TORSDAG DEN 25. OKTOBER 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TORSDAG DEN 25. OKTOBER 2007"

Transkript

1 1 TORSG DEN 25. OKTOBER 2007 FORSÆDE: Diana WALLIS Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl ) 2. Den Europæiske Ombudsmands årsberetning (2006) (forhandling) Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er betænkning by Luciana Sbarbati for Udvalget for Andragender om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2006 (2007/2131(INI) (A6-0301/2007). Det glæder os at kunne byde velkommen til Ombudsmanden her til morgen og kommissær Wallström. Nikiforos Diamandouros, Ombudsmand. - (EN) Fru formand! Jeg vil gerne takke de ærede medlemmer for denne lejlighed til at redegøre for min årsberetning for 2006 i Parlamentet. Jeg vil også gerne takke ordføreren, fru Sbarbati, og Udvalget for Andragender for deres fremragende betænkning. Jeg redegør i min beretning for de fremskridt, der er sket med hensyn til behandlingen af klager, fremme af god forvaltningsskik og udbredelsen af kendskabet til Ombudsmandens rolle. Jeg modtog klager i Det samlede antal klager har således stabiliseret sig på det niveau, der blev fastlagt efter stigningen på 53 % i Det glæder mig at kunne meddele, at andelen af klager, som falder inden for mit mandat, er steget. Dette tyder på, at borgerne er ved at få en bedre forståelse for mit mandat og for mine nationale og regionale kollegers mandat i det europæiske netværk af ombudsmænd, der således bliver tilsvarende styrket til gavn for alle berørte parter. Jeg behandlede 586 klager i % af klagerne vedrørte Kommissionen. Da Kommissionen er den EU-institution, som borgerne primært har anledning til at henvende sig til, er det kun naturligt, at den er det vigtigste mål for borgernes klager. I 2006 blev der afsluttet 250 undersøgelser. I 95 sager afslørede undersøgelserne intet tilfælde af fejl eller forsømmelser. Dette er ikke altid nødvendigvis negativt for klageren, som i det mindste får en fyldestgørende forklaring fra den pågældende institution. Selv om jeg ikke finder, at der foreligger fejl eller forsømmelser, har jeg mulighed for at pege på mulige tiltag til forbedring af kvaliteten af institutionernes forvaltning. I sådanne tilfælde fremsætter jeg en yderligere bemærkning. Mange af mine undersøgelser ender med en løsning til alles bedste, der tilfredsstiller både klageren og den institution, der er klaget over. I 2006 blev 64 sager løst af institutionen selv til klagerens tilfredshed. Hvis jeg konstaterer et tilfælde af fejl eller forsømmelser, forsøger jeg om muligt at finde en mindelig løsning. Tre sager blev afsluttet i 2006 med en mindelig løsning, og ved udgangen af året var 27 forslag til mindelig løsning stadig under behandling af den berørte institution. Er en mindelig løsning ikke mulig, afslutter jeg sagen med en kritisk bemærkning, eller jeg udarbejder et forslag til henstilling. Der fremsættes en kritisk bemærkning, når den pågældende institution ikke længere har mulighed for at afhjælpe påpegede fejl eller forsømmelser. Jeg vil gerne understrege, at kritikken bør være konstruktiv, således af lignende fejl eller forsømmelser kan undgås fremover. Jeg afsluttede 41 klager på denne måde i Jeg har i år iværksat en undersøgelse vedrørende opfølgningen på alle kritiske bemærkninger, som blev fremsat i 2006, såvel som på de 38 sager, hvor der i 2006 blev fremsat en yderligere bemærkning. Resultaterne af disse undersøgelser bør være en yderligere tilskyndelse for de pågældende institutioner til at forbedre deres praksis og udvikle en servicekultur til gavn for borgerne. I sager, hvor det stadig er muligt at afhjælpe det påpegede tilfælde af fejl eller forsømmelser, fremsætter jeg normalt et forslag til henstilling til institutionen, der herefter skal fremsætte en deltaljeret udtalelse. Der blev i 2006 fremsat 13 forslag til henstillinger.

2 Hvis en institution ikke svarer tilfredsstillende på et forslag til henstilling, kan jeg sende en særlig beretning til Europa-Parlamentet. To sager førte til en særlig beretning i Den første beretning vedrørte Rådets ansvar for valget af sprog på EU-formandskabets websteder. I den anden beretning blev Kommissionen opfordret til at behandle en overtrædelsesklage vedrørende sportsvæddemålstjenester korrekt. Det glæder mig at kunne meddele, at Kommissionen reagerede hurtigt og positivt på denne beretning. Som noget nyt i årsberetningen har jeg medtaget en række "nøglesager" som eksempler på institutionernes bedste praksis afdækket gennem mine undersøgelser, som jeg ønsker at rette fokus på med det formål at støtte og fremme god forvaltningsskik. Jeg vil gerne nævne nogle andre aktiviteter, som jeg har iværksat i 2006 med henblik på at sikre borgerne den bedst mulige service. For det første underskrev jeg et aftalememorandum med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS). Denne aftale har til formål at sikre en konsekvent behandling af klager vedrørende databeskyttelse og undgå unødigt dobbeltarbejde. Denne aftale giver mig mulighed for at trække på EDPS's ekspertise, idet jeg kan rådføre mig med denne, når der er uoverensstemmelser mellem forordningen om databeskyttelse og gældende retspraksis. Jeg har allerede draget nytte af denne ordning i forbindelse med sager, hvor det er nødvendigt at forene den lovbestemte ret til aktindsigt i dokumenter med retten til privatlivets fred. Jeg har også underskrevet en aftale med den spanske regering, der giver spanske borgere ret til at anvende alle sidestillede officielle sprog i Spanien i forbindelse med klager til Den Europæiske Ombudsmand. Jeg bragte således min praksis i overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i juni 2005, hvori det fastsættes, at disse sprog skal kunne anvendes for at fremme de spanske borgeres kommunikation Jeg glæder mig over den støtte til Den Europæiske Ombudsmands arbejde, der gives udtryk for i fru Sbarbatis betænkning, og jeg vil gerne meddele Parlamentet, at jeg allerede er ved at bane vej for et aftalememorandum med Den Europæiske Investeringsbank som anmodet om i betænkningen. Da gennemførelsen af EU-lovgivningen primært er medlemsstaternes forvaltningers ansvar, vil jeg fortsætte mine bestræbelser på at udvikle samarbejdet gennem det europæiske netværk af ombudsmænd. Det glæder mig at kunne meddele, at det sjette møde i netværket blev afholdt i sidste uge i denne bygning. Ved afslutningen af dette vellykkede møde vedtog vi ved konsensus en erklæring, der har til formål at udbrede kendskabet til den europæiske dimension i de nationale og regionale ombudsmænds arbejde og at redegøre nærmere for den service, de yder til borgere, der klager over anliggender, der er omfattet af EU-lovgivningen. Ombudsmændenes frivillige samarbejde, der nu er blevet udkrystalliseret i erklæringen, kan efter min opfattelse udgøre et vigtigt og voksende bidrag til EU's muligheder for at levere konkrete resultater ved at sikre, at borgerne kan udøve deres rettigheder i dagligdagen, og at problemer løses tæt på borgerne. Den Europæiske Ombudsmandsinstitution blev oprettet for at bringe EU tættere på borgerne og give EU-forvaltningen et "menneskeligt ansigt". Det er et grundlæggende træk ved institutionen, at Ombudsmanden er en fysisk person, som kommunikerer personligt med de enkelte borgere, gennemgår deres sag og forsøger at finde en løsning på deres problemer og klager. Hver enkelt af disse "mikro-kommunikationer" skaber grundlag for opbygning af tillid mellem borgerne og institutionerne. For at opfylde denne målsætning vil jeg fortsat fremme en konstruktiv dialog med institutionerne og henlede deres opmærksomhed på problemer, således at de kan forbedre deres praksis. Den måde, som den offentlige forvaltning håndterer klager på, er den bedste målestok for, hvor fokuseret den er på at yde borgerne en god service. Samtidig med at der blev gjort fremskridt inden for en lang række områder, var 2006 også året, hvor jeg desværre måtte afslutte et stigende antal sager med en kritisk bemærkning. Dette må vække bekymring hos alle, som gerne ser et bedre forhold mellem EU og dens borgere. Klager er en mulighed for at rette op på urimeligheder og vise, at de involverede institutioner tager borgernes ret til god forvaltning alvorligt. Jeg er ikke sikker på, at borgerne har let ved at få institutionernes ofte fremsatte udtalelser om, at de ønsker at komme "tættere på borgerne" og om "mere åbenhed", til at stemme overens med det forhold, at de selv samme institutioner ofte forsømmer at gribe de chancer for at forbedre forholdet til borgerne og øge

