Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød"

Transkript

1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. november 2010 Klokken: Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød Mødelokale: H 5 Møde nr. 8 Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Ellen Thrane Abbas Razvi Henrik Thorup Per Roswall

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Bæredygtigt byggeri i kvalitetsfondsprojekterne 3 2. Organisering og tidsplan for klimastrategi 7 3. Mødeplan for MIK-udvalget Meddelelser 9 5. Eventuelt 10 2

3 Den 29. november 2010 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET SAG NR. 1 BÆREDYGTIG BYGGERI I KVALITETSFONDPROJEKTERNE SAGSFREMSTILLING Miljø- og klimaudvalget har drøftet bæredygtigt byggeri på møder den 3. maj og den 23. august På mødet i maj gennemgik administrationen Region Hovedstadens indsats indenfor bæredygtigt byggeri. På mødet i august uddybede administrationen regionens indsats, og de fremadrettede tiltag blev skitseret. På baggrund af mødet ønskede udvalget en drøftelse af krav til bæredygtighed i forbindelse med alle store hospitalsbyggerier. Administrationen har på baggrund af den sidste tids udvikling på området samt ovenstående input fra udvalget udarbejdet notatet Bæredygtigt byggeri med fokus på kvalitetsfondsprojekterne (bilag 1). I notatet behandles værktøjet til valg af bæredygtige løsninger i byggeprojekter samt overordnede målsætninger til byggeprojekter. Desuden belyses det sidste års udvikling, som har øget fokus på nyskabende og innovative løsninger i kvalitetsfondsprojekterne på blandt andet bæredygtighedsområdet. Udover notatet har administrationen udarbejdet forslag til den videre proces inden for bæredygtigt byggeri. Værktøjet til valg af energi-, miljø- og bæredygtighedselementer På augustmødet i Miljø- og klimaudvalget blev der omtalt, at rådgiverfirmaet NI- RAS arbejder på et værktøj til valg af energi-, miljø- og bæredygtighedselementer i byggeprojekter og til afrapportering. Arbejdet med værktøjet skrider planmæssigt frem. Efter en workshop i januar 2011 med deltagelse af relevante aktører fra virksomhederne tilrettes værktøjet endeligt. Derefter skal det bringes i brug, ikke mindst i kvalitetsfondsprojekterne. I notatet er værktøjets forskellige trin beskrevet. Både på trin 2 (valg af fokusområder) og trin 5 (valg af virkemidler) spiller Region Hovedstadens overordnede målsætninger for byggeprojekter en afgørende rolle.

4 Region Hovedstadens overordnede målsætninger til byggeprojekter, herunder kvalitetsfondsbyggerierne Regionen har en række politisk besluttede målsætninger og udmeldinger på miljø, energi og bæredygtighedsområdet. Disse er formuleret i: - Strategi for bæredygtig udvikling i Region Hovedstaden (feb. 2009) - Handlingsplan for bæredygtig udvikling i Region Hovedstaden (dec. 2009) - Generalplan Fremtidens fysiske rammer for patienter i Region Hovedstaden (apr. 2009) - Kvalitet i Region Hovedstadens byggeprojekter (apr. 2008) - Rapport fra arbejdsgruppen omkring energi, miljø og bæredygtighed (apr. 2009) I notatet er disse omsat til overordnede målsætninger for byggeprojekter (herunder kvalitetsfondsbyggerierne). Målsætningerne vil således udgøre regionens overordnede ramme for bæredygtighed i byggeprojekterne. De enkelte virksomheder/hospitaler vil på baggrund heraf efterfølgende sætte de konkrete mål for det enkelte byggeprojekt. Målene vil blive præciseret for alle faser af byggeprojektet, dvs. fra valg af rådgivere, entreprenører og andre leverandører til byggeriet; planlægning, udbud og opførsel samt drift. I bilag 1 er de enkelte overordnede målsætninger beskrevet nærmere. Nyskabende og innovative løsninger i kvalitetsfondsbyggerierne I det sidste års tid har flere forhold bevirket, at ambitionsniveauet inden for energi, miljø og klima i kvalitetsfondsbyggerierne er steget. Først og fremmest er der fra Region Hovedstaden sat fokus på at bruge hospitalsbyggerierne som et lokomotiv for grøn erhvervsudvikling. Det afspejles i forslaget til ny erhvervsudviklingsstrategi og i det tilhørende idekatalog. Desuden har Klimakommissionens rapport Grøn Energi afstedkommet, at den danske regering officielt har udmeldt, at den støtter op om at øge EU s mål for reduktion af udledningen af drivhusgasser fra 20 til 30 % i Endelig arbejder Danske Regioner på en fælles politik for klima og energiområdet, som bl.a. forventes at komme til at indeholde en række anbefalinger, der vil fremme regionernes muligheder for at tilgodese miljøet og klimaet i blandt andet byggeprojekter. På den baggrund foreslår administrationen at der udarbejdes: - Et inspirationskatalog, der er målrettet kvalitetsfondsbyggerierne og som indeholder: en systematisk erfaringsopsamling, forslag til nyskabende innovati- 4

5 ve løsninger samt en kobling til teknologier med erhvervsudviklingspotentiale - En analyse, som kortlægger erhvervsvirksomheder inden for byggeri, miljø, energi og klima, der vil kunne levere nyskabende, innovative løsninger til kvalitetsfondsbyggerierne. I forhold til værktøjet til valg af bæredygtighedselementer vil et inspirationskatalog kunne opkvalificere projektgruppernes og de politiske følgegruppers viden om nyskabende og innovative teknologier, når der skal vælges virkemidler på trin 5 i værktøjet. Forslag til videre proces indtil medio 2011 Tidspunkt Aktivitet 29. nov På MIK-møde drøftes denne procesplan og overordnede målsætninger til byggeprojekter Nov jan Administrationen færdiggør bæredygtighedsværktøjet på baggrund af input fra workshop med relevante aktører. - Administrationen igangsætter udarbejdelsen af inspirationskatalog i samarbejde med kvalitetsfondsprojekterne og relevante konsulenter. Jan. apr Administrationen udarbejder en erhvervsanalyse inden for grøn erhvervsudvikling i forbindelse med kvalitetsfondsprojekterne. Jan 2011 og frem - Bæredygtighedsværktøjet bringes i anvendelse i kvalitetsfondsprojekterne med løbende monitering. - På relevante tidspunkter gøres status på brugen af værktøjet samt på virksomhedernes mål i MIK-udvalget. 8. feb På MIK-møde præsenteres udvalget for oplæg fra arbejdet med inspirationskataloget, herunder muligheder for at indarbejde ideerne i byggeprojekterne. Input fra udvalget medtages i færdiggørelsen af kataloget. 29. mar På MIK-møde præsenteres og drøftes et udkast til inspirationskatalog. 3. maj 2011 På MIK-møde præsenteres og drøftes endeligt udkast til inspirationskatalog. Desuden præsenteres udvalget for erhvervsanalysen. 5

6 Primo juni Inspirationskataloget og erhvervsanalysen præsenteres på seminar med deltagelse af MIK-udvalget og andre relevante aktører, herunder regionens virksomheder og stabene, private virksomheder, vidensinstitutioner og evt. interesseorganisationer. På baggrund af mødesagen kan følgende drøftes: - Skønner udvalget at de allerede vedtagne overordnede målsætninger til byggeprojekterne på miljø- og energiområdet er fyldestgørende? - Vurderer udvalget at procesforslaget er fyldestgørende? Er der behov for justeringer og/eller eventuelt for yderligere tiltag? KONKLUSION Bilagsfortegnelse: 1. Bilag: Bæredygtigt byggeri med fokus på kvalitetsfondsprojekterne Sagsnr: 6

7 Den 29. november 2010 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET SAG NR. 2 ORGANISERING OG TIDSPLAN FOR KLIMASTRATEGI SAGSFREMSTILLING Regionen besluttede i august 2009 at udarbejde en klimastrategi for hovedstadsregionen i tæt samspil med kommunerne. I den forbindelse afholdt regionsrådsformanden og formanden for Miljø- og klimaudvalget møde med formanden for Kommunekontaktrådet Hovedstaden (KKR) i august På mødet blev der opnået enighed om at etablere et formelt samarbejde om en fælles klimastrategi for regionen. Administrationen har efterfølgende været i dialog med KKR sekretariatet, kommunaldirektør Helle Søeberg fra Herlev Kommune, og teknisk direktør Jørgen Lerhard fra Høje-Taastrup Kommune. Dette har i første omgang ført til, at KKR Hovedstaden den 12. november 2010 tiltrådte ovennævnte aftale om en fælles klimastrategi og ifølge KKR sekretariatet har bemyndiget, at organisering og proces aftales administrativt. Administrationen har på denne baggrund udarbejdet et oplæg til organisering af samarbejdet samt overordnet beskrivelse af processen. Det foreslås i oplægget, at der etableres et politisk samarbejdsudvalg, en administrativ gruppe og faglige følgegrupper efter behov. Samtidig lægges op til, at processen i foråret 2011 forløber i tre faser; den igangværende analysefase, som afsluttes i begyndelsen af 2011, en politisk dialog- og prioriteringsfase i begyndelsen til medio 2011 samt en beslutningsfase i efteråret 2011, hvor klimastrategien forventes at blive politisk godkendt i regionsrådet og KKR Hovedstaden. Oplægget til organisering af og proces for klimastrategien forelægges for forretningsudvalg og regionsråd i december KONKLUSION Bilagsfortegnelse: 1. Notat om Klimastrategi for hovedstadsregionen proces og organisering Sagsnr: 7

8 Den 29. november 2010 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET SAG NR. 3 MØDEPLAN FOR MIK-UDVALGET 2011 SAGSFREMSTILLING Administrationen har udarbejdet et forslag til en møderække for miljø- og klimaudvalget i Det foreslås, at udvalget afholder sine ordinære møder tirsdage kl på regionsgården på følgende datoer: 8. februar marts maj maj august september november november 2011 I henhold til kommissoriet skal udvalget formulere og afrapportere en række politiske fokuspunkter om bæredygtigt byggeri til regionsrådet inden den 1. april På den baggrund foreslås det, at mødet den 8. februar 2011 udvides til også at omfatte et seminar om bæredygtigt byggeri og klimastrategien. Der foreslås et halvdags-seminar fra kl med efterfølgende middag. KONKLUSION Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til mødeplan 2011 Sagsnr: 8

9 Den 29. november 2010 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET SAG NR. 4 MEDDELELSER 9

10 Den 29. november 2010 MILJØ- OG KLIMAUDVALGET SAG NR. 5 EVENTUELT MØDET SLUT: NÆSTE MØDE: Se mødeplan

11 REGION HOVEDSTADEN Miljø- og klimaudvalgets møde mandag den 29. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Bæredygtigt byggeri med fokus på kvalitetsfondprojekterne Bilag 1

12 Koncern Økonomi Opgang Blok A Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 DK Hillerød Telefon Direkte Fax Mail Web CVR/SE-nr: Dato: 17. november 2010 Bæredygtigt byggeri med fokus på kvalitetsfondsprojekterne 1 Baggrund Miljø- og klimaudvalget har drøftet bæredygtigt byggeri på møder den 3. maj og den 23. august På mødet i maj gennemgik administrationen Region Hovedstadens indsats indenfor bæredygtigt byggeri og besvarede en række spørgsmål fra udvalgets medlemmer. Udvalget drøftede særligt mulighederne for på et tidligt tidspunkt i en byggeproces at prioritere bæredygtige initiativer, der ud fra en driftsmæssig betragtning på den lange bane er fornuftig. På mødet i august uddybede administrationen regionens indsats, og de fremadrettede tiltag blev skitseret. På baggrund af mødet ønskede udvalget en drøftelse af krav til bæredygtighed i forbindelse med alle store hospitalsbyggerier. Dette notat går status på området bæredygtigt byggeri med fokus på kvalitetsfondsbyggerierne. Det uddybes hvorledes Miljø- og klimaudvalget fremadrettet kan sikre at de høje ambitioner på området kan indfries bedst muligt, under hensyntagen til de overordnede rammer for kvalitetsfondsbyggerierne. 2 Værktøjet til valg af energi-, miljø- og bæredygtighedselementer På augustmødet i Miljø- og klimaudvalget blev der omtalt, at rådgiverfirmaet NIRAS arbejder på et værktøj til valg af energi-, miljø- og bæredygtighedselementer i byggeprojekter og afrapportering. Tidsplanen for arbejdet med værktøjet overholdes. Det vil være færdigt i december i udkast. I januar afholdes en workshop med deltagelse af kommende brugere af værktøjet fra hospitaler, herunder kvalitetsfondsprojekterne. På baggrund af input fra workshoppen vil værktøjet blive endeligt tilrettet. Derefter skal det bringes i brug.

13 2.1 Elementer i værktøj til valg Værktøjet skal anvendes i regionens byggeprojekter, herunder kvalitetsfondsbyggerierne, og indgår i såvel planlægnings-, projekterings- og udførelsesfasen. De forskellige trin i værktøjet er: 1. Screening for bæredygtighed Forud for projekteringen screenes for bæredygtighedsbelastninger indenfor energiforbrug, vandforbrug, emissioner (udledninger til luft, vand og jord) m.m. udfra på forhånd fastlagte skemaer. 2. Valg af fokusområder på baggrund af prioritering På baggrund af screeningen udvælges de fokusområder som giver anledning til de bæredygtighedsbelastninger som vurderes til at være mest belastende. 3. Bæredygtighedsmål for fokusområderne Der opstilles bæredygtighedsmål for belastningerne fra de valgte fokusområder. Disse mål er beskrivende for det bæredygtighedsniveau der arbejdes efter i projektet. 4. Udarbejdelse af bæredygtighedsprogram Resultatet af screeningen samt prioriteringen af fokusområder og bæredygtighedsmålene skrives sammen med en kort introduktion af projektet. Programmet kan med fordel benyttes i byggeprogrammet. 5. Valg af virkemidler Virkemidlerne er de valgte konkrete løsninger til opfyldelse af bæredygtighedsmålene. De vælges udfra totaløkonomiske betragtninger. 6. Bæredygtighedsvurdering Bæredygtighedsvurderinger dækker over supplerende undersøgelser som skønnes nødvendige for at kunne træffe kvalificerede valg i processen. 7. Evaluering Evaluering på strategisk rigtige tidspunkter for at kunne dokumentere at bæredygtighedsmålene for projektet indfries. Både på trin 2: valg af fokusområder, og på trin 5: valg af virkemidler, spiller Region Hovedstadens politiske målsætninger og udmeldinger på bæredygtighedsområdet en afgørende rolle. 2.2 Trin 2: valg af fokusområder Ved valg af fokusområder på baggrund af screeningen spiller rent faglige kriterier en væsentlig rolle, men kriterierne spiller sammen med Region Hovedstadens politisk besluttede målsætninger og udmeldinger. Disse er formuleret i: - Strategi for bæredygtig udvikling i Region Hovedstaden (feb. 2009) - Handlingsplan for bæredygtig udvikling i Region Hovedstaden (dec. 2009) Side 2

14 - Generalplan Fremtidens fysiske rammer for patienter i Region Hovedstaden (apr. 2009) - Kvalitet i Region Hovedstadens byggeprojekter (apr. 2008) - Rapport fra arbejdsgruppen omkring energi, miljø og bæredygtighed (apr. 2009) Indholdet kan opsummeres i følgende overordnede målsætninger til byggeprojekter, herunder kvalitetsfondsprojekterne: Når der vælges rådgivere, entreprenører og andre leverandører til byggeriet sikres det at: - Virksomheden kan dokumenterede kompetencer indenfor miljø, energi, klima og CSR (social bæredygtighed) - Etiske og miljømæssige krav indgå i valget Når byggeriet planlægges, udbydes og opføres sikres det at: - Den direkte CO 2 -udledning fra byggeriet i driftsfasen og energiforbruget reduceres mest muligt (energi) - Byggeriet i videst muligt omfang forsynes med grøn energi (energi) - Byggeriets energiforbrug registreres på anvendelsesområder for optimalt overblik, kontrol synliggørelse af forbruget (energi) - Byggeriets fysiske rammer og indretning understøtter optimale muligheder for at reducere mængden af produceret affald (affald) - Affald ses som en ressource ved at sikre optimale muligheder for frasortering af affald til genbrug (affald) - Byggeriets fysiske rammer og indretning understøtter at forbruget af brugsvand minimeres (brugsvand) - Vand ses som en ressource der i videst muligt omfang skal genanvendes og bortskaffes lokalt (vand) - Hospitalernes fysiske rammer forebygger udledningen af uønskede stoffer med spildevandet (spildevand) - Der vælges materialer som så vidt muligt ikke indeholde knappe ressourcer, og forbruget og spildet af materialer i byggeriet minimeres (materialer) - Der anvendes materialer i byggeriet som understøtter et sundt indeklima (materialer) - Der anvendes byggematerialer som i et livscyklusperspektiv påvirker miljøet og klimaet mindst muligt (materialer) Når byggeriet tages i drift sikres det at: - Der indføres systematisk miljø- og energiledelse (ledelsessystemer) - Der regelmæssigt gennemføres tiltag som fremmer energirigtig adfærd (adfærd) - Der stilles miljø- energi- og bæredygtighedskrav ved udbud af tjenesteydelser som rengøring, transport m.m. (leverandørkrav) - Der stilles miljø- energi- og bæredygtighedskrav i udbuds- og indkøbsaftaler for varer og produkter (leverandørkrav) Side 3

15 3 Valg af nyskabende og innovative løsninger i kvalitetsfondsbyggerierne indenfor energi, miljø og klima med kobling til grøn erhvervsudvikling I det sidste års tid har flere forhold bevirket, at ambitionsniveauet indenfor energi, miljø og klima i kvalitetsfondsbyggerierne er steget. Der er fra politisk hold sat meget fokus på at bruge hospitalsbyggerierne som et lokomotiv for grøn erhvervsudvikling. Det afspejles i forslaget til ny erhvervsudviklingsstrategi Hovedstaden - Nordeuropas grønne innovative vækstmotor, der er udarbejdet af Vækstforum Hovedstaden. I det tilhørende idekatalog med eksempler på initiativer som understøtter erhvervsstrategien findes initiativet: Fremtidens bæredygtige og innovative supersygehuse (Green Healthcare Copenhagen). I initiativet indgår bl.a. klimavenlige konstruktioner, intelligente byggematerialer, energiforsyning, indeklima og affaldshåndtering. Målet er at samle virksomheder, myndigheder og vidensinstitutioner om opgaven med at nytænke og udvikle fremtidens hospitaler. Initiativet skal fremme offentlig-privat innovation i forhold til bl.a. byggeri og bæredygtighed. Desuden har Klimakommissionens rapport Grøn Energi afstedkommet, at den danske regering officielt har udmeldt, at den støtter op om at øge EU s mål for reduktion af udledningen af drivhusgasser fra 20 til 30 % i Denne udmelding stiller øget krav til den danske klimaindsats. Endelig arbejder Danske Regioner på en fælles politik for klima og energiområdet, som bl.a. forventes at komme til at indeholde en række anbefalinger, der vil fremme regionernes muligheder for at tilgodese miljøet og klimaet i blandt andet byggeprojekter. 3.1 Aktiviteter til understøttelse af arbejdet med bæredygtighed For at sikre at regionsrådets ambitionsniveau med hensyn til valg af nyskabende og innovative teknologier på bæredygtighedsområdet, overvejer administrationen at udarbejde følgende materiale: - Et inspirationskatalog der er målrettet kvalitetsfondsbyggerierne, og som indeholder: o En systematisk opsamling på udenlandske og danske pionererfaringer indenfor bæredygtigt hospitalsbyggeri, som vurderes relevante for kvalitetsfondsbyggerierne. o Forslag til nyskabende og innovative teknologivalg indenfor energi, affald, brugsvand, spildevand, materialevalg m.m. som vurderes relevante for kvalitetsfondsbyggerierne. Økonomiovervejelser med totaløkonomiske beregninger indgår i forslagene. Side 4

16 o En kobling til de teknologiområder som indeholder potentiale til grøn vækst blandt regionens erhvervsvirksomheder, rådgivere og vidensinstitutioner. - En analyse som kortlægger erhvervsvirksomheder indenfor byggeri, miljø, energi og klima som vil kunne levere nyskabende innovative løsninger til kvalitetsfondsbyggerierne. Løsningerne skal indeholde vækstpotentiale for virksomhederne. Vidensinstitutioner inddrages i undersøgelsen. På den baggrund udvælges en række teknologier som er relevante og realistiske at bringe i spil i forhold til kvalitetsfondsbyggerierne. 3.2 Trin 5: valg af virkemidler I forhold til værktøjet til valg af bæredygtighedselementer vil et inspirationskatalog kunne opkvalificere projektgruppernes og de politiske følgegruppers viden om nyskabende og innovative teknologier, når der skal vælges virkemidler på trin 5 i værktøjet. De nyskabende og innovative teknologier kobles til de operationelle krav til bæredygtighed herunder bl.a. energi, affald, vand, materialer, som er nævnt i forrige afsnit. Side 5

17 REGION HOVEDSTADEN Miljø- og klimaudvalgets møde mandag den 29. november 2010 Sag nr. 2 Emne: Organisering og tidsplan for klimastrategi Bilag 1

18 Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge Hillerød Telefon Direkte Fax Web Dato: 22. november 2010 Klimastrategi for hovedstadsregionen proces og organisering 1. Baggrund Regionsrådet for Region Hovedstaden vedtog i august 2009 at udarbejde en klimastrategi for hovedstadsregionen i tæt samspil med kommunerne. Udgangspunktet for beslutningen er, at såvel regionen som kommunerne i hovedstadsregionen har sat klimaudfordringerne højt på den politiske dagsorden gennem ambitiøse strategier. Samtidig står det klart, at de fleste klimaudfordringer går på tværs af geografi, sektorer og myndigheder, og at en ambitiøs og effektiv klimaindsats på mange områder forudsætter et fælles overblik og en koordineret indsats. I henhold til beslutning i KKR Hovedstaden den 12. november har parterne derfor aftalt, at der etableres et formelt samarbejde med Region Hovedstaden om en fælles klimastrategi for hovedstadsregionen. Udgangspunktet er, at klimastrategien skal have fokus både på hovedstadsregionen som geografisk område samt hhv. kommunerne og Region Hovedstaden som virksomhed. Målet er, at klimastrategien skal være konkret og anvendelsesorienteret og derved inspirere kommunerne i hovedstadsregionen til at nå de eksisterende strategiske mål samt til at udvikle et styrket tværkommunalt og regionalt samarbejde på klimaområdet. Dette notat beskriver en ramme for organisering af samarbejdet og samt den overordnede proces for samarbejdet mellem kommunerne og regionen om udarbejdelse af klimastrategien. 2. Organisering I henhold til aftalen med KKR Hovedstaden skal der etableres et politisk, administrativt og fagligt samarbejde mellem regionen og kommunerne. Der lægges op til, at samarbejdet forankres i tre fora: et politisk samarbejdsudvalg, en administrativ gruppe samt faglige følgegrupper på delområder, som kan nedsættes efter behov. De tre fora skal tilsammen sikre: den overordnede politiske forankring i kommuner og region af såvel udarbejdelse af strategien, som den efterfølgende vedtagelse og opbakning til klimastrategiens vision, mål og initiativer, sammenhæng og koordinering mellem indsatsområder og initiativer i den regionale klimastrategi og tilsvarende i regionens og kommunernes egne strategier, samt at klimastrategien og dens forslag til initiativer bygger på et solidt fagligt grundlag

19 Politisk samarbejdsudvalg Det foreslås, at der etableres et politisk samarbejdsudvalg Det politiske samarbejdsudvalg beslutter de overordnede rammer og processen for klimastrategien samt drøfter oplæg til videre politisk behandling i henholdsvis regionsråd og KKR Hovedstaden. Det foreslås, at samarbejdsudvalget består af medlemmerne i regionens Miljø- og klimaudvalg samt en borgmester fra en kommune samt to formænd for kommunale miljø- og teknikudvalg. Samarbejdsudvalget mødes to-tre gange på centrale tidspunkter i processen. Administrativ gruppe Det foreslås, at der etableres en administrativ gruppe, som har det overordnede praktiske ansvar for at koordinere samarbejdet og processen for udarbejdelse af klimastrategien. Den administrative gruppe betjener og forbereder møderne i samarbejdsudvalget, herunder udarbejdelse af sager vedrørende klimastrategien til regionsrådet og KKR Hovedstaden. Gruppen kan efter behov nedsætte faglige arbejdsgrupper. Det foreslås, at gruppen sammensættes af koncerndirektør Kim Høgh samt 2-3 ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Koncern Regional Udvikling. Fra kommunal side kommunaldirektøren fra Herlev samt 3-4 kommunale repræsentanter på direktøreller chefniveau, herunder en repræsentant fra KKR sekretariatet. Gruppen mødes månedligt i forløbet. Faglige arbejdsgrupper Efter behov kan den administrative gruppe nedsætte faglige følgegrupper, som kan bistå med udformning af klimastrategien. Formålet med en faglig følgegruppe er at levere fagligt input til klimastrategien, sikre at strategien får et fagligt højt niveau, at strategien omfatter realiserbare og relevante forslag til initiativer og værktøjer samt at der sker den nødvendige koordinering i forhold til andre klimainitiativer. En faglig følgegruppe vil typisk bestå af seks-syv kommunale fagfolk på chefniveau inden for relevante områder. Sekretariat Region Hovedstaden har ansvaret for udarbejdelse af klimastrategien og varetager sekretariatsfunktionen. I den forbindelse lægges op til, at der etableres en projektgruppe med deltagelse af 2-3 kommunale medarbejdere, som bistår sekretariatet med at forberede materiale til møderne i samarbejdsudvalget og den administrative gruppe, deltager i udformning af selve klimastrategien, bidrager til formulering af eventuelle nye analyser mv. 3. Proces Det er hensigten, at et udkast til klimastrategien er klar medio 2011 med henblik på politisk behandling og vedtagelse i efteråret Regionen har i 2010 igangsat og afsluttet en række analyser, som danner et solidt videngrundlag for klimastrategien. Det faglige udgangspunkt for strategien er således i Side 2

20 vidt omfang til stede. I 2011 vil fokus derfor være på hvorledes den politiske proces tilrettelægges bedst muligt, så der bliver bred politisk opbakning til klimastrategien. Processen i 2011 anskues i tre faser: Analysefase (2010 primo 2011) Regionen har igangsat 8 analyser, som er færdige eller bliver færdige primo Der kan være behov for at udarbejde enkelte yderligere analyser i begyndelsen af 2011 for at imødekomme eventuelle kommunale interesser og behov. Politisk dialog- og prioriteringsfase (forår-efterår 2011) Der lægges op til en proces, hvor regionens miljø- og klimaudvalg sammen med kommunernes teknik- og miljøpolitikere inddrages i processen. På baggrund af de faglige analyser, input fra fagfolk i kommuner og region samt eksperter identificeres og udvælges hovedområder i klimastrategien. Desuden udpeges forslag til fælles retning, fælles udfordringer og hvilke løsninger, der kan igangsættes med afsæt i strategien. Forslag til hovedaktiviteter i den politiske dialog- og prioriteringsfase: 1. Politisk fagligt seminar (april/maj), hvor samarbejdsudvalget inviterer formænd for kommunale teknik- og miljøudvalg eller andre relevante udvalg til at drøfte vision, indsatsområder og mål for den regionale klimastrategi 2. Fagligt seminar (september), hvor samarbejdsudvalget inviterer formænd for relevante kommunale udvalg til at drøfte forslag til klimastrategien, mulige initiativer samt forslag til forankring af klimastrategien i kommunerne. Regionsrådet og KKR Hovedstaden orienteres om forløbet i 2. kvartal På baggrund af input fra processen udarbejdes et forslag til en regional klimastrategi, som forelægges samarbejdsudvalget før sommerferien. Beslutningsfase (efterår 2011) Efter drøftelser i samarbejdsudvalget igangsættes den politiske beslutningsproces efter sommerferien 2011 med henblik på, at klimastrategien er endelig politisk godkendt i løbet af efteråret Derudover påbegyndes drøftelser af mulige konkrete intiativer, som kan igangsættes i forlængelse af klimastrategien. Der lægges op til, at der i løbet af processen sker en drøftelse af forslag til klimastrategi i relevante politiske fora især regionens miljø- og klimaudvalg og kommunalbestyrelserne forud for, at det endelige forslag forelægges regionsrådet i Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden til beslutning og offentliggørelse. Side 3

21 REGION HOVEDSTADEN Miljø- og klimaudvalgets møde mandag den 29. november 2010 Sag nr. 3 Emne: Mødeplan for MIK -udvalget 2011 Bilag 1

22 MØDEPLAN UDKAST - MIK RUT - UFO JANUAR 2011 FEBRUAR 2011 MARTS 2011 APRIL 2011 MAJ 2011 JUNI 2011 L1 Nytår T 1 RR T 1 F 1 S 1 O 1 UFO S2 O 2 O 2 UFO L 2 M 2 18 T 2 Kr.himmelfartsdag M 3 1 T 3 T 3 RUT S 3 T 3 MIK F 3 T 4 F 4 F 4 M 4 14 O 4 UFO L 4 O 5 L 5 L 5 T 5 T 5 RUT S 5 Grundlovsdag T 6 S 6 S 6 O 6 F 6 M 6 23 F 7 M 7 6 M 7 10 T 7 L 7 T 7 L 8 T 8 MIK T 8 F 8 S 8 O 8 S 9 O 9 UFO O 9 L 9 M 9 19 T 9 RUT M 10 2 T 10 RUT T 10 S 10 T 10 F 10 T 11 F 11 F 11 M O 11 L 11 O 12 L 12 L 12 T 12 FU T 12 S 12 Pinsedag T 13 S 13 S 13 O 13 F 13 M pinsedag 24 F 14 M 14 7 M T 14 Danske Regioners L 14 T 14 FU L 15 T 15 T 15 FU F 15 generalforsamling S 15 O 15 S 16 O 16 O 16 L 16 M T 16 M 17 3 T 17 T 17 S 17 T 17 FU F 17 T 18 F 18 F 18 M O 18 L 18 O 19 L 19 L 19 T 19 T 19 S 19 T 20 S 20 S 20 O 20 F 20 St. Bededag M F 21 M 21 8 M T 21 Skærtorsdag L 21 T 21 RR L 22 T 22 T 22 RR F 22 Langfredag S 22 O 22 S 23 O 23 O 23 L 23 M T 23 M 24 4 T 24 T 24 KL s S 24 Påskedag T 24 RR F 24 T 25 FU F 25 F 25 delegeret møde M påskedag 17 O 25 L 25 O 26 L 26 L 26 T 26 RR T 26 S 26 T 27 S 27 S 27 O 27 F 27 M F 28 M 28 9 M T 28 L 28 T 28 L 29 T 29 MIK F 29 S 29 O 29 S 30 O 30 UFO L 30 M T 30 M 31 5 T 31 RUT T 31 MIK FU: Forretningsudvalget kl MIK= BLÅ UFO=RØD RUT=GUL RR: Regionsrådet kl Antal udvalgsmøder = 8 stk Uge 14 uddannelsesrejse til San Francisco - Uge 40 uddannelsesrejse til Skotland - Uge 47 uddannelsesrejse til Sydkorea

23 MØDEPLAN UDKAST - MIK RUT - UFO JULI 2011 AUGUST 2011 SEPTEMBER 2011 OKTOBER 2011 NOVEMBER 2011 DECEMBER 2011 F 1 M 1 31 T 1 RUT L 1 T 1 MIK T 1 RUT L 2 T 2 F 2 S 2 O 2 F 2 S 3 O 3 L 3 M 3 40 T 3 RUT L 3 M 4 27 T 4 S 4 T 4 F 4 FU-seminar S 4 T 5 F 5 M 5 36 O 5 L 5 FU-seminar M 5 49 O 6 L 6 T 6 T 6 S 6 T 6 FU T 7 S 7 O 7 F 7 M 7 45 O 7 F 8 M 8 32 T 8 L 8 T 8 FU T 8 L 9 T 9 Budgetseminar F 9 S 9 O 9 F 9 S 10 O 10 L 10 M T 10 L 10 M T 11 FU 1. beh. S 11 T 11 FU F 11 S 11 T 12 F 12 M O 12 L 12 M O 13 L 13 T 13 FU 2. beh. T 13 S 13 T 13 RR T 14 S 14 O 14 F 14 M O 14 F 15 M T 15. L 15 T 15 RR T 15 L 16 T 16 RR 1. beh. F 16 S 16 O 16 F 16 S 17 O 17 L 17 M T 17 L 17 M T 18 S 18 T 18 F 18 S 18 T 19 F 19 M O 19 L 19 M O 20 L 20 T 20 RR 2. beh. T 20 S 20 T 20 T 21 S 21 O 21 F 21 M O 21 F 22 M T 22. L 22 T 22 T 22 L 23 T 23 F 23 S 23 O 23 F 23 S 24 O 24 L 24 M T 24 L 24 M T 25 S 25 T 25 RR F 25 S 25 Juledag T 26 F 26 M O 26 UFO L 26 M Juledag 52 O 27 L 27 T 27 MIK T 27 S 27 T 27 T 28 S 28 O 28 UFO F 28 M O 28 F 29 M T 29 RUT L 29 T 29 MIK T 29 L 30 T 30 MIK F 30 S 30 O 30 UFO F 30 S 31 O 31 UFO M L 31 FU: Forretningsudvalget kl MIK= BLÅ UFO=RØD RUT=GUL RR: Regionsrådet kl Antal udvalgsmøder = 8 stk Uge 14 uddannelsesrejse til San Francisco - Uge 40 uddannelsesrejse til Skotland - Uge 47 uddannelsesrejser til Sydkorea

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 16.15 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 23. august 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 5. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 23. august 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 19:30 Medlemmer: Lars

Læs mere

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen

Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 6. juni 2011 Klokken: 13.30 14.30 Sted: Regionsgården Mødelokale: Det store mødelokale på direktionsgangen Møde nr. 4 Mødet

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 3. maj 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 3

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 3. maj 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 3 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 3. maj 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 3 Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Ellen Thrane Abbas Razvi

Læs mere

Emne: Videre proces for klimastrategien herunder igangsætning af analyser

Emne: Videre proces for klimastrategien herunder igangsætning af analyser REGION HOVEDSTADEN Miljø- og klimaudvalgets møde den 2. marts 2010 Sag nr. 2 Emne: Videre proces for klimastrategien herunder igangsætning af analyser Bilag 3 Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Tirsdag den 2. marts 2010. Klokken: 18:00 20:00. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København. Mødelokale 2 på 3.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Tirsdag den 2. marts 2010. Klokken: 18:00 20:00. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København. Mødelokale 2 på 3. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Tirsdag den 2. marts 2010 Klokken: 18:00 20:00 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København Mødelokale 2 på 3. sal Møde nr. 2 Mødet

Læs mere

Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter

Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter Notat Region Hovedstaden - Bæredygtigt byggeri Metodik til fokus på bæredygtighed Standardprojekter 7. juli 2011 Udarbejdet af PHe Kontrolleret af Merete Schmidt Petersen, Ole Gerner Jacobsen og Anne Marie

Læs mere

NOTAT. Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016

NOTAT. Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016 NOTAT Dato: 24. januar 2016 Vedrørende: Tids- og procesplan pr. 24. januar 2016 Fagsekretariatet Ældre og Handicap Skanderborg Kommune Baggrund Projektet omkring plejeboligplanen har i efteråret haft fokus

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen.

Nærværende vejledning beskriver kompetenceskemaets formål, indhold og anvendelse, samt procedure for behandling i hospitalsbyggestyregruppen. Koncern Byggestyring Opgang Blok E Afsnit 1. sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 51150795 EAN-nr: 5798000384095 Dato: 28. juni 2013 Kompetenceskema for projektorganisationerne Vejledning til anvendelse

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august Klokken: Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august Klokken: Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Ellen Thrane Abbas

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Dato: Mandag den 28. marts 2011. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 2

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Dato: Mandag den 28. marts 2011. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 2 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Dato: Mandag den 28. marts 2011 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask Ellen Thrane

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009

Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Agenda 21 og klima Teknik- og Miljøforvaltningen juli 2009 Kolofon Titel Agenda 21 og klima - overordnet handlingsplan Udgivet af Jammerbugt Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Udgivelsesdato 25. juli

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 27. september 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 6. Mødet slut kl. 19.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 27. september 2010. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. 6. Mødet slut kl. 19. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 27. september 2010 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 6 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer: Lars

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG Tirsdag den 25. marts 2008 Kl. 16.00 19.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Rosdahl (B) - formand Per

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 27. oktober 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 18.30

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland Udkast Til Oplæg Om Globaliseringens udfordringer For Region Midtjylland Baggrund og rationale for oplægget: Globaliseringen rummer udfordringer og nye muligheder for nationer, regioner og lokale myndigheder

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt. Projektleder Annette Egetoft

Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt. Projektleder Annette Egetoft Amager Fælled Bykvarter Fremtidens CO 2 neutrale bydel - et udredningsprojekt Projektleder Annette Egetoft Fakta om Amager Fælled Bykvarter Amager Fælled Bykvarter 2 Faser i projektet 3 Konklusion Vi kan

Læs mere

Afrapportering om totaløkonomiske sammenhænge i kvalitetsfondsbyggerierne. Projektleder: Danske Regioner

Afrapportering om totaløkonomiske sammenhænge i kvalitetsfondsbyggerierne. Projektleder: Danske Regioner Afrapportering om totaløkonomiske sammenhænge i kvalitetsfondsbyggerierne Projektleder: Danske Regioner December 2012 Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Indledning... 3 3. Rapporten om totaløkonomiske sammenhænge

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Tirsdag den 2. marts Klokken: 18:00 20:00. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København. Mødelokale 2 på 3.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Tirsdag den 2. marts Klokken: 18:00 20:00. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København. Mødelokale 2 på 3. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Tirsdag den 2. marts 2010 Klokken: 18:00 20:00 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København Mødelokale 2 på 3. sal Møde nr. 2 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 4. april 2017 Referat tirsdag den 4. april 2017 Kl. 16:30 i Kantinen rådhuset i Allerslev Afbud: Lars Holten (LEUF) Ole Blickfeldt (O) Søren Kræmer (Foreningslivet) Villy Hauritz (F) Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Kl til på Rigshospitalet opgang 52D, 2. sal lokale AB2

Kl til på Rigshospitalet opgang 52D, 2. sal lokale AB2 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 17. marts 2011 Kl. 16.30 til 19.00 på Rigshospitalet opgang 52D, 2. sal lokale AB2 Møde nr. 12 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 10. april 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 10. april 2012 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok E Afsnit 1. sal Koncern Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 51 44 25 94

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

INTERN UDDANNELSESPOLITIK

INTERN UDDANNELSESPOLITIK Region Hovedstaden INTERN UDDANNELSESPOLITIK RELATEREDE POLITIKKER, STRATEGIER OG PLANER HOVEDSTADSREGIONEN SKAL VÆRE AMBITIØS Regionens mange politikker, strategier og planer forudsætter uddannelse og

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 3 Kvalitetsstyring 1 Grundlag Det lovmæssige

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 17. august 2016 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015

Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen. Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Politisk vision for omstilling til vedvarende energi i hovedstadsregionen Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015 Energi på Tværs Formål: Finde svar på, hvordan vi bedst muligt kan bane vejen for

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5000 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk/vaekstforum/menu/ Referat fra Vækstforums møde den 15. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødested:

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen?

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? Kommunernes behandling af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner Kommune Sønderborg Esbjerg Fanø Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? KKR Syddanmarks sundhedspolitiske

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere