BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK"

Transkript

1 BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens beslutning om ændringer i sikkerhedsgrundlaget og belåningsværdier har også virkning for sikkerhedsstillelse for allerede ydede kreditter. Det til enhver tid gældende sikkerhedsgrundlag fremgår af disse "Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner" og eventuelle tillæg hertil, der kan findes på Nationalbankens hjemmeside (www.nationalbanken.dk). VP-REGISTREREDE AKTIVER PANTSAT TIL NATIONALBANKEN 1. Oprettelse Kontohavere med en foliokonto i danske kroner kan anmode om oprettelse af et sikkerhedsstillelsesdepot i VP Securities A/S (VP-konto) til brug for kredit i danske kroner. Nationalbanken opretter i så fald en VP-konto med Nationalbanken som kontoførende institut og en kontantkonto i danske kroner i Nationalbanken (Afkastkonto). Hvis en kontohaver, der anmoder om oprettelse af et sikkerhedsstillelsesdepot i VP Securities A/S til brug for kredit i danske kroner, tillige har en PM konto i euro, så oprettes endvidere en afkastkonto i euro i Nationalbanken. Kontantkontiene tilknyttes VP-kontoen som afkastkonti for udtrækninger og renter. 2. Pantsætning Kontohaveren pantsætter VP-konto og Afkastkonti til Nationalbanken ved underskrivelse af Pantsætningserklæring for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank, der fremsendes til Nationalbanken. Nationalbanken registrerer pantsætningen på VP-kontoen og spærrer afkastkontiene. 3. Sikkerhedsgrundlag Nationalbanken giver adgang til kredit i danske kroner til kontohavere i Nationalbanken mod sikkerhed i: VP-registrerede aktiver i danske kroner og euro, der er optaget til handel på OMX NASDAQ København: Papirer udstedt af den danske stat, Fiskeribanken eller Hypotekbanken, Obligationer garanteret af den danske stat, Obligationer udstedt af Kommunekredit,

2 Obligationer udstedt af Færøernes Landsstyre, Realkreditobligationer (RO), særligt dækkede obligationer (SDO) og særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) udstedt af institutter omfattet af lov om finansiel virksomhed, samt Indestående på afkastkonti i danske kroner i Nationalbanken. Det er en forudsætning for anvendelse af VP-registrerede aktiver i euro som belåningsgrundlag, at kontohaveren har en PM-konto i euro. Nationalbanken forbeholder sig ret til at afvise visse papirer inden for disse kategorier - herunder aktieindekserede udstedelser og papirer med optionslignende elementer - som brugbart sikkerhedsgrundlag. De papirer Nationalbanken til enhver tid belåner som sikkerhed for kredit i danske kroner fremgår af Nationalbankens liste over belånbare papirer for kredit i danske kroner. Listen ligger på Nationalbankens hjemmeside (www.nationalbanken.dk). For samtlige ovennævnte aktiver skal gælde, at de ikke må være udstedt eller garanteret af kontohaveren eller af en enhed, som kontohaveren har snævre forbindelser med som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 38 i forordning (EU) nr. 575/2013. Undtaget for denne regel er dog (i) finansministerier og offentlige myndigheder, (ii) snævre forbindelser mellem kontohaveren og offentlige myndigheder i EØSlandene, (iii) obligationer, der til fulde overholder kriterierne i artikel 52, stk. 4 i direktivet om investeringsinstitutter (direktiv 2009/65), og (iv) tilfælde, hvor obligationerne er beskyttet af særlige juridiske sikkerhedsbestemmelser svarende til (iii). 4. Belåningsværdi a) Belåningsværdi af VP-registrerede aktiver Belåningsværdien af VP-registrerede aktiver beregnes på baggrund af den officielle kurs (alle handler) på OMX NASDAQ København, den foregående børsdag efter følgende formel: Belåningsværdi = kursværdi inkl. vedhængende renter * (1 - haircut). Hvis et aktiv ikke har været handlet den foregående bankdag, benyttes en af Nationalbanken fastsat teoretisk pris ved opgørelse af aktivets belåningsværdi. Aktivet vil blive fradraget med 5 procent såfremt en teoretisk pris bliver benyttet. Papirer udstedt af den danske stat er undtaget fradraget på 5 pct. Haircut mv. for de enkelte papirer fremgår af den til enhver tid gældende liste over belånbare papirer for kredit i danske kroner, jf. pkt. 3. Listen ligger på Nationalbankens hjemmeside (www.nationalbanken.dk). Belåningsværdien i danske kroner af VP-registrerede aktiver i euro beregnes på baggrund af den officielle valutakurs fra Danmarks Nationalbank den foregående noteringsdag, idet der samtidig foretages et fradrag på 3 procent. b) Belåningsværdi af indestående på afkastkonto