3 3 gennemsigtigheden, som Ombudsmanden giver dem. Der er imidlertid en række ganske opmuntrende tegn på, at der i indeværende år 2007 er en meget større vilje til at gribe de chancer, som de undersøgelser, jeg foretager med henblik på at løse klager, frembyder. Dette samarbejde er af afgørende betydning, da Ombudsmanden ikke kan arbejde alene. At sikre en forvaltning af højeste kvalitet er en opgave, der skal løses i tæt parløb med EU-institutionerne. At leve op til sine løfter, etablere en effektiv klageadgang, lære af fejltagelser, arbejde åbent og lade offentligheden få indsigt i alle aktiviteter er alt sammen meget vigtige "midler" til at skabe tillid hos borgerne. Ombudsmanden må samtidig indgå i et nært og systematisk samarbejde med sine nationale og regionale kolleger for at sikre, at borgernes rettigheder respekteres i fuldt omfang overalt i EU. Endelig må han fortsat bestræbe sig på at nå ud til borgerne, så de kan få kendskab til den service, han tilbyder. Med Parlamentets støtte og vejledning vil jeg fortsat bestræbe mig på at bygge videre på de resultater, der er opnået, for at leve fuldt ud op til mit institutionelle mandat, som er at bringe EU tættere på borgerne og give EU-forvaltningen et "menneskeligt ansigt". Luciana Sbarbati (ALDE),ordfører. - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! Først vil jeg gerne takke Ombudsmanden for det glimrende arbejde, han har udført, og som også fremgår af denne særlige beretning. Jeg vil ligeledes gerne takke Kommissionens Juridiske Tjeneste og alle parlamentsmedlemmerne i udvalget, navnlig skyggeordføreren og hr. Mavrommatis, for deres samarbejde. Den borgerservicekultur, hvis hovedformål er en offentlig forvaltning af god kvalitet, som er gennemsigtig, tilgængelig, hurtig og samarbejdsvillig, er blevet fremmet og styrket på fællesskabsplan takket være den fælles indsats fra Udvalget for Andragender og Ombudsmanden. Den kan dateres tilbage til beslutningen af 6. september 2001, som er den dato, hvor Europa-Parlamentet vedtog den kodeks for god forvaltningsskik, som Den Europæiske Ombudsmand foreslog. Desuden sørgede Maastrichttraktaten for et stort kvalitetsløft for unionsborgerskabet ved at give alle borgere mulighed for at indgive et andragende til et parlamentsorgan,som er den eneste voldgiftsinstans, eller til et mere teknisk organ, der, selv om det kun har udenretslige beføjelser, følger en procedure, som ikke udelukker parlamentarisk kontrol i tilfælde af modvillighed i den EU-institution, der er ansvarlig for dårlig forvaltning. Jeg vil ikke tale om statistikkerne, for dem har Ombudsmanden allerede talt om, og de er medtaget i beretningen. Tilfældene af dårlig forvaltning drejer sig i dag om manglende gennemsigtighed, afslag på at give oplysninger, magtmisbrug, juridiske fejl og manglende opfyldelse af navnlig Kommissionens rolle som traktatens vogter. Ombudsmandens afgørelser er ikke juridisk bindende, men de garantier, som han giver med sit virke, er med til at trække i den rigtige retning. Han får aktiv støtte fra Udvalget for Andragender, hvis møder han deltog i fire gange i 2006, og via samarbejdet inden for det europæiske netværk af ombudsmænd, som det ville være ønskværdigt at udbygge og forbedre. I den forbindelse vil jeg gøre opmærksom på, at Italien ikke har nogen national ombudsmand. Det skal dog understreges, at for at undgå kompetencekonflikter mellem Ombudsmandens arbejde og Udvalget for Andragenders arbejde skal afsluttede sager med endelig virkning udveksles mellem dem med det samme. I beretningen opdeles afgørelserne i de afsluttede undersøgelser i 2006 i forskellige kategorier: EU-institutionernes og EU-organernes manglende åbenhed (25 % af undersøgelserne), Kommissionens rolle som traktatens vogter i henhold til proceduren i artikel 266, administration af kontrakter, tillæg og tilskud samt problemer i relation til ansættelsesprocedurer og personaleadministration i EU-institutionerne. I mange tilfælde afsluttes sagerne med kritiske bemærkninger, som udelukkende er et præventivt redskab for at undgå fremtidige gentagelser af dårlig forvaltning, når en henstilling er overflødig. Her kom Ombudsmanden med forskellige eksempler, som man selv kan læse i beretningen. I den forbindelse anmoder Udvalget for Andragender dog Ombudsmanden om at foretage en detaljeret undersøgelse af den konkrete virkning af de kritiske bemærkninger, som han fremsatte i forbindelse med undersøgelserne i Det, at institutionerne har en kodeks for god forvaltningsskik, er nemlig ikke altid en tilstrækkelig garanti for, at der reelt er tale om en servicekultur. I beretningen understreges det i øvrigt, at der selv i dag er nogle uklare områder med hensyn til Kommissionens misbrug af sine skønsbeføjelser, eftersom den ikke handlede hurtigst muligt i fasen forud for indledningen

4 af overtrædelsesproceduren, men gemte sig bag politiske overvejelser. Hvad angår kontrakter og personaleadministration, viser nogle af de undersøgelser, som Ombudsmanden har iværksat på eget initiativ, hvordan hans beføjelser udgør et effektivt middel til at fremme det fornuftige princip med forvaltningens selvregulering, som man i stadig større grad bør benytte sig af. Efter Udvalget for Andragenders mening bør man til gengæld undgå en manglende afstemning af Ombudsmandens og Parlamentets tidsplaner og holdninger til behandlingen af de samme spørgsmål, og det skal ske ved hjælp af en konstant og konstruktiv dialog. Udvalget for Andragender retter endnu en gang en særlig opfordring til Ombudsmanden, når det gælder kontrollen med EPSO-apparatet, for at beskytte kandidaternes rettigheder, ikke mindst de unge kandidater, i Europa-Parlamentets udvælgelsesprocedure, og det samme gælder den påståede forskelsbehandling på Europaskolen i Bruxelles. Det fremgår af dette års beretning, at Ombudsmanden er aktør i EU's demokratiske liv. Han er en vigtig mellemmand mellem borgerne og EU's forvaltning. Med sit effektive arbejde trækker han en skillelinje mellem god og dårlig forvaltning og foreslår korrigerende adfærd eller tilfredsstillende løsninger for klagerne, så dårlig adfærd bliver til god adfærd. Til dette formål ville det således være hensigtsmæssigt, at De ikke blot udfærdiger en liste over de bedste eksempler på forvaltningspraksis, hr. Ombudsmand, men også en liste over de dårlige eksempler. Det nøgleprincip, som vi altid skal rette os efter, er nemlig demokratisk lighed for alle europæiske borgere uden skelnen eller forskelsbehandling på grund af nationalitet eller sprog. I den forbindelse opfordres Ombudsmanden til at fortsætte overvågningen og beskyttelsen af netop den sproglige lighed. Udvalget for Andragender går ind for en forenkling af proceduren for at sikre en hurtigere behandling af Ombudsmandens årsberetning, og udvalget går også ind for en tilpasning af statutten, når blot ændringerne udelukkende medfører en kvalitativ udvidelse af Ombudsmandens beføjelser, uden at de indvirker på naturen af hans kompetencer og på fraværet af tvang i alle hans afgørelser. Margot Wallström, næstformand i Kommissionen. - (EN) Fru formand! Kommissionen bør gå "i spidsen for at højne serviceniveauet". Jeg er fuldstændig enig i denne udtalelse fra Ombudsmanden i indledningen til hans årsberetning. EU skal være tættere på borgerne, forklare sig bedre, lytte bedre efter og levere gode politikker. En forudsætning herfor er en offentlig forvaltning af højeste kvalitet. Hvis vi skal skabe resultater i fællesskab, er det ligeledes vigtigt at have en veludstyret kontrolinstans. Ombudsmanden fungerer som en ekstern kontrolinstans for god og ansvarlig forvaltning i EU's institutioner og organer. Jeg glæder mig derfor meget over Ombudsmandens årsberetning for 2006, og jeg vil gerne understrege, at forholdet mellem Kommissionen og Ombudsmanden er meget positivt. Antallet af klager til Kommissionen faldt f.eks. med 20 % i 2006 i forhold til 2005 og 2004, og vi anerkender i stigende grad vores fejltagelser og undskylder herfor. Vi søger løsninger, der er tilfredsstillende for klagerne, og vi følger op på Ombudsmandens kritiske bemærkninger og forslag til henstillinger. Jeg glæder mig også over fru Sbarbatis meget vigtige betænkning og over de konstruktive forslag i betænkningen. Jeg deler Ombudsmandens ønske om en servicekultur og fru Sbarbatis ønske om tildeling af de nødvendige budget- og personaleressourcer. Vi bedømmes på vores handlinger og ikke på vores ord, og vi er derfor nødt til at sikre, at borgerne modtager hurtige og substantielle svar, som fru Sbarbati påpeger i sin betænkning. Lad mig kort kommentere nogle få specifikke punkter i betænkningen. For det første glæder Kommissionen sig over, at Ombudsmanden har taget initiativ til at udarbejde en liste over "nøglesager" som eksempler på bedste praksis. Vi glæder os også over, at der er blevet iværksat en undersøgelse af Kommissionens og de øvrige institutioners og organers opfølgning på Ombudsmandens kritiske bemærkninger og yderligere bemærkninger. Jeg håber, at dette vil medvirke til at forbedre praksis til fordel for borgerne. Med hensyn til de påståede overlapninger mellem Udvalget for Andragenders og Ombudsmandens aktiviteter og beføjelser gentager Kommissionen, at den er rede til at samarbejde med disse to organer inden for rammerne af deres respektive beføjelser, og fastlæggelsen af disse beføjelser henhører ikke under Kommissionens kompetence. For det tredje har Parlamentet opfordret Kommissionen til at anvende sine skønsbeføjelser til at åbne en overtrædelsesprocedure i henhold til EF-traktatens artikel 226. Vi skal naturligvis undgå forsinkelser og manglende indgriben, og derfor vedtog Kommissionen for nylig en meddelelse om gennemførelsen af

5 5 EU-lovgivningen, og vi fastlagde mere målrettede forebyggende foranstaltninger og en bedre oplysningsudveksling og problemløsning. Kommissionen forpligtede sig kort sagt til at tilstræbe en mere effektiv behandling af overtrædelsessager og øget gennemsigtighed. Med hensyn til forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt er denne forordning som bekendt ved at blive revideret, og vi har glædet os meget over Ombudsmandens bidrag til høringen. For et par uger siden havde vi et møde med det interinstitutionelle udvalg om offentlig aktindsigt under forsæde af næstformand Diana Wallis, og jeg vil gerne takke hende for hendes meget konstruktive behandling af dette spørgsmål om aktindsigt. Min næstsidste bemærkning vedrører Ombudsmandens statut. Dette spørgsmål behandles i en anden sammenhæng, men da den nævnes i betænkningen, ønsker jeg blot at forsikre Dem om, at Kommissionen overvåger udviklingen nøje, og at Kommissionen og Ombudsmanden er ved at etablere kontakter på forskellige hierarkiske niveauer. Jeg ønsker, at der sker fremskridt på dette område i en atmosfære præget af tæt samarbejde mellem Rådet, Parlamentet og Kommissionen. Med hensyn til Ombudsmandens kommunikationsstrategi og det europæiske netværk af ombudsmænd er vi nødt til at udveksle erfaringer og forvaltningspraksis. Vi er nødt til at oplyse borgerne og bringe borgerne tættere på EU. Ombudsmanden spiller en meget vigtig rolle på dette område i lighed med Europa-Parlamentet og Udvalget for Andragender. Dette er vigtigt for mig og for hele Kommissionen, og De kan være sikker på, at vi vil gøre vores yderste for at samarbejde og finde gode, fremadskuende løsninger. Manolis Mavrommatis, for PPE-DE-Gruppen. - (EL) Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil allerførst takke og lykønske fru Sbarbati, som er ordfører for den årlige betænkning om Den Europæiske Ombudsmands aktiviteter i Jeg vil også gerne takke sekretariatet i vores udvalg for dets hjælp ved udarbejdelsen af fru Sbarbatis betænkning samt Ombudsmanden, hr. Diamandouros, for straks at fremsende sin årsberetning for 2006 og for hans efterfølgende samarbejde med Udvalget for Andragender. Ombudsmanden er en uafhængig institution og en kontrolmekanisme for EU's forvaltning. På trods af alle hr. Diamandouros' bestræbelser på at informere offentligheden, hersker der imidlertid stadig forvirring angående Ombudsmandens kompetenceområder. Vi skal derfor fortsat forsøge at informere offentligheden, med passende økonomisk støtte fra EU. Af denne grund har vi fra Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater igen stillet et relevant ændringsforslag, hvori der opfordres til stadig større mediedækning med hensyn til offentliggørelse af Ombudsmandens arbejde. Som skyggeordfører har jeg forsøgt at bidrage til betænkningen om Ombudsmandens aktiviteter med ændringsforslag, jeg har stillet og støttet. Det er hovedsageligt med vedtagelsen af disse ændringsforslag, vi har set fremskridt på følgende områder inden for Den Europæiske Ombudsmands aktiviteter: For det første blev Den Europæiske Ombudsmand opfordret til at fortsætte med sin undersøgelse af spørgsmål vedrørende den tredje søjle. For det andet skal beretninger vedrørende Den Europæiske Ombudsmand straks oversættes til alle officielle EU-sprog, især hvad angår Den Europæiske Ombudsmands årsberetning. For det tredje skal Den Europæiske Ombudsmand opretholde gode forbindelser med medlemmerne i Udvalget for Andragender og samarbejde med dem for at opnå de ønskede resultater. Endelig opfordres det europæiske netværk af ombudsmænd til at udvide sin stab med specialiserede ombudsmænd som f.eks. dem, der tager sig af mindreåriges eller umyndiges rettigheder, familieproblemer, beskyttelse af personoplysninger og fangers eller patienters rettigheder. Alexandra Dobolyi, for PSE-Gruppen. - (EN) Fru formand! Jeg vil gerne indledningsvis takke hr. Diamandouros og fru Wallström for deres redegørelser og fru Sbarbati for hendes fremragende betænkning. Med den nyligt vedtagne Lissabontraktat træder EU ud af en langvarig fase, hvor EU var frataget evnen til at fungere effektivt på vegne af borgerne. Vi har fået et længe ventet internationalt system, der fungerer mere effektivt, men det åbner også op for meget andet. Jeg glæder mig over, at formændene for institutionerne vil proklamere chartret højtideligt den 12. december. Integrationen af chartret om grundlæggende rettigheder i EU's retsgrundlag vil give EU mulighed for at arbejde på et mere effektivt, åbent og demokratisk grundlag. De europæiske borgere forventer og vil også

6 fortsat forvente, at EU-institutionerne handler i overensstemmelse med EU's grundlæggende principper, dvs. i overensstemmelse med chartret og principperne om nyttevirkning, effektivitet og åbenhed. Den Europæiske Ombudsmand er af afgørende betydning for EU's demokratiske struktur og funktion. De fleste af Ombudsmandens undersøgelser vedrører manglende gennemsigtighed. Vi skal gøre det bedre på dette område, hvis vi skal øge vores troværdighed i forhold til borgerne. Jeg glæder mig over Ombudsmandens arbejde, som han har redegjort for i sin årsberetning og i sin tale. Han traf en række vigtige beslutninger i 2006, herunder ikke mindst om valg af anvendte sprog på EU-formandskabets websteder, om unøjagtige og vildledende oplysninger i brochurer, plakater og i en videopræsentation om luftfartspassagerers rettigheder produceret af Kommissionen og om aktindsigt i Den Europæiske Investeringsbanks revisionsrapport. Det er vigtigt, at vi støtter Ombudsmandens og Udvalget for Andragenders arbejde, idet vi gennem behandling af klager og andragender om EU-anliggender fra borgere finder ud af, hvad der ikke fungerer tilfredsstillende på EU-plan, og således bliver i stand til at træffe afhjælpende foranstaltninger. De sager, der indbringes for Ombudsmanden og Udvalget for Andragender er stadig mere komplekse, og institutionerne er derfor nødt til at anvende flere ressourcer, således at borgernes problemer behandles korrekt. Jeg vil i denne forbindelse gerne minde medlemmerne om punkt 2 i fru Sbarbatis betænkning: "mener, at alle de europæiske institutioner og organer bør tildeles de budget- og personaleressourcer, der er nødvendige for at kunne sikre, at borgerne modtager hurtige og substantielle svar på deres henvendelser, klager og andragender". At tage denne opfordring til følge vil være den bedste metode til at gennemføre chartret om grundlæggende rettigheder i praksis, og jeg opfordrer alle institutionerne og organerne til at prioritere borgernes interesser på dette område. Anneli Jäätteenmäki, for ALDE-Gruppen. - (FI) Fru formand, fru næstformand i Kommissionen Margot Wallström, hr. Ombudsmand Nikiforos Diamandouros, mine damer og herrer! Jeg vil gerne indlede med at takke ordføreren for det fortræffelige arbejde. I årenes løb er Den Europæiske Ombudsmands rolle blevet stadigt vigtigere for EU's borgere. Når først EU's charter om grundlæggende rettigheder træder i kraft, vil denne rolle blive endnu vigtigere. Det betyder, at vi fremover i endnu højere grad skal sikre, at Ombudsmanden har tilstrækkelige ressourcer, og at den kodeks for god forvaltningsskik, han virker under, er tilpasset gældende forhold. Kommissær Margot Wallström understregede behovet for gennemsigtighed. Jeg håber, at kommissærens ord med den forestående ændring af den kodeks for god forvaltningsskik, som Den Europæiske Ombudsmand virker under, vil blive til virkelighed sammen med en øget gennemsigtighed og fremme af tanken om, at de nødvendige oplysninger kan fås hos Kommissionen, for det er handling, der betyder noget, ikke ord. Ombudsmandens årsberetning og abstraktet af beretningen er et strålende eksempel på, hvordan vores arbejde bør præsenteres for offentligheden. Beretningen er klar, koncis og relevant. Gennemsigtighed er nøglen til demokrati i EU og dets væsentligste byggemateriale. Ifølge artikel 41 i chartret om grundlæggende rettigheder har enhver person ret til en uvildig og fair behandling af sine sager inden for en rimelig tidsfrist i Unionens institutioner og organer. Det er store ord, og det forpligter alle EU's institutioner og naturligvis også Ombudsmandens kontor. Jeg vil derfor gerne understrege betydningen af at sikre, at der findes tilstrækkeligt med relevante ressourcer, så folk ikke skal vente i årevis på beslutninger i sager, der angår dem, for det er irriterende og trættende at skulle afvente beslutninger. Endelig vil jeg gerne takke Ombudsmanden for det arbejde, han udfører, og jeg ønsker ham al mulig held og lykke med denne meget udfordrende rolle. Der er ikke altid forståelse nok for den, eftersom grundlæggende rettigheder gennemføres med større held blandt eliten end blandt almindelige mennesker. Mieczysław Edmund Janowski, for UEN-Gruppen. - (PL) Fru formand! Jeg vil gerne takke fru Sbarbati for det udførte arbejde. Jeg påskønner det arbejde, som Den Europæiske Ombudsmand, professor Nikiforos Diamandouros, udfører. Jeg udtrykker UEN-Gruppens stilling og Marcin Libickis holdning. Han er formand for Udvalget for Andragender og har bedt mig gøre dette, da han ikke kunne deltage i dagens møde. Hominum causa omne ius constitutum sit - mennesket skal være til grund for enhver lov. Dette romerske princip afspejles i Ombudsmandens arbejde, der i overensstemmelse med hans kompetenceområde stræber mod effektiv at vogte over følgende grundlæggende princip: at enhver har ret til at få sin sag behandlet uvildigt og retfærdigt af EU's institutioner og organer.

7 7 Ved en analyse af betænkningen kommer man frem til, at blot 25 % af de indsendte klager hører under Ombudsmandens mandat. Kender vores borgere ikke loven? Det er måske til en vis grad rigtigt. Jeg tror dog, det forholder sig anderledes, nemlig at de behandler ombudsmandsinstitutionen som en sidste redningsplanke, når de ikke kan modtage passende hjælp i deres egne lande. Omfanget og antallet af ansøgninger, som Udvalget for Andragender modtager, vidner også om dette. Hvis folks følelse af at blive behandlet uretfærdigt, langsommeligt, inkompetent eller bureaukratisk forøges, vil kodeksen for god forvaltningsskik blot udgøre en samling ønsker og ikke praksis i det daglige arbejde. Hr. professor! Jeg håber, at De som Ombudsmand vil være en effektiv vogter af EU-borgernes interesser, og at Parlamentet, Rådet og Kommissionen samt de nationale parlamenter og nationale ombudsmænd vil hjælpe med dette arbejde. Margrete Auken, for Verts/ALE-Gruppen. - Fru formand! Jeg vil ikke gentage alle de gode ting, der er blevet sagt, ud over blot også at takke både vores Ombudsmand og Margot Wallström. Desuden vil jeg sige noget, som det er vigtigt at få understreget her. Jeg er forholdsvis nyt medlem af Udvalget for Borgerklager, som det bør hedde på forståeligt dansk, Udvalget for Borgerklager. Jeg har til min bestyrtelse ved at være ude i samfundet opdaget, at det snart sagt kun er de borgere, der er aktive, som mange steder overvåger, om EU-lovgivningen bliver respekteret. Institutionerne gør det ikke, medlemslandene gør det ikke. Dvs. at hvis ikke borgerne gør det, så falder det hele fra hinanden. Borgerne er altså ikke kun ofre for enkeltsager - de er minsandten også de aktive medspillere, som arbejder for, at EU's meget svært gennemskuelige system skal blive forståeligt og borgernært. Vi skal også være klar over, at selv hvis vi udstyrer vores redskaber, altså Ombudsmanden og Udvalget for Borgerklager, med de rette midler, er det en evig kamp. Der foregår lige nu et angreb på den svenske åbenhed og adgang til dokumenter. Man skal ikke tro, at dette er en kamp, vi kan vinde én gang for alle. Vi skal blive ved og blive ved, og vi vinder ikke kampen på noget tidspunkt. Vi vinder den kun ved fortsat at have de meget stærke instrumenter. Lad mig her fremhæve, at jeg er meget glad for fru Sbarbatis betænkning, men gerne vil understrege de ændringsforslag, vi heldigvis med stor støtte har fået ind i betænkningen. For det første bliver det nu muligt for Parlamentet at gå til Domstolen med Ombudsmandens sager, hvis ikke institutionerne respekterer Ombudsmanden. Det er en utrolig afgørende ting, at dette kan blive ført ud i virkeligheden og ikke bare være noget, vi går og praler af i hele verden. Vi har en ombudsmandsinstitution, vi har et Udvalg for Borgerklager, og så betyder det ikke andet end ord, ord, ord. Derfor er dette spørgsmål utrolig betydningsfuldt. For det andet er der Den Europæiske Investeringsbank. Banken er mange gange ikke helt så nydelig, som den burde være. Den opfører sig mange gange, som om den var håndlanger for de store industrier, og derfor er det helt afgørende, at de borgere, der skulle have gavn af bankens aktiviteter i lande uden for Europa, har mulighed for at indbringe sagerne for Ombudsmanden. Det er egentlig ganske rystende, at de er blevet afvist, med henvisning til at de ikke var EU-borgere og ikke havde noget at skulle have sagt. Man har behandlet dem nedladende og arrogant, og derfor er jeg også meget glad for, at det i denne betænkning nu er blevet understreget, at disse borgere naturligvis har adgang til Ombudsmanden med deres klager. Lad mig lige til allersidst også nævne, at det er vigtigt, at vi har fået understreget, at Ombudsmanden har kompetence også på de mellemstatslige områder under tredje søjle. Alt i alt er det faktisk et stort fremskridt, der sker med denne betænkning, og jeg håber meget, at både Kommissionen og Parlamentets organer vil tage dette alvorligt. Dimitrios Papadimoulis, for GUE/NGL-Gruppen. - (EL) Fru formand! Med dagens forhandling og det fortræffelige arbejde, der er udført af Den Europæiske Ombudsmand, hr. Diamandouros, i de seneste fire og et halvt år, såvel som med fru Sbarbatis fortræffelige betænkning har Parlamentet og Kommissionen mulighed for at tage bestik af offentlighedens syn på EU's institutioner. En stor del af offentligheden kræver større gennemsigtighed og eksemplarisk administration, som ikke gør sig særligt gældende. Jeg bemærker nogle tegn i hr. Diamandouros' betænkning, som vækker bekymring. Der er færre sager, der er afgjort i mindelighed. Der er sket et fald i antallet af sager, hvor Kommissionen (jeg ser, at næstformanden ikke lytter) har fulgt Den Europæiske Ombudsmands anbefalinger. At lykønske Den Europæiske Ombudsmand er ikke nok, vi skal lytte til hans anbefalinger. Hr. Diamandouros kræver med rette en udvidelse af sine beføjelser, så de dækker spørgsmål inden for den tredje søjle, således

8 at der skabes en større grad af gennemsigtighed og kontrol. Han beder om en ændring af statutten for Den Europæiske Ombudsmand, så hans arbejde kan effektiviseres. Jeg tror, han bakkes op af Parlamentet, men han skal også bakkes op af Kommissionen, ikke kun i ord, men også i gerning. Luca Romagnoli,for ITS-Gruppen. - (IT) Hr. formand, mine damer og herrer! I fru Sbarbatis betænkning står der, at ifølge statistikkerne fra 2006 kommer over 90 % af de ca klager fra enkeltpersoner, og det er utvivlsomt en interessant oplysning. Fru Sbarbati fortæller os ligeledes, at størstedelen af klagerne kommer fra EU's store medlemsstater med en stor befolkning, men hun siger så, at tallene ser anderledes ud, hvis man tager forholdet mellem befolkningstal og antallet af klager i betragtning, da det så er Luxembourg og de nye medlemsstater Malta, Cypern og Slovenien, som er blandt de lande, der har det største antal klager. Dette afspejler efter min mening, at Ombudsmandens daglige arbejde hovedsagelig drejer sig om spørgsmål af europæisk karakter, der vedrører EU's kompetencer og lovgivning. Efter min opfattelse er det dog interessant at bemærke, at det ville være nyttigere at have fungerende ombudsmænd i disse lande og navnlig i Italien end at have en Europæisk Ombudsmand. Jeg mener nemlig, at jeg har læst, at i over 95 % af de behandlede tilfælde falder størstedelen af sagerne uden for Den Europæiske Ombudsmands kompetenceområde, eftersom klagerne ikke vedrører institutionen eller et fællesskabsorgan. Tilfældene af dårlig forvaltning vedrører manglende gennemsigtighed, uretfærdighed, magtmisbrug, juridiske fejl osv. Der er ikke nogen tal for forvaltningens ineffektivitet og uretfærdighed i Italien, men jeg er sikker på, at hvis vi fik sådanne tal, og hvis de blev forelagt for Den Europæiske Ombudsmand, ville Italien ligge på førstepladsen, og det gælder navnlig de venstreorienterede forvaltninger i mit land. Det er til gengæld ikke overraskende, at Kommissionens åbenlyse misbrug af sine skønsbeføjelser har en fremtrædende plads på listen. Derfor vil jeg gerne opfordre Den Europæiske Ombudsmand til at være mere opmærksom på forbindelserne mellem borgerne, Rådet, Kommissionen og Parlamentet. Endelig er jeg enig i, at Ombudsmandens interessefelt burde udvides til at omfatte beskyttelse af mindreårige, familieproblemer, beskyttelse af personoplysninger og fængsledes rettigheder, og her bifalder jeg hr. Mavrommatis' ændringsforslag. Jeg er derimod slet ikke enig i, fru Sbarbati og hr. Mavrommatis, opfordringen til også at foretage undersøgelser inden for den såkaldte tredje søjle. Jeg beklager, men det går jeg ikke ind for. Jeg vil dog gerne lykønske fru Sbarbati med hendes arbejde med Den Europæiske Ombudsmand. Robert Atkins (PPE-DE). - (EN) Fru formand! Jeg vil gerne lykønske ordføreren og gennem hende min kollega, hr. Mavrommatis, men naturligvis navnlig Ombudsmanden for endnu et vellykket år. Omkring 300 klager om måneden er en enorm arbejdsbyrde og afspejler både en stigende interesse for systemet, men også en stigende bekymring over en række aspekter af EU's fejl eller forsømmelser. Selv om mange sager løses i fællesskab, påpeger Ombudsmanden, at han er tvunget til at fremsætte et øget antal kritiske bemærkninger. Dette skal der rettes op på, og hvis dette ikke sker, bliver Parlamentet nødt til at finde ud af, hvordan det kan tvinge Kommissionen til at udvise hjælpsomhed og lydhørhed og til at følge Ombudsmandens konklusioner. Han kommer med en række sigende bemærkninger. Jeg vil blot nævne et eksempel: "Jeg er ikke sikker på, at borgerne har let ved at få institutionernes ofte fremsatte udtalelser om, at de ønsker at komme "tættere på borgerne", til at stemme overens med det forhold, at de selv samme institutioner ofte forsømmer at gribe de chancer for at forbedre forholdet til borgerne, som Ombudsmanden giver dem". Ombudsmandens tjenester bør samarbejde med Udvalget for Andragender, og det er også det der sker, men Kommissionen skal udvikle en servicekultur snarere end at undgå problemer, og ministre og faste repræsentanter er nødt til at forstå, at det er af afgørende betydning at reagere positivt på kritik fra vælgere og borgere, der kommer til udtryk gennem enten Ombudsmanden eller Udvalget for Andragender. Endelig vil jeg gerne kort henvise til en enestående særlig beretning fra Ombudsmanden, nemlig beretningen vedrørende klagen over OLAF. Som Udvalget for Andragenders ordfører for dette spørgsmål meddeler jeg nu, hvor retsprocessen er blevet afsluttet i denne sag, at jeg ikke vil tillade, at de forhold, der påpeges i denne særlige beretning, fejes ind under gulvtæppet. Den vil blive behandlet på ny, så snart det er praktisk muligt. Jeg vil gerne afslutningsvis på ny takke formanden, der har glædet os ved sin tilstedeværelse, og jeg takker også Ombudsmanden og kommissæren for deres tilstedeværelse.

9 9 Maria Matsouka (PSE). - (EL) Fru formand! Det lader til, at vi virkelig er begyndt at forstå, hvor vigtigt det er, at EU's borgere bør føle, at de er tæt på Unionen via demokratiske og især gennemsigtige institutioner. Den Europæiske Ombudsmand er institutionen par excellence, hvor borgere kan fremføre deres klager. Det er også den, der givet bedst er i stand til at give borgerne en følelse af, at Unionen tager sig af og reagerer på deres problemer. Den viser, at der sker fremskridt med hensyn til at vedkende sig og korrigere administrative fejl. Jeg vil gerne lykønske ordføreren med de tanker, der ligger bag hendes betænkning. Hun fremhæver rigtigt Ombudsmandens nøglerolle i EU's demokratiske natur. Jeg er dog bekymret over, at selv om der har været færre fejl og forsømmelser, er Ombudsmandens kritiske bemærkninger ikke blevet mødt med en tilfredsstillende grad af accept fra de institutionelle organers side i de tilfælde, hvor der er opnået en mindelig aftale. Ordføreren gør derfor ret i at minde os om Parlamentets ret til at indbringe sager for Domstolen, selv om man naturligvis vil foretrække ikke at benytte sig af denne ret. Vi bør imidlertid alle her i dag forstå, at vi selv er institutionerne - og at institutionernes troværdighed følgelig afhænger af vores egen holdning. Jeg er også helt enig i ordførerens synspunkt med hensyn til at udføre sine pligter på en afbalanceret, men samtidig energisk måde. Ombudsmanden er ikke og kan og skal ikke blot være en opvisning i demokrati i EU. Vi skal anerkende dette, gøre det til vores fælles beslutning, og frem for alt skal vi påtage os vores forpligtelser. Med andre ord skal vi træffe dristige beslutninger, men vi skal frem for alt være mere gennemsigtige i de spørgsmål, vi i bund og grund skal tage os af. Marios Matsakis (ALDE). - (EN) Fru formand! Det vigtigste aspekt ved EU og dets institutioner er at værne om de grundlæggende principper om retfærdighed, demokrati og respekt for menneskerettighederne, særligt i forhold til borgerne i Europa. EU ville ikke have nogen eksistensberettigelse eller nytteværdi, hvis hovedformålet ikke var at tilbyde omfattende og effektive tjenester til befolkningen i Europa. Den europæiske borger har altid været og vil fortsat være fokus for vores indsats i et velfungerende EU. Det er den primære årsag til, at Ombudsmandens aktiviteter er af afgørende betydning. Ombudsmanden er den europæiske borgers ven og beskytter, og Fællesskabets institutioner og organer kan blive draget til ansvar for, om de har behandlet borgeren korrekt, og om de har gjort sig skyldige i fejl eller forsømmelser eller dårlig praksis, gennem dette organ. Vi glæder os over årsberetningen for 2006 fra hr. Diamandouros og lykønsker og takker ham for den fremragende indsats, som han har ydet sammen med sit personale for at værne om de europæiske borgeres rettigheder. Vi lykønsker samtidig fru Sbarbati med hendes fremragende betænkning, der indeholder mange vigtige punkter og forslag. Jeg synes f.eks., at forslaget i punkt 12, hvori Ombudsmanden rent faktisk opfordres til hvert år at udfærdige og offentliggøre en sortliste og en liste over den bedste forvaltningspraksis for EU's administrative tjenester, er meget interessant. Jeg vil gerne understrege, at en velfungerende Ombudsmandsinstitution i sjældne tilfælde nødvendigvis vil blive upopulær i visse tjenestegrene. I disse tilfælde fortjener Ombudsmanden vores fulde støtte, og vi skal forsikre ham om, at han kan regne med denne. Endelig vil jeg gerne rose Udvalget for Andragender for udvalgets aktive støtte til og samarbejde med Ombudsmanden under udøvelsen af hans hverv. Disse to organers arbejde hænger meget ofte sammen, og deres smidige samarbejde er meget værdsat og rost. Ryszard Czarnecki (UEN). - (PL) Fru formand! Jeg repræsenterer Polen, der indtager femtepladsen i statistikken over antal klager til Den Europæiske Ombudsmand. Hver sekstende indgivne klage stammer fra mit land. Knap hver tyvende er skrevet på polsk. Jeg taler her naturligvis om absolutte tal, eftersom mine landsmænd udregnet pr. indbygger meget oftere indsender klager end indbyggere fra f.eks. Luxembourg, Malta eller Cypern. Det er værd at understrege, at Den Europæiske Ombudsmand sidste år modtog færre klager end i Blot lidt over 200 klager stammede fra firmaer og foreninger, og hele 18 gange flere klager stammede fra fysiske personer.

10 Man kan sige, at Den Europæiske Ombudsmands virke er det bedste bevis på anvendelsen af it i EU. 12 ud af 20 klager indgives ad elektronisk vej. Det er til gengæld et betydeligt nederlag, et bevis på EU-borgernes begrænsede bevidsthed, at næsten fire ud af fem klager slet ikke hørte under Ombudsmandens ansvarsområde. Dette vidner om, at institutionen behandles som en recept for alle smerter, selv dem, der ikke vedrører EU-institutionerne, som Ombudsmanden principielt skal kontrollere. Europæerne mener tilsyneladende, at EU-ombudsmanden skal være en pisk for alle institutioner. Jeg vil til slut gerne udtrykke min tilfredshed med, at blot 8 % af undersøgelserne iværksat af Ombudsmanden vedrørte Europa-Parlamentet. Til gengæld vedrørte hele 66 % Kommissionen. Eva-Britt Svensson (GUE/NGL). - (SV) Tak, fru formand! Ombudsmandens kritik af manglende gennemsigtighed er nødvendig og hårdt tiltrængt. Jeg bifalder også Parlamentets forslag om, at Ombudsmanden bør gennemføre en undersøgelse af, om de kritiske bemærkninger, der er fremført bl.a. i forbindelse med Kommissionen, har haft en virkning i praksis. Parlamentet står afgjort ofte rørende sammen i sin kritik af andre institutioner, men der er faktisk god grund til, at Parlamentet også udøver selvkritik. Ombudsmanden har for nylig bedt Parlamentet om at fremlægge oplysninger om betalinger, parlamentsmedlemmer har modtaget for rejseudgifter, og ansættelse af personale, men Parlamentet har nægtet at fremlægge oplysningerne, idet man har den holdning, at det krænker databeskyttelsen. Jeg mener, det er at udsende et røgslør, og det er med støtte fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, at jeg siger dette. Betalinger til ansatte er helt klart offentlige dokumenter. Det er på tide, at Parlamentet rykker ud med sproget vedrørende betalinger. Kun de, der beskæftiger ansatte under slavelignende vilkår og andre besynderlige kontraktlige vilkår, har noget at frygte ved mere gennemsigtighed. Det kan da ikke forholde sig sådan, at der er nogle medlemmer her, der er bange for ikke at blive genvalgt i 2009, hvis det kommer frem i medierne, hvordan ansatte behandles i visse tilfælde, jeg gentager, i visse tilfælde. Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE). - (EL) Fru formand! Jeg vil selvfølgelig gerne nævne, at vi er ved at undersøge den 10. beretning fra Ombudsmanden, som i 2006 modtog breve eller s med klager, hvoraf var afsendt af individuelle personer i offentligheden. Af de klager lå uden for kommissoriet. Med andre ord var der på et enkelt år i alt 838 klager, der lå inden for kommissoriet. Jeg mener derfor, at Ombudsmandens tjeneste er stor nok, hvad angår personale og ressourcer, til at behandle 838 klager, som selvfølgelig hovedsagelig drejer sig om fejl eller forsømmelser hos Kommissionen og Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor og i mindre grad hos Parlamentet og Rådet. Det er naturligvis anbefalelsesværdigt, at Ombudsmanden offentliggør en liste over de bedste forvaltningspraksisser. Jeg ved dog ikke, om hans tjeneste lader borgerne fremføre klager over driften af hans egen tjeneste. Jeg beklager, at vi i betænkningen fra Udvalget for Andragender kun henviser til Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor og ikke til Den Europæiske Ombudsmand, som indtil nu ikke har gennemført nogen grundig undersøgelse af sin tjeneste i embeds medfør. Vi anmoder derfor ikke om en ændring af statutten for Ombudsmanden, men snarere om en styrkelse af de rettigheder, vi allerede tildeler ham. Det bør bevirke, at han kan udvise tilbørlig respekt for borgerne, være meget aktiv med hensyn til korrekt forvaltning af EU-institutionerne og respektere persondata for borgere, parlamentsmedlemmer og ansatte, som afkræves tavshedspligt. EF-Domstolen bør fungere uafhængigt, uden Ombudsmandens indgriben, og der bør herske respekt om de effektive, internationale agenturer, der fungerer uafhængigt for at beskytte de grundlæggende rettigheder. Vores støtte til Den Europæiske Ombudsmand er ikke grænseløs. Proinsias De Rossa (PSE). - (EN) Fru formand! Jeg vil gerne indledningsvis takke Ombudsmanden, hr. Diamandouros, og fru Sbarbati for deres fremragende arbejde med Ombudsmandens beretning. Det er vigtigt, at denne debat finder sted på et tidligt tidspunkt under dagens plenarmøde, et tidspunkt, hvor den kan få en høj offentlig profil. Ombudsmandens tjenester er af afgørende betydning for borgeren, idet de styrker den positive kontakt mellem EU's institutioner og borgeren og øger legitimiteten af vores arbejde i institutionerne, hvad enten der er tale om Parlamentet, Kommissionen eller Rådet. Disse tjenester udvikles forsat, hvilket understreges på udmærket vis i fru Sbarbatis betænkning, hvor hun fremsætter en række forskellige forslag til, hvordan disse tjenester fortsat kan forbedres. Ombudsmanden

11 11 fremsætter også selv en række forskellige forslag hertil i sin beretning. Forslaget om at udvide kontakten til mæglere, der arbejder med spørgsmål omkring mindreårige og børn, er en vigtig udvikling. Der er samtidig en modstand i systemet, modstand mod gennemsigtighed, modstand mod en fælles kodeks for forvaltningsskik for alle institutionerne samt modstand mod en opgradering af Ombudsmandens mandat. Jeg mener, at Parlamentet bør indtage en mere aktiv rolle, f.eks. i forbindelse med løsningen af gennemsigtighedsproblematikken, og jeg støtter Ombudsmandens opfordring til Parlamentet om at udvise større åbenhed omkring offentliggørelsen af de godtgørelser, der udbetales til medlemmerne. Leopold Józef Rutowicz (UEN). - (PL) Fru formand! Den Europæiske Ombudsmands arbejde giver EU-borgerne en følelse af at være beskyttet mod upassende aktiviteter fra EU-institutionernes side. Jeg vil gerne komme med nogle kommentarer til det forelagte materiale. Den første: Det største antal klager til Ombudsmanden vedrører Kommissionen, De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor og Europa-Parlamentet. De europæiske institutioner har med undtagelse af Ombudsmanden ikke vedtaget den europæiske kodeks for god forvaltningsskik i overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning fra 2001, og dette virker måske ind på den nævnte tilstand. Den anden kommentar: 78,5 % af de indsendte sager til Ombudsmanden ligger uden for hans mandat, og heraf vedrører 93,7 % enten ikke en EU-institution eller et EU-organ. Det viser, at borgerne modtager for få oplysninger om Ombudsmandens arbejde, eller at de af forskellige årsager ikke kan afklare væsentlige sager i deres egne lande. Dette spørgsmål skal analyseres. Det tredje forhold: Ombudsmanden skal besidde et passende mandat, der gør det muligt hurtigt at fjerne den dårlige forvaltningsskik, der forårsager klagerne. Jeg vil gerne takke ordføreren for den gode betænkning. Mairead McGuinness (PPE-DE). - (EN) Fru formand! Jeg vil gerne byde vores gæster, borgerne, velkommen til denne debat. Jeg håber, at de forstår, hvad Ombudsmandsinstitutionen går ud på efter Ombudsmandens meget detaljerede redegørelse over 12 måneders arbejde på meget kort tid. Det er en skam, at Ombudsmanden modtager så mange sager, som han ikke har kompetence til at løse, men jeg kan forstå, at disse sager videresendes til de relevante organer. Det er vigtigt at understrege dette over for de borgere, der lytter til denne debat. Disse sager bliver ikke tabt på gulvet, idet de sendes det rigtige sted hen. Det er positivt, at De behandler et vist antal sager og finder løsninger, men vi er nødt til at gøre en yderligere indsats for at øge borgernes kendskab til, hvad De laver og hvordan, således at endnu flere sager ender på Deres bord. Det er der ikke noget forgjort ved, da jeg er sikker på, at det lille antal sager, De behandler, ikke reelt afspejler omfanget af fejl eller forsømmelser. Med hensyn til Kommissionen kan jeg virkelig godt lide tanken om en servicekultur, men jeg er ikke sikker på, at Kommissionen bruger gulerodsmetoden internt for at sikre, at der rent faktisk er en servicekultur. Denne bør sikres gennem lovgivning. Træffes der sanktioner over for afdelinger eller enkeltpersoner, der har gjort sig skyldige i fejl eller forsømmelser til skade for borgerne? Måske kunne vi se nærmere på dette. Jeg kan lide idéen om at fremhæve de bedste og dem, der klarer sig dårligst, således at vi kan foretage en sammenligning, men i sidste ende ønsker borgerne resultater og et positivt udfald. Jeg bliver ved med at sige til folk i Irland, at Udvalget for Andragender ikke har en enorm magt, men at vi gennem vores arbejde kan øve et pres, således at der gribes ind. Jeg ville ønske, at vi havde mere magt, men vi kan i det mindste bruge dette begrænsede pressionsmiddel til at skabe resultater for borgerne. De er ikke interesseret i processen. De ønsker blot positive resultater. Hr. Diamandouros, jeg ønsker Dem held og lykke med Deres aktiviteter i år og håber, at De vil fortsætte som hidtil. Jeg vil helt sikkert gøre en indsats i Irland for at sikre, at vi ved langt mere om Dem fremover. Inés Ayala Sender (PSE).- (ES) Fru formand! Jeg vil begynde med at takke hr. Diamandouros for hans beretning og anerkende det vanskelige arbejde, som kommissær Wallström udfører. Derudover vil jeg lykønske fru Sharbati med hendes storartede betænkning, som vi kan bruge som ledetråd, når vi vurderer de forbedringer, vi forventer i 2007 og Vi glæder os over indholdet i den aktuelle beretning, som viser, at Den Europæiske Ombudsmand udfører sine opgaver godt og stabilt, og som forudser en øget kontakt til myndighederne og borgerne. Jeg glæder mig især over aftalen med den nuværende spanske regering om anvendelse af andre officielle sprog - baskisk, catalansk og galicisk - eftersom dette bringer de spanske borgere tættere på deres rettigheder, uden at det derved reducerer det spanske sprogs funktionalitet, hvilket vil vise sig meget nyttigt i de fremtidige kontakter med tredjelande.

TORSDAG DEN 25. OKTOBER 2007

TORSDAG DEN 25. OKTOBER 2007 1 TORSG DEN 25. OKTOBER 2007 FORSÆDE: Diana WALLIS Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 10.00) 2. Den Europæiske Ombudsmands årsberetning (2006) (forhandling) Formanden. - Næste punkt på dagsordenen

Læs mere

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND

DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND DEN EUROPÆISKE OMBUDSMAND Den Europæiske Ombudsmand foretager undersøgelser af sager vedrørende fejl og forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner, organer, kontorer og agenturer og handler på

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 31.5.2011 2011/2106(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2010 (2011/2106(INI)) Udvalget for Andragender Ordfører:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udvalget for Andragender 2002/2139(INI) 16. september fra Udvalget for Andragender

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udvalget for Andragender 2002/2139(INI) 16. september fra Udvalget for Andragender EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 2002/2139(INI) 16. september 2002 UDTALELSE fra Udvalget for Andragender til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om virkningen af Den Europæiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. september 2008 EU s ombudsmand og EU s datatilsynsmyndigheden kritiserer

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

TORSDAG, DEN 23. OKTOBER 2008

TORSDAG, DEN 23. OKTOBER 2008 23-10-2008 1 TORSG, DEN 23. OKTOBER 2008 FORSÆDE: Luisa MORGANTINI Næstformand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 10.00) 2. Modtagne dokumenter: se protokollen 3. Sørøveri (beslutningsforslag fremsat):

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Den Europæiske Ombudsmand. Tale til Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender. Bruxelles, den 2. december 2014

Den Europæiske Ombudsmand. Tale til Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender. Bruxelles, den 2. december 2014 Den Europæiske Ombudsmand Tale til Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender Bruxelles, den 2. december 2014 Ærede medlemmer! Det er en fornøjelse at være til stede her i Udvalget for Andragender i dag

Læs mere

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse ÅRSBERETNING FOR 2004 Resumé Årsberetningen for 2004 dækker den første periode med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) som en ny uafhængig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS Forbindelser med offentligheden I hvidbogen om administrativ reform, som Kommissionen vedtog den 1. marts 2000, understreges nøgleprincipperne for en europæisk

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Den Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik

Den Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik Den Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik Den Europæiske Ombudsmand da Den Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik Den Europæiske Ombudsmand De Europæiske Fællesskaber, 2005 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

TORSDAG DEN 16. NOVEMBER 2006

TORSDAG DEN 16. NOVEMBER 2006 4-001 TORSDAG DEN 16. NOVEMBER 2006 4-002 4-003 FORSÆDE: Janusz ONYSZKIEWICZ Næstformand 4-004 (Mødet åbnet kl. 10.00) Åbning af mødet 4-005 Edward McMillan-Scott (PPE-DE). - (EN) Hr. formand! Jeg tager

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu

Udtalelse nr. 5/ , rue Alcide De Gasperi - L Luxembourg T (+352) E eca.europa.eu Udtalelse nr. 5/2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0677/2009 af Maria Luise Rau, tysk statsborger, om det spanske elselskab Iberdrolas opkrævning

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 31.5.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 145/43 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1049/2001 af 30. maj2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Status og de mulige veje frem med hensyn til den manglende gensidighed

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 24.10.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0230/2009 af Spiridon Andriopoulos, græsk statsborger, om de græske myndigheders manglende hensyntagen

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.11.2007 KOM(2007) 686 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om den europæiske rammeaftale om bekæmpelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 10.06.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0143/2005 af Michael Humphries, britisk statsborger, om manglende fagforeningsstøtte efter sin

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 29.8.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1657/2013 af Paul Ryan, irsk statsborger, om nødvendigheden af en reform af Europaskolesystemet

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL..

BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK. 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL.. BUDGETKONTROLUDVALGET SPØRGSMÅL TIL HØRINGEN AF DET INDSTILLEDE KOMMISSIONSMEDLEM NEIL KINNOCK 30. august 7. september 1999 GENERELLE SPØRGSMÅL.. 2 ADGANG TIL OPLYSNINGER. 3 REFORM AF KOMMISSIONEN. 4 PERSONALEVEDTÆGTEN

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 31.3.2015 2015/2040(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 Aldo Patriciello (PE549.460v01-00) om procedurer og praksis i forbindelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2013 COM(2013) 438 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om vurdering af de fremskridt, som Italien har meddelt

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0159 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2015 COM(2015) 159 final 2015/0081 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0698 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.7.2009 KOM(2009) 421 endelig 2007/0248 (COD) KOMMISSIONENS UDTALELSE i henhold til EF-traktatens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 235 Offentligt Kommissionens afgørelse af 30. juli 2013 om nedsættelse af en ekspertgruppe om sjældne sygdomme under Kommissionen og om ophævelse af afgørelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0003 DA 29.03.2015 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 4. marts 2004 om aktindsigt i

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Erklæring fra Sverige

Erklæring fra Sverige Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2015 (OR. en, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor Menneskelige ressourcer Ansættelse og karriereudvikling MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor HVEM ER VI?

Læs mere