal of waste equipment avoids unnecessary damage to the environment and possible related health risks, and also promotes recycling of the materials sed in the appliance. For further information on waste collection and disposal, contact your local waste disposal service, or the shop from which you purchased the appliance. Manufacturers and importers fulfil their responsibilities for recycling, processing and environmentally compatible disposal either directly or by participating in collective systems. FR ATTENTION Ce produit est conforme à la directive EU 2002/96/EC. Le symbole représentant une poubelle barrée présent sur l appareil indique qu à la fin de son cycle de vie, il devra être traité séparément des déchets domestiques. Il devra donc être confié à un centre de collecte sélective pour appareils électriques et électroniques ou rapporté au revendeur lors de l achat d un nouvel appareil. L utilisateur est responsable de la remise de l appareil usagé aux structures de collecte compétentes sous peine des sanctions prévues par la législation sur l élimination des déchets. La collecte sélective réalisée avant le recyclage, le traitement et l élimination compatible avec l environnement de l appareil usagé contribue à éviter les nuisances pour l environnement et pour la santé et favorise le recyclage des matériaux qui composent le produit. Pour de plus amples informations concernant les systèmes de collecte existants, adressez-vous au service local d élimination des déchets ou au magasin qui vous a vendu l appareil. Les fabricants et les importateurs optempèrent à leur responsabilité en matière de recyclage, de traitement et d élimination des déchets compatible avec l environnement directement ou par l intermédiaire d un système collectif. IT IMPORTANTE Questo prodotto è conforme alla Direttiva EU 2002/96/EC. Il simbolo del cestino barrato riportato sull apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L utente è responsabile del conferimento dell apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente legislazione sui rifiuti. L adeguata raccolta differenziata per l avvio successivo dell apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al negozio in cui è stato effettuato l acquisto. I produttori e gli importatori ottemperano alla loro responsabilità per il riciclaggio, il trattamento, lo smaltimento ambientalmente compatibile sia direttamente sia partecipando ad un sistema collettivo. ES ATENCIÓN Este producto cumple los requisitos de la Directiva EU 2002/96/EC. El símbolo del contenedor de basura tachado, que hay sobre el aparato, indica que no puede ser eliminado con los desechos domésticos al finalizar su vida útil. Se ha de llevar a un punto de recogida selectiva para aparatos eléctricos o electrónicos o entregar al proveedor durante la compra de un aparato equivalente. El usuario deberá llevar el aparato a un punto de recogida selectiva para su eliminación, de lo contrario se aplicarán las sanciones previstas por las normas sobre eliminación de desechos. La recogida selectiva para la reutilización, tratamiento y eliminación respetuosa con el medio ambiente del aparato ayuda a evitar los efectos sobre el medio ambiente y la salud y favorece el reciclaje de los materiales que componen el producto. Para más información sobre los sistemas de eliminación disponibles, contactar con el servicio local de iliminación de desechos o con la tienda que vendió el aparato. Los fabricantes y los importadores cumplen con su responsabi

8 lidad de recuperación, tratamiento y eliminación respetuosa con el medio ambiente directamente o participando a un sistema colectivo. PT ATENÇÃO Este produto está em conformidade com a Directiva EU 2002/96/EC. O símbolo do caixote com uma barra existente no aparelho indica que o produto, no fim da sua própria vida útil, deve ser tratado separadamente dos resíduos domésticos, devendo ser enviado para um centro de recolha selectiva para aparelhos eléctricos ou electrónicos ou então, devolvido ao revendedor aquando da compra de um novo aparelho equivalente. O utilizador é responsável pelo envio do aparelho para as estruturas de recolha adequadas, sob pena das sanções previstas na lei em vigor sobre os resíduos. A recolha selectiva adequada para o envio sucessivo do aparelho eliminado para a reciclagem, para o tratamento e para a eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde, favorecendo a reciclagem dos materiais que compõem o produto. Para informações mais pormenorizadas sobre os sistemas de recolha disponíveis, dirija-se ao serviço local de eliminação de resíduos, ou à loja onde foi efectuada a aquisição. Os fabricantes e importadores serão então responsáveis pela reciclagem, tratamento e eliminação compatível com o ambiente, seja directamente seja participando num sistema colectivo. NL LET OP Dit apparaat is conform de EU Richtlijn 2002/96/EC. Het symbool op het apparaat met de afvalbak met een kruis erdoor geeft aan dat het apparaat, aan het einde van de levensduur, niet bij het huisvuil gezet mag worden maar ingeleverd moet worden bij een centrum voor gescheiden afvalinzameling voor elektrische en elektronische apparaten of teruggegeven moet worden aan de winkel op het moment van de aanschaf van een gelijkwaardig nieuw apparaat. De gebruiker is verantwoordelijk voor het inleveren van het apparaat bij een daarvoor geschikt inzamelingspunt, op straffe van sancties op basis van de heersende wetgeving inzake afvalverwerking. De adequate gescheiden inzameling ten einde het ingeleverde apparaat e kunnen recyclen, behandelen en milieuvriendelijk tot afval te kunnen verwerken draagt bij aan het voorkomen van mogelijk negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recycling van materialen waaruit het apparaat is samengesteld. Voor nadere informatie over de beschikbare afvalverwerkingssystemen kunt u contact opnemen met de plaatselijke afvalverwerkingsdienst, of bij de winkel waar u het apparaat heeft aangeschaft. De fabrikanten en importeurs zijn verantwoordelijk voor de recycling, de behandeling en de milieuvriendelijke afvalverwerking zowel direct als door deeiname aan een collectief systeem. SV VARNING Denna produkt överensstämmer med EU 2002/96/EC direktivet. Symbolen med det korsade kärlet applicerad på produkten anger att produkten, när den tjänat ut sitt syfte, eftersom den måste hanteras separat från ushållsavfall, måste lämnas in till en miljöstation för elektriska och elektroniska apparater eller återlämnas till återförsäljaren vid inköp av en likvärdig apparat. Användaren är ansvarig för inlämningen av apparaten, när den tjänat ut sitt syfte, till de avsedda insamlingsstrukturena, i annat fall kan straff enligt gällande lagstiftning för avfallshantering bli följden. Den anpassade differentierade insamlingen för den därpå följande återvinningen, hanteringen och miljömässigt förenliga kasseringen av den avlagda apparaten bidrar till att undvika möjliga negativa effekter på miljön och för hälsan och underlättar återvinningen av materialen av vilken produkten är tillverkad. För mer detaljerad information rörande de tillgängliga insamlingssystemen, vänd dig till den lokala återvinningsstationen, eller till affären där du gjort inköpet. Tillverkarna och importörerna tar sitt ansvar för återvinningen, hanteringen och den miljömässigt förenliga kasseringen såväl direkt som genom att delta i ett kollektivt system. FI HUOMAUTUKSIA Tämä tuote vastaa EU-direktiiviä 2002/96/ EY. Laitteessa oleva merkki, jossa on vinoristi roskakorin päällä, tarkoittaa, että kun laitteen käyttöikä on päättynyt se täytyy hävittää erillään kotitalousjätteistä. Laite toimitetaan sähköisten ja elektronisten laitteiden keräyskeskukseen tai luovutetaan jälleenmyyjälle samalla kun hankitaan uusi vastaava laite.käyttäjä vastaa käytetyn laitteen toimittamisesta oikeaan keräyskeskukseen voimassa olevien jätehuoltoa koskevien lakien määräämien rangaistustenuhalla. Asianmukainen jätteiden lajittelu laitteen materiaalien kierrättämistä, käsittelyä ja ympäristönsuojelumääräysten mukaista hävittämistä varten auttaa välttämään ympäristö- ja terveyshaittoja ja helpottaa tuotteen eri materiaalien kierrätystä. Lisätietoja käytettävissä olevista keräysjärjestelmistä antaa paikallinen jätehuolto tai liike, josta laite on ostettu. Valmistajat ja maahantuojat täyttävät velvollisuutensa pitämällähuolta kierrätyksestä, käsittelystä ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisesta hävittämisestä sekä suoraan että yhdessä kollektiivisen järjestelmän kanssa. DA ADVARSEL Dette produkt er ioverensstemmelse med direktiv 2002/96/EF. Symbolet på apparatet med affaldsspanden overstreget med et kryds angiver, at produktet ikke må behandles sammen med almindeligt husholdningsaffald, og når det ikke mere skal anvendes, skal det afleveres på en særlig afaldsstation bereget for elektrisk og elektronisk apparatur, eller det skal indleveres til forhandleren i forbindelse med køb af nyt tilsvarende udstyr. Brugeren er ansvarlig for afleveringen af det kasserede apparat til et dertil beregnet indsamlingssted, i modsat fald kan han straffes i henhold til gældende lov om affald. En passende affaldssortering med henblik på efterfølgende genbrug, behandling og miljømæssig forsvarlig bortskaffelse af apparatet medvirker til at undgå eventuelle negative påvirkninger af miljøet og folkesundheden og sørger for genbrug af de materialer, produktet består af. For yderligere og mere detaljerede oplysninger vedrørende tilgængelige indsamlingssystemer kontaktes kommunens afdeling for affaldshåndtering eller den forretning, hvor apparatet oprindelig blev købt. Producenter og importører kan leve op til deres ansvar i forbindelse med genbrug, behandling og miljømæssig forsvarlig bortskaffelse dels direkte dels ved at deltage i en kollektiv ordning. 59

9 Produktänderungen, die der Verbesserung dienen, behalten wir uns ohne besondere Ankündigung vor. CasaFan reserves the right to make improving changes on products on sale. CasaFan se réserve d apportertous changements susceptibles d améliorer les produits en vente. CasaFan si riserva di apportare tutte le varianti migliorative ai prodotti in corso di vendita. EVT/CasaFan-Ventilatoren, Otto-Hahn-Str. 3, D63594 Hasselroth, Germany 60 CasaFan 2014

BRUGERVEJLEDNING. 1. PAKKENS INDHOLD Razer Naga mus til spil Ægthedsbevis Lynvejledning Brugervejledning Razer Naga træning af knap brug

BRUGERVEJLEDNING. 1. PAKKENS INDHOLD Razer Naga mus til spil Ægthedsbevis Lynvejledning Brugervejledning Razer Naga træning af knap brug BRUGERVEJLEDNING RazerNaga logorazernagaerdenultimativemustilonline spilmedflerespillere,derflytterfokusfra tastaturettilmusenmedflereaktivespilkommandoerpåétstedendnogensindefør.kombinationenaf multi

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 DA Brugervejledning Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8290/00. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 DA Brugervejledning j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

REHABILITATIONS- PROTOKOL

REHABILITATIONS- PROTOKOL REHABILITATIONS- PROTOKOL EFTER IMPLANTATION AF Det er af afgørende betydning, at programmet i dette hæfte følges ereerde ledsaget af en professionel fysioterapeut for at garantere en korrekt onder udførelse

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Brugsvejledning Luftrenser

Brugsvejledning Luftrenser Brugsvejledning Luftrenser A300/A600/A700/A1700/A2500 HEPA A300 HEPA A600 HEPA A700 HEPA A1700 HEPA A2500HEPA 1 Tillykke med din nye Pullman Ermator Pullman Ermator bygger på mange års erfaring under navnet

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

RYG-/NAKKE-VARMEPUDE Betjeningsvejledning

RYG-/NAKKE-VARMEPUDE Betjeningsvejledning RYG-/NAKKE-VARMEPUDE Betjeningsvejledning Model: ANP 100 Indholdsfortegnelse Dele og betjeningselementer / Leveringsomfang...3 Sikkerhedsanvisninger...4 Mange tak for din tillid!... 4 Anvendte symboler...

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 DA Brugervejledning e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Instruktion Kædemotor serie HCM. Type: HCM, HCMA og HCMAR

Instruktion Kædemotor serie HCM. Type: HCM, HCMA og HCMAR Instruktion Kædemotor serie HCM Type: HCM, HCMA og HCMAR Sikkerhed - HCM> Forsynings spænding 24 V DC! Må ikke tilsluttes direkte til lysnettet! - HCMA og HCMAR> Forsyningsspænding 230 V AC - Må kun tilsluttes

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, mentale eller sensoriske færdigheder eller manglende

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

PET FOUNTAIN. Brugsanvisning

PET FOUNTAIN. Brugsanvisning PET FOUNTAIN Brugsanvisning "FCC" OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING FCC-reglerne - Del 15 NUM'AXES erklærer, at udstyret nedenfor: EYENIMAL Pet Fountain overholder alle dispositioner i del 15 i FCCreglerne Denne

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Tårnfalkevej 18, DK-2650 Hvidovre INSTRUMENTMAKERS APS Tlf: Fax: BRUGSANVISNING MINIVORTEX

Tårnfalkevej 18, DK-2650 Hvidovre INSTRUMENTMAKERS APS Tlf: Fax: BRUGSANVISNING MINIVORTEX BRUGSANVISNING MINIVORTEX TYPE 120.00, 120.01, 120.02 og 120.03 VIGTIGT! PRODUCENTEN AF DENNE MINIVORTEX ER KUN ANSVARLIG FOR SIKKERHED OG PÅLIDELIG DRIFT NÅR: - Den anvendes i overensstemmelse med denne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning

Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning DA FI NO SV Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning 3 26 49 72 B DE http://www.bosch-hausgeraete.de

Læs mere

INDICE GENERALITÀ AVVERTENZE PER LA SICUREZZA... 4 INSTALLAZIONE... 5 AVVERTENZE - USO - MANUTENZIONE... 6

INDICE GENERALITÀ AVVERTENZE PER LA SICUREZZA... 4 INSTALLAZIONE... 5 AVVERTENZE - USO - MANUTENZIONE... 6 Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Manual de Instruções Руководство по эксплуатации Bruksanvisning Brugsvejledning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning

Hairdryer HP8270. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 DA Brugervejledning a 9 b c d e f g h Dansk 1 Vigtigt Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug,

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

DB nr.:

DB nr.: 58.604 DB nr.: 1672095 DK - Brugervejledning Gasvarmeovn Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for

Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for TIQ-70181 Advarsel: 1. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette apparat for regn eller fugt. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, undlad at placere væskefyldte

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

BeoLab 4 PC. Vejledning

BeoLab 4 PC. Vejledning BeoLab 4 PC Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN FORSIGTIG! For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller INDHOLD BESKRIVELSE... 4 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Forstærker forbindelse... 6 Afspilning af plade... 6 USB/SD afspilning og optagelse... 7 VEDLIGEHOLDELSE... 9 Skift tonearm

Læs mere