Groundsmaster 4300-D traktionsenhed Modelnr Serienr og derover

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Groundsmaster 4300-D traktionsenhed Modelnr Serienr og derover"

Transkript

1 Form No Rev A Groundsmaster 4300-D traktionsenhed Modelnr Serienr og derover Modelnr Serienr og derover Registrer dit produkt på Oversættelse af original (DA) * * A

2 Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring. advarselssymbolet (Figur 1). Dette angiver en farekilde, der kan medføre alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler. ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dieselmotorens udstødningsgas og nogle af dens bestanddele er ifølge staten Californien kræftfremkaldende og kan medføre fødselsskader eller andre forplantningsskader. Vigtigt: Denne motor er ikke udstyret med en gnistfangerlydpotte. Det er en overtrædelse af California Public Resource Code Section 4442 at bruge eller betjene denne motor på et skovbegroet, buskbegroet eller græsbegroet område. Andre stater eller føderale områder kan have lignende lovgivning. 1. Advarselssymbol Figur 1 Denne betjeningsvejledning bruger to andre ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til. Indledning Dette er en plænetraktor med roterende blade, der er beregnet til brug af professionelle, ansatte operatører i kommercielle anvendelsesområder. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner i parker, på sportsbaner og kommercielle områder. Den er ikke beregnet til at klippe krat, slå græs eller anden bevoksning langs motorveje eller til landbrugsformål. Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert. Du kan kontakte Toro direkte på for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt. Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Model- og serienumre kan findes på en plade, der er monteret på stellets venstre side under fodstøtten. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette. Modelnr. Serienr. Denne betjeningsvejledning beskriver potentielle risici og indeholder sikkerhedsmeddelelser, der angives med 2013 The Toro Company 8111 Lyndale Avenue South Bloomington, MN Kontakt os på Trykt i USA. Alle rettigheder forbeholdes

3 Indhold Indledning... 2 Sikkerhed... 4 Sikker betjeningspraksis... 4 Sikker kørsel på Toro-plæneklippere... 6 Lydeffektniveau... 6 Lydtryksniveau... 6 Vibrationsniveau... 7 Sikkerheds- og instruktionsmærkater... 8 Opsætning Justering af dæktryk Justering af trinhøjde Justering af styrearmens position Fjern forsendelsesklodserne og -stifterne Montering af bagvægte Montering af motorhjelmens lås i overensstemmelse med CE Montering af gasstoppet i overensstemmelse med CE...16 Produktoversigt...17 Betjeningsanordninger...17 Specifikationer...20 Redskaber/tilbehør...20 Betjening...20 Kontrol af motoroliestanden...20 Kontrol af kølesystemet...21 Påfyldning af brændstof...22 Kontrol af hydraulikvæsken...23 Kontrol af hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment...24 Udluftning af brændstofsystemet...24 Start og standsning af motoren...24 Skubning eller trækning af maskinen...25 Donkraftpunkter...25 Bindepunkter...25 Fejlfindingslampens betydning...26 ACE-fejlfindingsdisplay...26 Kontrol af sikkerhedskontakterne...27 Hydrauliske magnetventilers funktioner...28 Tip vedrørende betjening...28 Vedligeholdelse...30 Skema over anbefalet vedligeholdelse...30 Kontrolliste for daglig vedligeholdelse...31 Oversigt over eftersynsintervaller...32 Smøring...32 Smøring af lejerne og bøsningerne...32 Motorvedligeholdelse...34 Eftersyn af luftfilteret...34 Eftersyn af motorolien og filteret...34 Justering af gashåndtaget...35 Vedligeholdelse af brændstofsystem...36 Tømning af brændstoftanken...36 Eftersyn af brændstofslanger og -forbindelser...36 Serviceeftersyn af vandudskilleren...36 Filter i brændstofsugeslange...36 Udluftning af brændstofindsprøjtningsdyserne...36 Vedligeholdelse af elektrisk system...37 Serviceeftersyn af batteriet...37 Sikringer...37 Vedligeholdelse af drivsystem...38 Justering af traktionsdrevet til neutral...38 Justering af baghjulenes spidsning...39 Vedligeholdelse af kølesystem...39 Fjernelse af snavs fra kølesystemet...39 Vedligeholdelse af bremser...40 Justering af driftsbremserne...40 Justering af parkeringsbremsen...40 Vedligeholdelse af remme...41 Stramning af generatorremmen...41 Vedligeholdelse af hydrauliksystem...42 Udskiftning af hydraulikvæsken...42 Udskiftning af hydraulikfiltrene...42 Kontrol af hydraulikrør og -slanger...43 Ændring af modvægtsindstillingerne...43 Hydrauliksystemets testporte...44 Opbevaring...44 Forberedelse af traktionsenheden...44 Klargøring af motoren...44 Diagrammer

4 Sikkerhed Denne maskine opfylder eller overgår CEN-standard EN 836:1997, ISO-standard 5395:1990 og de ANSI B specifikationer, der er gældende på produktionstidspunktet, hvis maskinen er udstyret med bagvægt. Se afsnittet Montering af bagvægte i denne vejledning. Hvis operatøren eller ejeren anvender eller vedligeholder maskinen forkert, kan det medføre personskade. For at nedsætte risikoen for personskade skal operatøren følge sikkerhedsforskrifterne og altid være opmærksom på advarselssymbolerne, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare personlig sikkerhedsanvisning. Hvis sikkerhedsanvisningen ikke overholdes, kan det medføre personskade eller død. Sikker betjeningspraksis Følgende instruktioner er fra CEN-standard EN 836:1997, ISO-standard 5395:1990 og ANSI B Uddannelse Læs betjeningsvejledningen og andet uddannelsesmateriale omhyggeligt. Bliv fortrolig med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne, samt hvordan udstyret bruges korrekt. Lad aldrig børn eller andre personer, der ikke kender denne vejledning, bruge eller foretage eftersyn af plæneklipperen. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren. Klip aldrig græs, når der er mennesker, især børn, eller kæledyr i nærheden. Husk, at operatøren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller fare, der måtte ramme andre mennesker eller deres ejendom. Kør ikke med passagerer. Alle førere og mekanikere skal indhente og få professionel og praktisk vejledning. Ejeren er ansvarlig for uddannelsen af brugerne. En sådan vejledning skal understrege: behovet for omtanke og koncentration, når der arbejdes med plænetraktorer; herredømmet over en plænetraktor, der glider på en bakkeskråning, kan ikke genvindes ved at bruge bremsen. Hovedårsagerne til mistet herredømme er: utilstrækkeligt hjulgreb; for hurtig kørsel; utilstrækkelig opbremsning; maskintypen er uegnet til formålet; manglende kendskab til jordforholdenes betydning, især skråninger; forkert bugsering og lastfordeling. Ejeren/brugeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker eller personskader, som måtte ramme vedkommende selv, andre personer eller ejendom. Forberedelser Brug altid hensigtsmæssigt fodtøj, lange bukser, sikkerhedshjelm, sikkerhedsbriller og høreværn under brug. Langt hår, løsthængende tøj eller smykker kan blive filtret ind i bevægelige dele. Betjen ikke udstyret, når du går med bare fødder eller med åbne sandaler. Undersøg nøje området, hvor udstyret skal anvendes, og fjern alle genstande, som kan blive slynget ud af maskinen. Advarsel brændstof er meget brandfarligt. Træf følgende forholdsregler: Opbevar brændstof i beholdere, der er specielt konstrueret til formålet. Fyld kun brændstof på udendørs, og ryg aldrig under påfyldningen. Fyld brændstof på, før du starter motoren. Fjern aldrig dækslet til brændstoftanken, og fyld aldrig brændstof på, mens motoren kører eller er varm. Hvis du spilder brændstof, skal du ikke forsøge at starte motoren, men flytte maskinen væk fra det sted, hvor brændstoffet er spildt. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt. Sæt alle dæksler til brændstoftanke og beholdere forsvarligt på igen. Udskift defekte lydpotter. Bedøm terrænet, så du kan vælge det nødvendige tilbehør og udstyr til korrekt og sikker udførelse af opgaven. Brug kun tilbehør og udstyr, der er godkendt af producenten. Kontroller, at dødemandsgreb, sikkerhedskontakter og afskærmninger er korrekt påmonteret og fungerer korrekt. Betjen ikke maskinen, medmindre disse fungerer korrekt. Betjening Lad ikke motoren køre i et uventileret rum, hvor der kan samles farlige kuliltedampe. Klip kun græs i dagslys eller i godt, kunstigt lys. Før du forsøger at starte motoren, skal du udkoble alle koblinger til fastspændte knivanordninger, sætte maskinen i frigear og aktivere parkeringsbremsen. Husk, at der ikke findes sikre skråninger. Kørsel på græsskråninger kræver særlig opmærksomhed. For at forhindre, at maskinen vælter, skal følgende forholdsregler overholdes: undgå pludselig standsning eller start, når der køres op og ned ad skråninger, 4

5 kørselshastigheden bør være lav på skråninger og i skarpe sving, vær opmærksom på små forhøjninger og huller samt andre skjulte farer, Drej ikke skarpt. Vær forsigtig, når du bakker. Brug modvægt(e) eller hjulvægte som angivet i betjeningsvejledningen. Vær opmærksom på huller i terrænet samt andre skjulte risici. Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje. Stop skæreknivenes rotation, før du krydser andre overflader end græs. Når du bruger påmonterede redskaber, må du aldrig rette udblæsning af materiale mod omkringstående eller tillade nogen at komme nær maskinen, mens den kører. Brug aldrig plæneklipperen med beskadigede værn, afskærmninger eller uden korrekt påmonterede sikkerhedsanordninger. Sørg for, at alle sikkerhedskontakter er påmonteret, korrekt justeret og fungerer korrekt. Lav ikke om på motorens regulatorindstillinger, og kør ikke motoren ved for høj hastighed. Hvis motoren betjenes ved for høj hastighed, kan risikoen for personskade øges. Før du forlader førersædet: stands på plan grund; udkobl kraftudtaget, og sænk redskaberne, skift til frigear, og aktiver parkeringsbremsen; stop motoren, og fjern nøglen. Sørg for at udkoble drevet til redskaberne, når du transporterer maskinen fra et sted til et andet, eller når den ikke anvendes. Sørg for at standse motoren, og kontroller, at drevet til redskaberne er udkoblet: før du påfylder brændstof, før græsfanget/græsfangene fjernes, før du foretager højdejusteringer, medmindre justeringen kan foretages derfra, hvor operatøren befinder sig, før du fjerner blokeringer, før du efterser, rengør eller arbejder på plæneklipperen, efter at du har ramt et fremmedlegeme, eller hvis der forekommer en unormal vibration. Efterse plæneklipperen for skader, og foretag udbedringer, før du starter og betjener udstyret igen. Du skal nedsætte motorens omdrejningstal, når motoren er ved at standse, og hvis motoren er udstyret med en brændstofafbryderventil, skal du lukke for brændstoftilførslen, når du er færdig med at slå græs. Hold hænder og fødder væk fra klippeskjoldene. Se bagud og ned for at sikre, at der er fri bane, før du bakker. Sænk farten, og vær forsigtig, når du vender og krydser veje og fortove. Betjen ikke plæneklipperen, hvis du er påvirket af alkohol eller medicin. Lyn kan forårsage alvorlig personskade eller død. Hvis der observeres lyn eller høres torden i området, må maskinen ikke anvendes. Søg ly. Vær forsigtig, når du læsser maskinen på eller af en trailer eller lastbil. Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere for udsynet. Vedligeholdelse og opbevaring Hold alle møtrikker, bolte og skruer tilspændte for at sikre, at udstyret er i sikker driftsmæssig stand. Opbevar aldrig udstyret med brændstof i tanken i en bygning, hvor brandfarlige dampe kan nå åben ild eller gnister. Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted. Mindsk brandfaren ved at holde motoren, lydpotten, batterirummet og brændstofopbevaringsområdet fri for græs, blade eller for meget fedt. Hold alle dele i god driftsmæssig stand og alle beslag og hydraulikfittinger tilspændt. Udskift alle slidte eller beskadigede dele og mærkater. Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal dette foregå udendørs. Vær forsigtig, når du justerer maskinen, for at undgå at få fingrene ind mellem roterende knive og maskinens faste dele. Udkobl drevene, sænk klippeskjoldene, aktiver parkeringsbremsen, stop motoren, og tag nøglen ud af tændingen. Vent, til al bevægelse er standset, før du justerer, rengør eller reparerer udstyret. Fjern græs og snavs fra klippeskjoldene, drevene, lydpotterne og motoren for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op. Brug om nødvendigt støttebukke til at understøtte komponenter. Tag forsigtigt trykket af komponenter, hvori der er oplagret energi. Frakobl batteriet, før du foretager reparationer. Frakobl minuspolen først og pluspolen sidst. Tilslut pluspolen først og minuspolen sidst. Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele. Undgå om muligt at foretage justeringer, mens motoren kører. Oplad batterierne på et åbent sted med god ventilation, væk fra gnister og åben ild. Træk stikket til opladeren ud af stikkontakten, før den tilsluttes eller frakobles batteriet. Brug beskyttelsesdragt og isoleret værktøj. 5

6 Sikker kørsel på Toro-plæneklippere Nedenstående liste indeholder sikkerhedsoplysninger specifikt for Toro-produkter eller andre sikkerhedsoplysninger, du skal kende, og som ikke er indeholdt i CEN-, ISO- eller ANSI-standarderne. Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade eller død. Brug af dette produkt til andre formål, end det er beregnet til, kan være farligt for brugeren og omkringstående personer. ADVARSEL Motorudstødningen indeholder kulilte, som er en lugtfri, dødbringende gift. Lad ikke motoren køre indendørs eller i et indelukket område. Du skal vide, hvordan man standser motoren hurtigt. Betjen ikke maskinen iført tennissko eller gummisko. Brug af sikkerhedsfodtøj og lange bukser anbefales og kræves i henhold til visse lokale forskrifter og forsikringsbestemmelser. Brændstof skal håndteres forsigtigt. Tør eventuelt spildt brændstof op. Kontroller hver dag, om sikkerhedskontakterne fungerer korrekt. Hvis en kontakt ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes, før maskinen betjenes. Sæt dig på førersædet, før motoren startes. Det kræver koncentration at bruge maskinen. Gør følgende for at undgå at miste herredømmet over maskinen: Kør ikke tæt på bunkere, grøfter, vandløb eller andre farer. Sænk hastigheden, når du foretager skarpe drejninger. Undgå at stoppe og starte pludseligt. Når du befinder dig i nærheden af, eller når du krydser veje, skal du altid holde tilbage. Aktiver driftsbremserne, når du kører ned ad en bakke for at bevare den langsomme fremdrift og for at bevare kontrollen over maskinen. Klippeskjoldene skal være hævet ved kørsel fra et arbejdsområde til et andet. Rør ikke ved motoren, lydpotten eller udstødningsrøret, mens motoren kører, eller kort tid efter den er stoppet, da disse områder kan være så varme, at de kan forårsage brandsår. Hvis motoren sætter ud eller taber fremdriftsmoment, så den ikke kan køre helt til toppen af skråningen, skal du ikke vende maskinen. Bak altid langsomt lige ned ad skråningen. Stop klipningen, hvis en person eller et dyr uventet dukker op i eller nær klipningsområdet. Skødesløs betjening kan i kombination med terrænets hældning, rikochetterede genstande eller forkert anbragte sikkerhedsafskærmninger føre til skader på grund af udslyngning af genstande. Genoptag ikke klipningen, før området er ryddet. Vedligeholdelse og opbevaring Sørg for, at alle hydraulikrørsforbindelser er fast tilspændte, og at alle hydraulikslanger og rør er i god stand, før der sættes tryk på systemet. Hold kroppen og hænderne væk fra små lækagehuller eller dyser, der sprøjter hydraulikvæske ud under højtryk. Brug papir eller pap, ikke dine hænder, til at finde lækager. Hydraulikvæske, der trænger ud under tryk, kan have tilstrækkelig kraft til at gå gennem huden og forårsage alvorlig personskade. Søg straks lægehjælp, hvis der sprøjtes væske ind under huden. Før du afbryder eller udfører arbejde på hydrauliksystemet, skal al tryk tages af systemet ved at stoppe motoren og sænke klippeskjoldene og redskaberne ned på jorden. Kontroller regelmæssigt alle brændstofrørs tæthed og slid. Tilspænd eller reparer dem som nødvendigt. Hvis motoren skal køre for at udføre en vedligeholdelsesjustering, skal du holde hænder, fødder, tøj og alle kropsdele væk fra klippeskjoldene, redskaber og bevægelige dele. Hold alle personer på afstand. Få en autoriseret Toro-forhandler til at kontrollere det maksimale motoromdrejningstal med en omdrejningstæller af hensyn til sikker og nøjagtig drift. Kontakt en autoriseret Toro-forhandler, hvis større reparationer er nødvendige, eller hvis du har brug for anden hjælp. Brug kun Toro-godkendte redskaber og reservedele. Garantien kan bortfalde, hvis der bruges udstyr, som ikke er godkendt til maskinen. Lydeffektniveau Maskinen har et garanteret lydstyrkeniveau på 105 dba, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dba. Lydstyrkeniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN Lydtryksniveau Maskinen har et lydtryksniveau ved brugerens øre på 92 dba, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 1 dba. 6

7 Lydtryksniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN 836. Vibrationsniveau Hånd-Arm Målt vibrationsniveau for højre hånd = 0,34 m/s 2 Målt vibrationsniveau for venstre hånd = 0,43 m/s 2 Usikkerhedsværdi (K) = 0,5 m/s 2 De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN 836. Hele kroppen Målt vibrationsniveau = 0,33 m/s 2 Usikkerhedsværdi (K) = 0,5 m/s 2 De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN

8 Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes Læs betjeningsvejledningen Risiko for skæring/amputation, ventilator hold afstand til bevægelige dele (Påsættes over del nr i overensstemmelse med CE*) * Denne sikkerhedsmærkat omfatter en advarsel om skråninger, som er påkrævet på maskinen for at overholde den europæiske standard vedrørende plæneklippersikkerhed, EN 836:1997. De konservative maksimale hældningsvinkler, der er anført for betjening af denne maskine, er fastsat og påkrævet af denne standard. 1. Advarsel læs betjeningsvejledningen, og brug ikke denne maskine uden at være uddannet til det. 2. Fare for udslyngede genstande hold sikker afstand til maskinen. 3. Tippefare kør ikke på skråninger, der hælder mere end 15. Sænk klippeskjoldene, når maskinen kører på bakket terræn, og brug sikkerhedsselen. 4. Advarsel parker ikke maskinen på skråninger. Aktiver parkeringsbremsen, sænk klippeskjoldene, stands motoren, og fjern tændingsnøglen, før du forlader maskinen 5. Advarsel læs betjeningsvejledningen, før maskinen trækkes Advarsel læs betjeningsvejledningen, og brug ikke denne maskine uden at være uddannet til det. 2. Fare for udslyngede genstande hold sikker afstand til maskinen. 3. Tippefare sænk maskinens fart, inden der drejes, og drej ikke ved høj fart. Sænk klippeenheden ved kørsel på skråninger. Brug et styrtbøjlesystem samt sikkerhedssele. Spænd altid sikkerhedsselen, når styrtbøjlesystemet er på plads. 4. Advarsel parker ikke maskinen på skråninger. Aktiver parkeringsbremsen, sænk klippeskjoldene, stands motoren, og fjern tændingsnøglen, før du forlader maskinen 5. Advarsel læs betjeningsvejledningen. Træk ikke maskinen Traktionsenhedens hastighed 2. Langsom 3. Hurtig

9 Læs betjeningsvejledningen. 2. Stikkontakt 10 A 3. Lygter 10 A 4. Strøm 10 A 5. Motorstart 15 A 6. Sæde med luftaffjedring (ekstraudstyr) 20 A 7. Motorcomputerstyring C 7,5 A 8. Motorcomputerstyring B 7,5 A 9. Motorcomputerstyring A 7,5 A Forlygter 6. Kontinuerligt variabelt motoromdrejningstal 2. Indkobling 7. Langsom 3. Kraftudtag 8. Sænk klippeenhederne 4. Udkobling 9. Hæv klippeenhederne 5. Hurtig 10. Læs betjeningsvejledningen Risiko for skæring/amputation, ventilator hold afstand til bevægelige dele. 1. Læs betjeningsvejledningen Motor forvarmning 2. Motor start 4. Motor stop Fare sid ikke på plastikkøleafskærmningen Advarsel rør ikke ved den varme overflade. 2. Risiko for skæring/amputation på ventilatoren og fare for at blive viklet ind i remmen hold afstand til bevægelige dele. 9

10 Træd på bremsepedalen og parkeringsbremsepedalen for at aktivere parkeringsbremsen. 2. Træd på bremsepedalen for at bremse. 3. Træd på traktionspedalen for at få maskinen til at køre fremad. 4. Driftsfunktion med aktiverede knivcylindre 5. Transportfunktion 1. Motorkølevæske under tryk. 2. Eksplosionsfare læs betjeningsvejledningen. 3. Advarsel rør ikke ved den varme overflade. 4. Advarsel læs betjeningsvejledningen Læs betjeningsvejledningen. 10

11 Batterisymboler Nogle af eller alle disse symboler findes på batteriet. 1. Eksplosionsfare 6. Hold omkringstående på sikker afstand af batteriet. 2. Ingen ild, åben flamme eller rygning. 7. Bær beskyttelsesbriller; eksplosive gasser kan forårsage blindhed og andre personskader. 3. Kaustisk væske/fare for kemisk forbrænding 8. Batterisyre kan forårsage blindhed og alvorlige forbrændinger. 4. Bær beskyttelsesbriller 9. Skyl omgående øjnene med vand, og søg hurtigt læge. 5. Læs betjeningsvejledningen. 10. Indeholder bly; må ikke kasseres. 11

12 Opsætning Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret. Fremgangsmåde Beskrivelse Antal Anvendelse 1 Kræver ingen dele Juster dæktrykket. 2 Kræver ingen dele Justering af trinhøjden. 3 Kræver ingen dele Justering af styrearmens position. 4 Kræver ingen dele 5 Bagvægte (antallet varierer i henhold til konfigurationen). Varierer Motorhjelmslåsenhed 1 6 Spændeskive 1 Gasstop 1 7 Sætskrue 1 Medier og øvrige dele Fjern forsendelsesklodserne og -stifterne Montering af bagvægte (bestilles hos Toro-forhandleren). Monter motorhjelmens lås i overensstemmelse med CE Beskrivelse Antal Anvendelse Betjeningsvejledning 1 Betjeningsvejledning til motor 1 Reservedelskatalog 1 CE-certifikat 1 Uddannelsesmateriale til operatøren 1 Læs før betjening af maskinen Monter gasstoppet i overensstemmelse med CE Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition. 1 Justering af dæktryk Kræver ingen dele Fremgangsmåde Dækkene er oppumpede med overtryk med henblik på forsendelse. Luk derfor noget af luften ud for at reducere trykket. Det korrekte lufttryk for for- og bagdæk er 0,83 til 1,03 bar. Vigtigt: Oprethold jævnt tryk i alle dæk for at sikre ensartet kontakt med plænen. 2 Justering af trinhøjde Kræver ingen dele Fremgangsmåde Trinhøjden kan justeres for at give føreren maksimal komfort. 1. Fjern de to bolte og møtrikker, der fastgør trinbeslagene til traktionsenhedens ramme (Figur 2) 12

13 Figur 2 1. Trin 2. Trinbeslag 2. Hæv eller sænk trinnet til den ønskede højde, og fastspænd igen beslagene på rammen med de to bolte og møtrikker. 3. Gentag proceduren på det andet trin. 3 Justering af styrearmens position Kræver ingen dele Fremgangsmåde Styrearmens position kan justeres for at give føreren maksimal komfort. 1. Løsn de to bolte, der fastgør styrearmen til holdebeslaget (Figur 3). Figur 3 1. Styrearm 3. Bolte (2) 2. Holdebeslag 2. Drej styrearmen til den ønskede position, og spænd de to bolte. 4 Fjern forsendelsesklodserne og -stifterne Kræver ingen dele Fremgangsmåde 1. Tag forsendelsesklodserne af klippeskjoldene, og kasser dem. 2. Tag forsendelsesstifterne af klippeskjoldenes affjedringsarme, og kasser dem. Forsendelsesstifterne stabiliserer klippeskjoldene under forsendelsen og skal fjernes inden ibrugtagning. 13

14 5 Montering af bagvægte Dele, der skal bruges til dette trin: Varierer Bagvægte (antallet varierer i henhold til konfigurationen). Fremgangsmåde Groundsmaster 4300 D-traktionsenheder er i overensstemmelse med CEN-standard EN 836:1997, ISO-standard 5395:1990 og ANSI B standarderne, når de er udstyret med bagvægte og/eller 41 kg kalciumklorid som ballast på baghjulene. Brug følgende oversigt til at fastlægge, hvilke vægtkombinationer der er nødvendige for din konfiguration. Du kan bestille dele hos din autoriserede Toro-forhandler. Konfiguration Antal vægte for at opfylde ANSI-standarder (USA) Antal vægte for at opfylde CE-standarder (Europa) Basisenhed 6 0 Med Recyclersæt Med solskærm eller afkølingstoppe Med styrtbøjlesystem med 4 stivere og solskærm eller afkølingstoppe Vægt del nr Fastgørelsesanordninger for vægte (2 nødvendige for hver) Bræddebolt Møtrik Vægtplacering 3 oven på kofanger og 3 under kofanger 41 kg kalciumklorid* 0 I/T I/T 41 kg kalciumklorid* 4 41 kg kalciumklorid* 4 * Monter slanger indvendigt i bagdæk, før der tilføres kalciumklorid Bræddebolt Møtrik Bræddebolt Møtrik 1 oven på kofanger og 3 under kofanger 1 oven på kofanger og 3 under kofanger Vigtigt: Monter altid slanger i bagdækkene, før der tilføres kalciumklorid. Fjern maskinen fra græsområdet så hurtigt som muligt, hvis et dæk med kalciumklorid punkterer. Overhæld omgående det pågældende område med vand for at forhindre eventuelle skader på grønsværen. Brug følgende procedure for at montere den korrekte vægt (se vægtoversigten) øverst eller nederst på bagkofangeren som vist i Figur 4. 14

15 Figur 4 1. Traktionsmanifold 5. Vægt(e) 2. Afstandsklodser 6. Bræddebolt 3. Bolte 7. Møtrik 4. Skiver Fjern de tre bolte, skiver og afstandsklodser, der fastgør traktionsmanifolden nederst på bagkofangeren (Figur 4a). Placer den korrekte vægt øverst eller nederst på bagkofangeren. Monter vægten(e) og traktionsmanifolden på kofangeren med de tre bolte, skiver og afstandsklodser, der tidligere blev fjernet (Figur 4b). Bemærk: Brug ikke afstandsklodserne ved montering af mere end to vægte under kofangeren (Figur 4c). Fastgør de yderste kanter af vægten(e) på kofangeren med to bræddebolte og møtrikker (Figur 4c). 6 Montering af motorhjelmens lås i overensstemmelse med CE Dele, der skal bruges til dette trin: 1 Motorhjelmslåsenhed 1 Spændeskive Fremgangsmåde 1. Åbn motorhjelmen, og løft den op. 2. Fjern gummikransen fra hullet i venstre side af motorhjelmen (Figur 5). 1. Gummikrans Figur 5 3. Fjern møtrikken fra motorhjelmslåsenheden (Figur 6). 15

16 Figur 6 1. Motorhjelmslås 3. Gummiskive 2. Møtrik 4. Metalskive 4. Sæt låsens krogende gennem hullet i motorhjelmen udvendigt på motorhjelmen. Sørg for, at gummitætningsskiven forbliver på motorhjelmens udvendige side. 5. Sæt metalskiven på låsen, og fastgør den med møtrikken indvendigt i motorhjelmen. Sørg for, at låsen indkobler rammehagen, når den er låst. Brug den medfølgende motorhjelmsnøgle til at betjene motorhjelmslåsen. Figur 7 1. Gasstop 2. Sætskrue 3. Start motoren, og lad den køre i 5 til 10 minutter. 4. Juster den høje tomgangshastighed til 2860 o/m, mens klippeskjoldene er deaktiverede. 5. Tilspænd sætskruen. 6. Påfør lim i stilleskruen for at forhindre manipulering. 7 Montering af gasstoppet i overensstemmelse med CE Dele, der skal bruges til dette trin: 1 Gasstop 1 Sætskrue Fremgangsmåde 1. Løsn sætskruen på gasstoppet (Figur 7). 2. Skyd gasstoppet over på stopskruen for høj tomgangshastighed (Figur 7). Den afskråede ende på gasstoppet skal placeres således, at det vender udad. 16

17 Produktoversigt Betjeningsanordninger Sædejusteringsknapper Sædejusteringshåndtaget (Figur 8) giver mulighed for at justere sædet fremad og bagud. Vægtjusteringsknappen justerer sædet i henhold til førerens vægt. Vægtmåleren angiver, hvornår sædet er justeret til førerens vægt. Højdejusteringsknappen justerer sædet i henhold til førerens højde. Figur 9 1. Traktionspedal 4. Bremsepedal 2. Klippehastighedsbegrænser 5. Parkeringsbremse 3. Afstandsklodser 6. Ratindstillingspedal Figur 8 1. Vægtmåler 3. Højdejusteringsknap 2. Vægtjusteringsknap 4. Justeringshåndtag (fremad og bagud) Traktionspedal Traktionspedalen (Figur 9) styrer maskinens kørsel frem og tilbage. Tryk på den øverste del af pedalen for at køre fremad og på den nederste del af pedalen for at bakke. Kørehastigheden afhænger af, hvor langt pedalen er trådt ned. Hvis der skal køres med maksimal hastighed uden belastning, skal pedalen trykkes ned, mens gashåndtaget står i hurtig position. Sådan standser du: Let foden fra traktionspedalen, og lad pedalen vende tilbage til midterpositionen. Klippehastighedsbegrænser Når klippehastighedsbegrænseren (Figur 9) er vippet op, regulerer den klippehastigheden og gør det muligt at koble klippeskjoldene til. Hver afstandsklods justerer klippehastigheden med 0,8 km/t. Jo flere afstandsklodser du har oven på bolten, jo langsommere kører du. Ved transport vippes klippehastighedsbegrænseren tilbage, og du vil have maksimal transporthastighed. Bremsepedal Træd på bremsepedalen (Figur 9) for at standse maskinen. Parkeringsbremse Parkeringsbremsen (Figur 9) aktiveres ved at trykke ned på bremsepedalen og trykke den øverste del fremad for at låse. Parkeringsbremsen udløses ved at træde bremsepedalen ned, indtil parkeringsbremselåsen trækkes tilbage. Ratindstillingspedal Hvis du ønsker at vippe rattet mod dig selv, skal du trykke ned på fodpedalen (Figur 9), trække ratstammen mod dig selv til den mest behagelige position og dernæst slippe pedalen. Gashåndtag Skub gashåndtaget (Figur 10) fremad for at øge motorens hastighed og tilbage for at mindske hastigheden. 17

18 position, slår dette håndtag skjoldene til, hvis kraftudtaget og klippehastighedsbegrænseren er aktiveret. Gløderørskontrollampe Denne lampe (Figur 10) tænder, når gløderørene forvarmer. Advarselslampe for motorolietryk Denne lampe (Figur 10) angiver, at motorolietrykket er faretruende lavt. Ladekontrollampe Ladekontrollampen (Figur 10) tænder, når der er en fejl i systemets ladekredsløb. Figur Gashåndtag 6. Temperaturmåler for motorens kølevæske 2. Til-/frakoblingskontakt 7. Advarselslampe for motorolietryk 3. Kontrollampe for gløderør 8. Ladekontrollampe 4. Advarselslampe for motorkølevæsketemperatur 9. Tændingskontakt 5. Fejlfindingslampe 10. Sænk+klip/hæv-håndtag Til-/frakoblingskontakt Brug til-/frakoblingskontakten (Figur 10) sammen med sænk+klip/hæv-håndtaget til at betjene klippeenhederne. Klippeenhederne kan ikke sænkes, når klippe-/transporthåndtaget står i transportpositionen. Timetæller Timetælleren (Figur 11) viser det samlede antal timer, maskinen har været i brug. Tændingskontakt Tændingskontakten (Figur 10) har tre positioner: Fra, Tændt/forvarm og Start. Advarselslampe for motorkølervæsketemperatur Denne lampe (Figur 10) lyser, og klippeenhederne stopper, når kølevæsken når op på en høj temperatur. Hvis motortemperaturen bliver ved med at stige, vil motoren slukke. Temperaturmåler til motorkølevæsken Ved normale driftsforhold skal temperaturmåleren (Figur 10) være i det grønne område. Kontroller kølesystemet, hvis måleren går over i det gule eller røde område. 1. Timetæller Figur 11 Fejlfindingslampe Lampen tænder, hvis der registreres en systemfejl. Sænk+klip/hæv-håndtag Dette håndtag (Figur 10) hæver og sænker klippeskjoldene og starter og standser endvidere klippeenhederne, når de er aktiveret i klippetilstanden. Når skjoldene startes i sænket Tilstopningsindikator for hydraulikfiltrene Kig på indikatoren (Figur 12), mens motoren kører ved normal driftstemperatur. Den bør være i det grønne område. Hvis indikatoren er i det røde område, skal hydraulikfiltrene udskiftes. 18

19 Figur Tilstopningsindikator for hydraulikfiltrene Brændstofmåler Brændstofmåleren (Figur 13) viser mængden af brændstof i tanken. 1. Forlygtekontakt Figur 14 Stikkontakt Stikkontakten er en 12 volt strømforsyning til elektroniske apparater (Figur 15). Figur Brændstofdæksel 2. Brændstofmåler Forlygtekontakt Drej kontakten nedad for at tænde forlygterne (Figur 14). 1. Stikkontakt Figur 15 19

20 Specifikationer Bemærk: Specifikationer og design kan ændres uden forudgående varsel. Transportbredde Klippebredde Længde Højde Nettovægt* Brændstoftankens kapacitet Transporthastighed Klippehastighed * Med klippeskjolde og væsker Redskaber/tilbehør 226 cm 229 cm 320 cm 218 cm kg 51 liter 0-16 km/t 0-13 km/t Der kan fås en række forskellige Toro-godkendte redskaber og tilbehør til brug sammen med maskinen, som gør den bedre og mere alsidig. Kontakt en autoriseret serviceforhandler eller gå ind på for at få en liste over alt godkendt udstyr og tilbehør. Betjening Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition. FORSIGTIG Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående. Sænk klippeskjoldene til jorden, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingen, før der foretages eftersyn eller justeringer på maskinen. Kontrol af motoroliestanden Motoren leveres med olie i krumtaphuset, men oliestanden skal alligevel kontrolleres, før og efter motoren startes første gang. Krumtaphusets oliekapacitet er på ca. 5,2 l med filteret monteret. Brug motorolie af høj kvalitet, der overholder følgende specifikationer: Krævet API-klassifikationsniveau: CH-4, CI-4 eller højere Anbefalet olie: SAE 15W-40 (over -18 grader C) Alternativ olie: SAE 10W-30 eller 5W-30 (alle temperaturer) Toro Premium-motorolie kan købes hos forhandleren med en viskositet på enten 15W-40 eller 10W Parker maskinen på en plan flade, stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingskontakten. 2. Åbn motorhjelmen. 3. Fjern målepinden, tør den af, og sæt den tilbage igen (Figur 16). 20

21 6. Sæt oliepåfyldningsdækslet på, og luk motorhjelmen. Kontrol af kølesystemet Snavs fra gitteret, oliekøleren og forsiden af køleren skal fjernes dagligt, og oftere, hvis der arbejdes i meget støvede og snavsede omgivelser. Se afsnittet om Fjernelse af snavs fra kølesystemet under Vedligeholdelse. Kølesystemet er fyldt med en 50/50-opløsning af vand og permanent ethylenglycol-frostvæske. Kontroller kølervæskestanden i ekspansionsbeholderen ved begyndelsen af dagen, før motoren startes. Kølesystemets kapacitet er 9,5 liter. 1. Målepind Figur Fjern målepinden, og kontroller oliestanden på målepinden. Oliestanden bør nå op til Full-mærket. 5. Hvis olieniveauet er under Full-mærket, skal du fjerne påfyldningsdækslet (Figur 17) og fylde olie på, indtil niveauet når Full-mærket. FORSIGTIG Hvis motoren har kørt, kan varm kølevæske under tryk slippe ud og forårsage forbrændinger. Tag ikke kølerdækslet af, når motoren kører. Brug en klud, når kølerdækslet åbnes, og åbn det langsomt, så damp kan slippe ud. 1. Kontroller kølevæskestanden i ekspansionsbeholderen (Figur 18). Væskestanden skal ligge mellem mærkerne på siden af beholderen. 1. Oliepåfyldningsdæksel Figur 17 Fyld ikke for meget på. Vigtigt: Sørg for at holde motoroliestanden mellem den øvre og nedre grænse på oliemåleren. Motorsammenbrud kan opstå som resultat af for meget eller for lidt motorolie. 1. Ekspansionsbeholder Figur Hvis kølevæskestanden er lav, skal du fjerne dækslet til ekspansionsbeholderen og fylde systemet op. Fyld ikke for meget på. 3. Sæt ekspansionsbeholderens dæksel på. 21

22 Påfyldning af brændstof Brug kun ren, frisk dieselolie eller biodieselbrændstoffer med lavt (<500 ppm) eller ekstra lavt (<15 ppm) svovlindhold. Det minimale cetantal bør være 40. Køb brændstof i mængder, der kan bruges inden for 180 dage for at sikre, at brændstoffet er friskt. Brændstoftanks kapacitet: 51 l Brug sommerdieselolie (nr. 2-D) ved temperaturer over -7 C og vinterdieselolie (nr. 1-D eller en blanding af nr. 1-D/2-D) ved temperaturer under -7 C. Brug af vinterdieselolie ved lavere temperaturer giver et lavere flammepunkt og en kold flowkarakteristik, som letter start og minimerer tilstopning af brændstoffilteret. Brug af sommerdieselolie over -7 C bidrager til at forlænge brændstofpumpens levetid og giver øget kraft sammenlignet med vinterdieselolie. Vigtigt: Brug ikke petroleum eller benzin i stedet for dieselolie. Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan motoren blive beskadiget. ADVARSEL Brændstof er farligt eller dødbringende, hvis det indtages. Længere tids udsættelse for dampe kan forårsage alvorlige skader og sygdomme. Undgå længere tids indånding af dampe. Hold ansigtet væk fra spidsen af slangen og brændstoftanken eller stabilisatoråbningen. Undgå at få brændstof i øjnene eller på huden. Forberedelse til biodiesel Denne maskine kan også bruge et blandet biodieselbrændstof på op til B20 (20% biodiesel, 80% petrodiesel). Andelen af petrodiesel bør være lav eller have et ekstra lavt svovlindhold. Træf følgende forholdsregler: Andelen af biodiesel skal opfylde specifikationen anført i ASTM D6751 eller EN Brændstofsammensætningen skal opfylde ASTM D975 eller EN 590. Malede overflader kan beskadiges af biodieselblandinger. Brug B5 (biodieselindhold på 5%) eller blandinger med et lavere biodieselindhold under kolde vejrforhold. Efterse tætninger, slanger og pakninger, der kommer i berøring med brændstoffet, da de kan forringes over tid. Tilstopning af brændstoffilteret kan forventes i tiden efter, at du er gået over til at bruge blandet biodieselbrændstof. Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger om biodiesel. FARE Under visse forhold er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade. Fyld tanken udendørs i et åbent område, når motoren er kold. Tør eventuelt spildt brændstof op. Fyld aldrig brændstoftanken op i en lukket anhænger. Ryg aldrig under håndtering af brændstof, og hold afstand til åben ild eller steder, hvor brændstofdampe kan antændes af en gnist. Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn. Køb aldrig benzin til mere end 180 dages forbrug. Betjen ikke maskinen medmindre hele udstødningssystemet er på plads og i god driftsmæssig stand. FARE Under visse omstændigheder kan der under påfyldning af brændstof udvikle sig statisk elektricitet, der kan antænde brændstofdampene. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade. Anbring altid brændstofbeholdere på jorden et stykke fra køretøjet, før påfyldningen påbegyndes. Fyld ikke brændstofbeholdere inde i et køretøj eller på en lastbil eller anhænger, da indvendige tæpper eller plastikforinger i lastbiler kan isolere dunken og forsinke tabet af eventuel statisk elektricitet. Når det er praktisk muligt, skal udstyret fjernes fra lastbilen eller anhængeren og påfyldes brændstof, mens det har hjulene stående på jorden. Hvis dette ikke er muligt, skal påfyldningen af udstyret finde sted på en lastbil eller anhænger med en bærbar beholder i stedet for direkte fra brændstofstanderen. Hvis det er nødvendigt at benytte brændstofstanderen, skal spidsen af slangen hele tiden være i kontakt med kanten af åbningen i brændstoftanken eller -beholderen, indtil påfyldningen er afsluttet. 1. Parker maskinen på en plan flade. 22

23 2. Rengør området omkring tankdækslet med en ren klud. 3. Tag brændstoftankens dæksel af (Figur 19). Viskositet, ASTM D445 Viskositetsindeks ASTM D2270 Flydepunkt, ASTM D97 Branchespecifikationer: cst ved 40 C 44 til 48 cst ved 100 C 7,9 til 8,5 140: C til -45 C Vickers I-286-S (kvalitetsniveau), Vickers M-2950-S (kvalitetsniveau), Denison HF-0 Bemærk: Mange hydraulikvæsker er næsten farveløse, og det kan derfor være svært at få øje på lækager. Der kan fås et rødt tilsætningsstof til hydraulikolien i flasker med 20 ml. Én flaske er nok til l hydraulikolie. Bestil delnr fra den autoriserede Toro-forhandler. Bionedbrydelig hydraulikvæske Mobil 224H Toro Biodegradable Hydraulic Fluid (Fås i spande med 19 l eller tromler med 208 l. Reservedelsnumrene kan findes i reservedelskataloget, eller spørg din Toro-forhandler.) Figur Brændstofdæksel 2. Brændstofmåler 4. Fyld tanken med diesel, indtil niveauet ligger ved påfyldningsstudsens bund. 5. Sæt tankdækslet på, og tilspænd det, når tanken er fyldt op. Bemærk: Fyld om muligt brændstoftanken helt op efter hver anvendelse. Dette vil minimere muligheden for akkumulering af kondens i brændstoftanken. Kontrol af hydraulikvæsken Maskinens beholder fyldes på fabrikken med ca. 37,8 l hydraulikvæske af høj kvalitet. Kontroller hydraulikvæskestanden, før motoren startes første gang, og derefter dagligt. Følgende udskiftningsvæske anbefales: Alternativ væske: Mobil EAL 224H Bemærk: Dette er bionedbrydelig olie, der er baseret på vegetabilsk olie, som er afprøvet og godkendt af Toro til denne model. Denne væske er ikke så modstandsdygtig over for høje temperaturer som normal væske, så sørg for at følge de anbefalede intervaller for udskiftning af denne olie. Forurening med mineralbaserede hydraulikvæsker ændrer denne olies biologiske nedbrydelighed og giftighed. Når du skifter fra standardvæsken til den bionedbrydelige type, skal du sørge for at følge den godkendte udskylningsprocedure. Kontakt din lokale Toro-forhandler for at få nærmere oplysninger. 1. Stil maskinen på et plant underlag, sænk klippeskjoldene, og sluk for motoren. 2. Rengør området omkring påfyldningsstudsen og hydrauliktankens dæksel (Figur 20). Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (Fås i spande med 19 l eller tromler med 208 l. Reservedelsnumrene kan findes i reservedelskataloget, eller spørg din Toro-forhandler.) Alternative væsker: Såfremt Toro-væsken ikke kan fås, kan man anvende andre væsker, forudsat at de overholder alle følgende materialeegenskaber og branchespecifikationer. Vi anbefaler ikke brug af syntetisk væske. Spørg din smøremiddelforhandler til råds for at finde frem til et tilfredsstillende produkt. Bemærk: Toro påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af forkerte erstatningsprodukter. Brug derfor kun produkter fra producenter med et godt omdømme, som står bag deres anbefaling. Slidhæmmende hydraulikvæske med højt viskositetsindeks/lavt flydepunkt, ISO VG 46 Materialeegenskaber: 1. Dæksel til hydrauliktanken Figur Fjern dækslet/målepinden fra påfyldningsstudsen, og aftør det/den med en ren klud. Indfør målepinden i påfyldningsstudsen, tag den op igen, og kontroller 23

24 væskestanden. Væskestanden bør være inden for målepindens driftsområde. Fyld ikke for meget på. 4. Hvis væskestanden er lav, skal du efterfylde med passende væske for at få den op til Full-mærket. 5. Sæt dækslet/oliepinden på/i påfyldningsstudsen. 3. Åbn udluftningsskruen på brændstofindsprøjtningspumpen (Figur 21) med en 12 mm nøgle. Kontrol af hjulmøtrikkernes tilspændingsmoment Tilspænd hjullåsemøtrikkerne til Nm efter 1-4 timers drift og igen efter 10 timers drift. Tilspænd derefter efter hver 250 timer. ADVARSEL Hvis du ikke opretholder det rette tilspændingsmoment på hjulmøtrikkerne, kan det medføre personskade. Udluftning af brændstofsystemet Du skal udlufte brændstofsystemet, før du starter motoren, hvis noget af følgende er sket: Start af en ny maskine. Motoren er løbet tør for brændstof og gået i stå. Når der er udført vedligeholdelsesarbejde på komponenter i brændstofsystemet, f.eks. udskiftning af filtre, eftersyn af udskilleren osv. FARE Under visse forhold er dieselolie og brændstofdampe meget brandfarlige og eksplosive. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give forbrændinger samt forårsage tingsskade. Anvend en tragt, og fyld tanken udendørs på et åbent område, mens motoren er slukket og kold. Tør eventuelt spildt brændstof op. Fyld ikke brændstoftanken helt op. Fyld brændstof på brændstoftanken, indtil niveauet er 6 til 13 mm under bunden af påfyldningsstudsen. Dette tomrum i tanken giver brændstoffet plads til at udvide sig. Ryg aldrig under håndtering af brændstof, og hold afstand til åben ild eller steder, hvor brændstofdampe kan antændes af en gnist. Opbevar brændstof i en ren, sikkerhedsgodkendt beholder, og sørg altid for, at låget er skruet på. 1. Parker maskinen på en plan overflade, og sørg for, at brændstoftanken er mindst halvt fuld. 2. Åbn motorhjelmen. 1. Udluftningsskrue Figur Drej tændingsnøglen til tændt position. Den elektriske brændstofpumpe begynder at køre og tvinger derved luften ud omkring udluftningsskruen. Lad nøglen sidde i positionen Tændt, indtil en konstant strøm af brændstof strømmer ud omkring skruen. 5. Spænd skruen, og drej nøglen til positionen Fra. Bemærk: Normalt bør motoren starte efter udførelsen af ovennævnte udluftningsprocedurer. Hvis motoren alligevel ikke starter, kan der sidde luft tilbage mellem indsprøjtningspumpen og indsprøjtningsdyserne. Se afsnittet Udluftning af indsprøjtningsdyserne. Start og standsning af motoren Vigtigt: Du skal udlufte brændstofsystemet, før du starter motoren, hvis du starter den for første gang, hvis motoren er standset, fordi den er løbet tør for brændstof, eller du har udført vedligeholdelse af brændstofsystemet. Se Udluftning af brændstofsystemet. Start af motoren 1. Sæt dig i sædet, hold foden væk fra traktionspedalen, så den er i neutral position, aktiver parkeringsbremsen, sæt gashåndtaget i positionen Fast, og sørg for, at til-/frakoblingskontakten er i frakoblet position. 2. Drej tændingen til positionen Tændt/forvarm. En automatisk timer styrer forvarmning af gløderørene i cirka 6 sekunder. 3. Efter forvarmning af gløderørene drejes tændingsnøglen til positionen Start. 24

25 Tørn motoren i højst 15 sekunder. Slip nøglen, når motoren starter. Hvis yderligere forvarmning er nødvendig, skal nøglen drejes til positionen Fra og derefter til positionen Tændt/forvarm. Gentag dette efter behov. 4. Lad motoren køre i lav tomgangshastighed, indtil den er varmet op. Standsning af motoren 1. Flyt alle betjeningsanordninger til neutral, aktiver parkeringsbremsen, flyt gashåndtaget til lav tomgangsposition, og lad motoren komme ned på lav tomgangshastighed. Vigtigt: Lad motoren køre i tomgang i 5 minutter, før du slukker den efter drift ved fuld belastning. Gøres dette ikke, kan der opstå problemer, hvis motoren er turboladet. 2. Drej nøglen til positionen Fra, og tag den ud af tændingen. Skubning eller trækning af maskinen I nødstilfælde kan maskinen flyttes ved at aktivere omløbsventilen i hydraulikpumpen med variabel slagvolumen og så skubbe eller trække maskinen. Vigtigt: Maskinen må ikke skubbes eller trækkes med en hastighed på over 3-4,8 km/t, da der ellers kan opstå skader i gearkassen. Omløbsventilen skal være åben, når maskinen skubbes eller trækkes. 1. Omløbsventilen er placeret på venstre side af hydrostaten (Figur 22). Drej bolten 1 1/2 omgang for at åbne den og lade olien løbe om internt. Da væsken omløbes, kan maskinen flyttes langsomt, uden at gearkassen beskadiges. 2. Luk omløbsventilen, før du starter motoren. Ventilen må dog ikke tilspændes med et moment på over 7-11 Nm. Vigtigt: Hvis motoren kører, mens omløbsventilen er åben, overophedes gearkassen. Donkraftpunkter Bemærk: Brug donkrafte til at understøtte maskinen efter behov. For rektangulær plade, under akselrøret, indvendigt i forhold til hvert fordæk (Figur 23). 1. Donkraftpunkt foran Figur 23 Bag rektangulært akselrør på bagakslen. Bindepunkter For hullet i den rektangulære plade, under akselrøret, indvendigt i forhold til hvert fordæk (Figur 24). Figur Omløbsventil 25

26 system. Lampen holder op med at blinke og nulstilles automatisk, når tændingsnøglen drejes til positionen Fra, og når fejlen er fjernet. Figur Bindepunkt fortil Bag på begge sider af maskinen på bagstellet (Figur 25). Figur Fejlfindingslampe 1. Bindepunkt bagtil Figur 25 Når styreenhedens fejlfindingslampe blinker, har styreenheden registreret et af følgende problemer: Et af udgangssignalerne er blevet kortsluttet. Et af udgangssignalerne er afbrudt. Brug fejlfindingsdisplayet for at afgøre, hvilket udgangssignal der ikke fungerer korrekt. Se afsnittet Kontrol af sikkerhedskontakterne. Hvis fejlfindingslampen ikke tændes, når tændingsnøglen er i positionen Til, angiver det, at den elektroniske styreenhed ikke fungerer. Mulige årsager: Sløjfetilbagekoblingen er ikke tilsluttet. Pæren er sprunget. Der er sprunget en sikring. Den fungerer ikke korrekt. Fejlfindingslampens betydning Maskinen er udstyret med en fejlfindingslampe, der angiver, om den elektroniske styreenhed registrerer en elektronisk funktionsfejl. Fejlfindingslampen sidder på styrearmen (Figur 26). Når den elektroniske styreenhed fungerer korrekt, og nøglekontakten flyttes til positionen Til, tænder styreenhedens fejlfindingslampe i 3 sekunder og slukker derefter for at angive, at lampen fungerer korrekt. Hvis maskinen går i stå, lyser lampen fast, indtil nøglepositionen ændres. Lampen blinker, hvis styreenheden opdager en fejl i det elektriske Kontroller de elektriske forbindelser, indgangssignalsikringerne og fejlfindingslampens pære for at finde fejlen. Sørg for, at sløjfetilbagekoblingens stik sidder forsvarligt i ledningsnetstikket. ACE-fejlfindingsdisplay Maskinen er udstyret med en elektronisk styreenhed, der styrer de fleste af maskinens funktioner. Styreenheden afgør, hvilke funktioner der kræves til de forskellige indgangssignalkontakter (dvs. sædekontakt, tændingskontakt mv.) og slår udgangene til for at aktivere magnetventiler eller relæer til den ønskede maskinfunktion. 26

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. Form No. 3378-132 Rev A Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor Modelnr. 30407 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

Groundsmaster 4300-D traktionsenhed Modelnr. 30864 Serienr. 313000001 og derover

Groundsmaster 4300-D traktionsenhed Modelnr. 30864 Serienr. 313000001 og derover Form No. 3376-509 Rev A Groundsmaster 4300-D traktionsenhed Modelnr. 30864 Serienr. 313000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3376-509* A ADVARSEL CALIFORNIEN

Læs mere

Groundsmaster 360- universalmaskine med 2-hjulstræk

Groundsmaster 360- universalmaskine med 2-hjulstræk Form No. 3400-575 Rev A Groundsmaster 360- universalmaskine med 2-hjulstræk Modelnr. 31230 Serienr. 316000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3400-575*

Læs mere

Groundsmaster 360- universalmaskine med 2-hjulstræk

Groundsmaster 360- universalmaskine med 2-hjulstræk Form No. 3386-367 Rev A Groundsmaster 360- universalmaskine med 2-hjulstræk Modelnr. 31230 Serienr. 314000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3386-367*

Læs mere

Modelnr. 04384 Serienr. 313000001 og derover

Modelnr. 04384 Serienr. 313000001 og derover Form No. 3376-184 Rev B Greensmaster 3250-Dtraktionsenhed med 2-hjulstræk Modelnr. 04384 Serienr. 313000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3376-184* B

Læs mere

Plænetraktor i Z Master Professional 7000-serien Med 132 cm (52 tommers) bagudblæsningsplæneklipper

Plænetraktor i Z Master Professional 7000-serien Med 132 cm (52 tommers) bagudblæsningsplæneklipper Form No. 3376-556 Rev A Plænetraktor i Z Master Professional 7000-serien Med 132 cm (52 tommers) bagudblæsningsplæneklipper Modelnr. 74279TE Serienr. 313000001 og derover g020465 Registrer dit produkt

Læs mere

Z593-D Z Master med 52 eller 60 tommer TURBO FORCE sideudblæsningsplæneklipper Modelnr. 74264TE Serienr. 270000001 og derover

Z593-D Z Master med 52 eller 60 tommer TURBO FORCE sideudblæsningsplæneklipper Modelnr. 74264TE Serienr. 270000001 og derover Form No. 3356-311 Rev A Z593-D Z Master med 52 eller 60 tommer TURBO FORCE sideudblæsningsplæneklipper Modelnr. 74264TE Serienr. 270000001 og derover Modelnr. 74265TE Serienr. 270000001 og derover Registrer

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte

Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte Modelnr. 131-3285 Form No. 3386-247 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder

Læs mere

Plæneklipper fra Z Master Professional 6000-serien med 132 cm eller 152 cm TURBO FORCE -sideudblæsningsplæneklipper

Plæneklipper fra Z Master Professional 6000-serien med 132 cm eller 152 cm TURBO FORCE -sideudblæsningsplæneklipper Form No. 3380-822 Rev B Plæneklipper fra Z Master Professional 6000-serien med 132 cm eller 152 cm TURBO FORCE -sideudblæsningsplæneklipper Modelnr. 74919TE Serienr. 314000001 og derover Modelnr. 74925TE

Læs mere

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 132-6715 Form No. 3396-435 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller

Læs mere

Sand Pro 3040 og 5040 Modelnr. 08703 Serienr. 310000001 og derover

Sand Pro 3040 og 5040 Modelnr. 08703 Serienr. 310000001 og derover Form No. 3364-372 Rev A Sand Pro 3040 og 5040 Modelnr. 08703 Serienr. 310000001 og derover Modelnr. 08705 Serienr. 310000001 og derover Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning

Læs mere

Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj

Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj Form No. Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj Modelnr. 121-6337 3378-782 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Læs mere

Groundsmaster 4500-D- og 4700-D-traktionsenhed

Groundsmaster 4500-D- og 4700-D-traktionsenhed Form No. 3385-839 Rev A Groundsmaster 4500-D- og 4700-D-traktionsenhed Modelnr. 30873 Serienr. 314000001 og derover Modelnr. 30874 Serienr. 314000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse

Læs mere

Z597-D Z Master med 60 eller 72 tommer TURBO FORCE sideudblæsningsplæneklipper

Z597-D Z Master med 60 eller 72 tommer TURBO FORCE sideudblæsningsplæneklipper Form No. 3354-689 Rev A Z597-D Z Master med 60 eller 72 tommer TURBO FORCE sideudblæsningsplæneklipper Modelnr. 74268TE Serienr. 260000001 og højere Modelnr. 74269TE Serienr. 260000001 og højere Registrer

Læs mere

Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL

Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj Modelnr. 41010 Form No. 3401-381 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder

Læs mere

Sand Pro 3040 og 5040 traktionsenheder

Sand Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Form No. 3372-261 Rev C Sand Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Modelnr. 08703 Serienr. 312000001 og derover Modelnr. 08705 Serienr. 312000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse

Læs mere

Montering. Hydrauliksæt med høj flydeevne Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr

Montering. Hydrauliksæt med høj flydeevne Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr Hydrauliksæt med høj flydeevne Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 07395 Form No. 3382-721 Rev A Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet

Læs mere

Reelmaster 7000-D traktionsenhed med 4-hjulstræk

Reelmaster 7000-D traktionsenhed med 4-hjulstræk Form No. 3399-106 Rev A Reelmaster 7000-D traktionsenhed med 4-hjulstræk Modelnr. 03781 Serienr. 316000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3399-106* A Dette

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Groundsmaster 3500-D Groundsmaster-traktionsenhed

Groundsmaster 3500-D Groundsmaster-traktionsenhed Form No. 3359-739 Rev A Groundsmaster 3500-D Groundsmaster-traktionsenhed Modelnr. 30839 Serial No. 280000001 and Up Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning eller et reservedelskatalog

Læs mere

Montering. Montering af aksel- og rampeenhed (model 04245) eller skinneenhed (04244 og 04247) Montering af trækstangenheden

Montering. Montering af aksel- og rampeenhed (model 04245) eller skinneenhed (04244 og 04247) Montering af trækstangenheden Form No. Transportramme, skinnerampe og flad rampe Trukket Trans Pro 80-anhænger Modelnr. 04238 Serienr. 230000801 og derover Modelnr. 04244 Modelnr. 04245 Modelnr. 04247 3370-216 Rev B Monteringsvejledning

Læs mere

GrandStand -plæneklipper med 122 cm TURBO FORCE -klippeenhed

GrandStand -plæneklipper med 122 cm TURBO FORCE -klippeenhed Form No. 3388-821 Rev A GrandStand -plæneklipper med 122 cm TURBO FORCE -klippeenhed Modelnr. 74568TE Serienr. 315000001 og derover g015545 Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Groundsmaster 4100-D- og 4110-D-rotorplæneklippere Modelnr Serienr og derover

Groundsmaster 4100-D- og 4110-D-rotorplæneklippere Modelnr Serienr og derover Form No. 3370-877 Rev A Groundsmaster 4100-D- og 4110-D-rotorplæneklippere Modelnr. 30447 Serienr. 312000001 og derover Modelnr. 30449 Serienr. 312000001 og derover Du kan registrere dit produkt eller

Læs mere

Wheel Horse 523Dxi Traktor

Wheel Horse 523Dxi Traktor Form No. 3325-953 Wheel Horse 523Dxi Traktor Model No. 73590 20000000 og op Betjeningsvejledning Dansk (DK) Indledning Tak fordi du har købt et Toro-produkt. Hos Toro ønsker vi alle, at du bliver helt

Læs mere

Reelmaster 6500-D og 6700-D traktionsenhed Modelnr Serienr og derover

Reelmaster 6500-D og 6700-D traktionsenhed Modelnr Serienr og derover Form No. 3355-645 Rev A Reelmaster 6500-D og 6700-D traktionsenhed Modelnr. 03806 Serienr. 260000001 og derover Modelnr. 03807 Serienr. 260000001 og derover Modelnr. 03808 Serienr. 260000001 og derover

Læs mere

Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr. 41593 Serienr. 311000001 og derover

Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr. 41593 Serienr. 311000001 og derover Form No. 3365-837 Rev B Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr. 41593 Serienr. 311000001 og derover G013782 Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning eller et reservedelskatalog

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Groundsmaster 3505-D traktionsenhed Modelnr Serienr og derover

Groundsmaster 3505-D traktionsenhed Modelnr Serienr og derover Form No. 3367-723 Rev B Groundsmaster 3505-D traktionsenhed Modelnr. 30849 Serienr. 311000001 og derover Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning eller et reservedelskatalog

Læs mere

Groundsmaster eller 7210-plæneklipper Modelnr Serienr og derover

Groundsmaster eller 7210-plæneklipper Modelnr Serienr og derover Form No. 3377-168 Rev B Groundsmaster 7200- eller 7210-plæneklipper Modelnr. 30360 Serienr. 313000001 og derover Modelnr. 30363 Serienr. 313000001 og derover Modelnr. 30363TC Serienr. 313000001 og derover

Læs mere

Z453 Z Master med 132 cm TURBO FORCE Plæneklipper med sideudkast

Z453 Z Master med 132 cm TURBO FORCE Plæneklipper med sideudkast Form No. 5-75 Z5 Z Master med cm TURBO FORCE Plæneklipper med sideudkast Modelnr. 76TE Serienr. 5000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com Oversættelse af foriginalen

Læs mere

Groundsmaster 3400-D traktionsenhed med 4-hjulstræk Modelnr Serienr og derover

Groundsmaster 3400-D traktionsenhed med 4-hjulstræk Modelnr Serienr og derover Form No. 3372-794 Rev A Groundsmaster 3400-D traktionsenhed med 4-hjulstræk Modelnr. 30651 Serienr. 312000001 og derover Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning eller et reservedelskatalog

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Montering. Udskiftningssæt til styreenhed Pro Force-blæsemaskine Modelnr Monteringsvejledning

Montering. Udskiftningssæt til styreenhed Pro Force-blæsemaskine Modelnr Monteringsvejledning Udskiftningssæt til styreenhed 2008-09 Pro Force-blæsemaskine Modelnr. 121-2813 Form No. 3373-364 Rev A Monteringsvejledning Montering 1. Frakobl det negative batterikabel først og frakobl derefter det

Læs mere

Reelmaster -traktionsenhed i 5010-serien

Reelmaster -traktionsenhed i 5010-serien Form No. 3392-293 Rev A Reelmaster -traktionsenhed i 5010-serien Modelnr. 03675 Serienr. 315000001 og derover Modelnr. 03675N Serienr. 315000001 og derover Modelnr. 03676 Serienr. 315000001 og derover

Læs mere

Groundsmaster 3500-D- og 3505-D-traktionsenhed Modelnr Serial No and Up

Groundsmaster 3500-D- og 3505-D-traktionsenhed Modelnr Serial No and Up Form No. 3363-248 Rev B Groundsmaster 3500-D- og 3505-D-traktionsenhed Modelnr. 30826 Serial No. 310000001 and Up Modelnr. 30839 Serial No. 310000001 and Up Modelnr. 30843 Serial No. 310000001 and Up Du

Læs mere

Tilbehør til detektering af hydraulikolielækage TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300-/3400-serien

Tilbehør til detektering af hydraulikolielækage TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300-/3400-serien Form No. Tilbehør til detektering af hydraulikolielækage TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300-/3400-serien Modelnr. 04730 3373-332 Rev A Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

TimeCutter SW 4200- eller SW 5000-plæneklipper

TimeCutter SW 4200- eller SW 5000-plæneklipper Form No. 3398-980 Rev A TimeCutter SW 4200- eller SW 5000-plæneklipper Modelnr. 74675 Serienr. 316000001 og derover Modelnr. 74680 Serienr. 316000001 og derover g027698 Registrer dit produkt på www.toro.com.

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Groundsmaster 4000 plæneklipper med roterende skæreknive

Groundsmaster 4000 plæneklipper med roterende skæreknive Form No. 3396-189 Rev A Groundsmaster 4000 plæneklipper med roterende skæreknive Modelnr. 30605 Serienr. 315000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3396-189*

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Greensmaster 3400 TriFlex -traktionsenhed Modelnr Serienr og derover

Greensmaster 3400 TriFlex -traktionsenhed Modelnr Serienr og derover Form No. 3377-333 Rev B Greensmaster 3400 TriFlex -traktionsenhed Modelnr. 04520 Serienr. 313000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3377-333* B Dette produkt

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Groundsmaster og 7210-plæneklipper Modelnr Serienr og derover

Groundsmaster og 7210-plæneklipper Modelnr Serienr og derover Form No. 3358-641 Rev B Groundsmaster 7200- og 7210-plæneklipper Modelnr. 30360 Serienr. 280000001 og derover Modelnr. 30360TE Serienr. 280000001 og derover Modelnr. 30363 Serienr. 280000001 og derover

Læs mere

Ultra Sonic Boom -finishingsæt Plænesprøjte i Multi Pro -serien fra 2013 og derefter

Ultra Sonic Boom -finishingsæt Plænesprøjte i Multi Pro -serien fra 2013 og derefter Form No. Ultra Sonic Boom -finishingsæt Plænesprøjte i Multi Pro -serien fra 2013 og derefter Modelnr. 133-2808 3404-504 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Bageste fjernhydrauliksæt Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder

Bageste fjernhydrauliksæt Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Form No. Bageste fjernhydrauliksæt Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Modelnr. 08781 Serienr. 311000001 og derover 3369-228 Rev C Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre

Læs mere

DH 220 plænetraktor Modelnr. 74596 Serienr. 312000001 og derover

DH 220 plænetraktor Modelnr. 74596 Serienr. 312000001 og derover Form No. 3372-719 Rev A DH 220 plænetraktor Modelnr. 74596 Serienr. 312000001 og derover G017868 Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning eller et reservedelskatalog gratis

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Reelmaster 5610-traktionsenhed

Reelmaster 5610-traktionsenhed Form No. 3398-609 Rev A Reelmaster 5610-traktionsenhed Modelnr. 03678 Serienr. 316000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3398-609* A Dette produkt overholder

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Reelmaster og 5510-traktionsenheder

Reelmaster og 5510-traktionsenheder Form No. 3398-592 Rev A Reelmaster 5410- og 5510-traktionsenheder Modelnr. 03675 Serienr. 316000001 og derover Modelnr. 03676 Serienr. 316000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

183 cm plæneklipper med roterende skæreknive 158 cm plæneklipper med roterende skæreknive 152 cm plæneklipper med

183 cm plæneklipper med roterende skæreknive 158 cm plæneklipper med roterende skæreknive 152 cm plæneklipper med Form No. 3373-523 Rev A 183 cm plæneklipper med roterende skæreknive 158 cm plæneklipper med roterende skæreknive 152 cm plæneklipper med roterende skæreknive Groundsmaster -traktionsenhed i 360- og 7200-serien

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Workman MD- og MDXarbejdskøretøj

Workman MD- og MDXarbejdskøretøj Form No. 3367-862 Rev D Workman MD- og MDXarbejdskøretøj Modelnr. 07266TC Serienr. 311000001 og derover Modelnr. 07273 Serienr. 311000001 og derover Modelnr. 07273TC Serienr. 311000001 og derover Modelnr.

Læs mere

Groundsmaster-traktionsenhed i 7200 og 7210-serien

Groundsmaster-traktionsenhed i 7200 og 7210-serien Form No. 3390-470 Rev A Groundsmaster-traktionsenhed i 7200 og 7210-serien Modelnr. 30487 Serienr. 315000001 og derover Modelnr. 30487N Serienr. 315000001 og derover Modelnr. 30495 Serienr. 315000001 og

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Reelmaster 6700-D Traktionsenhed med 4-hjulstræk

Reelmaster 6700-D Traktionsenhed med 4-hjulstræk Form No. 338 860 Rev A Reelmaster 6700-D Traktionsenhed med 4-hjulstræk Modelnr. 03808 3000000 og højere Betjeningsvejledning Oversættelse af originalen (DK) Advarsel CALIFORNIEN Advarsel i henhold til

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Indledning. Indhold. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. Betjeningsvejledning STOP Højtydende Power Max 926/928/1028 OXE-sneslynge Modelnr. 38820 Serienr. 313000001 og derover Modelnr. 38822 Serienr. 313000001 og derover Modelnr. 38824 Serienr. 313000001 og derover Form No. 3369-563

Læs mere

Groundsmaster 3500-D Groundsmaster-traktionsenhed

Groundsmaster 3500-D Groundsmaster-traktionsenhed Form No. 3358 36 Rev. A Groundsmaster 3500-D Groundsmaster-traktionsenhed Modelnr. 30839 Serienr. 6000000 og højere Betjeningsvejledning Oversættelse af originalen (DA) Advarsel CALIFORNIEN Erklæring 65-advarsel

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Groundsmaster 3280-D traktionsenhed med 2- og 4-hjulstræk Modelnr Serienr og derover

Groundsmaster 3280-D traktionsenhed med 2- og 4-hjulstræk Modelnr Serienr og derover Form No. 3358-826 Rev A Groundsmaster 3280-D traktionsenhed med 2- og 4-hjulstræk Modelnr. 30344 Serienr. 270000601 og derover Modelnr. 30345 Serienr. 270000601 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com.

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

CE-sæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr Monteringsvejledning

CE-sæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr Monteringsvejledning CE-sæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr. 120-067 Form No. 69-41 Rev A Monteringsvejledning Sikkerhed Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Form No. Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Modelnr. 03919 Modelnr. 03920 Modelnr. 03921 3375-906 Rev C Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Greensmaster 3400 TriFlex -traktionsenhed

Greensmaster 3400 TriFlex -traktionsenhed Form No. 3398-695 Rev A Greensmaster 3400 TriFlex -traktionsenhed Modelnr. 04520 Serienr. 316000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3398-695* A Dette produkt

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Montering. Aflastningsventilsæt Groundsmaster 3280-D traktionsenhed Modelnr Monteringsvejledning. Løsdele. Medier og øvrige dele

Montering. Aflastningsventilsæt Groundsmaster 3280-D traktionsenhed Modelnr Monteringsvejledning. Løsdele. Medier og øvrige dele Aflastningsventilsæt Groundsmaster 3280-D traktionsenhed Modelnr. 120-6640 Form No. 3370-992 Rev A Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet

Læs mere

Indledning. Indhold ADVARSEL FORSIGTIG

Indledning. Indhold ADVARSEL FORSIGTIG Form No. 3384-73 Rev A Pro Force -blæsemaskine Modelnr. 4455 Serienr. 3400000 og derover G020709 Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3384-73* A Dette produkt overholder

Læs mere

Monteringssæt til bremse- og signallys Workman MD/MDX/MDE-køretøj Modelnr Monteringsvejledning

Monteringssæt til bremse- og signallys Workman MD/MDX/MDE-køretøj Modelnr Monteringsvejledning Form No. 3366-119 Rev B Monteringssæt til bremse- og signallys Workman MD/MDX/MDE-køretøj Modelnr. 115-7749 Monteringsvejledning Sikkerhed Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne

Læs mere

Dybdelufter ProCore 648 Modelnr. 09200 Serienr. 280000001 og derover

Dybdelufter ProCore 648 Modelnr. 09200 Serienr. 280000001 og derover Form No. 3359-52 Rev A Dybdelufter ProCore 648 Modelnr. 09200 Serienr. 28000000 og derover Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning eller et reservedelskatalog gratis på www.toro.com.

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere