Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter"

Transkript

1 Notat Matrikel og Jura J.nr. KMS Ref. gitmb Den 20. juni 2012 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over hvilke oplysninger landinspektørvirksomheder og den enkelte landinspektør skal oplyse overfor KMS. Notatet tager udgangspunkt i nedenstående situationer, og gennemgår reglerne i de relevante bestemmelser. Notatet er revideret efter den seneste ændring af landinspektørloven (lov nr. 160 af 28. februar 2012 landinspektørvirksomheder som partnerselskaber og holdingselskaber m.v.). Alle indberetninger kan - ud over hvad der er angivet nedenfor - ske via Erhvervsstyrelsens kvikskranke (www.businessindenmark.dk), jf. artikel 6 i Servicedirektivet 1. Indhold: 1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder: 1.1 Beskikkelse 1.2 Ansvarsforsikring landinspektører og landinspektørselskaber 1.3 Landinspektørvirksomheder i selskabsform (A/S, ApS og P/S) 1.4 Øvrige oplysningspligter 2. Oplysninger til KMS i særlige sammenhænge: 2.1 Registrering af landinspektører med beskikkelse i KMS systemer (minimaks) 2.2 Registrering af andre medarbejdere i KMS systemer (minimaks) 2.3 Ophør af ansættelse m.v., herunder afslutning af igangværende sager 2.4 Etablering af nye landinspektørvirksomheder eller kontorsteder 2.5 Sammenlægning og omdannelse af landinspektørvirksomheder 2.6 Landinspektørvirksomheds ophør 1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder 1.1 Beskikkelse I forbindelse med ansøgning om beskikkelse som landinspektør skal ansøgeren give de oplysninger, som fremgår af 1 i bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør m.v. 2 For ansøgning på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer gælder oplysningskravene i 5. 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked. 2 Bekendtgørelse nr af 9. december 2011 om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om landinspektørers oplysningspligter. Reglerne om beskikkelse gennemgås ikke her, da KMS vil lægge en separat vejledning om beskikkelse som landinspektør på styrelsens hjemmeside.

2 Nærværende notat behandler ikke reglerne for anmeldelse for personer, der ønsker midlertidigt og lejlighedsvist at udføre matrikulære arbejder i Danmark, efter reglerne i Servicedirektivet eller Anerkendelsesdirektivet, eller Anerkendelsesdirektivets regler om etablering i øvrigt. 1.2 Ansvarsforsikring landinspektører og landinspektørselskaber Udover en beskikkelse som landinspektør er det en betingelse for udførelsen af matrikulære arbejder, at der forinden arbejdet påbegyndes er tegnet ansvarsforsikring, der dækker erstatningsansvaret, som følge af handlinger eller undladelser begået af den praktiserende landinspektør selv eller dennes ansatte, jf. landinspektørloven 3 4 c, stk. 1 og 1 i bekendtgørelse om ansvarsforsikring for landinspektørvirksomhed 4. Dette gælder også for landinspektørselskaber, jf. bekendtgørelsens 1, stk. 2. For landinspektørselskaber i partnerselskabsform skal forsikringen dække dels partnerselskabet som sådant, og dels den/de fuldt ansvarlige deltagere (komplementarerne - også hvis der er tale om et selskab), foruden de relevante landinspektører og ansatte, jf. ovenfor. Efter 3 i bekendtgørelse om ansvarsforsikring skal KMS have tilsendt en erklæring fra forsikringsselskabet om, at der er tegnet en sådan forsikring. KMS skal ligeledes have tilsendt oplysning, hvis forsikringen ophører, jf. bekendtgørelsens 4, stk.1. Ansvaret for, at KMS modtager disse oplysninger, påhviler den enkelte landinspektør og/eller landinspektørvirksomhed. Overtrædelse af kravet om ansvarsforsikring straffes med bøde, jf. bekendtgørelsens 6, ligesom der kan nedlægges forbud mod at landinspektøren fortsat udfører matrikulære arbejder, jf. landinspektørlovens 4 d 5. Et paradigme til forsikringserklæring findes på: Alle meddelelser om forsikring bedes sendt elektronisk til: Landinspektørholdingselskaber, som ikke aktivt driver landinspektørvirksomhed, men som sit eneste formål og aktivitet har at eje aktier eller anparter i et andet landinspektørselskab, jf. landinspektørlovens 4 a, stk. 1, 3. pkt., kræver ikke forsikring. 1.3 Landinspektørvirksomheder i selskabsform (A/S, ApS og P/S) Efter bekendtgørelse om landinspektørselskaber 6 2, stk. 2, jf. 8 skal landinspektørselskabers bestyrelse i selskabets ejerbog (jf. selskabslovens 7 50) anføre følgende oplysninger: - Selskabsdeltagernes navne (dvs. ejere af aktier eller anparter i selskabet), - for så vidt angår selskabsdeltagere, der er landinspektører med beskikkelse, der aktivt driver landinspektørvirksomhed, skal det oplyses, hvor vedkommende driver denne virksomhed. 3 Bekendtgørelse af lov om landinspektørvirksomhed, nr. 400 af 3. maj Bekendtgørelse nr. 412 af 3. maj 2012 om ansvarsforsikring for landinspektørvirksomhed. 5 Kravet om ansvarsforsikring omfatter ikke personer (og virksomheder), som er lovligt etableret i andre EUmedlemslande (m.fl.) og som midlertidig og lejlighedsvist ønsker at udføre matrikulære arbejder i DK, men disse skal i forbindelse med anmeldelsen til KMS oplyse om en eventuel erhvervsansvarsforsikring er tegnet i etableringslandet, jf. 8, stk. 2, nr. 1 i bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør m.v. (se note 2). 6 Bekendtgørelse nr. 420 af 3. maj 2012 om landinspektørselskaber. 7 Lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven). 2

3 Registrering i Erhvervsstyrelsen skal ske senest 2 uger efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet, jf. selskabslovens 40, stk. 1. Straks efter selskabet er registreret i Erhvervsstyrelsen (i overensstemmelse med reglerne i selskabsloven), skal landinspektørselskabet sende en kopi af ejerbogen til KMS, jf. bekendtgørelse om landinspektørselskaber 2 stk. 2. Det samme gælder for enhver senere ændring i ejerbogen, jf. nedenfor. Efter bekendtgørelsens 2, stk. 2, 2. pkt. skal bestyrelsens orientering til KMS - hvis dette ikke allerede fremgår af ejerbogen - indeholde oplysninger om: selskabsdeltagernes fulde navn, bopæl eventuelle cvr-numre, samt nominelle ejerandel og stemmeandel. Det skal endvidere oplyses om selskabsdeltagerne er landinspektører med beskikkelse, landinspektørselskaber, landinspektørholdingselskaber eller andet. Selskabets vedtægtsmæssige formål skal også oplyses. For landinspektørselskaber, der er partnerselskaber, skal bestyrelsen tillige oplyse den eller de fuldt ansvarlige selskabsdeltageres (komplementarers) fulde navn, bopæl og eventuelle cvr-numre, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 3. Ændringer af disse oplysninger, f.eks. i forbindelse med ejerskifte af aktier og anparter skal noteres i selskabets ejerbog senest 1 måned efter ejerskiftet har fundet sted, jf. bekendtgørelsens 8, 2. pkt. KMS skal dernæst have meddelelse om ændringerne, jf. 2, stk. 4. Modtager KMS ikke kopi af ejerbogen i disse situationer, trods opfordring til landinspektørselskabet om at afgive oplysningerne herom, kan de deltagende landinspektører og/eller landinspektørselskabet straffes med bøde, jf. bekendtgørelsens 17. Landinspektørselskabet kan endvidere tvangsopløses efter reglerne i selskabsloven, såfremt selskabet, trodsopfordring hertil, ikke opfylder sine forpligtelser efter landinspektørloven eller bekendtgørelse om landinspektørselskaber, jf. bekendtgørelsens 17, stk. 2. Alle meddelelser vedrørende selskabsændringer m.v. bedes sendt elektronisk til: 1.4 Øvrige oplysningspligter Anmeldelse af nye kontorsteder Før etableringen af nye kontorsteder skal der ske anmeldelse herom til KMS, jf. landinspektørlovens 4 b, stk. 2, beskrevet nedenfor under pkt Bemærk at dette krav gælder alle landinspektørvirksomheder, uanset selskabsform. Anmeldelsen bedes sendt til: Landinspektørvirksomhedens hjemmeside m.v. Efter 7 i bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør m.v. (se note 2 ovenfor), gælder der for alle landinspektører nogle oplysningskrav overfor deres klienter, som følge af Servicedirektivet. Hvordan denne oplysningspligt opfyldes, er op til den enkelte praktiserende landinspektør eller virksomhed, men det kan f.eks. ske ved oplysning på virksomhedens hjemmeside. 3

4 Herudover skal der gøres opmærksom på reglerne i e-handelslovens 8 7 omkring oplysningspligter for hjemmesider med et kommercielt sigte. 2. Oplysninger til KMS i særlige sammenhænge 2.1 Registrering af landinspektører med beskikkelse i KMS systemer (minimaks) Før en landinspektør med beskikkelse kan indsende sager til registrering i matriklen, skal vedkommende oprettes med en såkaldt RekvirentID og IndsenderID i minimaks. Dette giver landinspektøren mulighed for at underskrive matrikulære sager og dokumenter med digital signatur, og at indsende dem til registrering i matriklen. Brugerregistrering sker elektronisk via adressen: https://kmsuserreg.kms.dk. Her skal indtastes oplysninger om kontoradresse, arbejdstelefon og den rolle, som vedkommende skal have 9. En beskikket landinspektør har som nævnt rollen MiniMAKS rekvirent. For at kunne foretage brugerregistrering kræves en digital virksomhedssignatur, som indeholder oplysninger om den landinspektørvirksomhed, hvor landinspektøren skal være tilknyttet. Fra det digitale medarbejdercertifikat henter KMS bl.a. den adresse, som vil blive anvendt til kommunikation mellem styrelsen og landinspektøren. I KMS foretages en kontrol af oplysningerne, herunder om landinspektøren har beskikkelse og gyldig ansvarsforsikring, inden vedkommende oprettes som bruger. Ved efterfølgende ændringer, f.eks. af mailadresser og lign. skal landinspektøren give meddelelse om dette til KMS på: 2.2 Registrering af andre medarbejdere i KMS systemer (minimaks) Landinspektørvirksomhederne kan lade andre medarbejdere i firmaet oprette med en såkaldt IndsenderID, som giver medarbejderen mulighed for - efter aftale og instruks fra den ansvarlige landinspektør med beskikkelse - at indsende den af landinspektøren digitalt underskrevne sag, samt efterfølgende at indsende supplerende dokumenter til sagen. Oprettelse sker på samme måde som for landinspektører med beskikkelse (se ovenfor). Både for landinspektører med beskikkelse og for andre medarbejderes ophør i landinspektørvirksomheden gælder, at landinspektørvirksomheden har ansvaret for at holde virksomhedens medarbejdercertifikater ajour ved fratrædelse, jf. retningslinjerne for LRA 10. Ajourføringen er bl.a. vigtig fordi medarbejdere med IndsenderID modtager mails i forbindelse med sagsbehandlingen i KMS, ligesom de modtager registreringsmeddelelse. 2.3 Ophør af ansættelse m.v., herunder afslutning af igangværende sager Når en praktiserende landinspektør eller en landinspektørassistent med beskikkelse ophører med at drive landinspektørvirksomhed i den pågældende virksomhed, skal KMS have meddelelse herom. Bl.a. skal den pågældende landinspektør gøres inaktiv som bruger i minimaks. KMS skal lige- 8 Lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel. 9 Hvis landinspektøren skal være tilknyttet flere kontorsteder, skal der sendes en mail herom til i forbindelse med registreringen, indeholdende oplysninger om kontorstedernes adresser, CVR- og P-numre m.v. Det samme gælder for andre medarbejdere end landinspektør med beskikkelse. 10 Lokal Registrerings Autoritet (DanID): hver virksomhed udpeger en LRA-administrator, som efter oprettelse af virksomheden hos DanID kan udstede medarbejdercertifikater. 4

5 ledes orienteres, når medarbejdere med IndsenderID fratræder, af hensyn til datasikkerheden og opdatering af systemerne. Ved ophør af ansættelse m.v. skal KMS have oplyst, hvordan igangværende udtræk og sager skal håndteres: Det anbefales, at der ved en medarbejders ophør ryddes op i udtrækkene, således at udtræk, som ikke fører til en matrikulær sag, meldes ind til KMS via til sletning og fjernelse fra advarselslisten. KMS kan overføre sager og udtræk til en anden landinspektør med beskikkelse i virksomheden. Besked om dette bedes meldt ind til KMS på Selv om en sag er klar til ekspedition kan den ikke afsluttes i minimaks, hvis landinspektøren først er gjort inaktiv som bruger i mini- MAKS. KMS er indstillet på i rimeligt omfang at fremme sagsbehandling, således verserende sager kan afsluttes inden landinspektørens ansættelse ophører. Verserende sager, der f.eks. på grund af fejl eller mangler ikke kan afsluttes inden ansættelsens ophør, kan KMS overføre til en anden landinspektør i samme virksomhed. 2.4 Etablering af nye landinspektørvirksomheder eller kontorsteder Der kan i denne sammenhæng være tale om flere forskellige situationer: - Oprettelse af ny virksomhed/selskab, herunder omdannelse fra tidligere enkeltmandsvirksomhed til landinspektørselskab, eller - Oprettelse af nyt kontorsted under eksisterende virksomhed. Oprettelse af ny virksomhed/selskab: KMS skal have oplysning om: Virksomhedens navn, Hovedadresse og evt. kontorsteder, Tlf.nr., adresse, Virksomhedens indehavere, CVR-nr., samt eventuelle P-numre. Betalingssted, til brug for oprettelse som debitor i KMS Erklæring om forsikring Hvis der er tale om et selskab med begrænset hæftelse (aktie-, anparts- eller partnerselskab), skal der ligeledes medsendes kopi af ejerbogen med oplysninger, som anført ovenfor under pkt. 1.3, generelle oplysningspligter for landinspektørvirksomheder i selskabsform. Endelig skal KMS have en erklæring om at der er tegnet forsikring for den praktiserende landinspektør, dennes ansatte, og for selskaber med begrænset hæftelse skal forsikringen også gælde selskabets ansvar, jf. ovenfor, pkt Virksomhedens ansatte, som skal kunne sende sager til KMS, skal registreres med deres respektive roller i minimaks (se ovenfor pkt. 2.1 og 2.2). Det er vigtigt at landinspektørvirksomheden bliver registreret i KMS under det rette CVR-nr. (såfremt der er tale om et selskab med moder- eller dattervirksomheder), af hensyn til opkrævning, forsikring m.v. KMS opfordrer til, at landinspektørvirksomheden indgår en aftale med KMS om anvendelse af KMS ydelser til matrikulære opgaver (landinspektøraftale). Henvendelse om dette kan ske til: 5

6 Herudover er det muligt for virksomheden at indgå en såkaldt forhandleraftale om videregivelse af KMS data til 3. part. For yderligere informationer om landinspektøraftalen og forhandleraftalen henvises til styrelsens hjemmeside: Oprettelse af nyt kontorsted: Vil en eksisterende landinspektørvirksomhed oprette et nyt kontorsted, skal der inden kontorstedet etableres ske anmeldelse herom til KMS, jf. landinspektørlovens 4 b, stk. 2. KMS skal have oplysning om adresse og navn på lederen af det nye kontorsted (skal være en landinspektør med beskikkelse, jf. landinspektørlovens 4 b, stk. 1). Desuden skal KMS have oplysning om e- mailadresse, P-nr. og betalingssted, hvis disse er forskellige fra hovedvirksomhedens. 2.5 Sammenlægning og omdannelse af landinspektørvirksomheder Der vil typisk være tale om en situation, hvor f.eks. to landinspektørvirksomheder sammenlægges og videreføres i regi af den ene af de stiftende virksomheder, hvorimod det andet ophører. Der kan dog også være andre scenarier, som kan kræve en konkret stillingtagen til håndteringen i forhold til KMS systemer m.v. Men i den ovenfor skitserede situation (hvor virksomhederne A og B fortsætter under A) skal følgende iagttages/oplyses til KMS: Evt. nyt navn på virksomhed, Skæringsdato for virksomhedsændringen Kontoradresser, adresser, Betalingssted, Ændringer i CVR-nr., og evt. P-numre, Evt. ændringer i ejerskabsoplysninger, jf. ovenfor under generelle oplysningspligt for landinspektørvirksomheder i selskabsform (pkt. 1.3), samt Forsikringsforhold for hhv. den fortsættende samt evt. ophørende virksomhed. Nye/overførte medarbejdere skal oprettes med nye Rekvirent- og IndsenderID, som registreres via hjemmesiden (se ovenfor). Landinspektørvirksomheden skal være opmærksom på verserende udtræk og sager i minimaks og tage stilling til om virksomhedsændringer har konsekvenser herfor. Når alle sager fra den ophørte landinspektørvirksomhed er afsluttet, gøres alle profiler i det pågældende firma inaktive i KMS systemer. Opmærksomheden henledes på, at det er landinspektørvirksomhedens eget ansvar at sørge for, at landinspektøraftaler og evt. andre aftaler med KMS bliver opsagt for så vidt angår den ophørende virksomhed. 2.6 Landinspektørvirksomheds ophør Landinspektørvirksomhed ophører pga. pension eller andet: I tilfælde hvor en praktiserende landinspektør f.eks. går på pension, uden at virksomheden overdrages til en anden landinspektør, og hvor landinspektørvirksomheden derfor nedlægges, skal KMS have orientering herom. Dette kan ske på: 6

7 Det er landinspektørvirksomhedens eget ansvar at sørge for at landinspektøraftaler og evt. andre aftaler med KMS bliver opsagt. Dødsfald i enkeltmandsvirksomheder: I tilfælde hvor en praktiserende landinspektør, som har drevet virksomhed som enkeltmandsvirksomhed, afgår ved døden, skal KMS i forhold til igangværende, uafsluttede sager, have besked fra bobestyrer eller skifteretten angående boets stillingtagen til, om sagerne skal afsluttes med boet som rekvirent og debitor ifht. KMS, og som garant overfor kunden, eller om sagerne evt. skal overføres til en anden landinspektørvirksomhed, som kan omarbejde og genindsende sagerne, eller evt. udarbejde dem på ny. Væsentlige fejl eller mangler i allerede modtagne sager i KMS vil medføre, at disse sager skal omarbejdes og genindsendes af andre landinspektører med beskikkelse. Sager, som overføres til andre landinspektører skal omarbejdes og indsendes på ny. Ophør på grund af konkurs: I tilfælde af ophør på grund af konkurs gælder tilsvarende, som ved dødsfald i enkeltmandsfirmaer. KMS skal have meddelelse fra skifteretten eller boets kurator omkring boets stillingtagen til eventuelle igangværende sager, jf. ovenfor. 7

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder:

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder: NOTAT Ajourføring - Ejendomme J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 17. oktober 2013 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over

Læs mere

Indhold. Ajourføring - Ejendomme J.nr. 300-00019 Ref. jes/pdh Den 12. maj 2015

Indhold. Ajourføring - Ejendomme J.nr. 300-00019 Ref. jes/pdh Den 12. maj 2015 Ajourføring - Ejendomme J.nr. 300-00019 Ref. jes/pdh Den 12. maj 2015 Rapport fra udvalget til undersøgelse af mulighed for afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektørselskaber Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning

DET OFFENTLIGE EJERREGISTER. Vejledning DET OFFENTLIGE EJERREGISTER Vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Overblik over registrering af storaktionærer 3. FAQ 4. Vejledning til Virk.dk 5. Love og regler FORORD I forlængelse af selskabslovens

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07

DK Hostmasters Generelle Vilkår Version 07 DK HOSTMASTERS GENERELLE VILKÅR FOR TILDELING, REGISTRERING OG ADMINISTRATION AF.DK-DOMÆNENAVNE 1. marts 2015 I henhold til 12, stk. 1 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (herefter domæneloven),

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

Bilagsdel. Indhold. Ajourføring - Ejendomme J.nr. 300-00019 Ref. jes Den 12. maj 2015

Bilagsdel. Indhold. Ajourføring - Ejendomme J.nr. 300-00019 Ref. jes Den 12. maj 2015 Bilagsdel Ajourføring - Ejendomme J.nr. 300-00019 Ref. jes Den 12. maj 2015 Rapport fra udvalget til undersøgelse af mulighed for afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektørselskaber Indhold

Læs mere