3 Belåningsværdien af indestående på afkastkonto i danske kroner svarer til det aktuelle indestående. Renter og udtrækninger af VP-registrerede aktiver i euro indgår ikke i beregning af maksimum for intradag-overtræk på foliokonto, jf. pkt. 15, fra betalingsformidlingsdato i VP Securities A/S. 5. Sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelse finder sted ved overførsel af VP-registrerede aktiver til den pantsatte VPkonto. 6. Udtagning Kontohaveren kan via Kronos i tidsrummet fra kl til kl anmode om udtagning af VP-registrerede aktiver fra VP-kontoen. De VP-registrerede aktiver overføres til en af kontohaveren anvist VP-konto, forudsat dækningskontrollen er opfyldt, jf. pkt Ombytning Ombytning sker ved overførsel af nye VP-registrerede aktiver til VP-kontoen efterfulgt af udtagning af tidligere overførte VP-registrerede aktiver fra VP-kontoen. 8. Afkast Udtrækninger og renter af VP-registrerede aktiver fra VP-kontoen indgår på afkastkontiene i Nationalbanken og er pantsat til sikkerhed for deltagerens til enhver tid udestående gæld til Danmarks Nationalbank, jf. Pantsætningserklæring for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank". Indeståendet på afkastkontoen i danske kroner vil af Nationalbanken dagligt blive overført til kontohavers foliokonto i danske kroner efter afslutningen af VP Securitites A/S' afviklingsblok vedrørende periodiske kørsler i danske kroner (VP 35). Indeståendet på en evt. afkastkonto i euro vil dagligt blive overført til kontohavers PM-konto. Overførsel af afkast sker dog ikke, hverken helt eller delvist, såfremt opgørelse af kontohavers overskydende sikkerhed eller disponible beløb, jf. pkt. 15, bliver negativ. Værdien i danske kroner af indestående på afkastkonto i euro beregnes på baggrund af den officielle valutakurs fra Danmarks Nationalbank den foregående noteringsdag. INDSKUDSBEVISER 9. Retningslinier for indskudsbeviser Kontohaverens registrerede beholdning af indskudsbeviser indgår automatisk i sikkerhedsgrundlaget i relation til intradag-overtræk på foliokonto i danske kroner. 10. Belåningsværdi af indskudsbeviser Belåningsværdien af indskudsbeviser beregnes p.t. som 99 pct. af den nominelle værdi. Belåningsværdien svarer til den til enhver tid af Nationalbanken fastsatte mindstekurs for handel med indskudsbeviser.

4 ANDRE AKTIVER 11. Retningslinier for andre aktiver Nationalbanken fastsætter efter kontohaverens anmodning ud fra en konkret vurdering, hvilke andre aktiver, der kan anvendes ved sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner og på hvilke betingelser. Kontohaveren skal bl.a. på en for Nationalbanken tilfredsstillende måde dokumentere sikkerhedsstillelsens juridiske gyldighed, uafkræftelighed og eksigibilitet. 12. Belåningsværdi af andre aktiver Belåningsværdien af andre aktiver fastsættes af Nationalbanken efter en konkret vurdering. GENERELT 13. Kontohavers andre aftaler Kontohaver skal ved al sikkerhedsstillelse overfor Nationalbanken vurdere, om sikkerhedsstillelsen kan medføre, at låneaftaler indgået af kontohaver forfalder til førtidig indfrielse samt konsekvenserne for kontohaver af sådant forfald. 14. Dækningskontrol Kontohaveren har adgang til at optage pengepolitiske lån og lån vedrørende kontantdepoter, samt få udtaget VP-registrerede aktiver eller andre aktiver, hvis opgørelse af kontohaverens overskydende sikkerhed, jf. pkt. 15, ikke bliver negativ, og det disponible beløb, jf. pkt. 15, ikke bliver negativt. Kontohaveren har adgang til at foretage træk på foliokonto, hvis det aktuelle træk ikke overstiger maksimum for intradag-overtræk på foliokonto, jf. pkt. 15.

5 15. Samlet belåningsværdi, overskydende sikkerhed, maksimum for intradag-overtræk samt disponibelt beløb Kontohaverens samlede belåningsværdi af stillede sikkerheder, kontohaverens overskydende sikkerhed og kontohaverens maksimum for intradag-overtræk opgøres på følgende måde: Belåningsværdi af VP-registrerede aktiver + Belåningsværdi af indestående på afkastkonti i danske kroner + Belåningsværdi af andre aktiver = Samlet belåningsværdi af stillede sikkerheder Pengepolitiske udlån Andre kreditfaciliteter Maksimum for lån vedrørende kontantdepoter = Overskydende sikkerhed + Belåningsværdi af indskudsbeviser = Maksimum for intradag-overtræk på foliokonto Pengepolitiske udlån og andre kreditfaciliteter indgår i opgørelsen med restgælden inklusive tilskrevne renter. Nationalbanken kan endvidere helt eller delvist medregne beregnede, men ikke tilskrevne renter. Hvis opgørelse af kontohaverens overskydende sikkerhed er negativ, beregnes maksimum for intradagovertræk på foliokonto alene som belåningsværdien af indskudsbeviser. Kontohaverens disponible beløb opgøres på følgende måde: Maksimum for intradag-overtræk +/- Saldo på foliokonto i danske kroner = Disponibelt beløb 16. Supplerende sikkerhedsstillelse Hvis overskydende sikkerhed, jf. pkt. 15, opgøres til et negativt beløb, er kontohaver forpligtet til straks at stille supplerende sikkerhed i værdipapirer med en samlet belåningsværdi, der mindst modsvarer det opgjorte negative beløb. Indskudsbeviser kan ikke anvendes til brug for sikkerhedsstillelsen. 17. Substitution af aktiver, der ikke længere er belånbare Hvis allerede stillede sikkerheder ikke længere kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner, skal kontohaver erstatte disse med andre, belånbare, sikkerheder, der i al væsentlighed har samme værdi. Frigivelse af allerede stillede sikkerheder kan først ske, når den ny belånbare sikkerhed er stillet, jf. pkt. 7.

6 18. Andre bestemmelser Der henvises i øvrigt til de Generelle bestemmelser for pengepolitiske instrumenter samt betalingsafvikling i danske kroner, svenske kroner og islandske kroner i Danmarks Nationalbank. 19. Ikrafttræden Disse bestemmelser træder i kraft med virkning fra den 1. april 2015 og erstatter Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank af 1. juni København, den 1. april 2015 Danmarks Nationalbank

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv

Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv 93 Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv Kirsten Elisabeth Gürtler og Marianne Rosenbeck, Administrationsafdelingen-Jura INDLEDNING Nationalbanken yder kredit til penge-

Læs mere

Vurdering af Kronos. Efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems

Vurdering af Kronos. Efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems Vurdering af Kronos Efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems Marts 2012 2 Indhold 1. INDLEDNING...1 1.1 NATIONALBANKENS OVERVÅGNINGSROLLE... 1 1.2 AFGRÆNSNING... 2 1.3 STANDARDER

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) 29.8.2014 L 258/11 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 29. juli 2014 om foranstaltninger vedrørende målrettede langfristede markedsoperationer (ECB/2014/34) (2014/541/EU) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Wealth Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Wealth Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens

Læs mere

NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER (SDRO) Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ( Nordea Kredit ) har givet Nordea Bank Danmark A/S ("Nordea Bank

Læs mere

Basisprospekt for Realkreditobligationer og Særligt Dækkede Realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S. 24.

Basisprospekt for Realkreditobligationer og Særligt Dækkede Realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S. 24. w Basisprospekt for Realkreditobligationer og Særligt Dækkede Realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S 24. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Risikofaktorer...

Læs mere

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder )

BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) UDSTEDT AF DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) Basisprospektet er dateret 12. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE A RESUMÉ 4 B RISIKOFAKTORER 10

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S 1. GENERELT Saxo Privatbanks depotbetingelser indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1)

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Nærværende Almindelige betingelser for Depot-/kontoaftale ( de Almindelige betingelser ) finder

Læs mere

Vurdering af VPafviklingen

Vurdering af VPafviklingen 1 Vurdering af VPafviklingen Efter ESCB/CESR-anbefalingerne til værdipapirafviklingssystemer Marts 2012 2 Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 Anbefalinger til værdipapirafviklingssystemer... 1 1.2 Finanstilsynets

Læs mere

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen.

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN. Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LÅN Indledning Disse Almindelige Vilkår og Betingelser for Lån gælder for Låntager og er en integreret del af Låneaftalen. Låntager har i låneansøgning givet oplysninger

Læs mere

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 26. september 2013 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE

INFORMATIONSMATERIALE INFORMATIONSMATERIALE Variabelt forrentede obligationer 2010/2013 DKK 300.000.000 Seniorkapital ISIN: DK0030249628 Arrangør: Indholdsfortegnelse Ansvar og erklæringer... 3 Risikofaktorer... 4 Obligationsvilkår...

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. august 2010 11. august 2010. Nr. 964. Bekendtgørelse for Færøerne om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. I medfør af 50, stk. 2, og 373, stk.

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Bankguiden for erhvervskunder

Bankguiden for erhvervskunder Bankguiden for erhvervskunder Indhold Vilkår for lån...3 Vilkår for kreditter...4 Sikkerheder...5 Vikår for byggelån...8 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...9 Nykredit er en

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. 1) LBK nr 959 af 21/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 181-0003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) 1 Bekendtgørelse nr. 1399 af 16. december 2011 om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bankguiden for Erhvervskunder

Bankguiden for Erhvervskunder Bankguiden for Erhvervskunder Indhold Vilkår for lån...3 Vilkår for kreditter...4 Sikkerheder...5 Vikår for byggelån...8 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...9 Nykredit er en

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015

Læs mere