Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler"

Transkript

1 Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 807 af 19. juli 2012 om tilskud m.v. til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), herefter bekendtgørelsen. Loven og bekendtgørelsen med senere ændringer kan findes på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside, under Love og regler og på Grundlæggende betingelser for tilskud til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Skolen skal være en uafhængig selvejende institution. At skolen skal være uafhængig betyder, at den skal indrette sin virksomhed alene med henblik på at varetage skolens egne interesser til gavn for eleverne, og at den ikke må indgå i et styret fællesskab eller på anden måde være styret af uvedkommende eller udefrakommende interesser. Skolen skal være uafhængig af personer, andre skoler, kurser, virksomheder, selskaber, foreningen m.fl., erhvervsdrivende som ikke-erhvervsdrivende. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Skolen skal være ejer af skolens bygninger og arealer, som hovedsagelig skal udgøre en geografisk og bygningsmæssig enhed. Skolen må ikke eje bygninger sammen med andre. Den overordnede ledelse skal varetages af en bestyrelse. Indsendelse af ansøgning Ansøgning om godkendelse til tilskud fra nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler skal være Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, i hænde mindst 10 måneder, før den tilskudsberettigende skolevirksomhed ønskes påbegyndt. Nye efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler kan kun godkendes til tilskud fra den 1. august. Ansøgning om godkendelse til tilskud sendes til: Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetstilsyn og Regulering Frederiksholms Kanal København K Eller: Ansøgningsprocedure Opfyldelse af de frister, der er fastsat i bekendtgørelsen for indsendelse af ansøgning, sidestilles ikke med en godkendelse til tilskud. Opfyldelse af fristerne er alene en betingelse for at få en ansøgning om godkendelse til tilskud behandlet af Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Når styrelsen har modtaget materiale i henhold til de angivne frister, vil styrelsen

2 påse, om kravene til oprettelse og godkendelse, jf. 1 i bekendtgørelsen, er opfyldt. Hvis ikke ansøgningen har væsentlige mangler, anses fristerne for overholdt. Hvis der er væsentlige mangler ved det indsendte materiale, og skolen ikke kan nå at rette manglerne inden den fastsatte frist, anses fristen ikke for at være overholdt. Skolen må derfor vente et år med at blive godkendt til tilskud. Styrelsen vil ofte have kommentarer og bemærkninger til det indsendte materiale, som skal rettes til, for at skolen kan blive godkendt til tilskud. 10 måneders frist Ansøgning om godkendelse til tilskud fra nye frie kostskoler skal være Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i hænde mindst 10 måneder, før den tilskudsberettigende skolevirksomhed ønskes påbegyndt. Det skal tydeligt fremgå af ansøgningen, fra hvilken dato skolen ønsker at begynde den tilskudsberettigende virksomhed. I forbindelse med ansøgningen, dvs. senest 10 måneder før den tilskudsberettigende skolevirksomhed ønskes påbegyndt, skal følgende materiale sendes til styrelsen: 1) Projektbeskrivelse, hvor der redegøres for: hvilken form for skole, der ønskes etableret baggrunden for oprettelse af skolen skolens profil, herunder hvilken undervisning der planlægges baggrunden for skolens profil 2) Vedtægt i overensstemmelse med standardvedtægten i bilag 1 til bekendtgørelsen. Vedtægten skal være vedtaget på en stiftende generalforsamling eller et stiftende repræsentantskabsmøde. Fravigelser fra standardvedtægten vil kun kunne godkendes i særlige tilfælde, hvor det findes velbegrundet. 3) Udfyldt skema med stamoplysninger i overensstemmelse med bilag 3 til bekendtgørelsen. 4) Referat af stiftende og eventuelle efterfølgende generalforsamlinger/repræsentantskabsmøder. 5) Referat af bestyrelsesmøder. 6) Bestyrelsesformandens og to bestyrelsesmedlemmers underskrift på, at alle skolekreds- /repræsentantskabsmedlemmer har indbetalt tilskud eller kontingent. 7) Erklæringer fra bestyrelsesmedlemmerne i overensstemmelse med bilag 4 til bekendtgørelsen om, at de i lovens 7, stk. 2 og 3, nævnte habilitetskrav er opfyldt. 8) Matrikelkort, jf. bekendtgørelsens 5. 2

3 Følgende krav skal være opfyldt, for at institutionen kan godkendes til tilskud: Undervisnings-, kostforplejnings- og opholdsarealer, toilet- og badeforhold og elevværelser skal være egnede og tilstrækkelige i forhold til det planlagte antal elever og den planlagte undervisning, og skolen skal råde over egnet og nødvendigt udstyr og inventar. Et elevværelse med plads til en, to eller tre elever skal normalt omfatte henholdsvis mindst 7, 12 eller 15 m 2 og indeholde mindst et skab, et bord og en stol pr. sengeplads. Senge må ikke placeres under vinduer eller foran varmeapparater. Hvis en seng placeres under en skråvæg, så skal det være muligt at sidde oprejst i sengen uden at støde mod skråvæggen. Installation af køjesenge opfylder ikke kravene. Toilet- og badefaciliteter skal ligge i umiddelbar nærhed af elevværelserne, og der må højst være 6 elever pr. bad og toilet. Elevværelser og forstander- og lærerboliger skal ligge i umiddelbar tilknytning til undervisnings-, kostforplejnings- og opholdsarealerne. Bygninger og arealer skal være til disposition for skolevirksomheden. Det forudsættes, at der i forhold til skolens elevtal er tilstrækkelige udendørs opholdsarealer til rådighed i umiddelbar tilknytning til bygningerne. Elevværelser, forstander- og lærerboliger, kostforplejnings og udendørs og indendørs opholdsarealer, undervisningslokaler m.v. skal hovedsagelig udgøre en geografisk og bygningsmæssig enhed. Det kan f.eks. ikke forventes godkendt, at en skole ligger på begge sider af en større vej. Skolen skal råde over mindst 2 familieboliger til forstander, heltidslærere og deltidslærere. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt forstanderen skal bo på skolen. Ved en familiebolig forstås en bolig, som har en kapacitet og en indretning til mindst 2 voksne og 2 børn. Den ene bolig skalvære på mindst 90 m 2, og den anden skal være på mindst 110 m 2. I forbindelse med godkendelsen af skolen til tilskud fastsætter styrelsen skolens elevsengepladskapacitet på grundlag af oplysningerne i ansøgningen. 9) Kopi af købsaftale eller skøde vedrørende skolens bygninger med tilhørende arealer. Hvis skolen alligevel ikke oprettes i disse bygninger, skal skolen indsende en ny ansøgning om godkendelse af skolen til tilskud. 10) Etableringsbudget og driftsbudget for de førstkommende tre år med angivelse af udgiften pr. godkendt sengeplads, jf. bekendtgørelsens 3. Etablerings- og driftsbudgettet skal sandsynliggøre, at skolen kan begynde sin virksomhed på et rimeligt økonomisk grundlag. Endvidere skal det fremgå, at udgiften pr. godkendt elevsengeplads til alle løbende ydelser til bygninger og arealer ikke overstiger det på de årlige finanslove fastsatte beløb. På finansloven for 2013 udgør dette beløb kr. for husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt efterskoler, jf. Finanslovens (husholdnings- og håndarbejdsskoler) og (efterskoler). De løbende ydelser omfatter renter, bidrag, provision m.v. af og ordinære afdrag på kreditforenings-, pengeinstitut- og pensionskasselån, lån i andelskasser, flexlån, pauselån, garantilån og lignende, sælgerpantebreve og eventuelle andre pantebreve, leje af bygninger og arealer samt ejendomsskatter og pligtig brandforsikring på ejendommen. Heri kan fradrages renteindtægter fra bunden kapital og lignende, renter af og afdrag på etableringslån til udgifter pålagt af offentlige myndigheder samt lejeindtægter. Skolen må dog ikke erhverve bygninger eller arealer med henblik på udlejning, bortset fra tjeneste- og lejeboliger til skolens ansatte, jf. lovens 6. Renter af lån til finansiering af køb af inventar og udstyr skal ikke medregnes i de løbende ydelser. 3

4 Budgettet må ikke indeholde udgifter og indtægter, der strider mod lovens og vedtægtens formål med skolen, herunder udgifter i strid med tilskudsbetingelsen om, at skolens midler alene må komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. 11) Årsplan, der indeholder samtlige kurser, der planlægges for det første år. Årsplanen skal udarbejdes på skemaer udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Årsplanen skal desuden udarbejdes i overensstemmelse med ministeriets vejledning til årsplan frie kostskoler. Vejledningen findes på ministeriets hjemmeside, 12) Foreløbig indholdsplan for alle kurser, som fremgår af årsplanen. Indholdsplanerne skal indeholde: en beskrivelse af den planlagte undervisnings indhold, omfang og placering en beskrivelse af det planlagte samvær en beskrivelse af, hvorledes hvert enkelt kursus opfylder lovens hovedsigte gennem undervisning og samvær en redegørelse for undervisningens almene perspektiver Indholdsplanerne skal sandsynliggøre, at skolen vil opfylde lovens krav om, at kurserne skal være åbne for alle. Hvis en efterskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole planlægger at optage undervisningspligtige elever, skal det fremgå af indholdsplanen, hvordan undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Hvis en efterskoleskal godkendes til tilskud med et samlet særligt undervisningstilbud (specialundervisning), skal skolen beskrive dette i indholdsplanen. En skole skal oplyse, om skolen ønsker at afholde folkeskolens prøver. En efterskole skal oplyse, om skolen ønsker at tilbyde 10. klasse. Indholdsplanerne skal udarbejdes i overensstemmelse med ministeriets vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler. Vejledningen kan findes på ministeriets hjemmeside, Styrelsen anbefaler, at en ansøgning indsendes senest 11 måneder før den tilskudsberettigende virksomhed ønskes påbegyndt. Der vil dermed være tid til at indsende supplerende materiale, hvis ministeriet vurderer, at det indsendte materiale ikke opfylder kravene. 3 måneders frist Senest tre måneder før den tilskudsberettigende skolevirksomhed ønskes påbegyndt, skal følgende materiale være Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i hænde: 1) Årsplan og indholdsplan, der er tilrettet i overensstemmelse med styrelsens anvisninger. Materialet skal kunne danne grundlag for styrelsens endelige afgørelse om godkendelse til tilskud. Såfremt materialet er mangelfuldt, eller ikke er styrelsen i hænde senest 3 måneder inden den tilskudsberettigende virksomhed ønskes påbegyndt, vil skolen ikke kunne godkendes til tilskud fra den ønskede dato. Skolerne må søge på ny og kan tidligst blive godkendt til tilskud fra den 1. august året efter. 4

5 2) Materiale til brug for beregning af forskud på tilskud, hvis skolen ønsker forskud. Forskud udbetales tidligst, når Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har modtaget bankgaranti samt dokumentation for, at lokalerne er endeligt godkendt til formålet af brand-, bygnings- og sundhedsmyndighederne og eventuelt andre myndigheder. Tilskud til nye skoler udbetales på betingelse af, at skolen har opnået 24 årselever og har afholdt kursusvirksomhed af mindst 4 ugers varighed i mindst 20 uger i hvert skoleår, heraf skal mindst ét kursus have mindst 12 ugers varighed, jf. lovens 12, stk. 1 og 3. Forskud på tilskud kan dog, jf. bekendtgørelsens 26, stk. 1, udbetales til en nyoprettet skole og til en skole, der ikke har opnået ret til tilskud i året før finansåret, hvis et pengeinstitut stiller garanti for tilbagebetalingen af de udbetalte beløb. Der ydes taxametertilskud til skoler, der har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i finansåret, ud fra skolens årselevtal i dette skoleår, jf. lovens 21, stk. 1. Til nye skoler (dvs. skoler der ikke har været i virksomhed i hele det skoleår, der slutter i finansåret) ydes tilskud ud fra det opnåede årselevtal i finansåret, jf. lovens 21, stk. 2. Til nye skoler ydes forskud ud fra det forventede årselevtal i finansåret, jf. lovens 21, stk. 3. Det er frivilligt, om en ny skole ønsker at få forskud på tilskud. Hvis en ny skole ønsker forskud, skal skolen indsende oplysninger i overensstemmelse med ministeriets vejledning om udbetaling af forskud til nye frie kostskoler. Vejledningen med skemaer fås ved henvendelse til styrelsen. Hvis en ny skole ikke ønsker forskud på tilskud, vil skolen heller ikke modtage statslig elevstøtte og evt. tilskud til specialpædagogisk støtte. Når skolen har været i drift i 20 uger og opnået 24 årselever skal skolen indsende revisorattesteret erklæring på, at de to nævnte tilskudsbetingelser er opfyldt. Skolen vil herefter modtage tilskud med tilbagevirkende kraft fra august året før. Krav om offentliggørelse af dele af skolens materiale Det følger af lovens 2, stk. 8, 2a, 5b, at visse dele af skolens materiale skal offentliggøres på skolens hjemmeside. Heraf følger et krav om, at skolen skal have oprettet en hjemmeside. Der henvises til vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside. Vejledningen kan findes på ministeriets hjemmeside, Inden start af den tilskudsberettigende skolevirksomhed Inden start af den tilskudsberettigende skolevirksomhed skal dokumentation for, at lokalerne er endeligt godkendt til formålet af brand-, bygnings- og sundhedsmyndighederne og eventuelt andre myndigheder være Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i hænde. Forskud på tilskud udbetales tidligst, når styrelsen har modtaget denne dokumentation. Godkendelse Når alt materiale er Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i hænde i henhold til de fastsatte frister, vil styrelsen kunne godkende skolen til tilskud til skolevirksomhed under forudsætning af, at materialet er i overensstemmelse med reglerne som beskrevet i loven og bekendtgørelsen. Er der mindre ændringer til det indsendte materiale, der kræves ændret af styrelsen, vil styrelsen kunne give en godkendelse på vilkår om, at lovens krav bliver opfyldt ved, at ændringerne indsendes til ministeriet inden for en angivet frist. 5

6 Bortfald af ansøgning om godkendelse til tilskud En ansøgning om godkendelse til tilskud bortfalder, hvis skolen ikke har påbegyndt den tilskudsberettigende skolevirksomhed senest 24 måneder efter, at ansøgning om tilskud er Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i hænde, jf. bekendtgørelsens 1, stk. 4. Bortfald af godkendelse til tilskud En godkendelse til tilskud bortfalder, hvis skolen ikke inden fire måneder efter godkendelsestidspunktet har påbegyndt en tilskudsberettiget aktivitet, jf. bekendtgørelsens 1, stk. 5. 6

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Regelgrundlag Lov om frie kostskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 18.

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Vejledning til folkehøjskolers årsplan

Vejledning til folkehøjskolers årsplan Vejledning til folkehøjskolers årsplan Før skoleårets start godkender højskolens bestyrelse en årsplan, som omfatter skolens 1) tilskudsberettigende kurser, 2) øvrige kurser og 3) øvrige aktiviteter i

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031. Institutionsstyrelsen

Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031. Institutionsstyrelsen Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Tilsyn med 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031 elevbetaling

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE

Vedtægter. VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter. Den selvejende institution VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE OG VEJLE IDRÆTSEFTERSKOLE -DEN JYSKE IDRÆTSSKOLE - 2-1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vejle Idrætshøjskole (VIH) og Vejle Idrætsefterskole

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Administrationsgrundlag for. Fripladstilskud

Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler. Administrationsgrundlag for. Fripladstilskud Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler Administrationsgrundlag for Fripladstilskud Godkendt på bestyrelsesmøde 8. april 2008 Opdateret 02.09.2010 1 0. Indledning Dette dokument er

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere