Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet"

Transkript

1 Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Dato: Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Den 20. december 2006 udsendte Koncern HR Midlertidige delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet, som var blevet godkendt af direktionen. Sagsbeh.: Niels Jørgen Andersen Tel Sagsnr. Side 1/5 Koncern HR har foretaget en opdatering af regelsættet. Der er ikke foretaget realitetsændringer i kompetencefordelingen. Enkelte afsnit er udgået eller reduceret, fordi der i den mellemliggende periode er udsendt særskilte retningslinjer på området. Det gælder f.eks. retningslinjer for administration af seniorordninger, de overordnede retningslinjer for den lokale løndannelse og vejledningen vedrørende det gode ansættelsesforløb. Delegerings- og kompetencefordelingsreglerne, der vedlægges, vil blive lagt ud på Koncern HR s hjemmeside. Med venlig hilsen Jørn Mørup Afdelingschef Koncern HR, Løn og Personale

2 Koncern HR, den 8. december 2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet. Hvor det af nedenstående regler fremgår, at et forhold kræver Direktionens godkendelse, skal anmodninger om godkendelse fremsendes via Koncern HR, Viborg. 1. Oprettelse eller nedlæggelse af stillinger. Det politiske niveau skal godkende oprettelse og ændring af stillinger på direktør-, vicedirektør-, hospitalsledelses- og afdelingschefniveau. Side 2/5 Direktionen skal godkende oprettelse og ændring af stillinger til og med afdelingsledelsesniveauet på hospitalerne og øvrige institutioner. alle administrative stillinger på vicekontorchefniveau og derover. stillinger der forudsættes besat på tjenestemandsvilkår. De decentrale ledelser kan selv oprettelse og ændre andre ikke-ledende stillinger. Udgifterne skal i givet fald kunne finansieres inden for eget budget. Hvis man overvejer organisationsændringer, som indebærer ændringer i antallet af leder- og/eller tjenestemandsstillinger, vil sådanne ændringer skulle godkendes af Direktionen inden de iværksættes. Løn- og ansættelsesvilkår for nye ledende stillinger skal godkendes af Koncern HR, inden de opslås. Oprettelse / nedlæggelse af lægestillinger (på overenskomstvilkår) ligger inden for hospitalsledelsens egen kompetence. Dog forudsættes oprettelse/nedlæggelse af lægestillinger drøftet med og godkendt af Lægelig Uddannelse og herunder afstemt i forhold til den aftalte lægestabsstruktur samt uddannelsesklassifikationen for det aktuelle område. 2. Konvertering af stillinger. Ved ledighed i en basisstilling har den decentrale ledelse kompetence til at konvertere fra én stillingskategori til en anden. Hvis der er indgået særlige aftaler med de respektive personaleorganisationer, skal disse dog respekteres.

3 3. Opslag af stillinger. Alle ledige stillinger vil som udgangspunkt blive opslået til besættelse. Alle stillingsopslag udfærdiges og opslås i henhold til de besluttede retningslinjer for annoncering, eventuelle overenskomstmæssige aftaler, øvrige politikker for området (ligestilling m.v.), samt indgåede lokale aftaler. Der henvises i øvrigt til Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb, som ligger på Koncern HR s hjemmeside. 4. esættelse af stillinger. Processen for udvælgelse af ansøger til ansættelse i en ledig stilling aftales lokalt. Lokalt kan der hentes inspiration i Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb, som ligger på Koncern HR s hjemmeside. Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde med de faglige organisationer. Side 3/5 Hvis der fra eksempelvis overenskomstparterne, centrale myndigheder m.fl. er forudsat bestemte procedurer, godkendelser o.l., skal disse naturligvis iagttages. De lokale ledelser har kompetencen til at besætte ledige stillinger. Denne kompetence kan delegeres til et underliggende ledelsesniveau. Kompetencen skal dog som minimum ligge over niveauet for den stilling, der skal besættes. 5. Godkendelse af særlige løn- og ansættelsesvilkår. Alle nyansættelser i Region Midtjylland sker på overenskomstvilkår, hvis ikke overenskomstparterne har aftalt andet. Direktionen kan konkret beslutte at ansætte på andre vilkår, f.eks. ansættelse på åremål eller individuelle kontraktvilkår. Direktionen kan endvidere godkende, at en tjenestemand opretholder sin tjenestemandsstatus ved overgang til ansættelse i en overenskomststilling. I givet fald vil der blive tale om egen finansiering fra de enkelte arbejdspladser ved enhver løn-/pensionsforbedring der gives i form af løntrin til tjenestemænd. De til enhver tid gældende takster til finansiering af pensionsforbedringer vil fremgår af bilag til Overordnede retningslinjer for lokale lønforhandlinger i Region Midtjylland. I særlige tilfælde vil Direktionen kunne træffe beslutning om, at der ikke skal ske egen finansiering fra arbejdspladsen.

4 6. Godkendelse af personlige ordninger. Som led i den løbende udvikling af personalet, løsning af rekrutteringsproblemer eller til løsning af enkeltsager, kan der opstå behov for at indgå særlige aftaler med relation til en enkelt eller flere medarbejderes lønog ansættelsesmæssige vilkår. For så vidt angår seniorordninger, der aftales med hjemmel i Rammeaftale om seniorpolitik, henvises til særskilte regler herom. Forslag til aftaler, der fraviger gældende overenskomst- og aftalegrundlag, skal forelægges Direktionen/Koncern HR til godkendelse. 7. Godkendelse af mandat til forhandling af den lokale løndannelse. Som udgangspunkt forventes dialogen og forhandlingerne i tilknytning til den lokale løndannelse at foregå direkte mellem den lokale ledelse og tillidsrepræsentanterne/de faglige organisationer. Side 4/5 Forhandlingerne skal tage afsæt i de til enhver tid gældende overordnede retningslinjer for lokale lønforhandlinger i Region Midtjylland, samt de til enhver tid gældende rammer for den decentrale forhandlingskompetence. Retningslinjerne og rammerne for forhandlingskompetencen er lagt ud på Koncern HR s hjemmeside. Den nødvendige overordnede koordinering forventes i øvrigt at foregå i HR- / personalechefkredsen samt i Strategisk HR-Forum. 8. Godkendelse af mandat til forhandling af lokalaftaler på baggrund af rammeaftaler. Aftaler efter Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler vil kunne indgås mellem den lokale ledelse og lokale repræsentanter for de forhandlingsberettigede organisationer. Såfremt der måtte blive behov for at indgå aftaler, som ligger uden for de aftalte rammer, skal dette forudgående godkendes i Direktionen/Koncern HR. 9. Afskedigelser. Afbrydelse/ophør af et ansættelsesforhold forudsættes at ske under hensyntagen til de indgåede aftaler og vilkår. 9.1 Ansøgt afsked. Opsigelse fra en medarbejder afleveres til nærmeste leder, der bekræfter opsigelsen og underretter lønkontoret om medarbejderens fratræden.

5 9.2 Uansøgt afsked Kompetencen til at foretage uansøgt afsked er tillagt den, der har ansættelseskompetencen. Ved afskedigelse af tjenestemænd samt tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter m.fl., der nyder en særlig beskyttelse, skal Koncern HR altid inddrages. Ved afskedigelse af øvrige medarbejdere skal respektive HR-afdeling inddrages i nødvendigt omfang. Side 5/5

6 ilag 1 HR-området = esluttende instans I = Indstillende instans Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen Oprettelse og nedlæggelse af stillinger 1 Regionsdirektøren I Øvrige direktører i direktionen I I Vicedirektører I I Hospitalsledelser og afdelingschefer I I Centerchefer, kontor- og vicekontorchefer Andre stillinger, som forventes besat på tjenestemandsvilkår Andre avancementsstillinger (ikke tjenestemandsstillinger) Omklassificering af stillinger Regionsdirektøren 2 I Øvrige direktører i direktionen Stillinger omfattet af chefaftalen samt tilsvarende lederstillinger Vicekontorchefer Opslag af stillinger Tjenestemandsstillinger Ikke tjenestemandsstillinger esættelse af stillinger Regionsdirektøren I Øvrige direktører i direktionen I I Vicedirektører Hospitalsledelser og afdelingschefer Andre ledende stillinger 1 Forberedelsesudvalget har den 8. februar 2006 besluttet, at organisationsændringer, som indebærer ændringer i antallet af stillinger på direktør-, vicedirektør-, hospitalsledelses- og afdelingschefniveau, skal behandles i Regionsrådet. 2 Ansættelsesformen for regionsdirektøren besluttes af Regionsrådet. Stillingens klassificering fastsættes centralt.

7 HR-området = esluttende instans I = Indstillende instans Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen Godkendelse af særlige løn- og ansættelsesvilkår Fastlæggelse af ansættelsesvilkår 3 Fastlæggelse af grundlønsniveau Godkendelse af særlige løn- og ansættelsesvilkår som led i personlige ordninger A. Aftaler inden for overenskomst-/aftalegrundlag. Etablering af nødvendig hjemmel for individuel aftale 4 C. Opretholdelse af tidligere tjenestemandsansættelse Godkendelse af mandat til forhandling af Ny løn/lokal løndannelse Indgåelse af forhåndsaftale eller aftaler, der vil kunne få afsmittende Virkning til andre områder i Region Midtjylland 5 Afskedigelser Regionsdirektøren I Øvrige direktører i direktionen I I Vicedirektører Hospitalsledelser og afdelingschefer Andre ledende stillinger 3 Ansættelsesformen for Regionsdirektøren besluttes af Regionsrådet. Stillingens klassificering fastsættes centralt. 4 Der skal hentes hjemmel i hver enkelt sag. Det kan f.eks. være sager, hvor der skal indgås individuel kontrakt, som skal godkendes i Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 5 Direktionens kompetence til at indgå tværgående aftaler, der binder alle regionens arbejdspladser og godkendelse af specielle forhold, som kan få afsmittende virkning for andre områder.

Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område)

Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område) Uddrag af Rammeaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse mellem RLTN og Sundhedskartellet (en næsten enslydende findes på KL s område) Lederforeningen, oktober 2010 10. VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER BESTEMMELSERNE

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 04.50 O.11 26/2011 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 04.50 O.11 26/2011 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 5 1. Valg

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 6 1. Valg

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

5.50.91 O.11 19.06.12/2012 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.11 19.06.12/2012 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK)

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK) Forord Sønderborg Kommune og de lokale repræsentanter for hovedorganisationerne LO, FTF, SHK og AC har indgået denne aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Sønderborg Kommune pr. 01.10. 2013. Aftalen

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. 50.81 O.11 29/2011 Side 1

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet. 50.81 O.11 29/2011 Side 1 Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet KL Lærernes Centralorganisation 50.81 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Ansættelsesform... 5 3. Løn... 6 4. Grundløn...

Læs mere

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider:

5. udgave udgivet 2008 af: Glumsø Bogtrykkeri A/S. www.b14.dk. Håndbogen kan downloades fra www.personaleweb.dk og fra parternes hjemmesider: 1 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med RLTN s og KTO s fælles vejledning Rammer for medindflydelse og medbestemmelse. Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemm

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 47-Eftersendelse Regionshuset Viborg

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

OVERENSKOMST for akademikere ansat i regioner m.v.

OVERENSKOMST for akademikere ansat i regioner m.v. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKTFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET C3 LEDELSE OG ØKONOMI DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND DANSK KIROPRAKTOR FORENING DANSK MEJERIINGENIØR FORENING DANSK

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKTFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET DANSK KIROPRAKTOR FORENING DANSK MEJERIINGENIØR FORENING DANSK PSYKOLOG FORENING DEN DANSKE DYRLÆGEFORENING DEN DANSKE PRÆSTEFORENING

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Kontraktansættelse af chefer i staten

Kontraktansættelse af chefer i staten Cirkulære af 2. november 2012 Modst.nr. 033-12 J.nr. 10-331-45 PKAT nr. se nedenfor Cirkulære om rammeaftale om Kontraktansættelse af chefer i staten 2011 PKAT nr. for kontraktansatte skal være den samme,

Læs mere