Kontanthjælpsloftet boligstøtte og særlig støtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontanthjælpsloftet boligstøtte og særlig støtte"

Transkript

1 Kontanthjælpsloftet boligstøtte og særlig støtte Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit i relation til implementeringen af kontanthjælpsloftet (supplement til eksisterende opgavesplitdokument vedrørende boligstøtte) Udbetaling Danmark, august 2016 Version 1 - UDKAST 1

2 Kontanthjælpsloftet Introduktion Dette dokument beskriver udmøntningen af opgavesplittet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark for kontanthjælpsloftet, herunder fordelingen af ansvaret for at træffe afgørelse om berettigelse til, og gennemføre udbetaling af kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte. Opgavesplitdokumentet vedr. kontanthjælpsloftet er et supplement til de godkendte opgavesplitdokumenter fra 2013 på boligstøtteområdet og tilsidesætter således ikke de allerede eksisterende arbejdsgange. Opgavesplitdokumentets formål er at sikre en så præcis beskrivelse af ansvarsfordelingen, og sikre en fælles forståelse af mulige løsninger til at udrede eventuelle fejlsager eller sager, hvor der er uoverensstemmelse mellem data eller fortolkninger mellem de involverede myndigheder. Kommunen og Udbetaling Danmark skal sikre borgerne vejledning i relation til kontanthjælpsloftet. Vejledningen skal sikre, at alle borgere får den nødvendige rådgivning og vejledning. Den helhedsorienterede vejledning indebærer, at Kommunen skal kunne give basisvejledning inden for Udbetaling Danmarks ansvarsområder, herunder for beregning og efterregulering af kontanthjælpsloftet. Kommunen skal vejlede borgere, der modtager eller ansøger om kontanthjælp om virkningen af kontanthjælpsloftet. Alle borgere der pr. 1. juli 2016 modtager kontanthjælp skal inden denne dato være vejledt om ikrafttrædelsen af kontanthjælpsloftet, for at bestemmelserne kan få virkning pr. 1.oktober Borgere, der ansøger om kontanthjælp efter d. 1. juli 2016, skal Kommunen vejlede om effekten af kontanhjælpsloftet i forbindelse med ansøgningen. Kommunen skal vejlede borgeren om videregivelse af oplysninger om borgerens kontanthjælp, særlig støtte samt indplacering på kontanthjælpsloftet til brug for Udbetaling Danmarks beregninger for nedsættelse af den samlede hjælp (vejledning er gengivet på ny ansøgningsblanket). 2

3 Kontanthjælpsloftet Introduktion Udbetaling Danmark har den generelle vejledningsforpligtigelse i forhold til sammenhængen mellem indplacering på kontanthjælpsloftssats, kontanthjælp, særlig støtte og boligstøtte. Derudover har Udbetaling Danmark den specifikke vejledningsforpligtigelse i forhold til beregninger og eventuelle reduktioner i særlig støtte og boligstøtte relateret til udmøntning af kontanthjælpsloftet. Kommunen indberetter alle relevante oplysninger i kommunens kontanthjælpssystem. Kommunernes kontanthjælpssystem videregiver automatisk oplysningerne til Udbetaling Danmarks kontanthjælpsloftssystem. Resultaterne af Udbetaling Danmarks beregninger i kontanthjælpsloftsystemet vil blive udstillet i KMD Sag, hvor både kommunen og Udbetaling Danmark kan se resultatet af beregningerne, sådan som de er effektueret overfor borgeren. Beregningen af effekten af kontanthjælpsloftet følger systemkørslen for boligstøtte, som ligger medio måneden. I forbindelse med denne kørsel fremsendes der afgørelse om kontanthjælpsloftsberegningen til kontanthjælpsmodtageren og en agterskrivelse til boligstøttemodtageren om effekten af, at boligstøttemodtageren eller en voksen i husstanden er omfattet af reglerne for kontanthjælpsloftet. Er disse oplysninger ikke tilstrækkelige til at hjælpe borgeren, kan kommunen kontakte Udbetaling Danmark via Kviklinjen. 3

4 Definitioner Helhedsorienteret vejledning er i dette dokument defineret som den vejledningsforpligtelse og forpligtelse til at foretage en helhedsvurdering i sociale sager, som beskrevet i 5 i Retssikkerhedsloven. Vejledningen vil ofte tage udgangspunkt i borgerens livssituation (eks. skilsmisse eller en ung, der er flyttet hjemmefra første gang) eller afklaring af hypoteser (eks. hvad sker der, hvis jeg flytter sammen med min kæreste?), og vil ofte finde sted, inden der foreligger en egentlig ansøgning, eller ift. kontanthjælpsloftet inden der foretages en reduktion. Ydelsesvejledning er i dette dokument defineret som den generelle vejledning, der bliver givet i tilknytning til de ydelser Kommunen eller Udbetaling Danmark administrerer. Sagsspecifik rådgivning er i dette dokument defineret som den rådgivning, der bliver givet i tilknytning til en konkret borgers sag på en af de ydelser Kommunen eller Udbetaling Danmark administrerer. Borgerens medvirken er i dette dokument defineret således, at borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandling af sin sag som beskrevet i 4 i Retssikkerhedsloven. Det er kommunens og Udbetaling Danmarks opgave i videst muligt omfang at hjælpe en borger, der ikke selv er i stand til at medvirke til sagsbehandlingen. For eksempel ved at bistå med at søge om en ydelse, gøre opmærksom på muligheden for at få hjælp fra en repræsentant for borgeren eller sørge for tolkebistand. Forpligtelsen er gældende i forbindelse med såvel den helhedsorienterede vejledning, ydelsesvejledningen som den sagsspecifikke rådgivning. Når der i relation til kontanthjælpsloftet anvendes termen kontanthjælp dækker det samlet over de tre forsørgelsesydelser: kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse. 4

5 Helhedsorienteret vejledning, ydelsesvejledning, sagsspecifik rådgivning og borgerens medvirken overordnet fordeling af opgaver Den overordnede fordeling af opgaver mellem Kommunen og Udbetaling Danmark er præciseret i forhold til aftalen om kommunernes økonomi i 2011, bilag 3 samt Finansministeriets modelpapir, bilag 1. Bestemmelserne om effektueringen af kontanthjælpsloftet følger lov om Aktiv Socialpolitik 25b-e og 26. Borgere, der får ydelser efter i lov om Aktiv Socialpolitik er omfattet af kontanthjælpsloftet. Det er kommunen, der afgør hvilken kontanthjælpsloftsats borgeren skal indplaceres på. Udbetaling Danmark skal reducere borgerens samlede hjælp, således at borgeren ikke samlet får udbetalt mere i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte end forskellen mellem kontanthjælpen og kontanthjælpsloftsatsen. Det er Kommunens opgave at varetage den samlede vejledningsforpligtigelse i forbindelse med 225 timers-reglen. Får borgeren særlig støtte, er det Kommunen, der træffer afgørelse om beløbet, og Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler den faktiske særlig støtte, som der er mulighed for under borgerens respektive kontanthjælpsloftssats, jf. 34, stk. 6. Kommunens opgave er at: Foretage helhedsorienteret vejledning til alle borgere omfattet af kontanthjælpsloftet, også i forhold til Udbetaling Danmarks opgaveområder, herunder henvisning til de digitale løsninger Vejlede alle kontanthjælpsmodtagere om virkningerne af kontanthjælpsloftet Vejlede alle kontanthjælpsmodtagere om, at Kommunen videregiver oplysninger om borgerens hjælp samt oplysninger om bevilget særlig støtte og indplacering på kontanthjælpsloftet til Udbetaling Danmark med henblik på nedsættelse af den samlede hjælp, jf. Aktivloven 25 d, stk. 2 Træffe afgørelse i relation til kontanthjælp, særlig støtte, indplacering på kontanthjælpsloftssats samt eventuelle tillæg og fradrag, som har betydning for beregningen af den endelige udbetaling af ydelser til borgeren sikre at borgere med særlige behov kan medvirke ved behandling af deres sag, herunder udfylde ansøgninger til Udbetaling Danmark Rette henvendelse på vegne af borgeren til Udbetaling Danmark via kviklinjen i tilfælde af behov for sagsspecifik vejledning Videregive informationer til Udbetaling Danmark, om hvilke borgere, der er undtaget for effekten af kontanthjælpsloftet. 5

6 Helhedsorienteret vejledning, ydelsesvejledning, sagsspecifik rådgivning og borgerens medvirken Udbetaling Danmark opgaver er at: Foretage sagsspecifik vejledning af borgeren om den samlede betydning af effektueringen af kontanthjælpsloftet for den enkelte borger Foretage sagsspecifik rådgivning og vejledning om de ydelser Udbetaling Danmark administrerer, herunder beregningerne, der ligger til grund for eventuelle reduktioner i boligstøtte og særlig støtte Foretage sagsspecifik rådgivning af Kommunen om borgere med særlige behov via kviklinjen Effektuere eventuelle ændringer, herunder efterregulering, af borgerens kontanthjælpsloft, når der fremkommer nye oplysninger. Kommunens og Udbetaling Danmarks ansvarsområder er nærmere beskrevet på de følgende sider. Processerne for og beskrivelsen af disse ansvarsområder er blevet til på en række workshops med deltagelse af KL, 6 kommuner og Udbetaling Danmark. Der er ikke taget stilling til den enkelte myndigheds egne processer i relation til udmøntningen af opgavesplittet. 6

7 Udveksling af oplysninger Udveksling af oplysninger mellem myndigheder Udveksling af oplysninger Vejledning Opgaver Denne proces beskriver udvekslingen af oplysninger mellem Kommunen og Udbetaling Danmark. Kommunen har ansvar for at videregive alle relevante informationer om bevillinger, kontanthjælpsloftssatser og ændringer, for kontanthjælp og særlig støtte via kommunens kontanthjælpssystem, som Udbetaling Danmark skal bruge til at beregne den faktiske udbetaling af særlig støtte og boligstøtte. Det er kommunens ansvar at ændre oplysninger, såfremt der er ændringer i borgerens forhold, som vil have indflydelse på beregningen af effekten af kontanthjælpsloftet, herunder arbejdsindkomst, diverse sanktioner mm. Kommunen indberetter oplysningerne via kommunens kontanthjælpssystem, der videregiver informationerne til Udbetaling Danmark. Der sker systemmæssig dataudveksling dagligt. Det er Kommunens ansvar at sikre at alle oplysninger, der bliver udvekslet mellem Kommunens kontanthjælpssystem og Udbetaling Danmarks kontanthjælpsloftssystem er korrekte. Udbetaling Danmark har ikke mulighed for at ændre oplysninger, som Kommunen har indberettet i kontanthjælpsloftssystemet, hvorfor Kommunen skal indberette alle ændringer via Kommunens kontanthjælpssystem, ligeså snart kommunen har viden herom, hvorefter ændringerne automatisk bliver indberettet til Udbetaling Danmark. Ifølge Lov om Udbetaling Danmark 6, jf. Aktivloven 25 d, kan myndighederne udveksle alle relevante oplysninger, som myndighederne har behov for i relation til at beregne og udbetale den korrekte ydelse. Udbetaling Danmark oplyser Kommunen om hvilken effekt kontanthjælpsloftet har for den enkelte borgers ydelsesudbetaling. Via KMD Sag. Her fremgår det, hvad Udbetaling Danmark har reduceret i boligstøtte og særlig støtte, og hvor meget, der er udbetalt i boligstøtte og særlig støtte. Er der behov for yderligere afklaringer i den enkelte borgers sag foretager Kommunen og Udbetaling Danmark disse afklaringer telefonisk f.eks. i relation til afgørelser om samliv, differencer i arbejdsindtægter (e-indkomst vs borgerens oplysninger) etc., hvorefter Kommunen indberetter opdaterede oplysninger via Kommunens kontanthjælpssystem. 7

8 Udveksling af oplysninger Udveksling af oplysninger Kommunerne Udbetaling Danmark Kommunikationskanaler Kommunen udveksler følgende oplysninger om borgeren med Udbetaling Danmark Samlede bevilling af forsørgelsesydelse (kontanthjælp, integrationsydelse, og uddannelseshjælp, samt bidrags-, barsels-, aktivitets- og dansktillæg) Afgørelser om nedsættelse eller bortfald af forsørgelsesydelse som følge af sanktioner eller 225 timers-reglen (hvis denne skal indgå i beregning af konsekvensen af kontanthjælpsloftet, dvs. kun 13 g for ugifte) Timefradrag på grund af arbejdsindkomsten Bevilling af særlig støtte ( 34) Kontanthjælpsloftssats Hvilke borgere,som er undtaget fra effekten af kontanthjælpsloftet, fordi der er personer i husstanden, der er visiteret til og anvist en almen ældrebolig eller lignende boligtype på grund af en fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse. Udbetaling Danmark udveksler følgende oplysninger om borgeren med kommunen Oplysninger om effektuerede reduktioner i særlig støtte og boligstøtte fremgår af Ydelsesoverblik og Ydelseshistorik i KMD Sag for hver enkelt borger Tilbagebetalingskrav vedr. for meget udbetalt særlig støtte: Udbetaling Danmarks sender oplysningen til kommunernes debitorsystem. UAFKLARET - afventer beslutning fra KOMBIT/AFOS, der kommer en indstilling til KH-loft styregruppemøde d Kommunikationskanaler til Udbetaling Danmark: Kviklinjen telefonnr Sikker post: Angiv Kontanthjælpsloft i emnefeltet. Vær opmærksom på, at angive CPR-nummer i mailteksten og ikke i emnefeltet. Manuelt tværgående advis via KMD Sag Kommunikationskanaler til kommunerne jf. samlet aftale for hver kommune: Kommunens hovedtelefonnummer Digital post til kommunens CVR nr. Tværgående manuelt advis via KMD Sag Kommuner skal sikre opsætning, så adviser udsøges Ændringer til kommunens samlede aftale om brugen af kommunikationskanaler, skal aftales med regionens kommunekontaktchef. Aftaler gælder for alle ydelsesområder og kan ikke gøres specifikke for et enkelt ydelsesområde. Har Udbetaling Danmark ydet boligstøtte efter en bestemmelse, der undtager boligstøtten fra kontanthjælpsloftberegningen, undtages særlig støtte ligeledes. (fortsætter på næste side) 8

9 Udveksling af oplysninger (fortsat) Udveksling af oplysninger Kommunerne Udbetaling Danmark Kommunikationskanaler Kommunen udveksler følgende oplysninger med Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark udveksler følgende oplysninger med kommunen Udbetaling Danmark kan udsøge nedenstående kategorier: Person i husstanden er stærkt bevægelseshæmmet, og boligen er egnet herfor. Person i husstanden modtager døgnhjælp efter servicelovens 96 Boligydelsesmodtager er visiteret til en plejebolig og bliver lejer af en friplejebolig Boligydelsesmodtager er anvist en ældrebolig, en almen bolig eller en ustøttet privat plejebolig Stærkt bevægelseshæmmet person er visiteret til en plejebolig og bliver lejer af en friplejebolig Stærkt bevægelseshæmmet borger er anvist en egnet, ældrebolig, egnet almen bolig eller egnet ustøttet privat plejebolig Boligstøttemodtagere,der i systemet er markeret med sagstype 180. Sagstype 180 er defineret som: Person i hustanden er visiteret til en særlig bolig pga. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og personen er anvist en almen ældrebolig eller lign boligtype, ligesom borgerens økonomi er sådan at det vil være svært til umuligt at betale huslejen. Udsøgningen sker under forudsætning af, at oplysningerne er givet til Udbetaling Danmark ved borgers egne eller en i husstandens ansøgning om boligstøtte. Hvis kommunen er i tvivl om Udbetaling Danmark er vidende om, at en borgers eller husstand forhold medfører at de/den er 9 undtaget for kontanthjælpsloftsberegningen, skal der sættes en undtagelsesmarkering i kommunens kontanthjælpssystem.

10 Vejledning Vejledning Udveksling af oplysninger Denne proces beskriver Kommunes og Udbetaling Danmarks respektive vejledningsforpligtigelser. Udbetaling Danmark skal råde og vejlede borgeren inden for egne ydelsesområder. Hvis borgeren får brug for vejledning indenfor kommunale ydelsesområder, skal Udbetaling Danmark henvise borgeren til Kommunen. Vejledning Hvis borgeren søger generel vejledning i Kommunen indenfor de ydelsesområder, som Udbetaling Danmark administrerer, skal Kommunen vejlede borgeren herom. Såfremt en borger søger om sagsspecifik vejledning inden for Udbetaling Danmarks ydelsesområder,skal Kommunen henvise borgeren til Udbetaling Danmark. Opgaver Specifikt i forhold til kontanthjælpsloftet har Kommunen vejledningsforpligtigelsen i forbindelse med bevilling af kontanthjælp, diverse sanktioner, 225 timers-reglen og særlig støtte. Desuden har Kommunen den generelle vejledningsforpligtelse omkring virkningen af kontanthjælpsloftet, og ved ansøgning om kontanthjælp. Kommunerne har desuden vejledningsforpligtelsen i forhold til videregivelse af oplysninger til brug for Udbetaling Danmarks beregninger om effekten af kontanthjælpsloftet. Kommunen er forpligtiget til at yde helhedsorienteret vejledning, hvilket vil sige at Kommunen skal give borgerne en samlet vejledning om betydningen og udmøntningen af kontanthjælpsloftet, herunder betydningen af de reduktioner som Udbetaling Danmark laver. Oplysninger om de beregnede kontanthjælpsloftsreduktioner mm. kan findes i KMD Sag, hvor kontanthjælpsloftssystemet udstiller data. Er disse oplysninger ikke tilstrækkelige til at vejlede borgere med særlige behov, kan Kommunen henvende sig til Udbetaling Danmark via kviklinjen eller hjælpe borgeren med at kontakte Udbetaling Danmark på borgerlinien i forbindelse med sagsspecifikke spørgsmål. Udbetaling Danmark har vejledningsforpligtigelsen i forbindelse med beregning af effektuerede reduktioner og faktiske udbetalinger. 10

11 Vejledning Vejledning Kommunerne Udbetaling Danmark Forudsætninger/Afklaringer Kommunens vejledningsforpligtigelse Generel vejledning om virkningen af kontanthjælpsloftet. Det er en gyldighedsbetingelse at borgeren er vejledt om virkningen af kontanthjælpsloftet. Borgere,der modtog kontanthjælp forud for 1. juli 2016 skulle senest per denne dato modtage vejledning. Borgere,der har ansøgt om kontanthjælp efter 1. juli 2016 skal modtage vejledning ved ansøgning Udbetaling Danmarks vejledningsforpligtigelse Beregninger og reduktioner i boligstøtte og særlig støtte Afgørelser om kontanthjælpsloftets effekt Udbetaling af særlig støtte og boligstøtte. Vejledning om kontanthjælp og særlig støtte samt borgerens indplacering på kontanthjælpsloftssats Vejledning om videregivelse af oplysninger om borgerens kontanthjælp, særlig støtte, kontanthjælpsloftssats mv. til brug for Udbetaling Danmarks beregninger. Vejledningsforpligtelsen omfatter her oplysning til borgeren om, til hvilken anvendelse de pågældende oplysninger Kommunen videregiveroplysningerne til Udbetaling Danmark 225 timers-reglen Bevilling og beregning af særlig støtte Månedlig beregning af kontanthjælp og særlig støtte Opkrævning af for meget udbetalt særlig støtte. 11

12 Opgaver Opgaver Udveksling af oplysninger Vejledning Opgaver Denne proces beskriver Kommunens og Udbetaling Danmarks respektive opgaver. Det er Kommunens ansvar at bevillige kontanthjælp og særlig støtte samt at opkræve for meget udbetalt kontanthjælp og særlig støtte. Kommunen bibeholder også opkrævningen af særlig støtte ydet som terminshjælp, der er tilbagebetalinspligtig. Det er Kommunens ansvar at sikre, at alle oplysninger bliver indberettet korrekt i Kommunens kontanthjælpssystem, så Udbetaling Danmarks grundlag for at beregne reduktioner og eventuelle ændringer i udbetalt hjælp er korrekt, herunder at tilrette eventuelle datafejl ved henvendelse fra Udbetaling Danmark. Kommunen håndterer klager,der vedrører bevillingen af kontanthjælp, særlig støtte samt fastsættelse af eventuelle tillæg og fradrag til forsørgelsesydelsen. Det er Udbetaling Danmarks ansvar at beregne reduktioner i støtten forårsaget af kontanthjælpsloftet. Udbetaling Danmark har på baggrund af beregningerne ansvaret for at træffe afgørelse og udbetale den faktiske særlige støtte efter eventuelle reduktioner, og den faktiske boligstøtte efter eventuelle reduktioner. Udbetaling Danmark træffer nye afgørelser om effekten af kontanthjælpsloftet, hvis Kommunen indberetter ændringer til borgerens sag. Ved krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt særlig støtte videregiver Udbetaling Danmark oplysninger om beløb til opkrævning til Kommunen. Udbetaling Danmark håndterer klager vedrørende beregning af effekten af kontanthjælpsloftet og påvirkningen af den faktisk udbetaling af særlig støtte og boligstøtte. (fortsættes næste side) 12

13 Opgaver Opgaver (fortsat) Udveksling af oplysninger Vejledning Såfremt en borger ikke har en Nemkonto, vil Udbetaling Danmark udbetale eventuelle ydelser til Udbetaling Danmarks bankforbindelse, hvorfra udbetaling til borger kan foretages. For borgere under administration udbetaler Udbetaling Danmark eventuelle ydelser til Kommunen, hvis Kommunen beder Udbetaling Danmark herom via en af de aftalte kommunikationskanaler, jf. ovenfor. Hvis en borgere ikke længere er under administration, skal kommunen på samme måde give Udbetaling Danmark besked. Er der tale om borgere, som bor i almennyttigt boligselskab, hvor boligen er registreret i Huslejeregistret og Udbetaling Danmark har en aftale med boligselskabet om, at boligstøtten overføres til boligselskabet, vil boligstøtten ikke blive udbetalt til Kommunen. Opgaver 13

14 Opgaver Opgaver Kommunerne Udbetaling Danmark Forudsætninger/Afklaringer Kommunen har til opgave at: Afgøre om borger er berettiget til kontanthjælp og særlig støtte Indplacere borgere, der er omfattet af kontanthjælpsloftet, på en kontanthjælpsloftssats Beregne kontanthjælpen og den særlige støtte, herunder ændret beregning af bevilliget særlig støtte Opkræve for meget udbetalt særlig støtte. Opkrævning af uberettiget udbetalt/tilbagebetalingspligtig særlig støtte følger myndighedsansvaret, derfor ligger opkrævningen hos kommunen. Kommunen skal udarbejde individuelle betalingsevnevurderinger for tilbagebetalingskravet. Håndtere klager indenfor følgende områder: - Bevilling af kontanthjælp og særlig støtte - Indplacering på kontanthjælpsloftssats - Tilbagebetaling af særlig støtte. Udbetaling Danmark har til opgave at: Tilkendelse og beregning af boligstøtte Beregne betydning af kontanthjælpsloftet i forhold til udbetaling af særlig støtte og boligstøtte. Udbetale eventuelt reduceret boligstøtte og særlig støtte Omberegne kontanthjælpsloftets effekt for boligstøtte og særlig støtte ved løbende ændringer, herunder at eftreregulere effekten af kontanthjælpsloftet når borgerens årsopgørelse foreligger Opkræve for meget udbetalt boligstøtte Håndtere klager indenfor følgende områder: - Tilkendelse og genberegning af boligstøtte - Kontanthjælpsloftsberegning - Udbetaling af boligstøtte og særlig støtte. Udbetaling Danmark har i forbindelse med beregninger efter reglerne om kontanthjælpsloftet hjemmel til at regulere mellem boligstøtte og særlig støtte, hvis der er behov f.eks. ved tidsmæssige forskydninger imellem tilkendelse og udbetaling af de to ydelsestyper. Ved krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt særlig støtte videregiver Udbetaling Danmark oplysninger om beløb til opkrævning til kommunen. 14

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark har samlet en række spørgsmål og svar, som har særlig relevans for kommunerne

Læs mere

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark har samlet en række spørgsmål og svar, som har særlig relevans for kommunerne

Læs mere

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark har samlet en række spørgsmål og svar, som har særlig relevans for kommunerne

Læs mere

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark har samlet en række spørgsmål og svar, som har særlig relevans for kommunerne

Læs mere

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark har samlet en række spørgsmål og svar, som har særlig relevans for kommunerne

Læs mere

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Ændring af satser pr. 1. januar 2017...2 Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Kontanthjælpsloftet... 3 Ændring

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Implementering af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen

Implementering af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Til: Direktøren for beskæftigelsesområdet Chefen ydelsesområdet Jobcenterchefen Socialchefen Implementering af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Loven om kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar I oktober 2016 modtog i alt personer integrationsydelse ifølge Jobindsats.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar I oktober 2016 modtog i alt personer integrationsydelse ifølge Jobindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ninna Hedeager Olsen, MB E-mail: Ninna_hedeager_olsen@br.kk.dk 18-01-2017 Sagsnr. 2017-0038704 Dokumentnr. 2017-0038704-1

Læs mere

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen

Læs mere

Boligstøtte. Version udbetaling danmark= Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit

Boligstøtte. Version udbetaling danmark= Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Boligstøtte Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 11. maj 2012 Version 1.5 1 overordnet fordeling af opgaver Den overordnede fordeling

Læs mere

Tværgående... 2 Store forsendelser med Doc2Mail... 2

Tværgående... 2 Store forsendelser med Doc2Mail... 2 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Tværgående.... 2 Store forsendelser med Doc2Mail.... 2 Barselsdagpenge.... 3 Barselsdagpenge ifm. med mors sygemelding efter fødsel.... 3 Idriftsættelse

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn - Forældrepålæg - At uddannelsesplan ikke er overholdt om:

Læs mere

Borgere må gerne sende papirdokumentation, selvom de søger om boligstøtte digitalt

Borgere må gerne sende papirdokumentation, selvom de søger om boligstøtte digitalt Til alle kommuner 11. juli 2013 Ref. nr.: Oplys venligst ved Nyhedsbrev fra Boligstøtte Udbetaling Danmark henvendelse Dette er det første nyhedsbrev om boligstøtte fra Udbetaling Danmark. Vi vil fremadrettet

Læs mere

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Opgørelsen af boligstøtten for 2016.... 2 Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag.... 4 Familieydelser.... 5 Efterregulering

Læs mere

Vejledning om de øvre grænser for den samlede hjælp (kontanthjælpsloftsvejledningen)

Vejledning om de øvre grænser for den samlede hjælp (kontanthjælpsloftsvejledningen) VEJ nr 10322 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/15798

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen)

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. Kontor Aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på udvidelsen af personkredsen

Læs mere

Kommunikationsprocesser

Kommunikationsprocesser Kommunikationsprocesser Udbetaling Danmark, 1. september 2011 Version 1.2 1 Giv helhedsorienteret vejledning Udbetaling Danmark, 1. september 2011 Version 1.2 2 Definition af helhedsorienteret vejledning

Læs mere

Boligstøtte... 3 Ankestyrelsens principafgørelse om kommunernes vejlednings- og bistandspligt.. 3

Boligstøtte... 3 Ankestyrelsens principafgørelse om kommunernes vejlednings- og bistandspligt.. 3 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Barsel.... 2 Ny konkret afgørelse fra Ankestyrelsen: Fleksløn eller barselsdagpenge under opsigelse ved konkurs?... 2 Barselsdagpenge under en

Læs mere

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer Nyttig viden om kontanthjælpsloftet Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer 2 Kontanthjælpsloftets konsekvenser 30.000 familier forventes at blive berørt af kontanthjælpsloftet, der træder

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på.

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Andreas Keil, MB E-mail: Andreas_Keil@br.kk.dk 13-06-2016 Sagsnr. 2016-0244835 Dokumentnr. 2016-0244835-1 Kære Andreas Keil

Læs mere

International Pension... 6 International Pension flytter til Holstebro... 6

International Pension... 6 International Pension flytter til Holstebro... 6 Fagligt nyt Information fra Udbetaling Danmark til kommunernes Borgerservice Indhold Boligstøtte.... 2 Implementering af Kontanthjælpsloftet... 2 Boligstøtten ændrer sig for borgere på integrationsydelse....

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Ny version af "Søg boligstøtte"

Ny version af Søg boligstøtte Ny version af "Søg boligstøtte" Går i luften den 1. juli 2015 17-06-2015 Hvorfor kommer der en ny version af Søg boligstøtte? Søg boligstøtte er tilpasset lovgivningen vedr. eindkomst Det fremgår af loven,

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

udbetaling danmark= Barseldagpenge - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1

udbetaling danmark= Barseldagpenge - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 Barseldagpenge Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 Barseldagpenge overordnet fordeling af opgaver Den

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn Barselsdagpenge - Forældrepålæg Ca. antal pr. år Afsender Modtager

Læs mere

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Orientering om Jobreform fase I mv.

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Orientering om Jobreform fase I mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Jobreform fase I mv. Den 1. april 2016 trådte de lovændringer i kraft, som udmønter hhv. Jobreform fase

Læs mere

Personoplysninger. Årsag til, at du søger hjælp til forsørgelse (vedlæg dokumentation) Rudersdal kommune Borgerservice Øverødvej Holte

Personoplysninger. Årsag til, at du søger hjælp til forsørgelse (vedlæg dokumentation) Rudersdal kommune Borgerservice Øverødvej Holte Rudersdal kommune Borgerservice Øverødvej 2 2840 Holte Kontaktperson Navn Telefon E-mail 21.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 039577 Ansøgning om hjælp til forsørgelse Kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Notat Dato 25. oktober 2016 MEB Side 1 af 11 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Loven om kontanthjælpsloft og 225-timersregel

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 7. november 2013 Ref. nr.: 3-2013 Indhold Boligstøtte... 2 Mellemkommunal refusion... 2 Hvilke sager indgår i den mellemkommunale

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Notat Dato 14. marts 2016 MEB Side 1 af 11 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Den nye lov om kontanthjælpsloft

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Kontanthjælpsloft Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Mellemkommunal udligning

Mellemkommunal udligning Mellemkommunal udligning Udligning mellem kommuner vedrørende boligstøtte og pension - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 overordnet opgavedeling For en række

Læs mere

Vejledning om post til døren (revideret)

Vejledning om post til døren (revideret) Vejledning om post til døren (revideret) Trafikstyrelsens vejledning om post til døren til postmodtagere, som er ude af stand til selv at hente deres post i brevkassen eller brevkasseanlægget, er udarbejdet

Læs mere

Boligstøtte... 5 Ny film om boligstøtte... 5 Opgørelse af boligstøtten for

Boligstøtte... 5 Ny film om boligstøtte... 5 Opgørelse af boligstøtten for Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Tværgående.... 2 Giv besked til Udbetaling Danmark, når en borger er blevet undtaget fra obligatorisk digital selvbetjening på Barsel og Familieydelser....

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie BAGGRUND Som en del af Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram bliver Familieydelsessystemet udskiftet. Det kommer til at ske 22. maj 2017, hvor

Læs mere

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse KEN nr 10483 af 22/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-4035-17791 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 8. Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ift. vejledning af borgerne.. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget

Læs mere

Boligstøtte... 2 Opgørelse af boligstøtten for pensionisterne for

Boligstøtte... 2 Opgørelse af boligstøtten for pensionisterne for Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Opgørelse af boligstøtten for pensionisterne for 2016.... 2 Kontanthjælpsloftet... 3 Den digitale blanket til indberetning af

Læs mere

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers reglen KL har modtaget udkast til lovforslag om indførsel af kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. Stor risiko for stigende udsættelser

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP

Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP Tårnby Kommune TÅRNBY KOMMUNE GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP 2 TÅRNBY KOMMUNE Indhold 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP... 4 INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSESHJÆLP ELLER KONTANTHJÆLP...

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08. Budget 2005-2008. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-08 Budget 2005-2008 550 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Vedtaget i Byrådet: 7. oktober 2004 Administrativ: Borgerservice@htk.dk

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af jobreform fase I m.v.)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af jobreform fase I m.v.) j.nr. 16/09207 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Præciseringer af jobreform fase I m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 468 af 20. maj 2016, som

Læs mere

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte

Budget 2004-2007. 550 Boligstøtte Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Sagsnr. 5-1-9/0803 Budgetdokument nr. 4-07 Budget 2004-2007 Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget Behandlet i udvalget: 13/8 2003

Læs mere

Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening

Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse. Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Kontanthjælpsloftet, 225-timersregel og integrationsydelse Mette Bertelsen, konsulent Dansk Socialrådgiverforening Boligstøtte Bor man sammen med en, der får boligstøtte kan kontanthjælpsloftet betyde,

Læs mere

Orientering om Jobreform fase 1

Orientering om Jobreform fase 1 Punkt 3. Orientering om Jobreform fase 1 2016-016342 Famillie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Jobreform 1. Konsulent Bente Kloster fra Jobcentersekretariatet

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om kontanthjælp. Kontanthjælp er

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016.

Lovændringen er trådt i kraft den 1. april 2016 og har virkning for ret til ydelse fra den 1. juli 2016. Til samtlige kommuner Orienteringsskrivelse om lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for personer der er visiteret til fleksjob.

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013

Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 69. Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 Magistraten tog opfølgningen på indsats mod socialt bedrageri for 2013 til efterretning. Beskrivelse

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

TEMAMØDE OM 225-TIMERSREGLEN OG KONTANTHJÆLPSLOFTET

TEMAMØDE OM 225-TIMERSREGLEN OG KONTANTHJÆLPSLOFTET TEMAMØDE 225 TIMERS REGLEN OG KONTANTHJÆLPSLOFTET TEMAMØDE OM 225-TIMERSREGLEN OG KONTANTHJÆLPSLOFTET Maj/juni 2016 TEMAMØDE 225 TIMERS REGLEN OG KONTANTHJÆLPSLOFTET Agenda Velkomst v. KL Administrationen

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter DEBITOR Bilag 3A.8 Oversigter Version 0.9 23-02-2015 Vejledning Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Indledning Dette dokument indeholder følgende oversigter: Brevoversigt viser breve i forhold til

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU... GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP APRIL 2016 INDHOLD S. 05 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 05 Integrationsydelse, uddannelseshjælp

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, uddannelseshjælp eller kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

N O T A T. Personer berørt af kontanthjælpsloft status på 8 måneder med Jobreform fase I

N O T A T. Personer berørt af kontanthjælpsloft status på 8 måneder med Jobreform fase I N O T A T 13. september Personer berørt af kontanthjælpsloft status på 8 måneder med Jobreform fase I Viden og Analyse Kontanthjælpsloftet har første gang virkning for den udbetalte særlige støtte og boligstøtte

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Indhold Retningslinjerne omhandler, hvordan botilbud efter 107, 109 og 110 foretager:

Indhold Retningslinjerne omhandler, hvordan botilbud efter 107, 109 og 110 foretager: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for Udsatte grupper og Psykiatri NOTAT Bilag 1. Retningslinjer for opkrævning af opholdsbetaling og udbetaling af lommepenge på botilbud

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice marts 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Beregning af boligstøtte... 2 Efterregulering... 3 Ændring af udbetalingsform

Læs mere

Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse.

Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse. 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Revalideringsydelse 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse.

Læs mere

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel.

Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225 timers regel. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 25. februar 2016 Tlf. dir.: 4477 3472 E-mail: cme@balk.dk Kontakt: Afsnitsleder Claus Mercebach Notat om nye regler om integrationsydelse, kontanthjælpsloft og 225

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

Information om ny lov og anmodning om oplysninger

Information om ny lov og anmodning om oplysninger Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Notat Dato 1. februar 2017 MEB Side 1 af 5 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Loven om udvidelse af målgruppen

Læs mere

225-timers reglen LAS 13 f

225-timers reglen LAS 13 f 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen

Læs mere

KEN nr af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november Indtægter skal fratrækkes i uddannelses- eller kontanthjælpen.

KEN nr af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november Indtægter skal fratrækkes i uddannelses- eller kontanthjælpen. KEN nr 10944 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-4027-48407 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte

Guide: Sådan søger du boligstøtte Guide: Sådan søger du boligstøtte Få hjælp til at søge boligstøtte K L E C K. Orientering E. Hvor meget har hvert enkelt C. Oplysninger husstandsmedlem om alle andre tjent Send til børn fra. og januar

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Center for Borgerservice, It og Digitalisering - Områder der refererer til Socialudvalget. for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Pernille Madsen, Centerchef Prøvestenen, Socialudvalgsmøde

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Til Borgmesterens Afdeling Side 1 af 5 Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Jette Jensen, Enhedslisten vedr. inddrivelse af gæld til Aarhus kommune Jette Jensen, Enhedslisten, har den 5. oktober 2015

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Maj 2014 Ref. nr.: 5-2014 Indhold Indhold... 1 Boligstøtte... 2 Udbetaling af boligstøtte til almene boligorganisationer...

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere